ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسليم ليستهاي سه ماهه خريدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱)

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۹ و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که مبادرت به درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار دی ماه سال ۱۳۷۱ گردیده ، ضمن تاکید مجدد بر صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات مطابق نمونه آگهی شده با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ( مقررات شماره اقتصادی ) بدینوسیله باطلاع می رساند اشخاص حقوقی و شرکتهایی که به امر ساخت ، تولید ، مونتاژ ، توزیع و فروش هر گونه کالا و نیز کارهای خدماتی و پیمانکاری اشتغال دارند ، شرکتهای وارد کننده کالا ، اشخاص حقیقی کارخانه دار ، دارندگان کارت بازرگانی و عمده فروشان ( بنکداران ) مکلفند از اول سال ۱۳۷۶ خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات ( فروش ، خرید و خدمات ) خود را به یکی از دو طریق ذیل تسلیم نمایند :

۱ – کلیه اشخاصی که سیستم فروش آنها مکانیزه می باشد لازم است معاملات فصلی خود را روی محیط های کامپیوتری مطابق با اقلام اطلاعاتی مندرج در فرم نمونه تا ده روز بعد از پایان فصل در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند .
تذکر : دستورالعمل ارائه خلاصه معاملات فصلی بصورت مکانیزه از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی قابل تهیه می باشد . آندسته از مودیانی که تمایل به داشتن سیستم فروش مکانیزه دارند لازم است سیستم مورد نظر قبلا” با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ گردد .

۲ – سایر اشخاص فوق الذکر مکلفند میزان معاملات خود را بصورت فصلی مطابق فرم نمونه تهیه و ظرف مدت ده روز بعد از پایان فصل به مراجع یادشده مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند.
در تهیه و ارسال لیست های مورد اشاره موارد ذیل دقیقا” رعایت گردد :
الف – لازم است فرم نمونه به تفکیک مشتری و نوع کالا و خدمات فروش رفته و تهیه و ارسال شود و همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود .
ب – در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا” چیزی نوشته نشود.
ج – در ستون نام خریدار / فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل قید گردد .
د – در ستون شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده / خریداری شده و همچنین نوع خدمات ارائه شده بصورت کامل معرفی گردد و از بیان اختصاری نوع کالا و خدمات خودداری گردد .
ه – شرکتهایی که فعالیت آنها عمدتاً ارائه خدمات می باشد در ستون مربوط به شرح کالا و خدمات صراحتاً نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص نمایند.
و – کلیه اشخاص فوق الذکر مکلفند لیستهای خرید ، فروش ، پرداخت و دریافت خود را به تفکیک تهیه و تنظیم و تحویل نمایند.
ز – کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت قراردادهای خود را بر اساس فرم نمونه تکمیل و اعلام نمایند.
ح – کلیه اشخاص حقیقی / حقوقی مکلفند لیست کلیه قراردادهای مربوط به اجاره و انبارداری و . . . را به ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
– حوزه های مالیاتی نیز مکلفند در صورت عدم ارائه اطلاعات مربوط به هریک از مندرجات این اطلاعیه از ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات مالیاتی به اشخاص مزبور خودداری نمایند.
تبصره :
– کلیه صادرکنندگان ، بیمارستانها و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن مکلفند فقط لیست خریدهای خود را اعلام نمایند.
– کلیه وارد کنندگان مکلفند فقط لیست فروشهای خود را اعلام نمایند . در صورت عدم صدور صورتحساب فروش کالا و یا عدم ارسال فهرست خلاصه معاملات ( فروش ، خرید ، خدمات و قرارداد ) مطابق فرمهای نمونه و همچنین صدور یا ارائه فرمهای خلاف واقع ازسوی مودیان مالیاتی مشمول مقررات ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . بدیهی است با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

” ماده ۲۳۰ ق .م .م مصوب ۱۳۶۶ ”
در مواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .

روابط عمومی و ارشاد
وزارت اموراقتصادی و دارایی

—————————————————————————————————————————————

شماره: ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱

تاريخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶

اطلاعيه مهم وزارت امور اقتصادي و دارائي

پيرو اطلاعيه وزارت امور اقتصادي و دارائي مندرج در جرايد کثيرالانتشار دي ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خريدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقيقي و حقوقي و بنابر اختيار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکيدبر رعايت مفاد اطلاعيه هاي قبلي به اطلاع مودي محترم مي رساند:

۱- اطلاعات خواسته شده درفرمهاي نمونه پيوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگي تنظيم و تحويل گردد.

۲- فرمهاي نمونه پيوست بدون هرگونه تغيير عيناً مورداستفاده قرار گيرد.

۳- معاملات با هرشخص حقيقي يا حقوقي درخصوص يک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دريک رديف درج واز تکرار نام مشتري براي يک کالا در هر فصل خودداري شود.

۴- ذکر نوع فعاليت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهاي نمونه پيوست الزامي است.

۵- ارائه خريد ملزومات و ابزار و کالاهاي مصرفي و خدماتي کمتر از يک ميليون ريال در هر فصل از يک شخص حقيقي يا حقوقي الزامي نمي باشد.

۶- صاحبان سردخانه ها و جايگاههاي نگهدارنده کالا نيز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پيوست به مراجع مذکور در اطلاعيه هاي قبلي تحويل نمايند.

۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهايي تحت فهرست جداگانه الزامي است .

۸- مهلت تسليم خلاصه اطلاعات فصلي سي روز پس از پايان هر فصل خواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مالياتهاي مستقيم

درمواردي که مدارک و اسناد حاکي ازتحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱اين قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخيص ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي که دراثر اين استنکاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است که با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.

روابط عمومي و ارشاد وزارت اموراقتصادي و دارائي

توجه : براي دريافت فرمهاي نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالياتي مراجعه نماييد.

—————————————————————————————————————

– بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)

– بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم + مهلت ارسال گزارشات فصلی)

– بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی+فرمهاي گزارش خريد و فروش)

– آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

– فرم گزارش خريد فصلي

– فرم گزارش فروش فصلي

– فرم گزارش دريافت و پرداخت قراردادها

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹
 • ۳۶۳ نظر
 • آمار : 135,744 بازدید
 • تاریخ: فروردین ۱۳۹۰

  با سلام
  من چند وقت پیش در یک سیمینار مالیاتی شرکت کردم و درآنجا ذکر شده که بخشنامه مربوط به تحویل گزارش فصلی خرید و فروش در دیوان عدالت اداری منحل شده است . پس چرا شما هنوز این بخشنامه را در سایت خود نشر می دهید. خواهشمند است در صورت اجرای مجدد این قانون مراتب را اعلام فرمایید . با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۴:۴۸ ب٫ظ:

  سلام دوست عزيز
  احتمالا منظور شما لغو گزارشات سه ماهه تراز دفاتر مكانيزه به استناد اين بخشنامه نيست؟
  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87813%D8%8C814%D9%85/
  باتشكر

  [پاسخ]

  حداد در ساعت ۱۰:۴۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  سلام
  آيا در صورت عدم تحويل به موقع اين گزارش، شركت مشمول جريمه ميشود؟

  با تشكر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۰ ۴:۲۰ ب٫ظ:

  عرض سلام و ادب
  لطفا مروري بر ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم واين تاپيك داشته باشيد:
  http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,6675.0.html
  بااحترام

  [پاسخ]

  حداد در ساعت ۵:۳۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  تشکر از شما
  با این حساب برای تاخیر جریمه ای در نظر گرفته نشده و فقط عدم تحویل مشمول جریمه ۱ درصدی خواهد بود.

  با احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۳ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۱ ق٫ظ:

  عرض سلام حضور سركارخانم حداد
  بله تاخير درارسال ، عواقب ريالي ندارد ولي درصورتي كه مودي داراي دفاتر قانوني باشد ، مميز مي تواند به استناد آيين نامه تحرير دفاتر ، دفاتر را رد كند و براي سايرين جريمه ۱% پيش بيني شده است.
  باتشكر

  [پاسخ]

  مرتضي در ساعت ۵:۵۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام
  اگه ميشه نرم افزار يا فايلي تحت اكسل براي ما آماده كنيد تا بتوانيم اين ليست ها را به دارايي با همين فرمت تحويل دهيم
  با تشكر
  ………………………….
  آيا فعلا كه اينطور نرم افزاري نيست درسته ؟؟؟؟ درسايت وجود نداره ؟
  بدرود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۶:۴۱ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله چنين نرم افزاري درسايت موجود نيست.

  [پاسخ]

  مرتضي در ساعت ۸:۱۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  ببخشيد اگه ميشه تا آخر اين ماه به فكر تهيه اين فايل باشيد و خيلي نيازمند شركت ها و اشخاص خواهد بود .
  با تشكر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۹ ق٫ظ:

  باسلام و تشكر
  پيشنهاد ميكنم شما زحمت تهيه آنرا بكشيد تا در دانلود سنتر تخصصي حسابداري منتشركنيم و جمع زيادي از همكاران از آن استفاده كنند.

  [پاسخ]

  امید مهیا در ساعت ۷:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام امروز جهت تسلیم گزارش معاملات فصل بهار سال ۱۳۹۱ به واحد نظارت وپیگیری شهرستان کرج مراجعه نمودم لیکن انان از دریافت لیست خودداری نموده واذعان داشتند که باید از طریق سایت ارائه گرد با توجه به اینکه این سایت هنوز راه اندازی نشده . باید جکار کنیم با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۸ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم و بقول شما ، هنوز ارسال اين فرم بصورت الكترونيكي مرسوم نشده لذا به نظر بنده فرم را با پست سفارشي(ترجيحا دوقبضه) و در موعد مقرر ارسال بفرمائيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۵:۳۴ ب٫ظ:

  پاسخ جناب آقاي غلامپور:
  با سلام / باستناد دستور سازمان امور مالیاتی مندرج در بند ۱ – ۵ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ارائه فهرست معاملات فصلی ” البته تنظیم شده در محیط رایانه ای برابر فرم نمونه پیوست دستورالعمل ” به اداره امور مالیاتی منعی نداشته فلذا اقدام واحد نظارت و پیگیری … توجیه قانونی ندارد .
  توصیه می شود فهرست تنظیم شده را طی نامه ای مجددا” ارائه و در صورت عدم دریافت از ناحیه واحد مربوطه ، در اجرای ماده ۱۷۸ ق.م.م بوسیله پست اقدام به ارسال آن نماید .

  [پاسخ]

  آروندی در ساعت ۳:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  دوستان سلام
  آیاوجوه پرداختی باکسر ۵% مالیات تکلیفی به موسسه حسابرسی باید تو گزارش فصلی به سازمان امورمالیاتی گزارش کنیم ؟؟؟
  ممنون از پاسخ دوستان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۸ ب٫ظ:

  عرض سلام و ادب
  اگر اين پرداختي ها درقالب قرارداد است به نظر بنده بايستي در دوره هاي سه ماهه و بصورت تجميعي(فرم گزارش دریافت و پرداخت فصلی قراردادها) اين عمليات را گزارش كنيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مازیارعمران راد در ساعت ۸:۳۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  تاکی فرصت هست گزارش سه ماهه خریدوفروش ارسال گردد چون هنوز سایتی دراین مورد مشخصی نمیباشد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  به اين بخش از بشخنامه توجه كنيد:
  ۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود.

  [پاسخ]

  سلیمی در ساعت ۸:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  ۱-درارائه لیست خرید فقط بایدخریدهای داخلی رااعلام کردیا واردات کالاهم بایداعلام شود؟
  باتشکرازشما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۳ ق٫ظ:

  باسلام
  دراين ليست خريد هاي داخلي و با تبديل اقلام واردتي به ريال ، ثبت مي شوند.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مقدم در ساعت ۱:۰۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  دو روز ديركرد در ارائه ليست خريد و فروش فصلي چه عواقبي دارد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۳ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  مطابق با ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم ، جريمه ي اين موضوع معادل ۱% معاملاتي است كه فهرست آن به سازمان ارائه نشده است.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  خانم دینکانی در ساعت ۳:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام .
  در مورد گزارشات ماده ۱۶۹ چندتا سوال داشتم.
  ۱- قرارداد حق الوکاله را باید در گزارشات قراردادها بیاریم ؟ هر مبلغی که باشه ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۵ ق٫ظ:

  با سلام
  بله اين قرارداد ها هم مشمول اعلام اطلاعات هستند.
  بخشنامه هاي جديد را دراين مسير ببينيد:
  بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی)
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  محمدپور در ساعت ۴:۲۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید
  در گزارشات فصلی همه نوع خرید و فروش باید ثبت بشه مثلا قبوض برق و آب و گاز و اینکه خریدها و فروشها باید با گزارش ارزش افزوده ارائه شده همخوانی داشته باشه یا مشکلی نیست و کلا منظور چه خریدهایی رو باید ثبت کرد ممنون از پاسخگوییتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۸ ق٫ظ:

  سلام و عرض ادب
  عواملي دراين فرمها ثبت مي شوند كه باعنوان گزارش تطبيق داشته باشند بنابراين مثلا درگزارش خريد، قبضهاي مورد اشاره جايگاهي ندارند.
  ازآنجايي كه در فرمهاي جديدستوني مجزابراي ماليات ارزش افزوده درنظر گرفته شده به نظر مي رسد تطبيق اين موضوع هم مورد پيگيري اين سازمان باشد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  چراغي در ساعت ۵:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  د رگزارشات خريد و فروش فصلي خريد خارجي بايد به قيمت تمام شده ثبت شود و يا به رقم برگ سبز ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۱ ق٫ظ:

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده به قيمت برگ سبز و چنانچه بهاي تمام شده اين خريد شامل عوامل ديگري كه قابل گزارش درفرم خريد باشد ، هركدام از آنها هم بطور جداگانه گزارش مي شود.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  فخری در ساعت ۱۰:۱۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  من هنو ز گزارش خرید . فروش رو ارسال نکرده م ادرس جهت ثبت نام ندارم

  [پاسخ]

  شرکت دامنه سهند تبریز در ساعت ۱۲:۱۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام
  فروش محصولات شركت به مغازه های هر شهر توسط گروه پخش فروخته میشود در این صورت ثبت اسامی مغازه دار ها به تعداد خیلی زیاد مشکل خواهد بود و در مورد خرید مواد اولیه مثلا شیر خام از دامداران چطور باید عمل کرد لطفا راهنمائی فرمائید
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۱۵ ب٫ظ:

  عرض سلام و ادب
  این لیست به صورت سه ماهه تهیه میشود لذا جمع فروش این سه ماه به مغازه ها دریک قلم قید می شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مائده در ساعت ۲:۵۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  سلام
  با توجه به وضعیت شرکتی که مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ روز بعد از هر فصل باید رد کند گزارش خرید و فروش این شرکت تا کی مهلت دارد؟گویا تاریخ ان تا ۱۵ روز بعد از همان فصل تغییر کرده؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۸ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  گزارشات خرید و فروش و قراردادهاتا یکماه بعد از پایان همان فصل مهلت دارد.
  برای اطلاع از آخرین بخشنامه به این مسیر مراجعه کنید:

  بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۲:۴۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام خدمت مدیر و همکاران محترم سایت
  اگر شرکتی د رلیست ارزش افزوده فروشی را اعلام کند ولی خریدار آن را اعلام نکند،برای شرکت بار مسئولیت دارد.
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۶ ق٫ظ:

  عرض سلام و احترام
  قاعدتا” تبعات این موضوع متوجه خریدار است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آریا در ساعت ۳:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام
  با توجه به اینکه ارائه آمار خریدهای خارجی نیز در گزارش فصلی الزامی می باشد.
  اگر آمار واردات بهار اعلام نشده باشد،میتوان آنها را در گزارش تابستان اضافه نمود ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  ابراهیمی در ساعت ۱۰:۱۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  ورود اطلاعات قرارداد شامل چه قراردادهای میباشد قراردادهای فروش و قراردادهای دیگرشامل سرویس ، اطلاعات امتناع منظور چیست ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۵ ق٫ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده همه ي قراردادهاي شما شامل درج درليست مي باشد.
  به نظرم اطلاعات امتناع شامل مواردي است كه طرف حسابهاي شما از ارائه آن خودداري كرده اند.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  حیدری در ساعت ۷:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام کسی از دوستان نرم افزار آفلاین ارسال اطلاعات خرید فروش فصلی ورژن جدید را داره؟؟
  لطفا برای بنده میل بفرمائید
  eheidari202@yahoo.com

  [پاسخ]

  عنابی در ساعت ۹:۲۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام
  چنانچه فروشنده ای از ارئه اطلاعات خود ( شماره و کد اقتصادی و…) خودداری نمایند و خریدار نتواند مشخصات فروشنده را در گزارشات خرید خود درج نماید. آیا عطف به ماده ۱۶۹ در این حالت خریدارمشمول جریمه می شود ؟ و در این مواقع خریدار چه باید انجام دهد ؟
  پیشاپیش از راهنمایی هایی که می فرمائید کمال تشکر را دارد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۱ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  دراین صورت مطابق با این بخشنامه عمل کنید:
  بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نورایی در ساعت ۱۰:۴۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام
  اگرگزارش خرید سه ماهه اول شرکتی به رقم کمتری اعلام شده باشد امکان اصلاح آن به چه صورت است؟
  پیشاپیش از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۳ ق٫ظ:

  با سلام و احترام
  لیست اصلاحی دراین زمینه معرفی نشده(یا ممکن است ما از ان بی خبر باشیم)ولی پیشنهاد میکنم سوابق را به دوره سه ماهه بعد منتقل کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۰:۵۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام در سال ۸۹ یک شرکت به ثبت رساندم وبنا به دلایلی این شرکت به بهره برداری نرسیده و من در جای دیگری مشغول به کار بودم در زمانی که اعلام داشتند که باید کد اقتصادی دریافت شود حتی برای ان هم اقدام نکردم وبا این شرکت هیچ کاری صورت نپذیرفته .
  با این وجود خواستم بدونم که ایا باید برای این شرکت اقدامی در خصوص دریافت دفاتر رسمی ومالیاتی اقدام کنم یا خیر و اینکه تا الان ایا اقدام صورت نپذیرفته شرایط چگونه است ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۸ ق٫ظ:

  باسلام واحترام
  روال قانونی به این صورت است که بعد از ثبت به سازمان امورمالیاتی مراجعه و تشکیل پرونده دهید وچنانچه قصد انجام فعالیت را ندارید طی نامه ای به این سازمان اعلام کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رها در ساعت ۲:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  آیا هزینه پستی که دارای ارزش افزوده می باشد باید در لیست خرید وفروش فصلی بیاید یا نه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله اگر اين هزينه ها بنام شركت باشد ميتوانيد آنها را محاسبه كنيد.

  [پاسخ]

  نیکبخت در ساعت ۱۲:۰۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام
  برای ورود به سایت جهت ثبت گزارش ۳ ماهه خرید و فروش زمستان ۹۱ مشکل دارم و نمیدانم مهلت ارسال تا چه زمانی است. لطفا راهنمایی کنید .ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۰ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  مهلت كه قانون تا ۳۰ فروردين هست و هنوز بخشنامه اي مبني برتمديد ارسال نشده است.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  روزبه در ساعت ۵:۲۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام و احترام..
  تا اسفندماه سال قبل (۹۱) امکان ثبت کلیه خریدها اعم ازفاکتورهای فاقد شناسه ملی یا کد ملی فروشندگاه وجود داشت الان با اطلاعیه ای که سازممان داده داشتن این مشخصات ازامی شده لذا سیستم دیگر فاکتورهای اینگونه قبول نمیکند
  ۱.آیا باید این فاکتورها در گزارش متناع ثبت گردد یا اصلن اعلام نشود اگر جمع ریالی انها زیاد باشد تکلیف چیست؟
  ۲- در صورتی که بخشی از گزارشات مثلن مربوط به دی و بهمن ۹۱ را قبل از اجباری شدن این ایتم در سیستم ثبت کرده باشیم تکلیف چیست مورد قبول است یا بعدا” در ثبت نهایی مشگل ایجاد مینماید ؟
  سپاسگذارم زود پاسخ دهید

  [پاسخ]

  اسماعیل در ساعت ۱۰:۰۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام
  آیا دیرکرد در ارسال لیست امتناع ( امتناع از ارائه کد اقتصادی ) مشمول جریمه می باشد ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدي در ساعت ۹:۰۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  باسلام مي خواستم بدونم هزينه هاي نصب ،حق الزحمه ها هم بايستي در گزارش خريد و فروش فصلي گزارش شوند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۴ ق٫ظ:

  با سلام واحترام
  اگر تابع قرارداد باشند كه در فرم مرتبط گزارش مي شوند و درغير اينصورت ، درفرم خريد ، خريد خدمات هم اشاره شده است.

  [پاسخ]

  رسولی در ساعت ۳:۰۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  سلام . آیا حقوق و حق الزحمه کارکنان هم در گزارش خرید می آیند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۷:۳۷ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  خير

  [پاسخ]

  عاطفه در ساعت ۶:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  شرکتی بنابدلایلی بعضی ازخرید وفروش سال ۹۱رااعلام ننموده است میتواند تاپایان تیر اعلام نماید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۲ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مسير زير را دنبال كنيد:
  تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال ۹۱ (بهار, تابستان , پائیز , زمستان)

  [پاسخ]

  عاطفه در ساعت ۶:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  شرکتی نتوانسته کلیه خرید وفروش سال ۹۱را ارسال نماید میتواند تاپایان تیر ارسال نماید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۱ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مسير زير را دنبال كنيد:
  تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال ۹۱ (بهار, تابستان , پائیز , زمستان)

  [پاسخ]

  اشرف بهمنی در ساعت ۳:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام،شرکت مایک شرکت انفورماتیک است و۱ ساله شده؛خریدمازومات واثاثه وقراردادها باید گزارش شود؟ب

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۱۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۱:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام . شرکت تعاونی و کارهایی از جمله بستن قرارداد تامین نیروی انسانی با سازمانها و یا تعمیر ساختمان طی قرارداد با سازمانهاو اجاره محل به اشخاص ( بخشی از ساختمانی که در دست خودمان است ) وغیره انجام می دهیم . سازمانها ی طرف قرارداد مثلا شرکت نفت که قراردادها و پرداختها را ظاهرا اعلام میکنند. ایا ما فقط باید خرید هایمان را طی فصلهای مختلف اعلام کنیم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۹ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده علاوه برخريد ها ، كاركرد قراردادهايتان را هم بايستي ارسال كنيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲ ق٫ظ:

  ??این موارد را در معاملات فصلی ثبت نکنید

  ۱- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه

  ۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه

  ۳- سود و کارمزد بانک‌هاو موسسات اعتباری غیر بانکی

  ۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند

  ۵- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود

  ۶- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادی‌های عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود

  ۷- کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض

  ۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت میشود

  ۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

  ۱۰- براساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد

  ۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم

  ۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی

  ۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین

  [پاسخ]

  رنجبر در ساعت ۹:۱۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام
  آيا كليه درآمدهاكه درماليات برارزش افزوده اعلام شده بايد درصورت حساب فروش خدمات اعلام شود واينكه آيا مجددا بابت اعلام اين درامدها ماليات پرداخت شود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۷ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  اين دوگزارش جداي از هم هستند و هركدام بسته به نوع اطلاعات درخواستي تكميل مي شوند لذا ممكن و محتمل است كه در هردوذكر شوند.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  سعیدی در ساعت ۹:۳۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام
  باتوجه به الزامی بودن ثبت شناسه ملی چگونه میتونم واردات را ثبت کنم اصلا بخشی تحت عنوان واردات وجود ندارد در ضمن با دارایی در این خصوص صحبت کردم که گفتند قراره نرم افزار رو تغییر بدیم ولی تا امروز که آخرین مهلت هستش هیچ تغییری ندادن؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ خرداد ۱ام, ۱۳۹۲ ۹:۱۸ ب٫ظ:

  با سلام و دعای خیر
  ضمن اعلام اینکه مهلت ارسال تا پایان خرداد ۹۲ تمدید شده ، بله بقرار اطلاع در جریان اقدام به اصلاح بندهایی از دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر و احیانا” اصلاح نرم افزار می باشند .
  والسلام /

  [پاسخ]

  یوسفی در ساعت ۲:۰۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  ما یه شرکت مشاوره مهندسی هستیم، اطلاعات مربوط به دریافت قرارداد ها را کجا باید ثبت کنیم؟آیا صورت وضعیت های خود هم باید جدا ثبت کنیم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۲ ۶:۵۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله شما هم باید از فرمهای ارسال اطلاعات قراردادها اقدام کنید.
  خیر همه اطلاعات مربوط به دوره های سه ماهه می باشند.

  [پاسخ]

  اشرف بهمنی در ساعت ۱۱:۵۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  باسلام ،میخواستم بدونم فاکتورهایی که فاقد مالیات برارزش افزوده هستند در کدام گزارش باید ثبت شوند.ممنون

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۷:۲۸ ب٫ظ:

  سلام
  فرقی نمی کند فروش یا ارائه خدمات چه مشمول ارزش افزوده باشد و چه نباشد و چه ارزش افزوده آن را بگیری و یا نگیری ، در همان فرم گزارش فروش ثبت و ارسال خواهد شد .
  موفق باشید

  [پاسخ]

  نیلگون در ساعت ۱۰:۳۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  سلام
  من یک شرکت در منطقه ازاد دارم با توجه به اینکه از مالیات معاف هستم و اظهارنامه سال مالی ۹۰ نیز تحویل دارایی شده است اگر دفاتر را ارایه ندهم چه عواقبی دارد
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۷:۴۱ ب٫ظ:

  با سلام/
  وقتی برابر نظریه ۱۴۴۵۸۸/۴۶۹۳ – ۱۹/۸/۸۷ هیات وزیران که در پاسخ به نامه های ۵۳۲۲۲ – ۱۱/۴/۸۷ و ۷۱۶۳۹ – ۷/۵/۸۷ حوزه معاونت اجرایی رییس جمهور صادر شده است ؛
  ” شرط مقرر در تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( با توجه به حکم خاص ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) مجری نمی باشد ” ،
  بطریق اولی عدم ارائه دفاتر نیز منعی در اعطاء معافیت مالیاتی موردنظر نخواهد داشت /
  موفق باشید

  [پاسخ]

  raheleh در ساعت ۴:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  باسلام و خسته نباشید
  من اطلاعات را وارد می کنم و تایید هم می شود اما زمان ارسال اطلاعات پیغام می دهد ساختار فایل اکسس شما معتبر نیست
  من روی ۵ تا کامپیوتر امتحان کردم همه همین پیغام رو می دهد
  ضمن اینکه من در سیستم ها هم نرم افزار آفیس ۲۰۰۳ و هم ۲۰۱۰ دارم
  ممنون میشم هر چه سریعتر راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  بخشی در ساعت ۱۱:۵۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  آیا هرگونه خرید حتی اگر مبلغ آن خیلی کم هم باشد مثلاً ۱۰۰۰۰۰ ریال باید در گزارش خرید ثبت شود یا برای ثبیت در گزارش خرید سقفی تعیین شده است ممنونم از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۶ ب٫ظ:

  سلام دوست عزیز
  اگر به اصلاحیه دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر که مدتی است صادر و ابلاغ گردیده نگاه کنیم متوجه می شویم که برای معاملات کوچک دستورات جدید صادر شده و به نحوی کار را راحت تر کرده فلذا توصیه می شود به اصلاحیه یادشده مراجعه و به همان نحو عمل نمائید .
  موفق و پیروز باشی /

  [پاسخ]

  سحر در ساعت ۵:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  باسلام و خداقوت
  من یک شرکت خدمات کامپیوتری در سال ۹۰ ثبت کردم اما هنوز شروع به فعالیت نکردم!
  می خواستم بدونم با توجه به عدم فعالیت شرکت فرم های اظهارنامه مالیاتی را به چه صورت باید پر کنم؟ترازنامه مالیاتی چطوری باید تکمیل بشه؟!
  البته برای دریافت گواهی عدم فعالیت به اداره مالیات و دارایی مراجعه کردم و گفتند که باید اول پرونده تشکیل بدم و برای تشکیل پرونده باید اظهارنامه مالیاتی را کامل و بهشون تحویل بدم!
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۳ ب٫ظ:

  با سلام
  اگر در سال مالی ۹۱ ، هیچگونه فعالیت مالی و پولی نداشته اید نیازی به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود و البته فراموش نشود این موضوع کتبا” به اداره مالیات مربوطه اعلام گردد .
  ضمنا” لازم است جهت تشکیل پرونده مالیاتی به واحد مالیاتی خود مراجعه نموده که البته اقدام برای این امر ارتباطی به تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد داشت .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  سحر پاسخ در تاريخ تیر ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۵:۳۰ ب٫ظ:

  ممنون از راهنماییتون
  یاحق

  [پاسخ]

  elina در ساعت ۱۰:۲۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  اگه بین درآمد اعلام شده در دفاتر و گزارش فصلی مغایرت وجود داشته باشد این مساله باعث رد دفاتر میشود؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۰:۲۱ ق٫ظ:

  سلام
  هرچند این موضوع صراحتا” در موارد رد دفاتر ماده ۲۰ آئین نامه تحریر دفاتر نیامده ولی برخی واحد های مالیاتی این نوع مغایرت را به هیات بند ۳ ماده ۹۷ اعلام و ارسال می دارند .
  ولی یقینا” جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها می تواند مطالبه گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  ایما در ساعت ۸:۱۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  آیا همه خرید شامل موادمصرفی .ملزومات .هزینه های آشپزخانه و هزینه های آب وبرق وغیره وهرنوع خدمات دریافتی درگزارشات فصلی باید ارائه شود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۴ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله به جمع خريد كالا و خدمات از يك نفر و رعايت نصاب به شرح زير اقدام بفرمائيد:
  http://www.accpress.com/news/1392/04/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8/
  ضمنا هزينه هاي آب وبرق مشمول اعلام نيستند.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  شهرداری جونقان در ساعت ۸:۳۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  لطفا ادرس سایت امور مالیاتی در خصوص ثبت خریدهای شهرداری جونقان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۳ ب٫ظ:

  http://82.99.209.140/UserPanel.aspx

  [پاسخ]

  شرکت سپهر در ساعت ۶:۳۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام
  در نرم افزار غیر بر خط اطلاعات فصلی را وارد نموده ام. ولی با پیغام خطای
  فایل اکسس شما معتبر نمی باشد
  مواجه شده ام. مشکل چیست؟ چکار کنم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  شايد نرم افزاربرنامه ي اكسس شمارا پشتيباني نمي كند.

  [پاسخ]

  مینا در ساعت ۸:۲۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  رابطه بین ارزش افزوده با ارسال خرید هاس سه ماهه چیست؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۶:۰۸ ب٫ظ:

  سلام
  چه نوع رابطه ای می تواند مدنظر شما باشد ؟

  [پاسخ]

  سبلان در ساعت ۱۰:۴۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  نحوه اعلام ارزش افزوده اي كه توسط گمرك گرفته ميشود چگونه است؟(با توجه به اينكه گمرك داراي كداقتصادي و شناسه ملي نميباشد)

  [پاسخ]

  سعید حسن بیک در ساعت ۱۲:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  باسلم
  آیا مبلغ فروش مندرج درگزارشات فصلی (ماده ۱۶۹) میبایست بامبلغ فروش مندرج درگزارش مالیات برارزش افزوده یکی باشد ؟
  ودرصورت عدم تطبیق چه باید کرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۰ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  اگر همه ي موارد خريد و فروش مشمول ماليات ارزش افزوده باشد قاعدتا به تطبيق اين ليست منجر ميشود ولي به هرحال مواردي درگزارش ارزش افزوده هستند كه درليست فصلي نمي آيند مثل ارزش افزوده قبوض.

  [پاسخ]

  رامتین در ساعت ۱:۰۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  سلام.وقت بخیر.ضمن تشکر از شما سوالی دارم که شاید به طور مستقیم به این تاپیک مربوط نباشد ولی لطفا پاسخ دهید.
  شغل اینجانب مشمول بند ج بوده و معاف از مالیات میباشم (عرضه محصولات فرهنگی).تاریخ شروع به کار آذر سال ۱۳۸۶ بوده ولی به دلیل عدم آگاهی از پرکردن اظهارنامه مالیاتی از سال ۸۹ تا اکنون اقدام به تحویل اظهارنامه نموده ام.طی تماسی که امروز از اداره مالیات داشتم.گفتن باید به اداره مالیات مراجعه کنم و مالیات سالهای ۸۶و۸۷و۸۸ پرداخت نمایم (۳سال اول که اظهارنامه پر نکرده بودم) و علاوه بر مالیات بابت این ۳ سال جریمه هم دریافت میشود. آیا قابل پیگیری و اعتراض هست. یا به دلیل عدم ارائه اظهارنامه حتی بعد از اعتراض به پرداخت مالیات و جریمه محکوم میشوم؟.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.متشکرم.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۳:۰۳ ب٫ظ:

  با سلام
  جناب رامتین خان
  بله اگر برای آن سه سال برایت تعیین درآمد نموده باشند ، چون اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده ای یقینا” مشمول مالیات می شوی . برگ تشخیص مالیات را دریافت ، فرم اعتراض را هم از اداره مالیات اخذ و پس از اعتراض در موعد مقرر یعنی تا ۳۰ روز پس از دریافت برگ تشخیص ، با مراجعه نزد رئیس امور مالیاتی مقادیری از درآمد مشخصه را تعدیل و مالیات از درآمد تعدیل شده محاسبه که بهمراه جرائم ، قطعی و قابل مطالبه خواهد بود که بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایی .
  توجه کنیم هر واحد شغلی بایستی برای هر عملکرد اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر ( تا پایان تیر هر سال برای سال ماضی ) تسلیم نماید تا بتواند حداقل از میزان معافیت مالیاتی پایه ( که برای هر سال متغیر است ) برخوردار گردد و چه بسا مشمول مالیات نشود .
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۳:۰۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر از جناب آقاي علي ؛ چنانچه در مرحله ي مميزي به توافق برسيد ، ۸۰% از جرايم متعلقه (به استثناي مواردي كه قابل بخشودگي نيست) بخشيده مي شود.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۷:۴۳ ب٫ظ:

  سلام و عرض ادب
  وقت بخیر
  اول ؛ چیزی بعنوان ” توافق در مرحله ممیزی ” در قانون پیش بینی نشده است ،
  دوم ؛ بله منظور بنده بطور کلی همین بوده که فرمودید ، ولی با توجه به حکم صدر تبصره ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و دستور قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون یادشده ، آیا می توان امیدی به بخشودگی جرائم مودی مورد نظرمان داشت ؟

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۹:۵۵ ب٫ظ:

  عرض سلام و تشكر
  لطفا مواد قانوني را مورد اشاره را نقل قول بفرمائيد تا بنده و دوستان بيشتر به موضوع آشنا شويم.
  بااحترام

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۷ ب٫ظ:

  با سلام و عرض ادب و احترام مجدد
  توضیح اینکه بخشودگی ۸۰% جریمه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی است که حداقل اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده اند و می دانیم که مودی مورد نظرمان اظهارنامه مالیاتی را تسلیم ننموده ؛ از طرفی دیگر ماده ۲۰۱ همین قانون نیز محرومیت ایندسته از مودیان از بخشودگی جرائم را مورد تاکید قرار داده است .
  در هر حال اظهارنظردر رابطه با چگونگی محاسبه جریمه مورد مطالبه برای این مودی ( از حیث مطابقت با قوانین و مقررات ) نیاز به مشاهده پرونده مالیاتی دارد ولی بنظر آنچه که مودی موردنظر در آخرین کامنت خود آورده صرف نظر از برخی ابهامات ، بیانگر مطالبه حداکثری جرائم قانونی از وی می باشد .
  خداحافظ /

  رامتین در ساعت ۵:۲۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  سلام.به خاطر لطف شما و پاسخی که دادید سپاسگذارم.
  به واحد مالیاتی مراجعه کردم.درآمد بر اساس معافیت درج شده بود.
  ولی برای سال ۸۶ که بعد از نیمه سال شروع به کار بوده مبلغ ۴۵۰۰۰ تومان و برای سال ۸۷ حدود ۴۵۰۰۰۰ تومان و سال ۸۸ مبلغ ۸۵۰۰۰۰ تومان جریمه در نظر گرفتن و سالهای بعد هم معاف از پرداخت مالیات.
  به نظر شما این جریمه حدود ۱۵۰۰۰۰۰ تومان برای این ۳ سال منطقی هست ؟ چون درآمد بر اساس معافیت در نظر گرفته شده جریمه قابل بخشش هست ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۳ ب٫ظ:

  سلام مجدد
  ۱ . دوست عزیز می توانید بیشتر توضیح دهید که ” درآمد بر اساس معافیت درج شده ” یعنی چه ؟ می دانیم مودی مالیاتی که برای سنوات مورد اشاره اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد معافیت مالیاتی پایه به وی تعلق نمی گیرد . برگ تشخیص را گرفتی ، پیش رئیس امور رفتی و درآمد را تعدیل کرد ، مالیات موردمطالبه قطعی شد ؟
  ۲ . اینکه مطالبه چنین جریمه ای منطقی است یا خیر بایستی گفت که جریمه بر اساس مالیات محاسبه و مطالبه می شود فقط باید ببینی که نحوه محاسبه جریمه صحیح است ؟ در این رابطه می توانی نحوه محاسبه را از واحد مالیاتی خود بگیری .
  ۳ . توضیح خواسته ردیف ۱ را بفرمائید تا بگویم جرائم مورد مطالبه قابل بخشش است یا خیر .
  فعلا” خداحافظ /

  [پاسخ]

  رامتین پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۱:۳۲ ق٫ظ:

  ممنون

  [پاسخ]

  رامتین پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۸ ق٫ظ:

  سلام.علی آقا در صورت امکان آدرس ایمیلتون بفرستید چون نظرات در سایت با چند روز تاخیر درج میشود.سپاس

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۸:۳۷ ب٫ظ:

  بنده نیز سلام
  متاسفم جناب رامتین خان ، لطفا” سوالهایتان را از تایپیک های مربوطه در همین سایت مطرح تا پاسخ در حد اطلاعاتی که بازدیدکننده دارد و چنانچه تمایل داشته باشد ارائه گردد .
  موفق باشید /

  رامتین در ساعت ۱:۳۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  علی آقا به خاطر توجه شما متشکرم.
  روز شنبه به اداره مالیات مراجعه کردم و یک برگ تشخیص با مالیات ۴۵۰۰۰ تومانی به من تحویل دادن و خواستن فیش پرداخت بدهند.بنده پرسیدم کل مبلغ به همین مقدار هست یا خیر که گفتند فقط سال ۸۶.درخواست کردم مالیات سال ۸۷و۸۸ محاسبه کنند تا برای گرفتن تخفیف پیش رئیس اداره برم وقتی برای محاسبه دو سال بعد پیش مامور ممیزی رفتم ایشان مبلغی در حدود ۱۳۰۰۰۰۰ برای دوسال بعد در نظر گرفتند ولی برگ تشخیص صادر نکردن چون وقت گرفتم آخر هفته مراجعه کنم تا در این فاصله از دوستانی چون شما راهنمایی بگیرم.در مورد اینکه درآمد طبق معافی هست فکر میکنم منظورشون این بوده که مبلغی که به عنوان درآمد درنظر گرفتن مبلغی است که اگر اظهارنامه پرکرده بودم شامل معافیت میشد.

  متن برگ تشخیص سال ۸۶
  این برگ تشخیص براساس گزارش رسیدگی سریال ۱ با شماره ثبت ۴۴۴۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ واحد مالیاتی از طریق علی الراس صادر گردیده است .

  درآمد مشمول مالیات سهم مودی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
  کسر میشود معافیت سهم مودی:سایر معافیتها:+معافیت ماده ۱۰۱ : صفر ریال
  درآمد مشمول مالیات نسبت به سهم ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
  مالیات قانونی ۴۵۰۰۰۰ ریال کسر میشود مالیات قبلی ۰ =۴۵۰۰۰۰ ریال
  مالیات کسر شده بابت معافیت = ۰ ریال
  اصل مالیات : ۴۵۰۰۰۰ ریال
  سهم اطاق بازرگانی و شورای مرکزی اصناف : ۰ ریال
  جمع: ۴۵۰۰۰۰ ریال

  برگ تشخیص عملکرد سال ۹۰ تحویل دادن که درامد مشمول مالیات سهم مودی ۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال و معافیت سهم مودی ۵۴۰۰۰۰۰ ریال و جمع کل هم صفر ریال در نظر گرفتن .(مالیات سال ۹۰ صفر ریال)
  احتمالا درآمد سالهای ۸۷ و ۸۸ حدود ۹۰۰۰۰۰۰ تومان در نظر گرفتن و معافیت به علت نبود اظهار نامه محاسبه نشده و ۱۵ % مالیات مبلغ فوق یعنی ۱۳۵۰۰۰۰ تومان حساب کردن.
  شاید آخر هفته با صحبتی که با مامور ممیزی انجام بدم بشه این درامد تعدیل و با اعتراض نسبت به برگ تشخیص تخفیف دیگه ای هم بگیرم ولی با توجه به شرایط مالی بد اینجانب و درآمد پایین راهی برای بخشودگی یا تخفیف بیشتر وجود دارد یا خیر ؟

  ببخشین طولانی شد.
  ممنون

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۸:۳۳ ب٫ظ:

  سلامی دیگر به آقای رامتین
  تکالیف قانونی را انجام نداده ای ، مالیات سنوات گذشته را ( با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی ) تاکنون پرداخت نکرده ای ، دیگه چه راهی برای تخفیف بیشتر باقی می ماند ؟
  در هر حال تا زمانی که برگ تشخیص صادر نشده ، مشکلات شغلی و وضعیت درآمدی خود را برای مامور تشخیص توضیح دهید بنحوی که در کاهش درآمد مشخصه موثر باشد .
  برگ تشخیص هم که صادر شد ، پیش رئیس امور برو ( البته با هماهنگی ممیز ) مقداری از درآمد مشخصه را تعدیل می کند یعنی کاری کن هم ممیز درآمد حداقلی را تشخیص دهد و هم تخفیفی در درآمد مشخصه از رئیس امور بگیری ) در نتیجه مالیات مشخصه و جرائم کاهش خواهد یافت .با توجه به عدم انجام تکالیف قانونی بنظر نمی رسد جرائم تعیین شده قابل بخشش باشد ولی می توانی اصل مالیات را پرداخت و تقاضای بخشودگی ۱۰۰% جرائم را ارائه دهی تا ببینی چه می شود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  رامتین در ساعت ۰:۲۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  وقت بخیر
  بابت راهنماییها متشکرم
  با صحبتهایی که انجام شد مالیات تعیین شده به حدود ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

  [پاسخ]

  اعظم غفاری در ساعت ۱۰:۵۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  باسلام .لطفادرخصوص نحوه ثبت برگشت ازخریددرمعاملات فصلی توضیح دهید.

  [پاسخ]

  رامتین در ساعت ۰:۲۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با عرض سلام و تشکر از شما

  با صحبتی که با مامور ممیزی و رئیس اداره صورت گرفت مبلغ به ۲۵۰۰۰۰ تومان کاهش یافت.و نیازی به پیگیری بیشتر( شورای حل اختلاف) نیست.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۲ ۶:۱۵ ب٫ظ:

  با سلام
  اگر تکالیف قانونی مرتبط با شغل مان را صحیح و برابر مقررات و ضوابط انجام دهیم مشکلات به حداقل کاهش خواهد یافت . در هر حال با توجه به وضعیت پرونده ای شما ، چاره ای نیست .
  با آرزوی موفقیت /

  [پاسخ]

  فريبرز در ساعت ۳:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  ايا ملزومات مصرفي کمتر يک ميليون ريال از يک شخص طي سه ماه بايد در ليست خريد فصلي بياوريم؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۲ ۸:۱۴ ب٫ظ:

  سلام دوست عزیز
  بنظرم هرگونه خرید و فروش کالا یا خدمات برابر آنچه که دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر و اصلاحیه آن مقرر می دارد بایستی در گزارش فصلی ابراز گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  فريبرز پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۴ ق٫ظ:

  سلام
  بنده خريد لوازم التحرير داشتم به مبلغ يک ميليون تومان ولي کد ملي طرف مقابلا ندارم به نظرت اگه در رديف حد نصاب معاملات کوچک بيارم اشکالي پيش مياره يا مشمول جريمه ميشم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۷:۲۵ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  اول اينكه ميتوانيد با تماس ، كد وي را اخذ كنيد درغير اينصورت از فرم بدون كد استفاده كنيد.

  آنا در ساعت ۱۰:۱۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام وقت بخیر

  در مورد شرکت های بازرگانی که هم خرید و فروش می کنند و هم واردات دارند ، در مورد واردات در گزارش خرید و فروش چگونه باید اعمال کنند

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۶:۳۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده واردات هم به نوعي خريد شما محسوب مي شود.

  [پاسخ]

  شرکت ایما امین در ساعت ۳:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام وخسته نباشید

  آیا موارد خرید ملزومات مصرفی ,ابزارآلات ,دارایی ثابت,مواد غذایی باید در گزارشات فصلی منظور شود.اگر این اقلام بدون ارزش افزوده باشد باید دراظهارنامه ارزش افزوده درقسمت بدون مالیات وعوارض پرداخت شده منظور شود.خواهشمند است هرچه سریعتربطور کامل وواضح پاسخ دهید.

  با تشکر وسپاس

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۹:۱۹ ب٫ظ:

  سلام
  با توجه به آخرین مقررات و ضوابط به نظر میرسد منظور شود بهتر باشد .
  بله ، اقلام بدون ارزش افزوده در ردیف مورد نظر درج خواهد شد .
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  ساریخانی در ساعت ۳:۱۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید عطف به قراردادی که با یکی از شرکت های تعاونی مسکن کارکنان داریم با استناد به ماده ۱۲ از پرداخت مالیات ارزش افزوده به همراه هر صورت وضعیت به ما امتناع می کنند آیا این نوع شرکتها فقط از ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده معاف هستند یا از پرداخت مالیات ارزش افزوده به پیمانکاران خود نیز معاف می باشند . با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۱ ب٫ظ:

  سلام جناب ساریخانی
  متوجه نشدم ، بیشتر توضیح می هید .
  با تشکر

  [پاسخ]

  سپيده در ساعت ۱۰:۰۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام و احترام و عرض خسته نباشيد
  چند تا سوال دارم …ممنون ميشم پاسخ دهيد
  ۱)شركت ما براي بهار و تابستان فروش به شركتي را رد كرده ولي آن شركت خريد از ما را رد نكرده…براي كدام شركت مشكل به وجود مي آيد؟آيا راهي هست كه درست شود؟

  ۲)شركت فروشي را در فصلي ها رد نكرده ولي فاكتور آن موجود هست و در دفاتر و اظهارنامه رد شده…چه كاري مي توان انجام داد؟

  قبلا از مساعدت شما كمال تشكر را دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۸ ب٫ظ:

  با سلام و احترام
  ضمن تشكر از جناب آقاي علي
  ۱- اگر شركت شما در دروه ي خودش و براساس مستندات گزارش كرده مشكلي نخواهد داشت.
  ۲- ميتواند باعث رد دفاتر و يامشمول جريمه مطابق با ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم باشد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۹ ب٫ظ:

  سلام
  اول / شرکت شما به تکلیف قانونی خود عمل کرده فلذا برای شما مشکل قانونی پیش نخواهد آمد .
  دوم / فروش خود را در موعد مقرر اعلام نکردی بنابراین جریمه موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر میتواند از شرکت شما مطالبه گردد .
  خداحافظ .

  [پاسخ]

  سپيده در ساعت ۸:۵۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام و عرض ادب
  بسيار ممنون از شما

  [پاسخ]

  رضایی در ساعت ۱:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام
  در مورد خرید کالایی که کد اقتصادی ندارد سرفصل امتناع وجود ندارد ولی اشتباهاً خریدهای فاقد کداقتصادی را در قسمت امتناع درج نموده ایم ، الان به چه صورت باید اصلاح گردد ، این شرکت اصلا فروش ندارد

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آبان ۱۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۴ ب٫ظ:

  سلام جناب رضایی
  تکمیل فرم امتناع زمانی است که شما فروشنده هستی و خریدار به شما اطلاعات ( کدملی/شماره اقتصادی/شناسه ملی ) نمی دهد .
  برای خرید امتناع وجود ندارد ، به عبارتی اگر فروشنده کالا به شما اطلاعات موردنظر ارایه ندهد نباید از او خرید کنی .
  در هر حال خرید کردی و در ارسال اطلاعات اشتباه هم داشتی ، با توجه به آنچه که الان انجام می شود و اینکه اخیرا” دستورالعملی در این خصوص صادر و ابلاغ گردیده ، نسبت به ارسال مجدد اطلاعات خرید بطور صحیح اقدام و مراتب کتبا” به واحد مالیاتی اعلام و رسید دریافت نمایید .
  پیروز باشید /

  [پاسخ]

  میترا در ساعت ۱۰:۳۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام
  آیا در گزارشات خرید و فروش، بیمه نامه های آتش سوزی و حوادث و . . . و یا هزینه های حسابرسی باید قید شود؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آذر ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۰ ق٫ظ:

  سلام
  بله خانم میترا ، یقینا” بایستی نسبت به درج و ارسال این نوع از هزینه ها نیز اقدام گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  شهراد فقیه نصیری در ساعت ۱۰:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  سلام لطفا بفرمایید مسیر اطلاع دادن مودی در مورد تغییر مکان فعالیتش به سازمان امور مالیاتی چیست ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۷ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  ارسال يك نسخه از آگهي تغيرات

  [پاسخ]

  شميم در ساعت ۱۱:۴۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  يا سلام
  نحوه اعلام خريدو فروش هاي وارداتي و صادراتي از انجاكه برگه گمرك به نام خود شركت مي باشد در معاملات فصلي به چه صورت خواهد بود ممنون از شما .

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۶ ب٫ظ:

  سلام
  تا جایی که اطلاع دارم در هر یک از جداول مربوط به خرید و فروش ، پس از فعال کردن گزینه مورد نظر ، باکس های مربوط به خرید و فروش با درج موارد مربوط به فروشنده خارجی و خریدار خارجی حسب مورد قابلیت ارسال را خواهند داشت . به عبارتی الزام برخی آیتم های مربوط به معاملات داخلی در باکس های جداول جهت درج اطلاعات معاملات خارجی برداشته شده است .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۱:۳۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام اگر در گزارش ارزش افزوده اشتباها خدمات مشمول را در بخش واردات مشمول نوشته که خطای کاربری بوده چطور گزارش را اصلاح کنیم؟باید کتبا با نامه اصلاح شود یا الحاقیه فرستاده شود؟ ممنون

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۲ ب٫ظ:

  سلام جناب مهدی
  بنظر منظورتان اشتباه در ” اظهارنامه ارزش افزوده ” باشد که در این صورت می توانید تا قبل از حسابرسی ( البته هرچه زودتر بهتر ) ، نسبت به اصلاح اظهارنامه اقدام و مراتب کتبا” همراه اظهارنامه به واحد مالیاتی ارزش افزوده اعلام گردد . می توانید راهنمایی لازم را از واحد ارزش افزوده خود بخواهید .
  والسلام /
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  صدرا در ساعت ۱۰:۵۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام در مورد ارسال اطلاعات فصلی ،شرکتها یی که دارای شعب می باشند شعب هم باید اطلاعات را ارسال نمایند یا اینکه بصورت تجمعی از دفتر مرکزی باید اینکار انجام شود؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  آياشعب شما دفاتر قانوني جداگانه اي نگهداري ميكنند؟
  دراين صورت بله نياز هست كه اطلاعات هم وابسته به دفاترشان باشد.

  [پاسخ]

  سميه در ساعت ۸:۵۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  سلام .موسسه ما يك موسسه خدماتي است . آيا هزينه آب و برق و تلفن را در معاملات فصلي بايد وارد كنيم؟ و آيا درآمدهاي كه حاصل از خدمات نيست ولي در دفاتر منعكس ميشه هم بايد در سيستم معاملات فصلي وارد كنيم؟
  با تشكر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۷ ب٫ظ:

  با سلام
  بنظرم هرگونه خرید کالا و خدمات و همچنین فروش کالا و خدمات بایستی طی معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ثبت و ارسال گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۹:۲۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  ضمن سلام وتشکر. خواهشمندم در مورد معاملات کمتر و یا بیشتر از ده درصد حدنصاب تاحد ممکن توضیح دهید .

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۵:۱۵ ب٫ظ:

  سلام آقا رضا
  معاملات بیشتر از ده در صد حدنصاب ( که فکر کنم حالیه ۸۸۰۰۰۰۰ ریال ) می باشد همچون معاملات عادی در جداول مربوط در فهرست معاملات درج و ارسال خواهد شد یعنی ثبت کلیه جزئیات آن در هر ردیف مربوط به خود ، ولی برای معاملات کمتر از حد نصاب مقرر ثبت آن بصورت تجمیعی در یک سطر با شرح ” معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب ” انجام می گیرد که بنحوی ساده تر از درج و ثبت معاملات بالای ۱۰ درصد حد نصاب خواهد بود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  مريم در ساعت ۱۱:۴۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام من مرداد ماه ۹۲ كارت بازرگاني گرفتم و اصلا” از آن استفاده نكردم براي اينكه اين مورد را خبر بدم به كدام اداره مالياتي بايد مراجعه كنم و چه مداركي بايد ارائه كنم راجع به دو تا دفتري كه گرفتم بايد چيكار كنم از پست گرفتم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۰:۰۷ ق٫ظ:

  سلام
  عدم فعالیت حاصل از کارت بازرگانی را به واحد مالیاتی خود ( اداره امور مالیاتی مستقر در نشانی مندرج در کارت بازرگانی ) کتبا” اطلاع دهید ، البته اگر در پایان سال مالی باشد بهتر است و ایرادی ندارد .
  دفاتر ماخوذه را نزد خود نگهدار تا در وقت مقرر که واحد مالیاتی در خواست ارایه اسناد و مدارک از آن بازرگانی نمود ارایه دهید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  بردیا در ساعت ۲:۴۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  شرکت ما فعالیتش فقط و فقط در زمینه بذر میباشد اعم از واردات و تولید وفروش وکارت بازرگانی نیز داریم خواستم ببینم چون بذر معاف از ارزش افزوده هست آیا ما مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شویم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۰ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله به نظر بنده معافیت برای کالای معاف مشمول هرشکل آن است.

  [پاسخ]

  sahar در ساعت ۲:۴۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام.میخواستم بدونم شرکتی که کار واسطه گری انجام میده مثلا یک کالایی رو میخره و به کسی دیگه میفروشه سند حسابداری این کار به چه صورته؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۷:۰۵ ب٫ظ:

  سلام
  خرید و فروش کالا تحت عنوان یک فعالیت تجاری / بازرگانی تلقی می شود . نمونه ساده سند حسابداری برای خرید ( خرید کالا بدهکار ، صندوق یا بانک بستانکار) و برای فروش ( صندوق یا بانک بدهکار ، فروش کالا بستانکار ) خواهد بود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام
  شرکت ما در اردیبهشت ۹۲ در خصوص نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری به ثبت رسیده ،تا کنون هیچ مورد قانونی قرارداد نبستیم و کار های اجرائی که انجام دادیم تماما کوتاه مدت و با مبالغ کم بوده که هیچ فاکتور رسمی ارائه نکردیم چون قبول نمی کردند.دفاتر روزنامه و کل را هم پر نکردیم و خالی است.در سایت مالیاتی هم ثبت نام نکرده ایم.
  (البته چون آدرس منزل شخصی را برای ثبت ارائه کردیم و جای اداری نداشتیم این موارد پیش امده است)
  با اجاره یک اتاق اداری ،در اواخر دی ماه اقدام به تغییر ادرس شرکت کردیم و تاکنون هم مراحل تغییر ادرس پایان نیافته است.می خواستم شما بهترین راه حل را به ما معرفی کنید.در اقع بهترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم چیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۷ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  اگر ميخواهيد دربلند مدت فعاليت داشته باشيد ، بهترين راه عمل به تكاليف قانوني است.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۶:۱۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام وخسته نباشید وتشکر از سایت خوبتون . می خواستم بدونم به استناد کدام قانون بند های الف و(ب) ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۶۹ ق .م .م میباشند

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۳ ب٫ظ:

  سلام جناب امیر
  ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن را در همین سایت جستجو و بخوان /
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  پریا در ساعت ۱۰:۴۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام.ممنون از وقتی که برای رفع مشکلات سایرین اختصاص میدین.
  گزارش فصلی سه ماهه اول مربوط به فروش را اشتباها ارسال کردیم،و به نقل از رییسم فاجعه ای به بار آوردیم حالا برای اصلاح این اشتباه چه کاری میشه انجام داد؟ ممنون میشم اگر راهی داره بهم بگید.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اسفند ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۵ ب٫ظ:

  سلام
  موارد اشتباه را کتبا” با مستندات لازم به واحد مالیاتی خود اعلام نمایید ، موضوع به اداره کل اعلام و ارسال و از آن طریق اصلاح می شود .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۱۱:۲۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام دوست عزیز
  بنده در سال ۹۱ و ۹۲ در حدود ۱۰۰ میلیون طبق اظهار نامه گمرکی صادرات داشتم !
  کدوم قسمت از نرم افزار رو باید پر کنم !خرید؟ فروش؟ کلا قضیه این گزارش چهار فصل خیلی مبهمه !!اگه قسمت فروش باشه که طرف من خارجیه !از کجا کد اقتصادیش رو بیارم !؟
  اگه قسمت خرید رو پرکنم که نصف جنس صادراتی ام رو از باغ هندونه بوده و فاکتوری صادر نشده و برای باقی صادراتم هم که شامل سنگ و گچ هست فاکتور معمولی خرید رو دارم
  بدون هیچ مشخصاتی !!!و کد اقتصادی!!
  موندم چکار کنم
  لطفا راهنماییم کنید
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اسفند ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۶ ب٫ظ:

  سلام آقای امیر
  هم باید قسمت خرید کالایی که منجر به صادرات شده را ( چه هندوانه باشد که در باغ از کشاورز باشد و یا از واسطه و چه سنگ و گچ که بایستی مشخصات فروشنده را داشته باشی ) تکمیل و ارسال کنی و هم قسمت فروش صادراتی را که در این صورت ( یعنی جهت فروش کالا به شخص خارجی ) با انتخاب باکس مربوطه نیازی به کد اقتصادی خریدار نخواهد بود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۹:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام : شغل من فروش سکه است و در اظهارنامه ۹۱ مبلغی را جهت فروش اعلام نمودم اکنون برگ قطعی مالیاتی من امده و من انرا پرداخت نمودم منتها مبلغ فروشی که من در اظهارنامه خود اعلام کردم با مبلغی که اداره مالیاتی بابت فروش من در نظر گرفته خیلی تفاوت دارد وچون من مغازه خود را در سال ۹۲ تعطیل نمودم جهت تسویه حساب مالیات قطعی را پرداخت نمودم حال که باید سی دی معاملات فصلی ارایه دهم نمی دانم مبلغ اظهارنامه خودم را وارد کنم یا مبلغ تشخیص ممیز لطفا راهنمایی فرمایید که شامل جریمه نشوم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۸:۵۰ ب٫ظ:

  سلام جناب آقای علی
  یقینا” آنچه که در اظهارنامه ابراز کرده ای بایستی در فهرست معاملات نیز اعلام و ارسال کنی .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۰:۲۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام اگر شهر را در روش آنلاین معاملات فصلی اشتباه انتخاب کرده باشیم و مبلغ خرید ما یک مبلغ بزرگ باشد آیا برای اصلاح شهر نیز باید نامه به اداره مالیاتی مربوطه بزنیم؟اگر نزنیم چه مشکلی پیش می آید؟ با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۷:۱۱ ب٫ظ:

  سلام آقا رضا
  بهتر این است مراتب اشتباه را طی یک نامه به اداره کل امور مالیاتی ( از طریق اداره امور مالیاتی خود ) اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  مهناز در ساعت ۶:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  ب سلام
  سقف ریالی خرید و فروش فصلی تجمعی چه مقدار است؟ و از چه دوره ایی اعمال شده؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۹ ق٫ظ:

  سلام
  بیشتر توضیح می دهید ؟

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام
  آيا قبوض آب وبرق… بايد در ليست خريد وارد شوند؟ هزينه ي اجاره محل چطور؟ هزينه بيمه ي كاركنان توسط كارفرما؟ هزينه فيش هاي واريزي به حساب دولت (خزانه ملي) ؟
  اطلاعات قبلا به صورت آنلاين وارد شده وگفته شده بودند نيازي به وارد كردن اين اقلام كه ذكر نمودم نيست ولي الان مي گويند بايد وارد شوند. براي اصلاح وارد نمودن اطلاعات ديگر چكار بايد كرد؟ با توجه به اينكه اطلاعات آنلاين وارد شده.
  با تشكر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۳ ق٫ظ:

  با سلام
  هرگونه فعالیت مالی منجر به خرید ( کالا و خدمات ) و فروش ( کالا و خدمات ) در راستای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر بایستی در جداول مربوطه ثبت و ارسال گردد .
  بار دیگر به سایت مربوطه مراجعه و آنچه که جا مانده ثبت و ارسال کن و رسید آن را به واحد مالیاتی ارائه نمایید .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  منوچهر در ساعت ۱:۲۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  باسلام
  خواستم درباره معاملات کمتر از حدنصاب یا بیشتر توضیح بدین.باتشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۸:۳۷ ب٫ظ:

  سلام آقای منوچهر
  اگر در ارتباط با ماده ۱۶۹ مکرر می خواهی ، چنانچه به اصلاحیه دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ( خصوصا راهنمای آن که اخیرا” منتشر شده و در سایت نیز موجود است ) مراجعه کنی به خواسته ات خواهی رسید .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  الهه در ساعت ۱:۴۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و تبریک سال نو
  خواهشمند است در خصوص خرید هایی که کد اقتصادی و شناسه ملی ارائه نکرده اند در سیستم ارسال معاملات فصلی توضیح دهید آیا راه حلی برای ثبت این گونه خرید ها وجود دارد یا نه …
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۵ ب٫ظ:

  باسلام و تبريك متقابل
  لطفا اين مسيررا دنبال كنيد:
  http://www.accpress.com/news/1390/11/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24468200%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-27101390-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7/

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۱۱:۰۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام
  ما که کد کاربری داریم واسه ثبت معاملات ومعاملاتمونو به صورت onlineثبت کرده باشیم اگه اصلاحیه معاملاتو
  به صورت offlineثبت کنیم مشکلی نداره؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۹ ب٫ظ:

  سلام
  فکر نکنم مشکلی داشته باشد ، هدف اعلام و ارسال است که انجام دادید . البته میدانیم که سی دی ها بایستی شماره ثبت دبیرخانه مرکزی بگیرند و در سامانه ثبت گردند .

  [پاسخ]

  محقق در ساعت ۱:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  مهلت ارائه خرید و فروش سه ماهه اول سال ۹۳ تا چه تاریخی است ایا تمدید شده یا می شود.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۳ ۸:۳۹ ب٫ظ:

  سلام
  مهلت ارسال فهرست معاملات سه ماه اول سال ۱۳۹۳ ( بهار ) ، برابر ظوابط ، یک ماه پس از پایان فصل می باشد .
  یادآور می شوم بطورکلی و برابر آنچه که در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر آمده ، ارسال فهرست معاملات هر فصل ( برابر سال شمسی ) ، یک ماه پس از پایان فصل می باشد ؛ که برای فصول سال ۱۳۹۱ و نیز سه فصل اول سال ۱۳۹۲ ، تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید گردیده بود و تا الان تمدید مجددی صورت نگرفته است .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۶:۰۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشی.
  ما اگه ی قلم از خریدامونو به مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال در ثبت معاملات ۳ماهه ی دوم از قلم افتاده باشه الان بخواییو این مبلغو به ۳ماهه ی دوم ۹۲اضافه کنیم جریمه ی اون چطور حساب میشه؟
  جریمه دیر کرد قراردادو فروش چطور؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۷ ب٫ظ:

  سلام
  چگونه می خواهید خرید تابستان سال ۹۱ را که جا مانده در فهرست تابستان سال ۹۲ که زمان ارسال آن سپری گشته اضافه و ارسال کنید ؟ مگه الان وقت ارسال فهرست معاملات زمستان ۹۲ ( تا پایان فروردین ) نیست ؟
  در هر حال اگه دفاتر داری و اسناد آن را ارائه می دهی یک درصد عدم ارسال فهرست معاملات ( برای سال ۹۱ ) و اگه دفاتر نداری یازده درصد آن را جریمه خواهی شدالبته اگه اداره مالیات از ناحیه ارسال از طرف دیگر متوجه شود . برای سال ۹۲ اگه دفاتر داری ، دفاترت بی اعتبار می شود و اگه دفتر نداری وقوع معامله از سوی مودی مشمول ماده ۱۶۹ مکرر ، مشمول جریمه ۱۱ درصدی خواهد بود اگر در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد ومدارک فاکتورها را هم ارائه ندهی .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  حسینی در ساعت ۳:۲۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با عرض سلام و تشکرات فراوان از شما
  اگر هنگام ثبت اسفند ۹۲ به اشتباه اسفند ۹۳ ثبت شده باشد اشتباه در دقت نکردن به سال تغییر شده تایید شده باشد چگونه میشود این اشتباه بزرگ را تصییح کرد

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۴ ب٫ظ:

  سلام
  آیا منجر به پرینت نهایی شده است ؟ آنلاین انجام داده اید یا آفلاین ؟ اگر آفلاین بوده ، سی دی توسط اداره مالیات کنترل شده است و پس از آن وارد سامانه شده است ؟
  اگر آنلاین انجام داده اید و یا آفلاین که اطلاعات سی دی وارد سامانه شده باشد ، توصیه می شود مراتب کتبا” بهمراه مستندات به اداره امور مالیاتی خود اعلام تا از طریق ادارات کل که به سامانه دسترسی دارند نسبت به اصلاح آن اقدام گردد .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام
  من سال ۱۳۸۹ کارت بازرگانی گرفتم اما فقط یک بار از آن استفاده کردم و در سال ۱۳۹۱ کارت بازرگانی خود را باطل نمودم و به واحد مالیاتی مربوطه اعلام و نامه ابطال را تحویل آنها دادم و آنها در پرونده ام قرار دادن و تا سالی که کارت بازرگانی داشتم اظهارنامه مالیاتی دادم
  در آن زمان نیز برای کد اقتصادی ثبت نام کردم ولی تاکنون اعتبارسنجی من تایید نشده و من هم نیازی دیگر ندارم چون کارت بازرگانی من باطل شده

  اکنون باید چکار کنم چون مرتب از طرف اداره مالیات پیامک میاید که اعتبار سنجی شما ایراد دارد، یا گزارش معاملات فصل زمستان خود را بفرستید
  لطفا راهنمایی نمایید

  [پاسخ]

  طباطبایی در ساعت ۸:۱۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و خدا فوت . من پزشک هستم . در قسمت خرید برای اظهارنامه مالیاتی آیا حتما باید فاکتور وارد کنیم؟فاکتوری در دست ندارم . جایی دستوذ العمل کامل برای پر کردن هست/.؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۰ ب٫ظ:

  وقت بخیر آقای طباطبایی
  قسمت خرید در اظهارنامه مالیاتی عملکرد را می گویید یا قسمت خرید در جداول مربوط به دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ؟
  در قسمت خرید در حساب درآمد و هزینه موضوع اظهارنامه مالیاتی ، همه ی خریدهای مربوط به اثاثه و مواداولیه که در جریان فعالیت اقتصادی تان مورد استفاده قرار می دهید را درج کنید .
  در قسمت خرید در جدول مربوط به ارسال فهرست معاملات نیز همینطور .
  و طبیعتا” برای هر دو مورد نیاز به اخذ و مشاهده فاکتورهای مورد نظر خواهد بود .
  ضمنا” خود دستورالعمل و اصلاحیه آن و نیز راهنمای آن که بصورت فایل pdf موجود است را می توانید مورد استفاده قرار دهید .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  شمشیری در ساعت ۱۲:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از پاسخ گوئی و راهنمائی های بعمل آمده ، لطفاً با توجه به بخشنامه جدید موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ در صورت امکان وضعیت مشمول ثبت و یا عدم شمول هر یک از موارد زیر را صراحتاً و بدون ارجاع به بخشنامه ها و دستور العملها اعلام فرمائید . با تشکر فرآوان
  ۱- پرداخت بابت حق ازحمه خدمات با وجود محاسبه و کسر ۳% مالیات تکلیفی
  ۲- پرداخت بابت موارد معاف از مالیات مثل روزنامه ( آگهی و .. ) و ورزشگاه های معافیت دار
  ۳- پرداخت بابت بلیط به آژانسهای مسافرتی
  ۴- پرداخت بابت حق عضویت در وبگاههای اینترنتی یا حق اشتراک آنها
  ۵- پرداخت بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز
  ۶- پرداخت به هتل ها
  ۷- پرداخت بابت حمل و نقل ( پیک و کرایه خودرو ..)
  ۸- پرداخت به بیمه ها و سازمانهای رسیدگی کننده مثل حسابرسی

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۹ ب٫ظ:

  سلام آقای شمشیری عزیز
  تا زمانی که برگ مطالبه جرایم مقرر موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر را دریافت نداشته اید ( با توجه به اینکه هنوز رسیدگی در این خصوص آغاز نشده است ) فعلا” اظهارنظر صریحی در این رابطه نمی توان داشت ، ولی نظر بنده این است ؛
  ۱ – بله ، شک نکن
  ۲ – بله ، انجام بده
  ۳ – بله ، یقینا”
  ۴ – بله ، بهتر است انجام دهی
  ۵ – بله ، خیالت جمع باشه بهتره
  ۶ – بله ، صد در صد
  ۷ – بله ، حتما”
  ۸ – بله ، فکرشم نکن
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۴:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام
  من کارت بازرگانی با اعتبار یکساله گرفتم و در سال بعد اظهارنامه مالیاتی را پر کردم اما پس از پایان اعتبار کارت دیگر آن را تمدید نکردم و به سازمان مالیاتی هم اعلام نمودم که دیگر با کارت بازرگانی کار نمی نمایم
  آیا نیاز به ارسال معاملات فصلی هست یا خیر؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۰ ب٫ظ:

  سلام
  از زمانی که کارت بازرگانی دریافت داشتید و در این راستا فعالیت مالی و پولی داشته اید مشمول دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ( ارسال فهرست معاملات ) خواهید بود .

  [پاسخ]

  آناهیتا در ساعت ۱:۲۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام
  اگر گزارش خرید و فروش فصلی با دفاتر مغایرت داشته باشه چه اتفاقی می افته؟

  [پاسخ]

  شمشیری در ساعت ۶:۳۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با تشکر فرآوان از علی آقا و سایر همکاران محترم سایت می خواستم خواهش کنم در صورت امکان و برای تنویر افکار عمومی مصداق های هر یک از بندهای بخشنامه اخیر با عنوان موارد عدم شمول دستور العمل اجرائی ماده ۱۶۹ ق م م را مثل بزنید . فکر می کنم کمک بزرگی باشد . با تشکر مجدد

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۳ ق٫ظ:

  سلام جناب شمشیری
  تا حدودی آنچه که خواسته ای آورده ام ؛
  ۱ – خرید و فورش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه
  ( کمی بیشتر فکر کنیم )
  ۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه
  ( شرکتی که حق تقدم سهام یا … را می خرد و می فروشد )
  ۳- سود و کارمزد بانکهاو موسسات اعتباری غیر بانکی
  (این را که دیگر می دانی )
  ۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضامجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند
  ( وجهی که پزشک به نظام پزشکی خود می دهد و یا می گیرد )
  ۵- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود
  ( وجهی که احزاب از دولت می گیرد )
  ۶- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل های قانونی ، نهادی های عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود
  ( تقریبا” همان بالایی است )
  ۷- کمک ها ، جوائز و هدایای بلاعوض
  ( جایزه ای که بانک به اشخاص می دهد )
  ۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت ، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاههای اجرایی پرداخت می شود
  ( جریمه رانندگی که بابت خودروی یک شخص مشمول ماده ۱۶۹ مکرر پرداخت می شود )
  ۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
  ( ماده ۵۳ را بخوانیم )
  ۱۰- براساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشد
  ( مشخص است )
  ۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم
  ( این یکی هم که معلومه )
  ۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی
  ( وجهی که یک شرکت بابت شارژ ساختمان می دهد)
  ۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین
  ( شرکتی که ملک خود را می فروشد لزومی به اعلام دریافت کننده وجه نخواهد بود )
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۱۱:۵۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام
  ما معاملات فصلی بهار و تابستان ۹۲رو onlinثبت کردیم ولی اصلاحیه هاشو به صورت offlin.الان قسمت onlinپیغام اومده استخراج از فایل ارسالی .بعد اینکه زمستان ۹۲رو که باز همون اول oflinثبت کردیم همون پیغام اومده.ایا مشکلی پیش میاد.باتشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۴:۲۹ ب٫ظ:

  سلام
  تا حالا چنین چیزی ندیدم و حتی نشنیدم . سوالم این است ؛ پس از مشاهده پیغام آیا مشکلی در ارسال پیش آمد ؟ ایا بصورت کامل اف لاین انجام دادید ؟ یعنی هنگام ارسال نهایی نام کاربری و کلمه عبور را وارد کردید ؟ سی دی ها را تحویل اداره مالیات نمودید و شماره دبیرخانه مرکزی گرفتید ؟
  لطفا” بیشتر توضیح دهید .

  [پاسخ]

  جواد در ساعت ۴:۳۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام . سوال من اینه که آیا مبلغ حقوق ماهانه اعلامی به اداره بیمه باید با حقوق اعلامی به دارایی باید برابرر باشد ؟ ممنون از راهنماییتون

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۴:۳۰ ب٫ظ:

  سلام
  بله باید برابر باشد ، مگر غیر از این انجام می شود ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۴:۴۹ ب٫ظ:

  با سلام و تشكر
  البته ممكن است در نوع و تركيب ستونها تفاوتهايي بسته به سازمان ذينفع آن وجود داشته باشد ولي قاعدتا چون از اين ليست به عنوان سند هزينه حقوق استفاده مي شود به تبع همه ي اشكال آن مي بايست به يك نتيجه منتهي شود تا در رسيدگي ها قابل دفاع باشد.

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۱۲:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام
  چرا جواب سوالا ما رو نمیدید؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۴:۲۱ ب٫ظ:

  با سلام و احترام
  انجام شد .

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۱۱:۲۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشی
  فقط اصلاحیه رو افلاین زدم.بله هنگام ارسال کدکاربری رو وارد کردم.سی دی رو تحویل اداره دادمو کد رهگیری هم گرفتم.حتی پرینتاشو هم گرفتم.ولی دلیل پیغامو متوجه نمیشم خارج از فایل ارسالی چیه.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۹:۲۸ ب٫ظ:

  سلام
  وقتی معاملات در برنامه آفلاین تکمیل و هنگام ارسال از نام کاربری و رمز عبور استفاده شود در این صورت لزومی به تهیه سی دی و ارائه آن به اداره مالیات نخواهد بود و فقط رسید ارسال که حاوی کد رهگیری است به واحد مالیاتی جهت ضبط در پرونده تسلیم می شود .
  با این حال با توجه به آنچه که الان انجام می شود فکر نکنم پیغام مورد نظر مشکلی برایتان ایجاد کند .

  [پاسخ]

  مرادی در ساعت ۹:۴۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید شرکت پیمانکاری هستیم که سال ۹۱ بر اساس قرارداد خرید,خریدی انجام داده ایم که بابت آن صورت حساب فروش نهایی صادر شده است ما این خرید را در صورت معاملات فصلی ۹۱ اعلام کرده ولی طرف مقابل اعلام نکرده حتی در اطهارنامه عملکرد ۹۱ هم اعلام نکرده حالا ازما نامه ای میخواهند مبنی بر تایید اینکه قسمتی از قطعات در انبار مانده و قرارداد مختومه نشده تا این نامه را به اداره مالیاتن حوزه خود ارائه داده و این فروش را در سال ۹۳ اعلام کنند سوال من این است آیا این موضوع برای ما تناقض ایجاد میکند؟آیا این نامه ضرری متوجه شرکت ما میکند؟در ضمن دفاتر سال ۹۱ ما برای رسیدگی تحویل داده شده ودر انتظار اعلام نتیجه هستیم با سپاس و درود فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱ام, ۱۳۹۳ ۷:۱۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا تناقض است.
  اگر بخواهند آنرا در انبار خودشان حمل نشده فرض كنند، چه نيازي به تاييد شماست؟

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۲:۰۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با عرض سلام وخسته نباشید
  برا ثبت معاملات فصلی سال ۹۳ سقف معاملات حد نصاب که فعلا اعلام نشده
  باید طبق همون مبلغ سال ۹۲ عمل کنیم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۲:۱۵ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  تغیر کارفرما یکی از شرایطی در قرارداد است که بدون توافق امکان تغیر آن نیست ولی بازهم پرس وجوی بیشتری بفرمائید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۲:۴۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  چون هنوز حد نصاب معاملات تازه اعلام شده به نظر بنده این سقف را تغیر خواهند داد.
  ازطرفی هنور به موعد ارسال گزارش نرسیده ایم.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۶:۴۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام وعرض ادب، لطفا بفرمائید ساختار فایل اکسسی که مورد انتظارسازمان مالیاتهاست به چه صورتی است یا نمونه این فایل وجداول مربوطه اش را چگونه میتوان تهیه کرد یا دید /
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۷:۱۴ ب٫ظ:

  با سلام و احترام
  به سايت tax.gov.ir مراجعه و از منوي هاي سمت راست وارد مسير ” صورت معاملات فصلي” شويد.

  [پاسخ]

  YALDA در ساعت ۱۰:۰۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  سلام
  اگر تو فصل زمستان ۹۲ یادمان رفته باشد یک خرید را گزارش دهیم باید چه کار کنیم؟
  و این که میتونیم برای فروش زمستان ۹۲ توی گزارش بهار ۹۳ برگشت از فروش بزنیم که مربوط به فروش زمستان میشه؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۸ ب٫ظ:

  سلام
  ۱ – اگر زمان ارسال تمدید شده باشد می توانی در مدت باقیمانده ( تمدید شده ) نسبت به ارسال آن اقدام نمایید .
  ۲ – با عرض پوزش ، لطفا” منتظر باشید .
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۰۶ ب٫ظ:

  ۲ – در فصل بهار که برگشت از فروش مسجل شده باشد ، در جدول مربوط به فروش ، با ذکر نام طرفی که به وی فروش داشته اید و مبلغ برگشتی با تیک برگشت از فروش اقدام به ارسال نمایید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱:۲۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  سلام مشکلی که الان پیش اومده وقی فایل و رو سی دی کپی میکنی نمیتونی دیگه بازش کنی میگهساختار فایل اکسس صحیح نمی باشد ولی از روی هارد باز میکنه ممنون میشم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۶ ب٫ظ:

  سلام اقای علی
  فکر کنم نام فایل رو تغییر دادی و بنابراین فایل اکسس رو شناسایی نکرده و نامعتبر قلمداد می کنه ، دوباره انجام بده بدون تغییر نام فایل اکسس و البته می توانی فایل اکسس تکمیل شده را در پوشه هایی با نام فصول مرتبط جاگذاری کنی .
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  پویا قطره در ساعت ۷:۲۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  شرکت پیمانکاری رتبه آب پایه ۵ آیا شامل ارزش افزوده میشه….درامد زیر ۱۰۰ میلیون تومن

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱:۰۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله سقف ريالي براي اين شركتهاي برداشته شده.

  [پاسخ]

  سامان در ساعت ۲:۲۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر
  لطفا راهنمایی کنید
  با یکی از دوستان به صورت شراکتی دفتر املاک داریم هر دو نفر هم شناسه و رمز داریم
  ۱ : آیا صورت معاملات را به نام یک نفر ثبت کنیم کفایت می کند ؟ در غیر اینصورت چگونه عمل کنیم ؟
  ۲: پورسانت پرداختی به مشاورین ( کارکنان دفتر ) که بیش از ۴۰ درصد در یافتی از مشتریان است می بایست در لیست خرید خدمات ثبت شود یا خیر ؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۳ ق٫ظ:

  سلام
  ۱ – اگر همه ی معاملات ( مربوط به یک واحد شغلی شراکتی – دارای پرونده مالیاتی شراکتی ) بنام یک شریک ثبت و ارسال شود ، کافی ست .
  ۲ – اگر تحت عنوان حقوق پرداختی ( با رعایت ضوابط و مقررات ) باشد ، خیر .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  خواهشمند است راهنمایی فرمائید
  سوال خود را به صورت یک مثال مطرح میکنم.
  فرض کنیم شرکتی که قرار است برایش گزارش فصلی ارائه دهیم دارای یک فاکتور خرید و و یک فاکتور فروش (مربوط به حوزه فعالیت خود ) میباشد .حال در صورتی که در مدت سه ماهه مذکور شرکت خرید های داخلی از جمله میز یا رایانه یا کمد یا هر چیز دیگری داشته باشد ایا این موارد که اصولا هزینه می باشد را نیز علاوه بر دو فاکتور باید اعلام نماید یا خیر؟ و سوال دوم در صورتی که پاسخ شما در خصوص ارائه هزینه ها در گزارش فصلی مثبت است این گزارشات در چه بخشی باید وارد شود ( با توجه به اینکه اکثر این فاکتور ها بدون شماره اقتصادی و شماره ملی می باشد )
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۶:۱۸ ب٫ظ:

  سلام
  ۱ – بله .
  ۲ – در جدول مربوط به خرید .

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۱:۴۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  سلام خسته نباشيد اخرش من متوجه نشدم قبوض را وارد گزارش بكنم يا نكنم؟ مرسي

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۲:۱۶ ب٫ظ:

  سلام
  موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، طی بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی ( فکر کنم اواخر سال ۹۲ ) اعلام و ابلاغ گردیده است ، بهمان صورت اقدام نمایید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۲:۲۴ ب٫ظ:

  باسلام و تشكر ازجناب آقاي علي
  اگر منظورشان اين بخشنامه ها باشد، لطفا اين مسير واين مسير را مروركنيد.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۹:۰۸ ب٫ظ:

  سلام و عرض ادب
  با توجه به خواسته آقای محمد ، مدنظر بخشنامه موضوع مسیر اخیر ( ۲۳۹۹۷/۲۰۰ – ۲۷/۱۲/۹۲ ) می باشد .
  با تشکر

  سلام در ساعت ۱۱:۰۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  برای اصلاحات معاملات فصلی فقط سی دی اصلاحات را تحویل دهم یا کل معاملات را دوباره روی سی دی بریزم و تحویل بدهم؟
  نامه ای هم مبنی بر اصلاحات نیاز است؟
  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۸:۳۵ ب٫ظ:

  با سلام بر جناب سلام
  آنچه که در مراحل قبلی ارسال ننموده ای و حال با توجه به تمدید مهلت ارسال داشته ای ، فقط همین را تحویل دهید ( اگر آفلاین باشد سی دی را ضمن توجه به این نکته که پس از تحویل شماره دبیرخانه مرکزی بگیرید و اگر آنلاین باشد فقط نسخه ای از رسید ارسال را به واحد مالیاتی خود) .
  اگر آنچه که قبلا ارسال داشته ای قصد اصلاح آن را دارید چه در میزان ریالی هر یک و یا اشتباه در نام طرف و یا حذف آن از یک فصل و انتقال ان به فصل دیگر ، پس از انجام مراحل بالا طی نامه ای با پیوست جزئیات هر یک از موارد اصلاح ، مراتب را به واحد مالیاتی خود و یا واحد فناوری که اخیرا در اکثر ادارات امور مالیاتی مستقر می باشند تحویل دهید .

  [پاسخ]

  مونا در ساعت ۱۰:۳۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید
  در یک موسسه فرهنگی مشغول به کار می باشم با توجه به اینکه اکثر خریدها کمتر از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد و جمع خرید از هر فروشگاه در پایان فصل کمتر از حد نصاب می باشند اکثر فروشندگان از ارائه کد ملی امتناع می ورزند لطفا راهنمایی فرمایید که این اطلاعات باید ارسال شود و در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به نداشتن کد ملی در کدام قسمت ارسال شود . باتشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۶ ب٫ظ:

  سلام
  بله بایستی هر میزان خرید برابر ضوابط مقرر ثبت و ارسال گردد . از طرفی دیگر توجه داشته باشیم که تکمیل جدول امتناع برای فروش کالا و خدمات به اشخاصی است که ار ارائه اطلاعات هویتی خودداری و امتناع می ورزند .

  [پاسخ]

  مونا در ساعت ۱۱:۵۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  ایا در صورت معاملات فصلی باید هزینه های اب و برق و گاز و هزینه حقوق باید لحاظ گردد یا نه

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۸:۳۸ ب٫ظ:

  سلام
  هزینه های آب ،برق و گاز بله ؛ ولی هزینه حقوق خیر .

  [پاسخ]

  علی اصغر در ساعت ۹:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  باسلام و احترام.ممکنه امکانا راهنمایی بفرمایید،تکلیف نمایندگیهای بیمه در ارسال گزارش فصلی معاملات که درقبال صدوربیمه نامه از طریق (درگاه متمرکز شرکت بیمه مربوطه)چیست؟ وبابت خرید و فروش ارقام چه سرفصلهایی باید ثبت گردد.ایا کارمزد عنوان فروش! و خرید چه؟!

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۸ ب٫ظ:

  سلام
  تا آنجا که می دانم و میبینم دفاتر بیمه ( غیر از شعب ) کارمزد دریافتی از شعب بیمه را بعنوان فروش خدمات و نیز سایر هزینه ها ( تحت هر سرفصل البته غیر از موارد عدم شمول ) را بعنوان خرید کالا و خدمات در جداول مربوطه ثبت و ارسال می نمایند .

  [پاسخ]

  سلمانی در ساعت ۱۰:۲۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید چند تا سوال دارم
  ۱.توی کلینیک های دندانپزشکی که پرداختی به پزشکان به صورت درصدی هست و جزء لیست مالیات بر درآمد حقوق رد نمی شوند این پرداخت باید توی معاملات فصلی تو بخش خرید اعلام بشه یا نه؟
  ۲. چه هزینه ایی رو میشه به عنوان خرید رد کرد؟ مثلا خرید نرم افزار رو میشه یا نه؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۹:۵۶ ب٫ظ:

  سلام
  ۱ – در جدول مربوط به خرید تحت عنوان خرید خدمات .
  ۲ – همه ی هزینه ها می توانند تحت عنوان خرید ثبت گردند بصورت خرید کالا و یا خرید خدمات .

  [پاسخ]

  حسینی در ساعت ۱۰:۵۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  آیا هزینه انرژی شامل برق و گاز و….نیز در سامانه ۱۶۹ باید ثبت گردد؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۴۷ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مفاد اين بخشنامه را مروركنيد.

  [پاسخ]

  بهناز در ساعت ۱۱:۲۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  سلام
  میخواستم بدونم برای ارسال گزارشات فصلی زمانی که ما خرید از یک شرکت در خارج از ایران داریم با توجه به نداشتن اطلاعات آن شرکت مثل کد اقتصادی و … چه باید کرد؟

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۸:۵۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  از چه تاریخی وارد کردن اطلاعات مالیات بر حقوق و تسلیم آن به اداره مالیات و دارایی الزامی گشته است؟
  با سپاس و تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۱ ب٫ظ:

  عرض سلام و ادب
  اززماني كه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب شد.

  [پاسخ]

  پیمان در ساعت ۱۲:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  در صورتی که شخص حقیقی هیچگونه کارکردی( خرید و فروش ) در سه ماهه فصل مربوطه در انجام معاملات فصلی نداشته باشد یعنی خرید و فروش وی در آن دوره سه ماهه سال صفر ریال باشد آیا ملزم به ارسال کارکرد سه ماهه فصل مربوطه با رقم صفر ریال می باشد یا نیازی به ارسال نیست؟
  از لطف شما ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  لازم است طي مكاتبه اي به اين موضوع اشاره كنيدكه دراين دوره خريد و فروشي نداشته و نامه را به ثبت برسانيد.

  [پاسخ]

  شادی در ساعت ۳:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با سلام
  آیا درآمد اجاره مکان تبلیغات نیز در گزارشات فصلی تحت عنوان فروش باید ارائه شود؟
  با تشکر از همکاری شما

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۵:۳۹ ب٫ظ:

  سلام
  بله ، تحت عنوان فروش ( فروش خدمات ) ثبت و ارسال نمایید .

  [پاسخ]

  شهرام در ساعت ۴:۲۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  درود بر شما
  سوال : خریدهای یک شرکت پیمانکار در بخش تامین نیروی انسانی فاقد کد اقتصادی و کد ملی است آیا میتوان در بخش امتناع خرید آنها را ثبت نمود ؟
  سوال : اگر مبالغ فصلی یک شرکت در بحث خرید با توجه به سوال بالا در بخش خرید ۲۰ ریال و فاکتور های امتناع ۱۸ ریال (امتناع و خرید نزدیک به هم بوده ) و ارقام به میلیارد ریال یعنی با اهمیت باشند . در بخشنامه های مربوط به ماده ۱۶۹ چه جرائم یا عواقبی شرکت را تهدید میکند ؟
  لطفا ” در صورت امکان با ارائه بخشنامه و قوانین راهنمایی بفرمایید .
  سپاسگزارم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۷:۴۳ ب٫ظ:

  سلام
  ۱ – هرچند تاکنون ایرادی از این حیث گرفته نشده است ، ولی خیر ، جداول مربوط به امتناع فقط در رابطه با فروش می باشد .
  ۲ – کاملا” متوجه سوال دوم تان نشدم ، ولی در مجموع چنانچه خرید یا فروش ( کالا و خدمات ) برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر انجام نشود مشمول یک ( ۱ ) درصد جریمه عدم ارسال فهرست و چنانچه پس از دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک ، فاکتورهای آن نیز ارائه نشود ده ( ۱۰ ) درصد جریمه از مبلغ فاکتور ارائه نشده ، مطالبه خواهد شد که بنظر غیر قابل بخشش نیز می باشد .

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۸:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  باسلام
  آیا شرکتی که در فصول قبل تراکنش داشته و خرید و فروش فصلی را به اداره امور مالیاتی ارائه داده ولی در فصل جاری فاقد گردش خرید و فروش بوده است می بایست گزارشی ارائه کند یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  درقالب نامه اي و در موعد مقرر اعلام ميكنيد كه دراين فصل فاقد معاملات خريد و فروش بوده ايد.

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۸:۴۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام
  صورت معاملات فصلی تابستان شرکت در تاریخ ۰۷/۳۰ ارسال و ثبت اولیه شد اما ثبت نهایی در روز ۰۸/۰۱ انجام شد. آیا شامل ۱% جریمه تاخیر می شود؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آبان ۳ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۷ ب٫ظ:

  سلام
  ارسال در موعد مقرر مدنظر در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ، همان ” ارسال نهایی ” می باشد ، فلذا قانونا” مشمول جریمه خواهی بود .

  [پاسخ]

  سجاد در ساعت ۱:۱۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام
  اطلاعات فصلی شرکت ها رو از کجا میتونم تهیه کنم بخصوص “سود فصلی” شرکت ها را؟
  خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید آخه برای پایان نامه ام لازم دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۶ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر نمي رسد اين اطلاعات بصورت عمومي منتشر شود آنهم درمقاطع فصلي

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۹:۲۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام. می خواستم بدونم در تهیه آمار فصلی، فاکتور های خرید چای و قند و کاغذ و تعویض لنت و مواردی از این قبیل هم باید لحاظ شود یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۲ ب٫ظ:

  باسلام واحترام
  لطفا اينجا كليك كنيد.

  [پاسخ]

  رشادی در ساعت ۱:۰۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از پاسخگویی دقیق شما
  آیا سقف ریالی برای فروش به اشخاص فاقد کد اقتصادی و امتناع از دادن کد ملی و آدرس ، تعریف شده است ؟
  منظور من این است که هر تعداد معاملاتی که با یک شخص حتی تا چند صد میلیون تومان در ماه داشته باشیم و در لیست امتناع رد شود ، مشکلی ایجاد نمیکند ؟
  مشکل کارخانه ما این است که خریداران همگی از بازار آزاد هستند و از دادن مشخصات امتناع میوردند ..
  با تشکر از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۰:۰۴ ق٫ظ:

  سلام
  سقف ریالی خیر ، ولی توجه داشته باشیم در امتناع اولا” فهرست ماهانه تنظیم و ارسال می شود و دوما” مشخصات سجلی و نشانی طرف مقابل ثبت و ارسال خواهد شد .

  [پاسخ]

  شبنم در ساعت ۱۰:۰۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید.سوال من این هست که شرکتی ما در دوره ی تابستان ۹۳ هیچ خرید و فروشی نداشته و من گزارش مالیات بر ارزش افزوده رو صفر رد کردم ولی صورت معاملات فصلی رو ارسال نکردم.مشکلی پیش میاد؟الان باید چکاری انجام بدهم؟ممنون میش جواب بدید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۰ ق٫ظ:

  باسلام واحترام
  ترجيحا بهتر بود كه نامه اي مبني بر عدم كاركرد دردوره اي كه ذكر كرديد ارسال مي شد ولي درصورتي كه براي دوره ي جاري ارسال گزارش داشتيد درهمين نامه قيد كنيد كه به دليل عدم گردش دردوره تابستان ۹۳ گزارشي ارسال نشده است.

  [پاسخ]

  محمد درودی نیا پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵ ۹:۴۹ ق٫ظ:

  با سلام الان می تونین برای آن فصل را رد کنید که البته برای سال ۹۳ مالیات منظور شده

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۰:۵۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام آیا الزاما مبالغ ارایه شده در لیست معاملات باید با مبالغ ارایه شده در اظهارنامه ۳ماهه ارزش افزوده یکی باشد یا نه ؟
  ممنون از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۰:۱۳ ق٫ظ:

  سلام
  چرا بایستی غیر از این باشد . هر چه که در گزارش فصلی تنظیم و ارسال می نمایی همان است که در اظهارنامه ارزش افزوده تنظیم و ارسال می نمایی یا خواهی کرد .

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۱:۰۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام
  -۱ آیا فاکتور هزینه ای که با ارزش افزوده خریداری شده مبلغ ۲۰۰هزارتومان باید درهر دو لیست ۳ماهه و اظهارنامه ارزش افزوده ۳ماهه بیاید یا نه ؟
  -۲ نحوه ثبت آن در دفاتر چگونه میشود ؟تحت عنوان هزینه یا همان خرید باید ثبت شود ؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۰:۱۴ ق٫ظ:

  سلام
  ۱ – بله ، یقینا .
  ۲ – هر خریدی می تواند هزینه هم باشد . با توجه به نوع فعالیت تان ، حسب مورد آن را در دفاتر ثبت نمایید .

  [پاسخ]

  poyan در ساعت ۱۰:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام
  با توجه به اینکه از ثبت شکرت یک ماه و نیم گذشته هنوز فعالیت اقتصادی نداشتیم
  و البته هنوز موفق به ثبت نام ارزش افزوده نشده ایم

  با این حال باید گزارش عدم فعالیت برای ارزش افزوده را چگونه رد کنیم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۰:۰۰ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  البته مي بايست از طريق سايت ثبت نام و رمز دسترسي بگيريد ولي باتوجه به موعد در حال گذر ، فرم را دستي تكميل و حضورا” تحويل فرمائيد.

  [پاسخ]

  سلام در ساعت ۱۲:۵۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام
  باتوجه به اینکه از طریق فایل اکسس خرید و فروش زمستان ۹۲ را از طریق غیرخط رد کردم اشتباها هم خرید و هم فروش دوبله رد شده جکار باید بکنم آیا مشمول جریمه خواهیم بود

  [پاسخ]

  آذر در ساعت ۸:۲۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام
  در صورتی که خرید یا فروشی در فصل انجام نشده باشد لازم است گزارش خرید یا فروش رد شود؟ امکان ثبت صفر وجود دارد؟!

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۱ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  دراين صورت طي نامه اي ، عدم كاركرد دراين بخش را به اطلاع برسانيد و شماره ثبت دارايي را يادداشت كنيد.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۰:۰۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خشته نباشید
  سوالم اینه که دیروز لیست گزارشات فصلی فصل پاییز ۱۳۹۳ رو ارسال کردیم ولی الان متوجه شدیم یکی از فاکتورهای خرید ثبت نشده الان میخواستم بدونم باید چه کاری در این زمینه انجام داد.شرکت هستیم دفاتر قانونی هم داریم.
  ممنون میشم جوابم رو همینجا اعلام کنید با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۹ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  فاكتور مذكور ثبت دفاتر شده؟

  [پاسخ]

  دهقانی در ساعت ۷:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام خدمت نویسنده عزیز.
  لطفا من رو راهنمایی بفرمایید که آیا همون طور که ما خرید و فروش رو براش ارزش افزوده ثیت میکینم آیا برای برگشت از فروش یا برگشت از خرید هم ثبت ارزش افزوده دارد. لطفا راهنمایی بفرمایید.یا به ایمیلم جواب رو بفرستید.
  قبلا از شما یک سوال پرسیدم ولی نه ثبت کردید کامنتم رو و نه جواب دادید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۴۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله اين مسير را مرور كنيد:
  اينجا

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۹:۳۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید, در مورد معاملات فصلی اگر به صورت سهوی فصل مورد نظر اشتباه ثبت شود و آن گزارش در سایت دارایی رد شود و سایت کد رهگیری هم به ما بدهد چگونه امکان اصلاح آن گزارش وجود دارد؟ مثلا” برای دوره ۶/۱ الی ۹/۳۰ فصل زمستان رد شود

  [پاسخ]

  55 در ساعت ۹:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام ممنون از این سایت
  ۱-آیا جریمه عدم تسلیم اظهار نامه مشاغل بند ج قابل بخشش می باشد؟
  ۲- در صورت توافق ماده ۱۵۸ مشاغل بند الف و ب جریمه دفاتر و جریمه سود و زیان دارد ؟
  لطفا اگه بخش نامه داره شماره بخش نامه هم قید کند.

  [پاسخ]

  طهورا در ساعت ۵:۴۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  درصورتي كه فصل سوم رو خريد زده باشيم وبخواهيم اصلاح نماييم وخريد برگشت خورده باشه در صورتهاي فصلي. امكانش هست يانه .لطفا راهنمايي نماييد تشكر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۴۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله در فرمهاي مربوطه آنرا به عنوان برگشت نمايش مي دهيد.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با عرض سلام واحترام لطفا در مورد کمتر یا بیشتر ازحد نصاب بودن توضیح دهید

  [پاسخ]

  narges در ساعت ۱۲:۵۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  باسلام و خسته نباشيد خدمت شما.
  من حسابدارى شرکت توليدى رو قبول کردم که حسابهاى سال ۹۳رو انجام ندادن و براى سال ۹۳معاملات فصلى رو رد نکردن و فصل زمستان رو ارزش افزوده رو صفر رد کردن, مى خواستم بدونم:
  ۱-آيا امکان اصلاح يا فرستادن معاملات فصلى و ارزش افزوده وجود دارد ؟
  ۲-اگر اين امکان وجود ندارد ,چقدر مشمول جريمه هستيم؟
  ۳-الان که ارزش افزوده رد نشده, آيا ثبت خريد و فروش در دفاتر با ماليات و ارزش افزوده باشد يا خير ؟

  درضمن بايد اضافه کنم حجم فعاليت شرکت خيلى کم هست در کل. سال ۹۳ ۴يا۵فاکتور فروش وجود دارد ولى چون مبلغ فروش بالا است, طبعا افزوده زيادى تعلق ميگيرد.

  باسپاس فراوان از راهنمايي هاى شما.

  [پاسخ]

  بیات در ساعت ۷:۴۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  سلام.شرکت پیمانکاری ابنیه دارم با سال تاسیس ۱۳۵۷که مجری ذیصلاح نطام مهندسی را در سال ۹۱ به ان اضافه کرده ام.حال جهت تمدید پروانه نیاز به مفاصا حساب دارم.دارایی میگوید باید ارزش افزوده تایید کند.به ارزش افزوده رفتم مشمول مرحله یک شده ام و تا سال ۹۲ مبلغ ۱۴میلیون باید بدهم.۴ میلیون نقد دادم ولی برای تقسیط میگویند چک شدکت باید باشد و چک شخص مدیر عامل قبول نیست.شرکت هم بدلیل چک برگشتی دسته چک ندارم حال دو سوال ۱.ایا الزاما باید چک شرکت باشد یا قانون در این مورد ساکت بوده و چک مدیر عامل قبول است؟۲.ایا باید حتما تسویه ارزش افزوده را ببرم با دارایی میتواند بعد ثبت نام ارزش افزوده و پرداخت ۲۵ درصد مفاصا ۱۸۶ صادر نماید؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۴۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  ببينيد به اين شكل قبول ميكنند كه شما چك را صادر كنيد و پشت آنرا شركت مهر و امضاءكند؟
  سوال دومتان بي اطلاعم.

  [پاسخ]

  kashkoli در ساعت ۱۱:۱۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام..شرکت ما بسته بندی گوشت و مرغ ک ۷شعبه درسطح شهر داره(شعبه =مغازه) و ما نود درصد فروشهامون ب مغازه هاست..
  چطوری باید گزارش فروش فصلی پیدا کنیم؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۲۳ ب٫ظ:

  سلام
  با اخذ شماره ملی خریدار برای خریدار حقیقی و شناسه ملی یا شماره اقتصادی خریدار برای خریدار حقوقی با مراجعه به سامانه ارسال معاملات نسبت به ارسال گزارش فروش اقدام نمایید .
  ضمنا” در سامانه یادشده نحوه و چگونگی آن اعلام گردیده است .

  [پاسخ]

  محمدی در ساعت ۴:۲۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  سلام اارسال لیست حقوق (كاركنان) مالیاتی ماه خرداد بس از مهلت آن چه عواقبی دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۵۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  باعث اعمال ۲% جریمه نسبت به جمع حقوق خواهد شد.

  [پاسخ]

  سازگار در ساعت ۱۰:۴۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام.در صورتی که گزارشات فصلی ۴ دوره یک سال بطور منظم ارسال شود آیا نیازی به ارسال اظهارنامه الکترونیکی عملکرد مشاغل(در خرداد ماه سال بعد) خواهد بود؟

  [پاسخ]

  ژاله پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۹۴ ۶:۲۲ ب٫ظ:

  با عرض ادب و سلام.ایا ناشران و کتابفروشان که معاف از مالیات هستند باید گزارشات فصلی ارایه دهند یا خیر؟بسیار ممنونم اگر جواب دهید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۵ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  معافیت باعث عدم انجام تکالیف نمی شود.

  [پاسخ]

  سیپیده در ساعت ۴:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام
  قبوش پرداختی آب و برق و بیمه نامه مسئولیت بدنی با احتساب ارزش افزوده است آیا باید آنها را در اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی بزنیم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱:۰۸ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  اگر مشمول قانون و ثبت نام کرده اید بله اظهارنامه ارزش افزوده قید کنید.

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۲:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام و عرض ادب
  آیا در صورت معاملات فصلی بیمه سهم کارفرما وارد میشود؟

  [پاسخ]

  محمد درودی نیا پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۳۰ ق٫ظ:

  سلام خیر

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۲:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  هم چنین مالیات پرداختی بابت ماده ۱۰۴ نیز به همین صورت آیا باید آنرا در معاملات فصلی بیاوریم ؟ باتشکر از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما میگذارید

  [پاسخ]

  محسن برنجی در ساعت ۶:۲۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام
  مالیات بر درآمد شرکت اینجانب از طریق علی الراس و به استناد به سامانه انجام شده است.
  شرکت اینجانب توزیع مواد غذایی میباشد.
  شرکت تولید کننده مبلغ ۴۲میلیارد ریال فروش و ۱۲ میلیارد ریال هم برگشت از فروش.
  برایمان در سامانه گزارش داده است.
  اداره دارایی مارا بر اساس ۴۲ میلیارد ریال علی الراس کرده است.و میگویند برگشتیه مورد قبول نیست.
  من را رهنمایی کنید که چه کار کنم.
  با تشکر

  [پاسخ]

  رامین مرتضوی در ساعت ۱:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  باسلام
  آیا شرکتهای مسئولیت محدود و یا سهامی خاص که رسما اعلام عدم فعالیت نموده اند می بایست مالیات پرداخت نمایند؟درصورتیکه پس از اعلام عدم فعالیت ، فعالیت مالی نداشته و پیگیری و اقدامی نیز در اداره مالیات انجام نداده باشند .

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۲:۴۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید که جواب سوالات را می دهید لیکن برخی از جواب ها صحیح پاسخ نداده اید بندگان خدا را با مشکل مواجه نکنید .
  سوال : اگرشما لیست خریدو فروش خودرا بموقع ارسال نموده باشید وبعددومورد فروش تعدیل شده ویا تخفیف داده اند بایستی چکارکنید ؟ متشکرم

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۱۲:۳۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام
  مبلغ حداقل فروش که در گزارش فصلی باید رد کنیم براساس چه مواردی که نشون بده شرکت داره کار میکنه و حقوق میده نباید از یه مبلغی کمتر باشه و بر چه اساس باید میزان مبلغ خرید رو رد کنیم چون ما خرید رسمی نداریم و باید امتناع رد کنیم

  [پاسخ]

  هادی روح پرور در ساعت ۴:۲۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام بنده یه شرکت پیمانکاری دارم که سال۸۴تاسیس و تا ۸۹فاقد فعالیت بوده.از ۸۹تا۹۲با شهرداری قرارداد داشتم نزدیک به ۵۰۰میلیون.و از۸۹مجری ذیصلاح نظام مهندسی ساختمان هم بوده شرکتم.و من تا الان ثبت نام ارزش افزوده نداشتم.الان رفتم شهرداری میگه گواهی ثبت نام ارزش افزوده بیار ما مبلغ رو بهت میدیم.میخواستم بدونم اون مبلغ رو ارزش افزوده قبول میکنه و یا جریمه دیر کرد ازش میگره و اگه جریمه میگره چقد هستش.و برای مجری ذیصلاح الان چقد جریمه میگره.آیا راهی هیست که معاف شم.ممنون میشم پاسخ بدید

  [پاسخ]

  محسن خوبیاری در ساعت ۲:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام و احترام”
  اگر شخصی یا شرکتی کار خدماتی برای شرکت ما انجام داده باشد و ما ۳% مالیات تکلیفی را کسر و به دارایی پرداخت نماییم آیا دیگر نیازی به گزارش خرید فصلی (خرید خدمات) میباشد؟اگر از شرکتی در خرداد ماه خرید داشته باشیم و در مرداد پرداخت کنیم لحظه خرید ثبت شود یا لحظه پرداخت؟و تاریخ ثبت فروشنده برای ما اهمیت دارد؟با تشکر فراوران از راهنماییتان

  [پاسخ]

  امین در ساعت ۹:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام،من یک شرکت ثبت کردم و کد اقتصادی هم نگرفتم و هیچ فعالیتی هم با آن شرکت ندارم آیا شامل مالیات میشم و باید اظهارنامه بدم؟ با تشکر

  [پاسخ]

  نصيري در ساعت ۲:۳۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با سلام
  ميخواستم بدانم شركت ثبت شده در منطقه آزاد كيش هم مشمول ق ماده ۱۶۹ است يعني ملزم به ارائه گزارش خريد و فروش هست؟
  در ضمن شركتهايي كه در كار ساخت و ساز آپارتمان هستند بايد فروش ملك و آپارتمان را گزارش دهند؟
  باتشكر

  [پاسخ]

  شهروز پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۰ ق٫ظ:

  باسلام واحترام
  اگر شرکتی که دفترمرکزی درتهران دارد ومعالاتی در منطقه آزاد انجام میدهد جهت استفاده ازمعافیت مالیاتی می بایست اظهارنامه و دفاتر قانونی مربوط به شعبه خود درمنطقه آزاد رو به واحدمالیاتی همان منطقه آزاد تسلیم کند؟ آیا اگر درمنطقه آزاد شعبه ای به ثبت همراه بامجوز فعالیت نرساند بازهم معاملات صورت گرفته درمنطقه آزاد(رینگ صادراتی) مشمول معافیت مالیاتی مناطق آزاد خواهد شد؟

  [پاسخ]

  شادی در ساعت ۱:۲۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام و خسته نباشید،
  یه سوال از خدمتتون داشتم ، آیا هتل ها در سال ۹۴ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟ اگر اینطور هست آیا بخشنامه مربوط به اون توی سایت شما هست یا از کجا میتونم تهیه کنم؟ ممنون از لطفتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۸ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۱ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  ماچنین بخشنامه ای را مشاهده و منتشر نکرده ایم.
  استناد شما به چیست؟

  [پاسخ]

  شادی پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۴ ۵:۱۶ ب٫ظ:

  بله میدونم که شما منتشر نکردید فقط سوال کردم که آیا چنین چیزی وجود داره یا خیر چون من از جایی شنیدم که همچین قانونی برای هتل ها هست اما هرچقدر گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم خواستم بدونم شما اطلاعی دارید؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۰:۱۸ ق٫ظ:

  نه متاسفانه از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاعیم.لطفا چنانچه سرکار سابقه ای کسب کردید به اطلاع ما هم برسانید تا در سایت اطلاع رسانی شود.
  باتشکر

  حمید در ساعت ۱۱:۴۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام و تشکر پیشاپیش
  ۱- آیا اهدای محصول در صورت معاملات فصلی TTMS باید احراز شود ؟ و آیا ارزش افزوده به این کالا اضافه میشود ؟
  ۲- در خرید های بدون فاکتور یا بدون فاکتور رسمی (مطابق قانون مالیاتی) که اطلاعات فروشنده از قبیل شناسه ملی ،شماره ملی،کد اقتصادی محرز نیست و توسط کارپرداز شرکت خرید انجام شده و سند حسابداری آن طرف جز هزینه های ارسالی در لیست تنخواه گردان میباشد را چطور باید در فایل صورت معاملات فصلی TTMS ارسال کرد؟
  پیرو سوال قبلی خدمت شما عرض کنم که در صورت ارسال فاکتور خرید در گزارش فصلی بنام شخص کارپرداز شرکت و با ثبت کد ملی وی آیا مشکلی متحمل شخص نمیشود؟
  بازم ممنون اگر امکانش باشه راهنمایی کنید
  تشکر مجدد

  [پاسخ]

  امید بیگی در ساعت ۵:۲۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام
  اگر در دوره ای هیچ گونه خرید و فروش نداشته باشیم ایا باز هم باید صورت حساب دوره ای را پر کنیم
  اگر باید صورتحساب را ارسال کنیم راهنمایی کنید چطور میتوتن صفر ارسال کرد
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۴ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  اگر طی دوره گردشی نداشتید طی نامه ای این موضوع را به حوزه مالیاتی خود اعلام کنید.

  [پاسخ]

  نسیم در ساعت ۹:۱۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  اگر در سال ۹۴ دوره اول اشتباها سال ۹۳ را به جای ۱۳۹۴ بزنیم و برایه دوره تابستان متوجه بشویم باید چکار کنیم؟ایا ویرایش سال دردسر زیادی دارد باتشکر

  [پاسخ]

  معانی در ساعت ۹:۱۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با سلام و احترام

  با توجه به اینکه در رستوران فروش بدون در دست داشتن اطلاعات اشخاص می باشد آیا فقط باید گزارش خرید را رد نماییم . با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را مرور کنید:
  اینجا

  [پاسخ]

  معانی در ساعت ۹:۱۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  برای تحریر دفاتر درامد و هرینه مربوط به بند ب همان روال دفاتر قانونی شرکتها از نظر مهلت زمانی درج اسناد مطرخ می باشد و در هنگام رسیدگی اسناد مورد بازرسی قرار می گیرد . با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  لینک زیر را مطالعه کنید:
  اینجا

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت ۸:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام
  درگزارشات خرید شرکت های پیمانکاری چه خریدهای باید ثبت شوند مثلا موادومصالح و…

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۹ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خرید هایی که برای پروژه و شرکت انجام میشود.

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت ۹:۱۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  سلام
  لطفا بفرمائید که برای قسمت فروش پیمانکاری ایا در مبلغ ناخالص منظور این است که مالیات وبیمه و سپرده را از صورت وضعیت کم کرده و بعد ثبت شود و با ارزش افزوده جمع شود یا مبلغی از صورت وضعیت کسر نمی شود
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۱ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  برای پیمانکاری لیست قراردادها را تنظیم و ارسال کنید.

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۱۰:۵۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام
  در صورتیکه معاملات فصلی در سامانه ثبت شده اند و لی ثبت نهایی نشده باشند چه عواقبی خواهد داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  ناصر در ساعت ۳:۲۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام
  در گزارش فصلی قبوض مختلف پرداختی شرکت و شارژ های شهرک ها باید در قسمت خرید آورده شود؟؟؟؟

  متشکر می شوم اگر بنده را راهنمایی نمایید چون این موارد را تا کنون در گزارش نیاورده ام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۹:۴۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا بخشنامه زیر وکامنتهای آنرا بررسی کنید:
  اینجا

  [پاسخ]

  زارعی در ساعت ۱:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  سلام
  نحوه ثبت گزارش خرید و فروش فصلی در شرکت های کشاورزی چگونه است؟
  من الان فقط خرید دارم و مالیات ارزش افزوده خریدها رو صفر میزنم و در سند حسابداری این مالیات را به عنوان پیش پرداخت در نظر نمیگیرم و به بهای تمام شده خریدم اضافه میکنم آیا این روش درست است
  اگر آیین نامه ای در این خصوص وجود دارد ممنون میشم بهم بگید
  لطفا روش صحیح ثبت این مورد را توضیح بدید
  خیلی خیلی ممنون

  [پاسخ]

  سحر در ساعت ۱۰:۳۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام
  برای ارسال گزارش خرید و فروش فصلی علاوه بر فاکتور هایی که که ارزش افزوه برای ان ها محاسبه شده شده است فاکتور های غیر رسمی هم باید ثبت کنیم یا نه؟در این صورت برای فروشگاه هایی که کد اقتصادی یا ملی ندارند یا از دادن کد امتناع میکنند چه باید کرد؟برای ثبت قبوض آب و برق و …. چه باید کرد؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  با تشکر

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۵:۴۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  سلام
  میخواستم بدونم بخشنامه ای در خصوص اشخاصی که برخی از معاملات خود را که طرف مقابل در گزارش فصلی اعلام کرده ولی در دفاتر ثبت نشده که در آن اظهار شده باشد هر شخصی که معاملات را در دفاتر خود ثبت نکرده باشد فقط نسبت به آن قسمتی که اعلام نکرده علی الراس خواهد شد وجود دارد؟
  ممنون میشم اگر شماره بخشنامه را هم برام بفرستید. باتشکر

  [پاسخ]

  قدیری در ساعت ۱۰:۱۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام

  آیا زعفران معاف از مالیات وعوارض است؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۴۴ ب٫ظ:

  باسلام واحترام
  بله

  [پاسخ]

  عباسیان در ساعت ۱۰:۴۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  سلام خدمت دوستان

  من ی سوال دارم

  من توی فاکتور فروش رسمی ( با ارزش افزود ) هزینه حمل و بارگیریرو آوردم اما تو قسمت مالیات و ارزش افزوده مبلغی ننوشتم یعنی روی هزینه مالیات نگرفتم و فقط روی جنس فروخته شده ۹ % ارزش افزوده لحاظ کردم ( فاکتور رسمی و با تمام اصول و قوائد رعایت شده )
  حالا مشکلم اینجاس که توی گزارش فصلی و گزارش ارزش افزوده چجوری باید اقدام کنم؟

  این هزینه باید تو گزارشات فصلی لحاظ بشه یا نه؟
  توی ارزش افزوده چطور؟
  به چه شکلی؟

  قبلا از اینکه راهنماییم میکنید ممنونم

  [پاسخ]

  ﺳﻤﻴﺮا در ساعت ۱۲:۴۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  ﺳﻼﻡ.اﻳﺎ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺶ اﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭘﺎﻙ ﺷﻮﺩ??

  [پاسخ]

  خیرخواه در ساعت ۱۱:۳۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  برای خرید از شرکت خارجی که کد اقتصادی و آدرس آن شرکت را ندارم در هنگام ارسال گزارش فصلی مشکل دارم
  لطفا راهنماییم کنید

  [پاسخ]

  ژاله در ساعت ۶:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با عرض سلام ایا ناشران و کتابفروشان که معاف از مالیات هستند باید گزارشات فصلی ارایه دهند یا خیر؟

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت ۸:۰۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  با سلام حسابدار شرکتم در گزارشات فصلی درآمد شرکت را به اشتباه خیلی خیلی بیشتر ثبت نموده است. آیا مالیات را طبق این معاملات فصلی تشخیص می دهند؟

  [پاسخ]

  mahdis در ساعت ۳:۳۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  با سلام
  من تو یه شرکت بازرگانی کار میکنم و برای صورت معاملات فصلی سال ۹۳ و ۹۴ گزارش دقیق خرید و فروش معاملاتم رو ارائه کردم ولی نمیدونستم که گزارش هزینه هامو هم باید بدم چون از کارمند دارایی که پرسیدم گفت هر نوع خریدی که ثبت میکنی و من چون هزینه هایی مثل آبدارخانه اجاره ملزومات یا قبض آب و برق رو به عنوان خرید ثبت نمیکردم چون هزینه بودن تو گزارش هام نیاوردم حالا باید چیکار کنم. خیلی نگران شدم تازه ارزش افزوده این هزینه ها که کاملا مشخص نیست.
  لطفا هر چیه زودتر راهنماییم کنید ممنون میشم.

  [پاسخ]

  سنگ در ساعت ۴:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۴

  سلام
  میخواستم بپرسم اگه فاکتوری را که تاریخ آن برج ۷ است در دوره زمستان همان سال در گزارشات فصلی رد کنیم چه مشکلی پیش خواهد آمد؟
  لطفا راهنمایی فرمایید.
  ممنون

  [پاسخ]

  جمشیدی در ساعت ۸:۱۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  با سلام
  اگه فاکتور فروشی در معاملات فصلی پاییز در ttms گزارش شده و در زمستان همان فاکتور ابطال شده لطفاراهنمایی بفرمائید که ابطال فاکتور مذکور را در سیستم ttms چگونه عمل کنیم تا دچار خسارت نشویم و دارایی هم قبول کنه
  ممنون

  [پاسخ]

  حسن زاده در ساعت ۱۱:۲۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  با سلام
  اگر شرکتی تازه تاسیس بوده و تا پایان اسفند ماه فعالت خرید و فروش نداشته باشد ایا باید گزارش خرید و فروش را بدون رقم ارسال کند و یا نیازی به ارسال گزارش ندارد.در مورد اظهار نامه ارزش افزوده هم همین طور اقدام گردد .
  با تشکر

  [پاسخ]

  محمد درودی نیا پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵ ۹:۵۴ ق٫ظ:

  با سلام بله باید ارسال شود مبلغ صفر رد شود دقت شود گزارش فصلی هم رد شود

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۹:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  سلام دوستان عزیز من درسال۹۳یک مغازه را اجاره کردم و ان رابازحمت زیاد تبدیل به میوه فروشی کردم وبه دلیل این که در ان زمان تورم بالا بود حالا یکسری مشکلات دیگر مجبور شدم تعطیل کنم وهر چند که هیچ سودی نکردم بلکه درحدود ۱۰الی ۱۲ ملیون ضرر هم کردم حالا با این که اعلام کردم به اداره مالیات که تعطیل کردم وسال۹۴هم اظهارنامه دادم وبازم اعلام کردم.حالاسال نودوپنج بازم۶۰۰۰۰۰۰تومان برام مالیات اومده.من توی یه شهر دیگه دانشجو هستم ونمیتونم تا۳۰خرداد برم شهر خودم تکلیف چیه؟والا نمیدونم اداره مالیات چه جوری مالیات رو حساب میکنند؟که از مغازه های ورشکسته هم مالیات میخواهند

  [پاسخ]

  فاطمخ در ساعت ۱۱:۵۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  سلام
  در سال گذشته پرداخت به پیمانکار را برااساس درصد پیشرفت کار در خرید وفروش فصلی اعلام کردم ولی متاسفانه در قسمت قراردا د ها اعلام نکردم و در لیست ثبت خرید اعلام کردم ایا این عمل باعث مشکلی خواهد شد ؟

  [پاسخ]

  محمد درودی نیا پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵ ۹:۵۹ ق٫ظ:

  کارشناس مالیاتی شما تمام فایل هایی که درtax آن قرار بگیرد بررسی میکند گزارش فصلی ها دربررسی اظهارنامه مورد استفاده قرار میگیرد

  [پاسخ]

  مصطفی در ساعت ۱۲:۴۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  سلام
  اگر ما با شرکتی قراردادی بستیم در سال گذشته و اون قرارداد هم به اداره دارایی اعلام کردیم ولی از بابت اون قرارداد هنوز پرداختی نداشته ایم، بنا بر درخواست طرف قرارداد آیا امکان فسخ قرارداد وجود دارد؟ در مورد نحوه عملکرد در خصوص قرارداد فرستاذه شده به دارایی باید چکار کرد؟؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۵ ۷:۴۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  رونوشتی از مکاتبات فسخ قرارداد رابه دارایی هم بفرستید.

  [پاسخ]

  رسپینا در ساعت ۲:۵۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  سلام
  لطف می کنید لیست هزینه هایی که باید در گزارش فصلی خرید و فروش آورده شود را ذکر کنید؟ یا منبعی که دقیقا این موارد را توضیح داده باشد. زیاد دنبال این مورد گشتم اما پیدا نکردم.
  مثلا هزینه های آبدارخانه و پذیرایی و …

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۵ ۶:۲۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  لینک زیر موارد استثنا را قید کرده پس هرچه نیامده مشمول اظهاراست:
  اینجا

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت ۰:۳۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  با سلام و تشکر ویژه بابت وقتی که میگذارید
  حد نصاب سال ۱۳۹۵ در گزارشات خرید وفروش چقدر است ؟ منظورم این عددی است که سال ۹۴ ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال بود ۰

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۸ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۴ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  هنوز بخشنامه ای به صراحت دراین خصوص صادر نشده است و یا ممکن است ما از آن بی اطلاع باشیم.
  ضمن اینکه هنوز ارسال این گزارش درسال ۹۵ سررسید نشده است لذا به احتمال زیاد این موضوع را بخشنامه کنند.

  [پاسخ]

  شيوا در ساعت ۸:۱۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  سلام خسته نباشيد شركتي كه تازه ساله ٩٤ به ثبت رسيده و تقريبا هيچ رويداد مالي غير از چند هزينه جزئي ندارد نيازي به ارسال اظهار نامه دارد يا خير و به چه نحو بايد اظهارنامه ارائه يدهد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۹ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۱۴ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله بنا گردش رویدادهایی که فرمودید اظهار نامه تنظیم و ارسال کنید.

  [پاسخ]

  نسترن در ساعت ۹:۲۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  سلام خسته نباشید
  ممنون بابت اطلاعاتتون
  شرکتی در سال ۹۴ هیچ گونه گزارش فصلی رد نکرده. در سال ۹۵ میتواند گزارش فصلی سال قبل را رد کند؟ قرارداد هایی که بابت ارائه خدمات به شرکت های دیگر می شود و منجر به کسب درآمد می شود باید در گزارشات فصلی اعلام شود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۰ام, ۱۳۹۵ ۶:۴۹ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  چون بصورت سیستمی می باشد تست کنید که دوره های قبل قابل ارسال است یا خیر
  درهرصورت ممیز می تواند دفاتر ۹۴ شما را رد کند.

  [پاسخ]

  نرگس در ساعت ۱۱:۳۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  با سلام
  يک شرکت مهندسي مشاور هستيم.اگر در يک سال و نيم قرار دادي نداشته باشيم و معاملات فصلي را در اين يک سال و نيم صفر رد کرده باشيم,امکان دارد شرکت را منحل کنند؟چکاري بايد انجام دهيم؟

  [پاسخ]

  رضا امیری در ساعت ۷:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  با سلام
  بنده جنسی رو در اردیبهشت ماه فروختم و چون مشتری تسویه نکرد ,تیرماه خودم ارزش افزوده رو واریز کردم و الان بعد سه ماه یکی از اجناس رو عودت دادن ,الان باید چکار کنم ؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  درقالب سند برگشت از فروش می توانید این رقم را دراظهارنامه بعدی کم کنید.

  [پاسخ]

  محمد درودی نیا در ساعت ۹:۴۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۵

  جوابی بر سوالات دوستان:
  ۱- این فرم مشمول جریمه نمی باشد و عدم تسلیم آن جریمه دارد
  ۲- در شرکت های خدماتی حتما تاکید شود که مبلغ نا خالص درآمد باید به عنوان درآمد ثبت شود
  ۳- اگر مواد اولیه شما مشمول مالیات ارزش افزوده باشد و کالای تولیدی شما مشمول مالیات باشد می توانید این مبلغ را ب عنوان هزینه در نظر بگیرید
  ۴-در این فرم هزینه ها جایگاهی ندارند و فروش یا درآمد جایگاه دارد دقت شود که خرید هم در این فرم هست
  ۵-مالیت ۵ درصد شرکت های خدماتی حذف شده است
  ۶- در این لیست ۶ درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شده و ۳ درصد عوارض که هر کدام قبض پرداختی جداگانه ای دارد
  ۷- دقت کنید صادرات را هم در صورت وجود در جدول دوم ثبت کنید نرخ مالیات کالای صادراتی صفر می باشد

  [پاسخ]

  آزاده در ساعت ۱۱:۴۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  معاملات فصلی سه ماهه سوم سال ۹۵(پاییز)به صورت انلاین را نمی توانم در سایت دارایی ایجاد کنم پیغام می دهد امکان ایجاد ماه و فصل در حال حاضر وجود ندارد چ کار کنم؟/ممنونم

  [پاسخ]

  ف پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۵ ۹:۵۸ ب٫ظ:

  با سلام براي ارسال صورت معاملات فصلي ، پاييز ٩٥ موفق نبودم زيرا براي ايجاد فصل پيغام براي اين فصل و سال امكان ايجاد جديد را ندارد را مشاهده ميكنم، ممنونم ميشم راهنمايي كنيد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۴ ب٫ظ:

  درسایت مطلبی در خصوص درحال بروزرسانی منتشر شده.

  [پاسخ]

  ف پاسخ در تاريخ دی ۱۹ام, ۱۳۹۵ ۸:۱۳ ق٫ظ:

  ببخشيد منظورتون اينه كه بايد صبر كنيم؟

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۹ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۲ ب٫ظ:

  بله

  علی در ساعت ۵:۱۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  فروش خدمات به کارفرما و درقبال آن ارز در خارج از کشور و فروش ارز به صرافی و دریافت ریال سئوال اینجاست که آیا در معاملات فصلی می بایست ۲ فروش یکی فروش خدمات به کارفرما و دیگری فروش ارز به صرافی ثبت نمود باتشکر از دوستانی که بنده رو راهنمایی نمایند

  [پاسخ]

  سعید پاسخ در تاريخ مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۱ ق٫ظ:

  باسلام
  ضمن سوال از کارشناس مالیاتی بجنورد ایشان اعلام کردند برای فروش ارز باید فاکتور صادر کنی و در فصلی نیز اعلام کنی

  [پاسخ]

  شاهرخ در ساعت ۵:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

  با سلام
  شرکتی که دوره مالی آنها میان دوره ای می باشد . درصورتی یکی از فصول آن با دوره بعد آن باشد و ما آن فصل را بصورت کامل به اداره دارایی ارجاع کنیم چه اتفاقی می افتد

  [پاسخ]

  نیلوفر خدائی در ساعت ۱۱:۲۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

  با سلام و خسته نباشید

  سوال: وقتی گزراش فصلی خرید و فروش ارسال میگردد و وجه مابه التفاوت را واریز میکنیم و بر حسب اتفاق متوجه میشویم یک یا دو فاکتور در گزارش وارد نشده و جا مانده است راهی برای اصلاح وجود دارد ؟

  [پاسخ]

  محمد بهینه در ساعت ۸:۲۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۶

  با سلام و احترام و عرض خسته نباشید
  به چه دلیل در مجموع مبلغ کالا و خدمات(در فیلد نمایش جمع کل) میزان تخفیفات لحاظ نمیگردد

  [پاسخ]

  سینا در ساعت ۱۱:۵۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۶

  سلام
  من میخوام معاملات فصلی رد کنم ولی در سامانه وقتی سال و فصل رو مشخص میکنم و دکمه ثبت رو میزنم رکوردی ایجاد نمیشه علتش چیه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۶ ۱۱:۰۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  فعلا ارسال معاملات تا ۱۵ اردیبهشت۹۷تمدید شده وممکن است این مشکلات به این خاطر باشد.

  [پاسخ]

  سلام در ساعت ۲:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷

  باسلام ،
  اگر آخرین روز مهلت ارسال صورت معاملات فصلی جمعه باشد و لیست در روز شنبه ارسال گردد شرکت مشمول جریمه ۱% میشود ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۷ ۱۱:۰۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خیر

  [پاسخ]

  الناز در ساعت ۱۲:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۷

  سلام روز بخیر ، من برای سال ۹۵ حسابرسی بیمه داشتم، بعد از چهار ماه با شرکت تماس گرفته میگه گزارش معاملات فصلی برای ایشون بفرستم؟؟؟ چه ربطی داره که میگه حتما برام بفرستید، مگه گزارش بیمه با معاملات فصلی ربط داره؟

  [پاسخ]

  یاسر در ساعت ۴:۳۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۷

  سلام خسته نباشی خواهشمنداست درمورد معاملات فصلی ۹۶ تا پایان سال جاری تمدید ش کنید چون که بیشترین شرکتها با تاخیر ارسال کردند وبعضی ها هنوز ارسال نکردند

  [پاسخ]

  سپیده در ساعت ۸:۴۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۸

  سلام روزتون بخیر…
  رسید برگه پستی دفتترپیشخوان خدمات دولت و بخش خصوصی رو در آمار فصلی در فرم گزارش خرید باید لحاظ کنم؟
  کد ملی یا شماره اقتصادی هم نداره
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴ ب٫ظ:

  باسلام واحترام
  موارد عدم شمول در لینک زیر قید شده
  هرچه نیست باید اظهار بشه
  اینجا

  [پاسخ]

  مهران در ساعت ۱۰:۴۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۸

  باسلام
  آیا قبوض خدماتی (برق ، گاز ، آب و تلفن) باید در معاملات فصلی ارسال شود ؟ چون شرکتی که من حسابدارش هستم عمده هزینه کارخانه ، هزینه برق هستش
  ممنون میشم راهنمایی کنید .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۸ ۰:۰۰ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: