حسابان وب

بخشنامه ۲۹۸۰۷م ۸۸/۱/۲۱۰(ابلاغ دستورالعمل وگزارش رسيدگي جهت دوره هاي مالياتي ارزش افزوده)

0 375
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت:این بخشنامه ابطال شد.

پيرو بخشنامه شماره ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ و در اجراي مـواد «۲۵» و «۲۶» قـانون مـاليات بر ارزش افــزوده بدين وسـيله اعلام مي دارد،دستورالعمل و گزارش رسيدگي به عملکرد مؤديان که طي بخشنامه مذکور به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ گرديده است، براي رسيدگي دوره هاي مالياتي بعدي مؤديان نيز قابل اجرا مي باشد. مقتضي است ادارات کل امور مالياتي در انتخاب پرونده هاي مؤديان جهت رسيدگي اولويت هاي تعيين شده در دستورالعمل رسيدگي را به دقت مورد توجه قرار دهند.

فینتو

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.