نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه شماره ۶۰۱مورخ ۸۹/۱۲/۹ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور)

7 3,184

حسابداراپ

بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۳۸ مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ مبني بر اينکه:

” نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲۷/۱۱/۱۳۸۰) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به کارکنان دولت، تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا،اياب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مـصاديـق مـاده ۴۰ قـانون مـارالذکر، مـوضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ ديوان محاسبات کشور هم در تأييد مراتب مي باشد، النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.”

 

اميرحسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

————————————————————————————————————————————————-

لينك مرتبط:

————————————————————————————————————————————————-

شاكی:

پندار سیستم

سازمان بازرسی کل کشور.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸/۸۸/۳۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ اشعار داشته:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه ‎های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است:

«وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت مي ‎شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ‎های بعدی آن، مشمول مالیات بردرآمد حقوق مي ‎باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات ‎های مستقیم اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است»

در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح مي ‎گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

۱- طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بردرآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر مي ‎باشد.

۲- در تبصـره ذیل این مـاده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن بـا اثاثیه و یا بـدون اثاثیه…، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

۳- طبق ماده ۹۱ همان قانون، درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده ‎اند از جمله در بند ۱۳ آمده است:

مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.

چنانکه ملاحظه مي ‎شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده ۸۳ «درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیر نقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق مي ‎گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق مي ‎گیرد. در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه ‎ی شاغلین تعلق نمي ‎گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه ‎های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه ‎های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارایه ناهار، مهد کودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ‎ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنابه مراتب قرار دادن کمک هزینه ‎های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایربا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیات ‎های مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست.

– مشتکي ‎عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵/۲۱۲/ص مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ اشعار داشته است که:

با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض ‎عنه از حکم ماده یاد شده استنباط مي ‎گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه مي ‎باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمي ‎گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر مي ‎رسد و مآلاً چون ماهیت این قبیل پرداختي ‎ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش ‎بینی نشده مشمول مالیات بردرآمد حقوق مي ‎باشد.

از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت مي ‎گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق مي ‎باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسرمالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات ‎های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات ‎های مستقیم نمي ‎باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات ‎های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب مي ‎باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مي ‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

محل تبلیغ شما

7 نظرات
 1. عليرضا می گوید

  باتوجه به بخشنامه فوق واستعلام ازمنابع ديگر،ظاهراًدراين بخشنامه فقط كاركنان دولت راشمول ميشود ولي طبق بخشنامه قبلي شماره ۳۳۵۵۳تاريخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۷ هزينه هاي فوق رامشمول نموده وعموميت به كل شركتهابا هرنوع شخصيت حقوقي داده بودندولي درراي ديوان عدالت اداري اين موضوع فقط به كارمندان دولتي شمول ميشود.واين سوال باقي است كه آيا شركتهاي خصوصي نيزميتوانندازاين معافيت استفاده نمايند؟

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  لطفا اين لينك را پيگيري فرمائيد:
  http://www.acclearn.com/forum/index.php?topic=24187.0

 3. محسن می گوید

  ممنون ميشم قوانين جديد كشوري را برام ايميل كنيد

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  متاسفانه چنين امكاني را نداريم.
  برادريافت مطلب از قسمت ” ارسال مطلب به ايميل شما” عضوشويد.

 5. محمود می گوید

  با سلام و تشکر از سایت با ارزشتون
  پیرو سوال دوست عزیز بنام علیرضا مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۷ توسط دیوان عدالت اداری ؛ و ارجاع مدیر محترم سایت به آدرس http://www.acclearn.com/forum/index.php?topic=24187.0
  عرض کنم آدرس فوق الذکر فیلتر میباشد. اگر امکان دارد مشکل را حل فرمایید و یا پاسخ آقای علیرضا را بنویسید. آیا شرکتهای خصوصی نیزمیتوانندازاین معافیت استفاده نمایند؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اظهار لطفي كه فرموديد
  برداشت شخصي بنده اينست كه در بخشنامه اي كه توسط سازمان امورمالياتي ابلاغ شده به صراحت عنوان كرده:
  ….بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت ….
  كه البته اين هم ناشي از راي ديوان عدالت اداري بوده است لذا چنانچه بخواهيم به متن راي و بخشنامه ي ابلاغ آن استناد كنيم ، اين معافيت مربوط به اين بخش است ولي درشكل عادي آن مگر پرداخت اين مزايادر نوع كاركنان متفاوت است؟
  بااحترام

 7. علي می گوید

  جناب آقایان علیرضا و محمود
  مدیریت محترم سایت
  با سلام و دعای خیر
  هرچند شکوائیه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ” ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور” بطورکلی ابطال محتوای آن ” که اجرای آن هم برای بخش دولتی و هم بخش غیر دولتی لازم الاجرا بوده است ” می باشد ، ولی استناد سازمان بازرسی به ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف) ، (ب) و (ج) جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به نحوی و نیز استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود به ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ذکر عبارت ” وجوه پرداختی به کارکنان دولت ” به نحوی دیگر ؛ باعث گردید سازمان امور مالیاتی کشور زیرکانه و مستندا” به استنادات شاکی از یک طرف و استدلال دیوان از طرف دیگر ، اقدام به تنظیم بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۹۰ نماید و می بینیم که فعلا” از این باب نسبت به این بخشنامه شکایتی از ناحیه سازمان بازرسی و یا غیر بعمل نیامده است .
  فلذا صرف نظر از ناعادلانه بودن آن ( ضمن تایید عبارت مدیریت محترم سایت مبنی بر اینکه مگر پرداخت این مزایا در نوع کارکنان متفاوت است ؟ ) ؛ یقینا” معافیت مورد نظر قابل تسری به کارکنان سایر بخشهای غیر دولتی و فراتر از آن وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود .
  خداحافظ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.