- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسليم ليستهاي سه ماهه خريدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱)

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۹ [1] و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم [2] مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که مبادرت به درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار دی ماه سال ۱۳۷۱ گردیده ، ضمن تاکید مجدد بر صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات مطابق نمونه آگهی شده با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ( مقررات شماره اقتصادی ) بدینوسیله باطلاع می رساند اشخاص حقوقی و شرکتهایی که به امر ساخت ، تولید ، مونتاژ ، توزیع و فروش هر گونه کالا و نیز کارهای خدماتی و پیمانکاری اشتغال دارند ، شرکتهای وارد کننده کالا ، اشخاص حقیقی کارخانه دار ، دارندگان کارت بازرگانی و عمده فروشان ( بنکداران ) مکلفند از اول سال ۱۳۷۶ خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات ( فروش ، خرید و خدمات ) خود را به یکی از دو طریق ذیل تسلیم نمایند :

۱ – کلیه اشخاصی که سیستم فروش آنها مکانیزه می باشد لازم است معاملات فصلی خود را روی محیط های کامپیوتری مطابق با اقلام اطلاعاتی مندرج در فرم نمونه تا ده روز بعد از پایان فصل در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند .
تذکر : دستورالعمل ارائه خلاصه معاملات فصلی بصورت مکانیزه از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی قابل تهیه می باشد . آندسته از مودیانی که تمایل به داشتن سیستم فروش مکانیزه دارند لازم است سیستم مورد نظر قبلا” با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ گردد .

۲ – سایر اشخاص فوق الذکر مکلفند میزان معاملات خود را بصورت فصلی مطابق فرم نمونه تهیه و ظرف مدت ده روز بعد از پایان فصل به مراجع یادشده مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند.
در تهیه و ارسال لیست های مورد اشاره موارد ذیل دقیقا” رعایت گردد :
الف – لازم است فرم نمونه به تفکیک مشتری و نوع کالا و خدمات فروش رفته و تهیه و ارسال شود و همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود .
ب – در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا” چیزی نوشته نشود.
ج – در ستون نام خریدار / فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل قید گردد .
د – در ستون شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده / خریداری شده و همچنین نوع خدمات ارائه شده بصورت کامل معرفی گردد و از بیان اختصاری نوع کالا و خدمات خودداری گردد .
ه – شرکتهایی که فعالیت آنها عمدتاً ارائه خدمات می باشد در ستون مربوط به شرح کالا و خدمات صراحتاً نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص نمایند.
و – کلیه اشخاص فوق الذکر مکلفند لیستهای خرید ، فروش ، پرداخت و دریافت خود را به تفکیک تهیه و تنظیم و تحویل نمایند.
ز – کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت قراردادهای خود را بر اساس فرم نمونه تکمیل و اعلام نمایند.
ح – کلیه اشخاص حقیقی / حقوقی مکلفند لیست کلیه قراردادهای مربوط به اجاره و انبارداری و . . . را به ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
– حوزه های مالیاتی نیز مکلفند در صورت عدم ارائه اطلاعات مربوط به هریک از مندرجات این اطلاعیه از ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات مالیاتی به اشخاص مزبور خودداری نمایند.
تبصره :
– کلیه صادرکنندگان ، بیمارستانها و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن مکلفند فقط لیست خریدهای خود را اعلام نمایند.
– کلیه وارد کنندگان مکلفند فقط لیست فروشهای خود را اعلام نمایند . در صورت عدم صدور صورتحساب فروش کالا و یا عدم ارسال فهرست خلاصه معاملات ( فروش ، خرید ، خدمات و قرارداد ) مطابق فرمهای نمونه و همچنین صدور یا ارائه فرمهای خلاف واقع ازسوی مودیان مالیاتی مشمول مقررات ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . بدیهی است با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

” ماده ۲۳۰ ق .م .م مصوب ۱۳۶۶ ”
در مواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .

روابط عمومی و ارشاد
وزارت اموراقتصادی و دارایی

—————————————————————————————————————————————

شماره: ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱

تاريخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶

اطلاعيه مهم وزارت امور اقتصادي و دارائي

پيرو اطلاعيه وزارت امور اقتصادي و دارائي مندرج در جرايد کثيرالانتشار دي ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خريدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقيقي و حقوقي و بنابر اختيار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکيدبر رعايت مفاد اطلاعيه هاي قبلي به اطلاع مودي محترم مي رساند:

۱- اطلاعات خواسته شده درفرمهاي نمونه پيوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگي تنظيم و تحويل گردد.

۲- فرمهاي نمونه پيوست بدون هرگونه تغيير عيناً مورداستفاده قرار گيرد.

۳- معاملات با هرشخص حقيقي يا حقوقي درخصوص يک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دريک رديف درج واز تکرار نام مشتري براي يک کالا در هر فصل خودداري شود.

۴- ذکر نوع فعاليت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهاي نمونه پيوست الزامي است.

۵- ارائه خريد ملزومات و ابزار و کالاهاي مصرفي و خدماتي کمتر از يک ميليون ريال در هر فصل از يک شخص حقيقي يا حقوقي الزامي نمي باشد.

۶- صاحبان سردخانه ها و جايگاههاي نگهدارنده کالا نيز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پيوست به مراجع مذکور در اطلاعيه هاي قبلي تحويل نمايند.

۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهايي تحت فهرست جداگانه الزامي است .

۸- مهلت تسليم خلاصه اطلاعات فصلي سي روز پس از پايان هر فصل خواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مالياتهاي مستقيم

درمواردي که مدارک و اسناد حاکي ازتحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱اين قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخيص ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي که دراثر اين استنکاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است که با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.

روابط عمومي و ارشاد وزارت اموراقتصادي و دارائي

توجه : براي دريافت فرمهاي نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالياتي مراجعه نماييد.

—————————————————————————————————————

– بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰) [3]

– بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم + مهلت ارسال گزارشات فصلی) [4]

– بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی+فرمهاي گزارش خريد و فروش) [5]

– آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ [6]

– فرم گزارش خريد فصلي [7]

– فرم گزارش فروش فصلي [8]

– فرم گزارش دريافت و پرداخت قراردادها [9]