حسابان وب

بخشنامه ۴۱۲۷م ۸۹/۳/۵(استرداد اضافه دريافتي ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات)

0 1,451
آکادمی محسن قاسمی

احتراماً، نظر به اينکه در راستاي اجراي تبصره (۱) ماده «۲۰» قانون ماليات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوري اسلامي ايران از کالاهايي که توسط واردکنندگان به سرزمين اصلي وارد مي شود، وجوهي اضافه دريافت نموده است.اين موضوع منجر به بروز پاره اي اشکالات در خصوص نحوه استرداد مبالغ اضافه دريافتي گرديده است.لذا به منظور وحدت رويه مقرر مي گردد:

۱- در صـورت اعـلام گـمرک مـبني بر اضافـه دريافتي يا اشتباه دريافتي و واريز آن به حساب هاي خزانه داري کل کشور،ادارات کل امور مالياتي مکلفند:

الف) در خـصـوص واردکنـنـدگاني که مـؤدي نـظام مـاليات بـر ارزش افـزوده نمي باشند،پس از بررسي هاي لازم نسبت به استرداد اشتباه دريافتي حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ درخواست اقدام نمايند.

اداره کل امور مالياتي که اقامتگاه قانوني يا محل سکونت مؤدي حسب مورد در محدوده جـغرافـيايي آن اداره کـل قـرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئوليت مـزبور در استان تهران حسب مـورد با اداره کل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مي باشد.

فینتو

ب)در خـصـوص واردکنـندگانـي که مـؤدي نظام مـاليات بر ارزش افـزوده مي باشند،پس از رسيدگي هاي لازم،به حساب اعتبار مؤدي منظور و در پايان دوره مالياتي در صورت احراز اضافه پرداختي و با توجه به درخواست مؤدي نسبت به استرداد يا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمايند.

۲- در صورتي که ماليات و عوارض دريافتي به حساب خزانه واريز نشده باشد، با توجه به نامه هاي شماره ۲۱۷۹۹ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۸۸ و ۳۰۴۷۵ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ اين معاونت عنوان گمرک جمهوري اسلامي ايران و تاييد موضوع طي نامه شماره ۲۲۰۱۴۹/۱۲۶۴۵/۵۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاون محترم هزينه و خزانه دار کل کشور(تصاوير پيوست)،گمرک جمهوري اسلامي ايران مستند به ماده «۱۶» قانون امور گمرکي و آئين نامه اجرايي مربوطه،نسبت به استرداد وجوه اضافه يا اشتباه دريافتي از محل وصولي هاي جاري،ضمن درج مبلغ استردادهاي انجام شده در پروانه سبز گمرکي اقدام و تعداد استردادهاي انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مؤدي و شماره و تاريخ پروانه گمرکي و مبلغ ماليات و عوارض مسترد شده، به دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده معاونت ماليات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود.

شايان ذکر است واردکنندگان کالاهاي صرفاً معاف موضوع ماده«۱۲» قانون ماليات بر ارزش افزوده مؤديان اين نظام مالياتي جهت اجراي قانون محسوب نمي گردند.

مديران کل محترم امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود.

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.