حسابان وب

بخشنامه ۳۳۴۱۵/ ۴۳۳/۲۳۲مورخ۸۸/۳/۲۴(صورتجلسه خوداظهاري بين کانون سردفترداران ودفتر ياران وسازمان امورمالياتي دراجراي ماده ۱۵۸قانون مالياتهابراي عملکرد سال ۱۳۸۷)

0 776

حصین حاسب

احتراماً، به پيوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاري بين کانون سر دفتران و دفتر ياران و سازمان امور مالياتي کشور در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ ارسال مي گردد.

محمود شکري

معاون عملياتي

صورتجلسه تفاهم خوداظهاري بين کانون سردفتران و دفتر ياران و سازمان امور مالياتي کشور در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۸۷

با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراري تعامل و جلب مشارکت و همکاري تشکل هاي حرفه اي در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي و استفاده بهينه از منابع براي تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب)و (ج) ماده ۹۵ ق.م.م. جلسه ايي در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ با حضور نمايندگان محترم کانون سر دفتران و دفتر ياران و سازمان امور مالياتي کشور تشکيل که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعاليت دفاتر اسناد رسمي و دفتر ياران در خصوص ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ آنان تفاهم زير حاصل گرديد:

۱- شـرط اسـتـفـاده اعـضاء از ايـن تفـاهم نامـه تسـليم اظـهارنامـه مـالياتـي به انضـمام جـدول دريافتـي مـاهانه عملکرد سال ۱۳۸۷ (بابت حق تحرير اسناد، گواهي امضاء و ساير موارد با ذکر شماره اولين و آخرين سند ماهانه)در موعد مقرر قانوني مي باشد.

۲- درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ هر يک از دفاتر اسناد رسمي با اعمال ضريب ۳۹% به دريافتي بابت حق تحرير و گواهي امضاء و ساير موارد پس از کسر ۴۰% از حق تحرير دريافتي بابت پرداختي به کارکنان، دفتر ياران و کانون تعيين مي گردد که پس از کسر معافيت سالانه مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ق.م.م خواهد بود.

۳- درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ هر يک از دفتر ياران با اعمال ضريب ۶۰% نسبت به کل مبالغ دريافتي بابت حق تحرير و گواهي امضاء و ساير موارد و پس از کسر معافيت سالانه مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م خواهد بود.

۴- به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي وصول ماليات مورد تفاهم با رعايت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م ۴۰% ماليات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقي حداکثر در چهار قسط مساوي ماهانه حداکثر تا پايان آبان ماه پرداخت گردد.

۵- اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۸۷ اعضايي که مطابق با شرايط اين تفاهم نامه تسليم و ممهور به مهر کانون سر دفتران و دفتر ياران و يا نماينده معرفي شده از سوي کانون باشد، مشمول طرح تفاهم خوداظهاري خواهد بود.

۶- در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چهارچوب تفاهم خوداظهاري به تعداد ۵%( پنج درصد) آن با نظر مدير کل امور مالياتي تعيين مي گردد، مشروط بر اينکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد.

۷- اظهارنامه هائي که حائز شرايط مقرر در اين تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشوند، قطعي تلقي مي گردند. دفاتر اسناد رسمي مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالياتي دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۷ را در اختيار آنان قرار دهند.

۸- دفاتر اسناد رسمي که اظهارنامه آنها در اجراي بند(۶) اين تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد، در صورتيکه درآمد مشمول ماليات قطعي ( قبل از کسر معافيت) با درآمد مشمول ماليات ابرازي طبق اظهارنامه تسليمي آنان بيش از ۱۵% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م. خواهند بود.

۹- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد، وجوه دريافتي يا درآمد مؤدي در عملکرد سال ۱۳۸۷ بيش از مبلغ ابرازي بوده است، ماليات درآمد کتمان شده با رعايت مقررات ماده ۱۵۷ ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود.در اين صورت مابه التفاوت ماليات در مورد دفاتر اسناد رسمي مشمول حکم قسمت اخير تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.

۱۰- عدم پرداخت ماليات متعلقه در سر رسيد مقرر، مانع از صدور برگ قطعي براي اعضايي که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسليم نموده اند، نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت ماليات متعلقه( در سررسيد مقرر)، مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. از تاريخ سررسيد بوده که غير قابل بخشودگي خواهد بود.

۱۱- اين تفاهم نامه مانع از مراجعه ماموران مالياتي جهت رسيدگي به مالياتهاي تکليفي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله حقوق نخواهد بود.

پندار سیستم

۱۲- کانون سر دفتران و دفتر ياران تمام تلاش و مساعي خود را جهت جلب مشارکت اعضاي خود به منظور رعايت مفاد اين تفاهم نامه به عمل خواهد آورد. همچنين آماده هر گونه همکاري با سازمان امور مالياتي کشور در جهت اجراي مطلوب طرح جامع مالياتي کشور مي باشد.

۱۳- ادارات کل امور مالياتي آمادگي دارند تا با استقرار نيروهاي کار آمد در کانون، راهنمائي هاي لازم را خصوص چگونگي تنظيم و تکميل اظهارنامه مالياتي ارائه نمايند.

۱۴- اين تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ تنظيم گرديده است.

نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور

علي اکبرعرب مازار

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محمود شکري

معاون عملياتي

نمايندگان کانون سر دفتران و دفتر ياران

محمد رضا دشتي

رئيس هيئت مديره

سيد محمد علي سجادي

مشاور امور مالياتي

سيد مرتضي دري

عضو هيئت مديره

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.