حسابان وب

بخشنامه ۲۳۰/۱۳۵۱مورخ ۸۹/۱/۲۵(گزارش هاي حسابرسي مالياتي در اجراي ماده ۲۷۲ ق.م.م)

3 1,725

حصین حاسب

پيرو بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ و دستورالعمل صادره به شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش هاي حسابرسي مالياتي در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به گزارشهاي مذکور بدينوسيله مقرر مي دارد:

۱- در صورتيکه بازرس منتخب مجمع عمومي وظيفه حسابرسي صورتهاي مالي و تهيه گزارش حسابرسي مالياتي را به عهده داشته باشد با رعايت مقررات مربوطه عدم ذکر عنوان حسابرس در صورت جلسه مجمع عمومي خللي از اين جهت به گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي ماده ۲۷۲ وارد نخواهد کرد.

پندار سیستم

۲- با توجه به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي که يکي از اهداف آن حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مورد نظر در جهت حـفظ مـنافع عمومي، و صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع مي باشد، انتخاب يا تغيير حسابرس يا بازرس که علاوه بر وظايف بازرسي،حسابرسي صورتهاي مالي و مالياتي اشخاص را انجام مي دهد در مجمع عمومي عادي يا به طور فوق العاده حداکثر تا پايان سال مالي مـربوط، مانع از پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي که با رعايت ساير مـقـررات مـربـوط  تـنـظيم و در مـهلت مقرر به اداره امور مالياتي تسليم مي گردد نخواهد بود.

۳- در خصوص شرکتهايي که اولين سال تأسيس آنها مي باشد به موجب مقررات ماده ۱۴۵ قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در شرکتهاي سهامي عام از طريق مجمع عمومي مؤسس و در شرکتهاي سهامي خاص طبق ماده ۲۰ قانون تجارت انجام مي پذيرد،بديهي است انتخاب حسابرس و بازرس طي سال مالي با رعايت بند ۲ فوق از اين حيث خللي در پذيرش گزارش حسابرس  مالياتي که با رعايت ساير مقررات تنظيم و ارائه شده است وارد نخواهد کرد.

۴- با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعيين مهلت زماني براي ثبت تصميمات مجمع عمومي در اداره ثبت شرکتها،چنانچه تا آخرين مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي مربوط نسبت به ثبت تصميمات مجمع عمومي عادي و عادي به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس يا بازرس است اقدام شده باشد از اين حيث خللي به گزارش حسابرسي مالياتي وارد نخواهد آمد.

محمود شکري

معاون عملياتي

————————————————————————————————————–

شماره:۷۲۸۲۴/۲۰۰

تاريخ:۱۳/۱۱/۱۳۸۸

گزارشهاي حسابرسي مالياتي در اجراي ماده ۲۷۲ ق.م.م

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارشهاي حسابرسي مالياتي در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به گزارشهاي مذکور بدين وسيله مقرر مي دارد:

۱- با توجه به تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحي آيين نامه اجرائي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در خصوص ارائه تصوير قرارداد حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه در مورد مؤدياني که در اجراي ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم از خدمات اعضاء جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي استفاده مي نمايند،ادارات امور مالياتي مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسي همراه اظهارنامه مالياتي عملکرد دوره مالي که از ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد شروع مي شود،قرارداد حسابرسي را اخذ و پس از بررسي قرارداد،چنانچه تاريخ تنظيم آن قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه باشد،در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط نسبت به بررسي گزارش حسابرسي مالياتي اقدام، در غير اينصورت و يا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات وفق مقررات اقدام نمايند.

۲- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومي صاحبان سهام شرکتهاي سهامي و درج آگهي آن در روزنامه رسمي کشور(به موجب بخشنامه هاي شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ و ۲۲۰۵۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷) براي عملکرد دوره مالي که شروع آن از ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد مي باشد، ادارات امور مالياتي صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام براي تصويب صورتهاي مالي سال قبل را اخذ نمايند،چنانچه بازرس و حسابرس در مـجمع عمومي انتخاب و تصميمات مجمع عمومي در روزنامه رسمي آگهي شده باشد،ليکن نام حسابرس بدلايلي در آگهي ثبت شرکتها درج نشده بـاشـد،از ايـن حـيـث ايـرادي بـر گـزارش حـسابرسـي مـالـيـاتـي وارد نمي باشد.بديهي است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومي و يا عدم ثبت تصميمات مجمع عمومي در روزنامه رسمي کشور،گزارش حسابرس مالياتي ارائه شده در اجراي ماده ۲۷۲ ق.م.م قابل پذيرش نبوده و ادارات امور مالياتي وفق مقررات نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام مي نمايند.

۳- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي با توجه به ابلاغ فرم اصلاحي گزارش حسابرسي مالياتي به موجب بخشنامه شماره ۵۶۳۵۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۸۸ که طي نامه هاي شماره ۵۵۴۹۵/۲۰۰/ص و ۵۵۴۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ به سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران نيز ابلاغ گرديده است،در اجراي بـند ” د” مـاده ۲۷۲ ق.م.م کـليه گـزارشـهاي تـنـظيـمي بـعد از تـاريـخ ۱۱/۶/۸۸ صـرفـاً مي بايست مطابق فرم نمونه مذکور تنظيم گرديده باشد؛ در غير اينصورت به علت عدم اجراي مقررات بند “د” ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم،ادارات امور مالياتي نسبت به رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات وفق مقررات اقدام نمايند.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

————————————————————————————————

شماره:۲۴۰۶۷

تاريخ: ۲۰/۰۳/۱۳۸۷

انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهاي سهامي

نظر به اينکه در شرکتهاي سهامي وظايف بازرسي و حسابرسي، در چارچوب مواد ۱۴۸و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسيس سازمان حسابرسي و مواد ۳ و۴ آيين نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي انجام مي گيرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومي سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال براي تصويب گزارش مالي سال قبل تشکيل مي گردد، لذا لزوماً تاريخ قرارداد بازرسي و حسابرسي بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاريخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دريافت گزارش حسابداران رسمي براي شرکتهاي سهامي در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م، لازم است آگهي روزنامه رسمي تصميمات مجمع که حاوي اسامي حسابرس و بازرس انتخاب شده مي باشد را اخذ تا ملاک پذيرش قرارداد حسابرسي و به تبع آن پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي با رعايت مقررات قرار گيرد.

علي اکبرعرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 .

محل تبلیغ شما

3 نظرات
 1. آتميان می گوید

  متشكرم

 2. آیدین می گوید

  خیلی ممنونم به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی از مطالب شما استفاده زیادی کردم

 3. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متقابلااز اظهار لطف و همراهي شما تشكر ميكنم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.