حسابان وب

پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده براي دوره مالياتي پائيز سال ۱۳۸۹ بر اساس خود اظهاري

0 438

حسابداراپ

نظر به اينكه موديان محترم مشمول فراخوان مرحله چارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در انجام تكاليف قانوني خود (ثبت نام و تسليم اظهارنامه مالياتي دوره پائيز سال ۱۳۸۹) همكاري شايسته‌اي را با سازمان امور مالياتي كشور داشته‌اند. بنابراين به منظور تكريم اين دسته از موديان، اعتمادسازي و تسهيل در فرآيند اجراي قانون و با توجه به اختيارات حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده ( مواد ۲۱ و ۲۵ )مقرر مي‌دارد:

محل تبلیغ شما


ادارات كل امورمالياتي، اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي مشمول فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون را با رعايت شرايط ذيل براي دوره مالياتي پائيز سال ۱۳۸۹، بر اساس خوداظهاري مؤدي و بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار داده و ماليات و عوارض ابراز شده را با آنان نهايي نمايند.
۱- مؤدي در سامانه اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشد و حداكثر تا پايان سال نيز آن را تكميل و نهايي نمايد.
۲- اظهارنامه دوره مالياتي پائيز سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر حداكثر (۱۵/۱۰/۱۳۸۹) تسليم شده باشد.
۳- اظهارنام مالياتي بايد داراي اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي مؤدي (درآمد خدمات و يا فروش كالا) باشد.
۴- مانده بدهي (ماليات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و يا فروش كالا پس از كسر اعتبار مالياتي خريد) ابرازي مندرج در اظهارنامه مالياتي حداقل يكصد هزار ريال باشد.
ادارات كل امور مالياتي مكلفند با اولويت، اشخاصي كه مشمول فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون بوده، ليكن ثبت نام ننموده و يا اظهارنامه مالياتي خود را تسليم ننموده باشند و همچنين اظهارنامه هاي مالياتي تسليمي با مانده ماليات و عوارض منفي و صفر تا كمتر از يكصد هزار ريال را بر اساس قانون و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه رسيدگي نمايند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.