- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۱۰۸۳۹/۶/۲۱۳ مورخ۸۸/۲/۵(اصلاحیه بند ۵ ضوابط اجرائی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتها)

پیرو بخشنامه شماره ۳۷۷۴/۳۵۱۵/۲۱۱ مورخ ۱۰/۶/۸۲ موضوع ابلاغ ضوابط اجرائی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحیه بند (۵) ضوابط یاد شده که در اجرای مقررات تبصره مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

«۵- گواهی صادره موضوع این ضوابط اجرائی از تاریخ صدور به مدت یکسال معتبر است وبرای اخذ تسهیلات مجدد طی مدت اعتبار گواهی مذکور نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.»

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

 

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

———————————————————————————————————————————

شماره: ۳۷۷۴/۳۵۱۵/۲۱۱

تاریخ :۱۰/۰۶/۱۳۸۲

ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی , جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

——————————————————————————————————————————–

ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰

 

۱- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بردرآمد مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و یا موسسات اعتباری تسلیم می نماید و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال یا بیشتروبرای اشخاص حقیقی یکصصدو پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره  می باشند.

۲- بـانکـها و مـؤسـسات اعتـباری مـکلفند قـبل از اعـطـای تسـهیلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق الذکر نسـخه ای صـورت های مـالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی می شود وجز برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

۳- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، در همان روز مراجعه گواهینامه ای دایر بر معافیت ویا عدم تعلق مالیات که مؤید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر وبه مؤدی تسلیم ویا به بانک ویا مؤسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.

ب- در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده ویا ترتیب پرداخت، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر وضمن اعلام وصول صورتهای مالی، به مؤدی تسلیم یا به بانک ویا مؤسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.

ج- در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده وبه مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که مؤید وصول صورتهای مالی نیز باشد. صادر وبه مؤدی تسلیم ویا به بانک ویا مؤسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.

۴- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه وحساب سود وزیان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور حساب درآمد وهزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می باشد ودر مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده، صورتهای مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه یا اسناد ومدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه می شود.

۵- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است وبرای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

۶- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی وفعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود.

– اطلاعیه شماره ۲۲۱۱۵۸ مورخ ۹۰/۹/۲۰ بانک مرکزی (گواهی های مقرردر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم)

 

۷- این بانکها ومؤسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره ۲۴۹۸۰ مورخ ۴/۵/۱۳۷۴ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مـالیاتی و طـی بخشنامه شماره نصب ۷/۲۶۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است، می شود.

ابراهیم شیبانی

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

——————————————————————————————————————-

فرم گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

.