حسابان وب

بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسليم ليستهاي سه ماهه خريدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱)

364 11,310
آکادمی محسن قاسمی

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۹ و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که مبادرت به درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار دی ماه سال ۱۳۷۱ گردیده ، ضمن تاکید مجدد بر صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات مطابق نمونه آگهی شده با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ( مقررات شماره اقتصادی ) بدینوسیله باطلاع می رساند اشخاص حقوقی و شرکتهایی که به امر ساخت ، تولید ، مونتاژ ، توزیع و فروش هر گونه کالا و نیز کارهای خدماتی و پیمانکاری اشتغال دارند ، شرکتهای وارد کننده کالا ، اشخاص حقیقی کارخانه دار ، دارندگان کارت بازرگانی و عمده فروشان ( بنکداران ) مکلفند از اول سال ۱۳۷۶ خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات ( فروش ، خرید و خدمات ) خود را به یکی از دو طریق ذیل تسلیم نمایند :

۱ – کلیه اشخاصی که سیستم فروش آنها مکانیزه می باشد لازم است معاملات فصلی خود را روی محیط های کامپیوتری مطابق با اقلام اطلاعاتی مندرج در فرم نمونه تا ده روز بعد از پایان فصل در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند .
تذکر : دستورالعمل ارائه خلاصه معاملات فصلی بصورت مکانیزه از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی قابل تهیه می باشد . آندسته از مودیانی که تمایل به داشتن سیستم فروش مکانیزه دارند لازم است سیستم مورد نظر قبلا” با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ گردد .

۲ – سایر اشخاص فوق الذکر مکلفند میزان معاملات خود را بصورت فصلی مطابق فرم نمونه تهیه و ظرف مدت ده روز بعد از پایان فصل به مراجع یادشده مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند.
در تهیه و ارسال لیست های مورد اشاره موارد ذیل دقیقا” رعایت گردد :
الف – لازم است فرم نمونه به تفکیک مشتری و نوع کالا و خدمات فروش رفته و تهیه و ارسال شود و همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود .
ب – در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا” چیزی نوشته نشود.
ج – در ستون نام خریدار / فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل قید گردد .
د – در ستون شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده / خریداری شده و همچنین نوع خدمات ارائه شده بصورت کامل معرفی گردد و از بیان اختصاری نوع کالا و خدمات خودداری گردد .
ه – شرکتهایی که فعالیت آنها عمدتاً ارائه خدمات می باشد در ستون مربوط به شرح کالا و خدمات صراحتاً نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص نمایند.
و – کلیه اشخاص فوق الذکر مکلفند لیستهای خرید ، فروش ، پرداخت و دریافت خود را به تفکیک تهیه و تنظیم و تحویل نمایند.
ز – کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت قراردادهای خود را بر اساس فرم نمونه تکمیل و اعلام نمایند.
ح – کلیه اشخاص حقیقی / حقوقی مکلفند لیست کلیه قراردادهای مربوط به اجاره و انبارداری و . . . را به ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
– حوزه های مالیاتی نیز مکلفند در صورت عدم ارائه اطلاعات مربوط به هریک از مندرجات این اطلاعیه از ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات مالیاتی به اشخاص مزبور خودداری نمایند.
تبصره :
– کلیه صادرکنندگان ، بیمارستانها و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن مکلفند فقط لیست خریدهای خود را اعلام نمایند.
– کلیه وارد کنندگان مکلفند فقط لیست فروشهای خود را اعلام نمایند . در صورت عدم صدور صورتحساب فروش کالا و یا عدم ارسال فهرست خلاصه معاملات ( فروش ، خرید ، خدمات و قرارداد ) مطابق فرمهای نمونه و همچنین صدور یا ارائه فرمهای خلاف واقع ازسوی مودیان مالیاتی مشمول مقررات ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . بدیهی است با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

” ماده ۲۳۰ ق .م .م مصوب ۱۳۶۶ ”
در مواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .

روابط عمومی و ارشاد
وزارت اموراقتصادی و دارایی

—————————————————————————————————————————————

شماره: ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱

تاريخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶

اطلاعيه مهم وزارت امور اقتصادي و دارائي

پيرو اطلاعيه وزارت امور اقتصادي و دارائي مندرج در جرايد کثيرالانتشار دي ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خريدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقيقي و حقوقي و بنابر اختيار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکيدبر رعايت مفاد اطلاعيه هاي قبلي به اطلاع مودي محترم مي رساند:

۱- اطلاعات خواسته شده درفرمهاي نمونه پيوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگي تنظيم و تحويل گردد.

۲- فرمهاي نمونه پيوست بدون هرگونه تغيير عيناً مورداستفاده قرار گيرد.

۳- معاملات با هرشخص حقيقي يا حقوقي درخصوص يک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دريک رديف درج واز تکرار نام مشتري براي يک کالا در هر فصل خودداري شود.

۴- ذکر نوع فعاليت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهاي نمونه پيوست الزامي است.

فینتو

۵- ارائه خريد ملزومات و ابزار و کالاهاي مصرفي و خدماتي کمتر از يک ميليون ريال در هر فصل از يک شخص حقيقي يا حقوقي الزامي نمي باشد.

۶- صاحبان سردخانه ها و جايگاههاي نگهدارنده کالا نيز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پيوست به مراجع مذکور در اطلاعيه هاي قبلي تحويل نمايند.

۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهايي تحت فهرست جداگانه الزامي است .

۸- مهلت تسليم خلاصه اطلاعات فصلي سي روز پس از پايان هر فصل خواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مالياتهاي مستقيم

درمواردي که مدارک و اسناد حاکي ازتحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱اين قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخيص ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي که دراثر اين استنکاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است که با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.

روابط عمومي و ارشاد وزارت اموراقتصادي و دارائي

توجه : براي دريافت فرمهاي نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالياتي مراجعه نماييد.

—————————————————————————————————————

– بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)

– بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم + مهلت ارسال گزارشات فصلی)

– بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی+فرمهاي گزارش خريد و فروش)

– آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

– فرم گزارش خريد فصلي

– فرم گزارش فروش فصلي

– فرم گزارش دريافت و پرداخت قراردادها

364 نظرات
 1. مجتبی می گوید

  با سلام
  من چند وقت پیش در یک سیمینار مالیاتی شرکت کردم و درآنجا ذکر شده که بخشنامه مربوط به تحویل گزارش فصلی خرید و فروش در دیوان عدالت اداری منحل شده است . پس چرا شما هنوز این بخشنامه را در سایت خود نشر می دهید. خواهشمند است در صورت اجرای مجدد این قانون مراتب را اعلام فرمایید . با تشکر

 2. مدیر سایت می گوید

  سلام دوست عزيز
  احتمالا منظور شما لغو گزارشات سه ماهه تراز دفاتر مكانيزه به استناد اين بخشنامه نيست؟
  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87813%D8%8C814%D9%85/
  باتشكر

 3. حداد می گوید

  سلام
  آيا در صورت عدم تحويل به موقع اين گزارش، شركت مشمول جريمه ميشود؟

  با تشكر

 4. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  لطفا مروري بر ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم واين تاپيك داشته باشيد:
  http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,6675.0.html
  بااحترام

 5. حداد می گوید

  تشکر از شما
  با این حساب برای تاخیر جریمه ای در نظر گرفته نشده و فقط عدم تحویل مشمول جریمه ۱ درصدی خواهد بود.

  با احترام

 6. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام حضور سركارخانم حداد
  بله تاخير درارسال ، عواقب ريالي ندارد ولي درصورتي كه مودي داراي دفاتر قانوني باشد ، مميز مي تواند به استناد آيين نامه تحرير دفاتر ، دفاتر را رد كند و براي سايرين جريمه ۱% پيش بيني شده است.
  باتشكر

 7. مرتضي می گوید

  با سلام
  اگه ميشه نرم افزار يا فايلي تحت اكسل براي ما آماده كنيد تا بتوانيم اين ليست ها را به دارايي با همين فرمت تحويل دهيم
  با تشكر
  ………………………….
  آيا فعلا كه اينطور نرم افزاري نيست درسته ؟؟؟؟ درسايت وجود نداره ؟
  بدرود

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله چنين نرم افزاري درسايت موجود نيست.

 9. مرتضي می گوید

  ببخشيد اگه ميشه تا آخر اين ماه به فكر تهيه اين فايل باشيد و خيلي نيازمند شركت ها و اشخاص خواهد بود .
  با تشكر

 10. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  پيشنهاد ميكنم شما زحمت تهيه آنرا بكشيد تا در دانلود سنتر تخصصي حسابداري منتشركنيم و جمع زيادي از همكاران از آن استفاده كنند.

 11. امید مهیا می گوید

  با سلام امروز جهت تسلیم گزارش معاملات فصل بهار سال ۱۳۹۱ به واحد نظارت وپیگیری شهرستان کرج مراجعه نمودم لیکن انان از دریافت لیست خودداری نموده واذعان داشتند که باید از طریق سایت ارائه گرد با توجه به اینکه این سایت هنوز راه اندازی نشده . باید جکار کنیم با تشکر

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم و بقول شما ، هنوز ارسال اين فرم بصورت الكترونيكي مرسوم نشده لذا به نظر بنده فرم را با پست سفارشي(ترجيحا دوقبضه) و در موعد مقرر ارسال بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 13. آروندی می گوید

  دوستان سلام
  آیاوجوه پرداختی باکسر ۵% مالیات تکلیفی به موسسه حسابرسی باید تو گزارش فصلی به سازمان امورمالیاتی گزارش کنیم ؟؟؟
  ممنون از پاسخ دوستان

 14. مازیارعمران راد می گوید

  تاکی فرصت هست گزارش سه ماهه خریدوفروش ارسال گردد چون هنوز سایتی دراین مورد مشخصی نمیباشد

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به اين بخش از بشخنامه توجه كنيد:
  ۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود.

 16. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اگر اين پرداختي ها درقالب قرارداد است به نظر بنده بايستي در دوره هاي سه ماهه و بصورت تجميعي(فرم گزارش دریافت و پرداخت فصلی قراردادها) اين عمليات را گزارش كنيد.
  موفق باشيد.

 17. مدیر سایت می گوید

  پاسخ جناب آقاي غلامپور:
  با سلام / باستناد دستور سازمان امور مالیاتی مندرج در بند ۱ – ۵ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ارائه فهرست معاملات فصلی ” البته تنظیم شده در محیط رایانه ای برابر فرم نمونه پیوست دستورالعمل ” به اداره امور مالیاتی منعی نداشته فلذا اقدام واحد نظارت و پیگیری … توجیه قانونی ندارد .
  توصیه می شود فهرست تنظیم شده را طی نامه ای مجددا” ارائه و در صورت عدم دریافت از ناحیه واحد مربوطه ، در اجرای ماده ۱۷۸ ق.م.م بوسیله پست اقدام به ارسال آن نماید .

 18. سلیمی می گوید

  ۱-درارائه لیست خرید فقط بایدخریدهای داخلی رااعلام کردیا واردات کالاهم بایداعلام شود؟
  باتشکرازشما

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  دراين ليست خريد هاي داخلي و با تبديل اقلام واردتي به ريال ، ثبت مي شوند.
  موفق باشيد.

 20. مقدم می گوید

  با سلام
  دو روز ديركرد در ارائه ليست خريد و فروش فصلي چه عواقبي دارد.

 21. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مطابق با ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم ، جريمه ي اين موضوع معادل ۱% معاملاتي است كه فهرست آن به سازمان ارائه نشده است.
  موفق باشيد.

 22. خانم دینکانی می گوید

  با سلام .
  در مورد گزارشات ماده ۱۶۹ چندتا سوال داشتم.
  ۱- قرارداد حق الوکاله را باید در گزارشات قراردادها بیاریم ؟ هر مبلغی که باشه ؟

 23. مدیر سایت می گوید

  با سلام
  بله اين قرارداد ها هم مشمول اعلام اطلاعات هستند.
  بخشنامه هاي جديد را دراين مسير ببينيد:
  بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی)
  موفق باشيد.

 24. محمدپور می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  در گزارشات فصلی همه نوع خرید و فروش باید ثبت بشه مثلا قبوض برق و آب و گاز و اینکه خریدها و فروشها باید با گزارش ارزش افزوده ارائه شده همخوانی داشته باشه یا مشکلی نیست و کلا منظور چه خریدهایی رو باید ثبت کرد ممنون از پاسخگوییتون

 25. چراغي می گوید

  با سلام
  د رگزارشات خريد و فروش فصلي خريد خارجي بايد به قيمت تمام شده ثبت شود و يا به رقم برگ سبز ؟

 26. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده به قيمت برگ سبز و چنانچه بهاي تمام شده اين خريد شامل عوامل ديگري كه قابل گزارش درفرم خريد باشد ، هركدام از آنها هم بطور جداگانه گزارش مي شود.
  موفق باشيد.

 27. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب
  عواملي دراين فرمها ثبت مي شوند كه باعنوان گزارش تطبيق داشته باشند بنابراين مثلا درگزارش خريد، قبضهاي مورد اشاره جايگاهي ندارند.
  ازآنجايي كه در فرمهاي جديدستوني مجزابراي ماليات ارزش افزوده درنظر گرفته شده به نظر مي رسد تطبيق اين موضوع هم مورد پيگيري اين سازمان باشد.
  بااحترام

 28. فخری می گوید

  من هنو ز گزارش خرید . فروش رو ارسال نکرده م ادرس جهت ثبت نام ندارم

 29. شرکت دامنه سهند تبریز می گوید

  با سلام
  فروش محصولات شركت به مغازه های هر شهر توسط گروه پخش فروخته میشود در این صورت ثبت اسامی مغازه دار ها به تعداد خیلی زیاد مشکل خواهد بود و در مورد خرید مواد اولیه مثلا شیر خام از دامداران چطور باید عمل کرد لطفا راهنمائی فرمائید
  با تشکر

 30. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  این لیست به صورت سه ماهه تهیه میشود لذا جمع فروش این سه ماه به مغازه ها دریک قلم قید می شود.
  موفق باشید.

 31. مائده می گوید

  سلام
  با توجه به وضعیت شرکتی که مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ روز بعد از هر فصل باید رد کند گزارش خرید و فروش این شرکت تا کی مهلت دارد؟گویا تاریخ ان تا ۱۵ روز بعد از همان فصل تغییر کرده؟

 32. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  گزارشات خرید و فروش و قراردادهاتا یکماه بعد از پایان همان فصل مهلت دارد.
  برای اطلاع از آخرین بخشنامه به این مسیر مراجعه کنید:

  بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)
  موفق باشید.

 33. مهدی می گوید

  با سلام خدمت مدیر و همکاران محترم سایت
  اگر شرکتی د رلیست ارزش افزوده فروشی را اعلام کند ولی خریدار آن را اعلام نکند،برای شرکت بار مسئولیت دارد.
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید

 34. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  قاعدتا” تبعات این موضوع متوجه خریدار است.
  موفق باشید.

 35. آریا می گوید

  با سلام
  با توجه به اینکه ارائه آمار خریدهای خارجی نیز در گزارش فصلی الزامی می باشد.
  اگر آمار واردات بهار اعلام نشده باشد،میتوان آنها را در گزارش تابستان اضافه نمود ؟
  با تشکر

 36. ابراهیمی می گوید

  ورود اطلاعات قرارداد شامل چه قراردادهای میباشد قراردادهای فروش و قراردادهای دیگرشامل سرویس ، اطلاعات امتناع منظور چیست ؟

 37. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده همه ي قراردادهاي شما شامل درج درليست مي باشد.
  به نظرم اطلاعات امتناع شامل مواردي است كه طرف حسابهاي شما از ارائه آن خودداري كرده اند.
  موفق باشيد.

 38. حیدری می گوید

  با سلام کسی از دوستان نرم افزار آفلاین ارسال اطلاعات خرید فروش فصلی ورژن جدید را داره؟؟
  لطفا برای بنده میل بفرمائید
  eheidari202@yahoo.com

 39. عنابی می گوید

  با سلام
  چنانچه فروشنده ای از ارئه اطلاعات خود ( شماره و کد اقتصادی و…) خودداری نمایند و خریدار نتواند مشخصات فروشنده را در گزارشات خرید خود درج نماید. آیا عطف به ماده ۱۶۹ در این حالت خریدارمشمول جریمه می شود ؟ و در این مواقع خریدار چه باید انجام دهد ؟
  پیشاپیش از راهنمایی هایی که می فرمائید کمال تشکر را دارد

 40. نورایی می گوید

  با سلام
  اگرگزارش خرید سه ماهه اول شرکتی به رقم کمتری اعلام شده باشد امکان اصلاح آن به چه صورت است؟
  پیشاپیش از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم

 41. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لیست اصلاحی دراین زمینه معرفی نشده(یا ممکن است ما از ان بی خبر باشیم)ولی پیشنهاد میکنم سوابق را به دوره سه ماهه بعد منتقل کنید.
  موفق باشید.

 42. محمد می گوید

  با سلام در سال ۸۹ یک شرکت به ثبت رساندم وبنا به دلایلی این شرکت به بهره برداری نرسیده و من در جای دیگری مشغول به کار بودم در زمانی که اعلام داشتند که باید کد اقتصادی دریافت شود حتی برای ان هم اقدام نکردم وبا این شرکت هیچ کاری صورت نپذیرفته .
  با این وجود خواستم بدونم که ایا باید برای این شرکت اقدامی در خصوص دریافت دفاتر رسمی ومالیاتی اقدام کنم یا خیر و اینکه تا الان ایا اقدام صورت نپذیرفته شرایط چگونه است ؟

 43. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  روال قانونی به این صورت است که بعد از ثبت به سازمان امورمالیاتی مراجعه و تشکیل پرونده دهید وچنانچه قصد انجام فعالیت را ندارید طی نامه ای به این سازمان اعلام کنید.
  موفق باشید.

 44. رها می گوید

  آیا هزینه پستی که دارای ارزش افزوده می باشد باید در لیست خرید وفروش فصلی بیاید یا نه

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله اگر اين هزينه ها بنام شركت باشد ميتوانيد آنها را محاسبه كنيد.

 46. نیکبخت می گوید

  با سلام
  برای ورود به سایت جهت ثبت گزارش ۳ ماهه خرید و فروش زمستان ۹۱ مشکل دارم و نمیدانم مهلت ارسال تا چه زمانی است. لطفا راهنمایی کنید .ممنون

 47. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مهلت كه قانون تا ۳۰ فروردين هست و هنوز بخشنامه اي مبني برتمديد ارسال نشده است.
  موفق باشيد.

 48. روزبه می گوید

  با سلام و احترام..
  تا اسفندماه سال قبل (۹۱) امکان ثبت کلیه خریدها اعم ازفاکتورهای فاقد شناسه ملی یا کد ملی فروشندگاه وجود داشت الان با اطلاعیه ای که سازممان داده داشتن این مشخصات ازامی شده لذا سیستم دیگر فاکتورهای اینگونه قبول نمیکند
  ۱.آیا باید این فاکتورها در گزارش متناع ثبت گردد یا اصلن اعلام نشود اگر جمع ریالی انها زیاد باشد تکلیف چیست؟
  ۲- در صورتی که بخشی از گزارشات مثلن مربوط به دی و بهمن ۹۱ را قبل از اجباری شدن این ایتم در سیستم ثبت کرده باشیم تکلیف چیست مورد قبول است یا بعدا” در ثبت نهایی مشگل ایجاد مینماید ؟
  سپاسگذارم زود پاسخ دهید

 49. اسماعیل می گوید

  با سلام
  آیا دیرکرد در ارسال لیست امتناع ( امتناع از ارائه کد اقتصادی ) مشمول جریمه می باشد ؟
  با تشکر

 50. مهدي می گوید

  باسلام مي خواستم بدونم هزينه هاي نصب ،حق الزحمه ها هم بايستي در گزارش خريد و فروش فصلي گزارش شوند

 51. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  اگر تابع قرارداد باشند كه در فرم مرتبط گزارش مي شوند و درغير اينصورت ، درفرم خريد ، خريد خدمات هم اشاره شده است.

 52. رسولی می گوید

  سلام . آیا حقوق و حق الزحمه کارکنان هم در گزارش خرید می آیند؟

 53. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 54. عاطفه می گوید

  شرکتی بنابدلایلی بعضی ازخرید وفروش سال ۹۱رااعلام ننموده است میتواند تاپایان تیر اعلام نماید

 55. عاطفه می گوید

  شرکتی نتوانسته کلیه خرید وفروش سال ۹۱را ارسال نماید میتواند تاپایان تیر ارسال نماید

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسير زير را دنبال كنيد:
  تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال ۹۱ (بهار, تابستان , پائیز , زمستان)

 57. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسير زير را دنبال كنيد:
  تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال ۹۱ (بهار, تابستان , پائیز , زمستان)

 58. اشرف بهمنی می گوید

  باسلام،شرکت مایک شرکت انفورماتیک است و۱ ساله شده؛خریدمازومات واثاثه وقراردادها باید گزارش شود؟ب

 59. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 60. رضا می گوید

  سلام . شرکت تعاونی و کارهایی از جمله بستن قرارداد تامین نیروی انسانی با سازمانها و یا تعمیر ساختمان طی قرارداد با سازمانهاو اجاره محل به اشخاص ( بخشی از ساختمانی که در دست خودمان است ) وغیره انجام می دهیم . سازمانها ی طرف قرارداد مثلا شرکت نفت که قراردادها و پرداختها را ظاهرا اعلام میکنند. ایا ما فقط باید خرید هایمان را طی فصلهای مختلف اعلام کنیم ؟

 61. رنجبر می گوید

  باسلام
  آيا كليه درآمدهاكه درماليات برارزش افزوده اعلام شده بايد درصورت حساب فروش خدمات اعلام شود واينكه آيا مجددا بابت اعلام اين درامدها ماليات پرداخت شود

 62. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين دوگزارش جداي از هم هستند و هركدام بسته به نوع اطلاعات درخواستي تكميل مي شوند لذا ممكن و محتمل است كه در هردوذكر شوند.
  موفق باشيد.

 63. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده علاوه برخريد ها ، كاركرد قراردادهايتان را هم بايستي ارسال كنيد.
  موفق باشيد.

 64. سعیدی می گوید

  سلام
  باتوجه به الزامی بودن ثبت شناسه ملی چگونه میتونم واردات را ثبت کنم اصلا بخشی تحت عنوان واردات وجود ندارد در ضمن با دارایی در این خصوص صحبت کردم که گفتند قراره نرم افزار رو تغییر بدیم ولی تا امروز که آخرین مهلت هستش هیچ تغییری ندادن؟

 65. یوسفی می گوید

  ما یه شرکت مشاوره مهندسی هستیم، اطلاعات مربوط به دریافت قرارداد ها را کجا باید ثبت کنیم؟آیا صورت وضعیت های خود هم باید جدا ثبت کنیم؟
  با تشکر

 66. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله شما هم باید از فرمهای ارسال اطلاعات قراردادها اقدام کنید.
  خیر همه اطلاعات مربوط به دوره های سه ماهه می باشند.

 67. علي می گوید

  با سلام و دعای خیر
  ضمن اعلام اینکه مهلت ارسال تا پایان خرداد ۹۲ تمدید شده ، بله بقرار اطلاع در جریان اقدام به اصلاح بندهایی از دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر و احیانا” اصلاح نرم افزار می باشند .
  والسلام /

 68. اشرف بهمنی می گوید

  باسلام ،میخواستم بدونم فاکتورهایی که فاقد مالیات برارزش افزوده هستند در کدام گزارش باید ثبت شوند.ممنون

 69. علي می گوید

  سلام
  فرقی نمی کند فروش یا ارائه خدمات چه مشمول ارزش افزوده باشد و چه نباشد و چه ارزش افزوده آن را بگیری و یا نگیری ، در همان فرم گزارش فروش ثبت و ارسال خواهد شد .
  موفق باشید

 70. نیلگون می گوید

  سلام
  من یک شرکت در منطقه ازاد دارم با توجه به اینکه از مالیات معاف هستم و اظهارنامه سال مالی ۹۰ نیز تحویل دارایی شده است اگر دفاتر را ارایه ندهم چه عواقبی دارد
  با تشکر

 71. علي می گوید

  با سلام/
  وقتی برابر نظریه ۱۴۴۵۸۸/۴۶۹۳ – ۱۹/۸/۸۷ هیات وزیران که در پاسخ به نامه های ۵۳۲۲۲ – ۱۱/۴/۸۷ و ۷۱۶۳۹ – ۷/۵/۸۷ حوزه معاونت اجرایی رییس جمهور صادر شده است ؛
  ” شرط مقرر در تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( با توجه به حکم خاص ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) مجری نمی باشد ” ،
  بطریق اولی عدم ارائه دفاتر نیز منعی در اعطاء معافیت مالیاتی موردنظر نخواهد داشت /
  موفق باشید

 72. raheleh می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  من اطلاعات را وارد می کنم و تایید هم می شود اما زمان ارسال اطلاعات پیغام می دهد ساختار فایل اکسس شما معتبر نیست
  من روی ۵ تا کامپیوتر امتحان کردم همه همین پیغام رو می دهد
  ضمن اینکه من در سیستم ها هم نرم افزار آفیس ۲۰۰۳ و هم ۲۰۱۰ دارم
  ممنون میشم هر چه سریعتر راهنمایی کنید

 73. بخشی می گوید

  آیا هرگونه خرید حتی اگر مبلغ آن خیلی کم هم باشد مثلاً ۱۰۰۰۰۰ ریال باید در گزارش خرید ثبت شود یا برای ثبیت در گزارش خرید سقفی تعیین شده است ممنونم از راهنمایی شما

 74. علي می گوید

  سلام دوست عزیز
  اگر به اصلاحیه دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر که مدتی است صادر و ابلاغ گردیده نگاه کنیم متوجه می شویم که برای معاملات کوچک دستورات جدید صادر شده و به نحوی کار را راحت تر کرده فلذا توصیه می شود به اصلاحیه یادشده مراجعه و به همان نحو عمل نمائید .
  موفق و پیروز باشی /

 75. سحر می گوید

  باسلام و خداقوت
  من یک شرکت خدمات کامپیوتری در سال ۹۰ ثبت کردم اما هنوز شروع به فعالیت نکردم!
  می خواستم بدونم با توجه به عدم فعالیت شرکت فرم های اظهارنامه مالیاتی را به چه صورت باید پر کنم؟ترازنامه مالیاتی چطوری باید تکمیل بشه؟!
  البته برای دریافت گواهی عدم فعالیت به اداره مالیات و دارایی مراجعه کردم و گفتند که باید اول پرونده تشکیل بدم و برای تشکیل پرونده باید اظهارنامه مالیاتی را کامل و بهشون تحویل بدم!
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  با تشکر

 76. علي می گوید

  با سلام
  اگر در سال مالی ۹۱ ، هیچگونه فعالیت مالی و پولی نداشته اید نیازی به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود و البته فراموش نشود این موضوع کتبا” به اداره مالیات مربوطه اعلام گردد .
  ضمنا” لازم است جهت تشکیل پرونده مالیاتی به واحد مالیاتی خود مراجعه نموده که البته اقدام برای این امر ارتباطی به تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد داشت .
  خداحافظ /

 77. سحر می گوید

  ممنون از راهنماییتون
  یاحق

 78. elina می گوید

  اگه بین درآمد اعلام شده در دفاتر و گزارش فصلی مغایرت وجود داشته باشد این مساله باعث رد دفاتر میشود؟

 79. علي می گوید

  سلام
  هرچند این موضوع صراحتا” در موارد رد دفاتر ماده ۲۰ آئین نامه تحریر دفاتر نیامده ولی برخی واحد های مالیاتی این نوع مغایرت را به هیات بند ۳ ماده ۹۷ اعلام و ارسال می دارند .
  ولی یقینا” جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها می تواند مطالبه گردد .
  موفق باشید /

 80. ایما می گوید

  آیا همه خرید شامل موادمصرفی .ملزومات .هزینه های آشپزخانه و هزینه های آب وبرق وغیره وهرنوع خدمات دریافتی درگزارشات فصلی باید ارائه شود

 81. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به جمع خريد كالا و خدمات از يك نفر و رعايت نصاب به شرح زير اقدام بفرمائيد:
  http://www.accpress.com/news/1392/04/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8/
  ضمنا هزينه هاي آب وبرق مشمول اعلام نيستند.
  موفق باشيد.

 82. شهرداری جونقان می گوید

  لطفا ادرس سایت امور مالیاتی در خصوص ثبت خریدهای شهرداری جونقان

 83. شرکت سپهر می گوید

  با سلام
  در نرم افزار غیر بر خط اطلاعات فصلی را وارد نموده ام. ولی با پیغام خطای
  فایل اکسس شما معتبر نمی باشد
  مواجه شده ام. مشکل چیست؟ چکار کنم؟
  با تشکر

 84. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شايد نرم افزاربرنامه ي اكسس شمارا پشتيباني نمي كند.

 85. مینا می گوید

  رابطه بین ارزش افزوده با ارسال خرید هاس سه ماهه چیست؟

 86. علي می گوید

  سلام
  چه نوع رابطه ای می تواند مدنظر شما باشد ؟

 87. سبلان می گوید

  با سلام
  نحوه اعلام ارزش افزوده اي كه توسط گمرك گرفته ميشود چگونه است؟(با توجه به اينكه گمرك داراي كداقتصادي و شناسه ملي نميباشد)

 88. سعید حسن بیک می گوید

  باسلم
  آیا مبلغ فروش مندرج درگزارشات فصلی (ماده ۱۶۹) میبایست بامبلغ فروش مندرج درگزارش مالیات برارزش افزوده یکی باشد ؟
  ودرصورت عدم تطبیق چه باید کرد؟

 89. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر همه ي موارد خريد و فروش مشمول ماليات ارزش افزوده باشد قاعدتا به تطبيق اين ليست منجر ميشود ولي به هرحال مواردي درگزارش ارزش افزوده هستند كه درليست فصلي نمي آيند مثل ارزش افزوده قبوض.

 90. رامتین می گوید

  سلام.وقت بخیر.ضمن تشکر از شما سوالی دارم که شاید به طور مستقیم به این تاپیک مربوط نباشد ولی لطفا پاسخ دهید.
  شغل اینجانب مشمول بند ج بوده و معاف از مالیات میباشم (عرضه محصولات فرهنگی).تاریخ شروع به کار آذر سال ۱۳۸۶ بوده ولی به دلیل عدم آگاهی از پرکردن اظهارنامه مالیاتی از سال ۸۹ تا اکنون اقدام به تحویل اظهارنامه نموده ام.طی تماسی که امروز از اداره مالیات داشتم.گفتن باید به اداره مالیات مراجعه کنم و مالیات سالهای ۸۶و۸۷و۸۸ پرداخت نمایم (۳سال اول که اظهارنامه پر نکرده بودم) و علاوه بر مالیات بابت این ۳ سال جریمه هم دریافت میشود. آیا قابل پیگیری و اعتراض هست. یا به دلیل عدم ارائه اظهارنامه حتی بعد از اعتراض به پرداخت مالیات و جریمه محکوم میشوم؟.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.متشکرم.

 91. علي می گوید

  با سلام
  جناب رامتین خان
  بله اگر برای آن سه سال برایت تعیین درآمد نموده باشند ، چون اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده ای یقینا” مشمول مالیات می شوی . برگ تشخیص مالیات را دریافت ، فرم اعتراض را هم از اداره مالیات اخذ و پس از اعتراض در موعد مقرر یعنی تا ۳۰ روز پس از دریافت برگ تشخیص ، با مراجعه نزد رئیس امور مالیاتی مقادیری از درآمد مشخصه را تعدیل و مالیات از درآمد تعدیل شده محاسبه که بهمراه جرائم ، قطعی و قابل مطالبه خواهد بود که بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایی .
  توجه کنیم هر واحد شغلی بایستی برای هر عملکرد اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر ( تا پایان تیر هر سال برای سال ماضی ) تسلیم نماید تا بتواند حداقل از میزان معافیت مالیاتی پایه ( که برای هر سال متغیر است ) برخوردار گردد و چه بسا مشمول مالیات نشود .
  موفق باشی /

 92. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر از جناب آقاي علي ؛ چنانچه در مرحله ي مميزي به توافق برسيد ، ۸۰% از جرايم متعلقه (به استثناي مواردي كه قابل بخشودگي نيست) بخشيده مي شود.
  موفق باشيد.

 93. علي می گوید

  سلام و عرض ادب
  وقت بخیر
  اول ؛ چیزی بعنوان ” توافق در مرحله ممیزی ” در قانون پیش بینی نشده است ،
  دوم ؛ بله منظور بنده بطور کلی همین بوده که فرمودید ، ولی با توجه به حکم صدر تبصره ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و دستور قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون یادشده ، آیا می توان امیدی به بخشودگی جرائم مودی مورد نظرمان داشت ؟

 94. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر
  لطفا مواد قانوني را مورد اشاره را نقل قول بفرمائيد تا بنده و دوستان بيشتر به موضوع آشنا شويم.
  بااحترام

 95. رامتین می گوید

  سلام.به خاطر لطف شما و پاسخی که دادید سپاسگذارم.
  به واحد مالیاتی مراجعه کردم.درآمد بر اساس معافیت درج شده بود.
  ولی برای سال ۸۶ که بعد از نیمه سال شروع به کار بوده مبلغ ۴۵۰۰۰ تومان و برای سال ۸۷ حدود ۴۵۰۰۰۰ تومان و سال ۸۸ مبلغ ۸۵۰۰۰۰ تومان جریمه در نظر گرفتن و سالهای بعد هم معاف از پرداخت مالیات.
  به نظر شما این جریمه حدود ۱۵۰۰۰۰۰ تومان برای این ۳ سال منطقی هست ؟ چون درآمد بر اساس معافیت در نظر گرفته شده جریمه قابل بخشش هست ؟
  ممنون

 96. علی می گوید

  سلام مجدد
  ۱ . دوست عزیز می توانید بیشتر توضیح دهید که ” درآمد بر اساس معافیت درج شده ” یعنی چه ؟ می دانیم مودی مالیاتی که برای سنوات مورد اشاره اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد معافیت مالیاتی پایه به وی تعلق نمی گیرد . برگ تشخیص را گرفتی ، پیش رئیس امور رفتی و درآمد را تعدیل کرد ، مالیات موردمطالبه قطعی شد ؟
  ۲ . اینکه مطالبه چنین جریمه ای منطقی است یا خیر بایستی گفت که جریمه بر اساس مالیات محاسبه و مطالبه می شود فقط باید ببینی که نحوه محاسبه جریمه صحیح است ؟ در این رابطه می توانی نحوه محاسبه را از واحد مالیاتی خود بگیری .
  ۳ . توضیح خواسته ردیف ۱ را بفرمائید تا بگویم جرائم مورد مطالبه قابل بخشش است یا خیر .
  فعلا” خداحافظ /

 97. علی می گوید

  با سلام و عرض ادب و احترام مجدد
  توضیح اینکه بخشودگی ۸۰% جریمه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی است که حداقل اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده اند و می دانیم که مودی مورد نظرمان اظهارنامه مالیاتی را تسلیم ننموده ؛ از طرفی دیگر ماده ۲۰۱ همین قانون نیز محرومیت ایندسته از مودیان از بخشودگی جرائم را مورد تاکید قرار داده است .
  در هر حال اظهارنظردر رابطه با چگونگی محاسبه جریمه مورد مطالبه برای این مودی ( از حیث مطابقت با قوانین و مقررات ) نیاز به مشاهده پرونده مالیاتی دارد ولی بنظر آنچه که مودی موردنظر در آخرین کامنت خود آورده صرف نظر از برخی ابهامات ، بیانگر مطالبه حداکثری جرائم قانونی از وی می باشد .
  خداحافظ /

 98. رامتین می گوید

  علی آقا به خاطر توجه شما متشکرم.
  روز شنبه به اداره مالیات مراجعه کردم و یک برگ تشخیص با مالیات ۴۵۰۰۰ تومانی به من تحویل دادن و خواستن فیش پرداخت بدهند.بنده پرسیدم کل مبلغ به همین مقدار هست یا خیر که گفتند فقط سال ۸۶.درخواست کردم مالیات سال ۸۷و۸۸ محاسبه کنند تا برای گرفتن تخفیف پیش رئیس اداره برم وقتی برای محاسبه دو سال بعد پیش مامور ممیزی رفتم ایشان مبلغی در حدود ۱۳۰۰۰۰۰ برای دوسال بعد در نظر گرفتند ولی برگ تشخیص صادر نکردن چون وقت گرفتم آخر هفته مراجعه کنم تا در این فاصله از دوستانی چون شما راهنمایی بگیرم.در مورد اینکه درآمد طبق معافی هست فکر میکنم منظورشون این بوده که مبلغی که به عنوان درآمد درنظر گرفتن مبلغی است که اگر اظهارنامه پرکرده بودم شامل معافیت میشد.

  متن برگ تشخیص سال ۸۶
  این برگ تشخیص براساس گزارش رسیدگی سریال ۱ با شماره ثبت ۴۴۴۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ واحد مالیاتی از طریق علی الراس صادر گردیده است .

  درآمد مشمول مالیات سهم مودی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
  کسر میشود معافیت سهم مودی:سایر معافیتها:+معافیت ماده ۱۰۱ : صفر ریال
  درآمد مشمول مالیات نسبت به سهم ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
  مالیات قانونی ۴۵۰۰۰۰ ریال کسر میشود مالیات قبلی ۰ =۴۵۰۰۰۰ ریال
  مالیات کسر شده بابت معافیت = ۰ ریال
  اصل مالیات : ۴۵۰۰۰۰ ریال
  سهم اطاق بازرگانی و شورای مرکزی اصناف : ۰ ریال
  جمع: ۴۵۰۰۰۰ ریال

  برگ تشخیص عملکرد سال ۹۰ تحویل دادن که درامد مشمول مالیات سهم مودی ۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال و معافیت سهم مودی ۵۴۰۰۰۰۰ ریال و جمع کل هم صفر ریال در نظر گرفتن .(مالیات سال ۹۰ صفر ریال)
  احتمالا درآمد سالهای ۸۷ و ۸۸ حدود ۹۰۰۰۰۰۰ تومان در نظر گرفتن و معافیت به علت نبود اظهار نامه محاسبه نشده و ۱۵ % مالیات مبلغ فوق یعنی ۱۳۵۰۰۰۰ تومان حساب کردن.
  شاید آخر هفته با صحبتی که با مامور ممیزی انجام بدم بشه این درامد تعدیل و با اعتراض نسبت به برگ تشخیص تخفیف دیگه ای هم بگیرم ولی با توجه به شرایط مالی بد اینجانب و درآمد پایین راهی برای بخشودگی یا تخفیف بیشتر وجود دارد یا خیر ؟

  ببخشین طولانی شد.
  ممنون

 99. رامتین می گوید

  ممنون

 100. رامتین می گوید

  سلام.علی آقا در صورت امکان آدرس ایمیلتون بفرستید چون نظرات در سایت با چند روز تاخیر درج میشود.سپاس

 101. علي می گوید

  سلامی دیگر به آقای رامتین
  تکالیف قانونی را انجام نداده ای ، مالیات سنوات گذشته را ( با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی ) تاکنون پرداخت نکرده ای ، دیگه چه راهی برای تخفیف بیشتر باقی می ماند ؟
  در هر حال تا زمانی که برگ تشخیص صادر نشده ، مشکلات شغلی و وضعیت درآمدی خود را برای مامور تشخیص توضیح دهید بنحوی که در کاهش درآمد مشخصه موثر باشد .
  برگ تشخیص هم که صادر شد ، پیش رئیس امور برو ( البته با هماهنگی ممیز ) مقداری از درآمد مشخصه را تعدیل می کند یعنی کاری کن هم ممیز درآمد حداقلی را تشخیص دهد و هم تخفیفی در درآمد مشخصه از رئیس امور بگیری ) در نتیجه مالیات مشخصه و جرائم کاهش خواهد یافت .با توجه به عدم انجام تکالیف قانونی بنظر نمی رسد جرائم تعیین شده قابل بخشش باشد ولی می توانی اصل مالیات را پرداخت و تقاضای بخشودگی ۱۰۰% جرائم را ارائه دهی تا ببینی چه می شود .
  خداحافظ /

 102. علي می گوید

  بنده نیز سلام
  متاسفم جناب رامتین خان ، لطفا” سوالهایتان را از تایپیک های مربوطه در همین سایت مطرح تا پاسخ در حد اطلاعاتی که بازدیدکننده دارد و چنانچه تمایل داشته باشد ارائه گردد .
  موفق باشید /

 103. رامتین می گوید

  وقت بخیر
  بابت راهنماییها متشکرم
  با صحبتهایی که انجام شد مالیات تعیین شده به حدود ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

 104. اعظم غفاری می گوید

  باسلام .لطفادرخصوص نحوه ثبت برگشت ازخریددرمعاملات فصلی توضیح دهید.

 105. رامتین می گوید

  با عرض سلام و تشکر از شما

  با صحبتی که با مامور ممیزی و رئیس اداره صورت گرفت مبلغ به ۲۵۰۰۰۰ تومان کاهش یافت.و نیازی به پیگیری بیشتر( شورای حل اختلاف) نیست.

 106. علي می گوید

  با سلام
  اگر تکالیف قانونی مرتبط با شغل مان را صحیح و برابر مقررات و ضوابط انجام دهیم مشکلات به حداقل کاهش خواهد یافت . در هر حال با توجه به وضعیت پرونده ای شما ، چاره ای نیست .
  با آرزوی موفقیت /

 107. فريبرز می گوید

  با سلام
  ايا ملزومات مصرفي کمتر يک ميليون ريال از يک شخص طي سه ماه بايد در ليست خريد فصلي بياوريم؟

 108. علي می گوید

  سلام دوست عزیز
  بنظرم هرگونه خرید و فروش کالا یا خدمات برابر آنچه که دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر و اصلاحیه آن مقرر می دارد بایستی در گزارش فصلی ابراز گردد .
  موفق باشید /

 109. فريبرز می گوید

  سلام
  بنده خريد لوازم التحرير داشتم به مبلغ يک ميليون تومان ولي کد ملي طرف مقابلا ندارم به نظرت اگه در رديف حد نصاب معاملات کوچک بيارم اشکالي پيش مياره يا مشمول جريمه ميشم؟
  با تشکر

 110. آنا می گوید

  سلام وقت بخیر

  در مورد شرکت های بازرگانی که هم خرید و فروش می کنند و هم واردات دارند ، در مورد واردات در گزارش خرید و فروش چگونه باید اعمال کنند

  با تشکر

 111. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده واردات هم به نوعي خريد شما محسوب مي شود.

 112. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اول اينكه ميتوانيد با تماس ، كد وي را اخذ كنيد درغير اينصورت از فرم بدون كد استفاده كنيد.

 113. شرکت ایما امین می گوید

  با سلام وخسته نباشید

  آیا موارد خرید ملزومات مصرفی ,ابزارآلات ,دارایی ثابت,مواد غذایی باید در گزارشات فصلی منظور شود.اگر این اقلام بدون ارزش افزوده باشد باید دراظهارنامه ارزش افزوده درقسمت بدون مالیات وعوارض پرداخت شده منظور شود.خواهشمند است هرچه سریعتربطور کامل وواضح پاسخ دهید.

  با تشکر وسپاس

 114. علي می گوید

  سلام
  با توجه به آخرین مقررات و ضوابط به نظر میرسد منظور شود بهتر باشد .
  بله ، اقلام بدون ارزش افزوده در ردیف مورد نظر درج خواهد شد .
  موفق باشی /

 115. ساریخانی می گوید

  با سلام و خسته نباشید عطف به قراردادی که با یکی از شرکت های تعاونی مسکن کارکنان داریم با استناد به ماده ۱۲ از پرداخت مالیات ارزش افزوده به همراه هر صورت وضعیت به ما امتناع می کنند آیا این نوع شرکتها فقط از ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده معاف هستند یا از پرداخت مالیات ارزش افزوده به پیمانکاران خود نیز معاف می باشند . با تشکر

 116. علي می گوید

  سلام جناب ساریخانی
  متوجه نشدم ، بیشتر توضیح می هید .
  با تشکر

 117. سپيده می گوید

  با سلام و احترام و عرض خسته نباشيد
  چند تا سوال دارم …ممنون ميشم پاسخ دهيد
  ۱)شركت ما براي بهار و تابستان فروش به شركتي را رد كرده ولي آن شركت خريد از ما را رد نكرده…براي كدام شركت مشكل به وجود مي آيد؟آيا راهي هست كه درست شود؟

  ۲)شركت فروشي را در فصلي ها رد نكرده ولي فاكتور آن موجود هست و در دفاتر و اظهارنامه رد شده…چه كاري مي توان انجام داد؟

  قبلا از مساعدت شما كمال تشكر را دارم

 118. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن تشكر از جناب آقاي علي
  ۱- اگر شركت شما در دروه ي خودش و براساس مستندات گزارش كرده مشكلي نخواهد داشت.
  ۲- ميتواند باعث رد دفاتر و يامشمول جريمه مطابق با ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم باشد.
  موفق باشيد.

 119. علي می گوید

  سلام
  اول / شرکت شما به تکلیف قانونی خود عمل کرده فلذا برای شما مشکل قانونی پیش نخواهد آمد .
  دوم / فروش خود را در موعد مقرر اعلام نکردی بنابراین جریمه موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر میتواند از شرکت شما مطالبه گردد .
  خداحافظ .

 120. سپيده می گوید

  سلام و عرض ادب
  بسيار ممنون از شما

 121. رضایی می گوید

  سلام
  در مورد خرید کالایی که کد اقتصادی ندارد سرفصل امتناع وجود ندارد ولی اشتباهاً خریدهای فاقد کداقتصادی را در قسمت امتناع درج نموده ایم ، الان به چه صورت باید اصلاح گردد ، این شرکت اصلا فروش ندارد

 122. علي می گوید

  سلام جناب رضایی
  تکمیل فرم امتناع زمانی است که شما فروشنده هستی و خریدار به شما اطلاعات ( کدملی/شماره اقتصادی/شناسه ملی ) نمی دهد .
  برای خرید امتناع وجود ندارد ، به عبارتی اگر فروشنده کالا به شما اطلاعات موردنظر ارایه ندهد نباید از او خرید کنی .
  در هر حال خرید کردی و در ارسال اطلاعات اشتباه هم داشتی ، با توجه به آنچه که الان انجام می شود و اینکه اخیرا” دستورالعملی در این خصوص صادر و ابلاغ گردیده ، نسبت به ارسال مجدد اطلاعات خرید بطور صحیح اقدام و مراتب کتبا” به واحد مالیاتی اعلام و رسید دریافت نمایید .
  پیروز باشید /

 123. میترا می گوید

  با سلام
  آیا در گزارشات خرید و فروش، بیمه نامه های آتش سوزی و حوادث و . . . و یا هزینه های حسابرسی باید قید شود؟

 124. علي می گوید

  سلام
  بله خانم میترا ، یقینا” بایستی نسبت به درج و ارسال این نوع از هزینه ها نیز اقدام گردد .
  موفق باشید /

 125. شهراد فقیه نصیری می گوید

  سلام لطفا بفرمایید مسیر اطلاع دادن مودی در مورد تغییر مکان فعالیتش به سازمان امور مالیاتی چیست ؟

 126. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ارسال يك نسخه از آگهي تغيرات

 127. شميم می گوید

  يا سلام
  نحوه اعلام خريدو فروش هاي وارداتي و صادراتي از انجاكه برگه گمرك به نام خود شركت مي باشد در معاملات فصلي به چه صورت خواهد بود ممنون از شما .

 128. مهدی می گوید

  با سلام اگر در گزارش ارزش افزوده اشتباها خدمات مشمول را در بخش واردات مشمول نوشته که خطای کاربری بوده چطور گزارش را اصلاح کنیم؟باید کتبا با نامه اصلاح شود یا الحاقیه فرستاده شود؟ ممنون

 129. علي می گوید

  سلام جناب مهدی
  بنظر منظورتان اشتباه در ” اظهارنامه ارزش افزوده ” باشد که در این صورت می توانید تا قبل از حسابرسی ( البته هرچه زودتر بهتر ) ، نسبت به اصلاح اظهارنامه اقدام و مراتب کتبا” همراه اظهارنامه به واحد مالیاتی ارزش افزوده اعلام گردد . می توانید راهنمایی لازم را از واحد ارزش افزوده خود بخواهید .
  والسلام /
  خداحافظ /

 130. علي می گوید

  سلام
  تا جایی که اطلاع دارم در هر یک از جداول مربوط به خرید و فروش ، پس از فعال کردن گزینه مورد نظر ، باکس های مربوط به خرید و فروش با درج موارد مربوط به فروشنده خارجی و خریدار خارجی حسب مورد قابلیت ارسال را خواهند داشت . به عبارتی الزام برخی آیتم های مربوط به معاملات داخلی در باکس های جداول جهت درج اطلاعات معاملات خارجی برداشته شده است .
  موفق باشید /

 131. صدرا می گوید

  با سلام در مورد ارسال اطلاعات فصلی ،شرکتها یی که دارای شعب می باشند شعب هم باید اطلاعات را ارسال نمایند یا اینکه بصورت تجمعی از دفتر مرکزی باید اینکار انجام شود؟
  ممنون

 132. سميه می گوید

  سلام .موسسه ما يك موسسه خدماتي است . آيا هزينه آب و برق و تلفن را در معاملات فصلي بايد وارد كنيم؟ و آيا درآمدهاي كه حاصل از خدمات نيست ولي در دفاتر منعكس ميشه هم بايد در سيستم معاملات فصلي وارد كنيم؟
  با تشكر

 133. علي می گوید

  با سلام
  بنظرم هرگونه خرید کالا و خدمات و همچنین فروش کالا و خدمات بایستی طی معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ثبت و ارسال گردد .
  موفق باشید /

 134. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  آياشعب شما دفاتر قانوني جداگانه اي نگهداري ميكنند؟
  دراين صورت بله نياز هست كه اطلاعات هم وابسته به دفاترشان باشد.

 135. رضا می گوید

  ضمن سلام وتشکر. خواهشمندم در مورد معاملات کمتر و یا بیشتر از ده درصد حدنصاب تاحد ممکن توضیح دهید .

 136. علي می گوید

  سلام آقا رضا
  معاملات بیشتر از ده در صد حدنصاب ( که فکر کنم حالیه ۸۸۰۰۰۰۰ ریال ) می باشد همچون معاملات عادی در جداول مربوط در فهرست معاملات درج و ارسال خواهد شد یعنی ثبت کلیه جزئیات آن در هر ردیف مربوط به خود ، ولی برای معاملات کمتر از حد نصاب مقرر ثبت آن بصورت تجمیعی در یک سطر با شرح ” معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب ” انجام می گیرد که بنحوی ساده تر از درج و ثبت معاملات بالای ۱۰ درصد حد نصاب خواهد بود .
  خداحافظ /

 137. مريم می گوید

  سلام من مرداد ماه ۹۲ كارت بازرگاني گرفتم و اصلا” از آن استفاده نكردم براي اينكه اين مورد را خبر بدم به كدام اداره مالياتي بايد مراجعه كنم و چه مداركي بايد ارائه كنم راجع به دو تا دفتري كه گرفتم بايد چيكار كنم از پست گرفتم

 138. علي می گوید

  سلام
  عدم فعالیت حاصل از کارت بازرگانی را به واحد مالیاتی خود ( اداره امور مالیاتی مستقر در نشانی مندرج در کارت بازرگانی ) کتبا” اطلاع دهید ، البته اگر در پایان سال مالی باشد بهتر است و ایرادی ندارد .
  دفاتر ماخوذه را نزد خود نگهدار تا در وقت مقرر که واحد مالیاتی در خواست ارایه اسناد و مدارک از آن بازرگانی نمود ارایه دهید .
  موفق باشید /

 139. بردیا می گوید

  شرکت ما فعالیتش فقط و فقط در زمینه بذر میباشد اعم از واردات و تولید وفروش وکارت بازرگانی نیز داریم خواستم ببینم چون بذر معاف از ارزش افزوده هست آیا ما مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شویم.

 140. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به نظر بنده معافیت برای کالای معاف مشمول هرشکل آن است.

 141. sahar می گوید

  سلام.میخواستم بدونم شرکتی که کار واسطه گری انجام میده مثلا یک کالایی رو میخره و به کسی دیگه میفروشه سند حسابداری این کار به چه صورته؟

 142. علي می گوید

  سلام
  خرید و فروش کالا تحت عنوان یک فعالیت تجاری / بازرگانی تلقی می شود . نمونه ساده سند حسابداری برای خرید ( خرید کالا بدهکار ، صندوق یا بانک بستانکار) و برای فروش ( صندوق یا بانک بدهکار ، فروش کالا بستانکار ) خواهد بود .
  خداحافظ /

 143. وحید می گوید

  با سلام
  شرکت ما در اردیبهشت ۹۲ در خصوص نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری به ثبت رسیده ،تا کنون هیچ مورد قانونی قرارداد نبستیم و کار های اجرائی که انجام دادیم تماما کوتاه مدت و با مبالغ کم بوده که هیچ فاکتور رسمی ارائه نکردیم چون قبول نمی کردند.دفاتر روزنامه و کل را هم پر نکردیم و خالی است.در سایت مالیاتی هم ثبت نام نکرده ایم.
  (البته چون آدرس منزل شخصی را برای ثبت ارائه کردیم و جای اداری نداشتیم این موارد پیش امده است)
  با اجاره یک اتاق اداری ،در اواخر دی ماه اقدام به تغییر ادرس شرکت کردیم و تاکنون هم مراحل تغییر ادرس پایان نیافته است.می خواستم شما بهترین راه حل را به ما معرفی کنید.در اقع بهترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم چیست؟

 144. امیر می گوید

  با سلام وخسته نباشید وتشکر از سایت خوبتون . می خواستم بدونم به استناد کدام قانون بند های الف و(ب) ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۶۹ ق .م .م میباشند

 145. علي می گوید

  سلام جناب امیر
  ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن را در همین سایت جستجو و بخوان /
  موفق باشید .

 146. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر ميخواهيد دربلند مدت فعاليت داشته باشيد ، بهترين راه عمل به تكاليف قانوني است.

 147. پریا می گوید

  سلام.ممنون از وقتی که برای رفع مشکلات سایرین اختصاص میدین.
  گزارش فصلی سه ماهه اول مربوط به فروش را اشتباها ارسال کردیم،و به نقل از رییسم فاجعه ای به بار آوردیم حالا برای اصلاح این اشتباه چه کاری میشه انجام داد؟ ممنون میشم اگر راهی داره بهم بگید.

 148. امیر می گوید

  سلام دوست عزیز
  بنده در سال ۹۱ و ۹۲ در حدود ۱۰۰ میلیون طبق اظهار نامه گمرکی صادرات داشتم !
  کدوم قسمت از نرم افزار رو باید پر کنم !خرید؟ فروش؟ کلا قضیه این گزارش چهار فصل خیلی مبهمه !!اگه قسمت فروش باشه که طرف من خارجیه !از کجا کد اقتصادیش رو بیارم !؟
  اگه قسمت خرید رو پرکنم که نصف جنس صادراتی ام رو از باغ هندونه بوده و فاکتوری صادر نشده و برای باقی صادراتم هم که شامل سنگ و گچ هست فاکتور معمولی خرید رو دارم
  بدون هیچ مشخصاتی !!!و کد اقتصادی!!
  موندم چکار کنم
  لطفا راهنماییم کنید
  با تشکر

 149. علي می گوید

  سلام
  موارد اشتباه را کتبا” با مستندات لازم به واحد مالیاتی خود اعلام نمایید ، موضوع به اداره کل اعلام و ارسال و از آن طریق اصلاح می شود .
  موفق باشید /

 150. علي می گوید

  سلام آقای امیر
  هم باید قسمت خرید کالایی که منجر به صادرات شده را ( چه هندوانه باشد که در باغ از کشاورز باشد و یا از واسطه و چه سنگ و گچ که بایستی مشخصات فروشنده را داشته باشی ) تکمیل و ارسال کنی و هم قسمت فروش صادراتی را که در این صورت ( یعنی جهت فروش کالا به شخص خارجی ) با انتخاب باکس مربوطه نیازی به کد اقتصادی خریدار نخواهد بود .
  خداحافظ /

 151. علی می گوید

  با سلام : شغل من فروش سکه است و در اظهارنامه ۹۱ مبلغی را جهت فروش اعلام نمودم اکنون برگ قطعی مالیاتی من امده و من انرا پرداخت نمودم منتها مبلغ فروشی که من در اظهارنامه خود اعلام کردم با مبلغی که اداره مالیاتی بابت فروش من در نظر گرفته خیلی تفاوت دارد وچون من مغازه خود را در سال ۹۲ تعطیل نمودم جهت تسویه حساب مالیات قطعی را پرداخت نمودم حال که باید سی دی معاملات فصلی ارایه دهم نمی دانم مبلغ اظهارنامه خودم را وارد کنم یا مبلغ تشخیص ممیز لطفا راهنمایی فرمایید که شامل جریمه نشوم

 152. علي می گوید

  سلام جناب آقای علی
  یقینا” آنچه که در اظهارنامه ابراز کرده ای بایستی در فهرست معاملات نیز اعلام و ارسال کنی .
  موفق باشید /

 153. رضا می گوید

  با سلام اگر شهر را در روش آنلاین معاملات فصلی اشتباه انتخاب کرده باشیم و مبلغ خرید ما یک مبلغ بزرگ باشد آیا برای اصلاح شهر نیز باید نامه به اداره مالیاتی مربوطه بزنیم؟اگر نزنیم چه مشکلی پیش می آید؟ با تشکر

 154. علي می گوید

  سلام آقا رضا
  بهتر این است مراتب اشتباه را طی یک نامه به اداره کل امور مالیاتی ( از طریق اداره امور مالیاتی خود ) اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد .
  خداحافظ /

 155. مهناز می گوید

  ب سلام
  سقف ریالی خرید و فروش فصلی تجمعی چه مقدار است؟ و از چه دوره ایی اعمال شده؟
  با تشکر

 156. زهرا می گوید

  سلام
  آيا قبوض آب وبرق… بايد در ليست خريد وارد شوند؟ هزينه ي اجاره محل چطور؟ هزينه بيمه ي كاركنان توسط كارفرما؟ هزينه فيش هاي واريزي به حساب دولت (خزانه ملي) ؟
  اطلاعات قبلا به صورت آنلاين وارد شده وگفته شده بودند نيازي به وارد كردن اين اقلام كه ذكر نمودم نيست ولي الان مي گويند بايد وارد شوند. براي اصلاح وارد نمودن اطلاعات ديگر چكار بايد كرد؟ با توجه به اينكه اطلاعات آنلاين وارد شده.
  با تشكر

 157. علي می گوید

  سلام
  بیشتر توضیح می دهید ؟

 158. علي می گوید

  با سلام
  هرگونه فعالیت مالی منجر به خرید ( کالا و خدمات ) و فروش ( کالا و خدمات ) در راستای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر بایستی در جداول مربوطه ثبت و ارسال گردد .
  بار دیگر به سایت مربوطه مراجعه و آنچه که جا مانده ثبت و ارسال کن و رسید آن را به واحد مالیاتی ارائه نمایید .
  خداحافظ /

 159. منوچهر می گوید

  باسلام
  خواستم درباره معاملات کمتر از حدنصاب یا بیشتر توضیح بدین.باتشکر

 160. علي می گوید

  سلام آقای منوچهر
  اگر در ارتباط با ماده ۱۶۹ مکرر می خواهی ، چنانچه به اصلاحیه دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ( خصوصا راهنمای آن که اخیرا” منتشر شده و در سایت نیز موجود است ) مراجعه کنی به خواسته ات خواهی رسید .
  موفق باشید .

 161. الهه می گوید

  با سلام و تبریک سال نو
  خواهشمند است در خصوص خرید هایی که کد اقتصادی و شناسه ملی ارائه نکرده اند در سیستم ارسال معاملات فصلی توضیح دهید آیا راه حلی برای ثبت این گونه خرید ها وجود دارد یا نه …
  با تشکر

 162. نسرین می گوید

  با سلام
  ما که کد کاربری داریم واسه ثبت معاملات ومعاملاتمونو به صورت onlineثبت کرده باشیم اگه اصلاحیه معاملاتو
  به صورت offlineثبت کنیم مشکلی نداره؟
  با تشکر

 163. علي می گوید

  سلام
  فکر نکنم مشکلی داشته باشد ، هدف اعلام و ارسال است که انجام دادید . البته میدانیم که سی دی ها بایستی شماره ثبت دبیرخانه مرکزی بگیرند و در سامانه ثبت گردند .

 164. محقق می گوید

  مهلت ارائه خرید و فروش سه ماهه اول سال ۹۳ تا چه تاریخی است ایا تمدید شده یا می شود.

 165. علي می گوید

  سلام
  مهلت ارسال فهرست معاملات سه ماه اول سال ۱۳۹۳ ( بهار ) ، برابر ظوابط ، یک ماه پس از پایان فصل می باشد .
  یادآور می شوم بطورکلی و برابر آنچه که در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر آمده ، ارسال فهرست معاملات هر فصل ( برابر سال شمسی ) ، یک ماه پس از پایان فصل می باشد ؛ که برای فصول سال ۱۳۹۱ و نیز سه فصل اول سال ۱۳۹۲ ، تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید گردیده بود و تا الان تمدید مجددی صورت نگرفته است .
  موفق باشید /

 166. نسرین می گوید

  با سلام و خسته نباشی.
  ما اگه ی قلم از خریدامونو به مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال در ثبت معاملات ۳ماهه ی دوم از قلم افتاده باشه الان بخواییو این مبلغو به ۳ماهه ی دوم ۹۲اضافه کنیم جریمه ی اون چطور حساب میشه؟
  جریمه دیر کرد قراردادو فروش چطور؟
  با تشکر

 167. حسینی می گوید

  با عرض سلام و تشکرات فراوان از شما
  اگر هنگام ثبت اسفند ۹۲ به اشتباه اسفند ۹۳ ثبت شده باشد اشتباه در دقت نکردن به سال تغییر شده تایید شده باشد چگونه میشود این اشتباه بزرگ را تصییح کرد

 168. علي می گوید

  سلام
  چگونه می خواهید خرید تابستان سال ۹۱ را که جا مانده در فهرست تابستان سال ۹۲ که زمان ارسال آن سپری گشته اضافه و ارسال کنید ؟ مگه الان وقت ارسال فهرست معاملات زمستان ۹۲ ( تا پایان فروردین ) نیست ؟
  در هر حال اگه دفاتر داری و اسناد آن را ارائه می دهی یک درصد عدم ارسال فهرست معاملات ( برای سال ۹۱ ) و اگه دفاتر نداری یازده درصد آن را جریمه خواهی شدالبته اگه اداره مالیات از ناحیه ارسال از طرف دیگر متوجه شود . برای سال ۹۲ اگه دفاتر داری ، دفاترت بی اعتبار می شود و اگه دفتر نداری وقوع معامله از سوی مودی مشمول ماده ۱۶۹ مکرر ، مشمول جریمه ۱۱ درصدی خواهد بود اگر در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد ومدارک فاکتورها را هم ارائه ندهی .
  خداحافظ /

 169. رضا می گوید

  سلام
  من سال ۱۳۸۹ کارت بازرگانی گرفتم اما فقط یک بار از آن استفاده کردم و در سال ۱۳۹۱ کارت بازرگانی خود را باطل نمودم و به واحد مالیاتی مربوطه اعلام و نامه ابطال را تحویل آنها دادم و آنها در پرونده ام قرار دادن و تا سالی که کارت بازرگانی داشتم اظهارنامه مالیاتی دادم
  در آن زمان نیز برای کد اقتصادی ثبت نام کردم ولی تاکنون اعتبارسنجی من تایید نشده و من هم نیازی دیگر ندارم چون کارت بازرگانی من باطل شده

  اکنون باید چکار کنم چون مرتب از طرف اداره مالیات پیامک میاید که اعتبار سنجی شما ایراد دارد، یا گزارش معاملات فصل زمستان خود را بفرستید
  لطفا راهنمایی نمایید

 170. طباطبایی می گوید

  با سلام و خدا فوت . من پزشک هستم . در قسمت خرید برای اظهارنامه مالیاتی آیا حتما باید فاکتور وارد کنیم؟فاکتوری در دست ندارم . جایی دستوذ العمل کامل برای پر کردن هست/.؟

 171. شمشیری می گوید

  با سلام و تشکر از پاسخ گوئی و راهنمائی های بعمل آمده ، لطفاً با توجه به بخشنامه جدید موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ در صورت امکان وضعیت مشمول ثبت و یا عدم شمول هر یک از موارد زیر را صراحتاً و بدون ارجاع به بخشنامه ها و دستور العملها اعلام فرمائید . با تشکر فرآوان
  ۱- پرداخت بابت حق ازحمه خدمات با وجود محاسبه و کسر ۳% مالیات تکلیفی
  ۲- پرداخت بابت موارد معاف از مالیات مثل روزنامه ( آگهی و .. ) و ورزشگاه های معافیت دار
  ۳- پرداخت بابت بلیط به آژانسهای مسافرتی
  ۴- پرداخت بابت حق عضویت در وبگاههای اینترنتی یا حق اشتراک آنها
  ۵- پرداخت بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز
  ۶- پرداخت به هتل ها
  ۷- پرداخت بابت حمل و نقل ( پیک و کرایه خودرو ..)
  ۸- پرداخت به بیمه ها و سازمانهای رسیدگی کننده مثل حسابرسی

 172. رضا می گوید

  سلام
  من کارت بازرگانی با اعتبار یکساله گرفتم و در سال بعد اظهارنامه مالیاتی را پر کردم اما پس از پایان اعتبار کارت دیگر آن را تمدید نکردم و به سازمان مالیاتی هم اعلام نمودم که دیگر با کارت بازرگانی کار نمی نمایم
  آیا نیاز به ارسال معاملات فصلی هست یا خیر؟

 173. علي می گوید

  سلام
  آیا منجر به پرینت نهایی شده است ؟ آنلاین انجام داده اید یا آفلاین ؟ اگر آفلاین بوده ، سی دی توسط اداره مالیات کنترل شده است و پس از آن وارد سامانه شده است ؟
  اگر آنلاین انجام داده اید و یا آفلاین که اطلاعات سی دی وارد سامانه شده باشد ، توصیه می شود مراتب کتبا” بهمراه مستندات به اداره امور مالیاتی خود اعلام تا از طریق ادارات کل که به سامانه دسترسی دارند نسبت به اصلاح آن اقدام گردد .
  موفق باشید .

 174. علي می گوید

  وقت بخیر آقای طباطبایی
  قسمت خرید در اظهارنامه مالیاتی عملکرد را می گویید یا قسمت خرید در جداول مربوط به دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ؟
  در قسمت خرید در حساب درآمد و هزینه موضوع اظهارنامه مالیاتی ، همه ی خریدهای مربوط به اثاثه و مواداولیه که در جریان فعالیت اقتصادی تان مورد استفاده قرار می دهید را درج کنید .
  در قسمت خرید در جدول مربوط به ارسال فهرست معاملات نیز همینطور .
  و طبیعتا” برای هر دو مورد نیاز به اخذ و مشاهده فاکتورهای مورد نظر خواهد بود .
  ضمنا” خود دستورالعمل و اصلاحیه آن و نیز راهنمای آن که بصورت فایل pdf موجود است را می توانید مورد استفاده قرار دهید .
  موفق باشید .

 175. علي می گوید

  سلام آقای شمشیری عزیز
  تا زمانی که برگ مطالبه جرایم مقرر موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر را دریافت نداشته اید ( با توجه به اینکه هنوز رسیدگی در این خصوص آغاز نشده است ) فعلا” اظهارنظر صریحی در این رابطه نمی توان داشت ، ولی نظر بنده این است ؛
  ۱ – بله ، شک نکن
  ۲ – بله ، انجام بده
  ۳ – بله ، یقینا”
  ۴ – بله ، بهتر است انجام دهی
  ۵ – بله ، خیالت جمع باشه بهتره
  ۶ – بله ، صد در صد
  ۷ – بله ، حتما”
  ۸ – بله ، فکرشم نکن
  موفق باشی /

 176. علي می گوید

  سلام
  از زمانی که کارت بازرگانی دریافت داشتید و در این راستا فعالیت مالی و پولی داشته اید مشمول دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ( ارسال فهرست معاملات ) خواهید بود .

 177. آناهیتا می گوید

  سلام
  اگر گزارش خرید و فروش فصلی با دفاتر مغایرت داشته باشه چه اتفاقی می افته؟

 178. شمشیری می گوید

  با تشکر فرآوان از علی آقا و سایر همکاران محترم سایت می خواستم خواهش کنم در صورت امکان و برای تنویر افکار عمومی مصداق های هر یک از بندهای بخشنامه اخیر با عنوان موارد عدم شمول دستور العمل اجرائی ماده ۱۶۹ ق م م را مثل بزنید . فکر می کنم کمک بزرگی باشد . با تشکر مجدد

 179. علي می گوید

  سلام جناب شمشیری
  تا حدودی آنچه که خواسته ای آورده ام ؛
  ۱ – خرید و فورش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه
  ( کمی بیشتر فکر کنیم )
  ۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه
  ( شرکتی که حق تقدم سهام یا … را می خرد و می فروشد )
  ۳- سود و کارمزد بانکهاو موسسات اعتباری غیر بانکی
  (این را که دیگر می دانی )
  ۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضامجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند
  ( وجهی که پزشک به نظام پزشکی خود می دهد و یا می گیرد )
  ۵- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود
  ( وجهی که احزاب از دولت می گیرد )
  ۶- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل های قانونی ، نهادی های عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود
  ( تقریبا” همان بالایی است )
  ۷- کمک ها ، جوائز و هدایای بلاعوض
  ( جایزه ای که بانک به اشخاص می دهد )
  ۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت ، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاههای اجرایی پرداخت می شود
  ( جریمه رانندگی که بابت خودروی یک شخص مشمول ماده ۱۶۹ مکرر پرداخت می شود )
  ۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
  ( ماده ۵۳ را بخوانیم )
  ۱۰- براساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشد
  ( مشخص است )
  ۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم
  ( این یکی هم که معلومه )
  ۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی
  ( وجهی که یک شرکت بابت شارژ ساختمان می دهد)
  ۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین
  ( شرکتی که ملک خود را می فروشد لزومی به اعلام دریافت کننده وجه نخواهد بود )
  خداحافظ /

 180. نسرین می گوید

  باسلام
  ما معاملات فصلی بهار و تابستان ۹۲رو onlinثبت کردیم ولی اصلاحیه هاشو به صورت offlin.الان قسمت onlinپیغام اومده استخراج از فایل ارسالی .بعد اینکه زمستان ۹۲رو که باز همون اول oflinثبت کردیم همون پیغام اومده.ایا مشکلی پیش میاد.باتشکر

 181. جواد می گوید

  با سلام . سوال من اینه که آیا مبلغ حقوق ماهانه اعلامی به اداره بیمه باید با حقوق اعلامی به دارایی باید برابرر باشد ؟ ممنون از راهنماییتون

 182. نسرین می گوید

  باسلام
  چرا جواب سوالا ما رو نمیدید؟

 183. علي می گوید

  با سلام و احترام
  انجام شد .

 184. علي می گوید

  سلام
  تا حالا چنین چیزی ندیدم و حتی نشنیدم . سوالم این است ؛ پس از مشاهده پیغام آیا مشکلی در ارسال پیش آمد ؟ ایا بصورت کامل اف لاین انجام دادید ؟ یعنی هنگام ارسال نهایی نام کاربری و کلمه عبور را وارد کردید ؟ سی دی ها را تحویل اداره مالیات نمودید و شماره دبیرخانه مرکزی گرفتید ؟
  لطفا” بیشتر توضیح دهید .

 185. علي می گوید

  سلام
  بله باید برابر باشد ، مگر غیر از این انجام می شود ؟

 186. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشكر
  البته ممكن است در نوع و تركيب ستونها تفاوتهايي بسته به سازمان ذينفع آن وجود داشته باشد ولي قاعدتا چون از اين ليست به عنوان سند هزينه حقوق استفاده مي شود به تبع همه ي اشكال آن مي بايست به يك نتيجه منتهي شود تا در رسيدگي ها قابل دفاع باشد.

 187. نسرین می گوید

  با سلام و خسته نباشی
  فقط اصلاحیه رو افلاین زدم.بله هنگام ارسال کدکاربری رو وارد کردم.سی دی رو تحویل اداره دادمو کد رهگیری هم گرفتم.حتی پرینتاشو هم گرفتم.ولی دلیل پیغامو متوجه نمیشم خارج از فایل ارسالی چیه.

 188. علي می گوید

  سلام
  وقتی معاملات در برنامه آفلاین تکمیل و هنگام ارسال از نام کاربری و رمز عبور استفاده شود در این صورت لزومی به تهیه سی دی و ارائه آن به اداره مالیات نخواهد بود و فقط رسید ارسال که حاوی کد رهگیری است به واحد مالیاتی جهت ضبط در پرونده تسلیم می شود .
  با این حال با توجه به آنچه که الان انجام می شود فکر نکنم پیغام مورد نظر مشکلی برایتان ایجاد کند .

 189. مرادی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید شرکت پیمانکاری هستیم که سال ۹۱ بر اساس قرارداد خرید,خریدی انجام داده ایم که بابت آن صورت حساب فروش نهایی صادر شده است ما این خرید را در صورت معاملات فصلی ۹۱ اعلام کرده ولی طرف مقابل اعلام نکرده حتی در اطهارنامه عملکرد ۹۱ هم اعلام نکرده حالا ازما نامه ای میخواهند مبنی بر تایید اینکه قسمتی از قطعات در انبار مانده و قرارداد مختومه نشده تا این نامه را به اداره مالیاتن حوزه خود ارائه داده و این فروش را در سال ۹۳ اعلام کنند سوال من این است آیا این موضوع برای ما تناقض ایجاد میکند؟آیا این نامه ضرری متوجه شرکت ما میکند؟در ضمن دفاتر سال ۹۱ ما برای رسیدگی تحویل داده شده ودر انتظار اعلام نتیجه هستیم با سپاس و درود فراوان

 190. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا تناقض است.
  اگر بخواهند آنرا در انبار خودشان حمل نشده فرض كنند، چه نيازي به تاييد شماست؟

 191. نسرین می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید
  برا ثبت معاملات فصلی سال ۹۳ سقف معاملات حد نصاب که فعلا اعلام نشده
  باید طبق همون مبلغ سال ۹۲ عمل کنیم؟

 192. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تغیر کارفرما یکی از شرایطی در قرارداد است که بدون توافق امکان تغیر آن نیست ولی بازهم پرس وجوی بیشتری بفرمائید.

 193. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون هنوز حد نصاب معاملات تازه اعلام شده به نظر بنده این سقف را تغیر خواهند داد.
  ازطرفی هنور به موعد ارسال گزارش نرسیده ایم.

 194. محمد می گوید

  با سلام وعرض ادب، لطفا بفرمائید ساختار فایل اکسسی که مورد انتظارسازمان مالیاتهاست به چه صورتی است یا نمونه این فایل وجداول مربوطه اش را چگونه میتوان تهیه کرد یا دید /
  ممنون

 195. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به سايت tax.gov.ir مراجعه و از منوي هاي سمت راست وارد مسير ” صورت معاملات فصلي” شويد.

 196. YALDA می گوید

  سلام
  اگر تو فصل زمستان ۹۲ یادمان رفته باشد یک خرید را گزارش دهیم باید چه کار کنیم؟
  و این که میتونیم برای فروش زمستان ۹۲ توی گزارش بهار ۹۳ برگشت از فروش بزنیم که مربوط به فروش زمستان میشه؟

 197. علی می گوید

  سلام مشکلی که الان پیش اومده وقی فایل و رو سی دی کپی میکنی نمیتونی دیگه بازش کنی میگهساختار فایل اکسس صحیح نمی باشد ولی از روی هارد باز میکنه ممنون میشم

 198. پویا قطره می گوید

  شرکت پیمانکاری رتبه آب پایه ۵ آیا شامل ارزش افزوده میشه….درامد زیر ۱۰۰ میلیون تومن

 199. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله سقف ريالي براي اين شركتهاي برداشته شده.

 200. سامان می گوید

  با سلام و تشکر
  لطفا راهنمایی کنید
  با یکی از دوستان به صورت شراکتی دفتر املاک داریم هر دو نفر هم شناسه و رمز داریم
  ۱ : آیا صورت معاملات را به نام یک نفر ثبت کنیم کفایت می کند ؟ در غیر اینصورت چگونه عمل کنیم ؟
  ۲: پورسانت پرداختی به مشاورین ( کارکنان دفتر ) که بیش از ۴۰ درصد در یافتی از مشتریان است می بایست در لیست خرید خدمات ثبت شود یا خیر ؟

 201. علي می گوید

  سلام اقای علی
  فکر کنم نام فایل رو تغییر دادی و بنابراین فایل اکسس رو شناسایی نکرده و نامعتبر قلمداد می کنه ، دوباره انجام بده بدون تغییر نام فایل اکسس و البته می توانی فایل اکسس تکمیل شده را در پوشه هایی با نام فصول مرتبط جاگذاری کنی .
  موفق باشی /

 202. علي می گوید

  سلام
  ۱ – اگر زمان ارسال تمدید شده باشد می توانی در مدت باقیمانده ( تمدید شده ) نسبت به ارسال آن اقدام نمایید .
  ۲ – با عرض پوزش ، لطفا” منتظر باشید .
  با تشکر

 203. علي می گوید

  سلام
  ۱ – اگر همه ی معاملات ( مربوط به یک واحد شغلی شراکتی – دارای پرونده مالیاتی شراکتی ) بنام یک شریک ثبت و ارسال شود ، کافی ست .
  ۲ – اگر تحت عنوان حقوق پرداختی ( با رعایت ضوابط و مقررات ) باشد ، خیر .
  موفق باشید /

 204. علي می گوید

  ۲ – در فصل بهار که برگشت از فروش مسجل شده باشد ، در جدول مربوط به فروش ، با ذکر نام طرفی که به وی فروش داشته اید و مبلغ برگشتی با تیک برگشت از فروش اقدام به ارسال نمایید .
  موفق باشید /

 205. علی روزی خوار می گوید

  با سلام و احترام
  خواهشمند است راهنمایی فرمائید
  سوال خود را به صورت یک مثال مطرح میکنم.
  فرض کنیم شرکتی که قرار است برایش گزارش فصلی ارائه دهیم دارای یک فاکتور خرید و و یک فاکتور فروش (مربوط به حوزه فعالیت خود ) میباشد .حال در صورتی که در مدت سه ماهه مذکور شرکت خرید های داخلی از جمله میز یا رایانه یا کمد یا هر چیز دیگری داشته باشد ایا این موارد که اصولا هزینه می باشد را نیز علاوه بر دو فاکتور باید اعلام نماید یا خیر؟ و سوال دوم در صورتی که پاسخ شما در خصوص ارائه هزینه ها در گزارش فصلی مثبت است این گزارشات در چه بخشی باید وارد شود ( با توجه به اینکه اکثر این فاکتور ها بدون شماره اقتصادی و شماره ملی می باشد )
  با تشکر

 206. علي می گوید

  سلام
  ۱ – بله .
  ۲ – در جدول مربوط به خرید .

 207. محمد می گوید

  سلام خسته نباشيد اخرش من متوجه نشدم قبوض را وارد گزارش بكنم يا نكنم؟ مرسي

 208. علي می گوید

  سلام
  موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، طی بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی ( فکر کنم اواخر سال ۹۲ ) اعلام و ابلاغ گردیده است ، بهمان صورت اقدام نمایید .
  موفق باشید /

 209. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر ازجناب آقاي علي
  اگر منظورشان اين بخشنامه ها باشد، لطفا اين مسير واين مسير را مروركنيد.

 210. علي می گوید

  سلام و عرض ادب
  با توجه به خواسته آقای محمد ، مدنظر بخشنامه موضوع مسیر اخیر ( ۲۳۹۹۷/۲۰۰ – ۲۷/۱۲/۹۲ ) می باشد .
  با تشکر

 211. سلام می گوید

  با سلام
  برای اصلاحات معاملات فصلی فقط سی دی اصلاحات را تحویل دهم یا کل معاملات را دوباره روی سی دی بریزم و تحویل بدهم؟
  نامه ای هم مبنی بر اصلاحات نیاز است؟
  با تشکر فراوان

 212. علي می گوید

  با سلام بر جناب سلام
  آنچه که در مراحل قبلی ارسال ننموده ای و حال با توجه به تمدید مهلت ارسال داشته ای ، فقط همین را تحویل دهید ( اگر آفلاین باشد سی دی را ضمن توجه به این نکته که پس از تحویل شماره دبیرخانه مرکزی بگیرید و اگر آنلاین باشد فقط نسخه ای از رسید ارسال را به واحد مالیاتی خود) .
  اگر آنچه که قبلا ارسال داشته ای قصد اصلاح آن را دارید چه در میزان ریالی هر یک و یا اشتباه در نام طرف و یا حذف آن از یک فصل و انتقال ان به فصل دیگر ، پس از انجام مراحل بالا طی نامه ای با پیوست جزئیات هر یک از موارد اصلاح ، مراتب را به واحد مالیاتی خود و یا واحد فناوری که اخیرا در اکثر ادارات امور مالیاتی مستقر می باشند تحویل دهید .

 213. مونا می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  در یک موسسه فرهنگی مشغول به کار می باشم با توجه به اینکه اکثر خریدها کمتر از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد و جمع خرید از هر فروشگاه در پایان فصل کمتر از حد نصاب می باشند اکثر فروشندگان از ارائه کد ملی امتناع می ورزند لطفا راهنمایی فرمایید که این اطلاعات باید ارسال شود و در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به نداشتن کد ملی در کدام قسمت ارسال شود . باتشکر

 214. مونا می گوید

  ایا در صورت معاملات فصلی باید هزینه های اب و برق و گاز و هزینه حقوق باید لحاظ گردد یا نه

 215. علي می گوید

  سلام
  هزینه های آب ،برق و گاز بله ؛ ولی هزینه حقوق خیر .

 216. علی اصغر می گوید

  باسلام و احترام.ممکنه امکانا راهنمایی بفرمایید،تکلیف نمایندگیهای بیمه در ارسال گزارش فصلی معاملات که درقبال صدوربیمه نامه از طریق (درگاه متمرکز شرکت بیمه مربوطه)چیست؟ وبابت خرید و فروش ارقام چه سرفصلهایی باید ثبت گردد.ایا کارمزد عنوان فروش! و خرید چه؟!

 217. علي می گوید

  سلام
  بله بایستی هر میزان خرید برابر ضوابط مقرر ثبت و ارسال گردد . از طرفی دیگر توجه داشته باشیم که تکمیل جدول امتناع برای فروش کالا و خدمات به اشخاصی است که ار ارائه اطلاعات هویتی خودداری و امتناع می ورزند .

 218. علي می گوید

  سلام
  تا آنجا که می دانم و میبینم دفاتر بیمه ( غیر از شعب ) کارمزد دریافتی از شعب بیمه را بعنوان فروش خدمات و نیز سایر هزینه ها ( تحت هر سرفصل البته غیر از موارد عدم شمول ) را بعنوان خرید کالا و خدمات در جداول مربوطه ثبت و ارسال می نمایند .

 219. سلمانی می گوید

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید چند تا سوال دارم
  ۱.توی کلینیک های دندانپزشکی که پرداختی به پزشکان به صورت درصدی هست و جزء لیست مالیات بر درآمد حقوق رد نمی شوند این پرداخت باید توی معاملات فصلی تو بخش خرید اعلام بشه یا نه؟
  ۲. چه هزینه ایی رو میشه به عنوان خرید رد کرد؟ مثلا خرید نرم افزار رو میشه یا نه؟

 220. علي می گوید

  سلام
  ۱ – در جدول مربوط به خرید تحت عنوان خرید خدمات .
  ۲ – همه ی هزینه ها می توانند تحت عنوان خرید ثبت گردند بصورت خرید کالا و یا خرید خدمات .

 221. حسینی می گوید

  آیا هزینه انرژی شامل برق و گاز و….نیز در سامانه ۱۶۹ باید ثبت گردد؟؟

 222. بهناز می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم برای ارسال گزارشات فصلی زمانی که ما خرید از یک شرکت در خارج از ایران داریم با توجه به نداشتن اطلاعات آن شرکت مثل کد اقتصادی و … چه باید کرد؟

 223. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مفاد اين بخشنامه را مروركنيد.

 224. مریم می گوید

  با سلام و احترام
  از چه تاریخی وارد کردن اطلاعات مالیات بر حقوق و تسلیم آن به اداره مالیات و دارایی الزامی گشته است؟
  با سپاس و تشکر

 225. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اززماني كه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب شد.

 226. پیمان می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  در صورتی که شخص حقیقی هیچگونه کارکردی( خرید و فروش ) در سه ماهه فصل مربوطه در انجام معاملات فصلی نداشته باشد یعنی خرید و فروش وی در آن دوره سه ماهه سال صفر ریال باشد آیا ملزم به ارسال کارکرد سه ماهه فصل مربوطه با رقم صفر ریال می باشد یا نیازی به ارسال نیست؟
  از لطف شما ممنون

 227. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لازم است طي مكاتبه اي به اين موضوع اشاره كنيدكه دراين دوره خريد و فروشي نداشته و نامه را به ثبت برسانيد.

 228. شادی می گوید

  با سلام
  آیا درآمد اجاره مکان تبلیغات نیز در گزارشات فصلی تحت عنوان فروش باید ارائه شود؟
  با تشکر از همکاری شما

 229. علي می گوید

  سلام
  بله ، تحت عنوان فروش ( فروش خدمات ) ثبت و ارسال نمایید .

 230. شهرام می گوید

  درود بر شما
  سوال : خریدهای یک شرکت پیمانکار در بخش تامین نیروی انسانی فاقد کد اقتصادی و کد ملی است آیا میتوان در بخش امتناع خرید آنها را ثبت نمود ؟
  سوال : اگر مبالغ فصلی یک شرکت در بحث خرید با توجه به سوال بالا در بخش خرید ۲۰ ریال و فاکتور های امتناع ۱۸ ریال (امتناع و خرید نزدیک به هم بوده ) و ارقام به میلیارد ریال یعنی با اهمیت باشند . در بخشنامه های مربوط به ماده ۱۶۹ چه جرائم یا عواقبی شرکت را تهدید میکند ؟
  لطفا ” در صورت امکان با ارائه بخشنامه و قوانین راهنمایی بفرمایید .
  سپاسگزارم

 231. علي می گوید

  سلام
  ۱ – هرچند تاکنون ایرادی از این حیث گرفته نشده است ، ولی خیر ، جداول مربوط به امتناع فقط در رابطه با فروش می باشد .
  ۲ – کاملا” متوجه سوال دوم تان نشدم ، ولی در مجموع چنانچه خرید یا فروش ( کالا و خدمات ) برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر انجام نشود مشمول یک ( ۱ ) درصد جریمه عدم ارسال فهرست و چنانچه پس از دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک ، فاکتورهای آن نیز ارائه نشود ده ( ۱۰ ) درصد جریمه از مبلغ فاکتور ارائه نشده ، مطالبه خواهد شد که بنظر غیر قابل بخشش نیز می باشد .

 232. علی می گوید

  باسلام
  آیا شرکتی که در فصول قبل تراکنش داشته و خرید و فروش فصلی را به اداره امور مالیاتی ارائه داده ولی در فصل جاری فاقد گردش خرید و فروش بوده است می بایست گزارشی ارائه کند یا خیر؟

 233. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درقالب نامه اي و در موعد مقرر اعلام ميكنيد كه دراين فصل فاقد معاملات خريد و فروش بوده ايد.

 234. مهسا می گوید

  با سلام
  صورت معاملات فصلی تابستان شرکت در تاریخ ۰۷/۳۰ ارسال و ثبت اولیه شد اما ثبت نهایی در روز ۰۸/۰۱ انجام شد. آیا شامل ۱% جریمه تاخیر می شود؟

 235. علي می گوید

  سلام
  ارسال در موعد مقرر مدنظر در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ، همان ” ارسال نهایی ” می باشد ، فلذا قانونا” مشمول جریمه خواهی بود .

 236. سجاد می گوید

  سلام
  اطلاعات فصلی شرکت ها رو از کجا میتونم تهیه کنم بخصوص “سود فصلی” شرکت ها را؟
  خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید آخه برای پایان نامه ام لازم دارم

 237. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر نمي رسد اين اطلاعات بصورت عمومي منتشر شود آنهم درمقاطع فصلي

 238. زهرا می گوید

  با سلام. می خواستم بدونم در تهیه آمار فصلی، فاکتور های خرید چای و قند و کاغذ و تعویض لنت و مواردی از این قبیل هم باید لحاظ شود یا نه؟

 239. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  لطفا اينجا كليك كنيد.

 240. رشادی می گوید

  با سلام و تشکر از پاسخگویی دقیق شما
  آیا سقف ریالی برای فروش به اشخاص فاقد کد اقتصادی و امتناع از دادن کد ملی و آدرس ، تعریف شده است ؟
  منظور من این است که هر تعداد معاملاتی که با یک شخص حتی تا چند صد میلیون تومان در ماه داشته باشیم و در لیست امتناع رد شود ، مشکلی ایجاد نمیکند ؟
  مشکل کارخانه ما این است که خریداران همگی از بازار آزاد هستند و از دادن مشخصات امتناع میوردند ..
  با تشکر از راهنمایی شما

 241. شبنم می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید.سوال من این هست که شرکتی ما در دوره ی تابستان ۹۳ هیچ خرید و فروشی نداشته و من گزارش مالیات بر ارزش افزوده رو صفر رد کردم ولی صورت معاملات فصلی رو ارسال نکردم.مشکلی پیش میاد؟الان باید چکاری انجام بدهم؟ممنون میش جواب بدید.

 242. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ترجيحا بهتر بود كه نامه اي مبني بر عدم كاركرد دردوره اي كه ذكر كرديد ارسال مي شد ولي درصورتي كه براي دوره ي جاري ارسال گزارش داشتيد درهمين نامه قيد كنيد كه به دليل عدم گردش دردوره تابستان ۹۳ گزارشي ارسال نشده است.

 243. زهرا می گوید

  سلام آیا الزاما مبالغ ارایه شده در لیست معاملات باید با مبالغ ارایه شده در اظهارنامه ۳ماهه ارزش افزوده یکی باشد یا نه ؟
  ممنون از راهنمایی شما

 244. زهرا می گوید

  با سلام
  -۱ آیا فاکتور هزینه ای که با ارزش افزوده خریداری شده مبلغ ۲۰۰هزارتومان باید درهر دو لیست ۳ماهه و اظهارنامه ارزش افزوده ۳ماهه بیاید یا نه ؟
  -۲ نحوه ثبت آن در دفاتر چگونه میشود ؟تحت عنوان هزینه یا همان خرید باید ثبت شود ؟

 245. علي می گوید

  سلام
  سقف ریالی خیر ، ولی توجه داشته باشیم در امتناع اولا” فهرست ماهانه تنظیم و ارسال می شود و دوما” مشخصات سجلی و نشانی طرف مقابل ثبت و ارسال خواهد شد .

 246. علي می گوید

  سلام
  چرا بایستی غیر از این باشد . هر چه که در گزارش فصلی تنظیم و ارسال می نمایی همان است که در اظهارنامه ارزش افزوده تنظیم و ارسال می نمایی یا خواهی کرد .

 247. علي می گوید

  سلام
  ۱ – بله ، یقینا .
  ۲ – هر خریدی می تواند هزینه هم باشد . با توجه به نوع فعالیت تان ، حسب مورد آن را در دفاتر ثبت نمایید .

 248. poyan می گوید

  سلام
  با توجه به اینکه از ثبت شکرت یک ماه و نیم گذشته هنوز فعالیت اقتصادی نداشتیم
  و البته هنوز موفق به ثبت نام ارزش افزوده نشده ایم

  با این حال باید گزارش عدم فعالیت برای ارزش افزوده را چگونه رد کنیم؟

 249. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته مي بايست از طريق سايت ثبت نام و رمز دسترسي بگيريد ولي باتوجه به موعد در حال گذر ، فرم را دستي تكميل و حضورا” تحويل فرمائيد.

 250. سلام می گوید

  سلام
  باتوجه به اینکه از طریق فایل اکسس خرید و فروش زمستان ۹۲ را از طریق غیرخط رد کردم اشتباها هم خرید و هم فروش دوبله رد شده جکار باید بکنم آیا مشمول جریمه خواهیم بود

 251. آذر می گوید

  سلام
  در صورتی که خرید یا فروشی در فصل انجام نشده باشد لازم است گزارش خرید یا فروش رد شود؟ امکان ثبت صفر وجود دارد؟!

 252. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراين صورت طي نامه اي ، عدم كاركرد دراين بخش را به اطلاع برسانيد و شماره ثبت دارايي را يادداشت كنيد.

 253. مهدی می گوید

  با عرض سلام و خشته نباشید
  سوالم اینه که دیروز لیست گزارشات فصلی فصل پاییز ۱۳۹۳ رو ارسال کردیم ولی الان متوجه شدیم یکی از فاکتورهای خرید ثبت نشده الان میخواستم بدونم باید چه کاری در این زمینه انجام داد.شرکت هستیم دفاتر قانونی هم داریم.
  ممنون میشم جوابم رو همینجا اعلام کنید با تشکر

 254. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فاكتور مذكور ثبت دفاتر شده؟

 255. دهقانی می گوید

  سلام خدمت نویسنده عزیز.
  لطفا من رو راهنمایی بفرمایید که آیا همون طور که ما خرید و فروش رو براش ارزش افزوده ثیت میکینم آیا برای برگشت از فروش یا برگشت از خرید هم ثبت ارزش افزوده دارد. لطفا راهنمایی بفرمایید.یا به ایمیلم جواب رو بفرستید.
  قبلا از شما یک سوال پرسیدم ولی نه ثبت کردید کامنتم رو و نه جواب دادید.

 256. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله اين مسير را مرور كنيد:
  اينجا

 257. رضا می گوید

  با سلام و خسته نباشید, در مورد معاملات فصلی اگر به صورت سهوی فصل مورد نظر اشتباه ثبت شود و آن گزارش در سایت دارایی رد شود و سایت کد رهگیری هم به ما بدهد چگونه امکان اصلاح آن گزارش وجود دارد؟ مثلا” برای دوره ۶/۱ الی ۹/۳۰ فصل زمستان رد شود

 258. 55 می گوید

  سلام ممنون از این سایت
  ۱-آیا جریمه عدم تسلیم اظهار نامه مشاغل بند ج قابل بخشش می باشد؟
  ۲- در صورت توافق ماده ۱۵۸ مشاغل بند الف و ب جریمه دفاتر و جریمه سود و زیان دارد ؟
  لطفا اگه بخش نامه داره شماره بخش نامه هم قید کند.

 259. طهورا می گوید

  درصورتي كه فصل سوم رو خريد زده باشيم وبخواهيم اصلاح نماييم وخريد برگشت خورده باشه در صورتهاي فصلي. امكانش هست يانه .لطفا راهنمايي نماييد تشكر

 260. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله در فرمهاي مربوطه آنرا به عنوان برگشت نمايش مي دهيد.

 261. حسین می گوید

  با عرض سلام واحترام لطفا در مورد کمتر یا بیشتر ازحد نصاب بودن توضیح دهید

 262. narges می گوید

  باسلام و خسته نباشيد خدمت شما.
  من حسابدارى شرکت توليدى رو قبول کردم که حسابهاى سال ۹۳رو انجام ندادن و براى سال ۹۳معاملات فصلى رو رد نکردن و فصل زمستان رو ارزش افزوده رو صفر رد کردن, مى خواستم بدونم:
  ۱-آيا امکان اصلاح يا فرستادن معاملات فصلى و ارزش افزوده وجود دارد ؟
  ۲-اگر اين امکان وجود ندارد ,چقدر مشمول جريمه هستيم؟
  ۳-الان که ارزش افزوده رد نشده, آيا ثبت خريد و فروش در دفاتر با ماليات و ارزش افزوده باشد يا خير ؟

  درضمن بايد اضافه کنم حجم فعاليت شرکت خيلى کم هست در کل. سال ۹۳ ۴يا۵فاکتور فروش وجود دارد ولى چون مبلغ فروش بالا است, طبعا افزوده زيادى تعلق ميگيرد.

  باسپاس فراوان از راهنمايي هاى شما.

 263. بیات می گوید

  سلام.شرکت پیمانکاری ابنیه دارم با سال تاسیس ۱۳۵۷که مجری ذیصلاح نطام مهندسی را در سال ۹۱ به ان اضافه کرده ام.حال جهت تمدید پروانه نیاز به مفاصا حساب دارم.دارایی میگوید باید ارزش افزوده تایید کند.به ارزش افزوده رفتم مشمول مرحله یک شده ام و تا سال ۹۲ مبلغ ۱۴میلیون باید بدهم.۴ میلیون نقد دادم ولی برای تقسیط میگویند چک شدکت باید باشد و چک شخص مدیر عامل قبول نیست.شرکت هم بدلیل چک برگشتی دسته چک ندارم حال دو سوال ۱.ایا الزاما باید چک شرکت باشد یا قانون در این مورد ساکت بوده و چک مدیر عامل قبول است؟۲.ایا باید حتما تسویه ارزش افزوده را ببرم با دارایی میتواند بعد ثبت نام ارزش افزوده و پرداخت ۲۵ درصد مفاصا ۱۸۶ صادر نماید؟

 264. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ببينيد به اين شكل قبول ميكنند كه شما چك را صادر كنيد و پشت آنرا شركت مهر و امضاءكند؟
  سوال دومتان بي اطلاعم.

 265. kashkoli می گوید

  با سلام..شرکت ما بسته بندی گوشت و مرغ ک ۷شعبه درسطح شهر داره(شعبه =مغازه) و ما نود درصد فروشهامون ب مغازه هاست..
  چطوری باید گزارش فروش فصلی پیدا کنیم؟

 266. علی می گوید

  سلام
  با اخذ شماره ملی خریدار برای خریدار حقیقی و شناسه ملی یا شماره اقتصادی خریدار برای خریدار حقوقی با مراجعه به سامانه ارسال معاملات نسبت به ارسال گزارش فروش اقدام نمایید .
  ضمنا” در سامانه یادشده نحوه و چگونگی آن اعلام گردیده است .

 267. محمدی می گوید

  سلام اارسال لیست حقوق (كاركنان) مالیاتی ماه خرداد بس از مهلت آن چه عواقبی دارد؟

 268. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باعث اعمال ۲% جریمه نسبت به جمع حقوق خواهد شد.

 269. سازگار می گوید

  با سلام.در صورتی که گزارشات فصلی ۴ دوره یک سال بطور منظم ارسال شود آیا نیازی به ارسال اظهارنامه الکترونیکی عملکرد مشاغل(در خرداد ماه سال بعد) خواهد بود؟

 270. سیپیده می گوید

  با سلام
  قبوش پرداختی آب و برق و بیمه نامه مسئولیت بدنی با احتساب ارزش افزوده است آیا باید آنها را در اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی بزنیم ؟

 271. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر مشمول قانون و ثبت نام کرده اید بله اظهارنامه ارزش افزوده قید کنید.

 272. مهسا می گوید

  با سلام و عرض ادب
  آیا در صورت معاملات فصلی بیمه سهم کارفرما وارد میشود؟

 273. مهسا می گوید

  هم چنین مالیات پرداختی بابت ماده ۱۰۴ نیز به همین صورت آیا باید آنرا در معاملات فصلی بیاوریم ؟ باتشکر از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما میگذارید

 274. محسن برنجی می گوید

  با سلام
  مالیات بر درآمد شرکت اینجانب از طریق علی الراس و به استناد به سامانه انجام شده است.
  شرکت اینجانب توزیع مواد غذایی میباشد.
  شرکت تولید کننده مبلغ ۴۲میلیارد ریال فروش و ۱۲ میلیارد ریال هم برگشت از فروش.
  برایمان در سامانه گزارش داده است.
  اداره دارایی مارا بر اساس ۴۲ میلیارد ریال علی الراس کرده است.و میگویند برگشتیه مورد قبول نیست.
  من را رهنمایی کنید که چه کار کنم.
  با تشکر

 275. رامین مرتضوی می گوید

  باسلام
  آیا شرکتهای مسئولیت محدود و یا سهامی خاص که رسما اعلام عدم فعالیت نموده اند می بایست مالیات پرداخت نمایند؟درصورتیکه پس از اعلام عدم فعالیت ، فعالیت مالی نداشته و پیگیری و اقدامی نیز در اداره مالیات انجام نداده باشند .

 276. سعید می گوید

  سلام خسته نباشید که جواب سوالات را می دهید لیکن برخی از جواب ها صحیح پاسخ نداده اید بندگان خدا را با مشکل مواجه نکنید .
  سوال : اگرشما لیست خریدو فروش خودرا بموقع ارسال نموده باشید وبعددومورد فروش تعدیل شده ویا تخفیف داده اند بایستی چکارکنید ؟ متشکرم

 277. سارا می گوید

  سلام
  مبلغ حداقل فروش که در گزارش فصلی باید رد کنیم براساس چه مواردی که نشون بده شرکت داره کار میکنه و حقوق میده نباید از یه مبلغی کمتر باشه و بر چه اساس باید میزان مبلغ خرید رو رد کنیم چون ما خرید رسمی نداریم و باید امتناع رد کنیم

 278. هادی روح پرور می گوید

  با سلام بنده یه شرکت پیمانکاری دارم که سال۸۴تاسیس و تا ۸۹فاقد فعالیت بوده.از ۸۹تا۹۲با شهرداری قرارداد داشتم نزدیک به ۵۰۰میلیون.و از۸۹مجری ذیصلاح نظام مهندسی ساختمان هم بوده شرکتم.و من تا الان ثبت نام ارزش افزوده نداشتم.الان رفتم شهرداری میگه گواهی ثبت نام ارزش افزوده بیار ما مبلغ رو بهت میدیم.میخواستم بدونم اون مبلغ رو ارزش افزوده قبول میکنه و یا جریمه دیر کرد ازش میگره و اگه جریمه میگره چقد هستش.و برای مجری ذیصلاح الان چقد جریمه میگره.آیا راهی هیست که معاف شم.ممنون میشم پاسخ بدید

 279. محسن خوبیاری می گوید

  با سلام و احترام”
  اگر شخصی یا شرکتی کار خدماتی برای شرکت ما انجام داده باشد و ما ۳% مالیات تکلیفی را کسر و به دارایی پرداخت نماییم آیا دیگر نیازی به گزارش خرید فصلی (خرید خدمات) میباشد؟اگر از شرکتی در خرداد ماه خرید داشته باشیم و در مرداد پرداخت کنیم لحظه خرید ثبت شود یا لحظه پرداخت؟و تاریخ ثبت فروشنده برای ما اهمیت دارد؟با تشکر فراوران از راهنماییتان

 280. امین می گوید

  با سلام،من یک شرکت ثبت کردم و کد اقتصادی هم نگرفتم و هیچ فعالیتی هم با آن شرکت ندارم آیا شامل مالیات میشم و باید اظهارنامه بدم؟ با تشکر

 281. نصيري می گوید

  با سلام
  ميخواستم بدانم شركت ثبت شده در منطقه آزاد كيش هم مشمول ق ماده ۱۶۹ است يعني ملزم به ارائه گزارش خريد و فروش هست؟
  در ضمن شركتهايي كه در كار ساخت و ساز آپارتمان هستند بايد فروش ملك و آپارتمان را گزارش دهند؟
  باتشكر

 282. شهروز می گوید

  باسلام واحترام
  اگر شرکتی که دفترمرکزی درتهران دارد ومعالاتی در منطقه آزاد انجام میدهد جهت استفاده ازمعافیت مالیاتی می بایست اظهارنامه و دفاتر قانونی مربوط به شعبه خود درمنطقه آزاد رو به واحدمالیاتی همان منطقه آزاد تسلیم کند؟ آیا اگر درمنطقه آزاد شعبه ای به ثبت همراه بامجوز فعالیت نرساند بازهم معاملات صورت گرفته درمنطقه آزاد(رینگ صادراتی) مشمول معافیت مالیاتی مناطق آزاد خواهد شد؟

 283. شادی می گوید

  سلام و خسته نباشید،
  یه سوال از خدمتتون داشتم ، آیا هتل ها در سال ۹۴ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟ اگر اینطور هست آیا بخشنامه مربوط به اون توی سایت شما هست یا از کجا میتونم تهیه کنم؟ ممنون از لطفتون

 284. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ماچنین بخشنامه ای را مشاهده و منتشر نکرده ایم.
  استناد شما به چیست؟

 285. شادی می گوید

  بله میدونم که شما منتشر نکردید فقط سوال کردم که آیا چنین چیزی وجود داره یا خیر چون من از جایی شنیدم که همچین قانونی برای هتل ها هست اما هرچقدر گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم خواستم بدونم شما اطلاعی دارید؟

 286. مدیر سایت می گوید

  نه متاسفانه از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاعیم.لطفا چنانچه سرکار سابقه ای کسب کردید به اطلاع ما هم برسانید تا در سایت اطلاع رسانی شود.
  باتشکر

 287. حمید می گوید

  سلام و تشکر پیشاپیش
  ۱- آیا اهدای محصول در صورت معاملات فصلی TTMS باید احراز شود ؟ و آیا ارزش افزوده به این کالا اضافه میشود ؟
  ۲- در خرید های بدون فاکتور یا بدون فاکتور رسمی (مطابق قانون مالیاتی) که اطلاعات فروشنده از قبیل شناسه ملی ،شماره ملی،کد اقتصادی محرز نیست و توسط کارپرداز شرکت خرید انجام شده و سند حسابداری آن طرف جز هزینه های ارسالی در لیست تنخواه گردان میباشد را چطور باید در فایل صورت معاملات فصلی TTMS ارسال کرد؟
  پیرو سوال قبلی خدمت شما عرض کنم که در صورت ارسال فاکتور خرید در گزارش فصلی بنام شخص کارپرداز شرکت و با ثبت کد ملی وی آیا مشکلی متحمل شخص نمیشود؟
  بازم ممنون اگر امکانش باشه راهنمایی کنید
  تشکر مجدد

 288. امید بیگی می گوید

  سلام
  اگر در دوره ای هیچ گونه خرید و فروش نداشته باشیم ایا باز هم باید صورت حساب دوره ای را پر کنیم
  اگر باید صورتحساب را ارسال کنیم راهنمایی کنید چطور میتوتن صفر ارسال کرد
  با تشکر

 289. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر طی دوره گردشی نداشتید طی نامه ای این موضوع را به حوزه مالیاتی خود اعلام کنید.

 290. نسیم می گوید

  اگر در سال ۹۴ دوره اول اشتباها سال ۹۳ را به جای ۱۳۹۴ بزنیم و برایه دوره تابستان متوجه بشویم باید چکار کنیم؟ایا ویرایش سال دردسر زیادی دارد باتشکر

 291. معانی می گوید

  با سلام و احترام

  با توجه به اینکه در رستوران فروش بدون در دست داشتن اطلاعات اشخاص می باشد آیا فقط باید گزارش خرید را رد نماییم . با تشکر

 292. معانی می گوید

  برای تحریر دفاتر درامد و هرینه مربوط به بند ب همان روال دفاتر قانونی شرکتها از نظر مهلت زمانی درج اسناد مطرخ می باشد و در هنگام رسیدگی اسناد مورد بازرسی قرار می گیرد . با سپاس

 293. علیرضا می گوید

  سلام
  درگزارشات خرید شرکت های پیمانکاری چه خریدهای باید ثبت شوند مثلا موادومصالح و…

 294. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خرید هایی که برای پروژه و شرکت انجام میشود.

 295. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لینک زیر را مطالعه کنید:
  اینجا

 296. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را مرور کنید:
  اینجا

 297. علیرضا می گوید

  سلام
  لطفا بفرمائید که برای قسمت فروش پیمانکاری ایا در مبلغ ناخالص منظور این است که مالیات وبیمه و سپرده را از صورت وضعیت کم کرده و بعد ثبت شود و با ارزش افزوده جمع شود یا مبلغی از صورت وضعیت کسر نمی شود
  با تشکر

 298. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  برای پیمانکاری لیست قراردادها را تنظیم و ارسال کنید.

 299. فاطمه می گوید

  با سلام
  در صورتیکه معاملات فصلی در سامانه ثبت شده اند و لی ثبت نهایی نشده باشند چه عواقبی خواهد داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 300. ناصر می گوید

  با سلام
  در گزارش فصلی قبوض مختلف پرداختی شرکت و شارژ های شهرک ها باید در قسمت خرید آورده شود؟؟؟؟

  متشکر می شوم اگر بنده را راهنمایی نمایید چون این موارد را تا کنون در گزارش نیاورده ام

 301. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا بخشنامه زیر وکامنتهای آنرا بررسی کنید:
  اینجا

 302. زارعی می گوید

  سلام
  نحوه ثبت گزارش خرید و فروش فصلی در شرکت های کشاورزی چگونه است؟
  من الان فقط خرید دارم و مالیات ارزش افزوده خریدها رو صفر میزنم و در سند حسابداری این مالیات را به عنوان پیش پرداخت در نظر نمیگیرم و به بهای تمام شده خریدم اضافه میکنم آیا این روش درست است
  اگر آیین نامه ای در این خصوص وجود دارد ممنون میشم بهم بگید
  لطفا روش صحیح ثبت این مورد را توضیح بدید
  خیلی خیلی ممنون

 303. سحر می گوید

  با سلام
  برای ارسال گزارش خرید و فروش فصلی علاوه بر فاکتور هایی که که ارزش افزوه برای ان ها محاسبه شده شده است فاکتور های غیر رسمی هم باید ثبت کنیم یا نه؟در این صورت برای فروشگاه هایی که کد اقتصادی یا ملی ندارند یا از دادن کد امتناع میکنند چه باید کرد؟برای ثبت قبوض آب و برق و …. چه باید کرد؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  با تشکر

 304. محمد می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم بخشنامه ای در خصوص اشخاصی که برخی از معاملات خود را که طرف مقابل در گزارش فصلی اعلام کرده ولی در دفاتر ثبت نشده که در آن اظهار شده باشد هر شخصی که معاملات را در دفاتر خود ثبت نکرده باشد فقط نسبت به آن قسمتی که اعلام نکرده علی الراس خواهد شد وجود دارد؟
  ممنون میشم اگر شماره بخشنامه را هم برام بفرستید. باتشکر

 305. قدیری می گوید

  با سلام

  آیا زعفران معاف از مالیات وعوارض است؟

  با تشکر

 306. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  بله

 307. عباسیان می گوید

  سلام خدمت دوستان

  من ی سوال دارم

  من توی فاکتور فروش رسمی ( با ارزش افزود ) هزینه حمل و بارگیریرو آوردم اما تو قسمت مالیات و ارزش افزوده مبلغی ننوشتم یعنی روی هزینه مالیات نگرفتم و فقط روی جنس فروخته شده ۹ % ارزش افزوده لحاظ کردم ( فاکتور رسمی و با تمام اصول و قوائد رعایت شده )
  حالا مشکلم اینجاس که توی گزارش فصلی و گزارش ارزش افزوده چجوری باید اقدام کنم؟

  این هزینه باید تو گزارشات فصلی لحاظ بشه یا نه؟
  توی ارزش افزوده چطور؟
  به چه شکلی؟

  قبلا از اینکه راهنماییم میکنید ممنونم

 308. ﺳﻤﻴﺮا می گوید

  ﺳﻼﻡ.اﻳﺎ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺶ اﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭘﺎﻙ ﺷﻮﺩ??

 309. خیرخواه می گوید

  برای خرید از شرکت خارجی که کد اقتصادی و آدرس آن شرکت را ندارم در هنگام ارسال گزارش فصلی مشکل دارم
  لطفا راهنماییم کنید

 310. ژاله می گوید

  با عرض ادب و سلام.ایا ناشران و کتابفروشان که معاف از مالیات هستند باید گزارشات فصلی ارایه دهند یا خیر؟بسیار ممنونم اگر جواب دهید.

 311. ژاله می گوید

  با عرض سلام ایا ناشران و کتابفروشان که معاف از مالیات هستند باید گزارشات فصلی ارایه دهند یا خیر؟

 312. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معافیت باعث عدم انجام تکالیف نمی شود.

 313. مرتضی می گوید

  با سلام حسابدار شرکتم در گزارشات فصلی درآمد شرکت را به اشتباه خیلی خیلی بیشتر ثبت نموده است. آیا مالیات را طبق این معاملات فصلی تشخیص می دهند؟

 314. mahdis می گوید

  با سلام
  من تو یه شرکت بازرگانی کار میکنم و برای صورت معاملات فصلی سال ۹۳ و ۹۴ گزارش دقیق خرید و فروش معاملاتم رو ارائه کردم ولی نمیدونستم که گزارش هزینه هامو هم باید بدم چون از کارمند دارایی که پرسیدم گفت هر نوع خریدی که ثبت میکنی و من چون هزینه هایی مثل آبدارخانه اجاره ملزومات یا قبض آب و برق رو به عنوان خرید ثبت نمیکردم چون هزینه بودن تو گزارش هام نیاوردم حالا باید چیکار کنم. خیلی نگران شدم تازه ارزش افزوده این هزینه ها که کاملا مشخص نیست.
  لطفا هر چیه زودتر راهنماییم کنید ممنون میشم.

 315. سنگ می گوید

  سلام
  میخواستم بپرسم اگه فاکتوری را که تاریخ آن برج ۷ است در دوره زمستان همان سال در گزارشات فصلی رد کنیم چه مشکلی پیش خواهد آمد؟
  لطفا راهنمایی فرمایید.
  ممنون

 316. جمشیدی می گوید

  با سلام
  اگه فاکتور فروشی در معاملات فصلی پاییز در ttms گزارش شده و در زمستان همان فاکتور ابطال شده لطفاراهنمایی بفرمائید که ابطال فاکتور مذکور را در سیستم ttms چگونه عمل کنیم تا دچار خسارت نشویم و دارایی هم قبول کنه
  ممنون

 317. حسن زاده می گوید

  با سلام
  اگر شرکتی تازه تاسیس بوده و تا پایان اسفند ماه فعالت خرید و فروش نداشته باشد ایا باید گزارش خرید و فروش را بدون رقم ارسال کند و یا نیازی به ارسال گزارش ندارد.در مورد اظهار نامه ارزش افزوده هم همین طور اقدام گردد .
  با تشکر

 318. حسین می گوید

  سلام دوستان عزیز من درسال۹۳یک مغازه را اجاره کردم و ان رابازحمت زیاد تبدیل به میوه فروشی کردم وبه دلیل این که در ان زمان تورم بالا بود حالا یکسری مشکلات دیگر مجبور شدم تعطیل کنم وهر چند که هیچ سودی نکردم بلکه درحدود ۱۰الی ۱۲ ملیون ضرر هم کردم حالا با این که اعلام کردم به اداره مالیات که تعطیل کردم وسال۹۴هم اظهارنامه دادم وبازم اعلام کردم.حالاسال نودوپنج بازم۶۰۰۰۰۰۰تومان برام مالیات اومده.من توی یه شهر دیگه دانشجو هستم ونمیتونم تا۳۰خرداد برم شهر خودم تکلیف چیه؟والا نمیدونم اداره مالیات چه جوری مالیات رو حساب میکنند؟که از مغازه های ورشکسته هم مالیات میخواهند

 319. فاطمخ می گوید

  سلام
  در سال گذشته پرداخت به پیمانکار را برااساس درصد پیشرفت کار در خرید وفروش فصلی اعلام کردم ولی متاسفانه در قسمت قراردا د ها اعلام نکردم و در لیست ثبت خرید اعلام کردم ایا این عمل باعث مشکلی خواهد شد ؟

 320. مصطفی می گوید

  سلام
  اگر ما با شرکتی قراردادی بستیم در سال گذشته و اون قرارداد هم به اداره دارایی اعلام کردیم ولی از بابت اون قرارداد هنوز پرداختی نداشته ایم، بنا بر درخواست طرف قرارداد آیا امکان فسخ قرارداد وجود دارد؟ در مورد نحوه عملکرد در خصوص قرارداد فرستاذه شده به دارایی باید چکار کرد؟؟
  ممنون

 321. رسپینا می گوید

  سلام
  لطف می کنید لیست هزینه هایی که باید در گزارش فصلی خرید و فروش آورده شود را ذکر کنید؟ یا منبعی که دقیقا این موارد را توضیح داده باشد. زیاد دنبال این مورد گشتم اما پیدا نکردم.
  مثلا هزینه های آبدارخانه و پذیرایی و …

  با تشکر

 322. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لینک زیر موارد استثنا را قید کرده پس هرچه نیامده مشمول اظهاراست:
  اینجا

 323. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  رونوشتی از مکاتبات فسخ قرارداد رابه دارایی هم بفرستید.

 324. علیرضا می گوید

  با سلام و تشکر ویژه بابت وقتی که میگذارید
  حد نصاب سال ۱۳۹۵ در گزارشات خرید وفروش چقدر است ؟ منظورم این عددی است که سال ۹۴ ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال بود ۰

 325. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هنوز بخشنامه ای به صراحت دراین خصوص صادر نشده است و یا ممکن است ما از آن بی اطلاع باشیم.
  ضمن اینکه هنوز ارسال این گزارش درسال ۹۵ سررسید نشده است لذا به احتمال زیاد این موضوع را بخشنامه کنند.

 326. شيوا می گوید

  سلام خسته نباشيد شركتي كه تازه ساله ٩٤ به ثبت رسيده و تقريبا هيچ رويداد مالي غير از چند هزينه جزئي ندارد نيازي به ارسال اظهار نامه دارد يا خير و به چه نحو بايد اظهارنامه ارائه يدهد.

 327. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله بنا گردش رویدادهایی که فرمودید اظهار نامه تنظیم و ارسال کنید.

 328. نسترن می گوید

  سلام خسته نباشید
  ممنون بابت اطلاعاتتون
  شرکتی در سال ۹۴ هیچ گونه گزارش فصلی رد نکرده. در سال ۹۵ میتواند گزارش فصلی سال قبل را رد کند؟ قرارداد هایی که بابت ارائه خدمات به شرکت های دیگر می شود و منجر به کسب درآمد می شود باید در گزارشات فصلی اعلام شود؟

 329. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون بصورت سیستمی می باشد تست کنید که دوره های قبل قابل ارسال است یا خیر
  درهرصورت ممیز می تواند دفاتر ۹۴ شما را رد کند.

 330. نرگس می گوید

  با سلام
  يک شرکت مهندسي مشاور هستيم.اگر در يک سال و نيم قرار دادي نداشته باشيم و معاملات فصلي را در اين يک سال و نيم صفر رد کرده باشيم,امکان دارد شرکت را منحل کنند؟چکاري بايد انجام دهيم؟

 331. رضا امیری می گوید

  با سلام
  بنده جنسی رو در اردیبهشت ماه فروختم و چون مشتری تسویه نکرد ,تیرماه خودم ارزش افزوده رو واریز کردم و الان بعد سه ماه یکی از اجناس رو عودت دادن ,الان باید چکار کنم ؟؟

 332. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درقالب سند برگشت از فروش می توانید این رقم را دراظهارنامه بعدی کم کنید.

 333. محمد درودی نیا می گوید

  جوابی بر سوالات دوستان:
  ۱- این فرم مشمول جریمه نمی باشد و عدم تسلیم آن جریمه دارد
  ۲- در شرکت های خدماتی حتما تاکید شود که مبلغ نا خالص درآمد باید به عنوان درآمد ثبت شود
  ۳- اگر مواد اولیه شما مشمول مالیات ارزش افزوده باشد و کالای تولیدی شما مشمول مالیات باشد می توانید این مبلغ را ب عنوان هزینه در نظر بگیرید
  ۴-در این فرم هزینه ها جایگاهی ندارند و فروش یا درآمد جایگاه دارد دقت شود که خرید هم در این فرم هست
  ۵-مالیت ۵ درصد شرکت های خدماتی حذف شده است
  ۶- در این لیست ۶ درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شده و ۳ درصد عوارض که هر کدام قبض پرداختی جداگانه ای دارد
  ۷- دقت کنید صادرات را هم در صورت وجود در جدول دوم ثبت کنید نرخ مالیات کالای صادراتی صفر می باشد

 334. محمد درودی نیا می گوید

  با سلام الان می تونین برای آن فصل را رد کنید که البته برای سال ۹۳ مالیات منظور شده

 335. محمد درودی نیا می گوید

  با سلام بله باید ارسال شود مبلغ صفر رد شود دقت شود گزارش فصلی هم رد شود

 336. محمد درودی نیا می گوید

  کارشناس مالیاتی شما تمام فایل هایی که درtax آن قرار بگیرد بررسی میکند گزارش فصلی ها دربررسی اظهارنامه مورد استفاده قرار میگیرد

 337. محمد درودی نیا می گوید

  سلام خیر

 338. آزاده می گوید

  معاملات فصلی سه ماهه سوم سال ۹۵(پاییز)به صورت انلاین را نمی توانم در سایت دارایی ایجاد کنم پیغام می دهد امکان ایجاد ماه و فصل در حال حاضر وجود ندارد چ کار کنم؟/ممنونم

 339. ف می گوید

  با سلام براي ارسال صورت معاملات فصلي ، پاييز ٩٥ موفق نبودم زيرا براي ايجاد فصل پيغام براي اين فصل و سال امكان ايجاد جديد را ندارد را مشاهده ميكنم، ممنونم ميشم راهنمايي كنيد

 340. مدیر سایت می گوید

  درسایت مطلبی در خصوص درحال بروزرسانی منتشر شده.

 341. ف می گوید

  ببخشيد منظورتون اينه كه بايد صبر كنيم؟

 342. مدیر سایت می گوید

  بله

 343. علی می گوید

  فروش خدمات به کارفرما و درقبال آن ارز در خارج از کشور و فروش ارز به صرافی و دریافت ریال سئوال اینجاست که آیا در معاملات فصلی می بایست ۲ فروش یکی فروش خدمات به کارفرما و دیگری فروش ارز به صرافی ثبت نمود باتشکر از دوستانی که بنده رو راهنمایی نمایند

 344. شاهرخ می گوید

  با سلام
  شرکتی که دوره مالی آنها میان دوره ای می باشد . درصورتی یکی از فصول آن با دوره بعد آن باشد و ما آن فصل را بصورت کامل به اداره دارایی ارجاع کنیم چه اتفاقی می افتد

 345. نیلوفر خدائی می گوید

  با سلام و خسته نباشید

  سوال: وقتی گزراش فصلی خرید و فروش ارسال میگردد و وجه مابه التفاوت را واریز میکنیم و بر حسب اتفاق متوجه میشویم یک یا دو فاکتور در گزارش وارد نشده و جا مانده است راهی برای اصلاح وجود دارد ؟

 346. محمد بهینه می گوید

  با سلام و احترام و عرض خسته نباشید
  به چه دلیل در مجموع مبلغ کالا و خدمات(در فیلد نمایش جمع کل) میزان تخفیفات لحاظ نمیگردد

 347. سعید می گوید

  باسلام
  ضمن سوال از کارشناس مالیاتی بجنورد ایشان اعلام کردند برای فروش ارز باید فاکتور صادر کنی و در فصلی نیز اعلام کنی

 348. سینا می گوید

  سلام
  من میخوام معاملات فصلی رد کنم ولی در سامانه وقتی سال و فصل رو مشخص میکنم و دکمه ثبت رو میزنم رکوردی ایجاد نمیشه علتش چیه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید

 349. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فعلا ارسال معاملات تا ۱۵ اردیبهشت۹۷تمدید شده وممکن است این مشکلات به این خاطر باشد.

 350. سلام می گوید

  باسلام ،
  اگر آخرین روز مهلت ارسال صورت معاملات فصلی جمعه باشد و لیست در روز شنبه ارسال گردد شرکت مشمول جریمه ۱% میشود ؟

 351. مهدی می گوید

  ??این موارد را در معاملات فصلی ثبت نکنید

  ۱- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه

  ۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه

  ۳- سود و کارمزد بانک‌هاو موسسات اعتباری غیر بانکی

  ۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند

  ۵- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود

  ۶- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادی‌های عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود

  ۷- کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض

  ۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت میشود

  ۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

  ۱۰- براساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد

  ۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم

  ۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی

  ۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین

 352. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 353. الناز می گوید

  سلام روز بخیر ، من برای سال ۹۵ حسابرسی بیمه داشتم، بعد از چهار ماه با شرکت تماس گرفته میگه گزارش معاملات فصلی برای ایشون بفرستم؟؟؟ چه ربطی داره که میگه حتما برام بفرستید، مگه گزارش بیمه با معاملات فصلی ربط داره؟

 354. یاسر می گوید

  سلام خسته نباشی خواهشمنداست درمورد معاملات فصلی ۹۶ تا پایان سال جاری تمدید ش کنید چون که بیشترین شرکتها با تاخیر ارسال کردند وبعضی ها هنوز ارسال نکردند

 355. سپیده می گوید

  سلام روزتون بخیر…
  رسید برگه پستی دفتترپیشخوان خدمات دولت و بخش خصوصی رو در آمار فصلی در فرم گزارش خرید باید لحاظ کنم؟
  کد ملی یا شماره اقتصادی هم نداره
  ممنون

 356. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  موارد عدم شمول در لینک زیر قید شده
  هرچه نیست باید اظهار بشه
  اینجا

 357. مهران می گوید

  باسلام
  آیا قبوض خدماتی (برق ، گاز ، آب و تلفن) باید در معاملات فصلی ارسال شود ؟ چون شرکتی که من حسابدارش هستم عمده هزینه کارخانه ، هزینه برق هستش
  ممنون میشم راهنمایی کنید .

 358. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 359. کریم زاده می گوید

  سلام وقت به خیر

  مبلغ درامد سالانه در ۹۳ مطابقت با اظهارنامه ارز شافزوده و دفاتر بوده اما چون فصلی اولین بارم بوده بیشتر از درامد سالانه ارسال کردم
  ایا اداره مالیات این اشتباه را می بخشدالان می خوام برم هیات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.