ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خریدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱)

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۹ و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که مبادرت به درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار دی ماه سال ۱۳۷۱ گردیده ، ضمن تاکید مجدد بر صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات مطابق نمونه آگهی شده با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ( مقررات شماره اقتصادی ) بدینوسیله باطلاع می رساند اشخاص حقوقی و شرکتهایی که به امر ساخت ، تولید ، مونتاژ ، توزیع و فروش هر گونه کالا و نیز کارهای خدماتی و پیمانکاری اشتغال دارند ، شرکتهای وارد کننده کالا ، اشخاص حقیقی کارخانه دار ، دارندگان کارت بازرگانی و عمده فروشان ( بنکداران ) مکلفند از اول سال ۱۳۷۶ خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات ( فروش ، خرید و خدمات ) خود را به یکی از دو طریق ذیل تسلیم نمایند :

۱ – کلیه اشخاصی که سیستم فروش آنها مکانیزه می باشد لازم است معاملات فصلی خود را روی محیط های کامپیوتری مطابق با اقلام اطلاعاتی مندرج در فرم نمونه تا ده روز بعد از پایان فصل در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند .
تذکر : دستورالعمل ارائه خلاصه معاملات فصلی بصورت مکانیزه از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی قابل تهیه می باشد . آندسته از مودیانی که تمایل به داشتن سیستم فروش مکانیزه دارند لازم است سیستم مورد نظر قبلا” با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ گردد .

۲ – سایر اشخاص فوق الذکر مکلفند میزان معاملات خود را بصورت فصلی مطابق فرم نمونه تهیه و ظرف مدت ده روز بعد از پایان فصل به مراجع یادشده مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند.
در تهیه و ارسال لیست های مورد اشاره موارد ذیل دقیقا” رعایت گردد :
الف – لازم است فرم نمونه به تفکیک مشتری و نوع کالا و خدمات فروش رفته و تهیه و ارسال شود و همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود .
ب – در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا” چیزی نوشته نشود.
ج – در ستون نام خریدار / فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل قید گردد .
د – در ستون شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده / خریداری شده و همچنین نوع خدمات ارائه شده بصورت کامل معرفی گردد و از بیان اختصاری نوع کالا و خدمات خودداری گردد .
ه – شرکتهایی که فعالیت آنها عمدتاً ارائه خدمات می باشد در ستون مربوط به شرح کالا و خدمات صراحتاً نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص نمایند.
و – کلیه اشخاص فوق الذکر مکلفند لیستهای خرید ، فروش ، پرداخت و دریافت خود را به تفکیک تهیه و تنظیم و تحویل نمایند.
ز – کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت قراردادهای خود را بر اساس فرم نمونه تکمیل و اعلام نمایند.
ح – کلیه اشخاص حقیقی / حقوقی مکلفند لیست کلیه قراردادهای مربوط به اجاره و انبارداری و . . . را به ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
- حوزه های مالیاتی نیز مکلفند در صورت عدم ارائه اطلاعات مربوط به هریک از مندرجات این اطلاعیه از ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات مالیاتی به اشخاص مزبور خودداری نمایند.
تبصره :
- کلیه صادرکنندگان ، بیمارستانها و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن مکلفند فقط لیست خریدهای خود را اعلام نمایند.
- کلیه وارد کنندگان مکلفند فقط لیست فروشهای خود را اعلام نمایند . در صورت عدم صدور صورتحساب فروش کالا و یا عدم ارسال فهرست خلاصه معاملات ( فروش ، خرید ، خدمات و قرارداد ) مطابق فرمهای نمونه و همچنین صدور یا ارائه فرمهای خلاف واقع ازسوی مودیان مالیاتی مشمول مقررات ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . بدیهی است با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

” ماده ۲۳۰ ق .م .م مصوب ۱۳۶۶ ”
در مواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .

روابط عمومی و ارشاد
وزارت اموراقتصادی و دارایی

—————————————————————————————————————————————

شماره: ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱

تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶

اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیرالانتشار دی ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خریدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکیدبر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند:

۱- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد.

۲- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.

۳- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دریک ردیف درج واز تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود.

۴- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است.

۵- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.

۶- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند.

۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است .

۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم

درمواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی

توجه : برای دریافت فرمهای نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی مراجعه نمایید.

—————————————————————————————————————

- بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)

- بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم + مهلت ارسال گزارشات فصلی)

- بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی+فرمهای گزارش خرید و فروش)

- آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

- فرم گزارش خرید فصلی

- فرم گزارش فروش فصلی

- فرم گزارش دریافت و پرداخت قراردادها

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹
 • ۲۶۳ نظر
 • آمار :
 • تاریخ: فروردین ۱۳۹۰

  با سلام
  من چند وقت پیش در یک سیمینار مالیاتی شرکت کردم و درآنجا ذکر شده که بخشنامه مربوط به تحویل گزارش فصلی خرید و فروش در دیوان عدالت اداری منحل شده است . پس چرا شما هنوز این بخشنامه را در سایت خود نشر می دهید. خواهشمند است در صورت اجرای مجدد این قانون مراتب را اعلام فرمایید . با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵م, ۱۳۹۰ ۴:۴۸ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز
  احتمالا منظور شما لغو گزارشات سه ماهه تراز دفاتر مکانیزه به استناد این بخشنامه نیست؟
  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87813%D8%8C814%D9%85/
  باتشکر

  [پاسخ]

  حداد در ساعت ۱۰:۴۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  سلام
  آیا در صورت عدم تحویل به موقع این گزارش، شرکت مشمول جریمه میشود؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲م, ۱۳۹۰ ۴:۲۰ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  لطفا مروری بر ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم واین تاپیک داشته باشید:
  http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,6675.0.html
  بااحترام

  [پاسخ]

  حداد در ساعت ۵:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  تشکر از شما
  با این حساب برای تاخیر جریمه ای در نظر گرفته نشده و فقط عدم تحویل مشمول جریمه ۱ درصدی خواهد بود.

  با احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۳م, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۱ ق.ظ:

  عرض سلام حضور سرکارخانم حداد
  بله تاخیر درارسال ، عواقب ریالی ندارد ولی درصورتی که مودی دارای دفاتر قانونی باشد ، ممیز می تواند به استناد آیین نامه تحریر دفاتر ، دفاتر را رد کند و برای سایرین جریمه ۱% پیش بینی شده است.
  باتشکر

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت ۵:۵۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام
  اگه میشه نرم افزار یا فایلی تحت اکسل برای ما آماده کنید تا بتوانیم این لیست ها را به دارایی با همین فرمت تحویل دهیم
  با تشکر
  ………………………….
  آیا فعلا که اینطور نرم افزاری نیست درسته ؟؟؟؟ درسایت وجود نداره ؟
  بدرود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۷م, ۱۳۹۱ ۶:۴۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله چنین نرم افزاری درسایت موجود نیست.

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت ۸:۱۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  ببخشید اگه میشه تا آخر این ماه به فکر تهیه این فایل باشید و خیلی نیازمند شرکت ها و اشخاص خواهد بود .
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۸م, ۱۳۹۱ ۸:۱۹ ق.ظ:

  باسلام و تشکر
  پیشنهاد میکنم شما زحمت تهیه آنرا بکشید تا در دانلود سنتر تخصصی حسابداری منتشرکنیم و جمع زیادی از همکاران از آن استفاده کنند.

  [پاسخ]

  امید مهیا در ساعت ۷:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام امروز جهت تسلیم گزارش معاملات فصل بهار سال ۱۳۹۱ به واحد نظارت وپیگیری شهرستان کرج مراجعه نمودم لیکن انان از دریافت لیست خودداری نموده واذعان داشتند که باید از طریق سایت ارائه گرد با توجه به اینکه این سایت هنوز راه اندازی نشده . باید جکار کنیم با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۷م, ۱۳۹۱ ۷:۴۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  تاجایی که بنده اطلاع دارم و بقول شما ، هنوز ارسال این فرم بصورت الکترونیکی مرسوم نشده لذا به نظر بنده فرم را با پست سفارشی(ترجیحا دوقبضه) و در موعد مقرر ارسال بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۳۱م, ۱۳۹۱ ۵:۳۴ ب.ظ:

  پاسخ جناب آقای غلامپور:
  با سلام / باستناد دستور سازمان امور مالیاتی مندرج در بند ۱ – ۵ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ارائه فهرست معاملات فصلی ” البته تنظیم شده در محیط رایانه ای برابر فرم نمونه پیوست دستورالعمل ” به اداره امور مالیاتی منعی نداشته فلذا اقدام واحد نظارت و پیگیری … توجیه قانونی ندارد .
  توصیه می شود فهرست تنظیم شده را طی نامه ای مجددا” ارائه و در صورت عدم دریافت از ناحیه واحد مربوطه ، در اجرای ماده ۱۷۸ ق.م.م بوسیله پست اقدام به ارسال آن نماید .

  [پاسخ]

  آروندی در ساعت ۳:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  دوستان سلام
  آیاوجوه پرداختی باکسر ۵% مالیات تکلیفی به موسسه حسابرسی باید تو گزارش فصلی به سازمان امورمالیاتی گزارش کنیم ؟؟؟
  ممنون از پاسخ دوستان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸م, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۸ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  اگر این پرداختی ها درقالب قرارداد است به نظر بنده بایستی در دوره های سه ماهه و بصورت تجمیعی(فرم گزارش دریافت و پرداخت فصلی قراردادها) این عملیات را گزارش کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مازیارعمران راد در ساعت ۸:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  تاکی فرصت هست گزارش سه ماهه خریدوفروش ارسال گردد چون هنوز سایتی دراین مورد مشخصی نمیباشد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸م, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به این بخش از بشخنامه توجه کنید:
  ۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود.

  [پاسخ]

  سلیمی در ساعت ۸:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  ۱-درارائه لیست خرید فقط بایدخریدهای داخلی رااعلام کردیا واردات کالاهم بایداعلام شود؟
  باتشکرازشما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲م, ۱۳۹۱ ۹:۵۳ ق.ظ:

  باسلام
  دراین لیست خرید های داخلی و با تبدیل اقلام واردتی به ریال ، ثبت می شوند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مقدم در ساعت ۱:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  دو روز دیرکرد در ارائه لیست خرید و فروش فصلی چه عواقبی دارد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۳م, ۱۳۹۱ ۸:۴۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  مطابق با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، جریمه ی این موضوع معادل ۱% معاملاتی است که فهرست آن به سازمان ارائه نشده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  خانم دینکانی در ساعت ۳:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام .
  در مورد گزارشات ماده ۱۶۹ چندتا سوال داشتم.
  ۱- قرارداد حق الوکاله را باید در گزارشات قراردادها بیاریم ؟ هر مبلغی که باشه ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۴م, ۱۳۹۱ ۸:۴۵ ق.ظ:

  با سلام
  بله این قرارداد ها هم مشمول اعلام اطلاعات هستند.
  بخشنامه های جدید را دراین مسیر ببینید:
  بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمدپور در ساعت ۴:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید
  در گزارشات فصلی همه نوع خرید و فروش باید ثبت بشه مثلا قبوض برق و آب و گاز و اینکه خریدها و فروشها باید با گزارش ارزش افزوده ارائه شده همخوانی داشته باشه یا مشکلی نیست و کلا منظور چه خریدهایی رو باید ثبت کرد ممنون از پاسخگوییتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵م, ۱۳۹۱ ۸:۳۸ ق.ظ:

  سلام و عرض ادب
  عواملی دراین فرمها ثبت می شوند که باعنوان گزارش تطبیق داشته باشند بنابراین مثلا درگزارش خرید، قبضهای مورد اشاره جایگاهی ندارند.
  ازآنجایی که در فرمهای جدیدستونی مجزابرای مالیات ارزش افزوده درنظر گرفته شده به نظر می رسد تطبیق این موضوع هم مورد پیگیری این سازمان باشد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  چراغی در ساعت ۵:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  د رگزارشات خرید و فروش فصلی خرید خارجی باید به قیمت تمام شده ثبت شود و یا به رقم برگ سبز ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵م, ۱۳۹۱ ۸:۳۱ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده به قیمت برگ سبز و چنانچه بهای تمام شده این خرید شامل عوامل دیگری که قابل گزارش درفرم خرید باشد ، هرکدام از آنها هم بطور جداگانه گزارش می شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فخری در ساعت ۱۰:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  من هنو ز گزارش خرید . فروش رو ارسال نکرده م ادرس جهت ثبت نام ندارم

  [پاسخ]

  شرکت دامنه سهند تبریز در ساعت ۱۲:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام
  فروش محصولات شرکت به مغازه های هر شهر توسط گروه پخش فروخته میشود در این صورت ثبت اسامی مغازه دار ها به تعداد خیلی زیاد مشکل خواهد بود و در مورد خرید مواد اولیه مثلا شیر خام از دامداران چطور باید عمل کرد لطفا راهنمائی فرمائید
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰م, ۱۳۹۱ ۷:۱۵ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  این لیست به صورت سه ماهه تهیه میشود لذا جمع فروش این سه ماه به مغازه ها دریک قلم قید می شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مائده در ساعت ۲:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  سلام
  با توجه به وضعیت شرکتی که مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ روز بعد از هر فصل باید رد کند گزارش خرید و فروش این شرکت تا کی مهلت دارد؟گویا تاریخ ان تا ۱۵ روز بعد از همان فصل تغییر کرده؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۰م, ۱۳۹۱ ۸:۰۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  گزارشات خرید و فروش و قراردادهاتا یکماه بعد از پایان همان فصل مهلت دارد.
  برای اطلاع از آخرین بخشنامه به این مسیر مراجعه کنید:

  بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۲:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام خدمت مدیر و همکاران محترم سایت
  اگر شرکتی د رلیست ارزش افزوده فروشی را اعلام کند ولی خریدار آن را اعلام نکند،برای شرکت بار مسئولیت دارد.
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۷م, ۱۳۹۱ ۹:۰۶ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  قاعدتا” تبعات این موضوع متوجه خریدار است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آریا در ساعت ۳:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام
  با توجه به اینکه ارائه آمار خریدهای خارجی نیز در گزارش فصلی الزامی می باشد.
  اگر آمار واردات بهار اعلام نشده باشد،میتوان آنها را در گزارش تابستان اضافه نمود ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  ابراهیمی در ساعت ۱۰:۱۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  ورود اطلاعات قرارداد شامل چه قراردادهای میباشد قراردادهای فروش و قراردادهای دیگرشامل سرویس ، اطلاعات امتناع منظور چیست ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۷م, ۱۳۹۱ ۸:۴۵ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده همه ی قراردادهای شما شامل درج درلیست می باشد.
  به نظرم اطلاعات امتناع شامل مواردی است که طرف حسابهای شما از ارائه آن خودداری کرده اند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حیدری در ساعت ۷:۵۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام کسی از دوستان نرم افزار آفلاین ارسال اطلاعات خرید فروش فصلی ورژن جدید را داره؟؟
  لطفا برای بنده میل بفرمائید
  eheidari202@yahoo.com

  [پاسخ]

  عنابی در ساعت ۹:۲۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام
  چنانچه فروشنده ای از ارئه اطلاعات خود ( شماره و کد اقتصادی و…) خودداری نمایند و خریدار نتواند مشخصات فروشنده را در گزارشات خرید خود درج نماید. آیا عطف به ماده ۱۶۹ در این حالت خریدارمشمول جریمه می شود ؟ و در این مواقع خریدار چه باید انجام دهد ؟
  پیشاپیش از راهنمایی هایی که می فرمائید کمال تشکر را دارد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۶م, ۱۳۹۱ ۹:۵۱ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  دراین صورت مطابق با این بخشنامه عمل کنید:
  بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نورایی در ساعت ۱۰:۴۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام
  اگرگزارش خرید سه ماهه اول شرکتی به رقم کمتری اعلام شده باشد امکان اصلاح آن به چه صورت است؟
  پیشاپیش از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۲م, ۱۳۹۱ ۸:۵۳ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  لیست اصلاحی دراین زمینه معرفی نشده(یا ممکن است ما از ان بی خبر باشیم)ولی پیشنهاد میکنم سوابق را به دوره سه ماهه بعد منتقل کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۰:۵۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام در سال ۸۹ یک شرکت به ثبت رساندم وبنا به دلایلی این شرکت به بهره برداری نرسیده و من در جای دیگری مشغول به کار بودم در زمانی که اعلام داشتند که باید کد اقتصادی دریافت شود حتی برای ان هم اقدام نکردم وبا این شرکت هیچ کاری صورت نپذیرفته .
  با این وجود خواستم بدونم که ایا باید برای این شرکت اقدامی در خصوص دریافت دفاتر رسمی ومالیاتی اقدام کنم یا خیر و اینکه تا الان ایا اقدام صورت نپذیرفته شرایط چگونه است ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۱م, ۱۳۹۱ ۹:۲۸ ق.ظ:

  باسلام واحترام
  روال قانونی به این صورت است که بعد از ثبت به سازمان امورمالیاتی مراجعه و تشکیل پرونده دهید وچنانچه قصد انجام فعالیت را ندارید طی نامه ای به این سازمان اعلام کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رها در ساعت ۲:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  آیا هزینه پستی که دارای ارزش افزوده می باشد باید در لیست خرید وفروش فصلی بیاید یا نه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۴م, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله اگر این هزینه ها بنام شرکت باشد میتوانید آنها را محاسبه کنید.

  [پاسخ]

  نیکبخت در ساعت ۱۲:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام
  برای ورود به سایت جهت ثبت گزارش ۳ ماهه خرید و فروش زمستان ۹۱ مشکل دارم و نمیدانم مهلت ارسال تا چه زمانی است. لطفا راهنمایی کنید .ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۷م, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مهلت که قانون تا ۳۰ فروردین هست و هنوز بخشنامه ای مبنی برتمدید ارسال نشده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  روزبه در ساعت ۵:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام و احترام..
  تا اسفندماه سال قبل (۹۱) امکان ثبت کلیه خریدها اعم ازفاکتورهای فاقد شناسه ملی یا کد ملی فروشندگاه وجود داشت الان با اطلاعیه ای که سازممان داده داشتن این مشخصات ازامی شده لذا سیستم دیگر فاکتورهای اینگونه قبول نمیکند
  ۱٫آیا باید این فاکتورها در گزارش متناع ثبت گردد یا اصلن اعلام نشود اگر جمع ریالی انها زیاد باشد تکلیف چیست؟
  ۲- در صورتی که بخشی از گزارشات مثلن مربوط به دی و بهمن ۹۱ را قبل از اجباری شدن این ایتم در سیستم ثبت کرده باشیم تکلیف چیست مورد قبول است یا بعدا” در ثبت نهایی مشگل ایجاد مینماید ؟
  سپاسگذارم زود پاسخ دهید

  [پاسخ]

  اسماعیل در ساعت ۱۰:۰۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام
  آیا دیرکرد در ارسال لیست امتناع ( امتناع از ارائه کد اقتصادی ) مشمول جریمه می باشد ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۹:۰۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  باسلام می خواستم بدونم هزینه های نصب ،حق الزحمه ها هم بایستی در گزارش خرید و فروش فصلی گزارش شوند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷م, ۱۳۹۲ ۸:۲۴ ق.ظ:

  با سلام واحترام
  اگر تابع قرارداد باشند که در فرم مرتبط گزارش می شوند و درغیر اینصورت ، درفرم خرید ، خرید خدمات هم اشاره شده است.

  [پاسخ]

  رسولی در ساعت ۳:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  سلام . آیا حقوق و حق الزحمه کارکنان هم در گزارش خرید می آیند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹م, ۱۳۹۲ ۷:۳۷ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر

  [پاسخ]

  عاطفه در ساعت ۶:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  شرکتی بنابدلایلی بعضی ازخرید وفروش سال ۹۱رااعلام ننموده است میتواند تاپایان تیر اعلام نماید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۲ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را دنبال کنید:
  تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال ۹۱ (بهار, تابستان , پائیز , زمستان)

  [پاسخ]

  عاطفه در ساعت ۶:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  شرکتی نتوانسته کلیه خرید وفروش سال ۹۱را ارسال نماید میتواند تاپایان تیر ارسال نماید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۱ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را دنبال کنید:
  تمدید مهلت ارسال اطلاعات سال ۹۱ (بهار, تابستان , پائیز , زمستان)

  [پاسخ]

  اشرف بهمنی در ساعت ۳:۵۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام،شرکت مایک شرکت انفورماتیک است و۱ ساله شده؛خریدمازومات واثاثه وقراردادها باید گزارش شود؟ب

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵م, ۱۳۹۲ ۱۲:۱۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۱:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام . شرکت تعاونی و کارهایی از جمله بستن قرارداد تامین نیروی انسانی با سازمانها و یا تعمیر ساختمان طی قرارداد با سازمانهاو اجاره محل به اشخاص ( بخشی از ساختمانی که در دست خودمان است ) وغیره انجام می دهیم . سازمانها ی طرف قرارداد مثلا شرکت نفت که قراردادها و پرداختها را ظاهرا اعلام میکنند. ایا ما فقط باید خرید هایمان را طی فصلهای مختلف اعلام کنیم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸م, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۹ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده علاوه برخرید ها ، کارکرد قراردادهایتان را هم بایستی ارسال کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رنجبر در ساعت ۹:۱۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام
  آیا کلیه درآمدهاکه درمالیات برارزش افزوده اعلام شده باید درصورت حساب فروش خدمات اعلام شود واینکه آیا مجددا بابت اعلام این درامدها مالیات پرداخت شود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸م, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۷ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  این دوگزارش جدای از هم هستند و هرکدام بسته به نوع اطلاعات درخواستی تکمیل می شوند لذا ممکن و محتمل است که در هردوذکر شوند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سعیدی در ساعت ۹:۳۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام
  باتوجه به الزامی بودن ثبت شناسه ملی چگونه میتونم واردات را ثبت کنم اصلا بخشی تحت عنوان واردات وجود ندارد در ضمن با دارایی در این خصوص صحبت کردم که گفتند قراره نرم افزار رو تغییر بدیم ولی تا امروز که آخرین مهلت هستش هیچ تغییری ندادن؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ خرداد ۱م, ۱۳۹۲ ۹:۱۸ ب.ظ:

  با سلام و دعای خیر
  ضمن اعلام اینکه مهلت ارسال تا پایان خرداد ۹۲ تمدید شده ، بله بقرار اطلاع در جریان اقدام به اصلاح بندهایی از دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر و احیانا” اصلاح نرم افزار می باشند .
  والسلام /

  [پاسخ]

  یوسفی در ساعت ۲:۰۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  ما یه شرکت مشاوره مهندسی هستیم، اطلاعات مربوط به دریافت قرارداد ها را کجا باید ثبت کنیم؟آیا صورت وضعیت های خود هم باید جدا ثبت کنیم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱م, ۱۳۹۲ ۶:۵۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله شما هم باید از فرمهای ارسال اطلاعات قراردادها اقدام کنید.
  خیر همه اطلاعات مربوط به دوره های سه ماهه می باشند.

  [پاسخ]

  اشرف بهمنی در ساعت ۱۱:۵۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  باسلام ،میخواستم بدونم فاکتورهایی که فاقد مالیات برارزش افزوده هستند در کدام گزارش باید ثبت شوند.ممنون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲م, ۱۳۹۲ ۷:۲۸ ب.ظ:

  سلام
  فرقی نمی کند فروش یا ارائه خدمات چه مشمول ارزش افزوده باشد و چه نباشد و چه ارزش افزوده آن را بگیری و یا نگیری ، در همان فرم گزارش فروش ثبت و ارسال خواهد شد .
  موفق باشید

  [پاسخ]

  نیلگون در ساعت ۱۰:۳۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  سلام
  من یک شرکت در منطقه ازاد دارم با توجه به اینکه از مالیات معاف هستم و اظهارنامه سال مالی ۹۰ نیز تحویل دارایی شده است اگر دفاتر را ارایه ندهم چه عواقبی دارد
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۰م, ۱۳۹۲ ۷:۴۱ ب.ظ:

  با سلام/
  وقتی برابر نظریه ۱۴۴۵۸۸/۴۶۹۳ – ۱۹/۸/۸۷ هیات وزیران که در پاسخ به نامه های ۵۳۲۲۲ – ۱۱/۴/۸۷ و ۷۱۶۳۹ – ۷/۵/۸۷ حوزه معاونت اجرایی رییس جمهور صادر شده است ؛
  ” شرط مقرر در تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( با توجه به حکم خاص ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) مجری نمی باشد ” ،
  بطریق اولی عدم ارائه دفاتر نیز منعی در اعطاء معافیت مالیاتی موردنظر نخواهد داشت /
  موفق باشید

  [پاسخ]

  raheleh در ساعت ۴:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  باسلام و خسته نباشید
  من اطلاعات را وارد می کنم و تایید هم می شود اما زمان ارسال اطلاعات پیغام می دهد ساختار فایل اکسس شما معتبر نیست
  من روی ۵ تا کامپیوتر امتحان کردم همه همین پیغام رو می دهد
  ضمن اینکه من در سیستم ها هم نرم افزار آفیس ۲۰۰۳ و هم ۲۰۱۰ دارم
  ممنون میشم هر چه سریعتر راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  بخشی در ساعت ۱۱:۵۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  آیا هرگونه خرید حتی اگر مبلغ آن خیلی کم هم باشد مثلاً ۱۰۰۰۰۰ ریال باید در گزارش خرید ثبت شود یا برای ثبیت در گزارش خرید سقفی تعیین شده است ممنونم از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱م, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۶ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز
  اگر به اصلاحیه دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر که مدتی است صادر و ابلاغ گردیده نگاه کنیم متوجه می شویم که برای معاملات کوچک دستورات جدید صادر شده و به نحوی کار را راحت تر کرده فلذا توصیه می شود به اصلاحیه یادشده مراجعه و به همان نحو عمل نمائید .
  موفق و پیروز باشی /

  [پاسخ]

  سحر در ساعت ۵:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  باسلام و خداقوت
  من یک شرکت خدمات کامپیوتری در سال ۹۰ ثبت کردم اما هنوز شروع به فعالیت نکردم!
  می خواستم بدونم با توجه به عدم فعالیت شرکت فرم های اظهارنامه مالیاتی را به چه صورت باید پر کنم؟ترازنامه مالیاتی چطوری باید تکمیل بشه؟!
  البته برای دریافت گواهی عدم فعالیت به اداره مالیات و دارایی مراجعه کردم و گفتند که باید اول پرونده تشکیل بدم و برای تشکیل پرونده باید اظهارنامه مالیاتی را کامل و بهشون تحویل بدم!
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱۵م, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۳ ب.ظ:

  با سلام
  اگر در سال مالی ۹۱ ، هیچگونه فعالیت مالی و پولی نداشته اید نیازی به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود و البته فراموش نشود این موضوع کتبا” به اداره مالیات مربوطه اعلام گردد .
  ضمنا” لازم است جهت تشکیل پرونده مالیاتی به واحد مالیاتی خود مراجعه نموده که البته اقدام برای این امر ارتباطی به تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد داشت .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  سحر پاسخ در تاريخ تیر ۱۶م, ۱۳۹۲ ۵:۳۰ ب.ظ:

  ممنون از راهنماییتون
  یاحق

  [پاسخ]

  elina در ساعت ۱۰:۲۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  اگه بین درآمد اعلام شده در دفاتر و گزارش فصلی مغایرت وجود داشته باشد این مساله باعث رد دفاتر میشود؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۲۲م, ۱۳۹۲ ۱۲:۲۱ ق.ظ:

  سلام
  هرچند این موضوع صراحتا” در موارد رد دفاتر ماده ۲۰ آئین نامه تحریر دفاتر نیامده ولی برخی واحد های مالیاتی این نوع مغایرت را به هیات بند ۳ ماده ۹۷ اعلام و ارسال می دارند .
  ولی یقینا” جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها می تواند مطالبه گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  ایما در ساعت ۸:۱۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  آیا همه خرید شامل موادمصرفی .ملزومات .هزینه های آشپزخانه و هزینه های آب وبرق وغیره وهرنوع خدمات دریافتی درگزارشات فصلی باید ارائه شود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۵م, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله به جمع خرید کالا و خدمات از یک نفر و رعایت نصاب به شرح زیر اقدام بفرمائید:
  http://www.accpress.com/news/1392/04/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8/
  ضمنا هزینه های آب وبرق مشمول اعلام نیستند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شهرداری جونقان در ساعت ۸:۳۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  لطفا ادرس سایت امور مالیاتی در خصوص ثبت خریدهای شهرداری جونقان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۹م, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۳ ب.ظ:

  http://82.99.209.140/UserPanel.aspx

  [پاسخ]

  شرکت سپهر در ساعت ۶:۳۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام
  در نرم افزار غیر بر خط اطلاعات فصلی را وارد نموده ام. ولی با پیغام خطای
  فایل اکسس شما معتبر نمی باشد
  مواجه شده ام. مشکل چیست؟ چکار کنم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۳۰م, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شاید نرم افزاربرنامه ی اکسس شمارا پشتیبانی نمی کند.

  [پاسخ]

  مینا در ساعت ۸:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  رابطه بین ارزش افزوده با ارسال خرید هاس سه ماهه چیست؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۸م, ۱۳۹۲ ۶:۰۸ ب.ظ:

  سلام
  چه نوع رابطه ای می تواند مدنظر شما باشد ؟

  [پاسخ]

  سبلان در ساعت ۱۰:۴۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  نحوه اعلام ارزش افزوده ای که توسط گمرک گرفته میشود چگونه است؟(با توجه به اینکه گمرک دارای کداقتصادی و شناسه ملی نمیباشد)

  [پاسخ]

  سعید حسن بیک در ساعت ۱۲:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  باسلم
  آیا مبلغ فروش مندرج درگزارشات فصلی (ماده ۱۶۹) میبایست بامبلغ فروش مندرج درگزارش مالیات برارزش افزوده یکی باشد ؟
  ودرصورت عدم تطبیق چه باید کرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۷م, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر همه ی موارد خرید و فروش مشمول مالیات ارزش افزوده باشد قاعدتا به تطبیق این لیست منجر میشود ولی به هرحال مواردی درگزارش ارزش افزوده هستند که درلیست فصلی نمی آیند مثل ارزش افزوده قبوض.

  [پاسخ]

  رامتین در ساعت ۱:۰۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  سلام.وقت بخیر.ضمن تشکر از شما سوالی دارم که شاید به طور مستقیم به این تاپیک مربوط نباشد ولی لطفا پاسخ دهید.
  شغل اینجانب مشمول بند ج بوده و معاف از مالیات میباشم (عرضه محصولات فرهنگی).تاریخ شروع به کار آذر سال ۱۳۸۶ بوده ولی به دلیل عدم آگاهی از پرکردن اظهارنامه مالیاتی از سال ۸۹ تا اکنون اقدام به تحویل اظهارنامه نموده ام.طی تماسی که امروز از اداره مالیات داشتم.گفتن باید به اداره مالیات مراجعه کنم و مالیات سالهای ۸۶و۸۷و۸۸ پرداخت نمایم (۳سال اول که اظهارنامه پر نکرده بودم) و علاوه بر مالیات بابت این ۳ سال جریمه هم دریافت میشود. آیا قابل پیگیری و اعتراض هست. یا به دلیل عدم ارائه اظهارنامه حتی بعد از اعتراض به پرداخت مالیات و جریمه محکوم میشوم؟.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.متشکرم.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲م, ۱۳۹۲ ۳:۰۳ ب.ظ:

  با سلام
  جناب رامتین خان
  بله اگر برای آن سه سال برایت تعیین درآمد نموده باشند ، چون اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده ای یقینا” مشمول مالیات می شوی . برگ تشخیص مالیات را دریافت ، فرم اعتراض را هم از اداره مالیات اخذ و پس از اعتراض در موعد مقرر یعنی تا ۳۰ روز پس از دریافت برگ تشخیص ، با مراجعه نزد رئیس امور مالیاتی مقادیری از درآمد مشخصه را تعدیل و مالیات از درآمد تعدیل شده محاسبه که بهمراه جرائم ، قطعی و قابل مطالبه خواهد بود که بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایی .
  توجه کنیم هر واحد شغلی بایستی برای هر عملکرد اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر ( تا پایان تیر هر سال برای سال ماضی ) تسلیم نماید تا بتواند حداقل از میزان معافیت مالیاتی پایه ( که برای هر سال متغیر است ) برخوردار گردد و چه بسا مشمول مالیات نشود .
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲م, ۱۳۹۲ ۳:۰۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ضمن تشکر از جناب آقای علی ؛ چنانچه در مرحله ی ممیزی به توافق برسید ، ۸۰% از جرایم متعلقه (به استثنای مواردی که قابل بخشودگی نیست) بخشیده می شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲م, ۱۳۹۲ ۷:۴۳ ب.ظ:

  سلام و عرض ادب
  وقت بخیر
  اول ؛ چیزی بعنوان ” توافق در مرحله ممیزی ” در قانون پیش بینی نشده است ،
  دوم ؛ بله منظور بنده بطور کلی همین بوده که فرمودید ، ولی با توجه به حکم صدر تبصره ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و دستور قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون یادشده ، آیا می توان امیدی به بخشودگی جرائم مودی مورد نظرمان داشت ؟

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۳م, ۱۳۹۲ ۹:۵۵ ب.ظ:

  عرض سلام و تشکر
  لطفا مواد قانونی را مورد اشاره را نقل قول بفرمائید تا بنده و دوستان بیشتر به موضوع آشنا شویم.
  بااحترام

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴م, ۱۳۹۲ ۹:۰۷ ب.ظ:

  با سلام و عرض ادب و احترام مجدد
  توضیح اینکه بخشودگی ۸۰% جریمه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی است که حداقل اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده اند و می دانیم که مودی مورد نظرمان اظهارنامه مالیاتی را تسلیم ننموده ؛ از طرفی دیگر ماده ۲۰۱ همین قانون نیز محرومیت ایندسته از مودیان از بخشودگی جرائم را مورد تاکید قرار داده است .
  در هر حال اظهارنظردر رابطه با چگونگی محاسبه جریمه مورد مطالبه برای این مودی ( از حیث مطابقت با قوانین و مقررات ) نیاز به مشاهده پرونده مالیاتی دارد ولی بنظر آنچه که مودی موردنظر در آخرین کامنت خود آورده صرف نظر از برخی ابهامات ، بیانگر مطالبه حداکثری جرائم قانونی از وی می باشد .
  خداحافظ /

  رامتین در ساعت ۵:۲۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  سلام.به خاطر لطف شما و پاسخی که دادید سپاسگذارم.
  به واحد مالیاتی مراجعه کردم.درآمد بر اساس معافیت درج شده بود.
  ولی برای سال ۸۶ که بعد از نیمه سال شروع به کار بوده مبلغ ۴۵۰۰۰ تومان و برای سال ۸۷ حدود ۴۵۰۰۰۰ تومان و سال ۸۸ مبلغ ۸۵۰۰۰۰ تومان جریمه در نظر گرفتن و سالهای بعد هم معاف از پرداخت مالیات.
  به نظر شما این جریمه حدود ۱۵۰۰۰۰۰ تومان برای این ۳ سال منطقی هست ؟ چون درآمد بر اساس معافیت در نظر گرفته شده جریمه قابل بخشش هست ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴م, ۱۳۹۲ ۹:۰۳ ب.ظ:

  سلام مجدد
  ۱ . دوست عزیز می توانید بیشتر توضیح دهید که ” درآمد بر اساس معافیت درج شده ” یعنی چه ؟ می دانیم مودی مالیاتی که برای سنوات مورد اشاره اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد معافیت مالیاتی پایه به وی تعلق نمی گیرد . برگ تشخیص را گرفتی ، پیش رئیس امور رفتی و درآمد را تعدیل کرد ، مالیات موردمطالبه قطعی شد ؟
  ۲ . اینکه مطالبه چنین جریمه ای منطقی است یا خیر بایستی گفت که جریمه بر اساس مالیات محاسبه و مطالبه می شود فقط باید ببینی که نحوه محاسبه جریمه صحیح است ؟ در این رابطه می توانی نحوه محاسبه را از واحد مالیاتی خود بگیری .
  ۳ . توضیح خواسته ردیف ۱ را بفرمائید تا بگویم جرائم مورد مطالبه قابل بخشش است یا خیر .
  فعلا” خداحافظ /

  [پاسخ]

  رامتین پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶م, ۱۳۹۲ ۱:۳۲ ق.ظ:

  ممنون

  [پاسخ]

  رامتین پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷م, ۱۳۹۲ ۹:۰۸ ق.ظ:

  سلام.علی آقا در صورت امکان آدرس ایمیلتون بفرستید چون نظرات در سایت با چند روز تاخیر درج میشود.سپاس

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸م, ۱۳۹۲ ۸:۳۷ ب.ظ:

  بنده نیز سلام
  متاسفم جناب رامتین خان ، لطفا” سوالهایتان را از تایپیک های مربوطه در همین سایت مطرح تا پاسخ در حد اطلاعاتی که بازدیدکننده دارد و چنانچه تمایل داشته باشد ارائه گردد .
  موفق باشید /

  رامتین در ساعت ۱:۳۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  علی آقا به خاطر توجه شما متشکرم.
  روز شنبه به اداره مالیات مراجعه کردم و یک برگ تشخیص با مالیات ۴۵۰۰۰ تومانی به من تحویل دادن و خواستن فیش پرداخت بدهند.بنده پرسیدم کل مبلغ به همین مقدار هست یا خیر که گفتند فقط سال ۸۶٫درخواست کردم مالیات سال ۸۷و۸۸ محاسبه کنند تا برای گرفتن تخفیف پیش رئیس اداره برم وقتی برای محاسبه دو سال بعد پیش مامور ممیزی رفتم ایشان مبلغی در حدود ۱۳۰۰۰۰۰ برای دوسال بعد در نظر گرفتند ولی برگ تشخیص صادر نکردن چون وقت گرفتم آخر هفته مراجعه کنم تا در این فاصله از دوستانی چون شما راهنمایی بگیرم.در مورد اینکه درآمد طبق معافی هست فکر میکنم منظورشون این بوده که مبلغی که به عنوان درآمد درنظر گرفتن مبلغی است که اگر اظهارنامه پرکرده بودم شامل معافیت میشد.

  متن برگ تشخیص سال ۸۶
  این برگ تشخیص براساس گزارش رسیدگی سریال ۱ با شماره ثبت ۴۴۴۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ واحد مالیاتی از طریق علی الراس صادر گردیده است .

  درآمد مشمول مالیات سهم مودی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
  کسر میشود معافیت سهم مودی:سایر معافیتها:+معافیت ماده ۱۰۱ : صفر ریال
  درآمد مشمول مالیات نسبت به سهم ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
  مالیات قانونی ۴۵۰۰۰۰ ریال کسر میشود مالیات قبلی ۰ =۴۵۰۰۰۰ ریال
  مالیات کسر شده بابت معافیت = ۰ ریال
  اصل مالیات : ۴۵۰۰۰۰ ریال
  سهم اطاق بازرگانی و شورای مرکزی اصناف : ۰ ریال
  جمع: ۴۵۰۰۰۰ ریال

  برگ تشخیص عملکرد سال ۹۰ تحویل دادن که درامد مشمول مالیات سهم مودی ۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال و معافیت سهم مودی ۵۴۰۰۰۰۰ ریال و جمع کل هم صفر ریال در نظر گرفتن .(مالیات سال ۹۰ صفر ریال)
  احتمالا درآمد سالهای ۸۷ و ۸۸ حدود ۹۰۰۰۰۰۰ تومان در نظر گرفتن و معافیت به علت نبود اظهار نامه محاسبه نشده و ۱۵ % مالیات مبلغ فوق یعنی ۱۳۵۰۰۰۰ تومان حساب کردن.
  شاید آخر هفته با صحبتی که با مامور ممیزی انجام بدم بشه این درامد تعدیل و با اعتراض نسبت به برگ تشخیص تخفیف دیگه ای هم بگیرم ولی با توجه به شرایط مالی بد اینجانب و درآمد پایین راهی برای بخشودگی یا تخفیف بیشتر وجود دارد یا خیر ؟

  ببخشین طولانی شد.
  ممنون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸م, ۱۳۹۲ ۸:۳۳ ب.ظ:

  سلامی دیگر به آقای رامتین
  تکالیف قانونی را انجام نداده ای ، مالیات سنوات گذشته را ( با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی ) تاکنون پرداخت نکرده ای ، دیگه چه راهی برای تخفیف بیشتر باقی می ماند ؟
  در هر حال تا زمانی که برگ تشخیص صادر نشده ، مشکلات شغلی و وضعیت درآمدی خود را برای مامور تشخیص توضیح دهید بنحوی که در کاهش درآمد مشخصه موثر باشد .
  برگ تشخیص هم که صادر شد ، پیش رئیس امور برو ( البته با هماهنگی ممیز ) مقداری از درآمد مشخصه را تعدیل می کند یعنی کاری کن هم ممیز درآمد حداقلی را تشخیص دهد و هم تخفیفی در درآمد مشخصه از رئیس امور بگیری ) در نتیجه مالیات مشخصه و جرائم کاهش خواهد یافت .با توجه به عدم انجام تکالیف قانونی بنظر نمی رسد جرائم تعیین شده قابل بخشش باشد ولی می توانی اصل مالیات را پرداخت و تقاضای بخشودگی ۱۰۰% جرائم را ارائه دهی تا ببینی چه می شود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  رامتین در ساعت ۱۲:۲۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  وقت بخیر
  بابت راهنماییها متشکرم
  با صحبتهایی که انجام شد مالیات تعیین شده به حدود ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

  [پاسخ]

  اعظم غفاری در ساعت ۱۰:۵۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  باسلام .لطفادرخصوص نحوه ثبت برگشت ازخریددرمعاملات فصلی توضیح دهید.

  [پاسخ]

  رامتین در ساعت ۱۲:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با عرض سلام و تشکر از شما

  با صحبتی که با مامور ممیزی و رئیس اداره صورت گرفت مبلغ به ۲۵۰۰۰۰ تومان کاهش یافت.و نیازی به پیگیری بیشتر( شورای حل اختلاف) نیست.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۵م, ۱۳۹۲ ۶:۱۵ ب.ظ:

  با سلام
  اگر تکالیف قانونی مرتبط با شغل مان را صحیح و برابر مقررات و ضوابط انجام دهیم مشکلات به حداقل کاهش خواهد یافت . در هر حال با توجه به وضعیت پرونده ای شما ، چاره ای نیست .
  با آرزوی موفقیت /

  [پاسخ]

  فریبرز در ساعت ۳:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  ایا ملزومات مصرفی کمتر یک میلیون ریال از یک شخص طی سه ماه باید در لیست خرید فصلی بیاوریم؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۹م, ۱۳۹۲ ۸:۱۴ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز
  بنظرم هرگونه خرید و فروش کالا یا خدمات برابر آنچه که دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر و اصلاحیه آن مقرر می دارد بایستی در گزارش فصلی ابراز گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  فریبرز پاسخ در تاريخ مهر ۱۰م, ۱۳۹۲ ۹:۰۴ ق.ظ:

  سلام
  بنده خرید لوازم التحریر داشتم به مبلغ یک میلیون تومان ولی کد ملی طرف مقابلا ندارم به نظرت اگه در ردیف حد نصاب معاملات کوچک بیارم اشکالی پیش میاره یا مشمول جریمه میشم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۲م, ۱۳۹۲ ۷:۲۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اول اینکه میتوانید با تماس ، کد وی را اخذ کنید درغیر اینصورت از فرم بدون کد استفاده کنید.

  آنا در ساعت ۱۰:۱۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام وقت بخیر

  در مورد شرکت های بازرگانی که هم خرید و فروش می کنند و هم واردات دارند ، در مورد واردات در گزارش خرید و فروش چگونه باید اعمال کنند

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۲م, ۱۳۹۲ ۶:۳۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده واردات هم به نوعی خرید شما محسوب می شود.

  [پاسخ]

  شرکت ایما امین در ساعت ۳:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام وخسته نباشید

  آیا موارد خرید ملزومات مصرفی ,ابزارآلات ,دارایی ثابت,مواد غذایی باید در گزارشات فصلی منظور شود.اگر این اقلام بدون ارزش افزوده باشد باید دراظهارنامه ارزش افزوده درقسمت بدون مالیات وعوارض پرداخت شده منظور شود.خواهشمند است هرچه سریعتربطور کامل وواضح پاسخ دهید.

  با تشکر وسپاس

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۱۵م, ۱۳۹۲ ۹:۱۹ ب.ظ:

  سلام
  با توجه به آخرین مقررات و ضوابط به نظر میرسد منظور شود بهتر باشد .
  بله ، اقلام بدون ارزش افزوده در ردیف مورد نظر درج خواهد شد .
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  ساریخانی در ساعت ۳:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید عطف به قراردادی که با یکی از شرکت های تعاونی مسکن کارکنان داریم با استناد به ماده ۱۲ از پرداخت مالیات ارزش افزوده به همراه هر صورت وضعیت به ما امتناع می کنند آیا این نوع شرکتها فقط از ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده معاف هستند یا از پرداخت مالیات ارزش افزوده به پیمانکاران خود نیز معاف می باشند . با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۲۱م, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۱ ب.ظ:

  سلام جناب ساریخانی
  متوجه نشدم ، بیشتر توضیح می هید .
  با تشکر

  [پاسخ]

  سپیده در ساعت ۱۰:۰۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام و احترام و عرض خسته نباشید
  چند تا سوال دارم …ممنون میشم پاسخ دهید
  ۱)شرکت ما برای بهار و تابستان فروش به شرکتی را رد کرده ولی آن شرکت خرید از ما را رد نکرده…برای کدام شرکت مشکل به وجود می آید؟آیا راهی هست که درست شود؟

  ۲)شرکت فروشی را در فصلی ها رد نکرده ولی فاکتور آن موجود هست و در دفاتر و اظهارنامه رد شده…چه کاری می توان انجام داد؟

  قبلا از مساعدت شما کمال تشکر را دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۴م, ۱۳۹۲ ۹:۳۸ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  ضمن تشکر از جناب آقای علی
  ۱- اگر شرکت شما در دروه ی خودش و براساس مستندات گزارش کرده مشکلی نخواهد داشت.
  ۲- میتواند باعث رد دفاتر و یامشمول جریمه مطابق با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آبان ۱۴م, ۱۳۹۲ ۹:۳۹ ب.ظ:

  سلام
  اول / شرکت شما به تکلیف قانونی خود عمل کرده فلذا برای شما مشکل قانونی پیش نخواهد آمد .
  دوم / فروش خود را در موعد مقرر اعلام نکردی بنابراین جریمه موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر میتواند از شرکت شما مطالبه گردد .
  خداحافظ .

  [پاسخ]

  سپیده در ساعت ۸:۵۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام و عرض ادب
  بسیار ممنون از شما

  [پاسخ]

  رضایی در ساعت ۱:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام
  در مورد خرید کالایی که کد اقتصادی ندارد سرفصل امتناع وجود ندارد ولی اشتباهاً خریدهای فاقد کداقتصادی را در قسمت امتناع درج نموده ایم ، الان به چه صورت باید اصلاح گردد ، این شرکت اصلا فروش ندارد

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آبان ۱۹م, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۴ ب.ظ:

  سلام جناب رضایی
  تکمیل فرم امتناع زمانی است که شما فروشنده هستی و خریدار به شما اطلاعات ( کدملی/شماره اقتصادی/شناسه ملی ) نمی دهد .
  برای خرید امتناع وجود ندارد ، به عبارتی اگر فروشنده کالا به شما اطلاعات موردنظر ارایه ندهد نباید از او خرید کنی .
  در هر حال خرید کردی و در ارسال اطلاعات اشتباه هم داشتی ، با توجه به آنچه که الان انجام می شود و اینکه اخیرا” دستورالعملی در این خصوص صادر و ابلاغ گردیده ، نسبت به ارسال مجدد اطلاعات خرید بطور صحیح اقدام و مراتب کتبا” به واحد مالیاتی اعلام و رسید دریافت نمایید .
  پیروز باشید /

  [پاسخ]

  میترا در ساعت ۱۰:۳۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام
  آیا در گزارشات خرید و فروش، بیمه نامه های آتش سوزی و حوادث و . . . و یا هزینه های حسابرسی باید قید شود؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آذر ۱۵م, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۰ ق.ظ:

  سلام
  بله خانم میترا ، یقینا” بایستی نسبت به درج و ارسال این نوع از هزینه ها نیز اقدام گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  شهراد فقیه نصیری در ساعت ۱۰:۱۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  سلام لطفا بفرمایید مسیر اطلاع دادن مودی در مورد تغییر مکان فعالیتش به سازمان امور مالیاتی چیست ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۹م, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ارسال یک نسخه از آگهی تغیرات

  [پاسخ]

  شمیم در ساعت ۱۱:۴۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  یا سلام
  نحوه اعلام خریدو فروش های وارداتی و صادراتی از انجاکه برگه گمرک به نام خود شرکت می باشد در معاملات فصلی به چه صورت خواهد بود ممنون از شما .

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۲۰م, ۱۳۹۲ ۸:۰۶ ب.ظ:

  سلام
  تا جایی که اطلاع دارم در هر یک از جداول مربوط به خرید و فروش ، پس از فعال کردن گزینه مورد نظر ، باکس های مربوط به خرید و فروش با درج موارد مربوط به فروشنده خارجی و خریدار خارجی حسب مورد قابلیت ارسال را خواهند داشت . به عبارتی الزام برخی آیتم های مربوط به معاملات داخلی در باکس های جداول جهت درج اطلاعات معاملات خارجی برداشته شده است .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۱:۳۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام اگر در گزارش ارزش افزوده اشتباها خدمات مشمول را در بخش واردات مشمول نوشته که خطای کاربری بوده چطور گزارش را اصلاح کنیم؟باید کتبا با نامه اصلاح شود یا الحاقیه فرستاده شود؟ ممنون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۲۰م, ۱۳۹۲ ۸:۰۲ ب.ظ:

  سلام جناب مهدی
  بنظر منظورتان اشتباه در ” اظهارنامه ارزش افزوده ” باشد که در این صورت می توانید تا قبل از حسابرسی ( البته هرچه زودتر بهتر ) ، نسبت به اصلاح اظهارنامه اقدام و مراتب کتبا” همراه اظهارنامه به واحد مالیاتی ارزش افزوده اعلام گردد . می توانید راهنمایی لازم را از واحد ارزش افزوده خود بخواهید .
  والسلام /
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  صدرا در ساعت ۱۰:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام در مورد ارسال اطلاعات فصلی ،شرکتها یی که دارای شعب می باشند شعب هم باید اطلاعات را ارسال نمایند یا اینکه بصورت تجمعی از دفتر مرکزی باید اینکار انجام شود؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۵م, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  آیاشعب شما دفاتر قانونی جداگانه ای نگهداری میکنند؟
  دراین صورت بله نیاز هست که اطلاعات هم وابسته به دفاترشان باشد.

  [پاسخ]

  سمیه در ساعت ۸:۵۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  سلام .موسسه ما یک موسسه خدماتی است . آیا هزینه آب و برق و تلفن را در معاملات فصلی باید وارد کنیم؟ و آیا درآمدهای که حاصل از خدمات نیست ولی در دفاتر منعکس میشه هم باید در سیستم معاملات فصلی وارد کنیم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۲۲م, ۱۳۹۲ ۹:۰۷ ب.ظ:

  با سلام
  بنظرم هرگونه خرید کالا و خدمات و همچنین فروش کالا و خدمات بایستی طی معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ثبت و ارسال گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۹:۲۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  ضمن سلام وتشکر. خواهشمندم در مورد معاملات کمتر و یا بیشتر از ده درصد حدنصاب تاحد ممکن توضیح دهید .

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۲۷م, ۱۳۹۲ ۵:۱۵ ب.ظ:

  سلام آقا رضا
  معاملات بیشتر از ده در صد حدنصاب ( که فکر کنم حالیه ۸۸۰۰۰۰۰ ریال ) می باشد همچون معاملات عادی در جداول مربوط در فهرست معاملات درج و ارسال خواهد شد یعنی ثبت کلیه جزئیات آن در هر ردیف مربوط به خود ، ولی برای معاملات کمتر از حد نصاب مقرر ثبت آن بصورت تجمیعی در یک سطر با شرح ” معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب ” انجام می گیرد که بنحوی ساده تر از درج و ثبت معاملات بالای ۱۰ درصد حد نصاب خواهد بود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۱:۴۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام من مرداد ماه ۹۲ کارت بازرگانی گرفتم و اصلا” از آن استفاده نکردم برای اینکه این مورد را خبر بدم به کدام اداره مالیاتی باید مراجعه کنم و چه مدارکی باید ارائه کنم راجع به دو تا دفتری که گرفتم باید چیکار کنم از پست گرفتم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰م, ۱۳۹۲ ۱۲:۰۷ ق.ظ:

  سلام
  عدم فعالیت حاصل از کارت بازرگانی را به واحد مالیاتی خود ( اداره امور مالیاتی مستقر در نشانی مندرج در کارت بازرگانی ) کتبا” اطلاع دهید ، البته اگر در پایان سال مالی باشد بهتر است و ایرادی ندارد .
  دفاتر ماخوذه را نزد خود نگهدار تا در وقت مقرر که واحد مالیاتی در خواست ارایه اسناد و مدارک از آن بازرگانی نمود ارایه دهید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  بردیا در ساعت ۲:۴۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  شرکت ما فعالیتش فقط و فقط در زمینه بذر میباشد اعم از واردات و تولید وفروش وکارت بازرگانی نیز داریم خواستم ببینم چون بذر معاف از ارزش افزوده هست آیا ما مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شویم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۲م, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۰ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله به نظر بنده معافیت برای کالای معاف مشمول هرشکل آن است.

  [پاسخ]

  sahar در ساعت ۲:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام.میخواستم بدونم شرکتی که کار واسطه گری انجام میده مثلا یک کالایی رو میخره و به کسی دیگه میفروشه سند حسابداری این کار به چه صورته؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۴م, ۱۳۹۲ ۷:۰۵ ب.ظ:

  سلام
  خرید و فروش کالا تحت عنوان یک فعالیت تجاری / بازرگانی تلقی می شود . نمونه ساده سند حسابداری برای خرید ( خرید کالا بدهکار ، صندوق یا بانک بستانکار) و برای فروش ( صندوق یا بانک بدهکار ، فروش کالا بستانکار ) خواهد بود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام
  شرکت ما در اردیبهشت ۹۲ در خصوص نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری به ثبت رسیده ،تا کنون هیچ مورد قانونی قرارداد نبستیم و کار های اجرائی که انجام دادیم تماما کوتاه مدت و با مبالغ کم بوده که هیچ فاکتور رسمی ارائه نکردیم چون قبول نمی کردند.دفاتر روزنامه و کل را هم پر نکردیم و خالی است.در سایت مالیاتی هم ثبت نام نکرده ایم.
  (البته چون آدرس منزل شخصی را برای ثبت ارائه کردیم و جای اداری نداشتیم این موارد پیش امده است)
  با اجاره یک اتاق اداری ،در اواخر دی ماه اقدام به تغییر ادرس شرکت کردیم و تاکنون هم مراحل تغییر ادرس پایان نیافته است.می خواستم شما بهترین راه حل را به ما معرفی کنید.در اقع بهترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم چیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹م, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر میخواهید دربلند مدت فعالیت داشته باشید ، بهترین راه عمل به تکالیف قانونی است.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۶:۱۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام وخسته نباشید وتشکر از سایت خوبتون . می خواستم بدونم به استناد کدام قانون بند های الف و(ب) ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۶۹ ق .م .م میباشند

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹م, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۳ ب.ظ:

  سلام جناب امیر
  ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن را در همین سایت جستجو و بخوان /
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  پریا در ساعت ۱۰:۴۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام.ممنون از وقتی که برای رفع مشکلات سایرین اختصاص میدین.
  گزارش فصلی سه ماهه اول مربوط به فروش را اشتباها ارسال کردیم،و به نقل از رییسم فاجعه ای به بار آوردیم حالا برای اصلاح این اشتباه چه کاری میشه انجام داد؟ ممنون میشم اگر راهی داره بهم بگید.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۶م, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۵ ب.ظ:

  سلام
  موارد اشتباه را کتبا” با مستندات لازم به واحد مالیاتی خود اعلام نمایید ، موضوع به اداره کل اعلام و ارسال و از آن طریق اصلاح می شود .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۱۱:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام دوست عزیز
  بنده در سال ۹۱ و ۹۲ در حدود ۱۰۰ میلیون طبق اظهار نامه گمرکی صادرات داشتم !
  کدوم قسمت از نرم افزار رو باید پر کنم !خرید؟ فروش؟ کلا قضیه این گزارش چهار فصل خیلی مبهمه !!اگه قسمت فروش باشه که طرف من خارجیه !از کجا کد اقتصادیش رو بیارم !؟
  اگه قسمت خرید رو پرکنم که نصف جنس صادراتی ام رو از باغ هندونه بوده و فاکتوری صادر نشده و برای باقی صادراتم هم که شامل سنگ و گچ هست فاکتور معمولی خرید رو دارم
  بدون هیچ مشخصاتی !!!و کد اقتصادی!!
  موندم چکار کنم
  لطفا راهنماییم کنید
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۶م, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۶ ب.ظ:

  سلام آقای امیر
  هم باید قسمت خرید کالایی که منجر به صادرات شده را ( چه هندوانه باشد که در باغ از کشاورز باشد و یا از واسطه و چه سنگ و گچ که بایستی مشخصات فروشنده را داشته باشی ) تکمیل و ارسال کنی و هم قسمت فروش صادراتی را که در این صورت ( یعنی جهت فروش کالا به شخص خارجی ) با انتخاب باکس مربوطه نیازی به کد اقتصادی خریدار نخواهد بود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۹:۳۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام : شغل من فروش سکه است و در اظهارنامه ۹۱ مبلغی را جهت فروش اعلام نمودم اکنون برگ قطعی مالیاتی من امده و من انرا پرداخت نمودم منتها مبلغ فروشی که من در اظهارنامه خود اعلام کردم با مبلغی که اداره مالیاتی بابت فروش من در نظر گرفته خیلی تفاوت دارد وچون من مغازه خود را در سال ۹۲ تعطیل نمودم جهت تسویه حساب مالیات قطعی را پرداخت نمودم حال که باید سی دی معاملات فصلی ارایه دهم نمی دانم مبلغ اظهارنامه خودم را وارد کنم یا مبلغ تشخیص ممیز لطفا راهنمایی فرمایید که شامل جریمه نشوم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۲م, ۱۳۹۲ ۸:۵۰ ب.ظ:

  سلام جناب آقای علی
  یقینا” آنچه که در اظهارنامه ابراز کرده ای بایستی در فهرست معاملات نیز اعلام و ارسال کنی .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۲:۲۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام اگر شهر را در روش آنلاین معاملات فصلی اشتباه انتخاب کرده باشیم و مبلغ خرید ما یک مبلغ بزرگ باشد آیا برای اصلاح شهر نیز باید نامه به اداره مالیاتی مربوطه بزنیم؟اگر نزنیم چه مشکلی پیش می آید؟ با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶م, ۱۳۹۲ ۷:۱۱ ب.ظ:

  سلام آقا رضا
  بهتر این است مراتب اشتباه را طی یک نامه به اداره کل امور مالیاتی ( از طریق اداره امور مالیاتی خود ) اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  مهناز در ساعت ۶:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  ب سلام
  سقف ریالی خرید و فروش فصلی تجمعی چه مقدار است؟ و از چه دوره ایی اعمال شده؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱م, ۱۳۹۲ ۹:۲۹ ق.ظ:

  سلام
  بیشتر توضیح می دهید ؟

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام
  آیا قبوض آب وبرق… باید در لیست خرید وارد شوند؟ هزینه ی اجاره محل چطور؟ هزینه بیمه ی کارکنان توسط کارفرما؟ هزینه فیش های واریزی به حساب دولت (خزانه ملی) ؟
  اطلاعات قبلا به صورت آنلاین وارد شده وگفته شده بودند نیازی به وارد کردن این اقلام که ذکر نمودم نیست ولی الان می گویند باید وارد شوند. برای اصلاح وارد نمودن اطلاعات دیگر چکار باید کرد؟ با توجه به اینکه اطلاعات آنلاین وارد شده.
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱م, ۱۳۹۲ ۹:۳۳ ق.ظ:

  با سلام
  هرگونه فعالیت مالی منجر به خرید ( کالا و خدمات ) و فروش ( کالا و خدمات ) در راستای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر بایستی در جداول مربوطه ثبت و ارسال گردد .
  بار دیگر به سایت مربوطه مراجعه و آنچه که جا مانده ثبت و ارسال کن و رسید آن را به واحد مالیاتی ارائه نمایید .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  منوچهر در ساعت ۱:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  باسلام
  خواستم درباره معاملات کمتر از حدنصاب یا بیشتر توضیح بدین.باتشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳م, ۱۳۹۳ ۸:۳۷ ب.ظ:

  سلام آقای منوچهر
  اگر در ارتباط با ماده ۱۶۹ مکرر می خواهی ، چنانچه به اصلاحیه دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ( خصوصا راهنمای آن که اخیرا” منتشر شده و در سایت نیز موجود است ) مراجعه کنی به خواسته ات خواهی رسید .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  الهه در ساعت ۱:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و تبریک سال نو
  خواهشمند است در خصوص خرید هایی که کد اقتصادی و شناسه ملی ارائه نکرده اند در سیستم ارسال معاملات فصلی توضیح دهید آیا راه حلی برای ثبت این گونه خرید ها وجود دارد یا نه …
  با تشکر

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۱۱:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام
  ما که کد کاربری داریم واسه ثبت معاملات ومعاملاتمونو به صورت onlineثبت کرده باشیم اگه اصلاحیه معاملاتو
  به صورت offlineثبت کنیم مشکلی نداره؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲م, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۹ ب.ظ:

  سلام
  فکر نکنم مشکلی داشته باشد ، هدف اعلام و ارسال است که انجام دادید . البته میدانیم که سی دی ها بایستی شماره ثبت دبیرخانه مرکزی بگیرند و در سامانه ثبت گردند .

  [پاسخ]

  محقق در ساعت ۱:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  مهلت ارائه خرید و فروش سه ماهه اول سال ۹۳ تا چه تاریخی است ایا تمدید شده یا می شود.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳م, ۱۳۹۳ ۸:۳۹ ب.ظ:

  سلام
  مهلت ارسال فهرست معاملات سه ماه اول سال ۱۳۹۳ ( بهار ) ، برابر ظوابط ، یک ماه پس از پایان فصل می باشد .
  یادآور می شوم بطورکلی و برابر آنچه که در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر آمده ، ارسال فهرست معاملات هر فصل ( برابر سال شمسی ) ، یک ماه پس از پایان فصل می باشد ؛ که برای فصول سال ۱۳۹۱ و نیز سه فصل اول سال ۱۳۹۲ ، تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید گردیده بود و تا الان تمدید مجددی صورت نگرفته است .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۶:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشی.
  ما اگه ی قلم از خریدامونو به مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال در ثبت معاملات ۳ماهه ی دوم از قلم افتاده باشه الان بخواییو این مبلغو به ۳ماهه ی دوم ۹۲اضافه کنیم جریمه ی اون چطور حساب میشه؟
  جریمه دیر کرد قراردادو فروش چطور؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶م, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۷ ب.ظ:

  سلام
  چگونه می خواهید خرید تابستان سال ۹۱ را که جا مانده در فهرست تابستان سال ۹۲ که زمان ارسال آن سپری گشته اضافه و ارسال کنید ؟ مگه الان وقت ارسال فهرست معاملات زمستان ۹۲ ( تا پایان فروردین ) نیست ؟
  در هر حال اگه دفاتر داری و اسناد آن را ارائه می دهی یک درصد عدم ارسال فهرست معاملات ( برای سال ۹۱ ) و اگه دفاتر نداری یازده درصد آن را جریمه خواهی شدالبته اگه اداره مالیات از ناحیه ارسال از طرف دیگر متوجه شود . برای سال ۹۲ اگه دفاتر داری ، دفاترت بی اعتبار می شود و اگه دفتر نداری وقوع معامله از سوی مودی مشمول ماده ۱۶۹ مکرر ، مشمول جریمه ۱۱ درصدی خواهد بود اگر در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد ومدارک فاکتورها را هم ارائه ندهی .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  حسینی در ساعت ۳:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با عرض سلام و تشکرات فراوان از شما
  اگر هنگام ثبت اسفند ۹۲ به اشتباه اسفند ۹۳ ثبت شده باشد اشتباه در دقت نکردن به سال تغییر شده تایید شده باشد چگونه میشود این اشتباه بزرگ را تصییح کرد

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰م, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۴ ب.ظ:

  سلام
  آیا منجر به پرینت نهایی شده است ؟ آنلاین انجام داده اید یا آفلاین ؟ اگر آفلاین بوده ، سی دی توسط اداره مالیات کنترل شده است و پس از آن وارد سامانه شده است ؟
  اگر آنلاین انجام داده اید و یا آفلاین که اطلاعات سی دی وارد سامانه شده باشد ، توصیه می شود مراتب کتبا” بهمراه مستندات به اداره امور مالیاتی خود اعلام تا از طریق ادارات کل که به سامانه دسترسی دارند نسبت به اصلاح آن اقدام گردد .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام
  من سال ۱۳۸۹ کارت بازرگانی گرفتم اما فقط یک بار از آن استفاده کردم و در سال ۱۳۹۱ کارت بازرگانی خود را باطل نمودم و به واحد مالیاتی مربوطه اعلام و نامه ابطال را تحویل آنها دادم و آنها در پرونده ام قرار دادن و تا سالی که کارت بازرگانی داشتم اظهارنامه مالیاتی دادم
  در آن زمان نیز برای کد اقتصادی ثبت نام کردم ولی تاکنون اعتبارسنجی من تایید نشده و من هم نیازی دیگر ندارم چون کارت بازرگانی من باطل شده

  اکنون باید چکار کنم چون مرتب از طرف اداره مالیات پیامک میاید که اعتبار سنجی شما ایراد دارد، یا گزارش معاملات فصل زمستان خود را بفرستید
  لطفا راهنمایی نمایید

  [پاسخ]

  طباطبایی در ساعت ۸:۱۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و خدا فوت . من پزشک هستم . در قسمت خرید برای اظهارنامه مالیاتی آیا حتما باید فاکتور وارد کنیم؟فاکتوری در دست ندارم . جایی دستوذ العمل کامل برای پر کردن هست/.؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰م, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۰ ب.ظ:

  وقت بخیر آقای طباطبایی
  قسمت خرید در اظهارنامه مالیاتی عملکرد را می گویید یا قسمت خرید در جداول مربوط به دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ؟
  در قسمت خرید در حساب درآمد و هزینه موضوع اظهارنامه مالیاتی ، همه ی خریدهای مربوط به اثاثه و مواداولیه که در جریان فعالیت اقتصادی تان مورد استفاده قرار می دهید را درج کنید .
  در قسمت خرید در جدول مربوط به ارسال فهرست معاملات نیز همینطور .
  و طبیعتا” برای هر دو مورد نیاز به اخذ و مشاهده فاکتورهای مورد نظر خواهد بود .
  ضمنا” خود دستورالعمل و اصلاحیه آن و نیز راهنمای آن که بصورت فایل pdf موجود است را می توانید مورد استفاده قرار دهید .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  شمشیری در ساعت ۱۲:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از پاسخ گوئی و راهنمائی های بعمل آمده ، لطفاً با توجه به بخشنامه جدید موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ در صورت امکان وضعیت مشمول ثبت و یا عدم شمول هر یک از موارد زیر را صراحتاً و بدون ارجاع به بخشنامه ها و دستور العملها اعلام فرمائید . با تشکر فرآوان
  ۱- پرداخت بابت حق ازحمه خدمات با وجود محاسبه و کسر ۳% مالیات تکلیفی
  ۲- پرداخت بابت موارد معاف از مالیات مثل روزنامه ( آگهی و .. ) و ورزشگاه های معافیت دار
  ۳- پرداخت بابت بلیط به آژانسهای مسافرتی
  ۴- پرداخت بابت حق عضویت در وبگاههای اینترنتی یا حق اشتراک آنها
  ۵- پرداخت بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز
  ۶- پرداخت به هتل ها
  ۷- پرداخت بابت حمل و نقل ( پیک و کرایه خودرو ..)
  ۸- پرداخت به بیمه ها و سازمانهای رسیدگی کننده مثل حسابرسی

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۹ ب.ظ:

  سلام آقای شمشیری عزیز
  تا زمانی که برگ مطالبه جرایم مقرر موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر را دریافت نداشته اید ( با توجه به اینکه هنوز رسیدگی در این خصوص آغاز نشده است ) فعلا” اظهارنظر صریحی در این رابطه نمی توان داشت ، ولی نظر بنده این است ؛
  ۱ – بله ، شک نکن
  ۲ – بله ، انجام بده
  ۳ – بله ، یقینا”
  ۴ – بله ، بهتر است انجام دهی
  ۵ – بله ، خیالت جمع باشه بهتره
  ۶ – بله ، صد در صد
  ۷ – بله ، حتما”
  ۸ – بله ، فکرشم نکن
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۴:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام
  من کارت بازرگانی با اعتبار یکساله گرفتم و در سال بعد اظهارنامه مالیاتی را پر کردم اما پس از پایان اعتبار کارت دیگر آن را تمدید نکردم و به سازمان مالیاتی هم اعلام نمودم که دیگر با کارت بازرگانی کار نمی نمایم
  آیا نیاز به ارسال معاملات فصلی هست یا خیر؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۰ ب.ظ:

  سلام
  از زمانی که کارت بازرگانی دریافت داشتید و در این راستا فعالیت مالی و پولی داشته اید مشمول دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ( ارسال فهرست معاملات ) خواهید بود .

  [پاسخ]

  آناهیتا در ساعت ۱:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام
  اگر گزارش خرید و فروش فصلی با دفاتر مغایرت داشته باشه چه اتفاقی می افته؟

  [پاسخ]

  شمشیری در ساعت ۶:۳۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با تشکر فرآوان از علی آقا و سایر همکاران محترم سایت می خواستم خواهش کنم در صورت امکان و برای تنویر افکار عمومی مصداق های هر یک از بندهای بخشنامه اخیر با عنوان موارد عدم شمول دستور العمل اجرائی ماده ۱۶۹ ق م م را مثل بزنید . فکر می کنم کمک بزرگی باشد . با تشکر مجدد

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵م, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۳ ق.ظ:

  سلام جناب شمشیری
  تا حدودی آنچه که خواسته ای آورده ام ؛
  ۱ – خرید و فورش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه
  ( کمی بیشتر فکر کنیم )
  ۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه
  ( شرکتی که حق تقدم سهام یا … را می خرد و می فروشد )
  ۳- سود و کارمزد بانکهاو موسسات اعتباری غیر بانکی
  (این را که دیگر می دانی )
  ۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضامجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند
  ( وجهی که پزشک به نظام پزشکی خود می دهد و یا می گیرد )
  ۵- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود
  ( وجهی که احزاب از دولت می گیرد )
  ۶- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل های قانونی ، نهادی های عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود
  ( تقریبا” همان بالایی است )
  ۷- کمک ها ، جوائز و هدایای بلاعوض
  ( جایزه ای که بانک به اشخاص می دهد )
  ۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت ، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاههای اجرایی پرداخت می شود
  ( جریمه رانندگی که بابت خودروی یک شخص مشمول ماده ۱۶۹ مکرر پرداخت می شود )
  ۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
  ( ماده ۵۳ را بخوانیم )
  ۱۰- براساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشد
  ( مشخص است )
  ۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم
  ( این یکی هم که معلومه )
  ۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی
  ( وجهی که یک شرکت بابت شارژ ساختمان می دهد)
  ۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین
  ( شرکتی که ملک خود را می فروشد لزومی به اعلام دریافت کننده وجه نخواهد بود )
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۱۱:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام
  ما معاملات فصلی بهار و تابستان ۹۲رو onlinثبت کردیم ولی اصلاحیه هاشو به صورت offlin.الان قسمت onlinپیغام اومده استخراج از فایل ارسالی .بعد اینکه زمستان ۹۲رو که باز همون اول oflinثبت کردیم همون پیغام اومده.ایا مشکلی پیش میاد.باتشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶م, ۱۳۹۳ ۴:۲۹ ب.ظ:

  سلام
  تا حالا چنین چیزی ندیدم و حتی نشنیدم . سوالم این است ؛ پس از مشاهده پیغام آیا مشکلی در ارسال پیش آمد ؟ ایا بصورت کامل اف لاین انجام دادید ؟ یعنی هنگام ارسال نهایی نام کاربری و کلمه عبور را وارد کردید ؟ سی دی ها را تحویل اداره مالیات نمودید و شماره دبیرخانه مرکزی گرفتید ؟
  لطفا” بیشتر توضیح دهید .

  [پاسخ]

  جواد در ساعت ۴:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام . سوال من اینه که آیا مبلغ حقوق ماهانه اعلامی به اداره بیمه باید با حقوق اعلامی به دارایی باید برابرر باشد ؟ ممنون از راهنماییتون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶م, ۱۳۹۳ ۴:۳۰ ب.ظ:

  سلام
  بله باید برابر باشد ، مگر غیر از این انجام می شود ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶م, ۱۳۹۳ ۴:۴۹ ب.ظ:

  با سلام و تشکر
  البته ممکن است در نوع و ترکیب ستونها تفاوتهایی بسته به سازمان ذینفع آن وجود داشته باشد ولی قاعدتا چون از این لیست به عنوان سند هزینه حقوق استفاده می شود به تبع همه ی اشکال آن می بایست به یک نتیجه منتهی شود تا در رسیدگی ها قابل دفاع باشد.

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۱۲:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام
  چرا جواب سوالا ما رو نمیدید؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶م, ۱۳۹۳ ۴:۲۱ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  انجام شد .

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۱۱:۲۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشی
  فقط اصلاحیه رو افلاین زدم.بله هنگام ارسال کدکاربری رو وارد کردم.سی دی رو تحویل اداره دادمو کد رهگیری هم گرفتم.حتی پرینتاشو هم گرفتم.ولی دلیل پیغامو متوجه نمیشم خارج از فایل ارسالی چیه.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹م, ۱۳۹۳ ۹:۲۸ ب.ظ:

  سلام
  وقتی معاملات در برنامه آفلاین تکمیل و هنگام ارسال از نام کاربری و رمز عبور استفاده شود در این صورت لزومی به تهیه سی دی و ارائه آن به اداره مالیات نخواهد بود و فقط رسید ارسال که حاوی کد رهگیری است به واحد مالیاتی جهت ضبط در پرونده تسلیم می شود .
  با این حال با توجه به آنچه که الان انجام می شود فکر نکنم پیغام مورد نظر مشکلی برایتان ایجاد کند .

  [پاسخ]

  مرادی در ساعت ۹:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید شرکت پیمانکاری هستیم که سال ۹۱ بر اساس قرارداد خرید,خریدی انجام داده ایم که بابت آن صورت حساب فروش نهایی صادر شده است ما این خرید را در صورت معاملات فصلی ۹۱ اعلام کرده ولی طرف مقابل اعلام نکرده حتی در اطهارنامه عملکرد ۹۱ هم اعلام نکرده حالا ازما نامه ای میخواهند مبنی بر تایید اینکه قسمتی از قطعات در انبار مانده و قرارداد مختومه نشده تا این نامه را به اداره مالیاتن حوزه خود ارائه داده و این فروش را در سال ۹۳ اعلام کنند سوال من این است آیا این موضوع برای ما تناقض ایجاد میکند؟آیا این نامه ضرری متوجه شرکت ما میکند؟در ضمن دفاتر سال ۹۱ ما برای رسیدگی تحویل داده شده ودر انتظار اعلام نتیجه هستیم با سپاس و درود فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱م, ۱۳۹۳ ۷:۱۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا تناقض است.
  اگر بخواهند آنرا در انبار خودشان حمل نشده فرض کنند، چه نیازی به تایید شماست؟

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۲:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با عرض سلام وخسته نباشید
  برا ثبت معاملات فصلی سال ۹۳ سقف معاملات حد نصاب که فعلا اعلام نشده
  باید طبق همون مبلغ سال ۹۲ عمل کنیم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۷م, ۱۳۹۳ ۲:۱۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  تغیر کارفرما یکی از شرایطی در قرارداد است که بدون توافق امکان تغیر آن نیست ولی بازهم پرس وجوی بیشتری بفرمائید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۷م, ۱۳۹۳ ۲:۴۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چون هنوز حد نصاب معاملات تازه اعلام شده به نظر بنده این سقف را تغیر خواهند داد.
  ازطرفی هنور به موعد ارسال گزارش نرسیده ایم.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۶:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام وعرض ادب، لطفا بفرمائید ساختار فایل اکسسی که مورد انتظارسازمان مالیاتهاست به چه صورتی است یا نمونه این فایل وجداول مربوطه اش را چگونه میتوان تهیه کرد یا دید /
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۷م, ۱۳۹۳ ۷:۱۴ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  به سایت tax.gov.ir مراجعه و از منوی های سمت راست وارد مسیر ” صورت معاملات فصلی” شوید.

  [پاسخ]

  YALDA در ساعت ۱۰:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  سلام
  اگر تو فصل زمستان ۹۲ یادمان رفته باشد یک خرید را گزارش دهیم باید چه کار کنیم؟
  و این که میتونیم برای فروش زمستان ۹۲ توی گزارش بهار ۹۳ برگشت از فروش بزنیم که مربوط به فروش زمستان میشه؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱م, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۸ ب.ظ:

  سلام
  ۱ – اگر زمان ارسال تمدید شده باشد می توانی در مدت باقیمانده ( تمدید شده ) نسبت به ارسال آن اقدام نمایید .
  ۲ – با عرض پوزش ، لطفا” منتظر باشید .
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱۱م, ۱۳۹۳ ۹:۰۶ ب.ظ:

  ۲ – در فصل بهار که برگشت از فروش مسجل شده باشد ، در جدول مربوط به فروش ، با ذکر نام طرفی که به وی فروش داشته اید و مبلغ برگشتی با تیک برگشت از فروش اقدام به ارسال نمایید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  سلام مشکلی که الان پیش اومده وقی فایل و رو سی دی کپی میکنی نمیتونی دیگه بازش کنی میگهساختار فایل اکسس صحیح نمی باشد ولی از روی هارد باز میکنه ممنون میشم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱م, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۶ ب.ظ:

  سلام اقای علی
  فکر کنم نام فایل رو تغییر دادی و بنابراین فایل اکسس رو شناسایی نکرده و نامعتبر قلمداد می کنه ، دوباره انجام بده بدون تغییر نام فایل اکسس و البته می توانی فایل اکسس تکمیل شده را در پوشه هایی با نام فصول مرتبط جاگذاری کنی .
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  پویا قطره در ساعت ۷:۲۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  شرکت پیمانکاری رتبه آب پایه ۵ آیا شامل ارزش افزوده میشه….درامد زیر ۱۰۰ میلیون تومن

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹م, ۱۳۹۳ ۱:۰۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله سقف ریالی برای این شرکتهای برداشته شده.

  [پاسخ]

  سامان در ساعت ۲:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر
  لطفا راهنمایی کنید
  با یکی از دوستان به صورت شراکتی دفتر املاک داریم هر دو نفر هم شناسه و رمز داریم
  ۱ : آیا صورت معاملات را به نام یک نفر ثبت کنیم کفایت می کند ؟ در غیر اینصورت چگونه عمل کنیم ؟
  ۲: پورسانت پرداختی به مشاورین ( کارکنان دفتر ) که بیش از ۴۰ درصد در یافتی از مشتریان است می بایست در لیست خرید خدمات ثبت شود یا خیر ؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۲م, ۱۳۹۳ ۱:۵۳ ق.ظ:

  سلام
  ۱ – اگر همه ی معاملات ( مربوط به یک واحد شغلی شراکتی – دارای پرونده مالیاتی شراکتی ) بنام یک شریک ثبت و ارسال شود ، کافی ست .
  ۲ – اگر تحت عنوان حقوق پرداختی ( با رعایت ضوابط و مقررات ) باشد ، خیر .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  خواهشمند است راهنمایی فرمائید
  سوال خود را به صورت یک مثال مطرح میکنم.
  فرض کنیم شرکتی که قرار است برایش گزارش فصلی ارائه دهیم دارای یک فاکتور خرید و و یک فاکتور فروش (مربوط به حوزه فعالیت خود ) میباشد .حال در صورتی که در مدت سه ماهه مذکور شرکت خرید های داخلی از جمله میز یا رایانه یا کمد یا هر چیز دیگری داشته باشد ایا این موارد که اصولا هزینه می باشد را نیز علاوه بر دو فاکتور باید اعلام نماید یا خیر؟ و سوال دوم در صورتی که پاسخ شما در خصوص ارائه هزینه ها در گزارش فصلی مثبت است این گزارشات در چه بخشی باید وارد شود ( با توجه به اینکه اکثر این فاکتور ها بدون شماره اقتصادی و شماره ملی می باشد )
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱۹م, ۱۳۹۳ ۶:۱۸ ب.ظ:

  سلام
  ۱ – بله .
  ۲ – در جدول مربوط به خرید .

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۱:۴۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  سلام خسته نباشید اخرش من متوجه نشدم قبوض را وارد گزارش بکنم یا نکنم؟ مرسی

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰م, ۱۳۹۳ ۲:۱۶ ب.ظ:

  سلام
  موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، طی بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی ( فکر کنم اواخر سال ۹۲ ) اعلام و ابلاغ گردیده است ، بهمان صورت اقدام نمایید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰م, ۱۳۹۳ ۲:۲۴ ب.ظ:

  باسلام و تشکر ازجناب آقای علی
  اگر منظورشان این بخشنامه ها باشد، لطفا این مسیر واین مسیر را مرورکنید.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰م, ۱۳۹۳ ۹:۰۸ ب.ظ:

  سلام و عرض ادب
  با توجه به خواسته آقای محمد ، مدنظر بخشنامه موضوع مسیر اخیر ( ۲۳۹۹۷/۲۰۰ – ۲۷/۱۲/۹۲ ) می باشد .
  با تشکر

  سلام در ساعت ۱۱:۰۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  برای اصلاحات معاملات فصلی فقط سی دی اصلاحات را تحویل دهم یا کل معاملات را دوباره روی سی دی بریزم و تحویل بدهم؟
  نامه ای هم مبنی بر اصلاحات نیاز است؟
  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۱م, ۱۳۹۳ ۸:۳۵ ب.ظ:

  با سلام بر جناب سلام
  آنچه که در مراحل قبلی ارسال ننموده ای و حال با توجه به تمدید مهلت ارسال داشته ای ، فقط همین را تحویل دهید ( اگر آفلاین باشد سی دی را ضمن توجه به این نکته که پس از تحویل شماره دبیرخانه مرکزی بگیرید و اگر آنلاین باشد فقط نسخه ای از رسید ارسال را به واحد مالیاتی خود) .
  اگر آنچه که قبلا ارسال داشته ای قصد اصلاح آن را دارید چه در میزان ریالی هر یک و یا اشتباه در نام طرف و یا حذف آن از یک فصل و انتقال ان به فصل دیگر ، پس از انجام مراحل بالا طی نامه ای با پیوست جزئیات هر یک از موارد اصلاح ، مراتب را به واحد مالیاتی خود و یا واحد فناوری که اخیرا در اکثر ادارات امور مالیاتی مستقر می باشند تحویل دهید .

  [پاسخ]

  مونا در ساعت ۱۰:۳۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید
  در یک موسسه فرهنگی مشغول به کار می باشم با توجه به اینکه اکثر خریدها کمتر از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد و جمع خرید از هر فروشگاه در پایان فصل کمتر از حد نصاب می باشند اکثر فروشندگان از ارائه کد ملی امتناع می ورزند لطفا راهنمایی فرمایید که این اطلاعات باید ارسال شود و در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به نداشتن کد ملی در کدام قسمت ارسال شود . باتشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸م, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۶ ب.ظ:

  سلام
  بله بایستی هر میزان خرید برابر ضوابط مقرر ثبت و ارسال گردد . از طرفی دیگر توجه داشته باشیم که تکمیل جدول امتناع برای فروش کالا و خدمات به اشخاصی است که ار ارائه اطلاعات هویتی خودداری و امتناع می ورزند .

  [پاسخ]

  مونا در ساعت ۱۱:۵۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  ایا در صورت معاملات فصلی باید هزینه های اب و برق و گاز و هزینه حقوق باید لحاظ گردد یا نه

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۶م, ۱۳۹۳ ۸:۳۸ ب.ظ:

  سلام
  هزینه های آب ،برق و گاز بله ؛ ولی هزینه حقوق خیر .

  [پاسخ]

  علی اصغر در ساعت ۹:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  باسلام و احترام.ممکنه امکانا راهنمایی بفرمایید،تکلیف نمایندگیهای بیمه در ارسال گزارش فصلی معاملات که درقبال صدوربیمه نامه از طریق (درگاه متمرکز شرکت بیمه مربوطه)چیست؟ وبابت خرید و فروش ارقام چه سرفصلهایی باید ثبت گردد.ایا کارمزد عنوان فروش! و خرید چه؟!

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸م, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۸ ب.ظ:

  سلام
  تا آنجا که می دانم و میبینم دفاتر بیمه ( غیر از شعب ) کارمزد دریافتی از شعب بیمه را بعنوان فروش خدمات و نیز سایر هزینه ها ( تحت هر سرفصل البته غیر از موارد عدم شمول ) را بعنوان خرید کالا و خدمات در جداول مربوطه ثبت و ارسال می نمایند .

  [پاسخ]

  سلمانی در ساعت ۱۰:۲۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید چند تا سوال دارم
  ۱٫توی کلینیک های دندانپزشکی که پرداختی به پزشکان به صورت درصدی هست و جزء لیست مالیات بر درآمد حقوق رد نمی شوند این پرداخت باید توی معاملات فصلی تو بخش خرید اعلام بشه یا نه؟
  ۲٫ چه هزینه ایی رو میشه به عنوان خرید رد کرد؟ مثلا خرید نرم افزار رو میشه یا نه؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹م, ۱۳۹۳ ۹:۵۶ ب.ظ:

  سلام
  ۱ – در جدول مربوط به خرید تحت عنوان خرید خدمات .
  ۲ – همه ی هزینه ها می توانند تحت عنوان خرید ثبت گردند بصورت خرید کالا و یا خرید خدمات .

  [پاسخ]

  حسینی در ساعت ۱۰:۵۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  آیا هزینه انرژی شامل برق و گاز و….نیز در سامانه ۱۶۹ باید ثبت گردد؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱م, ۱۳۹۳ ۹:۴۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مفاد این بخشنامه را مرورکنید.

  [پاسخ]

  بهناز در ساعت ۱۱:۲۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  سلام
  میخواستم بدونم برای ارسال گزارشات فصلی زمانی که ما خرید از یک شرکت در خارج از ایران داریم با توجه به نداشتن اطلاعات آن شرکت مثل کد اقتصادی و … چه باید کرد؟

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۸:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  از چه تاریخی وارد کردن اطلاعات مالیات بر حقوق و تسلیم آن به اداره مالیات و دارایی الزامی گشته است؟
  با سپاس و تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳م, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۱ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  اززمانی که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شد.

  [پاسخ]

  پیمان در ساعت ۱۲:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  در صورتی که شخص حقیقی هیچگونه کارکردی( خرید و فروش ) در سه ماهه فصل مربوطه در انجام معاملات فصلی نداشته باشد یعنی خرید و فروش وی در آن دوره سه ماهه سال صفر ریال باشد آیا ملزم به ارسال کارکرد سه ماهه فصل مربوطه با رقم صفر ریال می باشد یا نیازی به ارسال نیست؟
  از لطف شما ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۵م, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لازم است طی مکاتبه ای به این موضوع اشاره کنیدکه دراین دوره خرید و فروشی نداشته و نامه را به ثبت برسانید.

  [پاسخ]

  شادی در ساعت ۳:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با سلام
  آیا درآمد اجاره مکان تبلیغات نیز در گزارشات فصلی تحت عنوان فروش باید ارائه شود؟
  با تشکر از همکاری شما

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸م, ۱۳۹۳ ۵:۳۹ ب.ظ:

  سلام
  بله ، تحت عنوان فروش ( فروش خدمات ) ثبت و ارسال نمایید .

  [پاسخ]

  شهرام در ساعت ۴:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  درود بر شما
  سوال : خریدهای یک شرکت پیمانکار در بخش تامین نیروی انسانی فاقد کد اقتصادی و کد ملی است آیا میتوان در بخش امتناع خرید آنها را ثبت نمود ؟
  سوال : اگر مبالغ فصلی یک شرکت در بحث خرید با توجه به سوال بالا در بخش خرید ۲۰ ریال و فاکتور های امتناع ۱۸ ریال (امتناع و خرید نزدیک به هم بوده ) و ارقام به میلیارد ریال یعنی با اهمیت باشند . در بخشنامه های مربوط به ماده ۱۶۹ چه جرائم یا عواقبی شرکت را تهدید میکند ؟
  لطفا ” در صورت امکان با ارائه بخشنامه و قوانین راهنمایی بفرمایید .
  سپاسگزارم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۲۷م, ۱۳۹۳ ۷:۴۳ ب.ظ:

  سلام
  ۱ – هرچند تاکنون ایرادی از این حیث گرفته نشده است ، ولی خیر ، جداول مربوط به امتناع فقط در رابطه با فروش می باشد .
  ۲ – کاملا” متوجه سوال دوم تان نشدم ، ولی در مجموع چنانچه خرید یا فروش ( کالا و خدمات ) برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر انجام نشود مشمول یک ( ۱ ) درصد جریمه عدم ارسال فهرست و چنانچه پس از دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک ، فاکتورهای آن نیز ارائه نشود ده ( ۱۰ ) درصد جریمه از مبلغ فاکتور ارائه نشده ، مطالبه خواهد شد که بنظر غیر قابل بخشش نیز می باشد .

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۸:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  باسلام
  آیا شرکتی که در فصول قبل تراکنش داشته و خرید و فروش فصلی را به اداره امور مالیاتی ارائه داده ولی در فصل جاری فاقد گردش خرید و فروش بوده است می بایست گزارشی ارائه کند یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۹م, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درقالب نامه ای و در موعد مقرر اعلام میکنید که دراین فصل فاقد معاملات خرید و فروش بوده اید.

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۸:۴۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام
  صورت معاملات فصلی تابستان شرکت در تاریخ ۰۷/۳۰ ارسال و ثبت اولیه شد اما ثبت نهایی در روز ۰۸/۰۱ انجام شد. آیا شامل ۱% جریمه تاخیر می شود؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آبان ۳م, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۷ ب.ظ:

  سلام
  ارسال در موعد مقرر مدنظر در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ، همان ” ارسال نهایی ” می باشد ، فلذا قانونا” مشمول جریمه خواهی بود .

  [پاسخ]

  سجاد در ساعت ۱:۱۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام
  اطلاعات فصلی شرکت ها رو از کجا میتونم تهیه کنم بخصوص “سود فصلی” شرکت ها را؟
  خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید آخه برای پایان نامه ام لازم دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۶م, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر نمی رسد این اطلاعات بصورت عمومی منتشر شود آنهم درمقاطع فصلی

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۹:۲۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام. می خواستم بدونم در تهیه آمار فصلی، فاکتور های خرید چای و قند و کاغذ و تعویض لنت و مواردی از این قبیل هم باید لحاظ شود یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۹م, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۲ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  لطفا اینجا کلیک کنید.

  [پاسخ]

  رشادی در ساعت ۱:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از پاسخگویی دقیق شما
  آیا سقف ریالی برای فروش به اشخاص فاقد کد اقتصادی و امتناع از دادن کد ملی و آدرس ، تعریف شده است ؟
  منظور من این است که هر تعداد معاملاتی که با یک شخص حتی تا چند صد میلیون تومان در ماه داشته باشیم و در لیست امتناع رد شود ، مشکلی ایجاد نمیکند ؟
  مشکل کارخانه ما این است که خریداران همگی از بازار آزاد هستند و از دادن مشخصات امتناع میوردند ..
  با تشکر از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۱۴م, ۱۳۹۳ ۱۲:۰۴ ق.ظ:

  سلام
  سقف ریالی خیر ، ولی توجه داشته باشیم در امتناع اولا” فهرست ماهانه تنظیم و ارسال می شود و دوما” مشخصات سجلی و نشانی طرف مقابل ثبت و ارسال خواهد شد .

  [پاسخ]

  شبنم در ساعت ۱۰:۰۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید.سوال من این هست که شرکتی ما در دوره ی تابستان ۹۳ هیچ خرید و فروشی نداشته و من گزارش مالیات بر ارزش افزوده رو صفر رد کردم ولی صورت معاملات فصلی رو ارسال نکردم.مشکلی پیش میاد؟الان باید چکاری انجام بدهم؟ممنون میش جواب بدید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۹م, ۱۳۹۳ ۱:۵۰ ق.ظ:

  باسلام واحترام
  ترجیحا بهتر بود که نامه ای مبنی بر عدم کارکرد دردوره ای که ذکر کردید ارسال می شد ولی درصورتی که برای دوره ی جاری ارسال گزارش داشتید درهمین نامه قید کنید که به دلیل عدم گردش دردوره تابستان ۹۳ گزارشی ارسال نشده است.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۰:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام آیا الزاما مبالغ ارایه شده در لیست معاملات باید با مبالغ ارایه شده در اظهارنامه ۳ماهه ارزش افزوده یکی باشد یا نه ؟
  ممنون از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۱۴م, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۳ ق.ظ:

  سلام
  چرا بایستی غیر از این باشد . هر چه که در گزارش فصلی تنظیم و ارسال می نمایی همان است که در اظهارنامه ارزش افزوده تنظیم و ارسال می نمایی یا خواهی کرد .

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۱:۰۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام
  -۱ آیا فاکتور هزینه ای که با ارزش افزوده خریداری شده مبلغ ۲۰۰هزارتومان باید درهر دو لیست ۳ماهه و اظهارنامه ارزش افزوده ۳ماهه بیاید یا نه ؟
  -۲ نحوه ثبت آن در دفاتر چگونه میشود ؟تحت عنوان هزینه یا همان خرید باید ثبت شود ؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۱۴م, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۴ ق.ظ:

  سلام
  ۱ – بله ، یقینا .
  ۲ – هر خریدی می تواند هزینه هم باشد . با توجه به نوع فعالیت تان ، حسب مورد آن را در دفاتر ثبت نمایید .

  [پاسخ]

  poyan در ساعت ۱۰:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام
  با توجه به اینکه از ثبت شکرت یک ماه و نیم گذشته هنوز فعالیت اقتصادی نداشتیم
  و البته هنوز موفق به ثبت نام ارزش افزوده نشده ایم

  با این حال باید گزارش عدم فعالیت برای ارزش افزوده را چگونه رد کنیم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۵م, ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  البته می بایست از طریق سایت ثبت نام و رمز دسترسی بگیرید ولی باتوجه به موعد در حال گذر ، فرم را دستی تکمیل و حضورا” تحویل فرمائید.

  [پاسخ]

  سلام در ساعت ۱۲:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام
  باتوجه به اینکه از طریق فایل اکسس خرید و فروش زمستان ۹۲ را از طریق غیرخط رد کردم اشتباها هم خرید و هم فروش دوبله رد شده جکار باید بکنم آیا مشمول جریمه خواهیم بود

  [پاسخ]

  آذر در ساعت ۸:۲۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام
  در صورتی که خرید یا فروشی در فصل انجام نشده باشد لازم است گزارش خرید یا فروش رد شود؟ امکان ثبت صفر وجود دارد؟!

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۳۰م, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  دراین صورت طی نامه ای ، عدم کارکرد دراین بخش را به اطلاع برسانید و شماره ثبت دارایی را یادداشت کنید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۰:۰۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خشته نباشید
  سوالم اینه که دیروز لیست گزارشات فصلی فصل پاییز ۱۳۹۳ رو ارسال کردیم ولی الان متوجه شدیم یکی از فاکتورهای خرید ثبت نشده الان میخواستم بدونم باید چه کاری در این زمینه انجام داد.شرکت هستیم دفاتر قانونی هم داریم.
  ممنون میشم جوابم رو همینجا اعلام کنید با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴م, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  فاکتور مذکور ثبت دفاتر شده؟

  [پاسخ]

  دهقانی در ساعت ۷:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام خدمت نویسنده عزیز.
  لطفا من رو راهنمایی بفرمایید که آیا همون طور که ما خرید و فروش رو براش ارزش افزوده ثیت میکینم آیا برای برگشت از فروش یا برگشت از خرید هم ثبت ارزش افزوده دارد. لطفا راهنمایی بفرمایید.یا به ایمیلم جواب رو بفرستید.
  قبلا از شما یک سوال پرسیدم ولی نه ثبت کردید کامنتم رو و نه جواب دادید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵م, ۱۳۹۳ ۱۱:۴۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله این مسیر را مرور کنید:
  اینجا

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۹:۳۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید, در مورد معاملات فصلی اگر به صورت سهوی فصل مورد نظر اشتباه ثبت شود و آن گزارش در سایت دارایی رد شود و سایت کد رهگیری هم به ما بدهد چگونه امکان اصلاح آن گزارش وجود دارد؟ مثلا” برای دوره ۶/۱ الی ۹/۳۰ فصل زمستان رد شود

  [پاسخ]

  55 در ساعت ۹:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام ممنون از این سایت
  ۱-آیا جریمه عدم تسلیم اظهار نامه مشاغل بند ج قابل بخشش می باشد؟
  ۲- در صورت توافق ماده ۱۵۸ مشاغل بند الف و ب جریمه دفاتر و جریمه سود و زیان دارد ؟
  لطفا اگه بخش نامه داره شماره بخش نامه هم قید کند.

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: