حسابان وب

آیین نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

0 1,313

حصین حاسب

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

در اجرای مفاد ماده ۲۷اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ( جامعه ) و به منظور سامان بخشی تعاملات درون و برون سازمانی مؤسسات حسابرسی عضو ، آییـن نامه اجـرایی حاضر تهیـه و از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ لازم الاجراست .

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱

با توجه به وظایف جامعه طبق ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی “ و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن ، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ، مسئولیت خطیری در اعتبار بخشی ، اطمینان افزایی و شفافیت اطلاعات ارائه شده به نظام اقتصادی کشور برای تصمیمگیری دارند و باید با پایبندی خود به رفتار و اخلاق حرفه‌ای ، مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران و مفاد این آیین نامه اجرایی ، این مسئولیت را پاسداری کنند.

ماده ۲

مؤسسات حسابرسی ، به عنوان شاکله اصلی جامعه حسابداران رسمی ایران ، نقش با اهمیتی در زمینه دستیابی به اهداف جامعه دارند ، بنابراین ، پایبندی شرکای آنها به  مقررات اهمیت ویژه ای می یابد. کسب ، حفظ و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و شرکای آنها ، عامل بقای حرفه و عامل اصلی در جلب اعتماد جامعه اقتصادی کشور است. جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی عضو ، موظفند با همکاری یکدیگر در این زمینه تلاش کنند . این موضوع بخشی از خط مشی جامعه حسابداران رسمی ایران  است.

فصل دوم ـ روابط مؤسسات حسابرسی با جامعه حسابداران رسمی ایران

ماده ۳

مؤسسات حسابرسی که بر اساس مفاد ماده ۲۴ اساسنامه جامعه تشکیل می شوند ، عضو جامعه اند و بر اساس مفاد ماده ۲۶ اساسنامه موظفند کلیه مقرراتی را که در مورد تشکیل ، اداره و نحوه فعالیت آنها توسط جامعه وضع می شود ، رعایت کنند .

ماده ۴

جامعه پس از حصول اطمینان از تشکیل و ثبت مؤسسه حسابرسی در چارچوب ضوابط مصوب ، طبق ماده ۵۵ اساسنامه نسبت به صدور پروانه کار برای مؤسسه اقدام می‌نماید . همچنین جامعه مطابق ماده ۵۷ اساسنامه هر سال یکبار فهرست مؤسسات حسابرسی عضو جامعه را در روزنامه رسمی و حداقل یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر خواهد کرد .

ماده ۵

مشارکت مؤسسات حسابرسی در برنامه‌های جامعه و تدوین ضوابط و مقررات ضروری است . این امر علاوه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ، در ارزیابی عملکرد مؤسسات حسابرسی نیز مؤثر خواهد بود . هیأت مدیره جامعه موظف است زمینه لازم برای این گونه همکاری‌ها را فراهم آورد .

فصل سوم ـ روابط مؤسسات حسابرسی عضو با یکدیگر

ماده ۶

مؤسسات حسابرسی عضو می‌توانند کار مشترک انجام دهند . انجام کار مشترک منوط به انعقاد قرارداد کتبی فیمابین دو یا چند مؤسسه حسابرسی و مشخص شدن حدود کار و وظایف هر مؤسسه است . کلیه شرکای دو یا چند مؤسسه طرف قرارداد ، در کار انجام شده مسئولیت تضامنی دارند .

ماده ۷

واگذاری تمام یا بخشی از خدمات حرفه‌ای توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی  به مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی دیگر ممنوع است. همچنین پذیرش تمام یا بخشی از خدمات حرفه‌ای توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی از مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی دیگر ممنوع است .

ماده۸

هرگونه استفاده موقت از خدمات حرفه‌ای کارکنان مؤسسات حسابرسی دیگر صرفاً با توافق کتبی دو مؤسسه حسابرسی ذیربط مجاز است .

ماده ۹

انجام کارهای تحقیقاتی ، آموزشی و پژوهشی توسط دو یا چند مؤسسه حسابرسی ، با توافق کتبی طرفین مجاز است .

ماده ۱۰

روابط حسابرس پیشین و حسابرس جایگزین همچنین روابط حسابرس اصلی و حسابرس دیگر تابع ضوابط ” آیین رفتار حرفه‌ای “ و ” استانداردهای حسابرسی “ است .

فصل چهارم ـ روابط مؤسسات حسابرسی با حسابداران رسمی

ماده ۱۱

ارتباط مؤسسات حسابرسی با حسابداران رسمی به صورت یکی از موارد الف ـ شراکت در مؤسسه حسابرسی ، ب ـ اشتغال تمام وقت ( حسابـداران رسمـی تحـت استخـدام ) و ج ـ همکاری نیمه وقت یا پاره وقت ( حسابداران رسمی شاغل انفرادی و غیر شاغل ) خواهد بود .

تبصره ـ همکاری نیمه‌وقت یا پاره وقت حسابداران رسمی با مؤسسات حسابرسی عضو در صورتی مجاز است که این افراد هیچ‌گونه روابط مالی ، شغلی و شخصی و خانوادگی با واحدهای مورد رسیدگی یا مسئولین ارشد آن نداشته باشند .

پندار سیستم

ماده۱۲

هر گونه اختلاف حرفه‌ای فیمابین مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه از طریق مراجعه به داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم حصول توافق ، ارجاع به جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد شد .

فصل پنجم ـ روابط مؤسسات حسابرسی با مؤسسات حرفه‌ای  غیرعضو داخلی

ماده ۱۳

واگذاری خدمات حرفه‌ای غیرحسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی به اشخاص و مؤسسات غیر عضو جامعه تا میزان یک سوم مبلغ قرارداد بلامانع است .

ماده ۱۴

پذیرش بخشی از خدمات حرفه‌ای غیرحسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی از اشخاص و مؤسسات غیرعضو جامعه بلامانع است.

ماده ۱۵

مؤسسات حسابرسی می توانند پس از کسب مجوز از جامعه در مؤسسات حرفه‌ای غیر عضو مشارکت کنند . در این صورت ، مؤسسه حسابرسی و مؤسسه حرفه‌ای غیر عضو نمی‌توانند به طور همزمان خدمات تخصصی و حرفه‌ای ،‌ موضوع بند ت ماده یک اساسنامه جامعه را با خدمات سه گانه به یک صاحبکار ارائه دهند .

فصل ششم ـ روابط مؤسسات حسابرسی عضو با  مؤسسات حسابرسی بین المللی

ماده ۱۶

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه می توانند با مؤسسات حسابرسی بین المللی ، قراردادهای همکاری منعقد کنند . این همکاری می تواند به صورت پذیرش انواع نمایندگی حرفه‌ای توسط مؤسسه حسابرسی ، انعقاد قراردادهای بلندمدت همکاری و قراردادهای مشارکت موردی (در مورد تمام یا بخشی از خدمت حرفه‌ای خاصی که مشمول مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی نیست ) انجام شود .

ماده ۱۷

انجام هرگونه همکاری مؤسسات حسابرسی عضو با مؤسسات حسابرسی بین المللی ، از جمله موارد اشاره شده در ماده ۲۱ بالا و غیر آن ، تنها پس از انعقاد قراردادهای مربوط مجاز است . نوع و حدود همکاری باید به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برسد .

ماده ۱۸

بررسی پرونده های حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی توسط مؤسسات بین المللی طرف قرارداد، به مـنظور کنترل کیفیت ، با رعایت اصول حرفه‌ای بلامانع است .

فصل هفتم ـ سایر موارد

ماده ۱۹

مؤسسات حسابرسی مکلفند کلیه وظایف قانونی در مورد کارکنان خود ، از جمله قوانین و مقررات مالیاتهای تکلیفی ، کار و تأمین اجتماعی را رعایت کنند .

ماده ۲۰

مؤسسات حسابرسی باید دارای آیین نامه رده بندی شغلی و آموزش برای کارکنان خود باشند . در این مورد رعایت مقررات و رهنمودهای جامعه ضروری است .

ماده ۲۱

سربرگهای مکاتباتی مؤسسات حسابرسی باید شامل نام ” مؤسسه حسابرسی “ و به دنبـال آن عبارت ” حسابدار رسمی “ باشد . درج اسامی شرکا در سربرگ بلامانع است .

ماده ۲۲

مؤسسات حسابرسی می توانند رده بندی مؤسسه خود را از جامعه درخواست کنند. ضوابط امتیازبندی بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک کارگروههای مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت و تأیید هیأت مدیره ، توسط شورای عالی جامعه تصویب خواهد شد .

ماده ۲۳

مفاد مواد ۵ تا ۲۰ این آیین نامه برای حسابداران رسمی شاغل انفرادی نیز لازم‌الاجراست .

ماده ۲۴

این آیین نامه در ۲۴ مـاده در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۲ به تصویـب شورای عالی رسیده است . هر گونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد کارگروه مؤسسات حسابرسی ، تأیید هیأت مدیره و تصویب شورای عالی جامعه انجام خواهد شد .

بازنگری در آیین‌نامه اجرایی موسسات موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.