حسابان وب

بخشنامه ۱۵۰۳۱/۲۰۱/۶۵۰۵۳م۸۸/۸/۳۰(ارجاع پرونده هاي مالياتي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر که آراء بدوي آنها در فرم هاي چاپ شده قبلي انشاء و ابلاغ گرديده است)

0 783

حسابداراپ

به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي و احياء و برقراري مجدد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به موجب بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ و تذکرات بعد از آن از جمله بخشنامه شماره ۵۴۵۷۸/۲۱۴ مورخ ۲۷/۵/۸۸ دفتر نظارت بر هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تصريح و تأکيد گرديده به جهت انطباق مراحل بعدي پرونده با قانون جديد و جلوگيري از بروز اشتباه توسط مؤديان محترم مالياتي که منجر به عدم استفاده از حقوق قانوني آنان مي شود لازم است کلمه «بدوي» و نيز متن ماده ۲۴۷ الحاقي و تبصره هاي ۱ و ۶ آن به نحو مقتضي در آراء درج و سپس به مؤديان ابلاغ گردند، معهذا مشاهده مي شود

برخي از آراي بدوي صادره از تاريخ ۱۳/۴/۸۸ که قابل طرح در مرجع تجديد نظر بوده بدون رعايت مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰۸ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر ارائه اطلاعات صحيح به مؤديان در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده، با همان توضيحات و مطالب قانوني مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبيق دادن با الحاقيه مذکور و اضافه نمودن نکات ياد شده در آنها به مؤديان ابلاغ و موجب گمراهي و محروميت مؤديان مربوطه از حقوق قانوني آنها در اعتراض به موقع به آراي بدوي و مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر شده است. عليهذا مؤکداً يادآور مي گردد مسئولين ذيربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجديد چاپ نگرديده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء براي اين امر تهيه مي نمايند و يا به طرق ديگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آراي قبلي که در مرحله بدوي صادر و بدون رعايت مفاد دستورالعمل هاي فوق الذکر به مؤديان مالياتي ابلاغ شده اقدام و ضمناً در صورتيکه مؤديان نسبت به اين قبيل آراء معترض بوده يا خواهند بود با رعايت ساير مقررات قانون جديد به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر ارجاع تا مورد رسيدگي قرار گيرند. مگر اينکه در متن آراء بدوي ابلاغ شده، تکليف مؤديان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجديد نظر صراحتاً نوشته شده باشد.

محل تبلیغ شما

مديران کل محترم مالياتي ذيربط مسئول حسن اجراي مفاد اين بخشنامه خواهند بود.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.