نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه۲۲۱۴۴ /۲۳۰ مورخ۸۸/۲/۳۰(الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبيرخانه هاي امور مالياتي)

0 4,279

حسابداراپ

پيرو دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۹ مورخ ۲۲/۴/۸۷ موضوع استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN)و شماره اقتصادي (TIN) به منظور شناسايي مؤديان مالياتي، رديابي کليه فرآيند هاي مالياتي مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مديريتي، نظارت هدفمند مديران ارشد بر عملکرد واحدهاي تحت پوشش در سراسر کشور و در راستاي اجراي مفاد دستورالعمل هاي پروژه مديريت پرونده مالياتي به همه پرونده هاي فعال اعلامي ادارات کل شماره پرونده مالياتي (TFN) تخصيص داده شده است.

۱- بـر ايـن اسـاس مـقرر اسـت سـيستم دبـيرخـانه امور مالياتي بدون ورود شماره پرونده مالياتي (TFN) و شماره ملي براي اشخاص حقيقي و کـدپستي از تاريخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ قادر به ارائـه خـدمـات نباشـد. لذا ادارات کـل تـرتيــبي اتــخاذ نـماينـد تا در ايـن فـرصـت اطـلاعات پرونده هاي فعال بدون (TFN) خود را به دفتر اطلاعات مالياتي ارسال نمايند.

۲- به موجب دستورالعمل هاي صادره، تشکيل پرونده مالياتي جديد براي صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي صرفاً با مجوز دفتر اطلاعات مالياتي مجاز مي باشد در اين ارتباط ثبت و ارسال مکانيزه اطلاعات هويتي مؤديان مذکور به دفتر ياد شده براي تشکيل پرونده الزامي است.

۳- واحدهاي مالياتي مکلفند در تمامي مراحل شناسايي، ثبت نام مؤديان و به هنگام سازي بانک اطلاعاتي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل با دفتر اطلاعات مالياتي همکاري نمايند.

۴- کليه واحدهاي مالياتي مکلفند در کليه مکاتبات، فرمها و اوراق مالياتي مربوط، شماره اقتصادي اشخاص حقوقي، شماره ملي اشخاص حقيقي، شماره پرونده مالياتي و کدپستي همه مؤديان را درج نمايند.

۵- مرکز فنآوري اطلاعات سازمان مکلف است حداکثر تا تاريخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ بر اساس دستورالعمل و فرم هاي هويتي پيوست سيستم دبيرخانه امور مالياتي را جهت توليد (TFN) موقت براي پرونده هاي جديد اصلاح، نصب و راه اندازي نمايد.

۶- ادارات امـور مـاليـاتـي مـکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تخصيص (TFN) موقت پرونده هاي جديد نسبت به دريافت دفترچه هاي تکميل شده و اسناد و مدارک تشکيل پرونده مالياتي از مؤدي اقدام و با هماهنگي مرکز فناوري شماره هاي موقت تخصيص يافته را طي گزارشي به دفتر اطلاعات مالياتي منعکس نمايند.

۷- دفتر اطلاعات مالياتي با فرض صحت اطلاعات دريافتي اقدام به بررسي سوابق پرونده هاي مالياتي مي نمايد.البته طبق دستورالعمل نظارت بر سـامـانـدهي فـيزيک پـرونده مـالياتي بر روند صحه گذاري مدارک، نظارت مي گردد.

۸- دفتر اطلاعات مالياتي پس از حصول اطمينان از عدم وجود پرونده اي با سـوابـقـي هـمـانـند مـورد درخـواسـت شـده،اقـدام به تبديل شماره موقت (TFN) به شماره اصلي مي نمايد.

رؤسا و مديران محترم امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل و همکاري با دفتر اطلاعات مالياتي به منظور اعمال نظارت دقيق در راستاي حصول اهداف مي باشند.

ضمناً دادستاني محترم انتظامي مالياتي موارد عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل را گزارش مي نمايند.

محمود شکري

معاون عملياتي

———————————————————————————————————————————————

شماره:۳۷۱۵۹

تاريخ:۲۲/۰۴/۱۳۸۷

استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادي (TIN)

به منظور شناسايي مؤديان مالياتي، رديابي کليه فرآيندهاي مالياتي مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مديريتي، نظارت هدفمند مديران ارشد بر عملکرد تمامي واحدهاي مالياتي تحت پوشش در سراسر کشور ومالاً ارائه خدمات الکترونيکي مالياتي، در اجراي ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م به طور همزمان در مرحله نخست نسبت به تخصيص شماره پرونده (TFN) وشماره اقتصادي (TIN) به کليه اشخاص حقوقي اقدام شده است. بر اين اساس براي عملياتي شدن شماره هاي موصوف از ابتداي مرداد ماه سال جاري، نحوه تشکيل پرونده وتخصيص شماره اقتصادي به شرح ذيل تعيين ولازم الاجراء مي شود:

۱- به موجب دستورالعمل شماره ۱۰۷۳۸۲/۶۷۲۰/۲۳۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶، تشکيل پرونده مالياتي جديد صرفاً با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالياتي مجاز مي باشند. در اين ارتباط ثبت وارسال مکانيزه اطلاعاتي هويتي کليه اشخاص حقوقي فعال توسط امور مالياتي به دفتر مذکور براي تشکيل پرونده الزامي است.

۲- بر اساس ويژگي هاي جديد سيستمهاي نرم افزاري که اخيراً در دبيرخانه هاي امور مالياتي نصب شده است، انجام تمامي خدمات مورد نياز مؤديان مالياتي با استفاده از سيستمهاي نرم افزاري مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادي (TIN) مؤدي ذيربط امکان پذير است. بر اين اساس ادارات امور مالياتي موظف اند شماره هاي موصوف را نيز همانند ساير اطلاعات اصلي مؤديان ثبت نمايند.

۳- واحدهاي مالياتي مکلفند در تمامي مراحل شناسايي، ثبت نام مؤدي وبه هنگام سازي بانک اطلاعاتي اشخاص حقوقي با دفتر اطلاعات مالياتي همکاري نمايند.

پندار سیستم

۴- کليه واحدهاي مالياتي مکلفند در کليه مکاتبات، فرمها و اوراق مالياتي مربوط، شماره اقتصادي مؤديان ذيربط را درج نمايند.

۵- ادارات کل امور مالياتي ذيربط نسبت به چاپ و توزيع اظهارنامه مالياتي هر يک از موديان حداکثر تا دهم تيرماه ۸۷ اقدام مي نمايند.

ساير مقررات

۶- شرط استفاده اعضاء از مفاد اين دستورالعمل،تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۸۶ در موعد مقرر قانوني و رعايت شرايط مقرر در اين دستورالعمل مي باشد. در غير اين صورت توسط اداره امور مالياتي برابر مقررات رسيدگي خواهد شد.

۷- اظهارنامه مالياتي اعضايي که درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي آن حداقل به ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات تعيين شده در اجراي اين دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشوند قطعي تلقي مي گردند.

۸- در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م. نمونه انتخابي براي رسيدگي براي مشمولين بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و از بين اظهارنامه هاي تسليمي مشمول اين دستورالعمل و به ميزان ۳% توسط مدير کل امور مالياتي ذيربط تعيين مي گردد.

۹- در موارد اختلاف بين اتحاديه امور صنفي و نماينده اداره کل امور مالياتي در تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات هر يک از موديان موضوع اين دستورالعمل،مراتب در يک کارگروه چهار(۴) نفره با حضور رييس مجمع امور صنفي مربوطه،رييس اتحاديه،مدير کل امور مالياتي و رييس امور مالياتي ذيربط مورد بررسي و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات مودي مورد نظر اقدام مي گردد.

۱۰- ادارات کل امور مالياتي تدابيري اتخاذ نمايند تا برنامه زماني تشکيل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاري جلسه به اتحاديه ذيربط ابلاغ گردد.

۱۱- به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي وصول ماليات موضوع اين دستورالعمل با رعايت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م ۴۰%(چهل درصد) ماليات به صورت نقد در زمان تسليم اظهارنامه و مابقي حداکثر در ۴ قسط مساوي ماهانه از اول مرداد ماه تقسيط گردد.

۱۲- عدم پرداخت اقساط در سير رسيد مقرر مانع از صدور برگ قطعي براي موديانيکه مشمول اين دستورالعمل بوده نمي باشد،در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاريخ سررسيد(تاريخ انقضاي مهلت تـسليم اظـهارنامـه مـاليـاتـي)مـشمول جـريمه مقرر در ماده ۱۹۰ق.م.م مي گردند.

۱۳- هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول ماليات مشخصه هر يک از موديان موضوع اين دستورالعمل با درآمد مشمول ماليات ابرازي اختلاف دارد ماليات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

۱۴- موديان رديفهاي ۱ الي ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ ق.م.م مشمول اين دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

۱۵- موديانيکه اظهارنامه آنها در اجراي بند ۸ اين دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي(قبل از کسر معافيت)با رقم ابرازي آنان،بيش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۶- پرداخت هاي انجام شده در سال ۱۳۸۶ هر يک از موديان ، در اجراي مقررات مواد ۱۶۵،۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت مقررات از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر مي باشد.

۱۷- موديانيکه نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي هاي مالياتي قطعي و ابلاغ شده مشاغل( به استثناي پرونده هايي که در مراجع قـانونـي مـطرح مـي باشد)عـملکرد سـنوات لـغايـت ۱۳۸۵ خـود حـداکـثـر تا تاريخ (۳۱/۵/۱۳۸۷)اقدام ننمايند مشمول اين دستورالعمل نخواهند بود.

۱۸- مجامع امور صنفي مکلفند تمام تلاش و مساعي خود را به منظور جلب مشارکت اعضاي خود جهت تسليم اظهارنامه مالياتي به کار گيرند.

۱۹- اين دستورالعمل در پنج نسخه تعيين که هر کدام حکم واحد دارد در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۷ تنظيم گرديده است.

محل امضاء

رييس شوراي اصناف کشور

نماينده وزارت بازرگاني

رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

رييس مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني ايران

نماينده سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.