حسابان وب

دستورالعمل ۲۷۶۶۶/۳۶۳/۲۳۲ مورخ۸۸/۳/۱۱(خود اظهاري کارشناسان رسمي دادگستري)

1 2,041

حسابداراپ

احتراماً، به پيوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاري بين شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري به نمايندگي از کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري سراسر کشور وسازمان امور مالياتي کشور در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ ارسال مي گردد.

محمود شکري

معاون عملياتي

صورتجلسه تفاهم خود اظهاري بين شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري به نمايندگي از کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري سراسر کشور وسازمان امور مالياتي کشور در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۸۷

با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م و به منظور برقراري تعامل و جلب مشارکت و همکاري تشکل هاي حرفه اي در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي و استفاده بهينه از منابع مالياتي براي تعيين ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ ق.م.م جلسه ايي در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۸ با حضور نمايندگان محترم شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري وسازمان امور مالياتي تشکيل که بعد از شور وتبادل نظر در موردنحوه فعاليت کارشناسان ياد شده در خصوص ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ آنان تفاهم زير حاصل گرديد:

۱- شـرط اسـتـفاده اعـضـاء کـانون از ايـن تفـاهـم نامـه تـسليم اظـهارنامـه مـالياتـي عـمـلکرد سال ۱۳۸۷ در موعد مقرر قانوني مي باشد.

۲- به منظور اجراي مفاد اين تفاهم نامه کانونهاي سراسر کشور بر اساس اطلاعات ومدارک واصله از واحدهاي قضائي ودستگاههاي اجرائي وساير اشخاص حقيقي وحقوقي طي فهرستي کليه دريافتي هاي سال ۱۳۸۷ هر يک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسي با ذکر مشخصات کامل ونشاني آنان حداکثر تا تاريخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ به ادارات کل امور مالياتي ذيربط ارائه مي نمايند.

۳- درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ هريک از اعضاء با اعمال ضريب ۵ (پنج) واحد افزايش نسبت به ضريب مالياتي مندرج در دفترچه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۸۶ به کل دريافتي موضوع بند ۲ فوق تعيين که پس از کسر معافيت سالانه مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م خواهد بود.

۴- به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي وصول ماليات مورد تفاهم با رعايت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م ۵۰% (پنجاه درصد) ماليات به صورت نقد ومابقي حداکثر در ۴ قسط مساوي ماهانه حداکثر تا پايان آبان ماه ۱۳۸۸ تقسيط مي گردد.

۵- ماليات مکسوره در اجراي ماده ۱۰۴ ق.م.م از ماليات محاسبه شده به شرح فوق کسر مي گردد. (مشروط به اينکه در محاسبه درآمد مشمول ماليات ابرازي منظور شده باشد)

۶- ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختي احتمالي موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م مي باشد، لذا اعضائي که بخواهند مشمول اين تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداختي احتمالي بابت ماليات را نخواهند داشت.

۷- اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۸۷ اعضائي که مطابق با شرايط اين تفاهم نامه تسليم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاري خواهد بود.

۸- در اجـراي ۱۵۸ قـانـون مـالياتـهاي مـستقيم نـمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چارچوب تفاهم خوداظهاري به تعداد ۵% (پنج درصد) آن با نظر مدير کل امور مالياتي ذيربط تعيين مي گرد.

۹- اظهارنامه هائي که حائز شرايط مقرر در اين تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشوند قطعي تلقي مي گردند.

فینتو

۱۰- اعضائي که اظهارنام آنها در اجراي بند (۸) اين تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسيدگي قرار مي گيرد در صورتيکه درآمد مشمول ماليات قطعي (قبل از کسر معافيت) با درآمد مشمول ماليات ابرازي طبق اظهارنامه تسليمي آنان بيش از ۱۵% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۱- هرگاه اسناد ومدارک مثبته اي براي هريک از اعضاء تحصيل گردد که حاکي از اختلاف درآمد مشمول ماليات مشخصه با درآمد مشمول ماليات مورد تفاهم باشد در اين صورت مابه التفاوت ماليات طبق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

۱۲- عدم پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مانع از صدور برگ قطعي براي مؤديانيکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسليم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، نسبت به آن مشمول جريمه موضوع ماده ۱۹۰ق.م.م از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه خواهند بود.

۱۳- کانون کارشناسان رسمي دادگستري مکلف است تمام تلاش ومساعي خود را جهت جلب مشارکت اعضاي خود به منظور رعايت مفاد اين تفاهم نامه به عمل آورد. همچنين مکلف است اعضاي خود را به رعايت تکاليف قانوني جهت نگهداري دفاتر واسناد ومدارک براي سنوات ۱۳۸۸ وبه بعد ترغيب تا امکان تعيين درآمد مشمول ماليات را از طريق رسيدگي به دفاتر واسناد ومدارک فراهم گردد.

۱۴- اين تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۸ تنظيم گرديده است.

شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري

مرتضي محمدخان

رئيس

مجتبي بهرامعلي

عضوشورا

فريدون جعفري مقدم

مشاور امور مالياتي شورا

سازمان امور مالياتي کشور

علي اکبر عرب مازار

رئيس کل

محمود شکري

معاون عملياتي

1 نظر
  1. عبداله می گوید

    مالیات سرمایه ای از مردم برای مردم استفاده میشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.