حسابان وب

بخشنامه ۲۷۹۵ مورخ۸۹/۲/۱۳(اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام)

0 1,243
آکادمی محسن قاسمی

احـتـرامـاً نـظـر بـه ايـنکه برخـي از مـؤديان به هـنـگام ورود اطـلاعات در سـامـانه مـاليـات بر ارزش افزوده اشتباهاتي داشته اند که نيازمند اصلاح مي باشد. لذا به منظور تسريع در انجام رويه هاي اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده و بهره مندي بيشتر از سامانه الکترونيکي، امکان اصلاح برخي اطلاعات ثبت نام در سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده براي مؤديان محترم و ادارات کل فراهم گرديده است که نحوه اصلاح و سطوح دسترسي به شرح ذيل تعيين مي گردد.

۱- اصلاح ثبت نام

۱- ۱اصلاح توسط مؤديان ماليات بر ارزش افزوده

به منظور تسهيل اصلاح اطلاعات مؤديان،امکان اصلاح بخشي از آيتم هاي فرم ثبت نام از طريق سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده(evat.ir)، ” اصلاح اطلاعات ثبت نام” در صفحه اصلي سايت براي مؤديان محترم فراهم گرديده است که با اصلاح اطلاعات،اطلاعات قبلي در سيستم حفظ خواهد شد ولي ملاک عمل آخرين اطلاعات اصلاحي خواهد بود.

۱-۲ اصلاح توسط ادارات کل امور مالياتي

با توجه به عدم امکان اصلاح برخي آيتم هاي فرم ثبت نام توسط مؤديان مالياتي،اين امکان براي کاربران ادارات کل امور مالياتي از طريق فرم مخصوص اصلاح اطلاعات مذکور در بخش مديريت عمليات سامانه ماليات بر ارزش افزوده فراهم گرديده است که شامل:

۱- استان/شهرستان/شهر در بخش ” مشخصات اصلي” فرم ثبت نام

۲- (دلايل مشموليت) و مبالغ فروش در بخش “ثبت نام”

فینتو

۳- ميزان فروش معاف در بخش ” معافيت و استرداد” مي باشد.

لازم به ذکر است ثبت نتايج رسيدگي مبني بر مشموليت مراحل اول تا سوم که در قالب فرم هاي(۱۸)،(۱۹) و (۲۰) موضوع بخشنامه شماره ۱۲۳۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ که توسط ادارات کل به دفتر نظارت بر اجرا و دفتر توسعه سامانه ها اين معاونت اعلام مي گرديد،از اين پس توسط ادارات کل قابل اعمال از طريق سامانه خواهد بود.

شايان ذکر است به منظور اصلاح موارد فوق مؤديان ماليات بر ارزش افزوده مي بايست با اداره کل مربوطه مکاتبه نمايند و در خصوص اصلاح ساير موارد و عدم مشموليت تا اطلاع ثانوي مکاتبات از طريق ادارات کل با معاونت ماليات بر ارزش افزوده انجام گيرد.

۲- تعريف کاربران با ۴ سطح دسترسي متفاوت

به منظور دسترسي مديران کل،معاونين با رؤساي امور مالياتي، واحدهاي حسابرسي و خدمات مؤديان به گزارشات و ثبت اطلاعات مرتبط با حوزه فعاليت خود،۴ سطح کاربر تعريف گرديده است که ميزان دسترسي آنها طبق جداول پيوست خواهد بود.

بنابراين با توجه به فعال سازي بخش اصلاحات توسط ادارات کل، از تاريخ ۱۵/۳/۸۹ امکان استفاده از نام کاربر قبلي از سيستم حذف خواهد شد.مقتضي است که ادارات کل از تارخ ۱۸/۲/۸۹ لغايت تاريخ ۲۹/۲/۸۹ جهت دريافت پاکت هاي رمز فوق الذکر(سطوح کاربري جديد) با معرفي نماينده اقدام نمايند.

ضمناً به منظور تسريع در انجام امور،دفتر توسعه سامانه هاي اين معاونت آماده هر گونه راهنمايي و پاسخگويي به کاربران محترم در مورد اين دستورالعمل مي باشد.

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.