نرم افزارحسابداری صدگان

سقف معافیت مالیاتی امسال تعیین شد.

5 794

حسابداراپ

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی درآمدهای لایحه بودجه ۹۰ سقف معافیت مالیاتی سال جاری را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس که به بررسی درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۰ اختصاص داشت ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۷۱ را برای سال ۹۰ مبلغ ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در سال تعیین کردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند ، افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد  و بنگاه های یاد شده طی ۵ ساله اخیر تجدید ارزیابی نشده باشند.

بر اساس این مصوبه مقرر شد آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شرط تسلیم اظهار نامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای ۸۹ و ۹۰ الزامی نیست.

در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز شود.

لينك مرتبط

پندار سیستم

 

——————————————————————————————————————————————–

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش  خصوصی براساس معافيت مصوب سال ۱۳۹۰

 

حقوق ماهانه حقوق سالانه 

ريال

حقوق سالانه مشمول مالیات ريال نرخ مالیاتی کارکنان بخش غیردولتی ملاحظات
مالیات  سالانه مالیات ماهانه
۴.۸۵۰.۰۰۰ ۵۸.۲۰۰.۰۰۰
۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰
۵.۶۶۶.۶۶۶ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۹۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۹۸۰.۰۰۰ ۸۱.۶۶۷
۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۶.۵۰۰.۰۰۰ ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱.۹۸۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲.۵۸۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰
۷.۳۳۳.۳۳۳ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲.۹۸۰.۰۰۰ ۲۴۸.۳۳۳
۷.۵۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳.۱۸۰.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
۸.۳۵۰.۰۰۰ ۱۰۰.۲۰۰.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۸.۱۶۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰ ۲۰ %
۱۰.۵۰۰.۵۰۰ ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶۷.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۹.۳۶۰.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۰.۵۶۰.۰۰۰ ۸۸۰.۰۰۰
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۷۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۱.۷۶۰.۰۰۰ ۹۸۰.۰۰۰
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ۸۵.۸ ۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۲.۹۶۰.۰۰۰ ۱.۰۸۰.۰۰۰
۱۳.۱۸۳.۳۳۳ ۱۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۳۱۶.۶۶۷
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۱۸.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۵۲۰.۸۳۳ ۲۵%
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۲۴.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۰۲۰.۸۳۳
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۷.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۳۰.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۵۲۰.۸۳۳
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۳۶.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۰۲۰.۸۳۳
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۴۰.۷۵۰.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۸۳۳
۲۱.۶۶۶.۶۶۶ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۴۱.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۴۳۷.۵۰۰
۲۵.۶۸۳.۳۳۳ ۳۰۸.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۵۳.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۴۴۱.۶۶۷
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۱۰۴.۸۴۰.۰۰۰ ۸.۷۳۶.۶۶۷ ۳۰%
۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۱۷۶.۸۴۰.۰۰۰ ۱۴.۷۳۶.۶۶۷
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۲۱۲.۸۴۰.۰۰۰ ۱۷.۷۳۶.۶۶۷
۸۸.۱۸۳.۳۳۳ ۱.۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۲۷۸.۳۰۰.۰۰۰ ۲۳.۱۹۱.۶۶۷
بیشتر از ۸۸.۱۸۳.۳۳۳ بیشتر از ۱.۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵-۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ شامل ۳۵%

 

 

 

محل تبلیغ شما

5 نظرات
 1. آئين می گوید

  سلام
  روز خوش
  ضمن تشكر از لطف ومحبت شما در اين سايت
  با توجه به اينكه “لينك مرتبط ۱″مربوط به جدول معافيت مالياتي براساس ارقام لايحه بودجه سال ۹۰ميباشد وبه جهت عدم اشتباه كاربران لطفاً در صورت صلاحديد لينك جدول مالياتي سال۹۰ راهم به لينكها اضافه بفرماييد.

  باتشكر آئين

 2. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف و بزرگواري جناب آئين

  جدول مذكور براساس معافيت مصوب ويرايش و ارائه شد.
  ضمنا” حسب پيشنهاد خوب جنابعالي ، در لينكهاي مرتبط هم اطلاع رساني شد.
  باتشكر و احترام

 3. کامران می گوید

  ۱-آیا لیست ارائه شده معافیت مالیاتی سال ۹۰ در این سایت میتواند ملاک عمل ادارات باشد. ۲- ادارات دارائی شهرستانها اعلام میکنند که هنوز جدول معافیت مالیاتی سال ۹۰ از مرکز ارسال نشده است و ادارات فعلا بر اساس جدول معافیت مالیاتی سال ۸۹ عمل کنند. لطفا توضیح دهید با تشکر —– کامران ۲۱/۲/۹۰

 4. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب حضور جنابعالي
  لطفا اين لينك را مرور فرمائيد:
  http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,25278.0.html

 5. mohsen می گوید

  salam .mamnoonam be khate tamamiye zahemate doostan

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.