نرم افزارحسابداری صدگان

تجميع دستورالعمل و بخشنامه هاي معافيت ماليات حقوق سال ۹۰

30 1,466

حسابداراپ

باتوجه به سير اداري و پراكنده شدن مباحث مربوط به ماليات حقوق و سقف معافيت سال ۱۳۹۰ ، در اين پست ترتيب زماني اين موضوع به استحضار مي رسد:

۱- براساس لايحه ارائه شده دولت به مجلس ، جدولي به شرح زير منتشر شد كه براساس ارقام پيشنهادي ( ونه مصوب مجلس) مي باشد:

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ با معافیت سالانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی منتشر شد.

به گزارش فارس، سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش ۱۰ درصدی به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

براساس این گزارش، این جدول معافیت‌های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ به اهتمام مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازو کار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند.

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۰ به شرح ذیر است:

حقوق ماهانه

حقوق سالانه

ریال

حقوق سالانه مشمول مالیات       ( ریال)

نرخ مالیاتی

کارکنان بخش غیردولتی

ملاحظات

مالیات  سالانه

مالیات ماهانه

۴.۸۳۳.۳۳۳

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

۲۰۰.۰۰۰

۱۶.۱۶۷

۵.۶۶۶.۶۶۶

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

۸۳.۳۳۳

۶.۰۰۰.۰۰۰

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

۱.۴۰۰.۰۰۰

۱۱۶.۶۶۷

۶.۵۰۰.۰۰۰

۷۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۶۶.۶۶۷

۷.۰۰۰.۰۰۰

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

۲.۶۰۰.۰۰۰

۲۱۶.۶۶۷

۷.۳۳۳.۳۳۳

۸۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰

۷.۵۰۰.۰۰۰

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

۳.۲۰۰.۰۰۰

۲۶۶.۶۶۷

۸.۳۳۳.۳۳۳

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

۴.۲۰۰.۰۰۰

۳۵۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

۲۰ – ۱۰

۸.۲۰۰.۰۰۰

۶۸۳.۳۳۳

۲۰ %

۱۰.۵۰۰.۵۰۰

۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۰ – ۱۰

۹.۴۰۰.۰۰۰

۷۸۳.۳۳۳

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۰ – ۱۰

۱۰.۶۰۰.۰۰۰

۸۸۳.۳۳۳

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰ – ۱۰

۱۱.۸۰۰.۰۰۰

۹۸۳.۳۳۳

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰

۸۶.۰۰۰.۰۰۰

۲۰ – ۱۰

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۱.۰۸۳.۳۳۳

۱۳.۱۶۶.۶۶۶

۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰ – ۱۰

۱۵.۸۰۰.۰۰۰

۱.۳۱۶.۶۶۷

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۵ – ۲۰ – ۱۰

۱۸.۳۰۰.۰۰۰

۱.۵۲۵.۰۰۰

۲۵%

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۵ – ۲۰ – ۱۰

۲۴.۳۰۰.۰۰۰

۲.۰۲۵.۰۰۰

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۵ – ۲۰ – ۱۰

۳۰.۳۰۰.۰۰۰

۲.۵۲۵.۰۰۰

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰

۲۵ – ۲۰ – ۱۰

۳۶.۳۰۰.۰۰۰

۳.۰۲۵.۰۰۰

۲۱.۵۰۰.۰۰۰

۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۵ – ۲۰ – ۱۰

۴۰.۸۰۰.۰۰۰

۳.۴۰۰.۰۰۰

۲۱.۶۶۶.۶۶۶

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰

۲۵ – ۲۰ – ۱۰

۴۱.۳۰۰.۰۰۰

۳.۴۴۱.۶۶۷

۲۵.۶۶۶.۶۶۶

۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۵ – ۲۰ – ۱۰

۵۳.۳۰۰.۰۰۰

۴.۴۴۱.۶۶۷

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰

۳۰- ۲۵- ۲۰-۱۰

۱۰۴.۹۰۰.۰۰۰

۸.۷۴۱.۶۶۷

۳۰%

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۶۲.۰۰۰.۰۰۰

۳۰-۲۵-۲۰-۱۰

۱۷۶.۹۰۰.۰۰۰

۱۴.۷۴۱.۶۶۷

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰

۳۰-۲۵-۲۰-۱۰

۲۱۲.۹۰۰.۰۰۰

۱۷.۷۴۱.۶۶۷

۸۸.۱۶۶.۶۶۶

۱.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۰-۲۵-۲۰-۱۰

۲۷۸.۳۰۰.۰۰۰

۲۳.۱۹۱.۶۶۷

بیشتر از ۸۸.۱۶۶.۶۶۶

بیشتر از ۱.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۵-۳۰-۲۵-۲۰-۱۰

شامل ۳۵%

———————————————————————————————————————————————-

۲- درمرحله بعدي كميسيون تلفيق مجلس كه وظيفه بررسي لايحه قبل از طرح در صحن علني را دارد اين سقف را افزايش داد:

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،” محمد مهدی مفتح”  به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور پرداخت و با بیان اینکه بررسی مباحث درآمدی همچنان ادامه دارد گفت: در جلسات اخیر بررسی جدول منابع درآمدی به اتمام رسید و ما وارد بررسی بندهای این بخش شدیم.


وی افزود: در جلسات قبلی حکم درآمدی در رابطه با نقشه های کاداستر در سال ۹۰ در بخش استعلام از سازمان ثبت مبلغ ۸۰ هزار ریال و برای هر قطعه نقشه ۲۰ هزار ریال و برای واگذاری یکپارچه مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در ازای هر هکتار تصویب شد که از متقاضیان آن دریافت می شود و جمعا حدود ۶۰ میلیارد تومان در این بخش به حساب سازمان ثبت واریز می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: با توجه به اینکه از محل این مصوبه مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به درآمد سازمان ثبت اضافه می شود، این سازمان باید درصدی از آن را به هلال احمر اختصاص دهد که مبلغ ۵۲۵ میلیارد ریال در این بخش به درآمدهای اختصاصی هلال احمر اضافه می شود.
مفتح در خصوص بیمه شخص ثالث نیز گفت: ۱۰ درصد از مبلغ بیمه کسر و به درآمد اختصاصی وزارت بهداشت یا پرداخت های قانونی دیگر واریز می شود و در بند الحاقی مصوب شرکت های بیمه ای موظف شدند ۱۰ درصد حق بیمه را همزمان با صدور حکم به حساب خزانه واریز کنند.
وی افزود: در بخش دیگری مصوب شد در ازای هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال اخذ شود.
وی در ادامه به بخش های دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: در بندهای لایحه بودجه مقرر شد به بانک مرکزی اجازه داده شود مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک های عامل یا بانک های خارجی سپرده گذاری کند تا خط اعتباری برای اعطای وام به صنایع و فعالان حوزه اقتصاد راه اندازی شود.
مفتح اضافه کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شدند، حداقل ۱۰ میلیارد دلار برای تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیر دولتی از خارج از کشور تامین نمایند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سهمیه باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات خارجی (فاینانس) همچنان به قوت خود باقیست.
مفتح در ادامه گفت: به شرکت های وابسته و تابعه وزارت راه و ترابری، نیرو، مسکن و شهرسازی و نفت اجازه داده شد تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال برای طرح های خود اوراق مشارکت منتشر کنند که سود اصل و فرع آن باید توسط بانک های تابعه تضمین شود و همچنین شرکت های دولتی تابع وزارت راه و ترابری می توانند نسبت به انتشار ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با تامین پیش پرداخت ریالی طرح های دولتی که از منابع خارجی به صورت فاینانس استفاده می کنند تصویب شد که بالاترین مقام آن دستگاه از محل اعتبارات عمرانی آن را تامین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: به وزارت نیرو نیز اجازه داده شد برای تکمیل طرح های آب های مرزی و مشترک تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را با تضمین دولت منتشر کند.
مفتح با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق بگیران مندرج در ماده ۸۴ و ۸۵ اظهار داشت: سقف این مبلغ به مبلغ ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تغییر پیدا کرد یعنی حقوق بگیران تا سقف درآمدی ۴۸۵ هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف باشند و بیش از آن مبلغ ۱۰ درصد را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی در سال ۹۰ از پرداخت مالیات معاف می شود، مشروط بر اینکه طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی صورت نگرفته باشد و استهلاک محاسبه شده بر مبنای سرمایه جدید باشد.

———————————————————————————————————————————————-

۳- چون سقف مالياتي سال ۹۰ مصوب نشده بود و موعد ارسال ليست حقوق فروردين نزديك بود  سازمان امورمالياتي با صدور بخشنامه اي موديان را مكلف كرد به استناد سقف معافيت سال ۸۹ اقدام نمايند:

بخشنامه ۲۰۰/۴۹۳ مورخ ۹۰/۱/۱۷(کسر ميزان معافيت حقوق سال ۱۳۸۹ از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال ۱۳۹۰ به طور علي الحساب)

پندار سیستم

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد:

کليه اشخاص(اعم از دولتي وخصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال ۱۳۸۹ به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال ۱۳۹۰ اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخيرالذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

———————————————————————————————————————————————

۴- سقف تعين شده در كميسيون تلفيق در صحن علني به تصويب نمايندگان رسيدبنابراين جدول با سقف جديد ارائه شد:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی درآمدهای لایحه بودجه ۹۰ سقف معافیت مالیاتی سال جاری را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس که به بررسی درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۰ اختصاص داشت ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۷۱ را برای سال ۹۰ مبلغ ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در سال تعیین کردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند ، افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد  و بنگاه های یاد شده طی ۵ ساله اخیر تجدید ارزیابی نشده باشند.

بر اساس این مصوبه مقرر شد آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شرط تسلیم اظهار نامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای ۸۹ و ۹۰ الزامی نیست.

در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز شود.

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش  خصوصی براساس معافيت مصوب سال ۱۳۹۰

حقوق ماهانه

حقوق سالانه

ريال

حقوق سالانه مشمول مالیات ريال نرخ مالیاتی کارکنان بخش غیردولتی ملاحظات
مالیات  سالانه مالیات ماهانه
۴.۸۵۰.۰۰۰ ۵۸.۲۰۰.۰۰۰
۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰
۵.۶۶۶.۶۶۶ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۹۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۹۸۰.۰۰۰ ۸۱.۶۶۷
۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۶.۵۰۰.۰۰۰ ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱.۹۸۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲.۵۸۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰
۷.۳۳۳.۳۳۳ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲.۹۸۰.۰۰۰ ۲۴۸.۳۳۳
۷.۵۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳.۱۸۰.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
۸.۳۵۰.۰۰۰ ۱۰۰.۲۰۰.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۸.۱۶۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰ ۲۰ %
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶۷.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۹.۳۶۰.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۰.۵۶۰.۰۰۰ ۸۸۰.۰۰۰
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۷۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۱.۷۶۰.۰۰۰ ۹۸۰.۰۰۰
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ۸۵.۸ ۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۲.۹۶۰.۰۰۰ ۱.۰۸۰.۰۰۰
۱۳.۱۸۳.۳۳۳ ۱۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۳۱۶.۶۶۷
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۱۸.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۵۲۰.۸۳۳ ۲۵%
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۲۴.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۰۲۰.۸۳۳
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۷.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۳۰.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۵۲۰.۸۳۳
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۳۶.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۰۲۰.۸۳۳
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۹.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۴۰.۷۵۰.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۸۳۳
۲۱.۶۶۶.۶۶۶ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۴۱.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۴۳۷.۵۰۰
۲۵.۶۸۳.۳۳۳ ۳۰۸.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۵۳.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۴۴۱.۶۶۷
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۱۰۴.۸۴۰.۰۰۰ ۸.۷۳۶.۶۶۷ ۳۰%
۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۱۷۶.۸۴۰.۰۰۰ ۱۴.۷۳۶.۶۶۷
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۲۱۲.۸۴۰.۰۰۰ ۱۷.۷۳۶.۶۶۷
۸۸.۱۸۳.۳۳۳ ۱.۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۲۷۸.۳۰۰.۰۰۰ ۲۳.۱۹۱.۶۶۷
بیشتر از ۸۸.۱۸۳.۳۳۳ بیشتر از ۱.۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵-۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ شامل ۳۵%

————————————————————————————————————————————————

۵- بموجب بخشنامه ۲۰۰/۵۸۲۱ مورخ ۹۰/۳/۱۰ سازمان امورمالياتي ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ ريال(مطابق با جدول رديف چهار اين پست) تعين شد.

(لينك مرتبط )

محل تبلیغ شما

30 نظرات
 1. m.hosseini می گوید

  سلام.از ورود به این تالار گفتگو خوشحالم

 2. آئین می گوید

  سلام وتشکر از زحمات شما
  در ارسال ۴ ( جدول محاسبه مالیات) ,در ردیف دوم از محاسبات مازاد ۲۰درصد به نظر مبلغ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ریال به جای ۱۰.۵۰۰.۵۰۰صحیح میباشد.
  باکمال تشکر

 3. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف و دقت نظر شما
  اصلاح شد.
  بااحترام

 4. مسعودی می گوید

  ما یه شرکت خصوصی هستیم بیشتر کارمند زیر ۴۸۰۰۰۰ حقوق میگیرند یعنی همه میخواستم بدونم باید مالیات بر حقوق رد بشه یا نه؟
  منظورم اینکه با اینکه از مالیات معافیم بازهم باید اعلام شود؟

 5. مدیرسایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  بله در هرصورت بايد ليست حقوق را تنظيم و بصورت ماهانه ارسال كنيد چراكه در غير اينصورت ، مشمول ۲% جريمه جمع حقوقها خواهيد شد.
  موفق باشيد.

 6. nazari می گوید

  باسلام وعرض خسته نباشیدمن دنبال کتاب ارزش معاملاتی املاک هستم اگر لطف کنید و در سایت خود امکان دانلود را فراهم فرمایید یا به ایمیلم ارسال فرمایید ممنون خواهم شد باتشکر

 7. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف شما
  امكان دانلود دراين سايت فراهم نيست.
  لطفا به يكي ديگر از سايتهاي گروه (دانلود سنتر تخصصي حسابداري ) مراجعه فرمائيد.
  بااحترام

 8. nami می گوید

  متشکرم . خیلی جامع و کامل است .

 9. گلشن می گوید

  با تشکر از زحمات تمامی دوستان
  سایت acclearn دیگه قرار نیست از فیلتر در بیاد؟

 10. هوشنگ رویانیان می گوید

  با تشکر میخواستم بدونم این مالیات به چه قسمتی از حقوق رو شامل میشه – حقوق پایه ، اضافه کاری و ماموریت یا کل حقوق با اعمال تمام ضرایب یعنی چیزی که دریافت میکنیم؟

 11. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکراز حضور “گلشن”
  این سوال شما برای ما هم به عنوان سوال باقیمانده!

 12. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جناب رویانیان
  لطفا به ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه فرمائید.
  بااحترام

 13. مریم می گوید

  با سلام میشه طبق فیش حقوقی بنده میزان مالیات و بیمه را محاسبه کنید؟
  دستمزد ماهانه:۳۸۴۹۱۲۰ * اضافه کاری:۱۲۲۵۲۷۷ * بن،مسکن و خواروبار:۳۸۰۸۰۰ * هزینه لباس:۸۰۰۰۰۰

 14. مدير سايت می گوید

  باسلام
  اقلام مشمول ماليات طبق اطلاعات حقوق شماو در بخش خصوصي:
  ۳۸۴۹۱۲۰+۱۲۲۵۲۷۷+۳۸۰۸۰۰+۸۰۰۰۰۰=۶۲۵۵۱۹۷
  مبلغ مشمول ماليات پس از كسر معافيت ماهانه:
  ۶۲۵۵۱۹۷ – ۴۸۵۰۰۰۰ = ۱۴۰۵۱۹۷
  ماليات :
  ۱۴۰۵۱۹۷ * ۱۰% = ۱۴۰۵۲۰
  —————————————————————————-
  اقلام مشمول بيمه :
  ۳۸۴۹۱۲۰+۱۲۲۵۲۷۷+۱۰۰۸۰۰+۸۰۰۰۰۰ = ۵۹۷۵۱۹۷ به كسر بن
  حق بيمه سهم شما:
  ۵۹۷۵۱۹۷ * ۷% = ۴۱۸۲۶۴
  البته دراين كه بن نقدي مشمول بيمه هست يا نه اختلاف نظر وجود دارد اما محاسبات به استناد بخشنامه هاي تامين اجتماعي مي باشد.

 15. اکرم محمدی می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  ما یک شرکت داریم که از شرکت های مستقر در مرکز رشد پارک علم وفناوری میباشد آیا شرکت ما میتواند معافیت مالیاتی داشته باشد یا خیر .

 16. فهیمه دهقان می گوید

  با سلام و عرض ادب . نحوه ی محاسبه مالیات عیدی لطفا توضیح دهید.

 17. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور سركار خانم محمد پور
  اطلاعات جامعي دراين خصوص ندارم ولي به نظرم اگر درشهركهاي صنعتي مستقر باشند مشمول بعضي از معافيتهامثل مناطق محروم هستد.
  لطفا اين مسير ها راهم مرور بفرمائيد:
  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۵۹مورخ ۸۹/۹/۱۷(قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات)
  آیین نامه اجرایی شماره۴۴۴۰۸ مورخ ۸۱/۸/۷(مقررات بند ۸ماده ۱۴۸قانون مالیاتها)
  بااحترام

 18. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  عيدي محاسبه شده را پس از كسر يكماه معافيت مالياتي همان سال ، در نرخ ۱۰% ضرب ميكنيم ليكن محاسبه ي كامل وقتي است كه جمع كل حقوق ومزاياي سالانه را به انضمام عيدي ، از معافيت حقوق سالانه + يكماه معافيت اختصاصا براي عيدي ، كسر و ماحصل را درجدول معافيت و بسته به نرخهاي هر طبقه محاسبه كنيم.
  بااحترام

 19. رضا می گوید

  با عرض ادب و احترام
  برای بنده ابهاماتی در خصوص مالیات عیدی و پاداش و نحوه ارایه لیست حقوق ماه آخر وجود داره:
  مثلا حقوق پایه فردی ۵۴۰۰۰۰۰ریال
  کارکرد از اول شهریور ماه سال ۹۰
  مالیات عید و حقوق اسفند ماهش چند محاسسبه میشه؟
  با تشکر

 20. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  نمونه اي از محاسبات را دراين مسير شرح داده ام:
  ۶۶۰ تا ۹۹۰ هزار تومان عیدی امسال کارگران
  لطفا مطالعه بفرمائيد.
  باتشكر

 21. جمشید شریفات می گوید

  لطفا اگر قوانین معافیت مالیاتی مشاغل سخت را برایم ارسال بدارید متشکر می شوم.

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  معافيت مالياتي براي مشاغل سخت براي بنده ناآشناست.
  ولي در مناطق محروم ، ۵۰% از ماليات مقرر معاف ميشوند.
  بااحترام

 23. اميري می گوید

  باسلام
  من درشركتي وابسته به وزارت نيرو كار ميكنم كه در سال ۸۹ ، ۵۴ درصد آن به بخش خصوصي واگذار شد و ۴۶ درصد آن مربوط به سهام عدالت ميباشد كه غير واگذاري است. لذا ماليات حقوقي كه از ما كسر مي شود ميبايست براساس قانون ماليات شركتهاي دولتي باشد يا شركت هاي خصوصي؟ اگر بخشنامه ايي دارد براي اينجانب ارسال نماييد.

  باتشكر

 24. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  البته صحبتهايي توسط رئيس كل سازمان امورمالياتي مبني بر يكنواخت شدن ماليات حقوق مطرح شد كه هنوز خبري قطعي دراين باره منتشر نشده ولي به نظر بنده و در شرايط فعلي ، ماليات حقوق شركت شما برمبناي ماده ۱۳۱ قانون مالياتها با احتساب سقف معافيت مالياتي سالانه محاسبه ميشود.
  باتشكر

 25. محسن عباسی می گوید

  با سلام
  اگر درآمد مشمول مالیات ۱۸۷۱۲۰۷۱ ریال باشد مالیات آن چقدر می شود؟آیا بصورت اینتراپولیت محاسبه می شود؟لطفا روش محاسبه رو بفرمائید
  ممنون از راهنمایی های مفیدتون

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  منظور از محاسبه بصورت اینتراپولیت چيست؟
  باتشكر

 27. محسن عباسی می گوید

  با سلام
  فکر میکردم اعداد بین اعداد جداول مالیاتی بایستی بصورت خطی محاسبه شود که بعد متوجه شدم بصورت مرحله ای درصد آن لحاظ میشود.ممنون از سایت خوبتون فقط متوجه نشدم که کدوم جدول برای محاسبه سال ۹۰ درست است؟جدول اولی یا دومی؟
  مرسی

 28. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  ضمن تشكر از اظهار لطف شما ؛ جدول دومي ملاك است و در رديف ۵ همين پست هم اصل بخشنامه ي سازمان منتشر شده است.
  موفق باشيد.

 29. فاطمه می گوید

  باسلام
  اگريك فرد بازنشسته دريك محل غير انتفاعي كاركنه وماهيانه ۵۵۰۰۰۰۰ ريال دريافت كنه مشمول ماليات ميشه يانه با تشكر .

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  دريافت ايشان برچه مبنايي است؟
  قرارداد كاري(حقوقي) يا مشاوره اي ؟
  بااحترام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.