حسابان وب

بخشنامه ۳۴۷۹۶ مورخ۸۸/۳/۲۷(تبصره ۲ ماده ۵ آيين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي)

0 1,237

حصین حاسب

در اجراي تبصره ۲ ماده ۵ آيين نامه اجرائي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي و به منظور اتخاذ رويه واحد، مقرر مي دارد:

۱- با توجه به صدر تبصره ۲ ماده ۵ آيين نامه اجرايي فوق الاشاره، چنانچه حسابرس (حسابدار رسمي ومؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ويا سازمان حسابرسي) در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي به موارد ايرادي برخورد کند که به نظر او خللي به اعتبار دفاتر وارد ننمايد، لازم است ضمن درج موارد ايراد در گزارش حسابرسي مالياتي نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد. رييس امور مالياتي در صورت عدم پذيرش نظر حسابرس مبني بر معتبر بودن دفاتر، بايد مراتب را با ذکر دليل جهت اخذ نظر هيأت موضوع بند ب تبصره يک ماده ۶ آيين نامه مورد اشاره به آن هيأت ارجاع نمايد. در صورتيکه نظر هيأت مذکور مبني بر ارسال و طرح پرونده در هيأت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم باشد:

الف- در مواردي که نظر هيأت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مبني بر قابل رسيدگي بودن دفاتر باشد، گزارش حسابرسي مالياتي ارائه شده با رعايت ساير مقررات ملاک عمل خواهد بود.

ب- در مواردي که نظر هيأت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مبني بر غير قابل رسيدگي بودن و يا مردودي دفاتر باشد، اداره امور مالياتي مکلف است برابر مقررات نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.

۲- با توجه به قسمت اخير تبصره ۲ ماده ۵ آيين نامه صدرالاشاره، در صورتيکه دفاتر و اسناد ومدارک از طرف حسابدار رسمي براي محاسبة درآمد مشمول ماليات غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني وآيين نامه هاي مربوط مورد قبول واقع نشود. حسابرس بايد مراتب را مستنداً طي گزارشي به اداره امور مالياتي ذي ربط اعلام نمايد، در اين صورت اداره امور مالياتي مکلف است بر سر مقررات موضوعه در اجراي بندهاي ۲و۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد، نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.

اين بخشنامه جايگزين بخشنامه صادره به شماره ۶۵۳۲۷/۱۷۲۴/۲۳۲ مورخ ۸/۷/۸۷ مي باشد.

علي اکبر عرب مازار

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

————————————————————————————————————————————————–

شماره: ۹۷۹۴

تاريخ: ۰۹/۰۲/۱۳۸۷

تصوير تصويب نامه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص اصلاح مواد ۶،۵و ۷ آيين نامه اجرايي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي موضوع تـصـويـب نامـه شـماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰هـ مـورخ ۳/۷/۱۳۷۹ کـه در تـاريـخ ۵/۱/۱۳۸۷ به تأييد مقام محترم رئيس جمهور رسيده ودر روزنامه رسمي شـمـاره ۱۸۳۷۷ مـورخ ۱۸/۱/۸۷ نيز منتـشر گـرديده است جهت اجرا و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.

علي اکبر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

————————————————————————————————————————————————–

شماره: ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک

تاريخ: ۱۰/۰۱/۱۳۸۷

وزارت امور اقتصادي ودارايي

 

وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۵۱۱۶۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲- و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

۱- مواد (۵) و (۶) آيين نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي موضوع تصويب نامه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰هـ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ به شرح زير تغيير مي يابند.

ماده ۵- حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي که عهده دار انجام وظايف حسابرسي وبازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده (۲) اين آيين نامه مي باشد، درصورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي مربوط در اختيارمؤدي قرار دهند. گزارش مذکور بايد شامل مواد زير باشد:

الف- اظهارنظر نسبت به کفايت دفاتر و اسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

ب- تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون ومقررات مربوط.

پندار سیستم

ج- اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تکليفي که مؤدي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور بوده است.

د- ساير مواردي که در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي کشور تعيين خواهد شد.

تبصره ۱- گزارش حسابرسي مالياتي در مورد مالياتهاي غير مستقيم نيز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي- مصوب ۱۳۷۲- و تبصره (۴) آن، به ترتيبي خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي گردد.

تبصره ۲- هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي در اجراي بند “الف” اين ماده به موارد ايرادي برخورد نمايند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خطي وارد ننمايند و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امکان پذير باشد ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود درآمد مشمول ماليات را تعيين خواهد کرد.

در صورتي که دفاتر واسناد ومدارک مزبور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي بايد پس از ارائه گزارش حسابرسي مالياتي حاوي اظهارنظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک و دفاتر براي امر حسابرسي مالياتي، موضوع را به طور کتبي با ذکر دلايل به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد، در اين صورت اداره امور مالياتي مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.

تبصره ۳- چنانچه قبل يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، اطلاعات ومدارکي در مورد فعاليتهاي مالي به دست آيد که در نتيجه نياز به بررسي دفاتر واسناد ومدارک مؤدي ذيربط و توضيحات تکميلي حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود که به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف- حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر واسناد و مدارک مربوط را بررسي ودر صورتي که فعاليت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعاليت مالي را به طور کتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي برسانند. در اين صورت اداره امور مالياتي بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون ومقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتي که فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام، ثبت فعاليتهاي مورد استعلام در دفاتر مؤدي را ضمن توضيحات تکميلي با ذکر شماره سند حسابداري همراه با تصوير اسناد حسابداري ومدارک ضميمه به آن، به طورکتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي مي رساند.

ج- در صورتي که پاسخ حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (۱) ماده (۲۲۲) قانون مالياتهاي مستقيم واسناد ومدارک ارسالي و توضيحات تکميلي داده شده به نظر رييس اداره امور مالياتي با قانون و مقررات مربوط تطبيق ننمايد اداره امور مالياتي موضوع را با شرح استقلال عدم پذيرش به هيئت سه نفري موضوع بند “ب” تبصره (۱) ماده (۶) اين آيين نامه ارجاع خواهد نمود.

د- در صورتي که حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رييس اداره امور مالياتي مربوط اقدام نکنند، اداره امور مالياتي با استعلام ويا مراجعه به مؤدي طبق قانون ومقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- اشخاصي که انجام حسابرسي مالياتي را به حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ارجاع مي نمايند، مکلفند يک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي را همراه با اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

تبصره ۵- در مواردي که پرونده مالياتي مؤديان مذکور در جلسه هيئت سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالياتهاي مستقيم مطرح باشد، يکي از اعضاي هيئت مزبور توسط رييس کل سازمان امور مالياتي کشور از بين حسابداران رسمي انتخاب مي شود.

ماده ۶- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي نمايد. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش حسابرسي مالي را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نموده باشد.

تبصره ۱- چنانچه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي “ب” (هزينه هاي قابل قبول استهلاکات) و “ج” (از جمله مالياتهاي غير مستقيم، مالياتهاي تکليفي و حقوق) ماده (۵) اين آيين نامه و معافيتهاي مالياتي نياز به توضيحات تکميلي حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبي از حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود که به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف- حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام، توضيحات تکميلي را به رييس اداره امور مالياتي ارائه نمايند. در غير اين صورت ويا اعلام عدم دسترسي به دفاتر واسناد ومدارک مؤدي از سوي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و مالياتهاي تکليفي مؤدي اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتي که پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالياتهاي مستقيم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رييس اداره امور مالياتي کافي به مقصود نباشد، موضوع به هيئتي مـتـشکل از نمـايـندگان سـازمـان امـور مالياتي کشور و شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران (نماينده سازمان حسابرسي در مورد گزارش هاي حسابرسي مالياتي آن سازمان) ويک نفر از حسابداران رسمي به انتخاب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور ارجاع مي گردد. هيئت با حضور کليه اعضا رسميت يافته و رأي اکثريت اعضاي هيأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالياتي کشور و جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي بوده و مبناي حل وفصل پرونده هاي ذيربط قرار خواهد گرفت.

بررسي هاي هيأت ياد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي گزارش دهنده، مشاهده وبررسي اسناد ومدارک حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگيهاي تکميلي توسط حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي و اعلام نتيجه به هيئت خواهد بود.

تبصره ۲- نحوه اداره وتشکيل جلسات هيئت موضوع بند “ب” تبصره (۱) اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد بود که توسط هيئت مزبور تهيه وبه تصويب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي رسد.

تبصره ۳- رؤساي ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد تمهيداتي به کار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهاي تعيين شده انجام شود. مکاتبات بين اداره امور مالياتي و حسابدار رسمي و بالعکس بايد با ابلاغ کتبي واز طريق پست سفارشي صورت پذيرد.

تبصره ۴- چنانچه هيئت موضوع بند “ب” تبصره (۱) اين ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي را به لحاظ عدم رعايت دستورالعمل حسابرسي مالياتي ساير مقررات مالياتي در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي مقصر تشخيص دهد، سازمان امور مالياتي کشور نظر هيئت را جهت طرح در هيأت هاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي يا کميته انضباطي سازمان حسابرسي ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي مکلفند يک نسخه از رأي هيئتهاي انتظامي يا کميته انضباطي را جهت اطلاع به سازمان امور مالياتي کشور ارسال نمايند.

۲- در ماده (۷) آيين نامه ياد شده عبارت “حوزه مالياتي” به عبارت “اداره امور مالياتي” اصلاح مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ ۵/۱/۱۳۸۷ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي

معاون اول رييس جمهور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.