حسابان وب

استاندارد حسابرسي ۸۰۰ گزارش حسابرس در حسابرسي موارد خاص

1 5,554

حسابداراپ

هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ موارد خاص‌ است‌ كه‌ بايد علاوه‌ بر استانداردها و راهنماييهاي‌ ارائه‌ شده‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابرسي‌ بكار گرفته‌ شود.

 

فهرست‌

 

 

بند
كليات‌ ۲ – ۱
ملاحظات‌ كلي‌ ۸ – ۳
گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌ براساس‌
ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري‌ ۱۱ – ۹
گزارش‌ درباره‌ اقلام‌صورتهاي‌ مالي‌ ۱۷ – ۱۲
گزارش‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها ۲۰ – ۱۸
گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ ۲۵ – ۲۱
تاريخ‌ اجرا

۲۶

پيوست‌ ۱: نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌  

تهيه‌ شده‌ براساس‌ ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري‌

پيوست‌ ۲: نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌
پيوست‌ ۳: نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها
پيوست‌ ۴: نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌

 

حسابداری علیمرادی

اين استاندارد بايد همراه با استاندارد حسابرسي ۲۰۰ ” هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي ” مطالعه شود .

 

كليات

۱  –   هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ موارد خاص‌ است‌ كه‌ بايد علاوه‌ بر استانداردها و راهنماييهاي‌ ارائه‌ شده‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابرسي‌ بكار گرفته‌ شود. حسابرسي‌ موارد خاص‌ شامل‌ گزارش‌ در موارد زير است‌:

الف‌ – صورتهاي‌مالي‌ تهيه‌شده‌ براساس‌ يك‌ مبناي‌ جامع‌ حسابداري‌ غير از استانداردهاي‌ حسابداري‌.

ب‌  – حسابهاي‌ خاص‌، عناصر حسابها يا اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ صورتهاي‌ مالي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ “گزارش‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌” ناميده‌ مي‌شود).

پ‌  – رعايت‌ مفاد قراردادها.

ت‌  – صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌.

اين‌ استاندارد درباره‌ بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌، اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ يا تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌، كاربرد ندارد.

۲  – حسابرس‌ بايد با ارزيابي‌ نتايج‌ حاصل‌ از شواهد حسابرسي‌ بدست‌آمده‌ در جريان‌ حسابرسي‌ موارد خاص‌، مبنايي‌ براي‌ اظهارنظر خود فراهم‌ كند. گزارش‌ حسابرس‌ بايد حاوي‌ نظر صريح‌ وي‌ باشد.

 

ملاحظات‌ كلي‌

۳  –   نوع‌ و ماهيت‌، زمان‌بندي‌ اجرا و دامنه‌ كار در حسابرسي‌ موارد خاص‌، بسته‌ به‌ شرايط‌ هر كار فرق‌ مي‌كند.  حسابرس‌ بايد پيش‌ از پذيرش‌ كار، درباره‌ نوع‌ و ماهيت‌ دقيق‌ كار و شكل‌ و محتواي‌ گزارشي‌ كه‌ ارائه‌ خواهد شد، با صاحبكار توافق‌ كند.

۴  –   حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ريزي‌ كار حسابرسي‌ بايد شناخت‌ روشني‌ از موارد استفاده‌ از اطلاعات‌ مورد گزارش‌ و استفاده‌كنندگان‌ احتمالي‌ آن‌ به‌ دست‌ آورد. حسابرس‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از هرگونه‌ استفاده‌ نابجا از گزارش‌ خود بايد هدف‌ از تهيه‌ گزارش‌ خاص‌ حسابرسي‌ و هرگونه‌ محدوديت‌ در توزيع‌ و چگونگي‌ استفاده‌ از آن‌ را در گزارش‌ خود تصريح‌ كند.

۵  – اجزاي‌ اصلي‌ گزارش‌ حسابرس‌ و ترتيب‌ آن‌، جز درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌، به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌ – عنوان‌ گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌.

ب‌   – مخاطب‌ گزارش‌.

پ‌   – بند مقدمه‌ شامل‌:

(۱)   مشخص‌ كردن‌ عناوين‌ اطلاعات‌ مالي‌ مورد رسيدگي‌.

(۲)   مشخص‌ كردن‌ مسئوليت‌ مديريت‌ واحد مورد رسيدگي‌ و مسئوليت‌ حسابرس‌.

ت‌   – بند دامنه‌ رسيدگي‌ (توصيف‌ نوع‌ و ماهيت‌ حسابرسي‌) شامل‌:

(۱)   اشاره‌ به‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ و در صورت‌ لزوم‌، استاندارد مربوط‌ به‌ حسابرسي‌ مواردخاص‌.

(۲)   توصيف‌ اهم‌ كارهاي‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌.

ث‌  – بند اظهارنظر حاوي‌ نظر حسابرس‌ درباره‌ گزارشهاي‌ مالي‌.

ج‌   – تاريخ‌ گزارش‌ حسابرس‌.

چ‌   – نشاني‌ حسابرس‌.

ح‌   – امضاي‌ حسابرس‌.

يكسان‌ بودن‌ شكل‌ و محتواي‌ گزارش‌ حسابرس‌ همواره‌ مطلوب‌ است‌؛ زيرا، درك‌ آن‌ را براي‌ استفاده‌كننده‌ تسهيل‌ مي‌كند.

۶  –   در مواردي‌ كه‌ گزارشهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ براي‌ ارائه‌ به‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌، بانكها و نظاير آن‌ تهيه‌ مي‌شود، ممكن‌ است‌ استفاده‌ از شكل‌ تصويب‌ يا توافق‌شده‌اي‌ براي‌ گزارش‌ حسابرس‌، ضروري‌ باشد. چنين‌ شكل‌ ويژه‌اي‌ ممكن‌ است‌ با الزامات‌ اين‌ استاندارد مطابقت‌ نداشته‌ باشد؛ براي‌ مثال‌، براساس‌ شكل‌ مزبور، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ مجبور باشد بجاي‌ ارائه‌ نظر حرفه‌اي‌، مواردي‌ را گواهي‌ كند، درباره‌ مسايل‌ خارج‌ از دامنه‌ حسابرسي‌ منطبق‌ با استانداردهاي‌ حسابرسي‌ نظر دهد يا از عبارات‌ اصلي‌ گزارش‌ حسابرس‌ استفاده‌ نكند.  حسابرس‌ در اين‌ گونه‌ موارد بايد جمله‌بندي‌ و محتواي‌ شكل‌ تصويب‌ يا توافق‌شده‌ را از لحاظ‌ هماهنگي‌ با الزامات‌ اين‌ استاندارد ارزيابي‌ و در صورت‌ لزوم‌، جمله‌بندي‌ آن‌ را تعديل‌ يا گزارش‌ جداگانه‌اي‌ نيز پيوست‌ آن‌ كند .

۷  –   حسابرس‌ در موارد گزارشگري‌ نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مبتني‌ بر الزامات‌ خاص‌ (قراردادي‌ يا قانوني‌) بايد از معقول‌ بودن‌ برداشتهاي‌ مهم‌ مديريت‌ از آن‌ الزامات‌ براي‌ تهيه‌ اطلاعات‌ مزبور، اطمينان‌ يابد. برداشتي‌ مهم‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ بكارگيري‌ برداشت‌ ديگري‌ بجاي‌ آن‌، تغيير با اهميتي‌ را در گزارشهاي‌ مالي‌ سبب‌ شود.

۸  –   حسابرس‌ بايد از افشاي‌ كامل‌ و روشن‌ هرگونه‌ برداشت‌ مهم‌ مديريت‌ از الزامات‌ خاص‌ (قراردادي‌ يا قانوني‌) مبناي‌ تهيه‌ گزارشهاي‌ مالي‌، اطمينان‌ يابد.  حسابرس‌ ممكن‌ است‌ در گزارش‌ خود به‌ يادداشت‌ همراه‌ گزارشهاي‌ مالي‌ كه‌ در آن‌ چنين‌ برداشتي‌ تشريح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ كند.

 

گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌ براساس‌ ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري‌

۹  –   مبناي‌ جامع‌ حسابداري‌ شامل‌ مجموعه‌اي‌ از معيارهاي‌ مورد استفاده‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌ كه‌ در مورد كليه‌ اقلام‌ با اهميت‌ بكار مي‌رود. صورتهاي‌ مالي‌ مي‌تواند براي‌ يك‌ هدف‌ ويژه‌ و براساس‌ يك‌ مبناي‌ جامع‌ حسابداري‌ غير از استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شود. هر مجموعه‌اي‌ از قواعد حسابداري‌ كه‌ متناسب‌ با خواستهاي‌ شخصي‌ طراحي‌ مي‌گردد، مبناي‌ جامع‌ حسابداري‌ محسوب‌ نمي‌شود. ساير مباني‌ جامع‌ گزارشگري‌ مالي‌، موارد زير را دربر مي‌گيرد:

  • مبناي‌ مورد استفاده‌ واحد اقتصادي‌ براي‌ تهيه‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌.
  • حسابداري‌ بر مبناي‌ دريافتها و پرداختهاي‌ نقدي‌ (حسابداري‌ برمبناي‌ نقدي‌).
  • مقررات‌ گزارشگري‌ مالي‌ دستگاه‌هاي‌ ذيصلاح‌ قانوني‌.

۱۰  –  گزارش‌ حسابرس‌ در باره‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌ براساس‌ ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري‌ بايد مبناي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ را تصريح‌ يا به‌ يادداشت‌ همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ مبناي‌ مزبور در آن‌ تشريح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ كند . حسابرس‌ بايد نسبت‌ به‌ مطلوبيت‌ ارائه‌  صورتهاي‌ مالي‌، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌ براساس‌ مبناي‌ حسابداري‌ مشخص‌ شده‌، اظهارنظر كند. نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌  براساس‌ ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري‌ در پيوست‌ ۱ ارائه‌ شده‌ است‌.

۱۱ –  حسابرس‌ بايد مطمئن‌ شود عناوين‌ صورتهاي‌ مالي‌ يا توصيف‌ ارائه‌ شده‌ در يادداشتهاي‌ همراه‌ آن‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ استفاده‌ كنندگان‌ به‌ روشني‌ درمي‌يابند صورتهاي‌ مزبور، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ نشده‌ است‌. براي‌ مثال‌، صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌ براي‌ مقاصد مالياتي‌ ممكن‌ است‌ با عنوان‌ ” صورت‌ درآمد و هزينه‌ – برمبناي‌ ماليات‌ بر درآمد” نام‌گذاري‌ شود.  چنانچه‌ عنوان‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌ براساس‌ ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري‌ به‌ طور مناسبي‌ انتخاب‌ يا مبناي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ به‌ نحوي‌ مناسب‌ افشا نشده‌ باشد، حسابرس‌ بايد گزارش‌ خود را به‌ گونه‌اي‌ مناسب‌ تعديل‌ كند.

 

گزارش‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌

۱۲  – گاه‌ از حسابرس‌ خواسته‌ مي‌شود درباره‌ يك‌ يا چند قلم‌ از اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌، مانند حسابهاي‌ دريافتني‌، موجوديهاي‌ مواد و كالا، پاداش‌ بهره‌وري‌ كاركنان‌ يا ذخيره‌ ماليات‌ بردرآمد، نظر حرفه‌اي‌ اظهار كند.  حسابرس‌ تنها در صورتي‌ مي‌تواند درباره‌ يك‌ يا چند قلم‌ از اقلام‌ صورتهاي‌مالي‌ گزارش‌ دهد كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ دربرگيرنده‌ آن‌ اقلام‌ را حسابرسي‌ كرده‌ باشد.  چنين‌ خدمتي‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ قراردادي‌ جداگانه‌ يا همراه‌ با قرارداد حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌، پذيرفته‌ شود. اين‌ گونه‌ خدمات‌ به‌ گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد منجر نمي‌شود و بنابراين‌، حسابرس‌ بايد تنها درباره‌ رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ در تهيه‌ آن‌ قلم‌ خاص‌، اظهارنظر كند.

۱۳ –  بسياري‌ از اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌، مانند فروش‌ و حسابهاي‌ دريافتني‌ يا موجودي‌ مواد و كالا وحسابهاي‌ پرداختني‌ به‌ يكديگر وابسته‌ است‌. بنابراين‌ حسابرس‌ براي‌ اظهارنظر درباره‌ يك‌ قلم‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌ گاه‌ مجبور مي‌شود اقلام‌ مرتبطي‌ را نيز آزمون‌ كند.  حسابرس‌ براي‌ تعيين‌ دامنه‌ رسيدگي‌ اين‌ گونه‌ خدمات‌ بايد آن‌ دسته‌ از اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ را مورد توجه‌ قرار دهد كه‌ با موضوع‌ مورد رسيدگي‌ وي‌ مرتبط‌ است‌ و به‌ گونه‌اي‌ با اهميت‌ بر آن‌ اثر مي‌گذارد.

۱۴ –  حسابرس‌ بايد اصل‌ اهميت‌ را در ارتباط‌ با اقلام‌ مورد رسيدگي‌ از صورتهاي‌ مالي‌، مورد توجه‌ قرار دهد. مانده‌ هر حساب‌ بخصوص‌ در مقايسه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد، مبناي‌ كوچكتري‌ را براي‌ سنجش‌ ميزان‌ اهميت‌ فراهم‌ مي‌كند. درنتيجه‌، با پايين‌ آمدن‌ مبلغ‌ اهميت‌، رسيدگيهاي‌ حسابرس‌ در مورد يك‌ قلم‌ خاص‌، بمراتب‌ گسترده‌تر از مواردي‌ خواهد بود كه‌ همان‌ قلم‌ به‌ عنوان‌ بخشي‌ از مجموعه‌ صورتهاي‌ مالي‌، مورد رسيدگي‌ قرار مي‌گيرد.

۱۵ –  حسابرس‌ براي‌ پيشگيري‌ از برداشت‌ نادرست‌ استفاده‌كنندگان‌ از گزارش‌ خود به‌ نحوي‌ كه‌ آن‌ را دربرگيرنده‌ مجموعه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلقي‌ نكنند بايد به‌ صاحبكار توصيه‌ نمايد گزارش‌ مربوط‌ به‌ يك‌ قلم‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌ را همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌، ارائه‌ نكند.

۱۶ –   گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ يك‌ قلم‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌ بايد شامل‌ توضيحي‌ در مورد مبناي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ براي‌ ارائه‌ آن‌ يا اشاره‌ به‌ توافقنامه‌اي‌ باشد كه‌ مبناي‌ حسابداري‌ آن‌ را مشخص‌ مي‌كند. در گزارش‌ بايد تصريح‌ شود كه‌ آيا موضوع‌ مورد رسيدگي‌ از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، طبق‌ مبناي‌ حسابداري‌ تهيه‌ گرديده‌ است‌ يا خير. نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ در پيوست‌ ۲ ارائه‌ شده‌ است‌.

۱۷ –  در مواردي‌ كه‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد، نظر مردود يا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ مي‌شود، حسابرس‌ به‌ شرطي‌ مي‌تواند درباره‌ اقلام‌ آن‌ صورتها گزارش‌ خاص‌ ارائه‌ كند كه‌ اقلام‌ مزبور بخش‌ عمده‌اي‌ از صورتهاي‌ مالي‌ را تشكيل‌ ندهد.  به‌ بيان‌ ديگر در مواردي‌ كه‌ اقلام‌ مزبور بخش‌ عمده‌اي‌ از چنين‌ صورتهاي‌ مالي‌ را تشكيل‌ دهد، حسابرس‌ بايد از پذيرش‌ كار و ارائه‌ گزارش‌ در مورد آن‌ اقلام‌ خودداري‌ كند. عدم‌ توجه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ اعتبار گزارش‌ حسابرس‌ را درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد، تحت‌الشعاع‌ قرار دهد.

 

گزارش‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها

۱۸ –  گاه‌، از حسابرس‌ خواسته‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ رعايت‌ جنبه‌هاي‌ خاصي‌ از توافقهاي‌ قراردادي‌ واحد مورد رسيدگي‌، مانند مفاد قراردادهاي‌ انتشار اوراق‌ مشاركت‌ يا قراردادهاي‌ تسهيلات‌ مالي‌، گزارش‌ ارائه‌ كند. اين‌ قراردادها معمولا واحد مورد رسيدگي‌ را به‌ رعايت‌ شرايطي‌ چون‌ پرداخت‌ سود تضمين‌ شده‌، حفظ‌ نسبتهاي‌ مالي‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌، محدوديت‌ در پرداخت‌ سود سهام‌ و چگونگي‌ استفاده‌ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌، ملزم‌ مي‌كند.

۱۹ – حسابرس‌ هنگامي‌ مي‌تواند كار رسيدگي‌ به‌ رعايت‌ مفاد قرارداد بخصوصي‌ را بپذيرد كه‌ جنبه‌هاي‌ كلي‌ رعايت‌ آن‌ قرارداد به‌ حسابداري‌ و امور مالي‌، مربوط‌ و در صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ وي‌ باشد.  چنانچه‌ بخشي‌ از قرارداد به‌ موضوعات‌ خاصي‌ مربوط‌ شود كه‌ خارج‌ از تخصص‌ حسابرس‌ است‌، حسابرس‌ بايد استفاده‌ از خدمات‌ كارشناس‌ را مورد توجه‌ قرار دهد.

۲۰ – گزارش‌ حسابرسي‌ بايد حاوي‌ نظر صريح‌ حسابرس‌ درباره‌ رعايت‌ شدن‌ مفاد قرارداد توسط‌ واحد مورد رسيدگي‌ باشد.  نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها، هم‌ به‌ صورت‌ گزارش‌ جداگانه‌ هم‌ به‌ شكل‌ گزارش‌ همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌، در پيوست‌ ۳ ارائه‌ شده‌ است‌.

 

گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌

۲۱  – واحد مورد رسيدگي‌ ممكن‌ است‌ بخواهد به‌ منظور آگاهي‌ استفاده‌كنندگاني‌ كه‌ علاقمندند تنها از نكات‌ با اهميت‌ و برجسته‌ وضعيت‌ مالي‌ و نتايج‌ عمليات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ حسابرسي‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهيه‌ كند.  حسابرس‌ تنها در صورتي‌ مي‌تواند درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد كه‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ مبناي‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر كرده‌ باشد.

۲۲ –  صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌، با جزييات‌ بمراتب‌ كمتر از صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ حسابرسي‌ شده‌ ارائه‌ مي‌شود. بنابراين‌، صورتهاي‌ مالي‌ مزبور بايد خلاصه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالي‌ را به‌ روشني‌ نشان‌ و به‌ استفاده‌ كننده‌ هشدار دهد كه‌ براي‌ كسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعيت‌ مالي‌ و نتايج‌ عمليات‌ واحد مورد رسيدگي‌، صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد همراه‌ با آخرين‌ صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ حاوي‌ تمام‌ موارد افشاي‌ لازم‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ است‌، مطالعه‌ شود.

۲۳ –  عنوان‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ مبناي‌ تهيه‌ آنها را به‌ گونه‌اي‌ مناسب‌، مشخص‌ كند؛ براي‌ مثال‌، “صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌ – تهيه‌ شده‌ برمبناي‌ صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ سال‌ منتهي‌ به‌ ۲۹ اسفند ××۱۳”.

۲۴ –  صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ حاوي‌ تمامي‌ اطلاعاتي‌ نيست‌ كه‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ براي‌ تهيه‌ صورتهاي‌  مالي‌ سالانه‌ حسابرسي‌ شده‌، ضروري‌ است‌. بنابراين‌، حسابرس‌ براي‌ اظهارنظر درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ نبايد عبارت‌ “از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد” را به‌ كار برد.

۲۵ – گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد اجزاي‌ زير را به‌ ترتيب‌ ارائه‌ شده‌ دربر گيرد:

الف‌ – عنوان‌ گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌.

ب‌   – مخاطب‌ گزارش‌.

پ‌   – مشخص‌ كردن‌ عناوين‌ صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ مبناي‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌.

ت‌   – تاريخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ حسابرسي‌ شده‌ و نوع‌ اظهارنظر مربوط‌.

ث‌   – اظهارنظر درباره‌ انطباق‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ با صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ مبناي‌ تهيه‌ آنها. در مواردي‌ كه‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌، گزارش‌ تعديل‌ شده‌ صادر كرده‌ است‌ اما از چگونگي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ رضايت‌ دارد، گزارش‌ حسابرس‌ بايد بيانگر اين‌ مطلب‌ باشد كه‌ گرچه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ با صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ مطابقت‌ دارد، اما برمبناي‌ صورتهايي‌ تهيه‌ شده‌ است‌ كه‌ درباره‌ آنها گزارش‌ تعديل‌ شده‌ صادر شده‌ بود.

ج‌   – تصريح‌ اين‌ مطلب‌ يا اشاره‌ به‌ يادداشت‌ همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ براي‌ درك‌ بهتر از عملكرد و وضعيت‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ و دامنه‌ رسيدگي‌ انجام‌ شده‌، صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد همراه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ و گزارش‌ مربوط‌ مطالعه‌ شود.

چ‌   – تاريخ‌ گزارش‌ حسابرس‌.

ح‌   – نشاني‌ حسابرس‌.

خ‌   – امضاي‌ حسابرس‌.

نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ در پيوست‌ شماره‌ ۴ ارائه‌ شده‌ است‌.

 

تاريخ‌ اجرا

۲۶ –  اين‌ استاندارد براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ از اول فروردين ۱۳۷۸ و پس‌از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

 

 

پيوست ۱

 

 

نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده

براساس‌ ساير مباني‌ جامع‌ حسابداري‌


گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌ برمبناي‌ نقدي

 

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

__________________________________

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل

به‌: …

صورت‌ داراييها و بدهيهاي‌ ناشي‌ از معاملات‌ نقدي‌ شركت‌ نمونه‌ به‌ تاريخ‌ ۲۹ اسفند××۱۳ و صورت‌ درآمدهاي‌ وصول‌ شده‌ و هزينه‌هاي‌ پرداخت‌ شده‌ آن‌ براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور مورد حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ قرار گرفته‌ است‌. مسئوليت‌ اين‌ صورتهاي‌ مالي‌، با هيات‌مديره‌ شركت‌ و مسئوليت‌ اين‌ موسسه‌، اظهارنظر نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ مزبور براساس‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌، است‌.

حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌ است‌. استانداردهاي‌ مزبور ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اين‌ موسسه‌، حسابرسي‌ را چنان‌ برنامه‌ريزي‌ و اجرا كند كه‌ از نبود تحريفي‌ بااهميت‌ در صورتهاي‌ مالي‌، اطميناني‌ معقول‌ بدست‌ آيد. حسابرسي‌ از جمله‌ شامل‌ رسيدگي‌ نمونه‌اي‌ به‌ شواهد پشتوانه‌ مبالغ‌ و اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ است‌، حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي اصول و رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده بعمل آمده توسط هيئت مديره و ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که حسابرسي انجام شده مبنايي معقول براي اظهارنظر فراهم مي‌کند.

همان‌ گونه‌ كه‌ در يادداشت‌ شماره‌ ×× همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تشريح‌ شده‌ است‌، اين‌ صورتهاي‌ مالي‌ براساس‌ وجوه‌ نقد دريافتي‌ و پرداختي‌ تهيه‌ شده‌ است‌ و ارائه‌ آنها منطبق‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌ نيست‌. در اين‌ روش‌، درآمدها هنگام‌ وصول‌، نه‌ تحقق‌ و هزينه‌ها هنگام‌ پرداخت‌، نه‌ تحمل‌، شناسايي‌ و ثبت‌ مي‌شود.

به‌ نظر اين‌ موسسه‌، صورتهاي‌ مالي‌ يادشده‌ در بالا، داراييها و بدهيهاي‌ ناشي‌ از معاملات‌ نقدي‌ شركت‌ در تاريخ‌ ۲۹ اسفند ××۱۳ و درآمدهاي‌ وصول‌ شده‌ و هزينه‌هاي‌ پرداخت‌ شده‌ آن‌ را براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، طبق‌ مباني‌ حسابداري‌ تشريح‌ شده‌ در يادداشت‌ شماره‌ ×× همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌، به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد.

تاريخ‌                                                            موسسه‌ حسابرسي‌ …

 

 

 

گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ تهيه‌ شده‌ برمبناي‌ مقررات‌ ماليات‌ بردرآمد


سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

___________________________________

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌

به‌: …

ترازنامه‌ شركت‌ نمونه‌ به‌ تاريخ‌ ۳۰ اسفند ××۱۳ و صورت‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ آن‌ براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور كه‌ بر مبناي‌ مقررات‌ ماليات‌ بردرآمد تهيه‌ شده‌ است‌، مورد حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ قرار گرفته‌ است‌. مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي‌، با هيات‌مديره‌ شركت‌ و مسئوليت‌ اين‌ موسسه‌، اظهارنظر نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ مزبور براساس‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌، است‌.

حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌ است‌. استانداردهاي‌ مزبور ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اين‌ موسسه‌، حسابرسي‌ را چنان‌ برنامه‌ريزي‌ و اجرا كند كه‌ از نبود تحريفي‌ بااهميت‌ در صورتهاي‌ مالي‌، اطميناني‌ معقول‌ بدست‌ آيد. حسابرسي‌ از جمله‌ شامل‌ رسيدگي‌ نمونه‌اي‌ به‌ شواهد پشتوانه‌ مبالغ‌ و اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ است‌، حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي اصول و رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده بعمل آمده توسط هيئت مديره و ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که حسابرسي انجام شده مبنايي معقول براي اظهارنظر فراهم مي‌کند.

به‌ نظر اين‌ موسسه‌، صورتهاي‌ مالي‌ يادشده‌ در بالا، وضعيت‌ مالي‌ شركت‌ نمونه‌ در تاريخ‌ ۳۰ اسفند ××۱۳ و درآمدها و هزينه‌هاي‌ آن‌ را براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌ طبق‌ مبناي‌ حسابداري‌ تشريح‌ شده‌ در يادداشت‌ شماره‌ ×× همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌، به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد.

تاريخ‌                                                            موسسه‌ حسابرسي‌ …

 

 

پيوست‌ ۲

 

نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌

 

صورت‌ريز حسابهاي‌ دريافتني‌

 

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

___________________________________

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌

به‌: …

صورت‌ ريز حسابهاي‌ دريافتني‌ شركت‌ نمونه‌ در تاريخ‌ ۲۹ اسفند ××۱۳ مورد حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ قرار گرفته‌ است‌. مسئوليت‌ اين‌ صورت‌ريز با هيات‌مديره‌ شركت‌ و مسئوليت‌ اين‌ موسسه‌، اظهارنظر درباره‌ صورت‌ريز مزبور براساس‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌، است‌.

حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌ است‌. استانداردهاي‌ مزبور ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اين‌ موسسه‌، حسابرسي‌ را چنان‌ برنامه‌ريزي‌ و اجرا كند كه‌ از نبود تحريفي‌ بااهميت‌ در صورت‌ريز مزبور، اطميناني‌ معقول‌ بدست‌ آيد. حسابرسي‌ از جمله‌ شامل‌ رسيدگي‌ نمونه‌اي‌ به‌ شواهد پشتوانه‌ مبالغ‌ و اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ريز مزبور است‌، حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي اصول و رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده بعمل آمده توسط هيئت مديره و ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که حسابرسي انجام شده مبنايي معقول براي اظهارنظر فراهم مي‌کند.

به‌ نظر اين‌ موسسه‌، صورت‌ ريز يادشده‌ در بالا، وضعيت‌ حسابهاي‌ دريافتني‌ شركت‌ نمونه‌ در تاريخ‌ ۲۹ اسفند ××۱۳ را از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد.

تاريخ‌                                                            موسسه‌ حسابرسي‌ …

 

 

 

جدول‌ پاداش‌ بهره‌وري‌ كاركنان

 

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

___________________________________

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌

به‌: …

جدول‌ پاداش‌ بهره‌وري‌ كاركنان‌ شركت‌ نمونه‌ براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ ۲۹ اسفند ۶×۱۳ مورد حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ قرار گرفته‌ است‌. مسئوليت‌ اين‌ جدول‌ با هيات‌مديره‌ شركت‌ و مسئوليت‌ اين‌ موسسه‌ اظهارنظر درباره‌ جدول‌ مزبور براساس‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌، است‌.

حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌ است‌. استانداردهاي‌ مزبور ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اين‌ موسسه‌، حسابرسي‌ را چنان‌ برنامه‌ريزي‌ و اجرا كند كه‌ از نبود تحريفي‌ بااهميت‌ در جدول‌ مزبور، اطميناني‌ معقول‌ بدست‌ آيد. حسابرسي‌ از جمله‌ شامل‌ رسيدگي‌ نمونه‌اي‌ به‌ شواهد پشتوانه‌ مبالغ‌ و اطلاعات‌ مندرج‌ در جدول‌ مزبور است‌، حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي اصول و رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده بعمل آمده توسط هيئت مديره و ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که حسابرسي انجام شده مبنايي معقول براي اظهارنظر فراهم مي‌کند.

به‌ نظر اين‌ موسسه‌، جدول‌ يادشده‌ در بالا، پاداش‌ بهره‌وري‌ كاركنان‌ شركت‌ نمونه‌ براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ ۲۹ اسفند ۶×۱۳ را از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، طبق‌ قرارداد منعقد شده‌ در تاريخ‌ اول‌ شهريور ۴×۱۳ به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد.

تاريخ‌                                                             موسسه‌ حسابرسي‌ …

 

 

پيوست‌ ۳

 

نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها

 

گزارش‌ جداگانه‌

 

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

___________________________________

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌

به‌: …

قرارداد انتشار اوراق‌ مشاركت‌ مورخ‌ اول‌ مرداد ۲×۱۳ بين‌ شركت‌ نمونه‌ وبانك‌ … از لحاظ‌ رعايت‌ مفاد بندهاي‌ … آن‌ توسط‌ شركت‌ نمونه‌، مورد حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ قرار گرفته‌ است‌.

حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ اجرا شده‌ است‌. استانداردهاي‌ مزبور ايجاب‌ مي‌كند اين‌ موسسه‌، حسابرسي‌ را چنان‌ برنامه‌ريزي‌ و اجرا كند كه‌ از رعايت‌ مفاد بندهاي‌ … قرارداد انتشار اوراق‌ مشاركت‌، اطميناني‌ معقول‌ بدست‌ آيد. حسابرسي‌ از جمله‌ شامل‌ رسيدگي‌ نمونه‌اي‌ به‌ شواهد مربوط‌ است‌، حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي اصول و رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده بعمل آمده توسط هيئت مديره و ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که حسابرسي انجام شده مبنايي معقول براي اظهارنظر فراهم مي‌کند.

به‌ نظر اين‌ موسسه‌، شركت‌ نمونه‌، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، مفاد بندهاي‌ … قرارداد ياد شده‌ در بالا را تا تاريخ‌ ۲۹ اسفند ۵×۱۳ رعايت‌ كرده‌ است‌.

تاريخ‌                                                            موسسه‌ حسابرسي‌ …

 

 

 

گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها كه‌ توام‌ با گزارش‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ مي‌شود

 

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

___________________________________

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌

به‌: …

ترازنامه‌ شركت‌ نمونه‌ در تاريخ‌ ۲۹ اسفند ۵×۱۳ و صورتهاي‌ سود و زيان‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، همراه‌ با يادداشتهاي‌ توضيحي‌ يك‌ تا … پيوست‌ كه‌ توسط‌ هيات‌مديره‌ تهيه‌ و تاييد شده‌، مورد حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ قرار گرفته‌ است‌. مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي‌ با هيات‌مديره‌ شركت‌ و مسئوليت‌ اين‌ موسسه‌، اظهارنظر درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ مزبور براساس‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌، است‌. اين‌ موسسه‌ همچنين‌، قرارداد انتشار اوراق‌ مشاركت‌ مورخ‌ اول‌ مرداد ۲×۱۳ بين‌ شركت‌ نمونه‌ و بانك … را از لحاظ‌ رعايت‌ مفاد بندهاي‌ … آن‌ توسط‌ شركت‌ نمونه‌، حسابرسي‌ كرده‌ است‌.

حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ انجام‌ شده‌ است‌. استانداردهاي‌ مزبور ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اين‌ موسسه‌، حسابرسي‌ را چنان‌ برنامه‌ريزي‌ و اجرا كند كه‌ از نبود تحريفي‌ بااهميت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ و همچنين‌ رعايت‌ مفاد بندهاي‌ … قرارداد انتشار اوراق‌ مشاركت‌ توسط‌ شركت‌ نمونه‌، اطميناني‌ معقول‌ بدست‌ آيد. حسابرسي‌ از جمله‌ شامل‌ رسيدگي‌ نمونه‌اي‌ به‌ شواهد پشتوانه‌ مبالغ‌ و اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ است‌، حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي اصول و رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده بعمل آمده توسط هيئت مديره و ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که حسابرسي انجام شده مبنايي معقول براي اظهارنظر فراهم مي‌کند.

به‌ نظر اين‌ موسسه‌:

الف‌-    صورتهاي‌ مالي‌ يادشده‌ در بالا، وضعيت‌ مالي‌ شركت‌ نمونه‌ در تاريخ‌ ۲۹ اسفند ۵×۱۳ و نتايج‌ عمليات‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ را براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد.

ب‌ –    شركت‌ نمونه‌، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، مفاد بندهاي‌ … قرارداد يادشده‌ در بالا را تا تاريخ‌ ۲۹ اسفند ۵×۱۳ رعايت‌ كرده‌ است‌.

تاريخ‌                                                            موسسه‌ حسابرسي‌ …

 

 

 

پيوست‌ ۴

 

نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌

 

در مواردي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌، نظر مقبول‌ اظهار شده‌ باشد.

 

سربرگ موسسه حسابرسي ( حاوي نشاني )

____________________________________

گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌

به‌: …

صورتهاي‌ مالي‌ شركت‌ نمونه‌ براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ ۲۹ اسفند ۷×۱۳ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ برمبناي‌ آن‌ تهيه‌ گرديده‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ مورد حسابرسي‌ اين‌ موسسه‌ قرار گرفته‌ است‌. اين‌ موسسه‌ در گزارش‌ مورخ‌ ۱۲ خرداد ۸×۱۳ خود درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ مبناي‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌، نظر مقبول‌ اظهار كرده‌ است‌.

به‌ نظر اين‌ موسسه‌، صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، با صورتهاي‌ مالي‌ مبناي‌ تهيه‌ آن‌ سازگار است‌.

براي‌ كسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعيت‌ مالي‌، نتايج‌ عمليات‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد شركت‌ براي‌ سال‌ مورد رسيدگي‌ و دامنه‌ رسيدگي‌ اين‌ موسسه‌، صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌ بايد همراه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ مبناي‌ تهيه‌ آن‌ و گزارش‌ مورخ‌ ۱۲ خرداد ۸×۱۳ اين‌ موسسه‌، مطالعه‌ شود.

تاريخ‌                                                            موسسه‌ حسابرسي‌ …

 

 

در مواردي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌، نظر مشروط‌ اظهار شده‌ باشد.

 

سربرگ موسسه حسابرسي ( حاوي نشاني )

_____________________________________

حسابرس‌ مستقل‌

به‌: …

صورتهاي‌ مالي‌ شركت‌ نمونه‌ براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ ۲۹ اسفند ۷×۱۳ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ برمبناي‌ آن‌ تهيه‌ گرديده‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ مورد رسيدگي‌ اين‌ موسسه‌ قرار گرفته‌ است‌. گزارش‌ مورخ‌ ۱۲ خرداد ۸×۱۳ اين‌ موسسه‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ مبناي‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ حاوي‌ اين‌ نظر بود كه‌ به‌ استثناي‌ انعكاس‌ بيش‌ از واقع‌ موجوديهاي‌ مواد و كالا به‌ مبلغ‌ … ريال‌، صورتهاي‌ مالي‌ يادشده‌ دربالا، وضعيت‌ مالي‌ شركت‌ نمونه‌ در تاريخ‌ ۲۹ اسفند ۷×۱۳ و نتايج‌ عمليات‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ را براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد.

به‌ نظر اين‌ موسسه‌، صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت،‌ با صورتهاي‌ مالي‌ مبناي‌ تهيه‌ آن‌ سازگار است‌.

براي‌ كسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعيت‌ مالي‌، نتايج‌ عمليات‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد شركت‌ براي‌ سال‌ مورد رسيدگي‌ و دامنه‌ رسيدگي‌ اين‌ موسسه‌، صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد همراه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ مبناي‌ تهيه‌ آن‌ و گزارش‌ مورخ‌ ۱۲ خرداد ۸×۱۳ اين‌ موسسه‌، مطالعه‌ شود.

تاريخ‌                                                              موسسه‌ حسابرسي‌ …

———————————————————————————————————————-

پیش‌نویس استاندارد حسابرسی ۸۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص تجدید نظر شده ( ۱۳۹۰ )

1 نظر
  1. مصطفی سلیمی می گوید

    خوب بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.