ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۷۸۰۱۲/۲۰۰/ص مورخ۸۸/۱۲/۲۶(چگونگی اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان وسایط نقلیه عمومی)

بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده ۹۵ ق.م.م را با رعایت توصیه های این دستورالعمل با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استانها:

استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:

گروه(۱):استان تهران.

گروه(۲): استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،خراسان رضوی،فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.

گروه(۳):استان های آذربایجان غربی،کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه(۴):استان های چهارمحال و بختیاری،کرمانشاه، لرستان،خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.

گروه(۵):استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی،کردستان و ایلام.

مقررات خاص:

۱- شهر یا شهرستانهای تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان های طبقه(الف) و شـهرسـتانهای طبقه(ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها و اتحادیه های مربوط، تقسیم می گردند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۹ لیست اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

۳- ادارات کل امور مالیاتی گروه های استانی ۲ الی ۵ می توانند، درآمد مـشمول مـالیات صاحبان انواع تاکسی های شهری و همچنین تـاکـسی هـای پـایانه ها شامل: فرودگاه ها،ایستگاه های راه آهن و پایانه های مسافربری(پایانه های مربوط به اتوبوس و مینی بوس) و امثالهم را(بدون توجه به ضرایب جدول الگوی بند ۵ ذیل) حسب مورد با هماهنگی و نظراتحادیه های مربوط بر اساس میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی آنان تعیین نمایند.

توجه: استان تهران(امور مالیاتی شهر و استان تهران) مطابق جدول ۱ پیوست با رعایت ضرایب بند ۵ این دستورالعمل اقدام نمایند.

۴- اسـتان هـایـی کـه بـه لحاظ شرایـط آب و هوایی دارای وضعـیت خاص از قـبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول ۹ الی ۱۴ پیوست، متناسب با مدت فعالیت آنان( که کمتر از ۹ ماه در سال نباشند) با نظر اتحادیه های ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

۵- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول ۱ الی ۴ و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۶ الی ۸ پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

———————————————————————————————————————-

گروه بنـدی استانها/شهرها/شهرستانها اســتان

گروه (۱)

استان

گروه(۲)

استان

گروه(۳)

استان

گروه(۴)

استان

گروه (۵)

مراکز استان ۱۰۰% ۹۵% ۹۰% ۸۵% ۸۰%
شهرها/ شهرستانهای

طبقه(الف)

۹۵% ۹۰% ۸۵% ۸۰% ۷۵%
شهرها/شهرستانهای

طبقه (ب)

۹۰% ۸۵% ۸۰% ۷۵% ۷۰%

توجه: اتوبوس های برون شهری موضوع جدول ۵ و انواع وسایط نقلیه عمومی باربری و تریلی کش با ظرفیت بالای ۷ تن موضوع جداول ۶ الی ۸، و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول ۹ الی ۱۴ پیوست،مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد.

مقررات عمومی

۶- شرط برخورداری صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۸ در موعد مقرر قانونی می باشد. درآمد مشمول مالیات مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نمایند، از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

۷- مـالیات های مـکسوره مـؤدیان در اجـرای مـاده ۱۰۴ ق.م.م، با احتساب درآمـد مشمول مـالیات حـاصل از قـرارداد مـربوطه، با رعـایت مـقررات از مـالیات تـعیین شده قابل کسر می باشد.

۸- در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی را ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:اقساط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن،تصادف وسیله نقلیه،توقیف،فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد.

۹- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را در ضمن سال(۱۳۸۸)شماره گذاری و تحویل گرفته اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر ۳۰ روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه(بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط)تعیین گردد.

۱۰- در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد ،درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد.

۱۱- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط ، ذیصلاح برای توافق می باشد.

۱۲- درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری(مشمولین بند الف ماده ۹۵ ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل(مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

۱۳- وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد، یا به نحوی از انحاء از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده، و درآمد مشمول مالیات این دسته از صاحبان وسایط نقلیه،در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط،۳۰% کمتر از درآمد مشمول مالیات جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد.

۱۴- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها، در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و تسلیم اظـهارنامه مـالیاتی، مـشمول طـرح خـوداظهاری مـوضوع مـاده ۱۵۸ ق.م.م قرار می گیرند.در این صورت دو درصد (۲%) از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط،(به شرط آنکه مالیات عملکرد سال ۸۵ و ۸۶ آنان از طریق نمونه انتخابی یا غیره، مورد رسیدگی و قطعی نگردد) به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد.

۱۵- طبق مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م هزینه های درمانی،حق بیمه پرداختی ، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض در صورتی که مستند به مدارک از مـراجع ذیربـط باشد، با رعایت مقررات قانونی از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

۱۶- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی، نهادها و شهرداری ها و …، که عمدتاً به حمل و نقل مسافر در سطح شهر اشتغال دارند،برابر جدول مالیات انـواع تاکـسی ها و در صورتیکه صرفاً بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می نمایند، با اضافه ده درصد(۱۰%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد.

۱۷- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و …، که عمدتاً به حمل و نقل کالا و غیره در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار و در صورتیکه صرفاً بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می نمایند، با اضافه ده درصد(۱۰%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

۱۸- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جدول پیوست،برای یک سال مالی(عملکرد سال ۱۳۸۸)بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک/ مالکان اعم از فروشنده و خریدار،نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

۱۹- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، با درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد اختلاف داشته باشد،در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۲۰- اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده ۱۸۶ ق.م.م از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

۲۱- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند:انواع کامیون و تریلی،ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم،مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی، و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

۲۲- اتـحـادیـه هـای مـربـوط،با رعایت شـرایـط این دســتورالعـمل  می توانند،منحصراً از بین اعضایی که مشمول مالیات می گردند، درآمد مشمول مالیات حداکثر ده درصد(۱۰%) از این عده را با توجه به وضعیت و شرایط خاص،که از درآمد کمتری برخوردار بوده اند،به میزان کمتر از موارد تعیین شده،تعیین نمایند.

۲۳- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل قطعی می باشد. لذا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند،تا مالیات متعلقه با رعایت ماده ۱۶۷ ق.م.م،حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۸۹ مورد وصول قرار گیرد.

۲۴- درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،نحوه چگونگی و تعیین آن، با اتحادیه ها و ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

۲۵- صاحبان مشاغل موضوع ماده ۸۱ ق.م.م، و همچنین صاحبان کارگاه های تولیدی و فروشگاه ها و نظایر آن،در صورتیکه ماشین آلات و وسایط نقلیه عمومی متعلق به خود را ،صرفاً برای فعالیت های شغلی مذکور و مربوط به خود بکار  می گیرند به شرط ارائه اسناد و مدارک مثبته مورد تایید اتحادیه ذیربط و رییس امور مالیاتی مربوط ، کلاً مشمول مالیات مشاغل صاحبان وسایط نقلیه عمومی نخواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 4,507 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: