حسابان وب

تفاهم نامه ۲۸۴۱۱ مورخ۸۸/۳/۱۲(توافق و تفاهم خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفي)

0 667

حسابداراپ

پـيـرو دسـتـورالعـمل شـمـاره ۱۲۶۱۹۰ مـورخ ۵/۱۲/۸۷ و نـامـه شـمـاره ۲۴۹۱۶/۳۳۱/۲۳۲ مورخ ۵/۳/۸۸ در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاري ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفي به پيوست تصوير صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ اين سازمان با شوراي اصناف کشور ارسال   مي گردد. مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا ادارات امور مالياتي مطابق مفاد صورتجلسه مذکور اقدامات لازم را به عمل آورند.

علي اکبرعرب مازار

———————————————————————————————————————————————

صورتجلسه ۱۱/۳/۸۸

پيرو جلسه مورخه ۳۰/۲/۸۸ جلسه اي در تاريخ ۱۱/۳/۸۸ في مابين هيأت رئيسه شوراي اصناف کشور و نماينده مجمع توزيعي تهران با جناب آقاي محمود شکري معاون عملياتي سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ اصناف کشور تشکيل و مقرر گرديد:

۱- با عنايت به دستور رياست محترم جمهوري جناب آقاي دکتر احمدي نژاد در جلسه مورخ ۲۳/۲/۸۸ مسئولين مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي سراسر کشور مبني بر تعيين ماليات عملکرد ۱۳۸۷ اصناف توسط مسئولين اتحاديه ها در اجراي بند ۸ مصوبه شماره ۱۵۰۸۶۶/ت ۳۸۸۴۲/ک مورخه ۱۷/۱۱/۸۶ کميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي، هيأت رئيسه با مسئوليت رئيس اتحاديه نسبت به تعيين ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ بر اساس درآمد مشمول ماليات تعيين شده هر يک از اعضاء خود حداکثر تا پايان خرداد ماه سال جاري اقدام نموده و مراتب را طي فهرستي به شرح فرم پيوست به ادارات امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.

۲- در صورت درخواست رئيس اتحاديه ادارات امور مالياتي مکلفند سوابق ماليات قطعي يا تشخيصي عملکرد ۸۵ و ۸۶ را در اختيار آنها قرار دهند.

۳- هيأت رئيسه به مسئوليت رئيس اتحاديه پس از تعيين ماليات عملکرد ۱۳۸۷ مراتب را به اعضاء خود ابلاغ تا بر اساس آن اعضاء اتحاديه نسبت به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مشخص شده اقدام نمايند.

۴- در موارديکه نظر اتحاديه امور صنفي در تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات حداکثر ۱۰% از اعضاء مشمول اين صورتجلسه به نظر رئيس امور مالياتي ذيربط مورد قبول واقع نشود در اين صورت حسب درخواست اداره کل امور مالياتي اتحاديه صنفي مکلف است اسناد و مدارک مثبته و دلايل توجيهي لازم در تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات را ارائه نمايد چنانچه دلايل و مستندات ارائه شده مورد قبول رئيس امور مالياتي واقع نشود مراتب در يک کارگروه چهار نفره متشکل از رئيس مجمع امور صنفي، رئيس اتحاديه امور صنفي ذيربط، مدير کل امور مالياتي و رئيس امور مالياتي مطرح و مورد تصميم گيري واقع مي شود و در موارد عدم حصول نتيجه موضوع از طريق اداره کل امور مالياتي طي ليستي جهت اتخاذ تصميم نهايي به معاونت عملياتي سازمان امور مالياتي گزارش گردد.

۵- در صورت عدم تمايل هيأت رئيسه اتحاديه ها در خصوص اقدام به تعيين ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷، اتحاديه و اعضاء ذيربط مي توانند بر اساس الگوي ابلاغي سازمان امور مالياتي نسبت به تسليم اظهارنامه از طريق خود اظهاري اقدام نمايند.

تبصره: توافقات انجام شده در اجراي الگوهاي ابلاغي سازمان امور مالياتي با مسئولين اتحاديه ها تا تاريخ ابلاغ اين صورتجلسه به قوت خود باقي است.

۶- مؤدياني که نسبت به اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۸۷، حداقل به ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات تعيين شده طبق نظر اتحاديه اقدام نمايند براي مشمولين بند (ج) ماده ۹۵ در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مشمول توافق و براي مؤديان موضوع بندهاي الف و ب ( به استثناء بندهاي ۱ الي ۷و ۱۲ بند الف ماده ۹۵) مشمول تفاهم خوداظهاري خواهند بود.

۷- در اجـراي مـقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي مشمول تفاهم خوداظهاري (بندهاي الف و ب) و به ميزان ۵% با نظر مدير کل امور مالياتي ذيربط تعيين خواهد شد.

۸- اظهارنامه مالياتي اعضايي که درآمد مشمول ماليات ابرازي آن حداقل به ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات تعيين شده طبق نظر اتحاديه به شرح بند يک فوق باشد قطعي مي باشد مگر اينکه در اجراي بند ۷ به عنوان نمونه انتخاب يا در اجراي بند ۴ مورد قبول واقع نشده باشد.

۹- به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي وصول ماليات، با رعايت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م. ۴۰% ( چهل درصد) ماليات به صورت نقد در زمان تسليم اظهارنامه و مابقي در اقساط مساوي ماهانه حداکثر تا پايان آذر ماه ۱۳۸۸ تقسيط گردد.

۱۰- در اجراي مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم هر گاه بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول ماليات مشخصه هر يک از مؤديان موضوع اين صورتجلسه با درآمد مشمول ماليات ابرازي اختلاف دارد ماليات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

مشروط بر اينکه مبلغ ماليات مورد نظر کمتر از۲۵۰،۰۰۰ ريال نباشد.

۱۱- تعيين ماليات عملکرد ۱۳۸۷ براي مؤديان مالياتي که سابقه مالياتي ندارند يا اولين سال فعاليت آنها مي باشد با نظر رئيس اتحاديه و مدير کل امور مالياتي مربوطه حسب مورد تعيين خواهد شد.

۱۲- مؤديانيکه اظهارنامه آنها در اجراي بند ۷ اين صورتجلسه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي (قبل از کسر معافيت) با رقم ابرازي آنان، بيش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

فینتو

۱۳- با عنايت به اعتماد دولت محترم به اتحاديه ها در تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات اعضاي خود، مقتضي است مسئولين اتحاديه ها به منظور استمرار اين اعتماد و افزايش تعامل و تفاهم با سازمان امور مالياتي، در تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات اعضاي خود با در نظر گرفتن ميزان فعاليت اقتصادي و درآمد واقعي هر يک از اعضاي خود اقدام نمايند.

۱۴- ادارات امور مالياتي مکلفند در تعيين درآمد مشمول ماليات و اعمال معافيت و محاسبه ماليات با مسئولين اتحاديه ها همکاري لازم داشته باشند.

آقاي علي اکبرعرب مازار رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

آقاي قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف کشور

آقاي محمود شکري معاون عملياتي سازمان امور مالياتي کشور

اعضاء هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور آقايان شکريه، ممبيني، افشاري صالح، عزت پور، شيرازي، هاشمي و آقاي درستي نماينده توزيعي

———————————————————————————————————————————————–

شماره: ۱۲۶۱۹۰

تاريخ: ۰۵/۱۲/۱۳۸۷

دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاري با اتحاديه ها و مجامع امور صنفي در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰و ماده ۱۵۸ ق.م.م. و تصويب نامه شماره ۱۵۰۸۶۶/ت۳۸۸۴۲ک کميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفي موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم

در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ ق.م.م و تصويب نامه شماره ۱۵۰۸۶۶/ت ۳۸۸۴۲ ک کميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي، به منظور بر قراري تعامل و جلب مشارکت و همکاري اتحاديه ها و مجامع امور صنفي در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي و استفاده بهينه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادي و موقعيت اقليمي براي تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان محترم مشاغل امور صنفي موضوع ماده ۹۵ ق.م.م و با عنايت به درخواست هاي مکرر مسئولين محترم امور اصناف استانها، انجام توافق و تفاهم خوداظهاري با اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با ابلاغ سه الگو به شرح پيوست به آن امور مالياتي/ اداره کل محول مي گردد تا با رعايت يکي از سه الگوي مذکور نسبت انجام توافق و تفاهم خوداظهاري با اتحاديه ها و مجامع مذکور در چارچوب قوانين و مقررات به شرح زير اقدام نماييد.

۱- در سال جاري ضمن برگزاري جلسات مشترک با تمام مسئولين اتحاديه ها و مجامع امور صنفي الگوهاي پيوست تبيين و به آنها ابلاغ گردد.

۲- مسئولين محترم اتحاديه ها و مجامع امور صنفي حسب مورد اختيار انتخاب يکي از سه الگوي مذکور را خواهند داشت.

۳- پس از انتخاب الگوي مورد نظر توسط هر يک از مجامع يا اتحاديه هاي امور صنفي مراتب انجام توافق يا تفاهم حسب مورد با رعايت دستورالعمل مربوط صورتجلسه گردد.

۴- يـک نـسـخه از صـورتجـلسات تنـظيمـي در ايـن خصـوص، حداکثر تا تاريخ ۳۱/۲/۱۳۸۸ به معاونت عملياتي سازمان ارسال گردد. ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا وضعيت اعضاي اتحاديه هاي امور صنفي در انطباق با هر يک از الگوهاي پيوست مشخص گردد.

۵- با هماهنگي مجامع واتحاديه امور صنفي اطلاع رساني لازم به هر يک از مؤديان در خصوص توافق و تفاهم به عمل آمده و تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۸۷ در موعد مقرر قانوني به عمل آيد.

علي اکبرعرب مازار

رديف ماليات قطعي سال ۱۳۸۶ با رعايت ساير شرايط درصد رشد
۱ تا مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۱۸%
۲ تا مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۲۰%
۳ بالاتر از مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۲۲%
رديف ماليات قطعي سال ۱۳۸۶ با رعايت ساير شرايط درصد رشد
۱ تا مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال ۱۲%
۲ تا مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۱۵%
۳ تا مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۱۸%
۴ تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۲۰%
۵ بالاتر از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۲۲%
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.