حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم )

1 819
آکادمی محسن قاسمی

به منظور اجراي تبصره هاي ۱ و۲ ماده ۱۴۳ مکرر، الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶، موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون جمهوري اسلامي ايران و حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه شماره ۱۱۰۲۱۲/۱۲۱ مورخ ۱/۴/۸۹، فهرست اوراق بهاداري که تاکنون به موجب بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده(تصاوير پيوست)به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد:

 

۱- اوراق اجاره(صکوک اجاره)   به استناد بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶

۲- قراردادهاي آتي کالا)   به استناد بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶

۳- قرارداد آتي سهام)      به استناد بند ۱ صورتجلسه مورخ   ۱۳/۲/۱۳۸۸

۴- اوراق اختيار معامله     به استناد بند ۳ رديف الف صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

فینتو

۵- اوراق استصناع            به استناد بند۳ رديف ب صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

۶- اوراق رهني                به استناد بند ۳ رديف ج صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

۷- حق تقدم تسهيلات مسکن    به استناد بند۲ صورتجلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۸

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

 

1 نظر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.