نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۰۸۳۹/۶/۲۱۳ مورخ۸۸/۲/۵(اصلاحيه بند ۵ ضوابط اجرائي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتها)

2 1,524

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۳۷۷۴/۳۵۱۵/۲۱۱ مورخ ۱۰/۶/۸۲ موضوع ابلاغ ضوابط اجرائي موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم، اصلاحيه بند (۵) ضوابط ياد شده که در اجراي مقررات تبصره مذکور توسط سازمان امور مالياتي کشور وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

«۵- گواهي صادره موضوع اين ضوابط اجرائي از تاريخ صدور به مدت يکسال معتبر است وبراي اخذ تسهيلات مجدد طي مدت اعتبار گواهي مذکور نيازي به اخذ گواهي مجدد نخواهد بود.»

مديران کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.

 

محمد قاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

———————————————————————————————————————————

شماره: ۳۷۷۴/۳۵۱۵/۲۱۱

تاريخ :۱۰/۰۶/۱۳۸۲

ضوابط اجرايي تبصره يک ماده ۱۸۶اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي , جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

——————————————————————————————————————————–

ضوابط اجرايي تبصره ۱ ماده ۱۸۶قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰

 

۱- کليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي مشمول فصل ماليات بردرآمد مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تقاضاي خود را براي استفاده از تسهيلات بانکها و يا موسسات اعتباري تسليم مي نمايد و ميزان استفاده آنها از تسهيلات هر بانک يا موسسه اعتباري در ظرف يکسال شمسي براي اشخاص حقوقي يک ميليارد و پانصدميليون ريال يا بيشتروبراي اشخاص حقيقي يکصصدو پنجاه ميليون ريال يا بيشتر باشد، مشمول حکم اين تبصره  مي باشند.

۲- بـانکـها و مـؤسـسات اعتـباري مـکلفند قـبل از اعـطـاي تسـهيلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق الذکر نسـخه اي صـورت هاي مـالي دريافتي از متقاضي را ضمن تطبيق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالياتي محل شغل يا اقامتگاه قانوني اشخاص مذکور ارسال دارند. صورتهاي مالي ارسال شده به ادارات امور مالياتي کاملاً محرمانه تلقي مي شود وجز براي تشخيص ماليات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

پندار سیستم

۳- اداره امور مالياتي مربوط مکلف است در اين باره به ترتيب زير اقدام نمايد:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدي از پرداخت ماليات يا عدم تعلق ماليات، در همان روز مراجعه گواهينامه اي داير بر معافيت ويا عدم تعلق ماليات که مؤيد وصول صورتهاي مالي نيز باشد، صادر وبه مؤدي تسليم ويا به بانک ويا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.

ب- در صورت تعلق ماليات، ظرف سه روز از تاريخ پرداخت مالياتهاي قطعي شده ويا ترتيب پرداخت، گواهينامه داير بر پرداخت يا ترتيب پرداخت صادر وضمن اعلام وصول صورتهاي مالي، به مؤدي تسليم يا به بانک ويا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.

ج- در صورتيکه ماليات مورد مطالبه در جريان رسيدگي بوده وبه مرحله قطعيت نرسيده باشد، در همان روز مراجعه گواهينامه مبني بر بلا مانع بودن استفاده از تسهيلات بانکي که مؤيد وصول صورتهاي مالي نيز باشد. صادر وبه مؤدي تسليم ويا به بانک ويا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.

۴- منظور از صورتهاي مالي در مورد اشخاص حقوقي واشخاص حقيقي موضوع بند الف ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، ترازنامه وحساب سود وزيان در مورد اشخاص حقيقي موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور حساب درآمد وهزينه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهيلات مي باشد ودر مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده، صورتهاي مالي عبارت از صورت خلاصه وضعيت درآمد وهزينه يا اسناد ومدارکي است که براي استفاده از تسهيلات به بانک يا مؤسسه اعتباري ارائه مي شود.

۵- گواهي صادره موضوع اين مصوبه براي يکسال شمسي معتبر است وبراي اخذ تسهيلات مجدد طي يکسال نيازي به اخذ گواهي مجدد نخواهد بود.

۶- استفاده از تسهيلات بانکي به منظور خريد يا احداث مسکن شخصي وفعاليتهاي بخش کشاورزي مشمول ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ياد شده نخواهد بود.

– اطلاعیه شماره ۲۲۱۱۵۸ مورخ ۹۰/۹/۲۰ بانک مرکزی (گواهی های مقرردر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم)

 

۷- اين بانکها ومؤسسات اعتباري مکلفند مفاد اين ضوابط را بطرق مقتضي به اطلاع مشتريان خود برسانند.

اين مصوبه از تاريخ ابلاغ جايگزين مصوبه نخست که طي بخشنامه شماره ۲۴۹۸۰ مورخ ۴/۵/۱۳۷۴ معاونت وقت درآمدهاي مالياتي به واحدهاي مـالياتي و طـي بخشنامه شماره نصب ۷/۲۶۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به کليه بانکهاي کشور ابلاغ گرديده است، مي شود.

ابراهيم شيباني

رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

عيسي شهسوار خجسته

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

——————————————————————————————————————-

فرم گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

.

محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. صادق می گوید

    با سلام شاید این چندمین باری هست که ایمیل میزنم وخبری از جواب سوال نیست من تو کل سایت جستجو کردم ولی نرخ این ماده رو نیافتم خواهشمندم اینجانب راراهنمایی نمائید

  2. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    در این ماده از نرخ صحبتی به میان نیامده.
    منظور شما چه نرخی است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.