حسابان وب

بخشنامه۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۸۸/۴/۲۲(نقل و انتقال املاک و حق واگذاري توسط اشخاص بيش از ۲ بار در سال شغل محسوب مي گردد. تعيين ارزش معاملاتي املاک بر مبناي نسبتي از ارزش روز)

0 1,661
محل تبلیغ شما

اين بخشنامه لغو شد.

پيرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ به پيوست تصويب نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت ۴۲۶۸۷ک مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ وزيران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

شماره: ۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک

تاريخ: ۲۴/۰۳/۱۳۸۸

وزارت مسکن وشهرسازي- وزارت امور اقتصادي ودارائي- وزارت کشوروزارت بازرگاني- وزارت دادگستري

وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل يکصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:

۱- نقل وانتقال املاک وحق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري وغيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاري خريداري شده از ابتداي سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهاي بيش از صد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.

تبصره ۱- اشخاص موضوع اين بند ملزم به رعايت قوانين ومقررات مربوط در خصوص تسليم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنين مکلفند ماليات متعلق را در هنگام انتقال هر يک از املاک با حق واگذاري فوق مطابق دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه وبه واحدهاي مالياتي ابلاغ خواهد کرد، به صورت علي الحساب پرداخت نمايند.

تبصره ۲- صدور گواهي موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر رعايت ساير مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول اين بند منوط به پرداخت ماليات علي الحساب موضوع تبصره (۱) نيز مي باشد.

تبصره ۳- خريد املاک وحق واگذاري محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نيز مشمول مقررات اين بند خواهد بود.

تبصره ۴- املاکي که پس از خريد بر اساس قانون ومقررات شهرداري تبديل به ساختمان نوسازي شده باشند، مشمول ماليات موضوع اين بند نخواهند بود.

۲- کميسيون تقويم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف است ارزش معاملاتي املاک را براي محاسبه ماليات بر نقل وانتقال قطعي املاک وماليات بر اراضي باير موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهي وحمايت از توليد وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکاني در سال ۱۳۸۸ به ميزان بيست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به ميزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به ميزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به ميزان صد در صد قيمت روز تغيير دهد.

تبصره- ارزش معاملاتي تعيين شده موضوع اين بند براي محاسبه اولين نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (۷۷) قانون مالياتهاي مستقيم و ساير مالياتها، عوارض وهمچنين ساير وجوهي که به مأخذ ارزش معاملاتي محاسبه واخذ مي شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبناي محاسبه موارد ياد شده بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

۳- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴/ت۴۱۸۳۰ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي

معاون اول رييس جمهور

لذا با توجه به مفاد مصوبه ياد شده مقرر مي گردد:

الف- ادارات کل امور مالياتي وادارات امور مالياتي مربوط، مکلفند به قيد فوريت کميسيون تقويم املاک حسب مقررات ماده ۶۴ قانون را تشکيل و نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاک مناطق تحت پوشش به ميزان ۲۵ درصد قيمت روز اقدام ونتيجه را (به انضمام يک نسخه از مصوبات کميسيون) ظرف يک هفته پس از اتمام کار کميسيون به معاونت فني و حقوقي (دفتر خدمات مالياتي) کتباً گزارش نمايند.

ب- ادارات امور مالياتي که کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم را در خصوص تعيين ارزش معاملاتي سال ۱۳۸۸ املاک تشکيل داده اند، مجازند به استناد بندهاي ۲و۳ تبصره (۱) ماده مذکور نسبت به تشکيل مجدد کميسيون ياد شده اقدام نمايند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخير بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم ارزش معاملاتي جاري تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتي موضوع مصوبه مزبور براي محاسبه ماليات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعيين تکليف ارزش معاملاتي بر مبناي نسبتي از ارزش روز و به جهت رعايت حقوق مؤديان محترم مقتضي است به منظور استخراج قيمت هاي پيشنهادي جهت طرح و تصويب در کميسيون تقويم املاک از قيمت هاي سازمان مسکن وشهرسازي وديگر مراجع ذيربط نيز استفاده گردد.

هـ- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص ماليات نقل وانتقال بيش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاري محل متعاقباً تهيه وابلاغ خواهد گرديد. بنابراين تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهي ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم بدون دريافت ماليات علي الحساب بلامانع خواهد بود.

و- با ابلاغ اين بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴/۱۲/۸۷ و دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴/۱۲/۸۷ سازمان امور مالياتي کشور ملغي اثر مي گردد.

مـديـران کـل مـحـترم امـور مـاليـاتـي مـسئول حسـن اجـراي اين بـخشنامه مي باشند.

علي اکبر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

———————————————————————————————————————————————-

شماره: ۱۲۵۶۵۰

تاريخ: ۰۴/۱۲/۱۳۸۷

به پيوست تصويبنامه شماره ۲۱۶۶۶۴ / ت ۴۱۸۳۰ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ وزيران عضو کار گروه مسکن که مقرر مي دارد؛

«۱- از تاريخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بيش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل فروش آن ( زمين و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهاي با بـيـش از پانـصد هـزار نفـر جـمعيـت، مــشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم قرار خواهد گرفت.

۲- کميسيون تقويم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف است از تاريخ اول فروردين ماده ۱۳۸۸، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قيمت املاک در شهريور ۱۳۸۷ تغيير دهد، قيمتهاي مذکور مبناي محاسبات ماليات بر اراضي باير، موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- ماليات نقل و انتقال قطعي املاک، موضوع ماده (۵۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم– مصوب ۱۳۸۰- و ماليات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بيش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. براي ساير موارد قيمتهاي دفترچه فعلي معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.»

جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

مديران کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.

علي اکبرعرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.