حسابان وب

بخشنامه۱۱/۱ جديد درآمد(اصلاح دستورالعمل بازرسي دفاتر قانوني)

50 7,788

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

– بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ مورخ ۹۹/۵/۱۵ (تنقيح و تلخيص بخشنامه هاي ١١ تامين اجتماعي( بازرسي از دفاترقانونی))+ فرمهای پیوست را اینجا ببینید.


پيرو بخشنامه ۱۱ جديد درآمد،و در راستاي سياستهاي اصولي واعتمادسازي فيمابين سازمان و كارفرمايان وتسهيل درپاسخگويي و استفاده بهينه از نيروي انساني، بخش هاي اول (نحوه درخواست بازرسي از دفاتر قانوني) ، دوم(اقدامات اوليه واحد بازرسي دفاتر قانوني) .بند”۳″ بخش سوم (نحوهع تشخيص حقوق ، مزايا و مزد ساير هزينه هاي مشمول كسر حق بيمه)،بخش ششم (اقداماات واحد درخواست كننده پس از دريافت گزارش بازرسي دفاتر قانوني) وبخش هفتم(ساير موارد)بخشنامه مذكور از تريخ صدور اين بخشنامه به شرح زير اصلاح وجايگزين مي گردد:

الف) اولويت‌بندي انجام بازرسي از دفاتر قانوني

واحدهاي اجرائي موظفند طبق اولويت‌بندي ذيل نسبت به درخواست واحدهاي دفاتر قانوني در برنامه‌ريزي و انجام بازرسي رعايت نمايند:

۱- اولويت اول: قرارهاي صادره از هيأتهاي تشخيص مطالبات

۲- اولويت دوم: دستورات معاونت فني و درآمد و اداره كل درآمد حق بيمه

۳- اولويت سوم: شركتها و مؤسسات متقاضي مفاصاحساب و يا تصفيه و انحلال (به استثناي شركتهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور).

۴- اولويت چهارم: پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني مي‌باشند و امور اجرائي پيمان در كارگاه آنها انجام مي‌گيرد، همچنين پيمانكاران قراردادهاي طراحي و ساخت نرم‌افزار و … كه صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول حق‌بيمه طبق بازرسي دفاتر قانوني مي‌باشد.

۵- اولويت پنجم: كارگاه‌هايي كه داراي ۵۰ نفر كارگر به بالا هستند (به استثناء شركتهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور).

۶-  كارگاه‌هايي كه كمتر از ۵۰ نفر كارگر دارند و فاقد بازرسي كارگاهي هستند (به استثناء شركتهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور).

نكته: شعب مجاز به درخواست بازرسي از دفاتر قانوني اشخاص حقوقي كه فعاليت آنها پيمانكاري يا مهندسين مشاور مي‌باشد و حق‌بيمه آنها مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون و بخشنامه ۱۴ جديد درآمد دريافت و مفاصاحساب صادر مي‌گردد نخواهند بود.

ب)نحوه اقدام شعب جهت انجام بازرسي از دفاتر قانوني

‏شعب موظفند جهت بازرسی از دفاتر قانونی موسسات و اشخاص حقوقی باتوجه به اولویت های تعیین شده در بند “الف” به ترتیب زبر عمل فماپند.

۱- در موارای که قرار از فیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مبنی بر انجام بازرسی از دفاتر قانونی شخص حقوقی صادر می گردد، شعبه می باپستی به محض دریافت قرار صادره پلا نسخه از آن را طی فرم شماره “۱” پیوست جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی کارفرما در سال يا سالهای مالی مورد نظر فیات تشخیص مطالبات به واحد بازرسی دفاتر قانونی ارسال نماپد.

۲- در مورد سابر کارگاهها پی که طبق اولویت های تعیین شده در بند “الف” باپد از دفاتر قانونی آنها بازرسی شود به معاونت فنی و درآمد اجازه داده می شود نسبت به تغییر فرمهای پیش بینی شده در بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و پا طراحی و ابلاغ فرم های جدید در جارجوب قانونی و به منظور هماهنلأ سازی وبهینه سازی عملیات اقدام نماپد.

‏ج. نحوه اقدام واحد بازرسی دفاتر قانونی.

‏واحد بازرسی دفاتر قانونی (در تهران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و در استانهايی که نمايندگی موسسه مزبور در آنجا داير شده باشد نمايندگی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی استان مربوطه و در استانهايی که تاکنون نمايندگی موسسه داير نشده است، اداره کل استان مربوطه) پس از دریافت درخواست بازرسی از شعب بايد اقدامات زبر را بعمل آورد.

‏۱- طبقه بندی درخواستهای واصله باتوجه به اولویت بندی تعیین شده در بند “الف” و برنامه ريزی جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی آنها با رعایت اولویت های تعیین شده .

۲ – صدور حکم انجام بازرسی با تعیین سرپرست کار طبق فرم شماره “۲” پیوست

۳- ‏مراجعه سرپرست کار به اتفاق بازرسان به محل اقامت شخص حقوقی و انجام بازرسی از دفاتر قانونی طبق بخش سوم (نحوه رسیدگی به دفاتر و اسناد) بخشنامه ۱۱جدید درآمد و اصلاحات بعمل آمده مندرج در اين بخشنامه.

‏د- نحوه تشخیص حقوق ،مزد و مزابا و سابر هزينه های مشمول حق بیمه

– کليه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می شود باستثنای وجوه پرداختی بابت.

– بازخريدی ايام مرخصی .

‏- کمك عائله مندی .

‏- هزينه سفر و فوق العاده ماموریت

‏- حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

‏- پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره وری) پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی و بن کارگری

‏- کمك هزينه مسکن و خواربار در ايام بیماری

‏- حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

‏- خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)

‏- حق الزحمه امام جماعت

‏- حق حضور در جلسات هیات مديره .

۲-کليه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قرارداد های پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ ‏قانون تامین اجتماعی که مفاصا حساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق الرحمه

‏تذکر. وجوه پرداختی بابت :

‏- خريد انواع کالاها، مواد، اجناس ،ماشین آلات ،قطعات و……

‏- ساخت و تعمیرات انواع وسايل ،ماشین آلات ،قطعات و …..

‏- طراحی ،جاپ، تبلیغات و فیلمبرداری .

‏- کرايه حمل و نقل ،تاکسی،آژانس ،لودر، گريدر،تراکتور ،جرتقیل ،سواری ،اتوبوس ،مینی بوس و …

‏- ترخیص کالا و هزينه های گمرکی .

‏- حق الوکاله، هزينه های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کار شناسان رسمی داگستری و ترخیص کاران رسمی گمركی.

‏به موسسات ،شرکتها ،کارگاهها و واحدهای صنفی، تولیدی،صنعتی و فنی و اشخاص حقیقی اعم از اينکه با انعقاد قرارداد و يا بدون انعقاد قرارداد باشد و همچنین مزد، حقوق و مزابا و حق الرحمه پرداختی به افرادی که طبق مداری ارائه شده از سوی کارفرما شاغل يا بازنشسته کشوری، لشگری،بانکها و ساير دستگاهها بوده و مشمول تامین اجتماعی نیستند، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.

بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد

ه‏ – نیروی انسانی بازرسی دفاتر قانونی در اداره کل استان و شعب.

محل تبلیغ شما

۱- وظايف نظارتی بازرسی دفاتر قانونی در اداره کل استان به رئیس و کارشناس ارشد بازرسی کارگاهها محول و عنوان سمت ودپف مذکور به رئیس و کارشناس ارشد بازرسی کارگاهها و دفاتر قانونی اصلاح می گردد.

۲-يك رديف کارشناس درجه يك و مسئول بازرسی دفاتر قانونی با حذف يکی از رديفهای تشکیلاتی غیرضرور شعبه در واحد درآمد هر شعبه ايجاد می گردد.

‏اهم وظايف کارشناس مذکور بشرح زبر خواهد بود.

ـ تعیین کارگاههايی که طبق الويت بندی بند “الف” می بايستی از دفاتر قانونی آنها بازرسی شود.

– ارسال پرسشنامه برای کارفرما.

– بررسی پرسشنامه تکمیل شده توسط کارفرما.

– درخواست انجام بازرسی از دفاتر قانونی کارفرما.

– دریافت و بررسی گزارش بازرسیهای انجام شده توسط واحد بازرسی دفاتر قانونی .

– محاسبه بدهی طبق گزارش بازرسی دفاتر قانونی و اعلام به کارفرما و اقدامات قانونی بعدی جهت وصول مطالبات.

ـ محاسبه بدهی در موارديکه کارفرما، فاقد دفاتر قانونی بوده و يا فرم موضوع بند “۲”‏قسمت (ب) اين بخشنامه را تکمیل و ارسال ننموده است طبق مقررات و اعلام به کارفرما.

۳- ‏در استانهايی که موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در آنجا نمايندگی ندارد، با حذف رديف يا رديفهای تشکیلاتی غیرضرور در استان (اداره کل يا شعب تابعه)، رديف بازرس دفاتر قانونی مورد نیاز به تعداد ردففهای غیرضرور حذف شده ايجاد می گردد وظايف بازرسان دفاتر قانونی انجام بازرسی از دفاتر قانونی طبق اپن بخشنامه و بخشنامه ۱۱ جدید درآمد می باشد.

———————————————————————————————————————————————

بخشنامه ۱۱/۲

الحاق تبصره به بخشنامه ۱۱/۱ جديد درآمد

اداره کل استان

باتوجه به مصوبه ۱۵۲۰۲مورخ ۸۳/۲/۲۱ هيئت محترم مديره ، تبصره زير به بند ۳ قسمت ” ه ” بخشنامه ۱۱/۱ جديد درآمد افزوده مي گردد:

تبصره:

در استانهای مشمول این بند در مواردی که موسسه حسابرسی عدم امکان انجام بازرسی دفاتر قانونی از کارگاه را به اداره کل اعلام نماید انجام عملیات بازرسی دفاتر قانونی توسط اداره کل صورت خواهد پذیرفت .

رزاق صادق – عضو هیات مدیره و سرپرست معاونت فنی و درآمد

———————————————————————————————————————————————

و- اقدامات واحد درخواست کننده پس از دریافت بازرسی دفاتر قانونی.

‏بخش ششم بخشنامه شماره ۱۱ جدید درآمد به ترتیب زبر اصلاح و تکمیل ميگردد. ا-  بند ۱ ‏- ۱ ‏به ترتیب زبر اصلاح و جايگزين می گردد:

۱-۲- چنانچه جمع حقوق و مزایای مندرج در کار برگ شماره”۱″مربوط به هر ماه با جمع حقوق و مزایای مندرج در ليستهای موجود در شعبه (جمع مشمول و غیر مشمول) تفاوت داشته باشد (مبلغ مندرج در کار برگ بيشتر باشد) در اين صورت می بايستی ابتدا بررسی دقیق بعمل آورده و پس از اطمینان نسبت به محاسبه حق بيمه تفاوت مذکور اقدام گردد. همچنين در مواردی که احراز گردد لیست ماهانه به شعبه ارسال نشده است بايد حق بيمه ماه مربوطه طبق حقوق و مزایای مندرج در کار برگ شماره”۱″ محاسبه گردد.

۲ ‏. کليه اقدامات مربوط به اعلام، پيگیری و وصول مطالبات ناشی از بازرسی از دفاتر قانونی بايد از طریق دریافت صورتحساب از سیستم مکانیره انجام گیرد.

۳ ‏. به منظور دریافت صورتحساب موضوع بند “۲” از سیستم مکانیره بايد بدهی محاسبه شده براساس گزارش بازرسی دفاتر قانونی با توجه به دوره بدهی و سالهای مالی که بازرسی انجام شده است کيه اطلاعات بدهی و دوره آن از طریق اسناد دستی ايجاد بدهی در سیستم و منوی محاسبه برآوردی دستی حسابرسی که در قسمت پيگیری مطالبات وجود دارد استفاده شده و از بکار گیری ساير منوهای موجود در قسمت مذکور اکیداً پرهيز شود.

۳ ‏. چنانچه در برخی از سالهای مالی دوره بازرسی از دفاتر قانونی، بدليل نداشتن دفاتر قانونی و… بازرسی از دفاتر کارفرما انجام نگرفته باشد می بايست بهنگام ورود اطلاعات مربوط به گزارش بازرسی در منوی مذکور (موضوع بند ۵ ‏) سالهای مالی را که از دفاتر قانونی کارفرما بازرسی انجام نشده است در قسمت شرح منوی مزبور ثبت گردد.

‏ز.ساير موارد

۱. از تاریخ صدور اين بخشنامه موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و نمايندگیهای آن و همچنين ادارات کل استان موظفند کليه درخواستهای بازرسی واصله تا تاریخ مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و فقط درخواستهايی را که علت درخواست بازرسی از دفاتر قانونی .

– قرارهای صادره از هیاتهای تشخیص مطالبات .

– صدور مفاصا حساب نقل وانتقال و يا تصفیه و انحلال شرکت .

– صدور مفاصا حساب قرارداد های موضوع بندهای “الف””هـ”و”و” بخش سوم فصل دوم بخشنامه ۱۳ ‏جدید درآمد می باشد به ترتیب اولويتهای تعیین شده در بند “الف” اين بخشنامه در دستور کار بازرسی دفاتر قانونی قرار دهند و ساير درخواستها و نیز درخواستهايی را که علت آنها دقیقاً مشخص نیست را از دستور کار خارج و آنها را به شعبه مربوطه اعاده تا درصورتيکه جزء اولويتهای تعیین شده در اين بخشنامه قرار گیرد پس از تکمیل پرسشنامه توسط کارفرما مجدداً از سوی شعبه درخواست گردد.

۲ ‏. تعداد سالهای مالی که لازم است در موارد قانونی از دفاتر اشخاص حقوقی بازرسی انجام گیرد ۱۰ سال مالی (مشروط بر اينکه از تاریخ تاسیس شخصیت حقوقی تجاوز ننمايد) تعیین میگردد. در

موارديکه ضرورت ايجاد نمايد انجام بازرسی از دفاتر قانونی برای بیش از ۱۰ سال مالی در صورت وجود دفاتر بلامانع خواهد بود.

۳- ‏کليه شعب موظفند با انتصاب کارشناس بازرسی دفاتر قانونی در واحد درآمد، کارگاههايی را که طبق اين بخشنامه ضرورت دارد دفاتر قانونی آنها بازرسی شود را مشخص و حسب مورد درخواست بازرسی از دفاتر قانونی آنها را به واحد بازرسی دفاتر قانونی مربوطه ارسال نمايند و به محض دریافت گزارش بازرسی دفاتر قانونی نسبت به محاسبه و مطالبه بدهی براساس آن و ابلاغ به کارفرما و ساير اقدامات قانونی جهت وصول آن بعمل آورند.

۴- ‏واحدهای بازرسی دفاتر قانونی (موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و ادارات کل استان که واساً بازرسی دفاتر قانونی را انجام میدهند) می بايستی گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده ماهانه خود را طی فرم شماره “۳” پیوست تهیه و حدا کتر تا پایان ماه بعد به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمايند.

تذکر. آمار بازرسیهای ارسالی از سوی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی شامل آمار عملکرد موسسه در تهران و نمايندگیهای آن در سراسر کشور می باشد.

۵-موسسه حسابرسی تامین اجتماعی موظف است همه ماهه آمار درخواستهای بازرسی از دفاتر قانونی را که به موسسه و نمايندگیهای آن ارسال می شود، همچنین تعداد بازرسیهای انجام شده طی ماه و تعداد مانده درخواستهای در دستور کار را طی فرم شماره”۳″ پیوست تهیه و حداکتر تا پایان ماه بعد به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمايد.

تذکر. ادارات کل استانهايي که واساً بازرسی از دفاتر قانونی را انجام میدهند نیز بايد آمار مذکور را طی فرم مزبور تهیه و به اداره کل درآمد حق ببمه ارسال نمايند.

۶-‏کليه شعب موظفند گزارش عمکرد بازرسیهای انجام شده از دفاتر قانونی را همه ماهه طی فرم شماره “۵” پیوست تهیه و حدا کتر تا دهم ماه بعد به اداره کل استان مربوطه ارسال نمايند.

۷- ‏ادارات کل استانها موظفند گزارش عملکرد بازرسی دریافتی از شعب تابعه (موضوع بند ۸ ‏) را رسیدگی و يك نسخه از آنها را حداکتر تا پایان هر ماه به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمايند.

۸- ‏گزارش بازرسی دفاتر قانونی و کاربرگهای مربوطه بايد در دو نسخه تهیه و نسخه دوم توسط واحد بازرسی دفاتر قانونی و طی رونوشت نامه ای که گزارش به شعبه درخواست کننده ارسال ميگردد به شخص حقوقی که از دفاتر قانونی آن بازرسی شده است ارسال شود.

۹- ‏چنانچه هر يك از اشخاص حقوقی که درخواست انجام بازرسی از دفاتر قانونی آنها می شود با بازرسان دفاتر قانونی همکاری ننمايند و يا دفاتر قانونی که ارائه میدهند سفید و نامنويس و يا مخدوش و قابلیت رسیدگی نداشته باشد در اين حالت حسب مورد می بايستی بر مبنای سابر مدارك و مستندات موجود در پرونده و ضوابط و مقررات قانونی از جمله ماده ۴۰ ‏قانون در مورد

اشخاصی که صورت مزد و حقوق ارسال ننموده اند نسبت به محاسبه و مطالبه حق بيمه آنها اقدام گردد.

۱۰- سابر مندرجات بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و کاربرگهای آن به قوت خود باقی و لازم الرعايه می باشد.

‏مسئول حسن اجرای اين بخشنامه مديران کل ، معا ونین امور بيمه ای ،رئيس و کارشناسان ارشد درآمد و بازرسی کارگاهها و دفاتر قانونی ادارات کل استانها، روسا، معاونین بيمه ای و مسئولين درآمد شعب و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و نمايندگیهای آن می باشند.

و من ا… التوفیق محمدحسین شریف زادگان رئيس هیات مديره و مدير عامل

50 نظرات
 1. سليماني می گوید

  با عرض سلام و تشكر
  با توجه به اينكه در متن بخشنامه فوق به بخشنامه ۱۱ جديد درامد اشاره شده بود اگر بتوان به بخشنامه ۱۱ لينك داد بنظر استفاده بيشتري بتوان كرد البته بنده دنبال بخشنامه فوق گشتم ولي متاسفانه به نتيجه نرسيدم .

  با تقديم احترام

 2. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب حضور جناب آقاي سليماني بزرگوار
  ضمن تشكر از پيشنهاد خوب و كاملا بجاي شما ؛ استحضار داريد كه بخشنامه هاي سازمان براحتي دردسترس نيست(البته شايد هم بنده تجربه شخصي خودم را تعميم مي دهم) ليكن عليرغم پيگيريها، اصل بخشنامه را براي انتشار نيافتم و موضوع معوق ماند.
  البته بخشنامه اي با شماره ۱۱ موجود است ولي موضوع آن مربوط به كارهاي سخت و زيان آور است.
  سعي ميكنم پس ازپيگيري مجدد و درصورت دسترسي آنرا منتشر كنم.
  باتشكر و احترام

 3. حمید می گوید

  از اینکه بخشنامه ها را در سایت می آورید از شما متشکریم .لطفا ایتن کار را گسترش دهید

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  انشاءا…

 5. elahe می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید ممنون می شم سوال من رو پاسخ بدین آیا مبلخ حق مسکن و خواروبار و بن به ترتیب ۱۰۰۰۰ و ۸۰۰ و ۳۵۰۰۰تومان است و اینکه مشمول بیمه و مالیات بودن هر کدام رو می خواستم بدونم ممنون

 6. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درصورت نقدي بودن همه ي آنها مشمول بيمه و ماليات است اما درخصوص شمول بيمه ي بن اختلاف نظر هست.
  موفق باشيد.

 7. محمدعلی می گوید

  سلام خسته نباشید بسیار سایت خوبی دارین
  واقعا متاسفم که خود سازمان تامین اجتماعی اینطو سایتی نداره یا لااقل من بعد از ۱ ساعت جستجو نتونستم پیدا کنم به قول آقای صبا “در هر حال” از شما ممنونم

 8. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از لطفي كه داريد.

 9. امیر می گوید

  http://news.tamin.ir/Images/News/Editor/file/tamin-ravabet%20omomi/ghavanin/bakhshname/1054.pdf
  لینک بخشنامه فوق روی سایت تامین اجتماعی

 10. دربدر می گوید

  Not Found

  HTTP Error 404. The requested resource is not found.

 11. محمد می گوید

  با عرض سلام و تشکر از اطلاعاتی که ارائه میفرمائید.سئوال بنده اینست که در چه صورت شرکتها مکلف به حسابرسی تامین اجتماعی میشوند و در صورت مکانیزه بودن دفاتر شرکت و عدم ثبت دفاتر قانونی آیا اشکال وارد است؟
  ممنون از راهنمائی شما

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه دربرنامه حسابرسي سازمان باشيد كه هيچ وگرنه ممكن است دربرخي موارد مثل نقل و انتقال يا مفاصاحساب حسابرسي انجام يا متعهد به انجام آن شويد.
  عدم ثبت باعث رد دفاتر توسط اين سازمان نيست ولي ممكن است اين عدم ثبت را مانع حسابرسي بدانند.
  موفق باشيد.

 13. شكوري می گوید

  با سلام
  آيا تصويري از بخشنامه ۱۱/۱ در آرشيو سايت موجود مي باشد؟
  در صورت مثبت بودن پاسخ ، ممنون مي شوم آنرا ارائه نمائيد ؟
  با تشكر

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته ابن متن ، تبديل شده همان بخشنامه است ولي درصورت دسترسي درسايت آپلود ميشود.

 15. رضا عباسی می گوید

  با سلام و ارزوی قبوی لی طاعات
  موضوع سوالات اینجانب بشرح زیر می باشد ازتون ممنون میشم راهنمائی بفرمائید
  ۱- اجاره نقلیه در صورتی که خود راننده بیمه باشد مشمول حق بیه می باشد در گزارش حسابرسی مشمول گردیده چه توضیح در لایحه بدم
  ۲- فاکتور خرید ماشین الات از کارگاهی که خود ماشن الات تولید می کند و لیست حقوق برای پرسنلش پرداخت نموده مشول گریده در لایحه چه توضیحی بدم
  ۳- ماشین الات خریداری شده از خارج مشمول است یا معهاف در صورت معاف طبق کدام متن قانون
  مرسی از راهنمائی هایتان

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- راننده مالك خودرواست؟
  ۲-كد كارگاه فروشنده را بگيريد و عنوان كنيد كه خريد از توليد كننده كه خود كارگاه داردصورت گرفته است.
  ۳-بحث خريد كلا معاف است وفروشنده پاسخگوي بيمه خود خواهد بود.

 17. الف - ن می گوید

  سلام
  من می خواستم بدونم پاداشی که هر سه ماه یکبار در لیست حقوق به صورت نقدی پرداخت می شود آیا بیمه به آن تعلق دارد یا نه ؟
  باتشکر

 18. احمد می گوید

  در صورت امکان تاریخ ابلاغ بخشنامه ۱/۱۱ جدید درآمد را اعلام فرمائید.
  با نهایت تشکر

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درقالب كارانه و به مبلغ ثابتي نباشد خير مشمول نيست.

 20. heshmati می گوید

  با سلام و خسته نباشید.
  زحمت کشیدین بخشنامه ۱۱/۲ را گذاشتید. اگر محبت کنید ۱۱/۱ را هم اطلاع رسانی کنید.
  ظاهراً بابت معافیت حق بیمه کارکرد ماشین آلات میباشد…
  با سپاس بسیار

 21. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همين پست بخشنامه ۱۱/۱است.

 22. علی ندیری می گوید

  میخواهم بدانم قرارداد اجاره انبار مشمول کسر حق بیمه میشود یا خیر صورتحسابهای هزینه انبارداری که طبق تعرفه گمرک توسط شرکت ثانی صادر میشود چطور لطفا توضیح تکمیل بفرمایید

 23. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خود قرارداد مشمول بيمه نيست ولي اگر به كسي اجاره داده ايد مي بايست قبل از سررسيد مستاجر را براي اخذ مفاصا حساب بيمه پرسنلش به تامين اجتماعي معرفي كنيد.

 24. میثم می گوید

  با سلام و احترام
  ممنون از اطلاعات مفیدی که در اختیار افراد می گذارید.

  لطفا در صورت امکان پاسخ بدید:
  براساس بخشنامه فوق آیا بن و حق بیمه مسکن کارکنان مشمول کسر حق بیمه می باشد؟
  تبصره ۳ ماده ۳۶ ق.ت.ا

  باتشکر

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورت نقدی بودن همه ی آنها مشمول بیمه و مالیات است اما درخصوص شمول بیمه ی بن اختلاف نظر هست.
  لطفا بخشنامه ۵ اين سازمان را هم مرورفرمائيد.

 26. محمد می گوید

  سلام
  آیا کسی که جرثقیل (تاور کرین) اجاره میدهد باید در پایان کار مفاصاحساب تامین اجتماعی ارائه دهد . یا معاف است .؟ لطف کنید شماره بخشنامه را نیز اعلام فرمائید

 27. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر خود مالك بروي ان كاركند خير درغير اينصورت مشمول بيمه است.

 28. سعيد می گوید

  سلام. ١- آيا براي انحلال شركت مسئوليت محدود مفاصا بيمه نياز است؟ اگر تا ٦ ماه از درج آگهي در روزنامه رسمي بيمه به مدير تصفيه تماسي نگيرد مشكلي پيش مي آيد؟ آيا عدم دريافت مفاصا بيمه هنگام و بعد از انحلال عواقب قانوني و ممنوع الخروجي دارد؟

 29. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هدف از تصفيه پرداخت بدهي ها ي شركت و درصورت باقي ماندن منافع تقسيم آن بين شركاست.
  بيمه عملا با شما تماس نمي گيرد ولي اگر بعدا بيمه مدعي شما باشد تامرحله توقيف اموال و برداشت از حساب هم قدرت وصول دارد.

 30. شهلایی می گوید

  سلام وبا تشکر از سایت خوبتان
  میخاستم ببینم کرایه حمل مشمول که به راننده میدهیم مشمول حق بیمه است یا خیر؟
  ظاهرا طبق بخشنامه ۱۱/۱ معاف است ولی حسابرس ما رو مشمول کرده است
  ممنون

 31. محمد می گوید

  با سلام و تشکر
  شرکت بارنویسی و تخلیه بارگیری دارم ولی در طول سال درآمد من کلآ از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تو مان بیشتر نمی شود و بدلیل بالا بودن هزینه حسابداری از پلمپ کردن دفاتر خوداری کردم می خواستم بدانم که مشمول جریمه از طرف بازرسان تامین اجتماعی می باشم.

 32. طاهری می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  آیا بارنامه های حمل کالا و کرایه حمل برون شهری با برگه های بارنامه رسمی مشمول بیمه خواهند شد ؟!!!!

 33. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 34. حمید کثیری می گوید

  با سلام واحترام ضمن تشکرازشما بجهت بذل دانش درصورت امکان سوالم را پاسخ دهید شخصی حقوقی هستم چندی پیش تمام دفاتر واسناد ومدارک شرکتم توسط حسابرسان تامین اجتمای حسابرسی شد وبراساس گزارش این حسابرسی از طریق اداره درامد به من اعلام بدهی شد . سوال ایا اداره درامد این حق رادارد به استناد یکی از قراردادهایم باتوجه باینکه تاریخ اجرای قرارداد در زمانی است دفاتر ان تاریخ حسابرسی شد شده است اعلام بدهی کند البته جدا از بدهی دفاتر……

 35. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براساس حسابرسی این سازمان می توان اعلام بدهی کرد.

 36. عماد می گوید

  سلام و تشکر بابت همه زحمات
  با یک نفر یک قرارداد مشاوره مالی منعقد کردیم، که در خصوص موارد مالی به ما مشاوره دهد.
  آیا به این قرارداد حق بیمه تعلق می گیرد؟
  یعنی باید از ایشان بخواهیم که در خاتمه کار از تامین اجتماعی مفاصاحساب بگیرد؟
  یا با در نظر گرفتن اینکه چون ماهیت کار به صورتی است که توسط یک نفر انجام می شود، نیاز به مفاصا نمی باشد.
  ممنون از راهنمایی

 37. عماد می گوید

  همچنین با مطالعه موارد بالا متوجه شدم که گویا پیدا کردن بخشنامه ۱۱ کار ساده ای نیست.
  در سایتها یک فایل پاور پوینت از این بخشنامه موجود است.
  آیا این فایل قابل استناد و مطالعه است؟
  ممنون از راهنمایی

 38. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پیشنهاد بنده معرفی ایشان و قرارداد به سازمان تامین اجتماعی و کسب استعلام در خصوص بیمه یا عدم بیمه قرارداد است.
  گاها بنا به تشخیص کارفرما با طرف قرارداد تسویه حساب میشود ولی در حسابرسی این سازمان مشمول تشخیص می دهند.
  اگر نوع قرارداد مشاوره باشد وساعت خاصی مکلف نشده باشد و پرداخت حق المشاوره ایشان ماهانه نباشد و عواملی از قبیل ماموریت تعلق نگیردو… مشمول نیست.

 39. مدیر سایت می گوید

  بله همینطور است.
  قاعدتا فایل پاور پوینت همانند بخشنامه سربرگ دار قابل استناد نیست.

 40. کاوه می گوید

  سلام
  طبق بخشنامه ۱۱/۱ و دستورالعمل نحوه حسابرسی از دفاتر به انجام فعالیتهای حمل هوایی، ترخیص و امور گمرکی حق بیمه ای تعلق نمی گیرد.
  اما چون ما بابت این گونه کارها با یک شرکتی قرارداد داشتیم، به این فعالیتها حق بیمه تعلق گرفته!
  آیا می توان در جلسات هیات از این موضوع دفاع کرد؟
  ————-
  همچنین در قانون داریم که میزان پاداش به افراد غیر مشمول است، آیا این پاداش سقف یا حدی دارد؟
  ممنون

 41. کاوه می گوید

  سلام
  مطابق دستور العمل حسابرسی و بخشنامه ۱۱/۱ تامین اجتماعی، انجام هزینه های ترخیص و عملیات گمرکی و هزینه های حمل هوایی غیر مشمول هستند، اما چون ما از این بابت با شرکت مذکور قرارداد داشتیم این هزینه ها مشمول شناخته شده اند.
  آیا این اقدام تامین اجتماعی قانونی بوده است؟

 42. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حدس بنده این است که شما خودتان تشخیص معافیت داده اید درصورتی که تامین اجتماعی خود را محق دراین امر می داند.درهرصورت به بخشنامه ی مذکور استناد کنید.

 43. مدیر سایت می گوید

  —————————
  پاداشی که بستگی به کارکرد یا تولید دارد مشمول نیست و سقف ندارد.البته نباید رقم ثابت و از قبل مشخص شده ای باشد.

 44. میلاد لکزایی می گوید

  با سلام خدمت جنابعالی
  سوال یک : آیا به مبلغ اجاره بیمه تعلق می گیرد؟؟؟
  دو:در صورتی که بخشی از قرارداد اجاره و بخشی دیگر شامل چاپ و نصب باشد ،به کل مبلغ قرارداد بیمه تعلق می گیرد؟؟
  سه : لطفا ماده و تبصره های مربوط به اجاره ها را در قوانین تامین اجتماعی عنوان کنید
  با تشکر

 45. کامبیز می گوید

  سلام وتشکر .من در یک شرکت خصوصی کار میکنم و برای حمل مواد اولیه شرکت نسبت به قیمت پیمانکاران مختلف حمل را به انها میدادیم ولی قرارداد نداشتیم ومبلغ کرایه بارنامه تمبر دار را به حساب انها واریز میکردیم . ایا به انها بیمه تعلق میگیرد.؟

 46. مسعود حسنی می گوید

  سلام وتشکراز شما . ایا شرکت های پیمنانکاری مشمول حسابرسی میشوند .واگر علی الرس حسابرسی شده باشند چکار کنیم

 47. علی می گوید

  باسلام عرض ادب
  باتشگر از پاسخ های شما امیدورام همیشه خداوند همیشه حافظ شما باشد
  حسابرسی تامین اجتماعی دفاتر شرکت را رسیدگی نموده فاکتور های خریدرو شامل بیمه نموده که شرکت ۱۰ سال پیش خرید کرده و گزارش خرید و فروش فصلی رو هم درهمان سال گزارش کرده است لذا تکلیف قانونی را رعایت کرده حال بعضی از شرکت ها درسایت دارایی اعتبار ندارد تامین اجتماعی هم الان مگه چون اعتیار ندار د مشمول است ولی این سایت دارایی تازه تاسیس است در ضمن خرید هم است به نظر شما در لایحه چکونه اشاره شود؟
  باتشگر

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  کلا با وضعیت فعلی تامین اجتماعی به هر نحو به دنبال وصول حق بیمه است درحالی که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به مقاطعه کار و داشتن قرارداد اشاره میکند تا بتوان ضوابط بیمه را برآنها لجاظ کرد.
  به این موضوع اشاره کنید که موضوع بصورت فاکتوری بوده وقراردادی منعقد نشده و فروشنده یا ارائه دهنده خدمات خود موظف به رعایت ضوابط بیمه و ثبت آن دردفاترش می باشد.
  ضمنا درآن مقطع شرکت تکلیفی بر اعتبار سنجی فروشنده نداشته و تاخیر ۱۰ ساله حسابرسی باعث عدم تایید هزینه هانیست چراکه خود سازمان به استناد همین فاکتور ها به دنبال اخذ بیمه می باشد.
  موفق باشید.

 49. امین می گوید

  با سلام

  ممنون از سایت خوبتون
  اگه حسابرسی تامین اجتماعی مدارک بخواد وما بهش هیچ چیزی ندیم و اعلاک کنه باهاش همکاری نکردیم .
  نهایتا چه اتفاقی میافته ؟؟

 50. حسین متفکر می گوید

  با سلام وعرض خسته نباشد
  همانگونه که مستحضرید طبق رای دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۵۸مورخه ۷۶/۵/۲۵در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۸مورخه ۶۰/۶/۵سازمان تامین اجتماعی که کلا” عدم شمولیت ماده ۳۸ برای اشخاص حقیقی که کار توسط خودشان انجام میشود رای صادر نموده بدون تفکیک صندوق بیمه شخص چرا طبق ماده ۲ بخشنامه ۱۱/۱جدید سازمان، اشخاص حقیقی که خود شامل بیمه تامین اجتماعی (شاغل یا بازنشسته)میباشند مجدد قانون ماده ۳۸ برای آنان از طرف کارفرمایان باید اجرا شود آیا این بخشنامه خلاف رای دیوان نمی باشد وبه نوعی تبعیض در کسب وکار افراد که خلاف قانون میباشد نیست لطفا” مرا راهنمایی فرمایید.باتشکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.