حسابان وب

بخشنامه ۳۱۰۵۱مورخ ۸۸/۱۲/۲۶(اشتباه واريزي ماليات و عوارض مؤديان)

0 443
آکادمی محسن قاسمی

احتراماً، در راستاي تکريم مؤديان محترم مالياتي،ضمن ارسال تصوير بخشنامه شماره ۵۵/۳۶۹۱۱/ب مورخ ۹/۱۲/۸۸ اداره کل خزانه، مبني بر صدور مجوز جابجائي وجوه اشتباه واريزي به حساب هاي رابط درآمدي ماليات و عوارض ارزش افزوده،مقتضي است

ادارات کل امور مالياتي استانها با هماهنگي خزانه معين استان و اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ و ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران با هماهنگي اداره کل خزانه نسبت به معرفي نمونه امضاء مدير کل و ذيحساب ذيربط به بانک ملي شعبه مربوط اقدام تا امکان جابجائي وجوه اشتباه واريزي صرفاً در چارچوب حسابهاي رابط  ماليات و عوارض ارزش افزوده در همان منبع يا منايع ديگر فراهم گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

——————————————————————————————————————————————–

شماره:۵۵/۳۶۹۱۱/ب

فینتو

تاريخ:۰۹/۱۲/۱۳۸۸

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان

سلام عليکم

بنا به درخواست نامه شماره ۲۷۸۴۸ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده سازمان امـور مـالياتي کشور(تـصوير پيوست)و نـظر به حـجم بالاي اشتباه واريزي هاي مؤديان مالياتي به حساب هاي رابط درآمدي ماليات و عوارض ارزش افزوده و به جهت رفاه حال مؤديان ياد شده،مقتضي است به بانک ملي ايران شعبه ذيربط دستور فرمائيد،با درخواست مشترک مدير کل و ذيحساب سازمان امور مالياتي استان که نمونه امضاي آنها از سوي خزانه معين استان به بانک معرفي مي گردد، نسبت به جابجائي وجوه مورد اشاره از محل حساب هاي رابط  درآمدي غير قابل برداشت تمرکز وجوه ماليات بر ارزش افزوده به حساب هاي رابط درآمدي غير قابل برداشت عوارض قانون مذکور در همان منبع يا منبع ديگر و يا بالعکس اقدام نمايند.

غلامرضا امين رفتاري

سرپرست اداره کل خزانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.