حسابان وب

تصويبنامه ۱۴۰۲۸۳/ت۴۵۲۵۰هـ مورخ۸۹/۶/۲۴(جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني)

0 728
آکادمی محسن قاسمی

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، كشور و مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱ـ جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني به ازاي هر مترمربع زيربنا موضوع بند (الف) ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي مواد (۳) و (۵) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در سال ۱۳۸۹ در عدد (۲۵%) ضرب و براساس آن محاسبه و وصول شود.

فینتو

۲ـ با توجه به صدور تدريجي كارت مهارت فني كارگران، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در سال ۱۳۸۹ تا سقف دويست هزار نفر، شرايط بيمه‌شدن مشمولان را محقق نمايد.

۳ـ ضرايب جدول وصول حق بيمه در سالهاي بعد، به ازاي هر دويست هزار نفر مازاد بر تعداد سال ۱۳۸۹، به ميزان بيست و پنج درصد افزايش و مبناي وصول قرار گيرد.

۴ـ حق بيمه پروژه‌هاي مسكن مهر در سه قسط مساوي به ترتيب در زمان صدور پروانه، شش ماه و يك سال پس از تاريخ صدور پروانه اخذ مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.