نرم افزارحسابداری صدگان

تصويبنامه شماره:۳۵۶۲۲/ت۲۷۲۵۹ هـ تاريخ:۸۱/۱۲/۳(بندب ماده ماده۱۰۷قانون ماليات هاي مستقيم )

0 1,039

حسابداراپ

هيئت وزيران درجلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۳۱۷ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند ب ماده ( ماده ۱۰۷ ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصو ب ۱۳۸۰ – تصويب نمود:

پندار سیستم

ضريب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي ومؤسسات مقيم خارج از ايران با بت واگذاري امتيازات وساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر ظرف يک سال مالياتي عايد انها ميشود، به شرح زير تعيين مي شود.
الف – واگذاري امتيازات وساير حقوق کليه اشخاص حقيقي وحقوقي خارجي به صاحبان واحدهاي توليدي ومعدني مشروط بر آنکه امتيازات وحقوق مذکور منحصراً مر بوط به فعاليتهاي توليدي ومعدني باشد، بيست درصد (۲۰%) پرداختي.
ب – واگذاري امتيازات وساير حقوق کليه اشخاص حقيقي وحقوقي خارجي به وزارتخانه ها وسازمان ها ومؤسسات ولتي وشهرداري ها، بيست درصد (۲۰%) پرداختي.
ج- واگذاري حق نمايش فيلم هاي سينمايي، بيست درصد (۲۰%) پرداختي.
د- ساير موارد، سي درصد (۳۰%) پرداختي.

محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.