حسابان وب

بخشنامه ۴۶۲۲ مورخ ۸۹/۳/۱۶(فراخوان ثبت نام مؤديان مرحله چهارم)

0 486
آکادمی محسن قاسمی

احتراماً، ضمن ارسال اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور با عنوان فراخوان مؤديان مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به اطلاع مي رساند:

سازمان امور مالياتي کشور در راستاي اجراي دستور مقام محترم رياست جمهوري مبني بر همکاري وزارت بازرگاني و شوراي اصناف کشور به منظور آموزش، ايجاد رضايتمندي و آماده نمودن اصناف محترم کشور جهت پياده سازي و گسترش قانون ماليات بر ارزش افزوده، با هماهنگي هاي انجام شده اقدام به فراخوان مؤديان مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نموده است. با عنايت به مراتب فوق و جهت سهولت در امر ثبت نام و آموزش مؤديان محترم مالياتي،ادارات کل امور مالياتي موظفند اقدامات زير را به مورد اجرا در آورند:

۱- ادارات کل امور مالياتي، در رابطه با اجراي مفاد و تحقق اهداف اين اطلاعيه هماهنگي لازم را با کليه مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي صنفي حوزه عملکرد خود داشته باشند.

۲- پـس از شـناسـائي مـؤديان حـائز شـرايط مـرحله چهارم از طريق اتحاديه هاي ذيربط و واحدهاي مسئول رسيدگي به پرونده عملکرد(که فاقد شرايط موضوع سه فراخوان قبلي بوده اند) نسبت به صدور دعوت نامه جهت ثبت نام و آموزش به شرح فرم پيوست اقدام نمايند.

فینتو

۳- برنامه هاي آموزشي و آماده سازي اين دسته از فعالان اقتصادي که شامل فعالان اقتصادي موضوع بند «ب» ماده «۹۶» قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد پس از ثبت نام در اسرع وقت انجام شود.

۴- واحدهاي خدمات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده در سراسر کشور موظف به پاسخگويي مسئولانه به سؤالات و ابهامات و ارائه خدمات لازم به منظور ثبت نام اين دسته از فعالان اقتصادي در سامانه اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده مي باشند.

۵- ادارات کل امور مالياتي در مواردي که اتخاذ تصميم يا اقدام خاصي در ارتباط با مفاد اين اطلاعيه و دستورالعمل را ضروري مي سازد، در اسرع وقت به اين معاونت جهت اقدام لازم منعکس نمايند.

شايان ذکر است که زمان اجراي قانون در رابطه با اصناف مشمول ثبت نام مرحله چهارم متعاقباً از طريق جرايد کثيرالانتشار اعلام خواهد شد.

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.