نرم افزارحسابداری صدگان

مقررات مالي (مواد۵۱ تا ۵۳)

0 989

حسابداراپ

ماده‌ ۵۱ـ

هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ تا اول‌ ديماه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را براي‌ سال‌ بعد تنظيم‌ و به‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ پيشنهاد نمايد. شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصويب‌ و به‌ هيأت‌ مديره‌ ابلاغ‌ نمايد.

تبصره‌ ـ سهم‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ از بابت‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ اين‌ قانون‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ ۲۹ بايد در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.

(به موجب لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده ۴ قانون  تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مصوب ۲/۹/۱۳۵۸ و متعاقباً قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸ منتفي شده است و بودجه درمان نيز در بودجه سالانه سازمان پيش‌بيني مي‌شود. هر دو قانون قبلاً ذيل مواد ۹ و ۱۱ آمده است).

پندار سیستم

ماده‌ ۵۲ـ

مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و كليه‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از خسارات‌ و زيان‌ ديركرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌ بهادار و سود سرمايه‌گذاري‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و يا واگذاري‌ و يا بهره‌برداري‌ از اموال‌ سازمان‌ كلاً به‌ حساب‌ ذخاير منظور خواهد شد.

تبصره‌ ۱ـ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ از محل‌ ذخاير مبلغي‌ جهت‌ خريد اموال‌ غيرمنقول‌ و ايجاد ساختمان‌ها يا تأسيسات‌ و تجهيزات‌ جديد كه‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمين‌ نشده‌ باشد تخصيص‌ خواهد داد.

تبصره‌ ۲ـ ايجاد تأسيسات‌ درماني‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ و تأييد هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ از محل‌ ذخاير صورت‌ خواهد گرفت‌ و با حفظ‌ مالكيت‌ سازمان‌ در اختيار سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ گذارده‌ خواهد شد. (سازمان تأمين خدمات درماني منحل شده است و به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸ هزينه ايجاد تأسيسات درماني نيز در بودجه سالانه سازمان پيش بيني مي‌گردد).

ماده‌ ۵۳ـ

ذخاير سازمان‌ نزد بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ متمركز خواهد شد بانك‌ مذكور ذخاير مزبور را تحت‌ نظر هيأتي‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ به‌ كار خواهد انداخت‌.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.