نرم افزارحسابداری صدگان

قانون و تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت + بخشنامه شماره ۵۳ مستمريها سازمان تامين اجتماعي + آيين نامه اجرايي

320 17,796

حسابداراپ

قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶

        ماده واحده ـ به دولت  اجازه  داده  می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت  سه سال  کارکنان  رسمـی،  پیمانی وقراردادی  وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول  داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی  بدون  شرط سنی در صورت  تقاضای   کارکنان  و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد. پـاداش پایـان خدمـت  این قبیل  کارکنان   براساس  سی سال پرداخت  خواهد  شـد . حداقـل  سنوات  قابل  قبول  برای استفاده  بانوان  شاغل  از  این  حکم  بیست  سال  بوده  و  حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود .

پاداش پایان خدمت این قبیل  کارکنان  براساس  سنوات  خدمت  قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ

دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی ازاجراء این قانون درسال ۱۳۸۶  را  از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه  سنواتی کل کشورپیش بینی وتامین خواهد شد.

تبصره ۲ـ

سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی  ونیز کسور بازنشستگی و یا   حق بیمه  سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی ازمحل اعتبارات تبصره (۱) تامین و  به صندوقهـای  مذکـور  پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ـ

شرکتهای دولتی وموسسات ونهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفا با استفاده ازمنابع مالی  خود ،کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر دراین قانون بازنشسته نمایند.

تبصره ۴ـ

کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می شوند ازحقوق ومزایای سایرقوانین و  مقررات   که  برای کارکنان بازنشسته درنظرگرفته شده است بهره مند خواهند بود.

تبصره ۵ ـ

آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنـا بـه پیشنهـاد سازمـان   مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه وتامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات  وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ  پنجم شهریـور مـاه یکهـزار و   سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲۶/۱۲/۱۳۸۶   به تایید شورای نگهبان رسید.

————————————————————————————————————————————————–

قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
———————————————————————————————————————————————
شماره۸۸۳۱ ۲۴/۱/۱۳۹۰
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۸۱/۴۹۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
———————————————————————————————————————————————
قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۱۳۸۶

ماده واحده ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶
از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

——————————————————————————————————————————————–

بخشنامه شماره ۵۳ مستمريها

حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره ۵۳ مستمريها را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس محترم شوراي اسلامي و تصويبنانمه شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران ارسال و توجه واحدهاي اجرايي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد:

الف: مشمولين قانون:

کليه کارکنان شاغل رسمي، پيمان و قراردادي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين کارکنان شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي داراي مقرارت استخدامي خاص که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورت احراز شرايط لازم مشمول اين قانون بوده و مي‌توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي تا سقف سي سال بازنشسته شوند.

ب: شرايط لازم:

۱ –

دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بيمه به ميزان حداقل ۲۵ سال براي مردان و حداقل ۲۰ سال براي زنان، بدون لحاظ شرط سني در هر يک از موارد.

۲ –

درخواست کتبي مشمولين، موافقت و صدور حکم انشايي بازنشستگي از سوي دستگاه متبوع با اشاره به “قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶” در متن حکم و ارائه آن در مهلت قانوني.

تذکر ۱:

سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتي که طبق قوانين و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گيرد.

تذکر ۲:

اجراي قانون از تاريخ تصويب به مدت ۳ سال و تا پايان روز ۵/۶/۱۳۸۹ مي‌باشد.(بمدت پنج سال تمديد شد)

ج: محاسبه حق بيمه و مابه‌التفاوت مستمري سنوات ارفاقي:

با توجه به مفاد تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده واحده قانون مذکور و مواد (۵)، (۶) و (۸) ايين‌نامه اجرايي مربوطه هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد:

۱ – محاسبه حق بيمه سنوات ارفاقي:

حق بيمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقي در آخرين حقوق و مزاياي کسر حق بيمه ماهانه بيمه شده در ضريب (۱/۱) در نرخ حق بيمه (معادل ۲۷ درصد) بدست مي‌آيد.

۲ – محاسبه مابه‌التفاوت مستمري:

مابه‌التفاوت مذکور از حاصلضرب به مبلغ مستمري قابل پرداخت (زمان برقراري) در مدت سنوات ارفاقي بدست خواهد آمد.

توجه: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مکلفند حق بيمه سنوات ارفاقي را بطور يکجا پرداخت و مابه‌التفاوت مستمري (همان سال) را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. وزارت مذکور موظف است اعتبار اعلام شده را از سرجمع فصل اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌بايست کليه هزينه‌ها اعم از حق بيمه سنوات ارفاقي و مابه‌التفاوت مستمري را بطور يکجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

د: مثالها:

۱- بيمه شده مشمول اين قانون شاغل در يکي از نهادهاي عمومي غيردولتي با داشتن ۲۷ سال و ۱۱ ماه سابقه قابل قبول و آخرين حقوق و مزاياي ماهانه ۵۴۰۰۰۰۰ ريال از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ با مبلغ مستمري ۴۷۰۰۰۰۰ ريال بازنشسته مي‌گردد. هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به عنوان مطالبات سازمان به شرح ذيل خواهد بود:

۲۵=۱۱+[(۱۲*۲۷)‍‍‍‌‌‌-(۱۲*۳۰)] = مدت سنوات ارفاقي (ماه)

۴۰۰۹۵۰۰۰=۲۷%*۱،۱*۵۴۰۰۰۰۰*۲۵= حق بيمه سنوات ارفاقي (ريال)

۱۱۷۵۰۰۰۰۰=۲۵*۴۷۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري بازنشستگي (ريال)

۱۵۷۵۹۵۰۰۰=۱۱۷۵۰۰۰۰۰+۴۰۰۹۵۰۰۰ = مجموع هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي (ريال)

مبلغ مذکور مي‌بايست بطور يکجا از سوي نهاد عمومي مورد اشاره پرداخت گردد.

۲- بيمه شده زن مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در يکي از وزارتخانه‌ها با داشتن ۲۱ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز سابقه قابل قبول و آخرين حقوق و مزاياي ماهانه ۴۸۵۰۰۰۰ ريال از تاريخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ با مبلغ مستمري ۴۱۵۰۰۰۰ ريال بازنشسته مي‌گردد. هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

۶۰= ۱۲*۵ = مدت سنوات ارفاقي (ماه)

۸۶۴۲۷۰۰۰=۲۷%*۱،۱*۴۸۵۰۰۰۰*۶۰ = حق بيمه سنوات ارفاقي (ريال)

۲۴۹۰۰۰۰۰۰=۶۰*۴۱۵۰۰۰۰ = محاسبه مابه‌التفاوت مستمري بازنشستگي (ريال)

۳۳۵۴۲۷۰۰۰=۲۴۹۰۰۰۰۰۰+۸۶۴۲۷۰۰۰ = مجموع هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي (ريال)

وزارتخانه مورد اشاره مي‌بايست هزينه‌هاي حق بيمه و مابه‌التفاوت مستمري در اولين سال برقراري را بطور يکجا پرداخت نمايد. مبالغ هر يک از سنوات عبارتند از:

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۰ (ريال)
۳۵۲۷۵۰۰۰=(۸،۵/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۷ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۱ (ريال)
۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۸ (ريال)

۱۴۵۲۵۰۰۰=(۳،۵/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۲ (ريال)
۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۹ (ريال)

هـ : نحوه اقدام در سيستم مکانيزه و نگهداري حساب هزينه‌ها:

۱ –

پندار سیستم

پس از انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بيمه، تعيين متوسط دستمزد آخرين دو سال بيمه شده و قبل از صدور حکم برقراري مستمري بازنشستگي، فرم خلاصه وضعيت مطابق پيوست شماره (۱) از سيستم اخذ و اطلاعات مندرج کنترل و پس از تائيد ضميمه پرونده خواهد شد.

۲-

هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي مطابق با پيوست شماره (۲) از سوي واحد امور فني مستمريها تهيه و جهت اقدام لازم به واحدهاي درآمد و حسابداري شعبه ارجاع مي‌گردد.

۳ –

با ايجاد تعامل سيستمي، پس از وصول مطالبات لازم از سوي واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سيستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراري مستمري مهيا مي‌گردد.

۴ –

بديهي است سيستم‌هاي مکانيزه مستمريها و مطالبات به گونه‌اي عمل خواهند کرد که امکان نگهداري بدهي‌هاي مربوط به سنوات آتي وجود خواهد داشت.

۵ –

صدور احکام بازنشستگي مشمولين اين بخشنامه با استفاده از کد مستمري با پيش شماره “۱۰” و اساس برقراري “۱۰۶۲۰” با عنوان “قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت” خواهد بود.

۶ –

معاونت اداري و مالي مکلف است به منظور تفکيک هزينه‌ها، اعتبارات و وجوه دريافت شده از دستگاهها و موسسات مربوطه و همچنين نگهداري بدهي‌هاي ايجاد شده دستورالعمل تخصيص کدهاي مالي و نحوه اقدام در اين خصوص را تهيه و ارسال نمايد.

و – نکات:

۱ –

به منظور جلوگيري از بروز هر گونه اشتباه از سوي کارفرمايان، مي‌بايستي راهنمايي لازم به مسئولين دستگاهها، شرکتها و موسسات مشمول ارائه و توصيه گردد که قبل از صدور حکم انشايي با تکميل و تحويل فرم پيوست شماره (۳) از لحاظ احراز سابقه و شمول قانون با شعب سازمان هماهنگي به عمل آورند.

۲ –

نسخه‌اي از پيوستهاي شماره (۱) و (۲) اين بخشنامه پس از ساماندهي پرونده فني مي‌بايست در پرونده مستمري بيمه شده ضبط گردد.

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين و روسا و کارشناسان ارشد امور فني مستمريها، درآمد حق بيمه و امور مالي ادارات کل استانها و مسئولين ذيربط در شعب سازمان و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مي‌باشند.

حسين ضيائي

————————————————————————————————————————————————————–

آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶)

ماده ۱‌ـ

در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.

پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ماده ۲-

كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل بيست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) مي‌توانند در مهلت پيش‌بيني شده در قانون با ارايه در خواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (۵) سال سال سنوات ارفاقي تا سقف سي‌سال بازنشسته شوند.

تبصره۱ـ بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در اين مـاده مي‌باشـنـد، به شرط داشتن حداقل بيست (۲۰) سال سنوات خدمت قابل قبول مي‌توانند با ارايه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (۵) سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند.

تبصره۲ـ افرادي كه در طول مدت اجراي قانون شرايط موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه را احراز و بصورت مكتوب در خواست خود را ارايه نمايند و مطابق ماده (۳) اين آيين‌نامه تا پايان ۵/۶/۱۳۸۹ با درخواست بازنشستگي آنها موافقت شود، مشمول اين آيين‌نامه خواهندبود.

ماده ۳ –

بمنظور بررسي درخواستي بازنشستگي پيش از موعد در انطباق با برنامه‌هاي جامع نيروي انساني دستگاههاي دولتي، رييس دستگاه يا بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي مي‌تواند كارگروهي مركب از مديران واحدهاي ذي‌ربط دستگاه متبوع تشكيل دهد. درخواستهاي مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدير بلافصل متقاضي در كارگروه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

تبصره ـ تصميمات كارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه قابل اجرا خواهدبود.

ماده‌ ۴-

پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي مشمول قانون با رعايت مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدي آن و با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت مي‌شود.

تبصره۱ـ در مورد مستخدمان پيماني مطابق آيين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن و در مورد مشمولان قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهدشد.

تبصره۲ـ پاداش پايان خدمت بانوان متقاضي با كمتر از بيست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت به ميزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقي) محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده ۵-

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در سال ۱۳۸۶ اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي را بصورت يكجا و نيز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آنان را (همان سال) به ترتيب مقرر در تبصره (۱) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام كند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها كسر و به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط واريز نمايد.

ماده ۶-

از سال ۱۳۸۷ تا پنج (۵) سال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي بطور يكجا و با اعمال ضريب (۱/۱) محاسبه و در رديف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، همچنين مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آن دسته از كاركناني كه تا سال قبل بازنشسته شده‌اند در رديف جداگانه‌اي ذيل بودجه وزارت پيش‌بيني خواهدشد.

وزارت موظف است سهم هر يك از صندوقهاي بازنشستگي را سالانه به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط واريز نمايد.

تبصره ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي را بطور يكجا به صندوقهاي بازنشستگي پرداخت نمايند.

ماده ۷-

كاركناني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته مي‌شوند پي از بازنشستگي از امتيازاتي كه در ساير قوانين و مقررات براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا مي‌شود بهره‌مند خواهندشد.

ماده ۸-

شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند كاركنان واجد شرايط را صرفاً از محل منابع مالي خود و براساس مفاد اين آيين‌نامه بازنشسته كنند.

ماده ۹ ـ

منظور از كاركنان قراردادي در آيين‌نامه، اشخاص زير هستند:

الف ـ مستخدمان موقت شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.

ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پيماني شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمده‌اند.

ج ـ كاركناني كه براساس تصويب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۲ به صورت خريـد خدمـت با رعايت قوانين و مقررات مـربوط در دسـتگاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارند.

د ـ آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه براساس مجوزهاي قانوني با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههاي يادشده بوده‌اند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم مستخدم و كارفرماي) آنها طبق مقررات به صندوقهاي بازنشستگي مربوط پرداخت گرديده است.

تبصره ـ كاركنان ثابت يا عناوين مشابه دستگاههاي مزبور براي استفاده از تسهيلات قانون در حكم مستخدم رسمي هستند.

ماده ۱۰ـ

دستگاههاي مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي هر يك از آنان، ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدمت پرداختي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فواصل شش ماهه ارسال كنند.

ماده ۱۱ ـ

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به هيئت وزيران ارايه نمايد.

ماده ۱۲ـ

درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهدبود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.


– بخشنامه شماره ۵۳،۲ مستمریها (تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور)


محل تبلیغ شما

320 نظرات
 1. عباس نجفی می گوید

  چرا شعبات سازمان تامین اجتماعی در ماه جاری از اجرای قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بی اطلاع هستند از جمله شعبات تهران در پاسخ اعلام می کنندتا کنون قانون مذکور به این شعبه جهت اجرا ابلاغ نشده است

 2. قیومی می گوید

  آیا قانون بازنشستگی پیش از موعد شامل بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی هم میشود یا مخصوص سازمان تامین اجتماعی است؟

 3. مدیر سایت می گوید

  باعرض سلام و تشكر
  به نظر بنده اين قانون بدون توجه به سازمان پوشش دهنده بيمه ي كاركنان بخش دولتي مصوب شده لذا مشمول بيمه شدگان سازمان خدمات درماني هم درصورت احراز شرايط ميشود.
  بااحترام

 4. احمد شاه قلعه می گوید

  باسلام وخسته نباشید دراین طرح مانده مرخصی من که حدود یک سال میباشد چه میشود
  باسپاس

 5. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده تامقطع بازنشستگي مطالبات شما قابل پرداخت مي باشد.
  بااحترام

 6. اعظم بابائیان می گوید

  باسلام من دریکی ازبیمارستانهای مربوط به دانشگاه علوم پزشکی خدمت میکنم که قصددارم ازقانون بازنشستگی پیش ازموعداستفاده کنم ولی هنوز بخشنامه به دانشگاه مانرسیده است آیاممکن است وزارتخانه ازفرستادن بخشنامه امتناع ورزد ویا دانشگاه مربوطه برای بیمارستان ارسال نکندچون کمبودنیرو دارد

 7. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  توجه شما را به اين بخش از آئين نامه اجرايي قانون مذكور جلب ميكنم:
  ماده ۳ –
  بمنظور بررسی درخواستی بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با برنامه‌های جامع نیروی انسانی دستگاههای دولتی، رییس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می‌تواند کارگروهی مرکب از مدیران واحدهای ذی‌ربط دستگاه متبوع تشکیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
  تبصره ـ تصمیمات کارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهدبود.
  ضمنا از قرار معلوم و در وزارت آموزش و پرورش اين درخواستها درصورت وجود نيروي مازاد موافقت ميشودبنابراين بعيد نيست كه خصوصا سازمانهايي كه با كمبود اعتبار مواجهند از اجراي اين قانون سرباززنند.

 8. عباس نجفی می گوید

  آیا تا کنون بخشنامه شماره ۵۳ مستمریها به ادارات کل تأمین اجتماعی استانها ابلاغ گردیده است؟

 9. یک مادر می گوید

  تو رو خدا هر چه زودتر این بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد رو به شعبات تامین اجتماعی ابلاغ کنید. ما چشممان خشک شد . اینقدر هر روز به تامین اجتماعی رفتیم خسته شدیم.

 10. اعظم ترکمن می گوید

  باسلام واحترام
  چرا شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی از این قانون بی خبرندو اینکه خانمها با ۲۰سال سابقه وبدون شرایط سنی بازنشسته میشوند را اصلا نمیدانند ومیگویند خانمها باید۴۲سال داشته باشند.باید اطلاع رسانی شود متشکرم

 11. اعظم ترکمن می گوید

  خواهشمند است جواب نظرات را هم ازاین طریق یا ارسال به ایمیل بفرستید. سپاسگزارم

 12. سید حسین بدرایوطالبی می گوید

  ظاهرا آئین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد برای سال ۱۳۹۰ باید تدوین و ابلاغ گردد.جایی خواندم که یک شخصی از دولت گفته است این آئین نامه اجرایی ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب تدوین و ابلاغ میگردد. پر واضح است که همان آئین نامه اجرایی سال ۱۳۸۶ را تمدید خواهند نمود اما جای سئوال اینجاست که چرا بخشی از کارمندان دولت که موافقت دستگاه دولتی مطبوع خودرا برای بازنشستگی پیش از موعد گرفته اند و این تقاضا را در ابتدای سال داده اند اینقدر معطل این آئین نامه اجرایی میشوند؟ ( که این معطلی در حدود ۶ ماه میشود)این بخش از کارمندان چون با تقاضایشان موافقت شده عملا توسط دستگاههای مربوطه شان از چرخه کارهای عملیاتی کنارگذارده شده اند و فقط رفت و آمدهای نه چندان منظم و حقوق است که دارند دریافت میکنند لذا از آنجائیکه این معطلی به نفع سیستم و کارمند و هیچ کس نیست نبایستی این تعلل (تدوین و ابلاغ آئین نامه اجرایی )بیش از این ادامه یابد. اما کو گوش شنوا!

 13. سید كمال الدین هادیان می گوید

  سلام
  بنده ازتاریخ۱/۳/۹۰باموافقت بالاترین مقام دستگاه با استفاده ازقانون تمدید بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده ام.مستندات لازم را به سازمان بازنشستگی تحویل دادم.آقای مدیرفرمودند آیینامه نیامده.عرض کردم قانون تمدیدشده ودرماده واحده هم ذکری ازتدوین،تصویب وابلاغ آیینامه نشده است.فرمودند من بهترمی دانم یاشما؟بااحتیاط عرض کردم شما.جالب است روی درب ورودی اتاق آقای مدیر نوشته بودند مقدم پیش کسوتان راگرامی می داریم.درحالی که اگرایشان منضمات ومستندات راملاحظه می کردند دیگر جایی برای این سئوال از خادمی که بیش قریب ۳دهه درپست های مدیریت خدمت کرده است جایی نداشت.بگذریم که تکانی هم به خودشان ندادند.بماند تکریم (ترحیم)ارباب رجوع!اما این استدلال رااز معاونت راهبردی جویا شدم.اساسا ایینامه مذکور راغیرضرورمی دانند.علی ایحال سازمان بازنشستگی وکارشناسان محترم تنها بامکاتبه ای چندخطی واستعلام ازمعاونت محترم راهبردی(فصل الخطاب)موضوع راتبیین وبیش ازاین مسائل بازنشستگان رابامعضل مواجه نسازند.متشکرم.

 14. سیدرضاشادمهر می گوید

  باسلام .ایا قانون جدیدبازنشستگی قبل از موعد شامل حال نیروهای مسلح میشود یا خیر؟

 15. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظرم نيروهاي مسلح مشمول قوانين بازنشستگي و بيمه اي خاص خودشان هستند و مشمول اين قانون نباشند.
  درهرصورت پيشنهاد ميكنم با سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح تماس بگيريد.
  باتشكر

 16. ع باقری می گوید

  آیا بازنشستگی پیش از موعد برای نیروهای مسلح نیز تعلق می گیرد؟ با تشکر

 17. عباس نجفی می گوید

  با سلام
  خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید عدم اجرای قانون مذکور در ادارات کل تأمین اجتماعی استانها به بهانه عدم ابلاغ و تمدید بخشنامه شماره ۵۳ مستمریها توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد؟

 18. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب خدمت جنابعالي
  به نظر بنده وقتي اصل قانون باهمان محتوا تمديد شده ، ضمائم مرتبط به موضوع كه تاكنون هم در حال اجرا بوده ، نيازي به ابلاغ مجدد ندارد.
  به نظر مي رسد اين تاخير ها بيشتر به خاطر دردست اقدام بودن ادغام و بدون متولي بودن اين وزارتخانه باشد كه طرح شكايت هم ميتواند پيگيري قانوني موضوع باشد.
  بااحترام

 19. یک مادر می گوید

  آخه من نمی دونم ابلاغ یه بخشنامه چقدر زمان می بره که هنوز بعد از گذشت بیش از سه ماه هنوز بخشنامه تمدید بازنشستگی پیش از موعد به واحدهای اجرایی ابلاغ نشده ؟؟؟؟!!!!

 20. ف-زاهدی می گوید

  من می خواستم از مدیران محترم وزارت بهداشت سوال کنم که چرا قانونی که به گفته خودشان توسط ریس جمهور تصویب شذه وشورای نگهبان تایید کرده نبایذ اجرا شود .ما باید برای اجرای این قانون چند ماه یا سال صبر کنیم .خواهش می کنم یکی به فکر این قشر زحمتکش باشد و به داذ ما برسد . متاسفانه هیچکس جوایگو نیست وهر وقت ما پی گیری میکنیم می گویند بزودی ولی این بزودی حدود ۵ یا ۶ ماه طول کشیده وخبری هم نشده . بنده از پرستاران دانشگاه تهران می باشم .

 21. محمد می گوید

  درکشور اسلامی با ید عدالت اجرا شود.!؟ چرا کارمندان سایر سازمانها به راحتی با ۲۵ سال خدمت بازنشسته می شوند وپاداش عالی دریافت میکنند ولی در آموزش وپرورش نتنها اجرا نمی شود ، پاداش بازنشستگی انسان سازان هم تقریبًا نصف سایر سازمانها است . یک بام ودوهوا؟!!

 22. مهناز عادلي می گوید

  با سلام و احترام، آيا قانون بازنشتگي پيش از موعد( با شرايط سني ۵۵ سال به بالا) شامل بيمه شدگان خدمات درماني هم مي شود؟

 23. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  بله اين قانون براي بيمه شدگان خدمات درماني هم قابل اجراست.
  بااحترام

 24. عباس زاده می گوید

  تاتاريخ مرداد۱۳۹۰داراي ۲۴سال سابقه كاردارم آيا سال۱۳۹۱مي توانم تقاضاي بازنشستگي زودتر از موعد بكنم
  يا اينكه بخشنامه شامل كساني است كه در زمان اعلام بخشنامه ۲۵سال سابقه خدمت داشته اند

 25. شفايي می گوید

  با سلام خدمت كارشناس محترم چرا قانون بازنشستگي يش از موعد در سازمان تامين اجتماعي اجرا نميشود؟ به كجا براي اعتراض در اين مورد مراجعه كنيم؟ ممنون

 26. مدیر سایت می گوید

  بااهداء سلام
  قاعدتا” مجري قانون و درمرحله بعدي ديوان عدالت اداري مي بايست پاسخگوي اين قضيه باشد ولي استحضار داشته باشيد كه كارفرماي شما هم دراين خصوص نقش موافقت و واريز مابه التفاوت را دارد.
  بااحترام

 27. شفايي می گوید

  با تشكر از پاسختان كارفرماي من (بنياد مستضعفان) چون ميخواهد كوچك سازي نمايد با واريز مابه التفاوت ۵ سال موافقت نموده است ولي سازمان تامين اجتماعي قبول نميكند. اگر به ديوان عدالت اداري شكايت نمايم چقدر طول خواهد كشيد تا نتيجه بدهد؟
  به نظر شما سازمان تامین اجتماعی در مورد قانون بازنشستگی پیش از موعد تا چند ماه دیگر شروع میکند. ممنون

 28. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  از قرار معلوم سازمان تامين اجتماعي به خاطر عدم ايفاي تعهدات دولت در قانون برنامه پنجم توسعه(كه از سال ۹۰اجرايي شده) مدعي عدم امكان اجراي طرح است لذا توپ بين زمين دولت و سازمان تامين اجتماعي در حال رد و بدل است!
  باتشكر

 29. م.لطفي می گوید

  باسلام و ادب
  اينجانب كارمند رسمي با بيمه تامين اجتماعي و داراي سابقه خدمت ۱۹سال مي باشم آيا من مي توانم در آخرين مهلت اتمام طرح اقدام به درخواست بازنشستگي نمايم.در اينصورت ميزان محاسبه پرداختي به من چند روز خواهد بود ؟

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اگر مشمول اين طرح شويد ، ميزان پرداختي ماه كامل خواهد بود.

 31. ا-نویدی می گوید

  باعرض سلام من کارمنددانشگاه ازادهستم ایامی توانم با۲۰سال سابقه و۲۵ روزحقوق بازنشسته شوم

 32. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  لطفا شرايطتان را با دستور العمل تطبيق دهيد ولي درنگاه اول داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه كار براي اجراي اين قانون ضروري است.

 33. الهیار واثقی می گوید

  با عرض سلام دوباره اینجانب بر اثر بیماری قادر به تکلم نیستم و اجتماع نمیتوانم ظاهر شوم چون از سوراخ زیر گلو تنفس میکنم نه از راه دهان و مرتب از کپسول هوا استفاده میکنم و از دستگاه ساکشن استفاده میکنم ایا بنطر شما با سابقه ۲۷ سال و این نوع بیماری قادر به ادامه خدمت میباشم؟؟خواهشا زود جوابم رو بدید

 34. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و آروزي سلامتي براي جنابعالي
  در شرايط فعلي ، از مزاياي ازكار افتادگي استفاده ميكنيد؟
  به نظر من (كه خيلي هم دقيق نيست) كساني از اين قانون استفاده ميكنند كه اشتغال به كار داشته و كارفرمايشان ، سهم خود درخصوص اين ۵سال زود تر از موعد را پرداخت كند.
  موفق باشيد.

 35. الهیار واثقی می گوید

  من ۲۷ سال سابقه اموزشی در اموزش پرورش یاسوج دارم و استخدام دایم دولت میباشم هم اکنون از قانون از کار افتادگی استفاده نمیکنم و از ۲سال پیش به دنبال بازنشستگی پیش از موعد بوده ام و چندین بار از طرف سازمان اموزش پرورش استان ک.ب با وزارت خانه مکاتبه شده است ولی موافقت به عمل نیامده

 36. الهیار واثقی می گوید

  حالا تکلیف من چیه؟؟؟

 37. ع طهماسب می گوید

  با عرض سلام
  آیا قانون بازنشستگی بیش از موعد شامل کارکنان شرکت های آب و فاضلاب شهری می شود یا خیر
  با تشکر فراوان.
  ع طهماسب

 38. مدیر سایت می گوید

  بااهداء سلام
  تاانجايي كه اطلاع دارم كاركنان اين شركتها مشمول قانون كار هستند بنابراين درصورتي كه تعداد ليست بيمه شما به عدد۵۰ رسيده باشداجبارا” طرح مي بايست اجراشود.
  موفق باشيد

 39. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب حضور جنابعالي
  متاسفانه اطلاعات بيشتري (به جز آنچه به استحضارتان رساندم) ندارم.
  آرزومند سلامتي شما هستم.

 40. سید حسین بدرایوطالبی می گوید

  سلام
  من در تیر ماه در این مکان یک پاسخ گذاشتم که آقا جان پس کی میخواهید این آئین نامه کذایی را تدوین و ابلاغ کنید ؟ میدانید این سئوال را از آقای عندلیبی دبیر محترم کمسیون اجتماعی هیئت دولت پرسیدم ایشان هم گفتند انجام میدهیم همین هفته آینده البته هرهفته می گفتند هفته بعد تا حالا ۶ ماه گذشته هیچ پاسخ گویی نیست هیچ فریاد رسی نیست اصولا اینقدر اوضاع اين سيستم از نظر سامان دهی و اجرای قوانین که خودش ابلاغ میکند ، بهم ریخته و نابسامان است که انسان فکر میکند که اصلا سيستمي وجود ندارد.

 41. mahdi می گوید

  بانوان شاغل در ادارات دولتی که بیمه آنها از طریق شرکتهای خصوصی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است آیا می توانند با بیست سال سابقه کار پیش از موعد بازنشسته شوند ؟

 42. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  تجميع سنوات بيمه پردازي (بدون توجه به محلي كه ليست بيمه ي شما را ارسال ميكند) و رسيدن به سنوات مورد نياز ، باعث استفاده از مزاياي بازنشستگي خواهد بود.
  ولي براي استفاده از بازنشستگي پيش از موعد ، حداقل اشتغال در زمان بازنشستگي در مكاني دولتي (مطابق با شرايط مندرج در بخشنامه ۵۳) ضروري به نظر مي رسد.
  بااحترام

 43. الف می گوید

  مهناز عادلی در ساعت ۱۰:۴۷ ق.ظ – گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  با سلام و احترام، آیا قانون بازنشتگی پیش از موعد( با شرایط سنی ۵۵ سال به بالا) شامل بیمه شدگان خدمات درمانی هم می شود؟

  مدیر سایت در ساعت ۱۰:۵۰ ق.ظ – گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  ضمن عرض سلام
  بله این قانون برای بیمه شدگان خدمات درمانی هم قابل اجراست.
  بااحترام
  باسلام من ۵۷سالدارم با۲۰سال خدمت خدمات درمانی ولی میگویند شرایط بازنشستگی ندارم باتوجه به گفته بالا باذکربخشنامه مربوطه راهنمایی وبصورت ایمیل به من اطلاع دهید ممنونم

 44. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و آرزوي موفقيت براي شما
  باتوجه با اينكه قانون فوق تفكيكي بين سازمان خدمات دهنده ندارد ، نظر بنده مبني بر عموميت طرح بود(ضمن اينكه براي پرسنل آموزش پرورش هم در مقطعي اجراشد) ولي اينكه پاسخ شما را منفي اعلام ميكنند به نظرم به اين خاطر است كه كلا” اين قانون در هيچ كجا(فعلا”) اجرا نمي شود.

 45. منصوره مشرفی می گوید

  بسمه تعالی
  باعرض سلام
  شکایتی داشتم از سازمان تامین اجتماعی چون اطلاع رسانی به موقع ندارد و بعداز چند ماه ازصدور و اجرای حکم تازه بخش نامه صادر می کند . جریان این است من در یک آزمایشگاه تشخیص طبی دقیقا ۲۰ سال خدمت کرده ام از حدود دو سال قبل از طریق همکاران مطلع شدم قانونی به تسویب رسیده که زنان مشمول قانون تامین اجتماعی با بیست سال خدمت می توا نند با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند همکاران تصمیم به استفاده از قانون فوق را گرفتند و تقریبا به مرور۴ نفر در دو سال قبل ازاین قانون استفاده کرده وبا حداقل مستمری بازنسشته شدند واز نظر دریافت حقوق ومزایا کاملا یکسان هستند من هم در پی آنها چون ۲۹/۱۲/۸۹ آخرین روزکاری ۲۰ سال خدمت را به پایان می رساندم در۲۵/۱۲/۸۹ تقاضای بازنشستگی خود را به سازمان تامین اجتماعی شهرستان محل سکونتم بروجرد ارائه دادم وطبق دستور آنها قرار شد بعد از تعطیلات عید برای بقیه کارها اقدام نمایم در پیگیری های بعدی محل کارم هم با اطلاع سازمان تامین اجتماعی دقیقا ۱/۱/۹۰ را برایم ترک کار زد.مسئولین امور مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم حکم ۳۰۳۰۰۰۰ ریال رابه من دادند که با احتساب بند ۳۹ بودجه سال ۸۸ و بقیه موارد دریافتی من به ۳۸۴۸۷۰۰ ریال می رسید تا حقوق مرداد به همین منوال ادامه داشت موقع پرداخت اضافه ها وقتی به بانک مراجعه کردم متوجه شدم از مبلغ حدود ۶۰۰۰۰۰ ریال فقط ۲۲۰۰۰۰ ریال به عنوان اضافه دو ماه را به حسابم ریخته بودند وقتی به سازمان تامین اجتماعی معترض شدم آنها کاملا بی اطلاع بودند وگفتند پی گیری میکنند و اطمینان دادند که تصحیح میشود درماه شهریور برای گرفتن حقوق مراجعه کردم متوجه شدم که فیش حقوقی ام کاملا با فیشهای قبل تغییر کرده و مبلغ ۳۰۳۰۰۰۰ ریال که طبق اضافه امسال باید به ۳۳۰۰۰۰۰ ریال می رسید نه تنها اضافه نشده بود بلکه هم به مبلغ ۲۶۲۳۱۵۸ ریال سقوط کرده و با احتساب بند ۳۹ و کسورات در فیش حقوقی دریافتی من به ۳۶۱۵۹۹۵ ریال رسیده بود مجددا به سازمان معترض شدم باز هم گفتند درست میشود دیروز ۳/۷/۹۰ دوباره مراجعه کردم گفتند در طی مراجعه هفته قبل خودشان به استان مستقیما بخشنامه ای به آنها داده اند مبنی بر اجرای قانون ۲۰ روز حقوق که قرار شده در سال ۹۰ اجرا شود حالا چرا در سالهای قبل اجرا نشده و یک دفعه تصمیم به اجرای آن گرفته اند وآن هم نه برای بازنشستگان سالهای قبل فقط بازنشستگان امسال معلوم نیست چرا. در صورتی که در طول خدمتم به علت نداشتن نیروی کافی مجبور به اضافه کاریهای اجباری می شدم و همیشه بیشترین حق بیمه را به سازمان پرداخت می کردم و الان باید بیشترین ظلم هم در حقم اعمال شود حال برای آنهائی که از حالا به بعدتقاضای بازنشستگی می دهند جای تصمیم گیری وجود دارد چون هیچ اجباری برای آن نیست ولی در حق من واقعا ظلم شده چون به گفته مسئول امور مستمری بگیران تنها بازنشسته سال ۹۰تا به الان با این شرایط فقط من هستم که اگر ترک کارم را به جای ۱/۱/۹۰ روز ۲۹/۱۲/۸۹ می زدند این اتفاق نمی افتاد با همکارانم که در دو سال قبل بازنشسته شده اند تماس گرفتم این ظلم در حقشان نشده وحقوقشان را به طور کامل می گیرند در صورتی که همه ما با شرایطی برابر تقاضای بازنشستگی داده ایم بجز مبلغ حق بیمه پرداختی که در بالا توضیح دادم از شما خواهش می کنم لطفا به کار من هم رسیدگی کنید چون معلوم نیست که در آینده چه تصمیمی برای قانون پرداخت بند ۳۹ گرفته شود اگرمی دانستم این چنین ظلمی درحقم می شود به هیچ عنوان تقاضای بازنشستگی نمی دادم.
  با تشکر وتوفیق روز افزون شما

 46. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور شما
  بنده شكايت شما را منعكس كردم تا كساني كه شرايط مشابه دارند از ماوقع مطلع باشند ولي شخص بنده و اين سايت ، نقش و مسئوليتي در سازمان تامين اجتماعي نداريم تا در رسيدگي به مشكل شما اقدامي كنيم.
  به هرحال آرزوي موفقيت و احقاق حق براي سركار دارم.
  بااحترام

 47. ناصراکبرابادی می گوید

  باسلام ایا با ۱۸ سال سابقه پردخت حق بیمه در بخش خصوصی و۷ سال در بخش دولتی مشغول به کار می باشم ایا می توانم بازنشست شوم. ناصراکبرابادی تاریخ ارسال۲۲/۷/۹۰ متشکرم

 48. عباس نجفی می گوید

  جهت اجرایی شدن قانون بازنشستگی پیش از موعد نمایندگان مجلس طرحی یک فوریتی ارایه دادند تا بار مالی آن را به هر نحوی تامین کنند. واین طرح كه معلوم نیست کی تصویب شود کی ابلاغ شود و کی اجرا شود خدا کند مدت قانون تمام نشود یا تا آن موقع من با ۳۰ سال باز نشسته می شوم و نیازی به قانون فوق نیست واز زحمتی که نمایندگان کشیدند و قانون فوق را تصویب کردند متشکریم
  یادتان باشد دوره بعدی به نمایندگانی رأی بدهید که متخصص قانون باشند مانند قاضی و وکیل باتجربه یا کسانی که در مقامات اجرایی دادگاهها بوده اند مانند دیوان عدالت و دیوان محاسبات کانون وکلا…… به امید شایسته سالاری……

 49. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام حضور جناب آقاي اكبر آبادي
  بصورت تجربي با اين سوال جنابعالي برخورد نداشته ام ولي به نظربنده و باتوجه به مفاد اين قانون ، اگر شخص در مقطع بازنشستگي در سازمان دولتي مشغول به كار و ۲۵ سال سابقه داشته باشد مشمول اين طرح است چراكه به نظر مي رسد هدف از تصويب اين قانون ، تعديل نيروهاي موجود در سازمان هاي دولتي هم باشد.
  بااحترام

 50. sirjan _ h.f می گوید

  به نام خدا
  با سلام وخسته نباشد :

  لطفا”دقیقا”بفرمائید تاریخ اتمام مهلت اجرای قانون تمدید شده بازنشستگی پیش از موعد (پنج سال ) که توسط مجلس محترم شورای اسلامی مصوب شده است کی می باشد .
  با تشکر
  ۱۳۹۰/۰۷/۲۵

 51. مدیر سایت می گوید

  اجرای قانون از تاریخ تصویب به مدت ۳ سال و تا پایان روز ۵/۶/۱۳۸۹ می‌باشد.(بمدت پنج سال تمدید شد)
  ضمن عرض سلام و تشكر
  تا تاريخ ۹۴/۶/۵ تمديد شده است.
  موفق باشيد.

 52. مهدی می گوید

  سلام دعای خیر در اجرای مساوات و نظام یکسان عدل اسلامی
  وزارت نیرو
  سوال
  ۱-سازمان آب وبرق خوزستان با شرکت آبفا خوزستان هردو وزارت نیرو می باشند چرا مزایای مبلغ پاداش سنوات بازنشستگی کارکنان آب وبرق دوبرابر کارکنان آبفا خوزستان سابقه دریافت می کند ؟
  ۲-آیا مسئولین شرکت نام برده قانون کار وبخشنامه های وزارت نیرو اجرا نمی کنند یا ….. لطفا دستور فرمایید بخشنامه های وزارت نیرو در تابلوهای اعلانات هر شرکت زده شوند یا بر صفحه اینترنت ظاهر کنید تا همه مطلع شوند تا حق مستضعفان ضایع نشود.
  ۳-سوال بازنشستگی سخت کار وزیان آور مثلا با ۲۲ سال خدمت پاداش خدمات سنوات او را درمبنای ۳۰ سال یا ۲۲ سال حساب می شوند ؟
  ۴-سازمان آب وبرق پاداش سنوات بر مبنای اقلام مشمول کسور بیمه مثل حقوق وفوق العاده ها وساعت اضافه کاری وشرکت آبفا خوزستان بر مبنای حقوق ثابت وحق جذب فقط حساب می کند چرا ؟
  ۵-لطفا جریان ۱۷۵ ساعت اضافه کاری که در ۳ ماه آخر خدمت به کارکنان آب وبرق پرداخت می شوند چرابه کارکنان آبفا خوزستان پرداخت نمی کنند؟
  لطفا در اسرع وقت جواب بدهید . متشکرم

 53. مدیرسایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور شما
  حقيقتا” متوجه نشدم كه اين سايت به عنوان طرف حساب شما مطرح بود يا سوالاتتان را به عنوان درد دل و انتشار عمومي طرح كرده بوديد؟!
  بااحترام

 54. سلی می گوید

  شما را به تمام کائنات قسم به ارواح تمام مردههای خاک بخشنامه صنایع نوسازی را ابلاغ بفرمایید تا ما فرش زیر پایمان را بفروشیم تا ۵ سال زودتر بازنشسته شویم تا نیروی جوان بیکار برسر کار ایند

 55. مجهول می گوید

  با سلام و خسته ونباشید

  صحبت در مورد ماست بود و مطلبوش کره چرا رفتی سراغ سرکه
  خودتون به کوچه علی چب زدید
  آخرش جوابم ندادی آیا قانون شامل همه میشود یا هر اداره قانون جداگانه دارد منظورم قطع شک بود در مورد گفته ها اگر بخشنامه باشد دیگر انسان شکی ندارد و این یکی از افتخارات نظام اسلامی که انسان بدون معاقبه می تواند حرف حق را بگوید لطفا جواب بدهید

 56. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و خسته نباشيد متقابل به حضور مجهول شما

  مشكل از زبان الكن ماست وگرنه فرمايش شما كاملا بجا و درراستاي روشنگري و بي مايگي ماست.

 57. رضا می گوید

  سلام ۱۴ و۵ ماه سابقه سخت زیان آور دارم بعد ۲ سال توقف پرداخت بیمه و مجددا ۴ سال بیمه در یک شرکت معمولی پرداخت کرده ام بازنشستگی من لطفا به چه شکل است ممنون

 58. فاتح فرتاش می گوید

  باسلام من خودم پرسنل شبکه بهداشت پاوه هستم وهمسرم بهیار ۲۸سال خدمت شبکه پاوه میباشد واز ۲۱سال خدمت تا کنون در رابطه با بازنشستگی پیش از موعدبه کلیه مسولین ازجمله ریاست دانشگاه-وزیران بهداشت-ریاست جمهور-و مقام رهبری شکایت نمودیم اما متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام میدارد بدلیل تنگنای مالی فعلا موافقت نمیشودوهمسرم هم اکنون وارد ۲۹سال خدمت میشود امانوشدارو بعداز مرگ سهراب چه فایده ایداردتقاضای رسیدگی عاجل را دارم فرتاش ومعصومی شاغلین منتظر

 59. صفر-ع می گوید

  شما را به خدا بازنشستگي پيش از موعود در آموزش وپرورش را هرچه سريعتر اجرا كنيد پاداش هم به هرطريق وهر وقت خواستيد بدهيددر آموزش وپرورش … شهر بي تخصصي وضعف مديريت ونفهمي وپارتي بازي مصيبت وغوغا برپا كرده ديگر انگيزه اي نمانده است . ماندن مساوي است با خيانت كاري ولله اين يك حقيقت است ولي بدبختانه كيست كه باور كند چون باور نيست هركس كه رود خيلي خيلي … راحت تر است وزندگي اش تازه شروع ميشود.

 60. محمدی می گوید

  با سلام خدمت شما ایا خدمت طرح نیروی انسانی پزشکان جزء سابقه قابل قبول در تامین اجتماعی میباشد؟ البته این طرح در علوم پزشکی انجام شده است(با بیمه تامین اجتماعی)
  با معرفی از اداره طرح نیروی انسانی در منطقه محروم انجام شده است
  با تشکر از لطف شما

 61. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  با موضوع بصورت تجربي آشنا نيستم اما به نظرم چنانچه سوابق بيمه (ليست) براي شما ارسال شده باشد قابل قبول به عنوان سابقه خواهد بود.
  نهايتا اينكه سوابق خود را از سازمان تامين اجتماعي استعلام كنيد.
  بااحترام

 62. زینب می گوید

  با سلام چرا سازمان تامین اجتماعی استان گلستان شهرستان گرگان از تصویب این قانون بی اطلاع اند. پدر من با ۳۰ سال و چند ماه سابقه کار چون سن شون به ۵۰ سال نرسیده (۷ماه مونده تا ۵۰سال)میگن نمی تونی بازنشسته شی . میگن این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده کسی به ما ابلاغیه نداده ما بخوایم اجراش کنیم . الان تکلیف پدر من چیه؟؟؟؟؟؟؟

 63. مشگينشهر می گوید

  با سلام به وزير محترم آموزش وپرورش بفرماييد كه ۱گر مي خواهيد به جامعه معلمان واقعا خدمت كنيد درد دل پيشكسوتان را با اجراي هرچه سريعتر قانون پيش از موعد درمان نموده تا به جوانان بيكار تحصيلكرده كشور فرصت فراهم شود نگران از تجربه كاري نباشيد تجربه كسب خواهند كرد ونگران دادن پاداش خدمت هم نباشيد ۱- در طول خدمت از حقوق مسلم هر معلم كسر و در خزانه ذخيره شده است ۲- مگر اختلاس كنندگان نبرده باشند .با تشكر از مديريت سايت.

 64. مامان بردیا می گوید

  از هر کسیکه مسئول ابلاغ این بخشنامه بازنشتگی پیش از موعد هست التماس و خواهش و تمنا می کنیم که زودتر این بخشنامه را به شعبات تامین اجتماعی ابلاغ کنه . اگر هم پشیمان شدید که به مردم خبر بدهید تکلیف خودشون را با زندگیشون بدونند. واقعاً از این انتظار خسته شدیم .

 65. شلماني حسين محمدي می گوید

  بازنشستگی پیش از موعد ۲۵ ساله ها و جایگزین اعضاء خانواده درجه بیکار به جای اولیاء ، تلاش کنید . فقر و فحشا و بزهکاری جامعه را به تباهی خواهد کشاند ، بهترین رفا حال جوانان جامعه اشتغال بکار است و همسر گزیني . داشتن همسر جوان را از منگی و رسوائی دور می کند . آهای آدام ها که برای خدمت به مردم ، بدون دعوت سر سفره آقایان حاضر می شوید . برای بقای خود از هر ترفندی استفاده می کنید تا به مجلس راه پیدا کنید کمی از بیکاری و عواقب آن صبحت کنید از و دستگاههای ذینفع بخواهید تا تمدید ۲۵ ساله های كه راهکاری است خداپسندانه عملی شود.

 66. محمود مظفری می گوید

  مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی برای فردی که حدود ۲۹سال سابقه دارد را اعلام کنید تشکر میکنم

 67. فاتح فرتاش می گوید

  باسلام وخسته نباشید با اینکه قانون باز نشستگی به دستگاها اعلام شده اما دستگاه اعتبار ندارندتکلیف متقاضی چیست

 68. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور شما
  چنانچه دستگاه مذكور ، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ، می‌تواند کارکنان واجد شرایط را صرفاً از محل منابع مالی خود و براساس مفاد این آیین‌نامه بازنشسته کند در غير اينصورت مي بايست در بودجه وزارت خانه پيش بيني شود.
  بااحترام

 69. f.pourmorad می گوید

  با سلام و احترام
  میخواستم در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی بدانم که اگر به تفکیک ۶ سال از کار را در یک دانشگاه و ۱۴ سال را در یک دانشگاه دگر داشته باشد مشمول این قانون میشود؟ از قانون پیداست که باید امکان پذیر باشد. متاسفانه به نظر میرسد که این ائین نامه به دانشگاه ها ارسال نشده است.
  خواهش میکنم در این خصوص مرا راهنمائی کنید.
  با تشکر فراوان از شما و دست اندرکاران این وب سایت مفید

 70. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور شما
  ضمن تشكر از اظهار لطفي كه فرموديد ، به نظر بنده هم مانعي در اين شكل بازنشستگي نيست ولي استحضار داريد كه بار مالي اين نوع بازنشستگي و انباشته شدن پرسنل متقاضي ازقبل باعث شده اين قانون عملا” به حاشيه رانده شود.
  ازآن طرف شاهديم كه دولت پيگير ايجاداشتغال ۲/۵ ميليوني در سال جاري است كه چنانچه همين هزينه ايجاد اشتغال را صرف بازنشستگي افراد متقاضي ميكرد ، خودبخود اشتغال زيادي ايجاد ميشد و يا هزينه هاي پرسنلي خودرا كاهش مي داد.
  با آروزي موفقيت براي شما

 71. رویا می گوید

  باسلام واحترام
  آیااخذتعهدعدم اعتراض به نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت ازمتقاضیان بازنشستگی پیش ازموعدقانونی است؟

 72. مدیر سایت می گوید

  عرض و سلام و ادب
  منظور تان اينست كه اين پاداش كمتراز ميزان مقرر پرداخت شده؟
  به نظرم تعهد نامه عدم اعتراض صحيح نيست ولي گواهي دريافت حق و حقوق قانوني معتبر باشد.

 73. pourmorad می گوید

  با سلام مجدد
  خیلی ممنون از پاسخ تان.ایا قانون تمدید بازنشستگی زودتر از موعد به سازمانهای دولتی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.

  با تشکر فراوان

 74. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن عذرخواهي ؛ از جزئيات ابلاغ قانون به دانشگاههاي علوم پزشكي اطلاعي ندارم ولي وقتي قانوني مصوب ميشود (بموجب قانون مدني ) مشمول اين شرايط است:
  ماده ۲ – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( مصوب ۲۹/۸/۱۳۴۸ )
  ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید .
  بااحترام مجدد

 75. noori می گوید

  باسلام
  مبنای حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی به چه صورته مثلا من با حقوق ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال با ۲۰ سال سابقه کار با انداره کسور بیمه ۳۰% است یا خود حقوق
  با تشکر فراوان

 76. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و ادب
  اين مبلغ به اندازه خود حقوق خواهد بود.

 77. noori می گوید

  باسلام
  باتشکر از پاسخ سوال قبل سوالی دیگری داشتم برای محاسبه حقوق بازنشستگی براساس قانون کار دو سال اخر در نظر گرفته میشود یا اخرین حقوق و مزایا
  بااحترام

 78. noori می گوید

  البته برای بازنشستگی پیش از موعد با ارفاق ۵ سال منظور اینجانب بود چون براساس قانون اخرین حقوق و مزایاست اما تامین اجتماعی دو سال را در نظر می گیرد

 79. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله اينطور كه پيداست بيمه پردازي دوسال آخر ملاك پرداخت حقوق بازنشستگي است كه البته موضوعي مبني بر ميانگين كل مدت هم مطرح بود.
  به اين لينك مراجعه بفرمائيد:
  دستمزد ایام بیمه‌پردازی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان است.
  باتشكر

 80. شاه مرادی می گوید

  با سلام
  اولا عرض خسته نباشید دارم به شما که حداقل پاسخ سوالات را سریع می دهید.
  دوم بنده پرستار با ۲۱ سال سابقه خدمت می باشم که دقیقا یکسال است متقاضی بازنشستگی بوده و مرتبا پیگیری می کنم با توجه به مسئله مشاغل سخت و زیان آور که از قبل هم در دانشگاه های علوم پزشکی بوده درخواست می کنیم می گویند چون بودجه آن از درآمد بیمارستان است و متاسفانه بیمارستان ما جزو کم درآمدترین بیمارستانهای استان مازندران می باشد(بدلیل فرسودگی بیش ازحداین مرکز و وجود چند بیمارستان در یک شهرستان کوچک و رقابت سخت …) امکانپذیر نیست . منتظر تمدید دستورالعمل پیش از موعد کارکنان شدیم متاسفانه برای آن نیز بودجه تعریف نشده و طی ابلاغی که به دانشگاه های علوم پزشکی شده ، بر عهده سازمان است که با توجه به مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی و کسری بودجه وزارت بهداشت ، در هئیت رئیسه نگه داشته شده و به بیمارستانها ابلاغ نمی گردد چون باز مشکل مالی مطرح است میخواهیم به دیوان عدالت شکایت نماییم ، می گویند اثری ندارد چون کسی نمی گوید بودجه نداریم بلکه می گویند به کامند نیاز داریم ، کمبود پرسنل است و… لذا موافقت نمی کنیم و چون شرط بازنشستگی موافقت دستگاه متبوع است یعنی عملا حتی نمی توانیم شکایت کنیم حالا شما بفرمایید چه راه حلی برای من پرستار خسته با آسیب های متعدد جسمی و روحی وجود دارد که بتوانیم به آرامش و بازنشستگی برسم؟؟ آیا واقعا کارمندی که یکسال است متقاضی بازنشسته شدن است را باید به زور نگه داشت پس اصولا قوانین برای چه مصوب می شوند!!!!!!!!

 81. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف شما
  شرمنده ام. پاسخي براي سوال شما ندارم!
  فقط دعاگويتان هستم.

 82. فریدون چوبدار می گوید

  بسمه تعالی
  با سلام خواهشمندم بفرمایید چرا وقت خود را تلف می کنید و قانونی را که قرار نیست اجرا شود تصویب می نمایید. به عنوان مثال قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شده است و بنده تقاضای بازنشستگی داده ام ولی رییس دانشگاه لرستان می فرمایند که به ایشان دستور داده شده است تا به هر دلیلی که می تواند آن را اجرا ننماید و برای همین منظور بهانه های متفاوتی را مطرح می نمایند. آیا این درست است؟ اگر چنین است، پس چرا آن را تصویب کرده اید؟ اگر هم درست نیست چرا با آنهایی که قانون را اجرا نم کنند برخوردی انجام نمی شود.
  با تشکر و قدر دانی
  فریدون چوبدار
  دانشگاه لرستان

 83. محمد ساعی زاده می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید. شما را به مقدسات قسم، دستور عمل اجرائی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت کی به مراکز استان ها ابلاغ خواهد شد؟ سه ماه از سال باقی مانده و هنوز خبری از این ابلاغ نشده! لطفا ترتیب اثر دهید! با تشکر.

 84. عباس نجفی می گوید

  یک بام دو هوا بخشنامه این قانون جهت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان وزارت رفاه و تامین اجتماعی در حال اجرا است در صورتی که باید برای همه مشولین صندوق تامین اجتماعی قابل اجرا باشد مگر قانون فقط برای یک وزارتخانه تمدید شده برای!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

 85. احمد می گوید

  ۲۹سال خدمت قابل قبول داشتم ازکارشناسان وزارت علوم هستم وتقاضای بازنشتگی کردم ودستگاه با پرداخت سنوات یکسالم موافقت کرده کارگزین ما وقتی به نمایندگی مراجعه کرده است آنها گفتندهنوز دستورالعمل نیامده است بایدچکارکنم؟ یکسال از تمدید این قانون گذشته دستورالملی نیامده است واقعا درکش برام خیلی مشکله پس چراتمدید کردید؟!

 86. yashar می گوید

  الان ۳ ماه است که مادر من باز نشسته شده و هنوز پولی دریافت نکرده میخواستم بدانم آن پاداشی که به ایشان تعلق میگیرد چه مقدار میباشد و کی پرداخت میشود مادرم یک فرهنگی است که با ۲۵ سال سابقه کار بازنشستگی پیش از موعد درخواست کرده بود ؟؟؟؟؟؟؟؟لطفا حتما جواب را برایم ایمیل کنید خیلی ممنون و خسته نباشید

 87. مجتبی می گوید

  با سلام راننده ای ۵۱ ساله هستم با بیست و پنج سال و یک ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی میخاهم بازنشسته شوم لطفا راهنمایی کنید.

 88. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور جناب آقاي مجتبي
  به نظرم جنابعالي مي بايست بيمه خود را ادامه دهيد تا به سن قانوني و سابقه بيمه مورد نياز براي بازنشستگي برسيد.
  موفق باشيد.

 89. محمدی می گوید

  با سلام .بنده کارمند راه اهن بودم که بدون اطلاع وبه زور به شرکت تراورس واگذار شدم که بعد به گروه منصور اریا واگذار و انقدر حق کشی در شرکت تراورس گردید که سه همکار هرسه در یزد ناراحتی قلبی گرفتیم بنده تقاضای باز نشستگی پیش از موعد کردم با سابقه بیست وهفت سال که روزها برایم در این محیط کار به اندازه سال میگذرد شما رو بخدا یک نفر در این شرکت برای ما رحم بنماید تا کی باید از کوچکترین حق خود که فقط بازنشستگی پیش از موعد است محروم وبیکار با ناراحتی های روحی دست وپنجه نرم کنیم چون شغل را هم از ما کرفته وبه خصوصی داده اند شما را به فاطمه زهرا قسم منتشر کنید شاید یه مسول دلش برحم آید

 90. تقی زاده می گوید

  با سلام و تشکر -من برای استفاده از قانون باز نشستگی پیش از موعد ۱۳۰ روز سنوات کم دار م .ضمن اینکه دارای معلولیت هم هستم آیا این مدت را در پایان مهلت اجرای قانون به من ارفاق خواهند کرد؟ اگر نه راهکار قانونی برای حل مشکل چیست؟ متشکرم

 91. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وتشکر از جناب تقی زاده و آروزی سلامتی برای جنابعالی
  به نظرم لازم است به شعبه محل ارسال لیست بیمه خود مراجعه ای داشته باشید تا شرایط مقرر را بدانید.
  ضمن اینکه از قرار معلوم این قانون بصورت معلق مانده و اجرایی نشده است.
  بااحترام

 92. .نصرالله اروند می گوید

  دارای ۳۰سال حق پرداخت بیمه میباشم با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی شعبه دوی سنندج با داشتن ۴۷ سال سن میگوند باید ۵۰ساله شوی تا مشمول باز نشستگی شوید لطفا مرا راه نمایی کنید.

 93. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و آروزي موفقيت
  لطفا شرايطتان را با اين بخشنامه تطبيق دهيد:
  بخشنامه شماره۵۶/۲ مستمریها – حوزه فنی و درآمد(بازنشستگی بیمه شدگان براساس بند۹۱ قانون بودجه ۹۰)

 94. بهرام استادی می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  احتراما سوالی با این مضمون داشتم که بنده ۲۳ سال خدمت در ارگان های دولتی دارم وبمدت ۳سال مرخصی بدون حقوق داشتم که انهم با سازمان بازنشستگی قرارداد بسته وهر ماه کسورات خود را به حساب صندوق واریز میکردم. سوالم از حضرتعالی اینست که ایا این ۳سال جز سنوات قابل قبول برای بازنشستگی پیش از موعد مقرر محسوب میشود یا نه ؟

 95. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و آروزي موفقيت براي جنابعالي
  الان در همان سازمان مشغول بكار هستيد؟
  به نظرم اين بازنشستگي ، با ارتباط كاري با سازماني قابل اعمال است.
  بااحترام

 96. یعقوب امیرقاسمی می گوید

  با سلام وخسته نباشید من ۲۷سال نیم سابقه بیمه تعمین اجتمای دارم به کجا مراجه کنم تابازشسته شوم بیمه اعلام می کند قانون جدید هنوز اجرای نیست ایا بجز بیمه جای دیگر هست مراجه کنیم لطفاراهنمای فرماید درصورت امکان جوابم را برای ایمیلم بفرستید متشکر

 97. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  امروز خبری از قول معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهوری (آقای مبینی ) در رایو پخش شد که عملا این قانون را هوا کرد.
  بدین مضمون که دولت بودجه ای برای این امر ندارد و درصورتی که دستگاه اجرایی متقبل هزینه بازنشستگی پیش از موعد شود , انجام آن شدنی است!
  لطفا شرایطتان را با این بخشنامه هم تطبیق دهید:
  تصویب نامه شماره۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آیین‌نامه اجرایی بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور- بازنشستگی بیمه شدگان)
  موفق باشید.

 98. یک پدر می گوید

  سلام خواهش میکنم دقیق جوابم را بدهید و راهنماییم کنید.من ۲۳ سال سابقه کار در راه آهن دارم و در حال حاضر هم در همانجا مشغول به کار هستم.میخواستم ببینم با خرید دو سال سربازی ام میتوانم با۲۵ سال سابقه ازقانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنم؟اگر میتوانم باید چه مراحلی را طی کنم؟ممنون میشم اگر به خوبی راهنماییم کنید.لطف کنید جواب را به ایمیلم بفرستید.با تشکر

 99. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام حضور جنابعالی
  شرط اول و اصلی استفاده از این بازنشستگی , قبول در خواست شما از طرف محل کارتان است.
  به نظر بنده صرف نظر از بحث بازنشستگی , از امتیاز خرید سربازی برای افزودن به سوابق بیمه استفاده کنید.
  لطفا مروری هم در کامنتهای قبلی این پست داشته باشید.
  باآرزوی موفقیت

 100. شفايي می گوید

  با سلام من در بنياد مستضعفان كار ميكنم و چون طرح تعديل در محل كارم ميباشد بنياد با بازنشستگي پيش از موعد موافقت ميكند و كل هزينه هاي آن را هم متقبل ميشود و سابقه بيمه ام حدود ۲۶ سال ميباشد ولي تامين اجتماعي ميگويد هنوز چيزي به ما ابلاغ نشده است . به نظر شما با اين حرفهاي اخير معاون ريس جمهور در مورد كساني كه كارفرمايشان هزينه بازنشستگي پيش از موعد را قبول كند ولي تامين اجتماعي زير بار نميرود چه اقدامي ميتوانم بكنم؟ آيا تامين اجتماعي در آينده قبول ميكند؟ لطفا مرا راهنمايي نمائيد. ممنون

 101. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب خدمت جناب شفايي
  وقت بخير
  اينكه كارفرما هزينه اين بازنشستگي را قبول ولي تامين اجتماعي امتناع ميكند در نوع خود جالب و عجيب بود!
  به هرحال پيشنهاد ميكنم مطابق قانون و آيين نامه ي آن اقدام و درخواست خود را از طريق بنياد به سازمان تامين اجتماعي منعكس كنيد تا حداقل بصورت مكتوب پاسخي از سوي اين سازمان داشته باشيد.
  از قرار معلوم اين قانون در عمل به هيچ شكلي اجرا نمي شود!
  موفق باشيد.

 102. پدر می گوید

  سلام توروخدا جوابم را دقیق بدهید و خوب راهنماییم کنید.من ۲۳ سال سابقه کار در راه آهن تهران دارم و هم اکنون هم مشغول به کار هستم .ولی بیمار هستم و کار کردن برایم مشکل شده.ونمیخواهم از کارافتادگی بگیرم.میخواستم ببینم میتوانم باپرداخت بیمه دو سال سربازی ام با ۲۵ سال بازنشست شوم و از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنم.اگر میتوانم لطف کنیدراهنمایی ام کنید.در ضمن من ۵۶ سال سن دارم.(لطف کنید جواب را به ایمیلم بفرستید) با تشکر

 103. شفايي می گوید

  خيلي ممنون از پاسختان

 104. مدیر سایت می گوید

  سلام حضور پدر عزيز
  و تشكر از جناب شفايي
  جناب پدر عزيز ، ضمن اينكه متوجه درخواست به حق و نگراني به جاي شما هستم ولي عذرخواهم كه اطلاعاتي بيش از اين ندارم.
  موفق باشيد.

 105. یک پدر می گوید

  ممنون از پاسختان.در خواست کتبی ام را بر چه اساسی بهتر است بنویسم وارایه دهم.؟اگر در خواست من مبنی بر بازنشستگی از سوی محل کارم مورد قبول واقع شود بعد از آن باید چه بکنم؟

 106. مدیر سایت می گوید

  سلام حضور جنابعالي و تشكر
  درخواست جنابعالي مي تواند برمبناي استناد به سوابقتان و اشاره به قانون بازنشستگي پيش از موعد باشد.
  بعد از قبول در خواست ، مراحل بعدي به عهده محل كارتان است كه حكم انشايي بازنشستگي شما را درصورت موافقت صادر و به تامين اجتماعي منعكس ميكند.
  موفق باشيد.

 107. عباس نجفی می گوید

  نمی دانم چرا مجلس قانون فوق را بدون در نظر گرفتن بار مالی تصویب کرده چون اجرای چنین قانونی بر خلاف منافع کلیه ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی است چون هم نیروهای با تجربه را باید از دست بدهد هم بار مالی دارد فقط در موارد مازاد نیروی انسانی کاربرد دارد تنها راه حل اجرایی شدن آن پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سالهای آینده می باشد در غیر اینصورت هیچ کابردی ندارد

 108. منصوري می گوید

  با عرض سلام و ارادت
  بنده با ۲۵ سال سابقه شاغل يكي از شركتهاي دولتي هستم تمايل دارم با همان سابقه ( بدون ۵ سال ارفاقي و پاداش سنوات ارفاقي)بازنشست گردم و بار اضافي بر گردن دولت محترم تحميل نكنم آيا راهي وجود دارد. ضمنا در حال حاضر نيز حدود ۵۰ سال سن دارم. با تشكر
  [پاسخ]

 109. فرهنگی می گوید

  گناه ما چیست که فرهنگی هستیم در همه ادارات بازنشستگی پیش از موید درسال ۸۹و۹۰اجراشد اما به ما که میرسد بودجه ندارند؟در سالهای قبل هم که مشمول حالمان میشد روسای مناطق موافقت نمی کردند.حال من درسال ۹۰ با ۲۷ سال سنوات بدون هیچ ارفاقی با ۵۰ سال سن بازنشسته شدم در حالی که به ما اعلام کرده بودند پنچ سال دیگر سنوات ارفاقی تمدید شده است .

 110. عباس نجفی می گوید

  خبر جدید از بودجه ۹۱ در صورت تصویب مجلس
  بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است.اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولتی و سایر اموال دولتی و یا منابع حاصل از واگذاری آن قابل پرداخت است.

 111. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام حضورجناب نجفي
  ضمن تشكر از اطلاع رساني جنابعالي ، كل متن کامل لایحه بودجه ۵۱۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۱ هم در سايت قرار گرفت تا دوستان اشراف بيشتري نسبت به موضوع داشته باشند.
  البته استحضار داريد كه اين متن پيشنهادي دولت است و بايد ببينيم مجلس چه نظري نسبت به آن دارد ولي مجددا” از اطلاع رساني شما تشكر ميكنم.
  بااحترام

 112. سلام جانباز از کار افتاده و حالت اشتغال هستم کمسیون کارافتاده بدون حق و حقوق جانبازی به چه دردم میخورد درصورتیکه تمام همشرایط من از دوحقوق برخوردارهستندمت اسفانه حق من از بین رفته و کمسیون پزشکی بنیاد بدون بررسی هیچ توجه ای به مدارک کمسیون کار افتاده و حالت اشتغال توجهای نیمکنند اگر توجهای بکنند من هم مثل هزارا ن جانبازی به حقوقم میرسیدم پس این همه کمسیون کمسیو ن تشریفاتی است و حقوق جانبازان توسط مسئولین بنیاد سلیقه ای است پس رای کمسیون ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح باید به همه شامل باشد نه اینکه یک بام و دوهواست باشد یکی با همین کاغذ کمسیون تمام مزایای و حق و حقوق بهره مند است ویکی مثل منو بدبخت از تمام مزایا محروم داشته باشم آیا این عدالت و برابری است همشرایط من سالهاست با تمام مزایای حق وحقوق گرفتند و میگیرند چرا مسئولین بنیاد مگر نمی بیندمگر من خانواده ندارم جرا مسئولین فقط برای تعداد کمی مثل من نسبت به حق و حقوق مان بی تفاوت هستند بنده به علت قرضی که دارم شب و روز خواب ندارم چطور مسئولان بنیاد نسبت به حقوقم بی تفاوتباشند به هر کجا فکرتون رسیده نامه نوشتم وحضوری رفتم. به چه کسی باید رجوع کنم چرا که بین جانبازان حالت اشتغال که همتراز من هستند تنها بنده محروم از حق وحقوق تبصره یک جانبازی باشمچرااینقدر فرق باشد دوگانگی تا کی از مسئولین بنیاد و دولتمردان درخواست کمک دارم.ضمنا بنده در سال ۱۳۶۹ به استخدام بنیاد جانبازان در آمدم ودر سال ۱۳۸۰ حالت اشتغال و کارافتاده کلی شدم تا به حال یک ریال به عنوان حقوق جانبازی نگرفتم و نداده اند و حالا نزدیکی عید نوروز ۱۳۹۰ است که شاید مسئولین به رحم آیند باز منتظر هستم تا به حقوقم برسم شما را به خدایبزرگ میسپارم

 113. یعقوب امیرقاسمی می گوید

  سلام وخسته نباشید من ۲۷ سال چند ماهی سابقه بیمه اجتماعی دارم والان هم مشغول کار درهمانجا هستم وانجا که کار می کنم بخش خصوصی میباشد ایا نظر به اینکه کارفر بنده اعلام امادگی میکند که بند را با همان سابقه اعلام شده بانشسته کند /ایا من می توانم با قانون ۲۵ سال بازشسته شوم /از کجا شروع کنم /بیمه همچون اجازه به بنده می دهد /قبلان از زحمات شما کمال تشکر دارم /منتظر جواب خوب شما هستم

 114. هونیا می گوید

  با سلام
  تا آبان ۹۱ ، ۲۰سال خدمت من در آموزش و پرورش به‌ پایان می رسد.تازه‌ ازدواج کرده‌ام و همسرم خارج از کشور است آیا می توانم در آبان ماه‌ فرم بازنشستگی خود را تکمیل کنم و با ۲۰ سال خدمت از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده‌ کنم؟
  لطفا نظر خود را سریعا ارسال فرمایید
  با تشکر

 115. مدیر سایت می گوید

  با سلام
  داشتن سابقه ۲۵ سال ، شرط اوليه استفاده از اين بازنشستگي است.

 116. مدیر سایت می گوید

  باسلام و عرض ادب
  از آنجايي كه اين قانون در عمل و اجرا با محدوديتهايي مواجه شد توجه شما را به اين بخش از لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۹۱ جلب ميكنم:
  – بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است.
  باتشكر و احترام

 117. بهجت اکبری می گوید

  با سلام و احترام
  اینجانب وتعداد کثیری از همکارانم با بیمه تامین اجتماعی …. شعبه … از تاریخ ۱/۰۲/۱۳۹۰ با قانون ۲۰سال و۴۲ سال سن با توجه به قانون احتساب ۲۵ روز حقوق که همان ۳۰۳۰۰۰۰ ریال بود (حداقل حقوق)بازنشسته شدیم وما نیز دچار گرفتاری وضایع شدن حقمان شدیم بدون جواب قانع کننده ای!چون ما نیزموقع درخواست هیچ اطلاعی از این قانون۱/۰۵/ ۱۳۹۰ نداشتیم زیرا درخواستمان در ماه فروردین ۱۳۹۰ بوده حالا چرا این قانون جدید عطف به ما سبق شده نمیدونم؟واقعا دلم برای اون همه زحمت میسوزه که اخرش نا جوانمردانه وبدون اطلاع حق ۲۰ سال زحمتمونو با حداقل حقوق بخورند!کاشکی حقوق بالایی موقع کار کردنمون با مدرک لیسانس وسمت مدیریتمون میگرفتیم که حالا با این حق خوری مرهمی بود !!!واقعا وقتی بارها به اداره تامین اجتماعی…. مراجعه میکنم وجواب ناحق میشنوم میفهمم حق خوری چقدر سخته؟؟؟؟
  متشکرم

 118. احد خاکی می گوید

  با سلام خدمت شما عزيزان و زحمت كشان . از شما عزيز گرامي يك سوال داشتم و اميدوارم كه به زبان ساده به اينجانب بفرماييد لطفا . اول از همه بگويم كه اينجانب با احتساب كار سخت و زيان اور (حدود ۲۱ سال در شركت واحد كه با ضريب ۱/۵ ميشود حدود ۳۲سال كار عادي ) و كار عادي و اختياري كه بعد از بازخريدي از شركت واحد پرداخت كردم حدودا ۳۸ سال حق بيمه قابل قبول تامين اجتماعي دارم. ۱_ ايا با اين سابقه پرداخت حق بيمه سن اينجانب كه حدود ۴۹سال است .ميتوانم بازنشسته شوم . ۲_ فرمول تعيين حقوق بازنشستگي چگونه است لطفا بنويسيد و ايا به اين فرمول حق زن واولاد ميخورد يا نه . لطفا به زبان خيلي ساده بفرماييد ممنون از همكاري شما عزيز گرامي.

 119. مهدی درفشه می گوید

  باسلام وخسته نباشیدخدمت شما مسئولین محترم تامین اجتمائی احتراما:اینجانب بیش از۳۰ سال است کارمیکنم سوابق حودودا ۲۷ سال است باپرداخت سقف بیمه هرسال حدودا ۸سال ان که اینطور است شرکت خصوصی هم هستم بامدیردولتی سوالم اینست من میتوانم بازنشستگی قبل از موعد بگیرم جگونه اینکارراانجام دهم وحدودا چقدر حقوق دستم رامیگیرد از همکاری ولطف شما متشکرم روز شنبه ۶/۱۲/۱۳۹۰ ساعت ۱۴

 120. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  اين سايت وابستگي سازماني به تامين اجتماعي ندارد.
  باتشكر

 121. R - A می گوید

  با سلام
  لطفا بفرمایید چرا فردی که باز نشسته می شود و هزار چاله و چوله در طول سی سال خدمت کنده است آن هم به علت عدم پرداخت درست حقوق ، بخصوص در قشر فرهنگی و نتوانسته سر پناهی برای خود تهیه کند پاداش باز نشستگی او را با تاخیر و آن هم در چند نوبت می پردازید .

 122. محمدعلی حیدریان می گوید

  باسلام اینجانب کارمندبانک م باشم ۲سال اسیربودم ۳۰درصدجانبازی دارم وباسنوات اسارت۲۷سال سابقه دارم .لطفا بفرمائیدایاجانبازی هم جزو سنوات می توانند حساب شود یا نه؟

 123. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  از قرار معلوم بموجب قانون حمايت از آزادگان ، مدت اسارت اين عزيزان بصورت دوبرابر در سنوات خدمت آنها موثر است.
  البته بنده از اين قانون اطلاع كامل ندارم لذا پيشنهاد ميكنم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 124. حسن مرادیان می گوید

  با سلام چرا قانونی که هنوز یکسال از تصویب ان نگذشته بایستی درلایحه بودجه سال۹۱به چالش کشیده شود گناه ما کارمندان خسته وفرسوده که نمیخواهیم بار مالی بردوش دولت داشته باشیم چیست.ایا تزریق نیروهای جوان به بدنه نظام اداری کشور ایرادی دارد باوجود تامین بار مالی طرح قبلی توسط سازمانهای مربوطه چرا دولت مردمی با مصوبه ای که موجب اشتغال درکشور شده مخالفت می کند حذف پست سازمانی چه معنایی میدهد ترا بخدا در استانه سال نو بااعصاب ما کارمندان بازی نکنید با تشکر

 125. علي می گوید

  ايا قانون بازنشستگي پيش از موعد شامل شركتهاي اب و فاضلاب شهري هم مي گردد .

 126. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  بله اين قانون مشمول اين شركتها هم مي شود.

 127. ناصر سليماني می گوید

  باسلام
  خدا توفيقتان بدهد من ۲۲ سال سابقه پرداخت بيمه دارم درشركتي از شكتهاي شستا ولي ۵ سال ۷ ماه عيلرغم گرفتم راي ديوان عدالت اداري درسال آذر ۹۸ كه هنوز پرداخت نشده كه رونوشت آن به تامين اجتماعي نيز داده شده ولي هنوز اقدامي نشده خواهشمنداست ضمن همكار ي وراهنمائي لازم مبذول فرمائيد
  باتشكر ناصر سليناني
  از خرمشهر

 128. همکار در سایت. می گوید

  با سلام

  این سایت هیچ گونه وابستگی سازمانی با ارگانهای و نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی ندارد.

  تشکر

 129. س می گوید

  سلام و خسته نباشید آیا برای بازنشست شدن از شرکت آب و فاضلاب نیاز به عقدنامه ازدواج هم هست؟
  لطفا درصورت امکان مدارک موردنیاز را به ایمیل من بفرستید بسیار فوری است.بسیار سپاسگذارم.

 130. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  خير بازنشستگي ارتباطي به عقد نامه ازدواج ندارد.
  بااحترام

 131. ناصراکبرابادی می گوید

  باسلام میخاستم بپرسم مبلغ بازنشستگی بیش از ۱۰ سال سابقه وبیش از ۶۰ سال سن چه مقدار می باشد.متشکرم.

 132. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم با توجه به سابقه ي كار، حقوق شما ۱۰ روز در ماه خواهد بود ولي محاسبات وابسته به حقوق بيمه پردازي شماست.
  با تشكر

 133. محسن می گوید

  با توجه به سرعت زیاد تغییرات و تکنولوژی حاکم بر ادارات و …. همچنین پیش نویس جدید مبنی بر بازنشستگی با درخواست کارکنان مازاد بر ۱۵ سال سابقه و نیار به کوچک سازی بدنه دولت و جذب نیروهای جوان و پر انرزی
  توصیه میگردد با ادغام دو قانون یعنی بازنشستگی بر اسای سنوات کاری+ ۵ سال تشویقی
  خیلی از پرسنل متقاضی خروج میگردند .
  بخصوص در رابطه با موسساتی که بحث ادغام با انحلال آنان مطرح است.
  بع عنوان مثال با ۲۲ سال سابقه کاری
  با ۲۷ سال (۲۲+۵) بازنشسته شودند
  در واقع با این طرح مکمل میتواند از هزینه های فرصت های از دست رفته فارغ التحصیلان بیکار بکاهد.

 134. پریوش خرسند می گوید

  با سلام ، چرا شعبات تهران اعلام می کنندتا کنون (۹۱/۱) بخشنامه قانون تمدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت جهت اجرا ابلاغ نشده است .

 135. ن.ع می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  اینجانب دارای ۱۹ سال و ۶ ماه سابق هستم که از سال ۸۵ در دستگاه دولتی مشغولم بصورت پیمانی آیا این قانون شامل حال اینجانب هست یا خیر؟

 136. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  بله به نظر بنده استثنايي در اين خصوص نيامده است.
  البته از قرار ، اصل قانون در اين سالهاي اخير (وخصوصا پس از تمديد آن) اجرايي نشده است.
  باتشكر

 137. فاطمه می گوید

  با سلام
  همسر بنده مدت ۱۳ سال در یک شرکت دولتی بصورت قردادی مشغول بکار بوده و زیر پوشش تامین اجتماعی می باشد با توجه به رسیدن به سن ۶۰ سالگی شرکت اعلام بازنشستگی ایشان را نموده است .۲۶ سال پرداخت بیمه تامین اجتماعی دارد. در حال حاضر شرکت مربوطه که البته وضع مالی خوبی هم دارد اعلام کرده ما به افراد قردادی بازنشسته سنوات و پاداش خدمت نمی دهیم. آیا این کار قانونی و انصاف است؟

 138. دینا می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  من در یک سازمان خصوصی مشغول بکار هستم و ۶ سال هست سابقه بیمه دارم بنا به مشکلات شرکت بیکار شده ام آیا اگر بنده از بیمه بیکاری چون دارای سن ۲۶ هستم استفاده نکنم در هنگام بازنشستگی این حق به این جانب اختصاص داده می شود یا تخفیفی دارد نسبت به شخصی که از بیمه بیکاری خود استفاده کرده؟لطفا”پاسخ من را زودتر بدید و اگه امکان داره ایمیل کنید.باتشکر

 139. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده افراد قراردادي هم مشمول مزاياي مصرح در قانون كار هستند.
  بااحترام

 140. مدیر سایت می گوید

  سلام و احترام حضور شما
  استفاده ازبيمه بيكاري ايجاد حق يا مانعي در بازنشستگي شما نخواهد داشت ليكن در صورت استفاده ، اين مدت هم به سابقه كار شما افزوده ميشود.
  نكته قابل توجه اينكه درصورتي كه در سالهاي آخر كاري باشيد و از بيمه بيكاري استفاده كنيد ، بيمه بيكاري پرداخت شده به شما در اين دوره ، ملاك حقوق بازنشستگي خواهد بود.
  باتشكر

 141. عباس می گوید

  سلام تعدادی از آزادگان جانباز که از نظر جسمی شرایط سختی دارند و مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد هم می باشند اموزش وپرورش با بازنشستگی انان با دریافت تعهد نامه مبنی عدم ادعا در خصوص حقوق بازنشستگی و پرداخت پاداش پایان خدمت و… موافقت می نماید آیا این کار قانونی است ؟ برای پیگیری به چه ارگانی مراجعه شود ؟

 142. پریوش خرسند می گوید

  با سلام ، چرا شعبات تامین اجتماعی تهران و اداره کل تهران بزرگ می گویند تا کنون (۹۱/۱) بخشنامه قانون تمدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت جهت اجرا ابلاغ نشده است در صورتیکه تمدید قانون فوق برای حود کارکنان تامین اجتماعی اجرا می شود ؟

 143. ز - ك می گوید

  خواهشمندم براي دستگاههايي كه درآمدي از خود ندارند و براي پرداخت پاداش ( بازنشستگي پيش مودعد ) با مشكل روبرو هستند از جمله دانشگاه اصفهان و دائماً عنوان مي كنند ما پول براي پرداخت پاداش نداريم وبه همين دليل اقدام به اجراي اين قانون نمي كنند، دولت فكري بكنند تا ما كه چهار سال است تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد كرده و در نوبت هستيم، بشود كاري كرد. بخدا خسته و فرسوده شده ايم.

 144. عباس شاهمرادی می گوید

  باسلام وعرض ادب شعبه ای که بنده سروکار دارم میگوید تاریخ سال ۶۹ شماایجا هست اما لیست های سال ۱۳۶۹رابیار من متمأباشم آیاتصویه حساب ازهمان شعبه کارفرماگرفته است قابل قبول هست یاباید لیست سال ۶۹هتمأباشد اگرجواب دهید ممنون میشوم

 145. مدیر سایت می گوید

  سلام و احترام حضور شما
  اصولا ليست هاي بيمه در اختيار كارگر يا ذينفع نيست كه بخواهد آنها را درمواقع عدم اطمينان ارائه نمايد.
  استحضار داريد كه ليست بيمه ي افرادنزد كارفرما و نسخه از آن هم به تامين اجتماعي ارسال مي شود و تسويه حساب يا عدم تسويه حساب كار فرما هم بعهده كارگر يا ذينفع ليست نيست.
  به هر حال پيشنهاد ميكنم سابقه خود را از اين مسير رديابي كنيد و درصورتي كه سابقه ي شما تكميل بود پرينت تهيه بفرمائيد:
  سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
  و اگر هم اكنون در جايي شاغل هستيد از كارفرما بخواهيد سابقه شما را از تامين اجتماعي استعلام و به عنوان سند نگهداري كنيد.
  موفق باشيد.

 146. sjh می گوید

  سلام
  خسته نباشید
  من یک سوال داشتم
  پدر من در بیمارستان قائم به عنوان کارمندرسمی دولت مشغول به کار هستم.
  ۲۸ سال سایقه ی کاری دارند.
  آیا بازنشته می توانند بشوند؟
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید.

 147. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اينطور كه از شواهد پيداست اين قانون به دليل بار مالي عملا اجرا نشد و يا در سطح محدودي به مرحله ي اجرا رسيد.
  به هرحال شرط اوليه درخواست متقاضي و قبولي آن از طرف محل كار است.
  لطفا اين مسير هارا هم مرور كنيد:
  دولت ماده «۱۰» قانون نوسازی صنایع را اجرا نکرد.
  بازنشستگی یک قانون، پیش از موعد!

 148. زینب می گوید

  با سلام
  آیا کارکنان آزمایشگاهها با ۲۰ سال سابقه میتوانند بازنشست شوند ؟ یا چه دریافتی ؟
  سپاسگذارم

 149. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  همه كساني كه بتوانند با قانون فوق تطبيق يابند ، مي توانند حداقل در خواست اين بازنشستگي را داشته باشند ولي داشتن ۲۵سال سابقه شرط اول اين قانون است.
  باتشكر

 150. كرمان می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشيد
  در خصوص سنوات كاركنان پيماني اي كه چند سال قبل از پيماني شدن به صورت شركتي مشغول به كار بوده اند و پرداخت بيمه تأمين اجتماعي داشته اند و الآن در حكم كارگزيني آنها سنوات از ابتداي پيماني شدن لحاظ شده اين سوال را داشتم كه آيا سنوات آنها به چه صورت است و نبايد در حكم كارگزيني سنوات قبل هم با وجود پرداخت كامل حق بيمه و عوض نشدن محل كار و .. ذكر شود

 151. بهمن باغبانی می گوید

  با سلام لطفا” مدت خدمت داوطلبانه در جبهه را جز خدمت رسمی حساب کنید تا زودتر بازنشسته شویم با تشکر

 152. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  چنانچه اين موضوع در حقوق شما محاسبه شده است ، ذكر آن در حكم خيلي ضروري به نظر نمي رسد ولي چنانچه مطابق با قواعد محل كارتان اين موضوع قابل محاسبه ولي محاسبه نشده است ، پيگيري بفرمائيد.
  بااحترام

 153. پریوش خرسند می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید ، به نظر اینجانب بهتر است نظرات به ترتیب نزولی تاریخ در این صفحه دیده شوند . در ضمن پاسخی در مورد اجرای بخشنامه ۵۳ مشاهده نکردم . با تشکر

 154. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از لطف شما ؛ كامنتها براساس روش پرسش و پاسخ طراحي شده اند.
  در خصوص بخشنامه ۵۳ چه پاسخي مد نظر شماست؟
  بااحترام

 155. پریوش خرسند می گوید

  با سلام و احترام ، جرا سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون تمدید بازنشستگی پیش از موعد باوجود تائید بالاترین مقام و دولت الکترونیک برای کارکنان دولت خوداری می کند در حالیکه برای پرسنل خود اجرا می کنند . اینجانب کارشناس نرم افزار و ۲۱ سال سابقه خدمت دارم با تشکر از لطف شما

 156. سيد مصطفي می گوید

  با سلام وخسته نباشيد
  پدر اينجانب كه كارگر ساختماني مي باشد درسال ۷۸ به صورت خويش فرما خود را بيمه تامين اجتماعي نمودند درآن زمان قرارداد ۶۰ سال سن و۱۰سال حق بيمه بود اما اكنون اعلام ميشود كه ۶۰سال سن و۲۰ سال سابقه بيمه بايد داشته باشد با اين اوصاف اگر اكنون كه ۶۰ سال سن و۱۴ سال سابقه بيمه دارند درصورت درخواست بازنشستگي ميزان حقوق شان چگونه محاسبه خواهد شد؟آيا كارگران ساده ساختماني جزئ مشاغل سخت وزيان آور نميشوند؟باتوجه به اينكه سن واقعي پدرم ۶۴ سال ميباشد وتوانايي كار راندارند آيا ميتوانند از كارافتادگي بگيرند(ايشان ۲ سال است كه خانه نشين شده اند وتوانايي كار كردن ندارند البته از نظر ظاهري سالم به نظر ميرسند ولي قواي جسماني شان كاملا تحليل رفته وبينايي وشنوايي شان ضعيف است.
  خواهشا راهنمايي بفرماييد چون از نظر مالي واقعا مشكل دارند
  باتشكر

 157. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظرم بهترين راه مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و استناد به قراردادي است كه مي فرمائيد.
  بنده دراين خصوص اطلاعات قابل توجهي ندارم.
  با آرزوي سلامتي و موفقيت

 158. صالحی می گوید

  سلام
  خانمی هستم. ۲۵ ساله. لیسانس.
  پدرم کارمند رسمی علوم پزشکی بود و در بیمارستان کار میکرد که حدود ۳ سال است که بازنشسته شده اند.
  لذا می خواهم شرایط جایگزینی را بدانم.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

 159. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  متاسفانه اطلاعاتي دراين خصوص ندارم.
  به نظرم بهترين مرجع براي كسب اطلاعات ، همان محل كار پدرتان باشد.
  موفق باشيد.

 160. فاطمه حسنی می گوید

  با سلام.خانمی هستم کارمند آموزش و پرورش اهواز که سالهاست از بیماری قند و قلب رنج می برم که درحال حاضر ۴ سال است که با تائید پزشک قلب ۶ ماهه اول سال را در مرخصی به سر برده و ۶ ماهه دوم را مشغول کار می باشم و با داشتن ۲۳ سال سابقه آموزشی ۴ سال است که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نموده ام ولی با بازنشستگی اینجانب موافقت نمیشود و اکنون نیز حتی به وزارتخانه نیز راجعه نموده ام اعلام می نمایند که هنوز بخشنامه یی در این ارتباط نیامده.لذا نمیدانم باید در این وضعیت چه کنم..در صورتی که راه حل مناسبی برای وضعیت بنده سراغ دارید متشکر خواهم شد که آن را به اینجانب اطلاع دهید..با تشکر

 161. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  ضمن آرزوي سلامتي براي شما ؛ در قانون بودجه ي امسال هم مواردي مصوب شد كه اميد به اجراي آن داريم:
  مردان ۶۰ ساله وزنان بالای ۵۵ساله حقوق بازنشستگی می گیرند.
  تعیین تکلیف مجلس برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
  اجرای حکم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت تصویب شد.

 162. عباس نجفي می گوید

  نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر(سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامي در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۷ بند ۱۳ موافقت کردند
  « بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است»
  موضوع حذف پست سازماني و همچنين حذف سنوات ارفاقي از قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت خلاف قانون و آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد است كه به مدت ۵ سال توسط مجلس در سال گذشته تمديد شده است در صورتي كه قانون بودجه ۱ ساله است اين نا هماهنگي عبارت حذف پست سازماني و همچنين حذف سنوات ارفاقي كه خلاف قانون ۵ ساله قانون بازنشستگي پيش از موعد است موجب تعارض در قانون مصوب قبلي مجلس شده (دولت براي جلو گيري از اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد سنوات ارفاقي كه مدت آن ۵ سال است و حذف پست سازماني كه معمولاً ادارات با آن مخا لفند را در لايحه بودجه ۹۱ اضافه نموده كه براي يك سال هم كه شده اجراي قانون پيش از موعد بازنشستگي را سخت تر و پيچيده تر كند) و از طرف ديگر وزارت رفاه هم تاكنون از اجراي بخشنامه شماره ۵۳ مستمریها خوداري مي كند تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد يعني گذشتن از هفتخان رستم خان۱حذف ۵سال سنوات ارفاقي۲حذف پست سازماني ۳موافقت بالاترين مقام۴ اجراي بخشنامه شماره ۵۳ مستمریها توسط وزارت رفاه ۵ تامين اعتبار ۶ تاييد تقاضا توسط كميسيون امور اجتماعي دولت ۷صدور حكم بازنشستگي

 163. نیره تهرانچی می گوید

  سلام.۱۷ سال سابقه کار دارم .که ۴ سال از این مدت در بخش آنؤیوگرافی بوده ام . و ۱۰ سال سابقه کار در بخش ccu را دارم .میخواهم بازنشستگی زود رس داشته باشم.آیا راهی یرای من وجود دارد؟لطفا راهنمایی بفرمایید.

 164. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظرم سركار تحت پوشش قانون مديريت خدمات كشوري باشيد.
  همينطور است؟

 165. ناهید توکلی می گوید

  باسلام .احتراما لطفا اعلام فرمایید بازنشسته های تامین اجتمایی مجاز به کارکردن در شرکتهای خصوصی هستندیانه؟

 166. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  شخصا دراين خصوص به نتيجه نرسيدم چراكه سازمان تامين اجتماعي درمواردي مانع اين امر است ولي اين مسير را هم مرور بفرمائيد:
  دستورالعمل شماره ۳ کمیته فنی ایجاد وحدت رویه

 167. محمدرضا می گوید

  مصوبه مجلس باتوجه به تاییدشورای محترم نگهبان فکرمیکنم دولت زیرآبی تشریف می برند وظیفه کیست وشایدمجلس باشدکه اقدام لازم رامبذول فرمایند

 168. مریم مزینانیان می گوید

  باسلام من کارمند شرکت پست هستم با ۲۴ سال سابقه خدمت از ۴ سال پیش که در خواست بازنشستگی دادم هنوز نتوانستم بازنشسته شوم آن موقع که این قانون با ۵سال ارفاق بود میگفتند که بار مالی دارد الان هم که ۵ سال ارفاقی حذف شده باز میگویند که امکان حذف ردیف سازمانی وجود ندارد بازخرید هم نمیکنند پس ما چکار کنیم با مشکلات بسیار زیاد و بچه کوچک مهد کودکی و خستگی بسیار و بیماری ترا به هرکسی که میپرستید یک کاری بکنید ترا خدا یک راهی جلوی پای ما بگذارید تا ما هم بتوانیم بازنشسته شویم

 169. فاطمه میرزادی می گوید

  سلام می خواستم بدونم آیا این قانون در مورد خانم ها که ۵۵ سال سن با ۱۰سال سابقه بازنشسته میشوی؟

 170. پریناز محمودپور می گوید

  با سلام
  من کارمند شرکت مشانیر و ۲۰ سال سابقه کار (۲۰ سال پرداخت بیمه) ۳۹ ساله هستم آیا مشمول قانون بازنشستگی مصوبه جدید میشوم و آیا این مصوبه به دستگاه ها ابلاغ شد.
  ممنون خواهم شد از پاسخ شما

 171. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  اينطور كه از مصوبات اخير پيداست بودجه اي براي اين مورد درنظر نگرفته اند و اجراي آنرا(ازمحل بودجه خود دستگاه ) بعهده بالاترين مقام اجرايي گذاشته اند كه مي توان آنرا به عنوان عدم اجرا تلقي كرد!
  لطفاين مسير را هم مرور بفرمائيد:
  تعیین تکلیف مجلس برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
  موفق باشيد.

 172. یعقوب عبدی می گوید

  باسلام کارمند شهرداری هستم با بیش از ۲۶ سال سابقه کار ،خانواده شهید در حکم مشاغل طبقه بندی کارگری آیا طبق بخشنامه موجود میتوانم بازنشته پیش از موعد مقرر بشوم ؟در صورت مثبت بودن چگونه؟

 173. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراين خصوص محل كارتان تصميم گيرنده هست.
  لطفا درخواستان را با شهرداري محل كار مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 174. مسعودشمس می گوید

  باسلام واحترام بنده ازآذرماه سال۸۹بازنشسته شدم باسابقه۳۰سال و۶روز اماتاکنون سنواتی دریافت ننمودم اداره کارگفتن میدیم امامعلوم نیست کی لطفاراهنماییم کنید.

 175. موسوي می گوید

  من رسمي كارگري هستم با ۲۰سال سابقه خدمت.ميخواهم از بازنشستگي پيش از موعد استفاده كنم.چند روز حقوق و چند سال پاداش شامل حال من ميشود.آيا سنوات ارفاقي و بدون شرط سني شامل كارگران رسمي است؟

 176. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اينطور كه بنده اطلاع دارم اين قانون در حال حاضر و در بخش خصوصي اجرا نمي شود.

 177. قادري می گوید

  با سلام و خسته نباشيد.من زني هستم رسمي كارگري كه در سازمان بهزيستي مشغول به كار هستم ميخواهم از بازنشستگي پيش از موعد با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوم.در صورت بازنشستگي چند روز حقوق و چند سال پاداش شامل حال من ميشود.آيا شرط سني هم لحاظ ميگردد؟باتشكر.

 178. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بازنشستگي پيش از موعد درصورت قبول محل كارتان ميسر خواهد بود و دراين صورت پرداخت حقوق بصورت كامل خواهد بود.
  موفق باشيد.

 179. مژده كني می گوید

  با سلام خانم كارمند رسمي آزمايشگاه، بيمارستان مركزطبي كودكان با ۲۰سال سابقه هستم ولي دانشگاه علوم پزشكي تهران، با درخواست بازنشستگي اينجانب با توضيح اينكه بودجه نداريم مخالفت شده با توجه به اينكه كار در مراكز درماني بسيار سخت است خواهشمندم با باز نشستگي پيش از موئد ما موافقت كنند. حتي گروهي از ما راضي هستيم به جاي سنوات ،همان ۳۰ روز حقوق را به بدهند تا شايد راهي براي ورود به كار جوانان هم فراهم شود .با تشكر از زحمات شما

 180. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته درجريان باشيد كه طبق ضوابط جديد، سنوات ارفاقي قابل اعمال نيست و با حقوق همان تعداد سال بازنشسته خواهيد شد.
  لطفا اين مسير را مرور فرمائيد:
  اعلام شرایط بازنشستگی پیش از موعد
  موفق باشيد.

 181. منصور می گوید

  ۱-من ۲۰ سال سابقه پرداخت بيمه تامين اجتماعي دارم كه از اين ۲۰ سال ۱۲ سال در شركت سخت وزيان آور بودم آيا بازنشتتگي پيش از موعد شامل حال من مي شود
  ۲- آيا كسي كه در حال استفاده از بيمه بيكاري است و پس از پايان بيمه بيكاري سابقه پرداخت بيمه او به ۲۵ سال برسد ميتواند از بازنشستگي پيش از موعد استفاده كند

 182. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  بازنشستگي پيش ازموعد فعلا دربخش خصوصي اجرا نمي شود و درحد همان قانون مانده است.
  اگردوره پرداخت بيمه بيكاري به وضعيت بازنشستگي منتهي شود ، بيمه بيكاري قطع و حقوق بازنشستگي برقرار ميشود.
  بااحترام

 183. many می گوید

  باسلام -بنده ۲۵ سال حق پرداخت بیمه کامل دارم ودر یکی از شرکتهای تعاونی روستایی کار میکنم دوست دارم باقانون باز نشستگی پیش ازموعد خود رابازنشست کنم درضمن من درکارگاهی که کارمیکنم ۳نفر هستیم وهمچنین بند دارای کارت ایثارگری نیز می باشم خواهشمندم مراراهنمایی فرمایید.

 184. کاظم می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشی
  پدراینجانب با۲۰سال سابقه بیمه و۵ درصد جانبازی با۵۰ سال سن بادیسک کمرحادکه قادربه کار نمیباشدایا میتواند بازنشسته شود با شرایط خاص
  لطفا جواب دهید

 185. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه از شرايط بازنشستگي جانبازان اطلاعي ندارم.
  موفق باشيد.

 186. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  بازنشستگي پيش از موعد در بخش خصوصي كه عملا برزمين مانده و دربخش دولتي هم درصورت وجود اعتبار اجرامي شود.
  موفق باشيد.

 187. وكيلي فر می گوید

  با سلام خواهشمند است قانون بازنشستگي پيش از موعد را بگذاريد اجرا شود تا در حق عده اي اجحاف نشود

 188. وكيلي فر می گوید

  شرايط جديد بازنشستگي پيش از موعد خلاف مصوبات مجلس است كي بايد از حق كاركنان دفاع كند (يكي هست از كاركنان دفاع كند )

 189. دبیر می گوید

  با سلام
  سالهایی که به صورت قراردادی با مجوز قانون محاسبات عمومی کشور و ریاست سازمان دولتی مربوطه کار کرده ام ابا این امکان وجود دارد که به سنوات خدمت اضافه شود تا از بیست سال سابقه کار برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرد.
  با تشکر

 190. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  مگر اين مدت به حساب سابقه ي كاري شما نزد سازمان بيمه گر مرتبط ثبت نشده است؟

 191. حمید رضا بهشتی نژاد می گوید

  با سلام واحترام.نظر به اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ به مدت پنج سال تمدید شد. لذا با عنایت به استنکاف شعبه پنج تامین اجتماعی اصفهان از اجرای موضوع، خواهشمند است علت موضوع را به اینجانب اعلام ودر صورت عدم وجود اشکال قانونی، مراتب را به اداره کل تامین اجتماعی اصفهان و شعبه پنج اصفهان ابلاغ فرمائید. باتشکر

 192. بهمن از رشت می گوید

  باسلام خسته نباشيد ماجمعي از كارگران يكي از شركتها در رشت درآرزوي اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد مقرر با ۲۵سال سابقه هستيم و از آنجايي كه مي دانيد هر يك بازنشسته يك نفر برسركار مي آيد چرا اين طرح اجراء نمي شود بخدا ديگر خسته شده ايم اخيرا” شنيده ايم كه شرايط سني را هم به اين طرح اضافه كرده اند كه انشاالله دروغ باشد واين طرح بزودي بدون شرايط سني اجراء شود حال سوال اين است آيا اصلا” تامين اجتماعي قصد اجراي اين طرح را دارد يا خير اگر دارد چه موقع وچگونه يعني از كي شروع خواهد شدمتشكرم

 193. حسين گشتاسب می گوید

  سلام .كارمند ثابت مشغول در شهرداري هستم .جانباز ۱۰%.سابقه خدمت درشهرداري نوزده سال وپنج ماه .سابقه خدمت در دفتر مخابراتي چهار سال ونيم .خدمت سربازي ۲۸ ماه .متولد ۱۳۴۶.در نظر دارم تقاضاي بازنشستگي نمايم .لطفا” راهنمايي بفرماييد .متشكرم

 194. قندی می گوید

  باسلام.
  بنده دارای ۲۱ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی و بیمه تامین اجتماعی در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی میباشم و بخاطر مشکلات زندگی و داشتن فرزند کوچک ، آیا می توانم درخواست بازنشستگی پیش از موعد داشته باشم . ؟لطفاٌ مرا راهنمائی کنید

 195. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظرم در ارائه درخواست منعی نیست بلکه وجود بودجه وموافقت سازمان شرط است.
  موفق باشید.

 196. حسين می گوید

  سن بازنشستگي چند سال مي باشد ..پدر من تا سن ۶۰ سالگي ۱۵ سال بيمه پرداخت كرده است .خواهشمند ام سن را اعلام فرماييد . با تشكر

 197. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  لطفا اين مسير را مرورفرمائيد:
  شرایط بازنشستگى بیمه شدگان تامین اجتماعى تعیین شد.

 198. علي يوسفي می گوید

  با سلام
  لطفا راهنمايي بفرماييد: شغل من نگهبان بوده و حدودا ۲۵ سال سابقه كاري دارم شركت جمع شده و منو به بيمه بيكاري معرفي كردن آيا امكان بازنشست شدن هست يا خير؟ (شبكاري داشتم و روزهاي جمعه هم ميرفتم سركار)

 199. سعید می گوید

  با سلام وخسته نباشید لطفا اگر اطلاعی در مورد نحوه محاسبه پاداش بازنشستگی کارگری کارهای سخت وزیان دارید اعلام فرمایید که سالی چند روز محاسبه می شود واگر بخش نامه ای هست شماره وتاریخ ان را اعلام فرمایید متشکرم موفق باشید

 200. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا این مسیر را مرور فرمائید:
  شرایط قانونی «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

 201. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چنانچه در دوره بیمه بیکاری به سن بازنشستگی برسید مستمری شما به بازنشستگی تغیر می یابد.
  این مسیررا هم مرورکنید:
  شرایط بازنشستگى بیمه شدگان تامین اجتماعى تعیین شد.
  موفق باشید.

 202. احمد پاباغی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بنده با سابقه ۱۰سال و سن ۵۲سال چطور میتونم مشمول بازنشستگی شم.چون واقعا توان کار کردن را ندارم

 203. زهرا شهبازی می گوید

  با سلام. اینجانب کارمند رسمی با بیست سال سابقه و چهل و یک سال سن می‌خواهم بازنشسته شوم . خواهشمندم مرا راهنمایی فرمایید.

 204. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا این مسیر را مرور فرمائید:
  اعلام شرایط بازنشستگی پیش از موعد

 205. عباس نجفي می گوید

  باسلام
  نظر به اينكه اينجانب از ابتداي سال ۹۰ جزء اولين افرادي هستم كه نظراتم ارسال شده و نتوانستم از هفتخوان بازنشستگي پيش از موعد عبور كنم خواهشمند است به اين پرسش من پاسخ دهيد كه چگونه ميتوان كليه حق بيمه خود شامل سهم بيمه شده و سهم كارفرما را از سازمان تامين اجتماعي دريافت نمايم چون تقاضاي بازخريدي بر اساس آيين نامه اجرايي ماده ۴۵ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۳/۶/۸۷ به شماره ۸۹۲۴۴/ت۳۴۷۶۴ك را نموده ام

 206. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  متاسفانه به ضوابط و مقررات آيين نامه اي كه اشاره فرموديد آشنا نيستم.

 207. علی انصاری می گوید

  من یکی از پرسنل ناجا با۱۹سال و۶ماه خدمت هستم برابررای کمسیون ماده ۱۲۲ ناجا پس از ۶ماه انتظار خدمت با ۲۰سال باز نشسته شوم.سوال من این است که چه مزایایی به منتعلق میگیرد پاداش پایان خدمت به من میدهند یانه ؟خواهشمندست توضیح دهید

 208. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چون مرجع بازنشستگي شما سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح است خيلي به ضوابط آن آشنا نيستم.
  موفق باشيد.

 209. ميلاد می گوید

  با سلام و خسته نباشيد من با داشتن ۲۷ سال و ۸ ماه سابقه كار و داشتن ۴۸ سال سن چگونه مي توان از قانون بازنشستگي پيش از موعد ۲۵ سالگي استفاده كنم با تشكر خواهشا زود جوابو به ايميلم ار سال كنيد با تشكر

 210. siavash می گوید

  سلام. ابا بخش نامه جدید شامل بیمه های اختیاری سازمان تامین اجتماعی می شود .ایا کسانی که از نظر کمیسیون ۴۲درصد از کار افتاده باشند قانون جدید شامل انها هم میشود . با تشکر

 211. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده اين موضوع مشمول بيمه اختياري نيست ضمن اينكه براي سايرين هم عملا اجرا نمي شود.

 212. فرامرز می گوید

  سلام.من۲۵سال سابقه بيمه و۴۶سال سن دارم سه سال پيش ديسك كمر عمل كرده ام و الان هم ديسك گردن دارم با توجه به اينكه دربنياد مسكن مشغول هستم ايا ميتوانم تقاضاي باز نشستگي كنم.

 213. خسرو خدادادی می گوید

  باسلام و عرض ادب میخواستم بدونم مگر بکارگیری نیروهای بازنشسته در همان سمت قبلی و در همان اداره خلاف قانون و مقررات نیست ÷س چرا در نیروگاه برق … تهران از زمانی که شنیده شده حقوق پایان خدمت از ۲ سال به ۵ سال می خواهد تغییر کند مدیر عامل این نیروگاه نیروهای خود را به بیمه برای بازنشستگی معرفی میکند و دوباره در همان سمت قبلی به عنوان های مختلف مثل مشاور ، سرپرست و غیره قرار داد بسته و دوباره دعوت به کار می کند خواهشمندم رسیدگی فرمایید .

 214. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درتقاضا بازنشستگي منعي نيست ولي به اين مسير مراجعه داشته باشيد:
  اعلام شرایط بازنشستگی پیش از موعد

 215. ندا فاتحي می گوید

  با سلام اينجانب با دارا بودن ۷ سال سنوات خدمت پيماني در يكي از دستگاههاي دولتي ، و باتوجه به اينكه بيمه تأمين اجتماعي مي باشم ، آيا مي توانم با پرداخت كل حق بيمه به صورت يكجا، خود را بازنشسته نمايم.

 216. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  آخرين شرايط بازنشستگي براين اساس است:
  آغاز اجرای بازنشستگی با ۱۰ سال بیمه‌پردازی درسال ۹۱

 217. مریم می گوید

  با عرض سلام چرا آئین نامه اجرائی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص امکان بازنشستگی مادران شاغل با هرسنوات اعلام نمی گردد؟ و برای پیگیری از کجا باید شروع کرد؟
  آیا همین مصوبه به سازمان فنی و حرفه ای ابلاغ شده است؟

 218. ابراهيمي می گوید

  با سلام وآرزوي توفيق
  بنده ازجمله كارمندان شركتهاي تابعه ودلتي توانير هستم . ۵۳ سال سن و۲۵سال سابقه . متقاضي بازنشستگي با ۲۵ روز حقوق حسب مفاد قانون برنامه پنجم توسعه هستم اما انگار اين قانون در سازمان تامين اجتماعي ملاك عمل نيست ، مضافا” اينكه به هنگام شروع كار اينجانب وشموليت اينجانب بعنوان بيمه پرداز سازمان مذكور بخشنامه ۷ مستمريها در بازنشستگي با شرايط پيش گفته مبناي اعلام نظر قرار مي گرفت حال آنكه اخيرا” اعلام مي شود بخشنامه مذكور حذف شده .اگر قرار است شرايط بازنشستگي بدون رضايت بيمه پرداز مدام در جهت منافع صندوق هاي بازنشستگي تغيير كند شايد بهتر باشد مسئولين بطور شفاف بگويند مرگ هر بيمه پردازي تعيين كننده وضعيت بازنشستگي مي باشد وچه بهتر هم كه بيمه پرداز به هنگام مرگ هيچ عائله تحت تكفلي هم نداشته باشد تا صندوقهاي بازنشستگي دچار ضرر نشده ودستگاه ها هم پاداش ومزاياي متعلقه را خرج امور جاري سازمان بنمايند. در هر حال افرادي نظير بنده هم حق دارند مدتي را خارج از سازمان هاي متبوعه شان زندگي كنند

 219. صمدی می گوید

  با سلام میشود لطف کنید بفرمایید تنگنای مالی دانشگاه کرمانشاه چه وقت فرار است برطرف شود یا فقط این به منزله جواب سربالا به متقاضیانی است که از سرناچاری مجبور به مراجعه به مسئولین محترم هستند و چه خوب هم معنی تکریم ارباب رجوع را هم در این حین فهمیدیم

 220. سيمين می گوید

  با سلام من در سال ١٣٦٧ بعلت بيمارى خاص بازنشته قبل از موعد با ميل كارفرما شدم وكارمند وزارت نفت ميباشم شانزده سال و نيم سابقه كار داشتم و شانزده روز و نيم هم
  حقوق ميكيرم ايا اين قانون كه ان زمان در مورد من اجرا شده شامل ميشود؟ با تشكر .

 221. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  باتوجه به اينكه اين قانون مصوب سال ۸۶ است به نظر نمي رسد مشمول گذشته باشد ولي بازهم پرس وجوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 222. م و ن می گوید

  یا سلام و احترام

  اینجانب تا با احتساب ۴ سال سنوات ارفاقی جانبازان، تا انتهای اسفند ۱۳۹۱ فقط ۵۵۰ روز کسری سنوات دارم تا طبق قانون بازنشستگی جانبازان، با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شوم. آیا امکان دارد که حق بیمه بازنشستگی این ۵۵۰ روز توسط کارفرما پرداخت شود و تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نمایم؟
  ضمنا کارمند رسمی یا پیمانی دولت نیستم و غیر از چند سالی در اواسط خدمت که در استخدام شرکت دولتی (مشمول قانون تامین اجتماعی) بودم بقیه را در بخش خصوصی یا نیمه خصوصی شاغل بوده ام.

  پیشاپیش از پاسخ جنابعالی متشکرم

 223. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن عذرخواهي؛ به ضوابط استخدامي جانبازان آشنا نيستم.
  موفق باشيد.

 224. نیلوفر دولتشاهی می گوید

  با سلام وتشکر از راهنمایی جنابعالی

  اینجانب کارشناس سازمان بهزیستی که مدت ۵ سال است بدلیل بیماری از کارافتادگی گرفتم ومدت سنواتم ۲۱ سال بوده و در شرایط حاضر ۲۱ روز حقوق می گیرم. آیا می توانم با پرداخت حق بازنشستگی بعد از گذشت ۹ سال از بازنشستگی با ۳۰ روز حقوق استفاده کنم.

  ا

 225. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  چون اين قانون مصوب سال ۸۶ است به نظر بنده مشمول گذشته نيست ضمن اينكه در شرايط حاضر هم عملا با اما و اگر اجرا ميشود منتها بازهم با محل كار سابقتان مذاكره داشته باشيد.
  بااحترام

 226. nakisa می گوید

  سلام
  بنده با ۲۷ سال سابقه ی کار دو شیقته در مرکز بهداشت درمانی هستم.
  که در خواست بازنشستگی کردک به علت عدم وجود بودجه مخالفت کرده اند.به علت مشکلات جسمی وروحی قادر به کار کردن نیستم لطفا رسیدی گی شود

 227. لیلا می گوید

  من خانم ۴۹ساله ی فرهنگی و با ۲۰سال سابقه هستم .آیا می توانم از قانون باز نشستگی پیش از موعد استفاده کنم.لطفا کاملا توضیح دهید.

 228. تیموری می گوید

  با سلام ، متاسفانه هنوز در خصوص تمدید یا اجرای این قانون شبهات زیادی وجود دارد ، آیا این قانون تمدید شده ؟ در مورد همه کارمندان قابل اجراست یا فقط مخصوص ارگان خاصی است ؟ چرا شعب اطلاعی در این مورد ندارند؟

 229. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این موضوع بستگی به قبول آن از طرف محل خدمتتان دارد.
  لطفا این مسیر را هم مرور کنید:
  بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی برای سال آینده تمدید می شود

 230. الياس می گوید

  سلام
  چرا بخشنامه ۵۳تامين اجتماعي در خصوص تحوه پرداخت بازنشستگي در استان فارس اجرا نمي گردد بنده در استان كهكيلويه و بوير احمد بازنشسته شده ام . ولي چون ساكن شيراز بودم پرونده ام را به شيراز منتقل كردم . حالا بخشنامه ۵۳در ياسوج اجرا شده است و همكاراني كه باهم در سال ۸۹بازنشسته شديم هرنفر حدود ده مليون تومان مابه التفاوت گرفتند و هم اكنون با حكم جديد حقوق دريافت ميكنند . يعني كسي كه حقوق باز نشستگي اش بامن برابر بوده هم اكنون ششصد هزار تومان از من بيشتر دريافت مي كند . آخر اين چه تبعيضي است . اگر قانون است بايد براي همه يكسان باشد نه اينكه در يك استان اجرا بشود و دريك استان اجرانشود .
  من اگر مي دانستم اينطور مي شود پرونده ام را از ياسوج به شيراز منتقل نمي كردم .لطفا موضوع پيگري و پاسخ منطقي ارائه فرمائيد

 231. حاجی کرم می گوید

  با سلام
  من ۱۱ سال سابقه کار دارم آیا میتوانم حق بیمه ۹ سال دیگر را الان پرداخت کنم و باز نشسته شوم؟
  با تشکر

 232. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 233. فهیمه فتاحی می گوید

  باسلام وخسته نباشید ازشما سوال داشتم خواهشاراهنایی لازم را بکنید پدرم امسال بازنشته می شود وبا۲۹ساب سابقه کاری و۲سال هم سختی کار دارد در اداره شهرداری ولی در اداره اب وفاضلاب مشغول به کار می باشدحالانحوه پاداش ولی با۲۹سال چگونه می شود وایین نامه اب وفاضلاب شهری تبریز را نداریم خواهشا راهنمایی را به ایمیل بفرستید

 234. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن عذرخواهي ؛ اطلاعاتي دراين خصوص ندارم.

 235. کارگر زن شرکت سیمان می گوید

  با سلام از شما مسئولین خواهشمندیم بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار را بدون شرط سنی برای زنان بیمه تامین اجتماعی بخش خصوصی اجرائی نمایید بخاطر فرزندان بیگناهمان که نیاز به رسیدگی و تربیت دارند

 236. معصومه يعقوبي می گوید

  با سلام و احترام
  اخيرا متني در روزنامه همشهري خواندم كه بازنشستگي پيش از موعد با در نظر گرفتن ۵ سال سنوات ارفاقي براي سال ۱۳۹۲ تصويب شده است ، چنانچه صحيح است بفرماييد تا از طريق سازمان خودم پيگيري بازنشستگي پيش از موعد شوم باتشكر

 237. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درانتهاي همين خبر بخشنامه اي را ازتامين اجتماعي لينك گذاري كرده ايم .
  اين مسير:
  http://www.accpress.com/news/1392/02/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-53%D8%8C2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/

 238. معصومه خدايي می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشيد در مورد بازنشستگي پيش از موعد كه در بنياد مستضعفان تصويب شده، حدود ۱۷ سال در بنياد مستضعفان مشغول بكار بودم كه حدود ۴ سال است به هلدينگ منتقل شده ام و حالا ميگويند كه اين طرح بازنشستگي شامل هلدينگها نمي شود چرا؟ مگه هلدينگ متعلق و وابسته به بنياد نمي باشد و سهام هلدينگها متعلق به بنياد نيست؟ پس چرا مي گويند كه شامل اين طرح نمي شود تو را بخدا مشكل ما را حل كنيد ما بايد چكار كنيم كه شامل ما هم بشود ممنون از زحماتتون

 239. علی حسینی می گوید

  باسلام واحترام.من با۲۶سال سابقه خدمت با قانون بازنشستگی پیش ازموعددرسال۸۷بازنشسته شدم.میخواستم سئوال کنم که نحوه محاسبه حقوق مستمری من دوسال آخرخدمتم یعنی سال۸۶و۸۷بایدباشد ویادوسال آخرسابقه ارفاقی یعنی۲۹و۳۰سال؟با تشکر

 240. غلیرضا می گوید

  با سلام وخسته نباشید در مورد بازنشتگی بیش از موعد چرا بخشنامه ای ابلاغ نمیشود تا ما هم بتوانیم از این قانون استفاده کنیم دوما که من ۲۳ سال در قسمت اداری شرکت کار کردم الان ۳ سال هست در کار سخت وزیان آور کار میکنم محاسبه سابغه چگونه میشود

 241. محمدی می گوید

  با سلام خدمت مدیر محترم
  قانون جدید مربوط به بازنشستگی برای خانومها که با سن ۵۵ سال و با سابقه ۱۰ سال بیمه شامل بازنشستگی می شود؟ این قانون کی اجرا خواهد شد
  ممنون میشم سریع تر جواب بدهید
  با تشکر فراوان از شما

 242. مدیر سایت می گوید
 243. عبدالامیر مقدم نیا می گوید

  باسلام وتبریک میلاد خجسته امام حسین ع . احتراما به اطلاع برساند اینجانب جانباز با سابقه حضور هشت سال در دوران دفاع مقدس با بیش از۶۵ماه حضور در عملیات های مختلف. مدت ۲۷سال سابقه اشتغال در بنیاد شهید مرکز را دارم بنا به علل مختلف تلاش کردم خودم را از طریق بنیاد جانبازان حالت اشتغال و خانه نشین کنم زیرا عملا توان کار در محیط اداره را نداشتم . متاسفانه مقدور نشد در نهایت در اواخر سال ۹۰ پس از تسویه به کارگزینی ارجاع داده شده و بازنشسته شدم . اما بازنشستگی من با عنوان جانباز به تامین اجتماعی اعلام شد وچون دارای سابقه ۲۷ساله بودم ۳سال کسری ۳۰سال را جانبازی محاسبه کردند ( علی الظاهر موضوع هیچ تفاوتی با بازنشستگی پیش از موعد با همکارانم نداشت _ در هر حال دانسته یا ندانسته مرا به سازمان تامین اجتماعی واگذار کردند ) دریافتی اینجانب با مدرک معادل دکتری و با پست کارشناس مسئول ( رئیس اداره ) نهصد و هشت هزار تومان ۹۰۸۰۰۰۰ریال شد . اما کم کم متوجه شدم گویا من جزو خدمات بگیران کارمندان دولتی ( بازنشستگی پیش از موعد ) محاسبه نمی شوم بهر جا مراجعه کردم گیر کارم را متوجه نشدم !!! همکار من با پست پایین تر از من (کارشناسی) ماهیانه دومیلیون سیصد می گیرد نه حکم حقوقیش کارشناس مسئولی است ، ! نه مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم دارد،! نه جانباز است،! ونه سوابق دوران دفاع مقدس دارد!!! حتی سابقه اشتغال من بیشتر از ایشان است !!! اما نمی دانم مهر چه قانون ظالمانه ای به پیشانی من خورده که نمی توانم از آن رهایی یابم!!! خدا شاهد است زندگی با این حقوق فعلی ۱۰۰۸۰۰۰۰ریال برمن بسیار سخت شده ، علت چیست؟ آبدارچی سازمان ما ماهیانه دو میلیون سیصد می گیرد ( خدا شاهد است قصد توهین ندارم شاید آن بنده خدا توی این آشفته بازار گرانی مشکل داشته باشد ) استدعا دارم مرا راهنمایی کنید شاید کار من جایی دیگر گیر داشته باشد ؟! سه پسر دارم . پسر بزرگم دیابت نوع یک دارد ، بیکار است ، هزینه درمانش بماند ، پسر دوم هم بیکار است ، پسر سوم کلاس اول راهنمایی است . خدا شاهد است زندگی بر من فشار آورده ، اگر مقرر شده این طرح ( بازنشستگی پیش از موعد) در یک آن واحد دو رقم عمل شود ظلم آشکار است. ای کاش از این قانون جانبازی مرا بازنشسته نمی کردند ، آیا راهی هست تجدید نظر شود؟ نگذارید جانبازان را چنین ظالمانه بازنشسته کنند بخدا نهایت ناجوانمردی است. مرا راهنمایی فرمائید .سوابق خود را می توانم ارایه بدهم . با سپاس از لطف بی دریغ شما .

 244. عبدالامیر مقدم نیا می گوید

  با سپاس از نظرات کارشناسانه و ارشادات آن عزیزان در هدایت مردم به اخذ حقوق از دست رفته شان . همچنان در انتظار کسب راهنمایی عزیزان چشم انتظار هستم . با سپاس مجدد مقدم نیا

 245. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  ضمن عرخواهي ؛ موضوع شما بحثي تخصصي است و متاسفانه آشنا به ضوابط مد نظر شما نيستم ليكن كامنت جنابعالي را منتشر كردم تا درصورت اطلاع ديگر دوستان ، پاسخگو باشند.
  بااحترام

 246. عبدالامیر مقدم نیا می گوید

  سپاس از لطف بی دریغ شما عزیزان

 247. زهرا هادیزاد می گوید

  باسلام در مورد فرهنگیانی که در سال دهه ۶۰ بصورت حق التریس وارد اموزش وپرورش شده اند ودر پست های مدیر اموزگاری ومعاونت مشغول بودند وتابستان بدون گرفتن حق الزهمه حتی تردد در روستاهای اطراف شهر های حومه استان وحال در احتساب سنوات مانند دیگر حق التدریسی ها مشغول ان زمان محاسبه شدهاند اگر این امکان وجود دارد که این نوع افراد بتوانند حق بیمه وسه ماه زمان حق التدریسی خود راپرداخت نمایند ایا می توانند با احتسلب سنوات باز نشسته شوند لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر.

 248. احمد.ع ج می گوید

  باسلام.بنده در حال حاضر بخشدارهستم.آیا با ۲۳ سال سابقه میتوانم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بنمایم؟حقوق ومزایاچگونه محاسبه میشود؟

 249. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا درسايت ” بازنشستگي ۹۲ ” را جستجو كنيد

 250. رضا می گوید

  سلام مدت حضور در جبهه تاثیری در بازنشستگی پیش از موعد دارد

 251. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين مدت به سابقه ي شما اضافه شده؟
  دراين صورت بله

 252. ك-ط می گوید

  لطفا از بازنشستگي پيش از موعد پرستاران در سال۱۳۹۳ اطلاعاتي بدهيد

 253. رضا .م می گوید

  باسلام با توجه به قانون بازنشستگی بیش از موعد من ۲۷سال سابقه حق بیمه دارم وشرکت تولیدی درحال جمع شدن است آیا الان که تامین اجتماعی این قانون را به اجراء نگذاشته وهر وقت مراجعه میکنیم می کویند هنوز بخشنامه نیامده لطف فرموده راهنمائی فرمائید تا اینجانب قبل از تسویه با شرکت بتوانم از این قانون استفاده نمایم وبه سراغ بیمه بیکاری نروم با تشکر.

 254. محمد.ا می گوید

  با سلام
  بنده ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دارم آیا میتوانم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد با ۲۵ روز حقوق بکنم؟؟

 255. محمد.ا می گوید

  عذر میخوام پاسخ نمیدید؟

 256. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا درسایت ” بازنشستگی ۹۲ ” را جستجو کنید

 257. سهراب می گوید

  با سلام.من ازاده و جانباز بعد از ۲۳ سال خدمت و سابقه کار در بانک پیش از موعد تقاضای بازنشستگی نموده ام…ااکنو به دلیل تورم نمیتوانم از پس مخارج بر ایم….می خواهم مجددا مشغول به کار شوم.با توجه به حقوق ازادگان خواهشمند استب اینجانب را به یکی از موسسات با توجه به سابقه کاری ام معرفی نمایید تا مشغول به کار شوم.. باتشکر

 258. آزاده می گوید

  سلام من خانمی هستم کارمند صداوسیمای تهران و۱۵ سال سابقه کار بدون بیمه وقرارداد دارم صداوسیما همیشه با نبستن قرارداد با کارمندان از آنها آنقدر بیگاری می کشد تاخودشان خسته شوند وبروند .ما همکارانی داریم که بیش از۳۰سال است که کار می کنند ونه رسمی هستند ونه قراردادی .کسی هم به دادمان نمی رسد . می خواستم بدانم من در صورت شکایت به اداره کار از چه مزایایی برخوردار می شوم. در ضمن ۳۲ ساله هستم با یک فرزند
  در ضمن ما راهم بیمه نمی کنند

 259. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به ضوابط كاري صداو سيما آشنا نيستم ولي به هرحال با مراجعه به يكي از واحدهاي تابعه اداره كار پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 260. مریم عباسپور می گوید

  من سرپرست خانواده ام ایا درست است که به سرپرست ۵سال ارفاق میشود یعنی من میتوانم با ۲۰سال خدمت بازنشسته شوم در این صورت چند سال پاداش به من تعلق میگیرد کارشناس مامایی هستم استخدام علوم پزشکی لطفا جواب بدهید متشکرم

 261. امیر حسین حاجی فربانی می گوید

  بیست و چهار سال سابقه دارم چهل هفت سال سن دارم می خوام از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنم میشود یانه لطفا جواب بدهید با تشکر

 262. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به قانون بودجه ۹۲ وپيشنهادي ۹۳ مراجعه كنيد.

 263. بیژن قدیر می گوید

  باسلام وخسته نباشیدمرد ۶۳ساله ای هستم بادوازده سال سابقه بیمه میتوانم درخواست بازنشستگی کنم

 264. مریم حسینی می گوید

  من در سال ۳۱/۰۵/۱۳۸۹ با۲۱ سال خدمت و ۵ سال سنوات ارفاقی با حقوقی که در سال ۲۱ خدمت می گرفتم بازنشسته شدم در مورخه ۱۰/۹۱ مابه التفاوت حقوقی به مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب من واریز و سپس از سوی تامین اجتماعی در حساب مسدود و سپس برداشت گردید از تامین اجتماعی سوال کردیم گفتند چون شما از دیوان عدالت اداری حکم نیاورده اید به شما تعلق نمی گیرد و تمامی همکاران من این مابه التفاوت را دریافت داشته من باید چکار کنم

 265. حسین می گوید

  باسلام
  سوالی از خدمتتون داشتم
  اینجانب با داشتن بیش از ۸ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دچار بیماری MS هستم ایا بازنشستگی پیش از موعد بدلیل از کار افتادگی دستتم می گیرد. اگه میگیره با چه شرایط حقوقی؟

 266. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بايستي به يكي از مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي مراجعه و مشكل خود را مطرح كنيد

 267. محمدسیامکی می گوید

  بنده ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دارم آیا میتوانم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد با ۲۵ روز حقوق بکنم؟؟

 268. amir می گوید

  با سلام اینجانب پرسنل رسمی ناجا با ۹ سال خدمت به دلیل شورای پزشکی و دستور پزشک بازنشسته شدم ، چه مقدار سنوات وغیره به انجانب تعلق میگیرد با تشکر

 269. نجمه نور هاشمي می گوید

  من کارمند مخابرات با ٢٧سال سابقه کار هستم ايا بعد از راي ديوان عدالت اداري با بازنشستکي بيش از موعد من موافقت ميشود

 270. اردشیر امیری می گوید

  با سلام اینجانب سال تحصیلی ۷۹/۸۰ جهت ادامه تحصیل مجبور شدم یک سال مرخصی بدون حقوق بگیرم ان زمان جمع حکم بنده ۱۴۵۰۰۰۰ریال بود که اگر یک سال را روی هم جمع کنیم مبلغ ۱۷۳۰۰۰۰۰میباشد لذا الان که جهت استفاده برای سنوات خدمت مراجعه کردم باید مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰۰پرداخت نمایم لطفا راهنمایی نمایید دلیل چیست با سپاس فراوان اردشیر امیری

 271. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم.
  پرداخت يا دريافت نمائيد؟

 272. اردشیر امیری می گوید

  استاد گرامی عرض کردم سال تحصیلی ۷۹-۸۰جهت ادامه تحصیل یک سال مرخصی بدون حقوق گرفتم حال با توجه به اینکه ان سال حقوق من ۱۴۵۰۰۰۰ ریال بود امسال جهت احتساب سنوات ان مراجعه نمودم که مسئولین فرمودند جهت احتساب سنوات یک سال باید ۳۲۵۰۰۰۰۰ریال بحساب صندوق بازنشستگی باید واریز کنم دلیل چیست ممنون

 273. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام مجدد
  متاسفانه به ضوابط استخدام كشوري آشنا نيستم.

 274. الهام رنجبر می گوید

  سلام و خسته نباشید
  مشکلی برای خانواده من پیش آمده که خواستم با شما مطرح کنم که ان شاالله بتوانید بنده را راهنمایی کنید.
  بنده و دو خواهرم مستمری بگیر ناجا هستم مدتی پیش خود را بیمه تامین اجتماعی کردیم فقط برای سابقه کار ولی از ماه اسفند ۱۳۹۲ مستمری و بیمه ما را از طرف ناجا قطع کردند و به ما می گویند چون جای دیگری شاغل بوده ای و حق بیمه پرداخت میکردید دیگر شامل شما نمیشود در صورتی که ما فقط حق بیمه هر ماه را از همین مستمری پرداخت می کردیم و شاغل نبوده و جایی کار نمی کردیم . سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شیراز به ما می گویند به هیچ عنوان دیگر شما مستمری دریافت نمی کنید خواهشمند است بنده را راهنمایی کنید که چه کاری می توانم انجام دهم.
  با تشکر فراوان

 275. یزدان پناه می گوید

  باسلام
  اینجانب کارمند کانون پرورش فکری هستم و۲۰سال سابقه بیمه تامین اجتماعی و سابقه کار دارم آیا با توجه به قوانین جدید بازنشستگی امکان
  بازنشستگی اینجانب با ۲۵ روز حقوق وجود دارد؟
  خواهشمندم پاسخ دهید.

 276. لیلا می گوید

  باسلام .پدر بنده کارمند شهرداری است وحدود سه ماه دیگه بازنشسته میشود اینجانب مدرک کارشناسی ارشد ازدانشگاه دولتی دارم من چگونه میتوانم جایگزین پدرم بعد ازبازنشستگی شوم لطفا مرا راهنمایی کنید .

 277. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر ضوابطي دراين خصوص باشد بهترين راه پرسيدن از محل كارپدرتان است.

 278. پرویز صابریخواه ماسوله می گوید

  بنام خدا ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی ضمن عرض سلام وخسته نباشید . خواستم در مورد محاسبه حقوق بازنشتگی جانبازان ۲۰./.با۲۷سال سابقه کار ۳سال ارفاقی از سوی دولت محترم به جانبازان راجویا شوم که ایا برای این افراد جانباز(نیز ) ۲سال اخر پرداخت حق بیمه محاسبه میشود یا اینکه اخرین حقوق دریافتی از راهنمای شما نهایت تشکررادارم.

 279. علی می گوید

  با سلام و تقدیر فراوان از راهنماییهای ارزشمندتان
  من مدت ۱۲ سال در آموزش و پرورش بیمه خدمات درمانی پرداخت کرده ام و مدت ۱۰ سال در دانشگاه بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرده ام.
  آیا این سنوات بیمه با هم جمع می شود؟
  آیا می توانم مجدد بیمه خدمات درمانی بشوم و آیا بهتر است؟
  آیا می توانم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کنم (چه شرایطی لازم دارم)؟

  با سپاس فراوان

 280. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  چيزي كه مسلم است نياز داريد درحال حاضر كل سوابق خود را دريك صندوق متمركز و جمع آوري كنيد كه به نظر مي رسد سرجمع كردن آنها در سازمان تامين اجتماعي با صرف هزينه مي باشد.
  تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد هم وابسته به قبول آن توسط محل كار اخيرتان است.
  موفق باشيد

 281. خسرو یوسف نیا می گوید

  باسلام ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات شما عزیزان عاقبت قانون اصلاح مستمری بازنشستگان پیش ازموعد صندوق تامین اجتماعی براساس سال ۲۹و۳۰ سنوات ارفاقی چه شد آیابه تایید شورای نگهبان‌‌ رسید یا خیر ؟ چرا؟ خواهشمندم جواب رابه ایمل بنده ارسال فرمایید ومن الله التوفیق

 282. احسان می گوید

  با سلام و خسته نباشید این قانون اصلاح مستمری بازنشستگان پیش از موعد بر اساس سال های ۲۹ و ۳۰ براساس سنوات ارفاقی به چه نتیجه ای رسید و در کدام مرحله است کی اجرا میشود

 283. فرانک می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  خانمی هستم ۲۸ ساله که ۱۰ سال سابقه کار در شرکتهای خصوصی با بیمه تامین اجتماعی, امسال در ازمون استخدامی بانک شرکت کرده ام که میخواستم بدونم در صورت قبول شدنم , آیا امکان تجمیع کردن ۱۰ سابقه با استخدام در بانک دولتی وجود دارد ؟ یعنی میشود مابه تفاوت سابقه کارم را با ارگان دولتی ادامه دهم ؟؟
  باتشکر.

 284. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بانكها تابع نظام بيمه اي خاص خود هستند ولي درهرصورت ازمحل جديد استعلام بفرمائيد.

 285. عرفان می گوید

  با سلام؛

  ظاهراً تمام تشویقات،تخفیفات و بخشودگیها شامل پرسنل لشکری و کشوری میشود و کارگران زحمتکش و بی ادعا محلی ار اعراب ندارند.
  کارگران باید بیشترین حق بیمه ،بیشترین مالیات و کمترین دستمزد را دریافت کنند!چرا؟!!
  مسئولین محترم عدالت را اینگونه معنی میکنند ؟

 286. فاطمه عامری می گوید

  بنده در بیست و پنج سال خدمت در بیمارستان گلستان اهواز مشغولم وخواهان بازنشستگی هستم چه کنم دستگاه موافقت کند . مادر پیر و مریض دارم.لطفا کمکم کنید. باتشکر.اطاق عمل گلستان هستم.

 287. حسین می گوید

  با تشکر از حضرتعالی
  من هیئت علمی دانشگاه و حدود ۲۸ سال سابقه بیمه خدمات کشوری دارم و سنم ۴۹ سال میباشد و خانواده ام نیز ایران نیستند. ایا راهی برای بازنشستگی زود هنگام دارم. ممنون از لطف شما

 288. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بازنشستگي پيش از موعد در بودجه سال ۹۳ تابع شرايط سخت و شايد غير قابل دست يافتن باشد كه به نظر نمي رسد خصوصا دستگاههاي اجرايي قادر به انجام آن باشند.
  درهرصورت از كارگزيني محل كارتان موضوع را جويا شويد.

 289. شهروزی می گوید

  با سلام .۲۲سال سابقه کار دز آموزش وپرورش دارم .با توجه به قوانین تصویب شده سالهای گذشته ۵ سال ارفاقی تا پایان سال ۹۳ قابل اجراست .و من چگونه می توانم آن را بگیرم.متشکرم

 290. ناشناس می گوید

  با سلام لطفا پاسخی برای سوال ما پیدا کنید :
  آیا خانمهایی که با بیمه خدمات درمانی مشغول به کار هستند و کارهای سخت نیز انجام میدهند یا در طی دوره مشغولیت خود فرسوده شدند خق استفاده از قوانین کاری را ندارند ؟ چرا بحث بر سر بیمه تامین اجتماعی است ؟ آنان که با حفظ سمت در پستهای سخت با حکم ( جایگاه به اصطلاح آسان) مشغول به کار هستند باید فراموش شوند . آیا یک برگه کاغذی بعنوان حکم با جسم فرسوده ارجعیت دارد ؟ شمارا به خدا کمی به شرایط سخت خانمها با سابقه کار زیاد با کار سخت بیشتر توجه شود . من که این مطالب را مینویسم هم ریه هایم آسیب دیده هم با آسیب جدی از ناحیه کمر و گردن مواجه هستم و ۲۳ سال سابقه کار دارم . بارها به سازمان مربوطه مراجعه و نا امید برگشتم . باید بگویم خود را میکشانم

 291. فرهنگی بازنشستهp می گوید

  سلام. مخواستم بدونم قانونی که مجلس درباره بازنشستگی پیش از موعد در تاریخ ۱۸/۸/۹۳ تصویب کرد شامل ما هم میشه؟ من در مهر ماه امسال با ۲۶ سال کار باز نشسته شده ام.آیا حقوق و پاداش ما بر اساس سی روز حقوق محاسبه می شه؟

 292. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید.ببخشید من یک سوال از شما داشتم.خواهشمندم راهنمایی کنید…پدر من با پنجاه و سه سال سن و بیست و پنج سال سابقه ی کار آیا میتواند پیش از موعد باز نشسته شود؟؟؟ ایشون سابقه ی بیماری و بستری شدن در بیمارستان رو دارن و واقعا دیگه نمی تونند کار کنند؟؟؟خواهش میکنم من رو راهنمایی کنید…ممنون

 293. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اين مسير را مروركنيد:
  اينجا

 294. آرامش می گوید

  با سلام من پرستار پیمانی وبیمه تامین احتماعی هستم و الان ۱۴ سال سابقه کار دارم میخواستم بدونم با سابقه ۲۰ سال و۴۲ سال سن میتونم بازنشسته شوم ؟برای خانمها . با تشکر

 295. آرامش می گوید

  باسلام ادامه سوالم اینه که با چند روز حقوق وبا چند سال سنوات میتونم بازنشسته بشم (مربوط به سوال قبلی در مورد ۲۰ سال سابقه) ممنونم

 296. م.ک.ب می گوید

  با سلام,پرستار یک بیمارستان خصوصی هستم .سابقه ۱۵سال بیمه تامین اجتماعی دا رم,سنم۴۳سال میباشد.بیمه به صورت پشت سر هم رد شده است,در ضمن ۱۳سال از سنواتم در بخشهای ویژه بوده است.۹سال ای سی یو و۴سال سی سی یو.امکان بازنشستگی دارم؟اگر جواب بله است,با چند روز حقوق,ممنون

 297. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا درمسير زير سوالتان را بپرسيد:
  اينجا

 298. ناهيد می گوید

  سلام مناكنون ۵۳ سال دارم و۲۳سال سابقه كار در اموزش وپرورش اياو سال ديگر سابقه كار م ۲۵ سا ل وسنم ۵۵ مي شود مي توانم باز نشست شوم از پا سخ شما سپاسگزار خواهم شد

 299. سعید کریمی می گوید

  سلام راننده ای هستم ۵۰ ساله که ۱۳ سال راننده شرکت واحد اتوبوسرانی بودم و ۷ سالم بیمه اختیاری پرداخت کردم و دارای بیماری هپاتیپ c میباشم قادر به کار نمیباشم
  ۱ِمیتونم اقدام کنم واسه بازنشستگی
  ۲ایا دوسال خدمتم خرید کنم تاثیری خواهد داشت
  از چه راهی میتونم اقدام کنم واسه بازنشستگیم مچکرم

 300. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را درمسیر زیر مطرح کنید:
  اینجا

 301. مجتبي می گوید

  با سلام من كارمند استانداري و در تاريخ اسفند ٩٣ من را طبق قانون بودجه سال ٩٣با ٢٥ سال سابقه بازنشست پيش از موعد بدون سنوات ارفاقي كردند،اما تامين اجتماعي در خواست ماب التفاوت حقوق ٥ سال باقي مانده را دارد ،پس چه فرقي بين با ارفاق و بدون ارفاق وجود دارد مگر نه اينكه ٢٥ روز حقوق بايستي بدهند؟

 302. sun می گوید

  سلام من افسردگی شدید دارم کف پام هم صافه و خیلی توی رفت و امد و تدریس و کار اجرایی دچار مشکل میشم پنج ساله مرخصیم ۱۵ سال سابقه دارم پارسال برگشتم اما دچار مشکل شدم و تعادل روحی برای پذیرش مسوولیت ندارم شرایطم مناسب نیست سابقه پرونده هم داشتم میشه من زودتر بازنشسته بشم و بیشتر از این درد نکشم خستم خیلی خسته بستمه

 303. محمد می گوید

  سلام بنده کارمند بهزیستی استان یزد بودم و در تاریخ بیستوپنج، دوازده،نودوسه بازنشست شدم،درحالی که پنج ماه هستش بازنشست شدم اما حق سنوات من و همکارانم که باهم باز نشست شدیم را ندادن و امروز و فردا میکنن وامروز گفتن قانون جدید شش ماه طول میکشه لطفا راهنمایی کنید بخدا کسی جوابگو نیست،همکار من یک ماه زودتر بازنشست شد سه ماه شد سنواتش را دادن اما برای ما کسی جوابگو نیس،ممنون

 304. ع -ب می گوید

  قانون بازنشستگی پیش ازموعددرسال ۹۴بازهم برای ۵سال تمدیدگردید؟

 305. اسماعیل می گوید

  باسلام
  بنده در دی ماه ۹۴سابقه خدمتی۲۵سال تمام میشه.دی ماه میتونم درخواست بازنشستگی زودتر از موعد کنم؟

 306. شهراد می گوید

  بنده از کارمندان یکی ار ادارات دولتی میباشم و با احتساب مدت خدمت سربازی تا آخرین مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد ( ۱۳۹۴/۶/۵ ) مدت بیست و هفت سال سابقه خدمت دارم در تاریخ فروردین ماه ۹۴ در خواست بازنشستگی دادم و در تاریخ خرداد ماه همین سال ضمن موافقت مدیر کل در خواست را با تعهدی که از بنده گرفته بودند و از این طریق من را متعهد کرده بودند که فعلا از مزایای پاداش پایان خدمتم ادعایی نداشته باشم به سازمان ذیربط در تهران ارسال کرده اند سازمان ذیربط در تاریخ تیر ماه درخواست اسناد و مدارک از اداره مربوطه مینماید متاسفانه اداره مربوطه بدلیل عدم اطلاع از قوانین در ارسال مدارک کوتاهی کرده و در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۵ ارسال میکند حال با این عدم اطلاع از قانون مسئو لین آن اداره در ارسال مدارک چه سرنوشتی برای پرونده اینجانب پیش میاید خواهشمندم من را راهنمایی کنید هر چند بنده از ناحیه اعصاب مجروح جنگ با پانزده در صد میباشم و ۱۳ سال است که تحت نظر پزشک متخصص میباشم . با تشکر

 307. منانی می گوید

  با سلام چنانچه فرهنگی سی سال مستمر خدمت کرده باشد ولی هنوز بنابر درخواست اداره به کار ادامه دهد می تواند درخواست پاداش آخر خدمت را داشته باشد

 308. مینا می گوید

  با سلام. بنده کارمند رسمی بخش دولتی با ۱۸ سال سابقه کار درخواست مرخصی بدون حقوق کردم. بعد از مرخصی بدون حقوق به مدت سه سال، درخواست بازنشستگی پیش از موعد کردم و با توجه به قانون مصوب سال ۹۴ بدون سنوات ارفاقی با پرداخت هزینه های مربوط موافقت و بنده با توجه به اینکه کلیه کسور قانونی را در ایام مرخصی بدون حقوق پرداخت نموده بودم با ۲۱ روز حقوق (چون ۲۱ سال حق بیمه پرداخته ام. ۱۸ سال کار و سه سال مرخصی بدون حقوق اما با پرداخت حق بیمه) بازنشسته شدم. حال سوال من این است که برای پاداش پایان خدمت آیا می بایست حکم پس از پایان مرخصی بدون حقوق (که البته یک روزه بوده و من با آن کار نکردم) ملاک عمل قرار گیرد یا حکم مربوط به زمان شاغل بودنم. و با چه عددی و جه تعداد سالهایی باید حقوق بگیرم؟

 309. پرستار بیستوشش سال ونه ماه سابقه می گوید

  با سلام پرستار هستم بیست و شش سال ونه ماه سابقه کار دادرم پرستار رسمی تامین اجتماعی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی هستم میخواهم درخواست بازنشستگی بدهم متاسفانه میگویند باید سی سال بیمه تامین اجتماعی بدهی چون پرسنل رسمی هستی آیا این جواب واحد بیمه صحت دارد

 310. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتی بیمه تامین اجتماعی هستید قاعدتا میتوانید براساس ضوابط این سازمان بازنشسته شوید.
  بپرسید به استنادچه قانونی؟

 311. حسن ازساوجبلاغ می گوید

  باسلام
  آیابهترنیست دولت ومجلس شورای اسلامی درراستای اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی که یکی ازاهداف آن ایجاداشتغال ورفع بیکاریست،نسبت به تغییر سابقه ۲۵سال به ۲۰سال درقانون بازنشستگی پیش ازموعداقدام نموده وبااین روش خیل بیشماری ازمستخدمین مشمول این قانون ازچرخه ی کاررا خارج وبازنشست نموده وبهمان تعداد فرصت شغلی برای بیکاران تحصیلکرده پدیدآورند؟؟؟ضمنا میتوان پرداخت حق بیمه ی سنوات ارفاقی(۱۰سال) رابین دستگاه محل خدمت وبیمه شده تقسیم نمایندتافشارمالی ناشی ازواریزحق بیمه ی سنوات ارفاقی برای دستگاههای کارفرمایی کمترشود.مثلا هفت سال رادستگاه محل خدمت و۳سال رابیمه شده ومتقاضی بازنشستگی واریزنماید.
  بااین عمل اعتبارات سالیانه ایکه بابت ایجاداشتغال دروزارت کارتزریق میشود کاهش یافته واشتغال موثروواقعی باخالی شدن پستهای سازمانی و بازنشست شدن کارکنان مشمول(رسمی،پیمانی وقراردادی)ایجادمیگردد.لازمست دولت محترم به این پیشنهادفکرنموده ودرصورت صلاحدید آنرادرقالب لایحه ای به مجلس تقدیم وپس ازتصویب به مورداجرابگذاردتا بخش مهمی ازبیکاری جوانان تحصیلکرده بیکارحل شودودرمقابل بخش عظیمی ازکارکنان میانسال ازچرخه ی کاروفعالیت خارج گردند.

 312. مهناز برادران می گوید

  آیا در هنگام بازنشستگی، تأمین اجتماعی برای کارکنان بخش خصوصی هنگام محاسبه سنوات میانگین دو سال را محاسبه می کند یا پنج سال؟

 313. مصطفی نعمت الهی می گوید

  چرا سازمان تامین اجتماعی برای کارمندان خود درخصوص بازنشستگی پیش از موعد هیچگونه اقدامی نمیکند و قوانینی که شورای نگهبان تصویب کرده و مجلس شورای اسلامی تایید نموده وموردتایید دیوان عدالت اداری میباشد را به مرحله اجراء درنمی آورد به راستی چرا؟

 314. پیمان می گوید

  سلام تورو خدا اجراییش کنین برای کارگران تامیین اجتماعی داره فرسوده میشیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.