حسابان وب

دستورالعمل۲۰۰/۱۱۱۳۰م۸۹/۴/۱۲(تسري ماده ۶۵ قانون مالياتهابرماده۷۷ قانون مذکور)

0 719
آکادمی محسن قاسمی

چون در خصوص تسري حکم ماده ۶۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور سـؤالاتـي از سـوي ادارات امـور مـالـياتـي و مـؤديـان محـترم مالياتي مـطرح اسـت لـذا به مـنظور اجـراي صحيح احکام موضوع مواد مذکور اشعار مي دارد:

به موجب ماده ۶۵ قانون مالياتهاي موصوف، نقل و انتقال قطعي واحدهاي مسکوني از طرف شرکت هاي تعاوني مسکن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع فصل ماليات بر درآمد املاک نمي باشد.

فینتو

با توجه به اينکه  ماده ۷۷ قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور(فصل ماليات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعي واحدهاي مسکوني از طرف شرکتهاي تعاوني مسکن به اعضاي آنها مشمول حکم ماده ۷۷ نيز نمي گردد.

لکن احکام مادتين ۶۵ و ۷۷ به شرح مذکور صرفاً شرکتهاي تعاوني مسکن موضوع قانون شرکت هاي تعاوني مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايـران مـصـوب ۱۳۷۰ را در بـر مـي گيـرد و قابـل تـسري به اتحـاديه هـاي تـعاونـي مـذکـور نمي باشد.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.