حسابان وب

بخشنامه ۳۰۴۷۴ م ۸۸/۱۲/۱۹(پيگيري مطالبات معوق(ماليات و عوارض ارزش افزوده)

0 450
آکادمی محسن قاسمی

نظر به اهميت وصول به موقع و سريع ماليات و عوارض ارزش افزوده، با تـوجـه به اينـکه مـانده مــاليـات و عـوارض ابـرازي مـؤديان که در اظـهارنـامـه هـاي تـسليمي اعلام مي گردد،قطعي تلقي و طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم قابل مطالبه و وصول مي باشد. مقتضي است ادارات کل امور مالياتي ماليات و عوارض ارزش افزوده ابرازي پرداخت نشده هر دوره را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ انقضاي سررسيد به مؤديان ذيربط اعلام و در صورت عدم پرداخت مانده بدهي توسط مؤديان،طبق مقررات اجرايي مربوط نسبت به وصول آن اقدام گردد.

محمد قاسم پناهي

فینتو

معاون ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.