حسابان وب

بخشنامه ۴۳۲۱۶/۲۳۰/د مورخ۸۸/۶/۱۵(تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتها)

0 873
آکادمی محسن قاسمی

نظر به اينکه در اجراي تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانکها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده و همچنين گواهي اداره امور مالياتي مبني بر وصول نسخه اي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانکها و ساير مؤسسات اعتباري مي باشد ،

لذا با عنايت به مراتب فوق مقتضي است ماموران مالياتي در زمان رسيدگي به پرونده مالياتي هر يک از موديان مذکور ضمن بررسي لازم در خصوص تسهيلات مالي دريافتي مطابق دستورالعمل شماره ۵۱۱-۱۴۷و۱۴۸-۸۸- م صادره به شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸،مواردي از تسهيلات مالي مشمول مقررات تبصره مذکور(با رعايت ضوابط اجرايي مربوط) را که بانکها و موسسات اعتباري بدون اخذ گواهي هاي مورد نظر اقدام به ارائه آن نموده اند را به شرح فرم پيوست به اين معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آيد.

فینتو

محمود شکري

معاون عملياتي

رديف نام مودي دريافت کننده تسهيلات اداره امور

مالياتي

نام بانک يا موسسه اعتباري نام وکد

شعبه

شماره و تاريخ قرارداد مبلغ تسهيلات موضوع تسهيلات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

مهر و امضاء اداره کل امور مالياتي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.