حسابان وب

تصويب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ۸۲/۸/۱۱(آيين نامه تضمين معاملات دولتي +الحاقيه)

219 29,260
محل تبلیغ شما

توضیح سایت:

آیین‌نامه جدید تضمین معاملات دولتی را اینجا مشاهده کنید.

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ بنابه پيشنهاد شماره ۵۳۲۱۲/۱۰۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي را به شرح ذيل تصويب نمود:


ماده ۱ـ

مقررات اين آيين نامه در اجراي قانون آيين نامه معاملات دولتي ودرمورد پيش پرداخت و مبلغ و نوع تضمين ها شامل قراردادهاي خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور تحقيقاتي، امور پيمانکاري، ساخت تجهيزات و نصب، خريد ماشين آلات، تجهيزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل به تنهايي يا بصورت مجموعه اي از دو يا چند مورد از آنها مي باشد.

ماده ۲ـ

انواع تضمين قراردادها ازنظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زيراست:
الف ـ تضمين شرکت در مناقصه (وجه التزام)
ب ـ تضمين انجام تعهدات.
ج ـ تضمين پيش پرداخت.
د ـ تضمين حسن انجام کار.

ماده ۳ـ

انواع ضمانت هاي معتبر در معاملات دولتي به شرح زير است:
الف ـ ضمانت نامه بانکي.
ب ـ ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غيربانکي که داراي مجوز لازم ازطرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
ج ـ وجه نقد.
د ـ سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شرکت.

به اين ماده  اضافه  شد:

«و ـ ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوقهای حمایتی دولتی که به موجب قانون تأسیس‌شده و یا می‌شوند و طبق اساسنامه فعالیت می‌نمایند.»
هـ ـ ساير ضمانت نامه ها شامل:
۱ـ وثيقه ملکي معادل نوددرصد (۹۰% ) ارزش کارشناسي رسمي آن.
۲ـ انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب۱۳۷۶(
۳ـ سهام شرکت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (۷۰%) ارزش روز آن.

تصويب نامه ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ  مورخ ۹۳/۳/۳(الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی)
۴ـ مطالبات تاييدشده قراردادها ازسوي دستگاههاي اجرايي و ذيحسابان مربوط.

ماده ۴ ـ

در قراردادهاي خدمات مشاوره، قراردادهاي خدمات مديريت طرح و امور تحقيقاتي تضمين ها از نوع تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام کار است که به شرح زير تعيين و پرداخت مي شود:
الف ـ تضمين پيش پرداخت: مبلغ پيش پرداخت براي خدمات مربوط به مطالعه و طراحي وخدمات تحقيقاتي، معادل بيست درصد (۲۰%) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط مي باشد که در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي و بدون کسر کسورات قانوني پرداخت مي شود.
ب ـ تضمين حسن انجام کار: بابت تضمين حسن انجام کار، معادل ده درصد (۱۰%) ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداري مي شود.
مبالغ نقدي سپرده حسن انجام کار در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي، به طرف قرارداد دستگاه اجرايي بازگردانده مي شود.

تبصره ـ

تضمين معتبر در اين قراردادها شامل تضمينهاي نوع «الف»، «ب»، «د» و «هـ» مندرج در ماده (۳) مي باشد.

ماده ۵ ـ

در قراردادهاي پيمانکاري، ساخت تجهيزات و نصب، انواع تضمين ها شامل تضمين شرکت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام کار تابع آيين نامه معاملات دولتي مي باشد که به شرح زير مبلغ آنها تعيين و پرداخت مي شود:
الف ـ تضمين شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي کار مي تواندبه شرح جدول زير تعيين شود:
برآوردهزينه اجراي كار :

تا ۱۰۰   ميليون ريال : ۵%
مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۰۰۰  ميليون ريال : ۰،۵ %
مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰  ميليون ريال:  ۰،۳ %
مازاد بر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ميليون ريال:  ۰،۲ %

تضمين معتبر براي شرکت در مناقصه شامل تضمين هاي نوع «الف»، «ب»، «ج» و «هـ ۲» مندرج در ماده (۳) مي باشد.
ب ـ تضمين انجام تعهدات:

مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و درمورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%) مبلغ معامله است.
تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ اوليه پيمان به شرح جدول زير است:

مبلغ اوليه پيمان

تا ۳۰ ميليارد ريال : ۵ %              نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «هـ»)
مازاد بر ۳۰ تا ۷۰ميليارد
: جمعا” ۵ %        شامل ۲،۵ %نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «هـ»)

و ۲،۵ % («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ»)

مازاد بر ۷۰ ميليارد :جمعا” ۵ %               شامل ۱،۵% نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «هـ»)  و ۳،۵ % («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ»)
ج ـ تضمين پيش پرداخت:
۱ـ پيش پرداخت در قراردادهاي پيمانکاري و نصب: تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین نامه معاملات دولتی) به عهده دستگاه اجرایی است.
مبلغ پيش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زير در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي بدون کسر کسورات قانوني پرداخت مي شود:
قسط اول معادل هشت درصد (۸%) پس ازتحويل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نيم درصد (۶,۵% ) پس از تجهيز کارگاه لازم براي شروع عمليات و قسط سوم معادل پنج و نيم درصد (۵/۵%) پس از انجام سي درصد (۳۰%) مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيتهاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي کار.
پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرداخت، معادل چهارده و نيم درصد (۱۴،۵%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت (به استثناي تعديل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه) کسر مي شود و براي واريز قسط سوم معادل هشت درصد (۸%) علاوه بر چهارده و نيم درصد (۱۴،۵%) يادشده از صورت وضعيت ها کسر مي شود به نحوي که مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلک شود.
درصورت ضرورت تاديه پيش پرداخت در بيشتر از سه قسط و يا تفکيک پيش پرداخت بخشهاي مختلف کار، اقساط پيش پرداخت و نحوه واريز آنها، بايد در شرايط خصوصي پيمان مربوط درج شود.
۲ـ پيش پرداخت در قراردادهاي ساخت تجهيزات: مبلغ پيش پرداخت معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ اوليه قرارداد است.
اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت و تحويل تجهيزات و نيزاقساط بازگرداندن پيش پرداخت به تناسب تحويل تجهيزات و پرداخت وجه آنها تعيين و در شرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي شود.
تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل تضمين هاي نوع «الف»، «ب» و «هـ» مندرج در ماده (۳) مي باشد.

تبصره ـ

دستگاههاي اجرايي مي توانند به جاي تضمين هاي تاديه پيش پرداخت، سفته باامضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت پيمانکار دريافت کنند به شرط آنکه مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرايي و پيمانکار واريز نموده و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز کارگاه، تکميل ماشين آلات و خريد مصالح برسانند. پيمانکار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه واريز پيش پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي ندارد.
د ـ تضمين حسن انجام کار:

بابت تضمين حسن انجام کار در معاملات ساختماني و باربري معادل ده درصد (۱۰%) از هر پرداخت (صورت وضعيت موقت، تعديل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداري مي شود. هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازاي تضمين هاي نوع «الف»، «ب» و «هـ» مندرج در ماده ۳ به پيمانکار بازگردانده مي شود.

تبصرهـ دستگاههای اجرایی می‌توانند برای گشایش مالی و اعتباری پروژه‌ها بنا به تشخیص بالاترین مقام کارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حُسن انجام کار، نسبت به استرداد بیست درصد باقیمانده سپرده حُسن انجام کار صرفاً در قبال بلوکه نمودن مطالبات تأییدشده ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی نزد ذیحسابان مربوط (به عنوان حُسن انجام کار) اقدام نمایند.

پندار سیستم

ماده ۶ ـ

در قراردادهايي که شامل دو يا چند مورد از کارهاي مشاوره، مديريت طرح، ساخت تجهيزات، پيمانکاري و نصب است، انواع تضمين ها شامل تضمين شرکت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام کار مي باشد. مبلغ و شرايط تضمين هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده براي قراردادهاي پيمانکاري و نصب (درج شده در ماده۵) مي باشد. مبلغ و شرايط پيش پرداخت اين قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزينه تجهيزات و مبلغ برآورد هزينه اجرا (پيمانکاري و نصب) به تناسب، طبق ماده (۵) تعيين مي شود.

ماده ۷ ـ

در قراردادهاي خريد ماشين آلات، تجهيزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل، ضمانت هاي معتبر از نوع تضمين شرکت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات و تضمين پيش پرداخت مي باشد. ميزان تضمين شرکت در مناقصه خريد و قراردادهاي حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصيات معامله و به تشخيص دستگاه مناقصه گزار حداقل پنج درصد مبلغ برآوردي معامله تعيين مي گردد که از انواع «الف»، «ب»، «ج» و «هـ ـ۲» مندرج در ماده (۳) مي باشد.
تضمين انجام تعهدات، معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهادي فروشنده) است که برحسب درصدهاي جدول بند «ب» ماده (۵) تعيين مي گردد و بايد قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارائه شود.
ميزان پيش پرداخت برطبق آيين نامه معاملات دولتي تا سقف بيست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ معامله تعيين مي گردد که در قبال تضمين هاي نوع «الف»، «ب»، «ج» و «هـ ـ۲» مندرج در ماده (۳) پرداخت خواهدشد. تضمين پيش پرداخت بايد تا پايان مدت قرارداد داراي اعتبار بوده و مادام که مهلت هاي فوق منقضي نشده باشد، فروشنده مکلف به تمديد اعتبار آن است.
استرداد تضمين انجام تعهدات اين قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمين هاست که در تبصره ذيل ماده (۸) آمده است.

ماده ۸ ـ

دستگاههاي اجرايي بايد از برگهاي (فرمهاي) پيوست اين آيين نامه (نمونه يک تا چهار) براي تضمين هاي نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده(۳) استفاده کنند. شرايطي که در برگهاي يادشده براي استرداد يا ابطال ضمانت هاي بانکي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود.

تبصره ۱ـ

موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمين ها عبارتند از:
۱ـ تضمين شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمين انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.
۲ـ تضمين يا سپرده پيش پرداخت به تناسب انجام کار يا تحويل کالا براساس گواهي کارفرما آزاد مي گردد.
۳ـ تضمين انجام تعهدات پس از تحويل موقت و صدور گواهي تحويل موقت مسترد مي گردد.
۴ـ در مواردي که به تشخيص کارفرما در خريد کالا حصول اطمينان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد (۵۰%) از ضمانتنامه يا سپرده انجام تعهدات برطبق رديف (۲) آزاد و پنجاه درصد (۵۰%) دوم پس از پايان دوره تضمين و صدور گواهي تحويل قطعي مسترد مي گردد.
آزادسازي اين بخش از تضمين انجام تعهدات منوط به گواهي کارفرما مبني برتحويل نقشه هاي «چون ساخت» و دستورالعملهاي بهره برداري و نگهداري مي باشد.
۵ـ استرداد کسور وجه الضمان قراردادهاي منعقده با مصوبات قبلي، تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

تبصره ۲ـ

تا زمان اجرايي شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه هاي موضوع اين ماده توسط بانکها اجازه داده مي شود ضمانت نامه هايي که در فاصله زماني تصويب آيين نامه لغايت پايان سال ۱۳۸۲ مطابق فرم هاي ابلاغي در مقررات مورد عمل قبلي توسط بانکها صادر شده يا مي شود موردقبول دستگاههاي اجرايي قرار گيرد. بانکها مکلفند حداکثر از اول سال ۱۳۸۳ به بعد کليه ضمانت نامه ها را برطبق نمونه هاي جديد ابلاغي صادر و ارائه نمايند.

ماده ۹ ـ

ساير شرايط لازم در مورد تضمين هاي قراردادها طبق شرايط عمومي قراردادهاي مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد.

ماده ۱۰ـ

دستورالعمل استفاده از تضمين هاي نوع «هـ» مندرج در ماده (۳) تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و توسط سازمان يادشده براي اجرا ابلاغ مي شود. تا ابلاغ آيين نامه مذکور، دستگاههاي اجرايي مي توانند با تشخيص خود از تضمين هاي نوع «هـ» مندرج در ماده (۳) استفاده کنند.

ماده ۱۱ـ

تضمين معتبر براي انعقاد قرارداد با شرکت هاي خارجي، فقط ضمانت هاي بانکي از بانک هاي مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. ضمانت نامه بخش ارزي قراردادها به لحاظ مقدار بايد حداقل معادل بخش ارزي قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد. مبلغ پيش پرداخت و شرايط پرداخت يا بازپرداخت سهم ارزي پيش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمان واگذاري کارها مي باشد.

ماده ۱۲ـ

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه و پاسخگويي به سوالات احتمالي را برعهده دارد.

ماده ۱۳ـ

اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۱۰۷۲۹/۲۶۵۹۰هـ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ مي گردد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

————————————————————————————————————————————————-

شماره۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰هـ

۲۱/۴/۱۳۸۳
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

آيين نامه تضمين برا ي معاملات دولتي، موضوع تصويب نامه شماره ۴۲۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ به شرح زير اصلاح ميگردد:
۱       ـ در صدر ماده (۵) بعد از عبارت «حسن انجام كار» عبارت «تابع آيين نامه معاملات دولتي» اضافه شود و در بند «الف» ماده (۵) عبارت «به شرح جدول زير تعيين مي شود» به عبارت « مي تواند به شرح زير تعيين شود» اصلاح مي گردد.
۲       ـ بند «ب» ماده (۵) و جدول  ذيل آن به شرح زير اصلاح مي گردد:

ب ـ  تضمين انجام تعهدات:مبلغ تضمين انجام تعهدات در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و درمورد ساير معاملات ده درصد (۱۰%) مبلغ معامله است.
۳       ـ در جزء (۱) بند «ج» ماده (۵) عبارت «مبلغ پيش پرداخت معادل بيست درصد (۲۰%) مبلغ اوليه پيمان است» به عبارت «تعيين ميزان پيش پرداخت (با رعايت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آيين نامه معاملات دولتي) به عهده دستگاه اجرايي است» اصلاح مي شود.

۴       ـ در بند «د» ماده (۵) بعد از عبارت «تضمين حسن انجام كار، بابت تضمين حسن انجام كار» عبارت «در معاملاتساختماني و باربري» اضافه مي گردد.
۵        ـ در ماده (۷) عبارت «حداقل پنج درصد» جايگزين عبارت «حداكثر تا ميزان پنج درصد» شود.

۶        ـ در بند (۵) تبصره (۱)ماده (۸) عبارت «مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود » جايگزين عبارت «مفاد اين تصويب نامه ميباشد» مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
———————————————————————————————————————————————–
شماره۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱هـ
مورخ  ۱۳۸۸/۷/۲۹
الحاق يك تبصره به بند « د» ماده (۵) آيين‌نامه تضميني براي معاملات دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۲۸۱۷/۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند « د» ماده (۵) تصويب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ اضافه مي‌گردد:

تبصرهـ دستگاههاي اجرايي مي‌توانند براي گشايش مالي و اعتباري پروژه‌ها بنا به تشخيص بالاترين مقام كارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حُسن انجام كار، نسبت به استرداد بيست درصد باقيمانده سپرده حُسن انجام كار صرفاً در قبال بلوكه نمودن مطالبات تأييدشده ارسالي از سوي دستگاههاي اجرايي نزد ذيحسابان مربوط (به عنوان حُسن انجام كار)اقدام نمايند.
به هنگام پرداخت مطالبات پيمانكار توسط دستگاههاي اجرايي معادل مبلغ مقرر به موجب اين تبصره از محل مطالبات كسر و به

حساب سپرده مربوط واريز مي‌گردد.

معاون اول رييس جمهور – محمد رضا رحيمي

219 نظرات
 1. علی ملک پور می گوید

  باتشکر از اطلاعاتی که در دسترس گذاشتید کارتان درست است.

 2. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از لطف شما

 3. احسان می گوید

  سوال : اگر مبلغ یک پیمان ۳میلیارد ریال ومبلغ پیش پرداخت ۶۰۰میلیون ریال باشد با توجه به جدول صورت وضعیت ها چه مقدار از صورت وضعیت چهارم بابت استرداد پیش پرداخت کسر می گردد شماره صورت وضعیت مبلغ به ریال
  ۱ ۲۰۰
  ۲ ۵۰۰
  ۳ ۹۰۰
  ۴ ۱۲۰۰
  ۵ ۱۴۰۰

 4. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  پروژه هايي كه مستند به شرايط عمومي پيمان هستند در سه مرحله پيش پرداخت دارند.
  ۸% مبلغ قرارداد با تحويل زمين
  ۶،۵% باتحويل كارگاه
  ۵،۵% با پرداخت ۳۰% از مبلغ قرارداد
  در مرحله مستهلك كردن پيش پرداخت چون قسط اول و دوم قبل از پرداخت صورت وضعيت بوده دقيقا به نسبت همان ضريب پرداخت شده كسر ميشوند.
  اما چون قسط سوم بعد از ۳۰% كاركرد پرداخت شده ، از هر صورت وضعيت جمعا ۲۲،۵% مستهلك ميشود تا جبران اقساط معوق را بنمايد.
  اميدوارم با توضيحات بنده موضوع سوال شما روشن شده باشد.
  موفق باشيد.

 5. جعفر می گوید

  با سلام دو شرکت دولتي ميخواهند با هم پيماني منعقد نمايند.به چه ماده و تبصره اي از آئين نامه معاملات استناد نمايم تا از شرکت مناقصه گر تضمين حسن انجام تعهدات اخذ نمايم.با سپاس کارشناس امور حقوقي و پيمانها

 6. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  متاسفانه موضوعي به اين مضمون ديده ام كه سازمان دولتي طرف قرارداد مي تواند با ارائه يك نامه مبني بر تعهد و تضمين انجام تعهدات ، ازارائه تضمين مرسوم خودداري كند ولي الان مستند آنرا دراختيار ندارم.
  لطفا دراين خصوص پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 7. یاس می گوید

  سلام ببخشید من دانشجوی رشته حقوق هستم دنبال تصویب نامه ای از هیئت وزیران میگردم که راجع به ضمانت اجرای مناقصه هاست خواهشمندم اگر می توانید برام ایمیل بزنید با تشکر.

 8. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن آرزوي موفقيت ؛ همين تصويب نامه و> قانون برگزاري مناقصات دراختيار ماست.
  موفق باشيد.

 9. احمدرضا می گوید

  سلام ببخشید من کاری بزرگی را شروع کردم به اتفاق دوستان و ایا میشه کاری با حجم ۲۰ میلیون تن پیش پرداخت نداشته باشه؟

 10. مدیر سایت می گوید

  سلام و احترام حضور شما
  توافقي دراين زمينه در قرارداد داشته ايد؟

 11. ایمان می گوید

  با سلام
  در صورتی که شرکت پیمانکاری خدماتی با کارکنان خود تسویه حساب ننماید ، آیا می توان سپرده حسن انجام کار وی را در وجه کارکنان پرداخت نمود؟ با توجه به اینکه کارکنان را نهایی در خصوص بدهکاری شرکت از اداره کار گرفته باشند ؟ با تشکر

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درقرار داد خصوصا به صراحت به اين موضوع اشاره شده باشد كه دليل و مورد استفاده اين سپرده چيست به نظر بنده منعي درپرداخت آن به كاركنان درصورت اثبات عدم پرداخت نيست.

 13. غلامرضا شيخ شرفي می گوید

  با سلام و عرض ادب كارشناس حقوقي يك شركت دولتي هستم قراردادي با يك شركت خارجي به دليل عدم توانايي خلع يد ميشود. به منظور تمديد ضمانتنامه بانكي پيش پرداخت، شركت خارجي است معتقد است بايستي مبلغ ضمانتنامه نسبت به مبلغ مستهلك نشده پيش پرداخت كاهش يابد و حتي حاضر است مبلغ باقيمانده را واريز كند و ضمانتنامه را آزاد كند. بفرماييد آيا نظر شركت خارجي درست است يا بايد همانند ضمانتنامه اجراي تعهد و حسن انجام كار ( به دليل اينكه مراتب از طرف دفتر رياست جمهوري جهت دريافت ضرر و زيان پيگيري ميشود)، ضمانتنامه پيش پرداخت اوليه با همان مبلغ اوليه و بدون كسر پرداخت شده قبلي تمديد گردد

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  به نظر بنده و درحال حاضر، قاعدتا پيمانكار به اندازه بخش مستهلك نشده پيش پرداخت به شما متعهد است مگر اينكه پرداختي كه باعث استهلاك پيش پرداخت شده ، مستند و يا واقعي نباشد.
  موفق باشيد.

 15. ازاده می گوید

  برای انعقاد قرار داد پیمان کاری بین ۲ شرکت خصوصی به چه ایین نامه ای می توان استناد کرد

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ايين نامه خاصي سراغ ندارم ولي شرايط عمومي پيمان ، قانون مدني و…مبنا است.

 17. مهدي سجاديه می گوید

  با سلام و احترام
  در قراردادهاي پيمانكاري كه مبتني بر بكارگيري نيروي انساني توسط پيمانكار و براساس قوانين تامين اجتماعي و… مي باشد برآوردي در اسناد مناقصه اعلام نمي شود و مناقصه گران پيشنهاد قيمت را بر اساس قوانين جاريه و درصدي سود براي خود منظور مي نمايند در اين نوع مناقصات نحوه بررسي و كنترل تضمين شركت در مناقصه قبل از بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت چگونه بايد باشد؟و با چه معياري بايد قبول و يا رد شود؟
  سوال دوم اينكه اگر مناقصه گر در محاسبه مبلغ ضمانت دچار كمي اشتباه شده باشد و حال آنكه مبلغ پيشنهاديش خيلي كمتر از سايرين بوده و صرفه و صلاح مناقصه گزار در قبول اين پيشنهاد باشد چه اقدامي مي توان انجام داد؟

 18. محمد رضا کمالی میرزایی می گوید

  باسلام
  میخواستم نحوه و مدت زمان استرداد ۱۰% سپرده حسن انجام کار توسط دستگاههای اجرایی رو بدونم.
  بعد از تحویل قطعی پروژه

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  طبق شرايط عمومي پيمان ۵% سپرده حسن انجام كار بعد از تحويل موقت و ۵% الباقي بعد از تحويل قطعي مسترد ميشود.
  موفق باشيد.

 20. akbar می گوید

  braye yek poroje ke fagat kar farma masalehe an ra midahad masoliyate ma ejra ast ,mablage garar dad 10darsad ast.10darsad az chi?sod?ya dastmozde karegaran?ya kole hazine/lotfan tozih dahid

 21. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا به فارسي سوالتان را مطرح كنيد.

 22. عمران تقی پور می گوید

  با سلام
  ضمن تشکر از راهنمائیهای مفیدتون
  می خواستم سوال کنم اگه کارفرما قسط اول و دوم پیش پرداخت قراردادی را یکجا از صورت وضعیت اول کسر کنه میشه خسارتی ازش گرفت؟

 23. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  چراكارفرما را قانع نمي كنيد كه مطابق شرايط عمومي عمل كند؟
  اگر قراراست پيش پرداختي يكجا تسويه شودچخ لزومي به پرداخت داشت؟
  در هرصورت ضريب مكسوره ۱۴،۵% بوده و بيش از آن مجاز نيست ولي بنده درخصوص خسارت ، عرضي ندارم
  به نظرم معاونت برنامه ريزي استانداري موضوع را مطرح كنيد
  موفق باشيد.

 24. عيسي قاسمي می گوید

  با عرض سلام lميشه يه راهنمايي كنين كه يه شركت دولتي براي گرفتن ضمانت نامه بانكي راهي براش وجود داره كه مبلغ ضمانت توسط بانك مسدود نشه؟

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم استثنايي براي ضمانت نامه هاي شركت هاي دولتي وجود ندارد ولي اگر طرف قرارداد شما هم دولتي باشد ، نامه تعهد نامه هم كفايت ميكند.
  موفق باشيد.

 26. علی خیامی می گوید

  باسلام، در مورد مابه التفاوت مصالح طبق فرمول :
  M = [P – P. (1/10)] T *1/14
  آیا ابتدا (.p-p) انجام میشود و سپس در ۱/۱۰ ضرب میشود یا اینکه
  .p در ۱/۱۰ ضرب میشود و سپس از p کسر میگردد
  با تشکر

 27. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده بعد از كسر در ضريب ۱/۱۰ ضرب ميشود ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 28. سعید می گوید

  با سلام
  بنیاد مسکن از این شرکت ضمانت نامه پیش پرداخت بنفع بانک مسکن گرفته و از بانک مسکن پیش پرداخت گرفته و به این شرکت پرداخت کرده و تا بحال ۳۰ درصد آن مستهلک شده ولی بنیاد مسکن به نامه های تقلیل ضمانت نامه این شرکت هیچ پاسخی نمی دهد و بانک مسکن هم اعلام میکند بر اساس بخشنامه داخلی امکان تقلیل ضمانت نامه وجود ندارد لطفا راهنمایی کنید چه راه قانونی برای این شرکت وجود دارد؟ با تشکر

 29. علیرضا می گوید

  با سلام
  آیا در پیمانهای خدماتی که تامین نیروی انسانی مد نظر است می توان پیش پرداخت به پیمانکار داد ؟

 30. علی خیامی می گوید

  با عرض سلام، من پیمانکار بانک تجارت میباشم که مطابق پیوست شماره پنج قرارداد که قید شده(مابه التفاوت فولاد و سیمان و دو مصالح اصلی دیگر به تایید کارفرما پرداخت میگردد)، که هم اکنون که کار به پایان رسیده و ما دو مصالح کولرگازی و سنگ را در صورت وضعیت لحاظ کرده ایم و مدیریت منطقه لرستان (کارفرما) این را تایید کرده و طی نامه ای نیز اعلام کرده که دو مصالح فوق مورد تایید میباشد، لذا در اداره مهندسی مرکزی میگویند که باید نوع مصالح موقع برگزاری مناقصه اعلام میشده و تایید نمیکنند که به نظر من خلاف قانون و قرارداد میباشد، چون در قرارداد دقیقا اینچنین قید شده است : (ما به التفاوت سیمان و فولاد و همچنین دو مصالح اصلی دیگر که مورد تایید کارفرما قرار گیرد پرداخت میگردد) لذا اداره مهندسی حتی هیچ مصالح دیگری را نمیپذیرد، خواهشمند است اینجانب را راهنمایی نمایید. با تشک

 31. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون اين قرارداد ها براساس شرايط عمومي پيمان نيست ، پيش بيني پرداخت ان درمتن قرارداد ضروري است.

 32. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم مابه التفاوت مصالح در قالب آيتمهايي مو دستورالعملهاي مشخص صادر و ابلاغ ميشود و نمي توان آنرا به همه ي مصالح تعميم داد
  اگر براي موارد مد نظر شما توسط سازمان مديريت سابق مابه التفاوتي اعلام شده قابل وصول است

 33. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بخشنامه داخلي نمي تواند تصويب نامه را خنثي و يا بلااثر كنيد.
  به اين بخش از تصويب نامه استناد و درصورت عدم نتيجه به معاونت مديريت و برنامه ريزي استانداري مراجعه كنيد:
  تبصره ۱ـ
  موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین ها عبارتند از:
  ۱ـ تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.
  ۲ـ تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی کارفرما آزاد می گردد.
  ۳ـ تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می گردد.
  ۴ـ در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد (۵۰%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات برطبق ردیف (۲) آزاد و پنجاه درصد (۵۰%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد.
  آزادسازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی برتحویل نقشه های «چون ساخت» و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری می باشد.
  ۵ـ استرداد کسور وجه الضمان قراردادهای منعقده با مصوبات قبلی، تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

 34. آبروشن می گوید

  باسلام.لطفا” راهنمايي بفرمائيد كه چرا استرداد سپرده حسن انجام كار مهندسين مشاور نيازي به ارائه مفاصاحساب ماليات براي قراردادهاي مشاور با كارفرماهاي دولتي نداردو صرفا” مشاور بايد مفاصاحساب بيمه را ارائه نمايد؟
  البته درجريان بخشنامه سال ۸۳يا۸۴كه گفته است ازادسازي سپرده ها بدون اخذ مفاصاحساب انجام شود نيز ميباشم.ولي طبق چه بخشنامه يا مصوبه اي براي آزادسازي سپرده مشاوري از قديم مفاصاحساب ماليات از مشاورين دريافت نميشده است؟

 35. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مگر مفاصاحساب مالياتي براي پروژه ها الزامي است؟
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم تكليف كارفرما صرفا كسر و پرداخت سرموعد ماليات ماده ۱۰۴ است و نه درخواست ارائه مفاصاحساب.

 36. مجتبی می گوید

  باسلام واحترام
  آیا برای معاملات متوسط و کوچک قراردادهای مشاور باید تضمین انجام تعهدات دریافت شود

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر به قراردادهاي تيپ سازمان مديريت منجر شود بله لازم است.

 38. مجتبی می گوید

  با سلام واحترام
  برای قراردادهای پیمانکاری نیروی انسانی وبهره برداری تضمین انجام تعهدات چند در صد باید گرفته شود

 39. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا به متن تصويب نامه مراجعه كنيد ولي بصورت عمومي اين ضريب ۵% است.

 40. میثم می گوید

  با سلام
  بانک ها (خصوصا بانک تجارت) تا چه سقف مبلغی به یک شرکت ضمانت نامه میدهند؟
  نحوه تعیین این سقف برای شرکت چگونه است؟

 41. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم اين موضوع بسته به اعتبار سنجي شما نزد بانك دارد.
  اينكه چه مقدار گردش حساب داريد و چه اموال و دارايي هايي به نام شركت است و …

 42. حمیدرضا می گوید

  با سلام لطفا توضیح دهید مبلغ پیش پرداخت در کارهای ساختمانی باید صرف خرید مصالح هم بشود یا خیر ؟ و کلا” پیش پرداخت باید صرف چه کاری بشود؟

 43. علیرضا می گوید

  با سلام
  در یک قرارداد بیمه ای عمده خودرویی (بدنه و ثالث ) توسط یک شرکت دولتی با یک شرکت بیمه لطفا در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ تضمین انجام تعهدات از شرکت بیمه گر بهنگام عقد قرارداد اظهار نظر بفرمایند.شرکت بیمه با استناد به بخشنامه بیمه مرکزی و نیز اینکه خود بیمه نامه نوعی ضمانت است از دادن تضمین طفره میرود و از طرفی شرکت دولتی میگوید در قوانین و مقررات از جمله آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی صراحتا برای قراردادهای بیمه معافیتی قید نشده است لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر

 44. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  صرف اجراي پروژه كه ممكن است مصالح هم جرئي ازآن باشد.

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده هم نيازي به اخذ تضمين معامله نيست چراكه تعهدات ايشان بموجب بيمه نامه اي است كه صادر كرده و قاعدتا نمي توان درصورت بروز خسارت از آن طفره رود.
  البته دليل انعقاد قرارداد براي چيست؟

 46. حبیب نظامی قدیم می گوید

  با سلام خواهشمند است بخشنامه مربوط به شرایط آزاد سازی ضمانتنامه پیش پرداخت را برایم ایمیل فرمایید

 47. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تبصره ۱ـ ماده ۸ همين تصويب نامه :

  موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین ها عبارتند از:
  .
  .

  ۲ـ تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی کارفرما آزاد می گردد.
  .
  .

 48. فریدون قدیمی می گوید

  با سلام ، احتراما ضمن تشکر از زحمات جنابعالی به استحضار می رساند اینجانب قرارداد مشاوره ای به مبلغ بیست میلیون تومان با یکی سازمانهای وزارت نیرو را در سال ۱۳۹۰ پایان قرارداد بود به اتمام رسانیم و سند پرداخت در همان زمان به بخش مالی ارسال تا پرداخت صورت گیرد ولی از آن زمان تا حالا بدلیل بدهکاری وزارت مربوطه پرداخت نشده است. دو سال این موضوع میگذرد . چنانچه اگر حالا بخواهد پرداخت کند مبلغ فوق هزینه اینجانب نیز نمیشود . به اینجانب اعلام دارید طبق چه قانونی با توجه به تورم باید از دولت جریمه تاخیر را دریافت نمایم. دولت راه تضمین کار، حسن انجام کار و سایر موارد رادارد .آیا برای مشاور نیز قانونی وجود دارد ؟. بنده حتی مالیات ، حسن انجام کار را نیز در دو سال قبل پرداخت نموده ام . مرا طبق بندهای قانونی راهنمایی نمایید
  با تشکر
  قدیمی

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  درخصوص قراردادهاي پيمانكاران ضوابطي داريم ولي درباره ي مشاوره اطلاعات كاملي ندارم.
  به هرحال مسلم اينست كه حقي از شما ضايع شده لذا پيشنهاد ميكنم از طريق ضوابط حقوقي(خدمات مشاوره اي يك وكيل) موضوع را پيگيري كنيد.
  موفق باشيد.

 50. روحی می گوید

  با سلام وعرض خسه نباشید خدمت شما مدیران وبزرگوارانی که مرحمت فرموده وسوالای ما رو جواب میدیدن:
  من قراردادی دارم مربوط به سال۸۷ که هم اکنون تحویل موقت شده ولی صورتجلسه رفع نقص امضا نمی شود بنده هم از صورت وضعیت مطالبات دارم هم لوازم اضافی خریدم وکار فرما پول ندارد .هم اکنون درخواست آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهداتم رو دادم که حدود یک میلیارد ریال بالاتر از تعهد اولیه کار کرده ام ولی کار فرما حاضر به آزاد سازی این ضمانتنامه نیس واز طرفی اعتبار لازم جهت پرداخت مطالبات این شرکت را ندارد لذا خواهشمندم اگه امکانش هست منو راهنمایی کنین چیکار میتونم انجام بدم .

 51. سعید می گوید

  باسلام
  من درصدی ازسپرده حسن انجام کاررودرازای گذاشتن ضمانتنامه ازکارفرما دریافت کردم ایابازمیتونم ۵۰ درصدحسن انجام کارروپس ازتحویل موقت بگیرم یاباتوجه به اینکه ضمانتنامه گزاشتم دیگه امکان نداره
  باسپاس

 52. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به جمع ۸۰% ازحسن انجام كارتان درقبال ارائه ضمانت نامه قابل دريافت است.

 53. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چراصورتجلسه رفع نقص امضا نمي شود؟

 54. هادی می گوید

  به نظر بنده قراردادهای غیر نقدی که پیمانکاران با شهرداریها می بندند و در پایان کار زمین میگیرندنبایستی سپرده حسن انجام کار از پیمانکار کسر شود و درصورتی که لیست بیمه هم ارائه نماید سپرده بیمه هم نبایستی بعنوان کسورات باشد و در صورتی که پیمانکار طلب کارکردنیز نداشته باشد تنها تضمین مالیات را می بایستی به شهرداری بدهد و در زمانی که زمین را شهرداری به نام پیمانکار خواست بزند آنگاه مفاصاحساب بیمه و مالیات مکسوره را می بایستی از پیمانکار دریافت کند . ولی شهرداری میخواهد پس از پیشرفت ۹۰درصد کار ، پروانه به میزان ۵۰درصد قراردادبرای زمین صادر کند ولی مبالغ حسن انجام کار و سپرده بیمه و مالیات را مطالبه مینماید چه باید کرد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

 55. علي اصغر می گوید

  با سلام
  خدا قوت
  با خودم گفتم با اين همه استفاده اي كه از اين سايت ميكنم اگر يه تشكر خشك و خالي هم نكنم بي معرفتيه.
  دمتون گرم

 56. علي می گوید

  سلام با معرفت
  گل گفتی علی اصغرجان واقعا” کار بزرگی ست نگهداری و ادامه سایت با چنین محتوایی /

 57. مدیر سایت می گوید

  سلام دوست عزيز
  تشكر از اظهارلطف شما و تشكر از كساني كه بي دريغ مارا همراهي و البته بزرگوارانه همكاري ميكنند.
  باتجديداحترام

 58. مهد ی رضانیا می گوید

  ُسلام
  از متن آیین نامه به ضمیمه اصلاحیه ممنون هستم هیچ سایتی مثل شما مقررات اصلاح شده رو نگذاشته

 59. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تشكر از لطف و دقت نظر شما

 60. یحیی می گوید

  ممنون

 61. محسن می گوید

  با سلام
  آیا دستورالعملی در خصوص تخصیص و یا عدم تخصیص پیش پرداخت به ۲۵% الحاقیه وجود دارد؟ یعنی کارفرما مکلف به پرداخت پیش پرداخت به ۲۵% الحاقیه پس از ابلاغ آن هست یا نه؟

 62. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير دراين خصوص دستورالعملي وجود ندارد.
  چراكه مراحل پيش پرداخت قبل از ابلاغ ۲۵% انجام شده است.

 63. محرم می گوید

  با سلام
  می خواستم بدونم چطوری از شهرداری میشه مطالبات خود را از بابت پروزه های عمرانی که از منابه داخلی انجام گرفته است در یافت نمود.در ضمن پروزه به امام رسیده وتحویل موقت هم شده است

 64. محسن می گوید

  سلام ببخشید میخواستم بدونم آیابه تعدیل کسورات تعلق میگیرد اگر با استناد به ماده قانونی باشد بهتر است

 65. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله چراكه به نوعي تعديل جبران بخشي از كاركرد شماست.

 66. رشاد می گوید

  با سلام
  بنده یک پروزه مسکن مهر دارم که برای ضمانت نامه حسن انجام کار ظرفیت ضمانت نامه تموم شده ، شنیده ام که بخشنامه ای است که یک مقدار از ضمانت نامه رو به صورت وثیقه یا سفقه و مابقی را به صورت ضمانت نامه باید صادر کنم / چون مبلغ ضمانت نامه بالاست
  با تشکر اگر زود جوابم را بدیدت متشکر می شم

 67. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حداقل بنده از چنين بخشنامه اي خبر ندارم و احتمالا بايد بانكها بيشتر ازاين موضوع مطلع باشند.

 68. جواد می گوید

  با سلام ، موقعی که در قرارداد قید نشده باشد که ۲۵ درصد از مبلغ قرارداد کسر یا اضافه شود – ولی در اوسط کار مبلغ قرارداد افزایش یابد آیا باید متمم قرارداد تنظیم کرد و یا می شود مبلغ اضافه را فاکتوری کرد.

 69. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر قرارداد براساس شرايط عمومي و خصوصي پيمان تنظيم شده باشد ابلاغ ۲۵% كاهش يا افزايش مجاز است درغيراينصورت بستگي به قبول طرف قرارداد دارد.
  موفق باشيد.

 70. Sbs می گوید

  با سلام
  در دوره اي از كار توسط كارفرما جهت تقويت مالي پيمانكار مصالح پايكار پرداخت شده است ولي تا صورت وضعيت قطعي اين مصالح پايكار كسر نشده است.حال با توجه به اينكه صورت وضعيت قطعي در حال تنظيم شدن است و بايست مصالح پايكار كسر گردد كارفرما در نظر دارد تعديل مصالح پايكار را به نرخ روز كسر نمايد كه تعديل منفي ميگردد.ايا بخش نامه اي در اين خصوص وجود دارد كه بايد تعديل مصالح پايكار كسر شده در صورت وضعيت قطعي بايد به شاخص دوره ورود به كارگاه بأشد؟

 71. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بهترين شرايط وقتي بودكه در هرصورت وضعيت و بنا به مصرف مصالح پاي كار مبلغ آن تقليل مي يافت.
  حال باتوجه به شاخصهاي تعديل ، كارفرما الزاما مي بايست وضعيت به وضعيت و دوره به دوره ي سه ماهه، شاخص ها را محاسبه كند كه ممكن است باتوجه به پرداخت آن در هروضعيت مشمول تعديل همان دوره كه ممكن است منفي هم باشد شود.
  موفق باشيد.

 72. ابراهیم جوهری می گوید

  سلام . معاملات کوچک، متوسط، و بزرگ از نظر بانک مرکزی کدام است؟منظورم مبلغ هر کدامه.

 73. محمد می گوید

  سلام بر اساس قانون برگزاری مناقصات ماده ۲۱ بند ب من اینگونه تفسیر کردم برای عقد قرارداد برای نفر اول مناقصه تحویل حسن انجام کار می تواند بعد از قرارداد باشد منظورم اینه که در ادارات دولتی ابتدا باید حسن انجام تعهدات تحویل کارفرما گردد تا نسبت به امضا و صدور قرارداد اقدام شود نظر شما را می خواستم ممنون

 74. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله همين طور است كه مي فرمائيد.
  اصولاحسن انجام كار بعد از كاركرد مجري قرارداد و درقبال پرداخت وجه معني پيداميكند لذا وصول آن درمقطع تنظيم قرارداد صحيح نيست و صرفا به همان حسن انجام تعهدات بسنده ميشود.

 75. مسعود می گوید

  با سلام
  لطفا در خصوص تسویه پیش پرداخت پیمانکاران به خصوص قسط سوم به صورت واضح توضیح دهید چون با مکانیسم تعریف شده میزان کسور ۲۲/۵% می شود.

 76. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله ضريب پرداختي ۲۰% ولي نرخ استهلاك آن ۲۲،۵% است.
  البته قاعدتا بيشتر از دريافتي نخواهدبود
  دليل آن هم اينست كه شما قسط سوم را بعد از رد كردن ۳۰% از كاركردها دريافت ميكنيد.
  منتهي مبنا پرداخت چه عددي است؟
  مبلغ قرارداد
  يعني ۵،۵% از مبلغ قراردادرا به عنوان قسط سوم ميگيريد درحالي تا كنون ۳۰% كاركرد داشته ايد.
  پس نرخ استهلاك بيشتر ميشود تا به موقع تسويه شود.
  موفق باشيد.

 77. محمد می گوید

  سلام . در صورتیکه یک اداره دولتی با دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت / از پرداخت کامل آن تخطی کند.آیا شرکت خصوصی میتواند فسخ پیمان کند؟

 78. علی میزان می گوید

  باسلام.خسته نباشید.اخیرامبلغ۸۰۰م.ر تسهیلات ازمحل باقیمانده اعتبارات بودجه سالهای۸۴-۸۸به تعاونی مااختصاص یافته است باعنایت به بخشنامه نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده وسایرقوانین جاری بانکی کارشناس پرونده سودمربوطه را۲۵%محاسبه کرده ودرخواست ارائه ۱۶۰م.ر مال غیرمنقول به منظوروثیقه بانکی جهت دررهن قراردادن ملک مطالبه کرده است.ایااین موضوع بامقررات سازگاراست؟سپاس

 79. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته استناد به شرايط عمومي پيمان ميتواند باعث اجبار كارفرما به پرداخت باشد ولي درموارد فسخ پيمان نيامده است.

 80. احمد می گوید

  با سلام
  اگر یک شرکت مهندس مشاور، طرح کشاورزی با سرمایه گذاری حدود ۲۵ میلیارد ریال را بخواهد برای توجیه فنی و اقتصادی بودن آن مطالعه نماید
  حق الزحمه این شرکت چقدر میشود یا چگونه محاسبه میشود؟
  ممنون اگر بتوتنید به این سوال من جواب دهید
  ارادتمند

 81. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  متاسفانه اطلاعي ندارم.
  اين موضوع را بايد از شركتهاي مشابه استعلام كنيد.

 82. محمد حسین می گوید

  با سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار.در صورتی که در یک قرارداد ۲۲ میلیارد تومانی پیمانکار پس از ۵ ماه از شروع کار مطلع شود نسبت به درصد تهیه و اجرای اسکلت در صورت پایان آن ۵ میلیارد از واقعیت عقب هست و کارفرما از اصلاح درصد خودداری نماید چه راه کاری برای حل این مسئله وجود دارد؟

 83. محمد حسین می گوید

  با تشکر.

 84. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم كارخاصي نمي توانيد بكنيد مگراينكه با كارفرما توافقي كارراپيش ببريدويا اينكه ازخيرحسن انجام تعهدات و حسن انجام كار خود بگذريد.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتر بفرمائيد.

 85. آزاده می گوید

  با سلام و احترام
  در بند(ج) ماده ۵ با توجه به اینکه مبلغ پیش پرداخت از ۲۰% به سقف ۲۵% افزایش یافته. مجموع سه قسط ( ۸ + ۶.۵ + ۵.۵) همچنان ۲۰% است. لطفا توضیح فرمایید.

 86. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضريب ۲۵% براي قراردادهاي تجهيزات است لذا وابسته به شرايط پيمانكاري نيست و يكجا پرداخت ميشود.

 87. آزاده می گوید

  با تشکر
  اما در متن قید شده:

  ۱ـ پیش پرداخت در قراردادهای ***پیمانکاری*** و نصب: تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵%

 88. مدیر سایت می گوید

  ۲ـ پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات: مبلغ پیش پرداخت معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ اولیه قرارداد است.

 89. نفیسه می گوید

  با سلام و خسته نباشید.خواهشمند است شماره بخشنامه ایی را که کارفرما می تواند در قبال صورت وضعیت های پرداخت نشده پیمانکار ضمانت اورا در اخذ وام از بانک بنماید را اعلام کنید.

 90. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنين بخشنامه اي هست؟
  لطفا درصورت دسترسي براي انتشار همكاران ارسال بفرمائيد.
  باتشكر

 91. آزاده می گوید

  سلام و با اجازه از مدیر محترم سایت
  فرمول برای محاسبه مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد مازاد بر ۱۰ درصد رشد سالانه است. یعنی ابتدا در ۱/۱۰ (رشد ساله) ضرب و بعد کسر میشود.

 92. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از مشاركت شما

 93. منصور کریمی می گوید

  با سلام وخسته نباشید.من یک پروژه عمرانی از اداره کل راه وشهرسازی دارم.که قرارداد آن بصورت سرجع (مقطوع) می باشد،که زمان قرارداد آن ۱۵ ماه بوده، ولی بدلیل عدم تخصیص بودجه پروژه تعطیل می باشد .در سال ۹۱ حدود ۷ درصد بودجه تخصیص داده اند که آنهم در سال ۹۲ توزیع شده ومن صورت وضعیت شماره یک را در سال ۹۲ گرفته ام وبرای سال ۹۲ هم هنوز هیچ بودجه ای ابلاغ نشده ومن هم بابت صورت وضعیت شماره ۲ که در تیرماه تحویل داده ام هنوز دریافتی نداشته ام .واطلاع دارید که با این وضعیت بودجه پروژه های عمرانی چندین سال طول می کشد تا این پروژه به سرانجام برسد .می خواستم بدانم به چه شکلی می توانم فسخ قرارداد کنم وهمچنین اگر از طریق مراجع قانونی شکایت کنم می توانم خسارت بگیرم وضمنا” قسط دوم پیش پرداخت را هم که باید بدهند به علت عدم بودجه اعلام کرده اند که پرداخت نمی کنیم .لطفا راهنمایی کنید با تشکر فراوان

 94. فرامرز می گوید

  با سلام مدت یک سال است مبلغ چشم گیری از اداره راه وشهرسازی طلب داریم آیا اگر شکایت کنیم بابت دیر کرد قبل از تنظیم دادخواست (منظورم هزینه تاخیر تادیه نیست)بلکه بابت دیرکرد قبل از تاریخ شکایت مبلغی تعلق می گیرد یا بخشنامه ای بابت تعهدات دستگاه اجرایی نسبت به تاخیر پرداخت طلب پیمانکار هست؟با تشکر

 95. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درخصوص تاخیر با استناد به بخشنامه ۵۰۹۰-۵۴-۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۶۰/۹/۲ و ۱۳۰۰-۵۴-۵۱۸۸-۱ مورخ ۶۱/۴/۸ سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق عمل بفرمائید.

 96. فرزاد کریم نادر می گوید

  سلام دنبال بخشنامه ای هستم که بر اساس آن جرایم مالیاتی بر شرکتهایی که بر مطالبات دریافت نشده پیمانکاران تعلق میگیرد را باید دستگاه دولتی طرف قرارداد بدهد میگردم

 97. علي می گوید

  سلام جناب آقای نادر
  بخشنامه خاصی در این رابطه که نحوه مطالبه جریمه را از اشخاص مورد نظر ، غیر از آنچه که در ذیل ( بصورت ماده ی قانونی ) آمده است صادر نشده و یا اینکه حداقل بنده از آن بی اطلاع هستم .
  درماده ( ۹ ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و … آمده است ؛ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.”
  متن فوق و البته جزئیات آن را می توانی در همین سایت جستجو و مورد استفاده قرار دهید .
  موفق باشید /

 98. رسول می گوید

  سلام . خسته نباشید
  پروژه عمرانی را در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ به کارفرما برای بهره برداری تحویل موقت دادم . بعد از تنظیم و رسیدگی صورت جلسات و صورت وضعیت قطعی مبلغ کارکرد از کل مبلغ پیمان به اضافه ۲۵ درصد ابلاغی افزایش پیدا کرد . کارفرما تا سقف ۲۵/۱ درصد مبلغ پیمان را پرداخت کرد و مقرر شد نهایتا تا ۱ سال بعد قرارداد متمم را تنظیم کند و الباقی مطالبات پیمانکار را پرداخت کنند . پروژه تحویل قطعی هم شد اما تا امروز که ۴ سال از بهره برداری و کسب در آمد ( ماهیانه تقریبا ۲۵ میلیون تومان ) برای کارفرما میگذره هیچ اقدامی برای حل مشکل و پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان بدهی تائید شده نکرده اند . استدعا دارد بنده را راهنمایی فرمائید . از زحمات شما سپاسگذارم. ریاحی

 99. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يكي از تكاليف پيمانكار ، بموجب شرايط عمومي پيمان ، رصد پروژه و اعلام وضعيت ريالي و فيزيكي به تناوب اجراي آن است.
  قاعدتا مي بايست قبل از پرشدن سقف قرارداد شرايط را به اطلاع كارفرما رسانده و درخصوص توقف و ادامه آن بصورت مكتوب مجوز مي گرفتيد.
  بااين تفاسير قاعدتا اين مجوز ها الان راهكار شما براي مطالبات معوق بود.
  درهرصورت درشرايط فعلي و به استناد صورتجلسات و نقشه هاي اجراي پروژه با كارفرمامكاتبه و درخواست تعين تكليف كنيد و درصورت عدم پاسخ به معاونت برنامه ريزي مستقر دراستانداري موضوع را منعكس كنيد.
  موفق باشيد.

 100. احسان می گوید

  باسلام لطفا راهنمايي بفرماييد۱۰% سپرده حسن انجام كار مشاورين درقبال تضمين تا چند درصد قابل استرداد مي باشد؟
  آيا مانند پيمانكاران تا سقف ۸۰% مي باشد يا خير؟

 101. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته محتوي اين تصويب نامه درخصوص پيمانكاران است ولي بنا به درخواست مشاور و موافقت كارفرما نبايد منعي در اجراي آن باشد.

 102. محسن می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید، بنده با آب و فاضلاب قرارداد اتفاقات دارم، در قراردادم عنوان شده که حسن انجام کار در دومرحله یعنی ۵ درصد پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی پرداخت شود، آیا با توجه به شرایط پروژه که در آن تحویل قطعی معنی ندارد می توان ۱۰ درصد حسن انجام کار را پس از تحویل موقت دریافت نمود.

 103. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين موضوع به توافق با كارفرما بستگي دارد.
  پيشنهاد ميكنم دريك صورتجلسه تحويل موقت و قطعي را انجام دهيد.

 104. کیان ثابت می گوید

  سلام می خواستم سوال کنم امضای صورت وضعیت قطعی ابا می تواند با نامه مدیر شرکت انگاه تماما توسط یکی از افراد شاغل کارگاه امضا و مهر کارگاه امضا وتحویل نطارت گردد ؟

 105. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نبايد مشكلي دراين خصوص باشد.
  خصوصا اينكه سرپرست كارگاه را كتبا معرفي كرده باشيد.

 106. محسن می گوید

  سلام ، درباره مدیر پروژه و اینکه چطور میشه به کارفرما از راه قانونی این مسئله رو رسوند که برای امور پروژه بعد از سرپرست به مدیر پروژه پیمانکار و بعد مدیرعامل در ارتباط باشن راهکاری دارید، و آیا در جایی پیش بینی شده که بشه از اون طریق با کارفرما مکاتبه کرد، ممنون میشم راهنمائیم کنید

 107. مدیر سایت می گوید
 108. امیر می گوید

  با سلام و احترام آیا بعد از رد کردن صورت وضعیت قطعی و حتی ازاد کردن ۵ درصد از سپرده میتوان درخواست صورت وضعیت مابه التفاوت را نمود

 109. امیر می گوید

  سلام در مشخصات خصوصی پیمان مترمربع زیربنا اعلام کرده مابه التفاوت پرداخت نمی شود آیا این عمل شرایط عمومی پیمان را نقض نمیکند

 110. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير به نظر بنده ملاك قرارداد شما بخشنامه (به نظرم) ۱۰۰۰۰ است ليكن بايد ببينيد دراين بخشنامه چه پيش بيني هاي براي اين موارد شد.

 111. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظور شما مابه التفاوت مصالح است اتفاقا بعد از قطعي شدن كار اين صورت وضيت بصورت قطعي قابل تنظيم است.

 112. رضایی می گوید

  متاسفانه در برخی جاها از عبارت کارهای ساختمانی فقط ساخت ساختمان را برداشت می کنند و برای ساخت تاسیسات ده درصد انجام تعهدات می خواهند که به نظر صحیح نیست . لطفا منظور از عبارت ساختمانی و باربری شامل چه پروژهای است؟

 113. حسني می گوید

  سلام خسته نباشيد
  لطفا راهنمايي بفرماييد آيابخشنامه اي وجودارد كه مشاور درقبال پيش پرداخت سفته دهد و پشت سفته را امضاء نكند.؟؟ ممنون ميشم كمكم كنيد.

 114. جمشید گشتاسبی می گوید

  با درود بر شما
  سازمانی دولتی که ما کار پشتیبانی نرم افزاری آن را انجام میدهیم ،برخلاف مفاد قرارداد که ذکرشده که بایستی بابت حسن انجام کارمعادل ۱۰% ضمانتنامه ارایه دهیم ،ذیحساب آنها میگوید چون به هنگام امضا قرارداد ضمانتنامه ندادید و حالا۶ ماه از تاریخ قرارداد گذشته و حالا که قسط اول قرارداد را میخواهید بایستی به جای ضمانتنامه ،اوراق مشارکت بدهید .این موضوع هزینه های زیادی برای مادارد .میخواستم بپرسم که آیا این شرکتهای دولتی مجاز به چنین دستوری به پیمانکار خود میباشند ؟و ما چه کنیم ؟از بازرسی آن وزارتخانه هم به نتیجه ای نرسیدیم .

 115. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا مفاد قراردادتان را دوباره بررسي كنيد.
  قاعدتا درابتداي قرارداد ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آن هم به ميزان ۵% مبلغ قرارداد اخذ ميشود و نه حسن انجام كار به ميزان ۱۰%
  دوم اينكه كارفرما نمي بايست قبل از اخذ اين ضمانت نامه (حسن انجام تعهدات) قرارداد شما را ابلاغ ميكرد.

 116. iraj می گوید

  سلام ببخشید من خیلی دیر به سایت شما دسترسی پیدا کردم
  سئوال من این است اگر مبلغ پیمانی (خدماتی مربوط به تامین نیروهای تخصص وغیر تخصص بانک ملی ایران حدودا بار مالی پیمان دویست وده میلیارد تومان باشد برای مدت بیست یک ماه و ده درصد آن بیست ویک میلیارد باشد آیا باید طبق آئین نامه این مبلغ چند درصد صفته وضامن / وچند درصد وسیقه ملکی/ و چند درصد ضمانت نامه بانکی/و یا چیز دیگری لطفا راهنمای بفرمائید چون باید این را بدانم چون در براورد من مهم است لطفا توضیح شفاف باشد خیلی سپاسگزارم

 117. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين مبلغي كه مي فرمائيد ۱۰% مبلغ قرارداد است كه معمولا به عنوان حسن انجام كار وطي كاركرد كسر ميشود.
  الان چه نيازي به محاسبات آن داريد؟

 118. رضا رزم گیر می گوید

  باسلام اداره …… برای شرکت در مناقصه پروژه ای با براورد اولیه ۱۵۲۹۶۳۱۵۹۷ریال مبلغ۲۸۰۰۰۰۰۰ریال محاسبه کرده وکمتر از ان را رد می نماید واظهار میدارد قانونی است باید چه کار کنیم(وقتیکه گفتم این کار خلافه فرمودن برو بینیم بابا بذار بادبیاد)

 119. keypour می گوید

  با سلام و عرض ادب ممکن است در خصوص تعدیل کتاب مبوط به منابع دولتی راهنمایی فرموده تا به آن استناد کنم ضمنا” از ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ با بیمارستان دوتتی قرارداد بسته و بجای اتمام قرارداد در ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ هر سال ۲ ماه ۲ ماه قرارداد را تمدید وآخرین قرارداد را در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ طولش دادند و مجبور شدم مبالغ اضافه شده به حقوق کارگران در سال بعد را از جیب بدم ( ۲ماه یا ۳ ماه تمدید شده )من پیمانکار تاسیسات هستم و قراردادم یکساله بوده و در شرایط مناقصه امسال قید کردند که تعدیل به تمدید قرارداد تعلق نخواهد گرفت ولی در سالهای قبل ننوشته بودند

 120. صابر می گوید

  با سلام
  ببخشید سوالی داشتم خدمتتون متمم افزایش مبلغ در قراردادهای پیمانکاری می تواند بعد از اتمام فرارداد انجام شود یا غیر فانونی می باشد

 121. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  منظورتان ازمتمم افزايش مبلغ ، همان ابلاغ ۲۵%است؟

 122. امید ع می گوید

  با سلام و تشکر از اداره چنین سایت مفید و حرفه ای
  بنده اولین دیدارم از سایت خوبتون هست،
  در متن شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره بطور مشخص ذکر نشده که ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اخذ میشه یا نه! فقط کسر ۱۰درصد از هر پرداخت رو اشاره کرده! از طرفی خود پیمانکاران هم ادعا میکنن که توی موارد مشابه ضمانتنامه ارائه ندادن لطفاً راهنماییم بکنین کسر ۱۰درصد از صورت وضعیتها کافیه؟ یا ضمانتنامه هم لازمه؟

 123. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن خوش آمد گويي ؛ لطفا به اين بند قانون برگزاري مناقصات توجه فرمائيد:
  ماده۴ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره
  .
  .
  ب ـ کارفرما باید قبل از شروع فرآیند انتخاب مشاور, مقدمات لازم را برای اجرای تعهدات مشاور مانند مستندسازی مطالعات, نقشه‌ها و مدارک مربوط به مراحل قبلی انجام دهد و از تأمین منابع مالی کار اطمینان حاصل کند.
  لذا به نظر بنده منعي در اخذ اين ضمانت نامه از مشاور نيست.

 124. محمد جواد می گوید

  با سلام و عرض تشکر و ارادت
  کارفرمایی(شرکت گاز خودرو ایران) قرار داد عمرانی بنده که شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم است را فسخ کرده ،بدون حضور بنده و بدون دعوت از کارشناس دادگستری کارگاه را به پیمانکار دیگری تحویل داده و حالاپس از ۵سال حجم کارهای اجرا شده که قبول دارد را اعلام نموده و هیچ هزینه ای بابت تجهیز کارگاه واجاره ابزار و… نمی دهد حال ۲سوال
  ۱- آیا کارفرما پس از تعیین تکلیف صورت وضعیت و با توجه به عدم بدهی این شرکت به کارفرما و اشخاص ثالث آیا سپرده حسن انجام کار را باید آزاد نماید یا آن را چون ضبط نموده دیگر پس نمیدهد
  ۲- بابت خسارت تاخیر در پرداختها چکونه میشود عمل نمود
  بازهم از شما متشکرم

 125. محمد جواد هاتفی می گوید

  با سلام و عرض تشکر و ارادت
  کارفرمایی(شرکت گاز خودرو ایران) قرار داد عمرانی بنده که شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم است را فسخ کرده ،بدون حضور بنده و بدون دعوت از کارشناس دادگستری کارگاه را به پیمانکار دیگری تحویل داده و حالاپس از ۵سال حجم کارهای اجرا شده که قبول دارد را اعلام نموده و هیچ هزینه ای بابت تجهیز کارگاه واجاره ابزار و… نمی دهد حال ۲سوال
  ۱- آیا کارفرما پس از تعیین تکلیف صورت وضعیت قطعی و با توجه به عدم بدهی این شرکت به کارفرما و اشخاص ثالث سپرده حسن انجام کاری را که به دلیل شروع فسخ و ماده ۴۷ ظبط نموده را باید آزاد نماید یا آن را چون ضبط نموده دیگر پس نمیدهد
  ۲- بابت خسارت تاخیر در پرداختها چکونه میشود عمل نمود
  بازهم از شما متشکرم

 126. حسین می گوید

  باسلام
  جهت محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر پرداخت در صورت وضعیت ها منظور از (t) دوره صورت وضعیت مطابق تعریف بخشنامه تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ماقبل آن است لذا در برخی موارد تعداد روزهای کارکرد دوره صورت وضعیت با تاریخ های تسلیم مطابقت ندارد در این خصوص چه باید کرد

 127. يوسفي می گوید

  با سلام و عرض تشكر بخاطر اطلاعات مفيدتون
  در معاملات كوچك هم امكان ارائه چند صورت وضعيت وجود دارد يا تنها تحت يك صورت وضعيت بايد پرداخت انجام شود. اگر قانوني در اين باره وجود دارد آنرا عنوان نمايئد با تشكر فراوان

 128. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اصل مبلغ كل معامله است كه ملاك قرار ميگيرد و نه نحوه ي پرداخت آن
  لطفا به قانون برگزاري مناقصات مراجعه كنيد ولي معامله كوچك با مسئوليت كارپرداز و دريك مرحله پرداخت ميشود.

 129. احسان می گوید

  سلام من تو قسمت عضویت ایمیل رو زدم و فعالشم کردم اما نمیدونم چجوری باید تو سایت سوال بپرسم و سوال رو ارسال کنم

 130. احسان می گوید

  با سلام
  قرار بصورت مدیریت پیمان می باشد که کارفرما به کار خاتمه پیمان داده است کار را بصورت دست دوم به پیمانکار جزء داده شده است برای اجرای قسمت دیگر کار محل کارگاه که در اختیار پیمانکار جزء داده شده را به چه صورت باید به از پیمانکار جزء پس گرفت و نحوه ابلاغ کردن آن به چه صورت میباشد

 131. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  عضويت شما دراين بخش باعث ارسال پستهاي منتشر شده سايت به ايميل شما مي شود.
  سوالات مرتبط با هرپست را درانتهاي همان مسير و از طريق ارسال كامنت مطرح فرمائيد.

 132. محسن می گوید

  سلام وقت بخیر
  سوال: در قراردادهای نظارتی ، صرفنظر در مدت قراردادوحتی مبلغ قراردادوالحاقیه(۲۵%)آن ، آیاادامه فعالیت ناظر از قراردادهای اجرایی که ناظر برآن نظارت میکند تبعیت مینمایید یا محدود به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان خواهدبود؟

 133. فرهاد می گوید

  سلام اگر در یک پروژه عمرانی شهرداری از منابع داخلی حدودا ۵۰% پروژه انجام یافته باشد برای ادامه کار (بنا به دلایل تورم یا کارهای پیش بینی نشده یا درخواست های اضافه شورا یا شهردار ) تا چه سقفی میتوان به قرارداد مذکور بر اساس مجوز شورا متمم قرارداد اضافه کرد؟ ا تشکر

 134. بدخشان می گوید

  سلام وعرض وخسته نباشيد ، يك سوال برايم مطرح شده خواهش مي كنم راهنماييم كنيد
  درماده ۵ بندج وقسمت ۱:” براي واريز قسط سوم معادل ۸% علاوه بر۱۴.۵%يادشده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود.”
  قسمت ۸% برايم سوال پيش آمده منظوراز۸%چيست

 135. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يعني شما جمعا ۲۰% پرداخت كرده ايد ولي با ۲۲،۵% مستهلك ميكنيد تا صفر شود.
  دليل آن هم به اين خاطر است كه شما قسط سوم را بعد از ۳۰% كار كرد پرداخت كرده ايد و اگر بخواهيد با همان ۲۰% مستهلك كنيد صفر نمي شود.

 136. اشکان می گوید

  با سلام در طی قرار دادی پیمانکاری که خاتمه خورده پس از ارائه صورت وضعیت قطعی کارفرما تحویل موقت رو انجام نمیده میگه باید پیمانکار با کارفرما تصفیه حساب کنه حالا پیمانکار میتونه شکایت کنه رای ازاد سازی ضمانت نامه؟

 137. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا شرايط عمومي پيمان را اينجا مطالعه كنيد.

 138. منفرد می گوید

  با سلام و اداي احترام؛
  آيا براي قراردادهاي دولتي، به ازاي هر روز ديركرد، درصد مشخصي از مبلغ قرارداد به عنوان جريمه ي تاخير وجود دارد؟
  با تشكر

 139. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درقراردادهاي پيمانكاري شرايط محاسبه جريمه در شرايط عمومي پيمان قيد شده است ولي اينكه به ازاي هر روز ديركرد مستندي باشد بي اطلاعم.
  البته ممكن است در متن قرارداد توافقي دراين خصوص شده باشد.

 140. فلاح می گوید

  سلام وقت به خیر
  در قراردادی که با کارفرما نیمه دولتی (هیات امنایی) داریم به نظر برای دریافت مطالباتمان که حدود ۳۰ درصد قرارداد میباشد می بایست شکایت کنیم. روال انجام شکایت در پروژه های عمرانی به چه صورت است؟ چه مدارکی مورد نیاز است؟ نیاز به استخدام وکیل می باشد؟
  با تشکر

 141. سجاد برنوسی می گوید

  دریافت قسط اول و دوم پیش پرداخت قبل از شروع کار بوده در این صورت تدخیرات دریافت پیش پرداخت قسط دوم چطوری محاسبه می شود.

 142. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم.
  قسط دوم پيش پرداخت بعد از تجهيز كارگاه پرداخت ميشود.

 143. مازیار می گوید

  با سلام با توجه به اینکه در اداره ای پیمانکار هستم و قرار شده یک مناقصه بدون تشریفات بهم واگذار کنن ولی اعتبار صلاحیت پیمانکاری تمام شده و در حال تمدیدش هستم و یک نامه از صندیکتی پیمانکاران گرفتم که در دست بررسی و اقدام است ولی اداره مذکور قبول نمیکند ولی گفتن یه بخشنامه ای هست که وقتی اعتبار به پایان رسیده تا ۱ سال شرکت میتواند در مناقصه ها شرکت کند در صورتی که شرکت مستند ارایه کند که در حال تمدید است لطفا راهنمایی کنید اگر بخشنامه ای وجود دارد .

 144. آرش شاهکار می گوید

  با سلام وتشکر از راهنماییتون
  خدمتتان عارضم که شرکت متبوع اینجانب از سال ۸۹ با یکی از سازمانهای دولتی عقد قرارداد پیمانکاری نموده که در سال ۹۱ پروژه تحویل موقت گردیده است لذا صورت وضعیت قطعی از سال ۹۱ در تحویل کارفرما می باشد و با فشار این شرکت نهایتا پروژه در سال ۹۴ تحویل قطعی گردیده است ولی متاسفانه تا کنون نتیجه ای از صورت وضعیت قطعی بدست نیامده سوال بنده در این نکته است که آیا امکان آزاد سازی تضمین حسن انجام کار پروژه میسر است واگر بلی با چه شرایط یا ضمانتی؟؟؟

 145. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  طبق شرايط عمومي پيمان وقتي پروژه تحويل قطعي ميشود نصف از حسن انجام كار آن قابل آزاد سازي است.

 146. مریم می گوید

  باسلام خسته نباشید همین طور که اطلاع دارید مالیات تا سال ۹۱ پنج درصد بوده و از سال ۹۲ به ۳ درصد تغییر کرده حالا اگر قراردادی قبل از سال ۹۱ بسته شده و تا الان تسویه نشده باشه تکلیف پرداخت مالیات تا قبل از سال ۹۱ چیست

 147. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لینک زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 148. اسلامی می گوید

  با سلام
  اگر قرار داد بر اساس شرایط عمومی پیمان باشد . طبق ماده ۳۶ که در آن بابت پیش پرداخت ذکر کرده : کارفرما موافقت دارد …..
  آیا پرداخت پیش پرداخت در مج پیمانکار از طرف کارفرما الزامی میباشد یا کارفرما اختیار دارد پرداخت ننماید ؟

 149. محمد می گوید

  چگونه میتوان جهت خرید قیر در یک پروژه عمرانی با استفاده از ماده ۸۰ پیش پرداخت دریافت نمود

 150. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ماده ۸۰ چی؟
  اگر پروژه شما براساس فهرست بها تنظیم شده تا ۲۰% پیش پرداخت امکان دریافت دارید یا اینکه صورت وضعیت مصالح پای کار رد کنید.

 151. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باتوجه به اینکه شرایط عمومی پیمان ضمیمه این قراردادهاست عملا کارفرما موافقت خود را با پرداخت پیش پرداخت اعلام نموده است.

 152. مجيد صادقيان می گوید

  با سلام آيا بخشنامه اي وجود دارد كه به شركتهاي دولتي اجازه بدهد در مناقصات بين المللي كه توليد كننده داخلي برنده شود قرارداد ارزي منعقد گردد؟

 153. شاهینی می گوید

  سلام
  میخواستم شماره یا اسم بخشنامه ای که میگه کارفرما می تونه از محل حسن انجام کار مطالبات صورت و ضعیت پیمانکار را بدهد را بدونم اگر امکان داره لینک دانلودش هم بزارید ممنون میشم.

 154. حسین می گوید

  باسلام مدت دوره تضمین درقراردادهای مختلف چند سال است وبه استناد چه مدرک قانونی. باتشکر

 155. بهار می گوید

  ﯾﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲ ﺗﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑﺎﯾﮑﯽ ﺍﺯ
  ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﮊﻫﻬﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ
  ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﻤﻮﻥ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﺸﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ
  ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﻓﺘﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ
  ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺷﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﺴﺪﻭﺩ
  ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻤﻮﻥ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻤﻮﻧﻮ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ
  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﻪ

 156. Mohammad می گوید

  با سلام و عرض ادب
  درصد تجهیز کارگاه در فهرست بهای ابنيه چقدر از درصد برآورد اولیه است؟

 157. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر اشتباه نکنم و ضریب تغیر نکرده باشد ۴% برآورد درکارهای ساختمانی وتاسیساتی و۶% در راه سازی

 158. محسن دلارام می گوید

  در صورتیکه کارفرما بعد از تحویل قطعی پیمان از آزاد سازی تضمین حسن انجام تعهدات امتناع کند چگونه وبه چه استنادی باید اقدام کرد ؟
  با تشکر وامتنان

 159. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد بسته اید می توان به آن استناد و پیگیری کرد.

 160. شبانی می گوید

  آیا شرکتهای دولتی از ارائه تضمین حسن اجرای تعهدات معاف هستند با مستند قانونی راهنمایی فرمائید

 161. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر دوطرف شرکت دولتی باشند با نامه ای مبنی برتضمین انجام تعهدات , موضوع منتفی است.

 162. سمیه بخشی کیا می گوید

  با سلام
  ایا از مبلغ صورت وضعیت فروش اجناس سپرده حسن انجام کار کسر میگردد؟
  در صورتی که ضمانتنامه حسن انجام تعهدات داشته باشیم چطو؟

 163. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بستگی به توافق شما در قرارداد دارد.
  اینکه این سپرده چه خاصیتی دارد و درچه مقاطعی مسترد میشود.

 164. فضل الله بیرانوند می گوید

  برای شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۳۱۶۰۰۰۰۰۰ ریالچه مبلغ چک تضمینی لازم می باشد

 165. لعیا می گوید

  با سلام
  آیا در پروژه های عمرانی رئیس کارگاه می تواند خود پیمانکار پروژه باشد

 166. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله این مسئولیت در هر صورت بعهده پیمانکار است.

 167. وحید می گوید

  سلام من یه قرارداد دارم که بصورت دست مزدیه ودر قرارداد ماده۹(مابه التفاوت)ذکرشده به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد ومابه تفاوت تعلق نمیگیرد . میخواستم بدونم در صورتی که دراین پروژه اضافه کاری انجام شود که داخل موضوع پیمان قرارداد نباشد ضریب پیمان تعلق میگیرد یل نه؟؟؟

 168. zamin gostar vahdat می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم.
  با توجه بر اینکه نسبت به تاخیر تادیه در پیمان نامه و قرارداد مواردی ذکر نشده است.و با توجه به شکایت شرکت از کارفرما جهت پرداخت بدهیهایش و همچنین محکوم شدن کارفرما ایا این امکان وجود دارد که شرکت نسبت به تاخیری که در پرداختهایش از طرف کارفرما رخ داده و همچنین در پیمان نامه اصلا اشاره ای به همچین موضوعی نشده نسبت به تاخیر تادیه اقدام نماید و نتیجه ای بگیرد؟
  متشکرم.

 169. علی می گوید

  با سلام واحترام
  زمان تحویل موقت پروژه کی میباشد؟وایا تایید صورت وضعیت تا سقف بالای ۹۰درصد میتواند قبل از تحویل موقت انجام گیرد؟

 170. مدیر سایت می گوید

  باسلام و عرض ادب
  زمان تحویل بعد ازاتمام پروژه است.
  به نظرم منعی دراین خصوص نیامده است.

 171. sf می گوید

  با سلام وعرض ادب در پروژه طرح وساخت
  چنانچه کارفرما بعلت کمبود نقدینگی در صدی از قسط سوم پیش پرداخت واولین صورت وضعیت را نپرداخته باشد ، پیمانکار مجاز به تعطیلی کارگاه است ، دراین خصوص اگر بخشنامه ای وجود دارد ؟ راهنمائی فرمائید
  با تشکر

 172. عبدالحسین شفیعی می گوید

  با سلام و عرض ادب
  در خصوص ضمانتنامه ها بخشنامه ای بود مبنی بر اینکه تاریخ شروع قرارداد تاریخ واریز اولین قسط پیش پرداخت به حساب پیمانکار است . شما از این بخشنامه اطلاعی دارید . اگر ممکن هست شماره بخشنامه را به ایمیل بنده ارسال فرمایید.
  با تشکر از جنابعالی

 173. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این موضوع وابسته به بخشنامه نیست بلکه براساس شرایط عمومی پیمان است.
  ضمنا ملاک صورتجلسه تحویل زمین است.
  لطفا در سایت جستجوکنید.

 174. يزداني می گوید

  با سلام چه بخشنامه اي اشاره دارد به اين موضوع كه بعد از تصويب وضعيت قطعي توسط كارفرما، بدون نياز به مفاصا حساب سپرده حسن انجام كار آزاد مي شود؟؟؟

 175. قاسم می گوید

  ايا به طلبي كه پيمانكار از كارفرما دارد و تحويل وتحول نيز انجام شده سود تعلق ميگيرد

 176. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سود که نه ولی خسارت تاخیر چرا

 177. مهدی می گوید

  سلام.
  اگر پیمانکار سوالی از مشاور یا کارفرما بپرسد (یا در موردی که ابهامی دارد کسب تکلیف نماید)، مشاور یا کارفرما چند روز وقت برای پاسخگویی دارد؟ و اگر د رمدت مقرر پاسخ ندهد آیا پیمانکار میتواند به برداشت خود اکتفا نموده و کار را طبق آن انجام دهد؟ این موضوع در کجا (شرایط عمومی، شرایط خصوصی، بخشنامه یا آیین نامه) آمده است؟

  ممنون از شما

 178. فرزاد گویا می گوید

  با سلام و احترام
  می خواستم در خصوص پرداخت خسارت دیرکرد برای پرداخت پیش پرداختها و صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکاران در قراردادهای طرح و ساخت از شما راهنمایی بگیرم .
  آیا مصوبه ای در این خصوص سراغ دارید به من کمک کند؟
  ممنونم

 179. حامد می گوید

  ضمن عرض سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم آئین نامه یا بخشنامه ای هست که راجع به خسارت وتمدید مدت پیمان مربوط به تاخیر در پرداخت پیش پرداخت قراردادهای پیمانکاری توضیحی داده باشه؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید(فوری)

 180. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درخصوص تاخیر با استناد به بخشنامه ۵۰۹۰-۵۴-۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۶۰/۹/۲ و ۱۳۰۰-۵۴-۵۱۸۸-۱ مورخ ۶۱/۴/۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق عمل بفرمائید.

 181. سعید شیاسی می گوید

  با سلام در خصوص حساب جاری مشترک که در کارتکس با امضا هریک به تنهایی موافقت شده مسئولیت تضامنی است و از هرکدام از صادر کنندگان چک میشود اموال بازداشت کرد در قبال چک برگشتی

 182. علي عظيمي می گوید

  با سلام وخسته نباشيد
  يه سوال فني داشتم
  اگر پيمانكاري باصورت جلسه تحويل موقت طبق قانون از فرض ۱۰۰ريال سپرده ۵۰ريال را يعني نصف سپرده حسن انجام كار رادريافت نموده باشد وبعد از مدتي در خواست كسور وجه الظمان كند وضمانتنامه بانكي ارائه دهد تا چقدر مي تواند از سپرده خود را دريافت كند آيا دراين حالت طبق قانون هشتاد درصد هم بايد ۲۰ درصد كل سپرده يعني ۲۰ريال طبق فرض بايد نزد دستگاه اجرايي باقي بماند تا تحويل قطعي ارائه كند يا بايد محاسبه ۸۰در صد سپرده از ۵۰ريال باقيمانده باشد

  ممنون از سايت خوب شما

 183. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  ۸۰% از الباقی سپرده نزد کارفرما ملاک است.

 184. شهرام می گوید

  با سلام اگر هر دو شرکت دولتی باشند براساس چه بند و یا ماده ای مناقصه گر دولتی از ارائه تضمین معاف است. و با یک نامه موضوع ارائه تضمین منتفی میشود؟
  با سپاس

 185. رامین می گوید

  باسلام وعرض ادب..
  دریک قرارداد مدیریت پیمان به عنوان کارفرما تغییراتی در نوع سازه و متراژ زیربنا حادق شد که باعث افزایش هزینه ی ساخت وایجاد تاخیراتی در اجرا گردید..ازسویی تاخیراتی نیز در پرداختها وجود داشته…با این حال..باابلاغ۲۵ درصد نیز ظاهرا کار به اتمام نمیرسد…سقف ریالی پروژه نیز با پرداختهای انجام شده پرشده…حال آیا ۲۵ درصد ابلاغ گردد یاخیر….وبرای مبالغ مورد نیاز بیش از ۲۵ درصد چگونه رفتار شود…لطفا مستندآنرا نیز بگذارید…پیمانکار بدلیل نوع قرارداد پیمان مدیریت توافق به اتمام کار با شرایط قرارداد رادارد.
  تشکر

 186. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  یکی از وظایف پیمانکار بررسی مستندات و نقشه ها ی قرارداد و اعلام موارد ایراد یا پرشدن سقف کارکرد قبل از رسیدن به کل آن است.
  آیا این کارانجام شده؟

 187. رامین می گوید

  باسلام مجدد. تغییر درنقشه ها از سوی کارفرما بعد از ابلاغ قرارداد و شروع کار صورت گرفته وافزایشات بنا بیانگر نیاز پروژه به هزینه ای بیش از ۲۵ درصد علاوه بربراورد اولیه خواهد بود که البته باتوجه به انکه درین نوع قرارداد پیمانکار صرفا درصدی از هزینه پروژه را بعنوان حق مدیریت دریافت میکند آیا لزومی در مشخص بودن مبلغ براورد اولیه یا ثانویه پروژه وجود دارد ؟چراکه هزینه ها مرتب توسط کارفرما با ارایه فاکتور و..پرداخت میگردد..
  بااین حال چون سقف براورد اولیه یک میلیاردتومان بوده..سقف پر شده لیکن باتوجه به افزایشات حادث شده ازسوی کارفرما،تاکنون پروژه باتمام نرسیده ونیازمند هزینه بیشتریست..۲۵ درصد ابلاغ نگردیده اما پروژه با مبالغی بیش از ۲۵ درصد باتمام خواهد رسید.
  پیمانکار صرفا طی یک نامه اعلام نموده که سقف قرارداد او باتمام رسیده و نیاز پروژه به تامین مالی با رقمی بیش از ۲۵ درصد خواهد بود و توافق خودرابااتمام کار با همان نرخ قرارداد اعلام نموده برای بیش از ۲۵ درصد..حال ایا باید پیمانکار مدیریت پیمان ریز متره و براورد مابقی کار را مشخص کند یا نه از آنجاییکه او صرفا درصدی از هزینه کرد را بانظارت کارفرما بر خرجکرد دریافت میکند نیازی نیست و همان مکاتبه وی کفایت میکند؟؟؟
  حال بعنوان کارفرما چگونه بطور قانونی مابقی کار را ابلاغ کنیم که به مشکل قانونی برخورد نکنیم درمواجهه با دستگاههای نظارتی.سپاس بیکران

 188. پیمانکار13 می گوید

  سلام و احترام
  دو سوال داشتم ازتون
  اول اینکه آیا در مورد پروژه هایی که زیر نظر یک سازمان دولتی اما با بودجه ی خیرین و یا … کار میشه الزاما نیازمند مناقصه است؟ و یا راه های دیگری هم برای واگذاری قرارداد وجود داره؟

 189. احمد می گوید

  آیا کسورات شامل پیش پرداخت به تعدیل تعلق می گیرد؟؟

 190. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بحزپیش پرداخت مابقی بله

 191. مسعود مقیمی می گوید

  سلام و خسته نباشید اگر ممکنه من رو کمک کنید و جواب این سوال رو کسی میدونه لطف کنید بنویسید
  ایا در قرارداد حسابرسی سپرده حسن انجام کار قابل قبول است
  لطفا جواب سوال رو با ذکر منبع برام بنویسید ممنونم

 192. ساها می گوید

  با سلام
  اگر کارفرما در عودت دادن مبلغ تضمین شرکت در مناقصه پیمانکارکه برنده مناقصه نشده تاخیر بیش از حدو تعلل نماید قانون چیست؟(بیش از ۴۰روز تاخیر کرده است)

 193. حسن می گوید

  باسلام وخسته نباشید تاریخ اخذ تضمین انجام تعهد ات قبل از تاریخ عقد قرارداد باید باشد یا تاریخش بعد ازتاریخ عقد قرارداد باید باشد

 194. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پس از اعلام برنده شدن ضمانت نامه شرکت در مناقصه در قبال ضمانت نامه انجام تعهدات مسترد و براساس ضمانت نامه اخیر قرارداد منعقد میشود.

 195. احسان می گوید

  با سلام تضمين انجام تعهدات در قراردادهاي پيمانكاري را در چه صورتي ميتوان دريافت نكرد؟

 196. امین رحیم یزدی می گوید

  سلام و عرض ادب
  بنده در یکی از مناطق شهرداری تهران با توجه به برنده شدن در مناقصه نسبت به واریز نقدی سپرده حسن انجام تعهدات اقدام کردم و بعد از انعقاد قرار داد ضمانت نامه گرفتم تا اون مبلغ واریز نقدی رو استرداد کنم ولی الان ممیز میگه یه بخشنامه بیار که این کار شدنیه خواستم از شما کسب اطلاع کنم. سپاسگذارم

 197. تقوی نژاد می گوید

  سلام
  با تشکر از زحمات شما
  این آیین نامه که مربوط به سال ۱۳۸۲ هست به همراه همه اصلاحات و دستورالعمل های مربوطه نسخ شده و الان آیین نامه تضمین مصوب ۱۳۹۵ حاکم است.
  بهتره متن جدید را ارائه دهید چون شاید بعضی از مخاطبان دچار اشتباه بشن
  ممنون

 198. تقوی نژاد می گوید

  سلام
  دوست عزیز اصطلاحات بکار رفته دقیق و فنی نیست
  شما باید نوع قرارداد خودتون اعم از خرید ، فروش ، پیمان و … را ذکر کنید
  در پایان یه راهنمایی در پیام بعدی برای دوستان گذاشتم
  لطفا مطالعه کنید

 199. تقوی نژاد می گوید

  نوع دقیق تضامین و نام آنها در آیین نامه قدیم و جدید به شرح زیر است:

  تضمین شرکت در مناقصه — تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار – جدید
  تضمین انجام تعهدات —- تضمین انجام تعهدات
  تضمین پیش پرداخت —- تضمین پیش پرداخت
  تضمین حسن انجام کار — تضمین حسن اجرای کار – جدید

 200. تقوی نژاد می گوید

  دوستی که راهنمایی می خواستن نام تضمین را اشتباه نوشتند . البته در بسیاری از قراردادها و متون دولتی و شهرداری و … هم از این دست اشتباهات زیاد به چشم میخوره .احتمالا منظورشون تضمین انجام تعهدات بوده که با توجه به مواد ۴ و ۵ آیین نامه تضمین جدید مجری یا پیمانکار در ارائه نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین مخیر است.
  یعنی می تواند وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت یا سند ملکی یا مطالبات تایید شده قراردادها به کارفرما ارائه نماید و در صورتی که تضمین ارائه شده توسط پیمانکار مطابق آیین نامه تضمین باشد ، کارفرما مکلف به پذیرش است.
  در ضمن جابجایی و تغییر در تضامین با کسب اجازه از مقام مجاز ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور در دستگاه کارفرما و به تشخیص و مسئولیت ایشان مجاز است.

 201. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  درابتدای متن (زیرعکس)لینک جدیدآیین نامه بارگزاری شده است.
  باتشکر

 202. فرشاد باطبی می گوید

  آیا قراردا اجاره خودرو شامل کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار میشود البته با عنایت به اینکه ماهیانه با رانندگان تسویه حساب میگردد

 203. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفاایین نامه جدید را که ابتدای متن لینک گذاری شده مرور کنید.

 204. حمید می گوید

  با سلام و احترام
  ایا کارفرما میتواند بندی از شرایط عمومی را در شرایط خصوصی حذف نماید و با تغییر به دلخواه خود در شرایط خصوصی بیاورد مانند بند ۸-۵ حل اختلاف . اگر غیر قانونی میباشد بند یا تبصره ای هست که با ان به قاضی اثبات کرد
  ممنون از پاسخگویی و وقتی که نیگذارید

 205. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  به اسناد مناقصه مراجعه کنید
  وقتی مبنای انعقاد قرارداد شرایط عمومی پیمان باشد امکان تغییر درمتن آن نیست

 206. احسان برازنده می گوید

  با سلام و عرض ادب
  آیا می توان از ضمانت نامه های پیش پرداخت اول و دوم برای دریافت پیش پرداخت سوم استفاده کرد؟

 207. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا باید برای کل پیش پرداخت اعم از مانده و درخواستی ، ضمانت نامه نزد کارفرما داشته باشید.

 208. مسعود می گوید

  با سلام
  جهت اطلاع عرض میکنم که بنده وقت زیادی جهت مطالعه شرایط عمومی پیمان یا انواع بخشنامه ها و مقاله ها و مطالب درج شده در سایتهای مطرح یا متفرقه برای پیدا نمودن جواب سوالم صرف کرده ام ولی موفق نشدم و تا حالا کسی نمیدونسته

  لطفا بفرمایید در هنگام عقد پیمانها ، مدت دوره تضمین که بعد از صورتجلسه تحویل موقت در صورت عدم وجود هرگونه نقص عملا شروع میشود بر چه اساسی تعیین میشود؟

  آیا اصولی یا فرمولی برای محاسبه این مدت وجود دارد ؟
  مثلا شخصی نقل کرده است که عرفا نباید از ۲.۵ برابر مدت پیمان بیشتر باشد یا شخص دیگر گفته که مدت دوره تضمین دل بخواهی نظر مشترک کارفرما و مشاور است و جنبه فرمایشی و حکمی دارد و هیچ مبنای بخشنامه ای ندارد و خلاصه اینکه به هیچ جواب مستدلی نرسیده ام
  بنابراین لطفا راهنمایی بفرمایید
  با تشکر

 209. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  دوره تضمین در ماده ۵ موافقتنامه تعیین وبراساس آن تحویل قطعی انجام میگیرد:
  ماده۵- دوره تضمين
  حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده ۳۹ شرايط عمومي تعيين مي شود، براي …………… ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده ۴۲ شرايط عمومي عمل مي شود.

  ماده۴۱ – تحویل قطعی

  درپایان دوره تضمین تعیین شده درماده ۵ موافقتنامه کارفرمابنابه تقاضای پیمانکاروتاًییدمهندس مشاور،اعضای هیات تحویل قطعی وتاریخ تشکیل هیات رابه همان گونه که درماده ۳۹ برای تحویل موقت پیش بینی شده است معین وبه پیمانکارابلاغ می کند…………

 210. M می گوید

  سلام.
  آیا درخصوص نحوه ضمان تاخیر تعهدات مالی مناقصه گذار از سوی سازمان برنامه بودجه بخش نامه ای وجود دارد.
  باتشکر

 211. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درخصوص تاخیر با استناد به بخشنامه ۵۰۹۰-۵۴-۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۶۰/۹/۲ و ۱۳۰۰-۵۴-۵۱۸۸-۱ مورخ ۶۱/۴/۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق عمل بفرمائید.

 212. محمدیان می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  آیا در متمم قرارداد نیاز به ضمانت نامه حسن انجام تعهدات می باشد یا خیر؟

 213. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر چراکه هم در آیین نامه بندی قید نشده و هم وقتی قرارداد متمم منعقد میشود ، قرارداد اول به پایان رسیده و هنوز ضمانت نامه آن نزد کارفرما موجود است.
  البته آیین نامه جدید که ابتدای پست لینک گذاری شده را هم مشاهده کنید.

 214. یاسر می گوید

  با سلام ایا شرکت دولتی میتواند ازادسازی سپرده حسن انجام کار (۱۰ درصد) و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات را منوط به ارائه مفاصا بیمه بکند؟

 215. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حسن انجام تعهدات خیر
  ولی حسن انجام کار در بخشنامه های تامین اجتماعی هست

 216. محمود می گوید

  باسلام آیا شهرداری میتواند پروژه عمرانی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال را به صورت مدیریت پیمان منعقد کند. لطفا مستندات ارائه گردد. سپاس.

 217. بهنام می گوید

  با سلام ، در متن قرارداد تاریخ تضمین حسن انجام تعهدات بعد از تاریخ عقد قرارداد باشد تکلیف چیست؟

 218. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا قبل از تنظیم قرارداد ، ضمانت نامه انجام تعهدات اخذ میشود و نیازی به ذکر آن در متن نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.