- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب ۹/۲/۱۳۸۰

‌ماده واحده – سوابق خدمت غيرمشمول قانون تأمين اجتماعي بيمه شدگان كه بابت آن حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي‌ذيربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي و مابه‌الاختلاف براساس محاسبات بيمه‌اي آن طبق قوانين و مقررات موجود صرفاً‌در تعيين مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي و بازماندگان قابل احتساب مي‌باشد مشروط بر آنكه افراد مزبور در زمان بازنشستگي داراي حداقل سابقه‌پرداخت حق بيمه مندرج در قانون تأمين اجتماعي باشند.
.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ ۲۶/۲/۱۳۸۰  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
.