حسابان وب

دستورالعمل اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار

0 1,502
محل تبلیغ شما

در راستاي اجراي مواد ۲۱ ،۶ و ۲۴ آیین نامۀ معاملات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و با هدف تدوین ضوابط و اختیارات این سازمان درخصوص توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس دستورالعمل در تاریخ۱۶ / ۰۷ / ۸۴ به تصویب هیئت مدیرة سازمان رسید.(بموجب بند ۴ ماده  ۱۲۳ دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران لغو شد.)

ماده ۱. نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، در شرایط زیر متوقف میگردد:
الف. قبل از برگزاري مجامع عمومی صاحبان سهام شرکتهاي پذیرفته شده و قبل از برگزاري جلسۀ هیئت مدیره هاي که طی آن مقرر است درخصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه تصمیم گیري شود. همچنین قبل از سررسید پرداخت سود علی الحساب وسررسید نهایی اوراق مشارکت.
ب.  درصورتیکه اوراق بهادار، مطابق مقررات، مشمول تغییر طبقه بندي از تابلو یا تالاري گردد که در آن فعال است.
ج.  درصورتیکه ناشر اوراق بهادار، مطابق مقررات سازمان، ضوابط اطلاع رسانی را رعایت نکرده باشد.
د.  درصورتیکه حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورتهاي مالی شرکتهاي پذیرفته شده یا حسابهاي اوراق بهاداراظهار نظر «مردود»يا «عدم اظهار نظر» ارائه نموده باشد.

ه  .در صورتیکه معاملات اوراق بهادار مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاري قیمت توسط برخی از افراد باشد.
تبصره: به استثناي بند الف که شرکت موظف به اعلام مراتب مطابق ضوابط مربوطه میباشد، سازمان در سایرموارد، اطلاعیۀ توقف معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا پایان همانروز پس از توقف نماد معاملاتی، با ذکرعلل توقف، زمان توقف و شرایط بازگشایی نماد، براي عموم منتشر مینماید و حسب مورد به صورت کتبی به اطلاع شرکت رسانده میشود.

پندار سیستم

ماده ۲. مدت زمان توقف و باز شدن نماد معاملاتی ورقۀ بهادار تحت شرایط ذیل میباشد:
الف. درصورتیکه توقف نماد معاملاتی مطابق بند( الف) مادة یک باشد، مدت زمان توقف نماد، حداکثر دو روزقبل از تشکیل جلسۀ مجمع یا هیئت مدیره و حداکثر پنج روز پس از آن میباشد. چنانچه شرکت درمهلت مقرر نسبت به ارائۀ اطلاعات و تصمیمات جلسات فوق اقدام ننماید، دبیرکل میتواند بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش نمایندة سازمان در جلسه، از نماد معاملاتی ورقۀ بهادار رفع توقف نماید. مدت زمان توقف نماد اوراق مشارکت، حداکثر سه روز قبل از سررسید پرداخت سود علی الحساب و سررسیدنهایی اوراق مشارکت میباشد.
ب.  درصورتیکه توقف نماد معاملاتی مطابق بند (ب) مادة یک باشد، مدت زمان توقف حداکثر ۴۸ ساعت میباشد.
ج. درصورتیکه توقف نماد معاملاتی مطابق بند(ج (مادة یک باشد، مدت زمان توقف حداکثر سه روز معاملاتی میباشد، ناشر موظف است طی این مدت نسبت به ارائۀ اطلاعات مورد نیاز اقدام نماید.
د.  درصورتیکه توقف نماد معاملاتی مطابق بند (د) مادة یک باشد، این توقف تا رفع مواردي که موجب ارائۀ اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر گردیده است، ادامه خواهد یافت.
ه.  درصورتیکه توقف نماد معاملاتی مطابق بند (ه )مادة یک باشد، سازمان موظف است ظرف ۱ تا ۷۲ ساعت بررسیهاي لازم را انجام داده و همزمان با بازکردن نماد معاملاتی، نتایج این بررسیها را حسب مورد براي عموم منتشر کند.
تبصرة ۱: درصورتیکه نماد معاملاتی طی یک جلسۀ معاملاتی متوقف گردد، مبناي شروع محاسبۀ روزهاي توقف در این ماده، روز معاملاتی بعد از توقف خواهدبود.
تبصرة ۲: سازمان موظف است هنگام بازکردن نماد معاملاتی، با توجه به علت توقف در مورد ایفا یا عدم ایفاي تعهدات توسط ناشر، اطلاعات لازم را منتشر نماید. در صورت عدم ایفاي تعهدات توسط ناشر، مسئولیت ضرر و زیان احتمالی ناشی از تصمیم گیري نادرست سرمایه گذاران، برعهدة مدیران آن شرکت بوده و مطابق آیین نامۀ انضباطی اقدام خواهد شد. ضمن اینکه براساس گزارش تخلف تهیه شده تصمیمگیري درخصوص تغییر تابلو انجام خواهد شد.
تبصرة ۳: بنا به تشخیص دبیرکل سازمان، مدت توقف نماد معاملاتی ورقۀ بهادار قابل تمدید میباشد.

ماده ۳. درصورتیکه “شاخص کل قیمت” در یک جلسۀ معاملاتی نسبت به روز قبل، بیش از ۹۰ درصدحداکثر نوسان مجاز تعریف شده براي کلیه نمادهاي معاملاتی تغییر نماید و پیش بینی شود این نوسانات در روزهاي آتی نیز بوقوع بپیوندد، دبیرکل میتواند با تصویب هیئتمدیرة سازمان، دستور توقف کل معاملات را صادر کند. در این صورت، زمان توقف کل معاملات توسط دبیرکل که بیش از پنج روز نخواهد بود، به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۴. این دستورالعمل پس از تصویب اصلاحات آیین نامۀ انضباطی و دستورالعمل بازار غیررسمی، لازم الاجرا خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.