حسابان وب

تصويبنامه ۲۸۵۱۷۷/ت۴۴۰۳۷ك مورخ ۸۹/۱۲/۱۶(اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح-روزنامه رسمي۱۹۲۳۰)

0 727
آکادمی محسن قاسمی

وزارت امور اقتصادي و دارايي 

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب۱۳۷۲ـ و با رعايت تصويب‌نامه ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

مواد (۵) و (۶) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح، موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۴۰/ت۲۷۱۲۹ك مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ به شرح زير اصلاح مي‌شوند:

۱ـ عبارت زير به انتهاي تبصره (۵) ماده (۵) الحاق مي‌شود:

چنانچه در بعضي از نقاط كشور، انتخاب حسابدار رسمي امكان‌پذير نباشد، سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از ساير حسابرسان بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالياتهاي مستقيم در جلسات مزبور استفاده نمايد.

۲ـ در جزء (ب) تبصره (۱) ماده (۶) واژه « (دبير)» پس از عبارت « نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» الحاق و عبارت « اكثريت اعضا» جايگزين عبارت « كليه اعضا» مي‌شود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ۹/۱۲/۱۳۸۹ به تأييد مقام‌محترم رياست‌جمهوري رسيده است.

 

معاون اول رييس جمهور ‎ محمدرضا رحيمي

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.