حسابان وب

بخشنامه ۷۸۰۱۲/۲۰۰/ص مورخ۸۸/۱۲/۲۶(چگونگي اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان وسايط نقليه عمومي)

0 1,076

حسابداراپ

بنا به اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي، به آن اداره کل اجازه داده مي شود تا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان وسايط نقليه عمومي موضوع بند (ج) ماده ۹۵ ق.م.م را با رعايت توصيه هاي اين دستورالعمل با نظر اتحاديه هاي مربوط تعيين و ماليات متعلقه را که قطعي خواهد بود وصول نمايد.

گروه بندي استانها:

استانهاي کشور با توجه به امکانات و شاخص هاي مؤثر و به لحاظ وضعيت اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي و نيز شرايط جوي به گروه هاي زير تقسيم مي گردند:

گروه(۱):استان تهران.

گروه(۲): استان هاي آذربايجان شرقي،اصفهان،خراسان رضوي،فارس، قزوين، گيلان، هرمزگان و مازندران.

گروه(۳):استان هاي آذربايجان غربي،کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزي، يزد، بوشهر و خوزستان.

گروه(۴):استان هاي چهارمحال و بختياري،کرمانشاه، لرستان،خراسان شمالي، کهگيلويه و بوير احمد و اردبيل.

گروه(۵):استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي،کردستان و ايلام.

مقررات خاص:

۱- شهر يا شهرستانهاي تابعه غير از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص هاي مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان هاي طبقه(الف) و شـهرسـتانهاي طبقه(ب)، توسط مديران کل امور مالياتي استان ها و اتحاديه هاي مربوط، تقسيم مي گردند.

۲- ادارات کل امور مالياتي در توافقات ترتيبي اتخاذ نمايند تا اتحاديه هاي مربوط، حداکثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۹ ليست اعضاي خود را به ادارات امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.

۳- ادارات کل امور مالياتي گروه هاي استاني ۲ الي ۵ مي توانند، درآمد مـشمول مـاليات صاحبان انواع تاکسي هاي شهري و همچنين تـاکـسي هـاي پـايانه ها شامل: فرودگاه ها،ايستگاه هاي راه آهن و پايانه هاي مسافربري(پايانه هاي مربوط به اتوبوس و ميني بوس) و امثالهم را(بدون توجه به ضرايب جدول الگوي بند ۵ ذيل) حسب مورد با هماهنگي و نظراتحاديه هاي مربوط بر اساس ميزان فعاليت اقتصادي و درآمد واقعي آنان تعيين نمايند.

توجه: استان تهران(امور مالياتي شهر و استان تهران) مطابق جدول ۱ پيوست با رعايت ضرايب بند ۵ اين دستورالعمل اقدام نمايند.

۴- اسـتان هـايـي کـه بـه لحاظ شرايـط آب و هوايي داراي وضعـيت خاص از قـبيل زمستان هاي بسيار سرد و طولاني و يخ بندان مي باشند، ادارات کل امور مالياتي مربوط مجاز هستند در مورد ماشين آلات موضوع جداول ۹ الي ۱۴ پيوست، متناسب با مدت فعاليت آنان( که کمتر از ۹ ماه در سال نباشند) با نظر اتحاديه هاي ذيربط در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات اعضاء، به نسبت درآمد مشمول ماليات مندرج در جداول مذکور پيوست اقدام نمايند.

۵- درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي موضوع جداول ۱ الي ۴ و نيز وسايط نقليه عمومي تا ظرفيت ۷ تن موضوع جداول ۶ الي ۸ پيوست، با اعمال ضرايب جدول زير تعيين گردد.

جدول الگوي درصدهاي موضوع تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان وسايط نقليه عمومي گروه هاي استاني، نسبت به ارقام مندرج در جداول پيوست

———————————————————————————————————————-

گروه بنـدي استانها/شهرها/شهرستانها اســتان

گروه (۱)

استان

گروه(۲)

استان

گروه(۳)

استان

گروه(۴)

استان

گروه (۵)

مراکز استان ۱۰۰% ۹۵% ۹۰% ۸۵% ۸۰%
شهرها/ شهرستانهاي

طبقه(الف)

۹۵% ۹۰% ۸۵% ۸۰% ۷۵%
شهرها/شهرستانهاي

طبقه (ب)

۹۰% ۸۵% ۸۰% ۷۵% ۷۰%

توجه: اتوبوس هاي برون شهري موضوع جدول ۵ و انواع وسايط نقليه عمومي باربري و تريلي کش با ظرفيت بالاي ۷ تن موضوع جداول ۶ الي ۸، و کليه وسايط نقليه عمومي موضوع جداول ۹ الي ۱۴ پيوست،مشمول ضرايب جدول الگوي فوق نبوده و درآمد مشمول ماليات آنها بر اساس مبالغ تعيين شده در جداول پيوست محاسبه و تعيين گردد.

فینتو

مقررات عمومي

۶- شرط برخورداري صاحبان وسايط نقليه عمومي از ضوابط و مقررات اين دستورالعمل،تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۸۸ در موعد مقرر قانوني مي باشد. درآمد مشمول ماليات مؤدياني که از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر خودداري نمايند، از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

۷- مـاليات هاي مـکسوره مـؤديان در اجـراي مـاده ۱۰۴ ق.م.م، با احتساب درآمـد مشمول مـاليات حـاصل از قـرارداد مـربوطه، با رعـايت مـقررات از مـاليات تـعيين شده قابل کسر مي باشد.

۸- در مواردي که مشخص گردد مؤدي تمام يا قسمتي از سال مالياتي را ترک کسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار آنان (از قبيل:اقساط وسيله نقليه و از رده خارج کردن،تصادف وسيله نقليه،توقيف،فوت مالک و غيره)، قادر به انجام فعاليت نبوده است و اين امر مورد تأئيد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد،درآمد مشمول ماليات آنها به نسبت مدت فعاليت محاسبه و ماليات متعلقه وصول گردد.

۹- درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي صفر کيلومتر که وسيله نقليه خود را در ضمن سال(۱۳۸۸)شماره گذاري و تحويل گرفته اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر ۳۰ روز بعد از تاريخ تحويل وسيله نقليه(بر مبناي تاريخ مندرج در نامه تحويلي آن توسط نمايندگي مربوط)تعيين گردد.

۱۰- در مواردي که وسيله نقليه عمومي بيش از يک مالک داشته باشد ،درآمد مشمول ماليات شرکاء با رعايت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافيت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م محاسبه و ماليات متعلق نسبت به سهم هر يک از شرکاء وصول گردد.

۱۱- در مواردي که وسيله نقليه بيش از يک مالک داشته باشد و مالکين هر کدام ساکن شهرستان هاي مختلف باشند اداره امور مالياتي محل استقرار اتحاديه ذيربط ، ذيصلاح براي توافق مي باشد.

۱۲- درآمد مشمول ماليات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهري(مشمولين بند الف ماده ۹۵ ق.م.م) و آژانس هاي کرايه اتومبيل(مشمولين بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)، مشمول اين دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالياتي ذيربط مورد رسيدگي قرار گيرند.

۱۳- وسايط نقليه عمومي که به موجب قرارداد اجاره به شرط تمليک به اشخاص حقيقي واگذار مي گردد، يا به نحوي از انحاء از بانکها، مؤسسات اعتباري مجاز غير بانکي، شرکتهاي خودرو سازي، ليزينگ و مشابه آن تسهيلات دريافت مي نمايند، از تاريخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده، و درآمد مشمول ماليات اين دسته از صاحبان وسايط نقليه،در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبني بر پرداخت اقساط،۳۰% کمتر از درآمد مشمول ماليات جداول پيوست با رعايت ساير ضوابط تعيين گردد.

۱۴- صاحبان وسايط نقليه عمومي که اتحاديه مربوط به آنها، در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م با ادارات کل/ ادارات امور مالياتي ذيربط توافق ننمايند، يا اساساً فاقد اتحاديه باشند، در صورت رعايت شرايط و مقررات مربوط در اين دستورالعمل و تسليم اظـهارنامه مـالياتي، مـشمول طـرح خـوداظهاري مـوضوع مـاده ۱۵۸ ق.م.م قرار مي گيرند.در اين صورت دو درصد (۲%) از مؤديان اين بند، طبق نظر مدير کل امور مالياتي مربوط،(به شرط آنکه ماليات عملکرد سال ۸۵ و ۸۶ آنان از طريق نمونه انتخابي يا غيره، مورد رسيدگي و قطعي نگردد) به عنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب خواهند شد.

۱۵- طبق مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م هزينه هاي درماني،حق بيمه پرداختي ، خسارات وارده، وجوه پرداختي و يا کمک هاي بلاعوض در صورتي که مستند به مدارک از مـراجع ذيربـط باشد، با رعايت مقررات قانوني از درآمد مشمول ماليات مؤدي قابل کسر مي باشد.

۱۶- درآمد مشمول ماليات صاحبان انواع وسايط نقليه سواري پلاک سفيد و همچنين سواري هاي کرايه آژانس ها يا مؤسسات تحت نظارت تاکسيراني و يا مراجع ذيربط اعم از دولتي،خصوصي، نهادها و شهرداري ها و …، که عمدتاً به حمل و نقل مسافر در سطح شهر اشتغال دارند،برابر جدول ماليات انـواع تاکـسي ها و در صورتيکه صرفاً بين شهري يا فرودگاهي فعاليت مي نمايند، با اضافه ده درصد(۱۰%) به درآمد مشمول ماليات آنها نسبت به رديف مربوط در جدول انواع تاکسي محاسبه و وصول گردد.

۱۷- درآمد مشمول ماليات صاحبان انواع وسايط نقليه وانت بار پلاک سفيد و همچنين وانت بارهاي کرايه آژانس ها يا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذيربط اعم از دولتي، خصوصي، نهادها و شهرداري ها و …، که عمدتاً به حمل و نقل کالا و غيره در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول ماليات انواع وانت بار و در صورتيکه صرفاً بين شهري يا فرودگاهي فعاليت مي نمايند، با اضافه ده درصد(۱۰%) به درآمد مشمول ماليات آنها نسبت به رديف مربوط در جدول انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

۱۸- درآمد مشمول ماليات تعيين شده در جدول پيوست،براي يک سال مالي(عملکرد سال ۱۳۸۸)بوده و در صورت انتقال وسيله نقليه عمومي در طول سال، مالک/ مالکان اعم از فروشنده و خريدار،نسبت به مدتي که آن وسيله نقليه را در اختيار دارند مؤدي مالياتي شناخته شده و ماليات آنها نسبت به مدت و همچنين قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافيت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

۱۹- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده براي هر يک از مؤديان مشمول اين دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول ماليات حاصل از آن، با درآمد مشمول ماليات مورد توافق يا ابرازي حسب مورد اختلاف داشته باشد،در اين صورت با رعايت مقررات، ماليات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۲۰- اتحاديه هاي مربوطه مکلف گردند ضمن رعايت ماده ۱۸۶ ق.م.م از ارائه هر گونه خدمات از قبيل صدور يا تمديد پروانه مربوط، کارنامه تاکسيراني و مجوز تردد و ساير تسهيلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالياتي خودداري و اعضاي خود را جهت پرداخت ماليات متعلقه به ادارات امور مالياتي مربوط راهنمائي نمايند.

۲۱- در صورتي که ظرفيت بار و همچنين نوع و مدل ساخت خودروهاي عمومي مانند:انواع کاميون و تريلي،ماشين آلات راهسازي و صنعتي و غيره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل يا اداره امور مالياتي مربوط با استعلام از مراجع ذيصلاح و با اخذ مستندات لازم،مشخصات وسايط نقليه و ظرفيت خالص بار خودروي مورد نظر را شناسايي، و طبق جداول پيوست نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.

۲۲- اتـحـاديـه هـاي مـربـوط،با رعايت شـرايـط اين دســتورالعـمل  مي توانند،منحصراً از بين اعضايي که مشمول ماليات مي گردند، درآمد مشمول ماليات حداکثر ده درصد(۱۰%) از اين عده را با توجه به وضعيت و شرايط خاص،که از درآمد کمتري برخوردار بوده اند،به ميزان کمتر از موارد تعيين شده،تعيين نمايند.

۲۳- درآمد مشمول ماليات و ماليات تعيين شده، مطابق شرايط و مقررات اين دستورالعمل قطعي مي باشد. لذا ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند،تا ماليات متعلقه با رعايت ماده ۱۶۷ ق.م.م،حداکثر تا پايان آبان ماه سال ۱۳۸۹ مورد وصول قرار گيرد.

۲۴- درآمد مشمول ماليات صاحبان ساير وسايط نقليه عمومي که در جداول پيوست قيد نگرديده است،نحوه چگونگي و تعيين آن، با اتحاديه ها و ادارات کل امور مالياتي ذيربط خواهد بود.

۲۵- صاحبان مشاغل موضوع ماده ۸۱ ق.م.م، و همچنين صاحبان کارگاه هاي توليدي و فروشگاه ها و نظاير آن،در صورتيکه ماشين آلات و وسايط نقليه عمومي متعلق به خود را ،صرفاً براي فعاليت هاي شغلي مذکور و مربوط به خود بکار  مي گيرند به شرط ارائه اسناد و مدارک مثبته مورد تاييد اتحاديه ذيربط و رييس امور مالياتي مربوط ، کلاً مشمول ماليات مشاغل صاحبان وسايط نقليه عمومي نخواهد بود.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.