نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۹۹۳۸ مورخ۸۸/۱۰/۲۲ (اجراي سيستم ماليات بردرآمد حقوق)

0 917

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۲۶۰۲۹/۲۳۳ مورخ ۶/۳/۸۶ در خصوص تشکيل واحدهاي مالياتي حقوق و در راستاي ايجاد بستر مناسب جهت طرح جامع مالياتي و به منظور تسهيل و يکسان سازي رويه ها، کاهش هزينه هاي وصول و صرفه جويي در زمان دريافت اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق و تسريع در وصول ماليات منبع ياد شده و جلب رضايت مؤديان محترم مالياتي ،با توجه به آموزش سيستم ماليات بر درآمد حقوق و ارسال دستورالعمل اجرائي و دفترچه راهنماي مؤديان،در نظر است سيستم مزبور از ابتداي سال ۱۳۸۹ در سطح سازمان به اجرا درآيد.

بنابراين اشخاص حقوقي پرداخت کننده حقوق و دستمزد مکلفند از تاريخ ذکر شده ضممن پرداخت ماليات متعلق، اطلاعات ماهانه حقوق بگيران خود را بصورت فايل الکترونيکي به همراه خلاصه ليست حقوق که ممهور به مهر و امضاء مسئولين مجاز پرداخت کننده حقوق مي باشد،در مهلت مقرر قانوني تحويل واحد مالياتي مربوطه نمايند.

ادارات امور مالياتي موظفند بر اساس دستورالعمل اجرايي مذکور،ضمن اطلاع رساني و دعوت از مؤديان مالياتي،دفترچه راهنماي مؤديان را در اختيار آنها قرار داده و در سال جاري نيز از مؤدياني که آمادگي لازم را دارند،اطلاعات مورد نظر را در قالب فايل هاي الکترونيکي دريافت نمايند.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

—————————————————————————————————————————————————

شماره:۲۶۰۲۹/۲۳۳

تاريخ:۰۶/۰۳/۱۳۸۶

پيوست:

اداره کل امور مالياتي…

اداره کل امور مالياتي استان…

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره ۳۹۹۵۱/۴۵۰۲/۲۳۱ مورخ ۷/۹/۸۵ و در اجراي بند ۶ بيانيه پاياني چهارمين اجلاس مديران مالياتي کشور در تاريخ دوم و سوم خرداد ماه ۱۳۸۶استان کرمانشاه و با توجه به اهميت وصولي ماليات منبع حقوق و تکليفي(اشخاص حقيقي- حقوقي)و بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۲۵ آئين نامه اجرايي آن مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا واحد يا واحدهاي مالياتي خاص حقوق و تکليفي تشکيل و نسبت به دريافت ليست حقوق ماهانه و اسناد و مدارک اقدام نموده،سپس ليست هاي دريافتي را به صورت ماهانه و اسناد و مدارک حسب مقررات قانوني مورد رسيدگي قرار داده و چنانچه مابه التفاوتي مشاهده گرديد وفق قانون و مقررات نسبت به مطالبه و وصول آن اقدام گردد.

محمود شکري

معاون عملياتي

—————————————————————————————————————————————————-

شماره:۳۹۹۵۱/۴۵۰۲/۲۳۱

تاريخ:۰۷/۰۹/۱۳۸۵

پيوست:

اداره کل امور مالياتي………

اداره کل امور مالياتي استان……..

احتراماً، با توجه به اهميت وصول ماليات منبع حقوق صاحبان مشاغل،مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد ادارات امور مالياتي ذيربط ضمن تشکيل پرونده فرعي جداگانه براي رسيدگي به ماليات حقوق صاحبان مشاغل نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به ليست حقوق و دستمزد پرداختي به کارگران آنها اقدام نمايند.در اين ارتباط لازم است ادارات کل امور مالياتي حسب مورد از شعبات سازمان تأمين اجتماعي اطلاعات لازم از جمله تعداد کارگران شاغل در کارگاهها را وفق مقررات ماده ۲۳۱ ق.م.م استعلام نمايند بديهي است پس از استعلام کتبي و در صورت عدم پاسخ مراجع ذيربط به اداره امور مالياتي،مراتب با انعکاس به دادستاني انتظامي مالياتي مورد پي گيري و اقدام قرار گيرد.

محمود شکري

معاون عملياتي

—————————————————————————————————————————————————

دستورالعمل استقرار فاز اول سيستم مکانيزه ماليات بر درآمد حقوق

فهرست:

۱. مقدمه

۲. هدف

۳. دامنه کاربرد

۴. مراجع

۵. تعارف

۶. مسئوليت ها

۷. شرح فعاليت ها

۸. پيوست ها

۱. مقدمه

ماليات بر درآمد حقوق يکي از منابع مالياتي سهل الوصول مي باشد و آمارها نشان مي دهد که ۷/۱۱ درصد کل ماليات وصولي کشور از طريق ماليات بر درآمد حقوق تأمين مي شود. که از اين ۷/۱۱ درصد ۴/۵ درصد آن توسط بخش خصوصي(مشاغل و شرکتهاي خصوصي) و ۳/۶ درصد آن توسط بخش عمومي(سازمانها، نهادها و ارگانهاي دولتي و نمايندگان آنها) به حساب مالياتهاي وصولي کشور واريز مي گردد. اين در حالي است کـه بـيشترين نـيـروي انـسـاني و امـکانـات سـازمـان صرف دريافت ماليات مشاغل مي شود، که ۷/۷ درصد از کل درآمد ماليات وصولي را شامل مي گردد. بنابراين سازمان امور مالياتي جهت وصول به موقع ماليات مذکور،رفع مشکلات و نارسايي موجود به منظور تسهيل در پرداخت ماليات حقوق توسط مؤديان مالياتي از طريق رسانه هاي الکترونيکي،يکسان سازي رويه هاي دريافت ماليات توسط واحدهاي مالياتي و نيز ايجاد يک بستر سخت افزاري و نرم افزاري مناسب جهت سهولت در پردازش اطلاعات،کنترل و رسيدگي توسط واحدهاي مالياتي پروژه ي مکانيزاسيون سيستم ماليات بر درآمد حقوق را در دستور کار خود قرار داد.

۲. هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل،ايجاد چارچوب منظم و منسجم در راستاي استقرار سيستم مکانيزه ماليات بر درآمد حقوق است که موجب تسهيل در امور،کاهش هزينه،صرفه جويي در وقت و افزايش اعتماد به سيستم مالياتي مي گردد.

۳. دامنه کاربرد

دامنه کاربرد اين دستورالعمل در کليه ادارات کل سازمان امور مالياتي و همچنين واحدهاي مالياتي مي باشد.

۴. مراجع

سند نيازمنديها و تحليل و طراحي سيستم ماليات بر درآمد حقوق

بخشنامه هايي که در خصوص تشکيل واحدهاي مالياتي حقوق صادر گرديده، از جمله بخشنامه ي شماره ۲۶۰۲۹/۲۳۳ مورخ ۰۶/۰۳/۸۶

۵. تعاريف

TFN(شماره پرونده مالياتي): شماره ۱۲ رقمي منحصر به فردي است که مشخص کننده شماره پرونده مالياتي اصلي(عملکردي)پرداخت کننده  حقوق(کارفرما) مي باشد.که طبق ضوابط و مقررات تعريف شده در پروژه ي مديريت پرونده مالياتي به هر پرونده مالياتي تعلق مي گيرد.

TFN(شماره اقتصادي): شماره ۱۲ رقمي منحصر به فردي است که طبق مقررات تعريف شده در پروژه ي مديريت پرونده مالياتي به هر پرداخت کننده مالياتي تعلق مي گيرد.

۶. مسئوليت ها

در اين دستورالعمل مسئوليتها به ۳ بخش ذيل تقسيم مي گردد:

۱- ۶ مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده کليه ادارات کل سازمان امور مالياتي و همچنين واحدهاي مالياتي مي باشد.

۲- ۶ مسئوليت پشتيباني از نرم افزار بر عهده مرکز فناوري اطلاعات مي باشد.

۳- ۶ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل بر عهده دفتر تشخيص مالياتي مي باشد.

۷. شرح فعاليت

فعاليتهاي مرتبط  با اجراي اين دستورالعمل به صورت ذيل تشريح گرديده است:

تشکيل واحدهاي مالياتي حقوق در هر اداره کل

در راستاي اجراي بخشنامه شماره ۲۶۰۲۹/۲۳۳ مورخ ۰۶/۰۳/۸۶ جهت ارائه سرويس و خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي و تسهيل در دريافت ليست هاي حقوق و يکسان سازي فرآيند رسيدگي به منبع ماليات برحقوق،لازم است که بر مبناي تعداد پرونده هاي مالياتي حقوق در هر اداره کـل، واحـدهاي مالياتي خاص حقوق در سطح اداره امور مالياتي،گروه مالياتي يا واحد مالياتي تشکيل شود. مسئوليت اجراي اين قسمت به عهده ي ادارات کل امور مالياتي مي باشد.

آموزش فاز اول سيستم ماليات بر حقوق

کـارشـناساني که در کـلاس آمـوزشي مـربيگري سيستم ماليات بر درآمد حقوق در تهران شرکت نموده اند موظفند نسبت به آموزش ديگر همکاران اقدام نمايند. مسئوليت اجراي اين قسمت به عهده ي ادارات کل امور مالياتي مي باشد.

مشخص شدن TFN جهت استفاده در سيستم مکانيزه

پندار سیستم

ادارات کل امور مالياتي موظفند فهرست اشخاص حقوقي را که TFN دريافت کرده اند با توجه به محدوده جغرافيايي در اختيار واحدهاي مالياتي حقوق مربوطه قرار دهند.

واحد مالياتي حقوق در مورد اشخاص حقوقي که قبلاً TFN پرونده اصلي و يا تشکيلات قانوني که قبلاً TIN دريافت کرده اند،موظف به تکميل و ارسال فرم اطلاعات هويتي(به شماره شناسه ۱۲۲۳) طبق ضوابط تعيين شده در دفترچه ثبت نام مؤدي(به شماره شناسه ۱۲۲۲) مربوط به پروژه مديريت پرونده،جهت تخصيص TFN حقوق، به دفتر اطلاعات مالياتي مي باشد.

در مورد اشخاص حقوقي که تا کنون TFN دريافت ننموده اند، واحد مالياتي حقوق موظف به راهنمايي و هدايت مؤديان به واحد مالياتي عملکرد مؤدي جهت دريافت TFN اصلي مي باشد و پس از مشخص شدن TFN اصلي طبق اين بند عمل نمايد.

در مورد تشکيلات قانوني که تاکنون شماره TIN دريافت ننموده اند،واحد مالياتي حقوق موظف به راهنمائي و هدايت مؤديان طبق مفاد شرح ذيل جهت دريافت شماره TIN پرونده اصلي مي باشد و پس از صدور شماره TIN اصلي،طبق اين بند عمل نمايد.

موديان محترم تشکيلات قانوني

قبل از تکميل دفترچه ثبت نام و فرم اطلاعات هويتي موارد ذيل را مي بايست انجام دهند:

۱) ابتدا فرم اطلاعات هويتي خود را از طريق سايت WWW.Intamedia.ir تکميل و مبادرت به ارسال و چاپ فرم تکميل شده نمائيد.

۲) دفتر چه ثبت نام تشکيلات قانوني را از طريق سايت WWW.intamedia.ir دريافت نموده و پس از تکميل مندرجات و امضاء و ممهور نمودن کليه صفحات دفترچه،تصوير مدارک مورد نياز را به آن پيوست نمائيد.

۳)دفترچه ثبت نام،تصوير مدارک مورد نياز و فرم اطلاعات هويتي را به همراه نامه درخواست شماره اقتصادي که به امضاء فرد ذيصلاح رسيده به آدرس ذيل ارسال نمائيد.

تهران- ميدان امام خميني،خيابان صور اسرافيل،خيابان داور،مقابل کاخ دادگستري،سازمان امور مالياتي،طبق دوم،دفتر اطلاعات مالياتي،کدپستي ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱ صندوق پستي ۱۶۵۱- ۱۱۱۱۵

توجه: شماره اقتصادي تشکيلات قانوني از طريق اداره کل امور مالياتي ذيربط در اختيار افراد ذيصلاح اعلام شده در دفترچه ثبت نام،قرار خواهد گرفت.

مسئوليت اجراي اين قسمت به عهده ي واحد مالياتي مي باشد.

توزيع دفترچه هاي راهنماي تهيه فايل الکترونيکي و نرم افزار طرف مؤدي:

ادارات کل امور مالياتي موظفند،طي نامه اي که فرمت آن در پيوست شماره ۱ ضميمه مي باشد،مشخصات کامل پرداخت کننده(کارفرما):

شماره پرونده مالياتي(TFN)

کد واحد مالياتي رسيدگي کننده به پرونده مالياتي مودي

به انضمام دفترچه راهنماي تهيه فايل الکترونيکي، يک حلقه لوح فشرده حاوي نرم افزار طرف مؤدي و راهنماي استفاده از آن پرداخت کنندگان حقوق تحويل نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين قسمت به عهده ي ادارات کل امور مالياتي مي باشد.

اعلام تاريخ هايي جهت آموزش سيستم به مؤديان محترم مالياتي توسط ادارات کل امور مالياتي

مسئوليت اجراي اين قسمت به عهده ي ادارات کل امور مالياتي مي باشد.

واحد رايانه موظف مي باشد اولين CD ارائه شده از طرف مؤديان رادريافت و پس از رفع اشکالات احتمالي و تعامل با موديان محترم،CD مربوطه را به واحد مالياتي حقوق جهت اقدامات بعدي ارسال نمايد.

مسئوليت اجراي اين قسمت به عهده ي واحدهاي رايانه مي باشد.

فرآيند دريافت CD

× کارفرمايان فايلهاي ليست حقوق و خلاصه ليست حقوق را بصورت ماهانه از طريق نرم افزار ارائه شده توسط سازمان امور مالياتي و يا با استفاده از سيستم هاي نرم افزاري موجود خود با فرمت اعلام شده در دفترچه راهنماي تهيه فايل الکترونيکي،ايجاد کرده و بر روي يک حلقه لوح فشرده(CD) کپي مي نمايند و  دو نسخه از فرم خلاصه ليست حقوق را طبق فرم اعلام شده در دفترچه راهنما، چاپ کرده و هر دو نسخه را مهر و امضاء نموده و در موعد مقرر به همراه لوح فشرده ايجاد شده تحويل اداره امور مالياتي مربوط نمايند.

× اداره امور مالياتي با استفاده از نرم افزار طرف سازمان امور مالياتي،اقدام به دريافت اطلاعات لوح فشرده(CD) نموده و در صورتيکه اطلاعات ليست حقوق معتبر و اطلاعات خلاصه ليست حقوق با نسخه چاپي دريافت شده،مطابقت داشته باشد. اداره امور مالياتي شماره انديکاتور اخذ شده و تاريخ دريافت را روي هر دو نسخه چاپي خلاصه ليست حقوق درج کرده سپس يک نسخه از فرم خلاصه ليست حقوق را به عنوان رسيد مهر و امضاء نموده و تحويل مودي داده و نسخه ديگر را در پرونده مالياتي بايگاني مي نمايد.

× اداره امور مالياتي CD دريافتي را طبق فرآيند نگهداري و آرشيو CD، بايگاني مي نمايد.

× مسئوليت اجراي اين قسمت به عهد? واحدهاي مالياتي مي باشد.

فرآيند نگهداري و آرشيو CD و عودت CD به مؤدي مالياتي

×بعد از اتمام فرآيند دريافت CD، يک نسخه از فايلهاي دريافتي به شرح ذيل بر روي سرور در مسير زير کپي و نگهداري مي شود:

– در مسير جاري برنامه،پوشه اي به نام Payroll ايجاد و داخل آن براي هر مودي،پوشه اي تحت عنوان شماره پرونده مودي(TFN) ايجاد شود.

-داخل پوشه هر مودي که در بالا ذکر شد، به تعداد شعب هر شرکت،پوشه هايي با عنوان کد هر شعبه ايجاد گردد.

– داخل پوشه هاي ايجاد شده با کد شعبه،پوشه اي ايجاد گردد که نام آن متشکل از سال + ماه مربوط به دريافت اطلاعات مي باشد.

– فايل هاي داخل CD در مسير ايجاد شده ۷- ۱-۳ کپي گردد.

× روي جلد CD شماره TFN، سال و ماه مربوط به اطلاعات نوشته شود و CD داخل پرونده حقوق مودي بايگاني گردد.

× بعد از اتمام مراحل رسيدگي به عملکرد هر پرونده،CD هاي مربوط به آن سال عملکرد،طي نامه اي به مودي مربوطه عودت داده شود.

مسئوليت اجراي اين قسمت به عهده ي واحدهاي مالياتي مي باشد.

فرآيند تجميع اطلاعات در ادارات کل امور مالياتي

× جـهت تـجـميع اطـلاعـات ادارات بر روي سرور مرکزي اداره کل مراحل زير توسط واحد رايانه انجام مي شود:

× با استفاده از امکان تهيه فايل هاي پشتيبان که در بخش نرم افزاري طرف سازمان امور مالياتي تعبيه گرديده است، از سرورهاي اداره هاي مختلف بصورت ماهانه، فايل پشتيبان تهيه گردد و به محل سرور اصلي اداره کل ارسال گردد.

× بر روي سرور اصلي اداره کل و با استفاده از نرم افزار از طرف سازمان امور مالياتي،فايل هاي پشتيبان گيري شده در مرحله قبل بازيابي گردند.

مسئوليت اجراي اين قسمت به عهده ي واحدهاي رايانه است.

فرآيند تجميع اطلاعات در سازمان امور مالياتي

واحـد رايـانـه مـوظـف اسـت از روي سـرور اصلي اداره کل که اطلاعات آن در مرحله ي قبل جمع آوري شده است،فايل پشتيبان تهيه و به مرکز فن آوري اطلاعات سازمان امور مالياتي ارسال نمايد. مسئوليت حسن اجراي اين قسمت به عهده ي واحدهاي رايانه مي باشد.

ايجاد مرکز پاسخگويي به موديان

ادارات کل امور مالياتي جهت پاسخ به سوالات مؤديان محترم در زمينه هاي فني مالياتي، کاربري نرم افزار و برطرف کردن هر گونه ابهام در انجام فـرآينـدهـاي مـذکـور، اقدام به تشکيل مرکز پاسخگويي به مؤديان مي نمايند که اين مرکز متشکل از کارشناسان مالياتي و فن آورري اطلاعات مي باشد.

در صورت عدم توان پاسخگويي به سوالات مطروحه موديان توسط کارشناسان مسئول مرکز پاسخگويي، هر اداره کل مي تواند از طريق شماره تماس ۳۳۹۰۳۶۰۵،۳۹۹۰۳۶۰۴،۳۳۹۶۷۸۰۸ و يا از طريق پست الکترونيکي prtsystem@intamedia.ir سؤالات خود را مطرح و پاسخ آن را دريافت نمايد.

۸. پيوست

پيوست ۱

مديريت محترم شرکت……………..

با سلام و احترام

به آگاهي مي رساند به منظور تسهيل در دريافت اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق و جلب رضايت مؤديان محترم مالياتي و صرفه جويي در وقت و کاهش هزينه ها،سازمان امور مالياتي اقدام به طراحي و پياده سازي سيستم مکانيزه ماليات بر درآمد حقوق نموده است.به منظور اجراي اين پروژه،يک حلقه لوح فشرده حاوي نرم افزار مربوطه براي ايجاد اطلاعات الکترونيکي به همراه يک جلد دفترچه راهنماي تهيه فايل الکترونيکي،براي بهره برداري به پيوست ارسال مي گردد.

لازم بـه ذکـر اسـت شرکـتهايي که فـايـلـهاي مـورد نـظـر را تـوسـط نـرم افـزار اخـتصاصي خود توليد مي نمايند،مي توانند از اين نرم افزار جهت کنترل صحت اطلاعات و چاپ ۲ برگ خلاصه ليست استفاده نمايند.

با التفات به مطالب فوق لطفاً دستور فرماييد از تاريخ دريافت اين نامه کليه ليست هاي پرداخت حقوق و مزايا به کارکنان مربوطه،به صورت الکترونيکي(ايجاد شده روي لوح فشرده) تهيه و به همراه دو نسخه از خلاصه ليست حقوق(چاپ شده توسط نرم افزار ارسالي)تحويل اين گروه مالياتي نمايند.

تصديق خواهيد فرمود که از اين پس گروه مالياتي از پذيرفتن ليست هاي مذکور به صورت دستي معذور باشد.

جهت راه اندازي و استفاده از نرم افزار مذکور به نکات زير توجه فرماييد:

الف- جهت نصب از فايل راهنمايي که با فرمت PDF روي لوح فشرده پيوست گذاشته شده است،استفاده گردد.

ب- براي تعريف اوليه در نرم افزار،از اطلاعات زير استفاده شود:

ب- ۱- نام کارفرما:…………

ب- ۲- شماره پرونده مالياتي(TFN):…………….

ب- ۳- کد واحد مالياتي:………………….

در پايان متذکر مي گردد:

۱- از ارائه اطلاعات الکترونيکي آلوده به ويروس،به گروه مالياتي پرهيز فرمائيد. اطلاعات آلوده به ويروس بدون هيچ گونه اقدامي از طرف گروه مالياتي،عودت داده مي شود. بديهي است در اين رابطه مسئوليت هر گونه تأخير در ارائه مجدد آن، به عهده آن شرکت مي باشد.

۲- در صورت بروز هر گونه اشکال در نصب و راه اندازي نرم افزار،جهت رفع اشکال با قسمت IT اين اداره با شماره تلفن ………………… تماس حاصل فرماييد.

رئيس گروه مالياتي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.