حسابان وب

بخشنامه ۹۲۵ مورخ ۹۰/۱/۲۸(نحوه شناسايي، ثبت و گزارشگري اقلام مربوط به بيمه هاي عمر و پس انداز)

0 1,034
آکادمی محسن قاسمی

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره ۱۹۰۸۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۸۹ رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور موضوع چگونگي و نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شرکتهاي بيمه، بدينوسيله دستورالعمل موضوع بند «۴» بخشنامه مذکور در خصوص نحوه شناسايي، ثبت و گزارشگري اقلام مربوط به بيمه هاي عمر و پس انداز تهيه شده توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت بهره برداري ارسال مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

———————————————————————————————————————————————————-

دستورالعمل اجرايي بند (۴) بخشنامه

«چگونگي و نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شرکتهاي بيمه»

به شماره ۱۹۰۸۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۹

 

در اجراي بند (۴) بخشنامه چگونگي و نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شرکتهاي بيمه، ابلاغي از سوي سازمان امور مالياتي کشور،دستورالعمل نحوه شناسايي،ثبت و گزارشگري اقلام مربوط به بيمه هاي عمر و پس انداز به شرح زير ابلاغ مي گردد:

۱- کلمات و عبارات اين دستورالعمل در معاني مشروحه ذيل کاربرد دارد:

مـاليـات بـر ارزش افـزوده: منـظـور مـاليـات هـا و عـوارض مــوضـوع قـانـون مـالـيـات بــر ارزش افــزوده، مـصـوب جـلسـه مـورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کميسيون اقتصادي مـجلس شـوراي اسلامـي کـه طـبق اصـل هشـتاد و پـنجم قـانـون اسـاسـي جمــهوري اسـلامـي ايــران بـه تـصـويـب رسـيـده اسـت و در تـاريـخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأئيد شوراي نگهبان رسيده و به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا مي شود.

 

بخشنامه: منظور بخشنامه«چگونگي و نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شرکتهاي بيمه» است که به شماره ۱۹۰۸۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۹ از طرف رييس کل سازمان امور مالياتي کشور جهت اجرا به مراجع مالياتي ابلاغ شده است.

 

فینتو

بيمه هاي عمر و پس انداز:منظور از بيمه هاي عمر و پس انداز کليه بيمه هاي عمر مختلط پس انداز به شرط حيات و بيمه عمر تامين خطر فوت از قبيل؛ عمر و پس انداز، عمر و سرمايه گذاري، تامين آتيه و جامع مي باشد.

 

شرکتهاي بيمه: منظور کليه شرکتهاي بيمه اعم از دولتي يا خصوصي است که مبادرت به صدور بيمه نامه عمر و پس انداز مي کنند.

 

۲- با عنايت به ماهيت بيمه هاي عمر و پس انداز،صرفاٌ وجوه دريافتي شرکت هاي بيمه گر مستقيم بابت حق بيمه، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختي بيمه گذاران به عنوان پس انداز که به حساب ذخيره پس انداز منظور مي گردد مشمول ماليات مذکور نمي باشد.

 

۳- وجوه دريافتي در هر بيمه نامه مختلط به شرط فوت و حيات اقلام زير تشکيل شده است:

الف)حق بيمه عمر شامل، حق بيمه خطر فوت و هزينه هاي اداري، کارمزد،بيمه گري و وصول.

ب) حق بيمه حوادث.

ج) حق بيمه امراض.

د) حق بيمه ساير پوشش هاي اضافي.

ه) سود اقساط حق بيمه(در صورتي که بيمه نامه به صورت اقساطي صادر شده باشد).

و) وجوه سرمايه گذاري يا پس انداز(اندوخته قانوني) و سود مربوطه به آن.

 

از اقلام فوق، اقلام مندرج در بندهاي«الف»، «ب»،«ج»،«د» و «ه» مشمول ماليات بر ارزش افزوده است و وجوه بند «و» يعني وجوه سرمايه گذاري يا پس انداز ( قانوني) و سود مربوط به آن، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد. شرکت هاي بيمه مکلفند در زمان فروش بيمه نامه سهم ماليات بر ارزش افزوده مربوط به اقلام مشمول ماليات بر ارزش افزوده را از بيمه گذاران دريافت و به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند.

 

تبصره: شرکت هايي که در عمليات خود از اصطلاحات و مفاهيمي غير از موارد مندرج در بندهاي فوق استفاده مي کنند، موظفند،شمول يا عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده بر عمليات خود را قبلاً از بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران استعلام نمايند.

 

۴- شرکت هاي بيمه مکلفند گزارش عمليات مربوط به وجوه بند «و» فوق را به تفکيک از ساير وجوه دريافتي بابت بيمه نامه مختلط به شرط فوت و حيات، تهيه و در اختيار مراجع مالياتي،بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع و ناظران ذيربط قرار دهند و از ابتداي سال ۱۳۹۰ وجوه مذکور را در سر فصل يا کدينگ مستقل ثبت و نگهداري کنند، به گونه اي که دسترسي و بررسي آن توسط مراجع مذکور به سهولت امکان پذير باشد.

 

تبصره: بهره مندي شرکت هاي بيمه از امتيازات بخشنامه در خصوص بيمه هاي عمر و پس انداز منوط به اجراي دقيق مفاد اين بند در ثبت، نگهداري و گزارش عمليات مالي مي باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.