حسابان وب

بخشنامه۲۸۰۰۴ م۸۸/۱۱/۱۲(پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده)

368 67,249
آکادمی محسن قاسمی

سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ را به شرح زیر اعلام نموده است :
نظر به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد :
۱ –

ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال ما به ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله ( اعم از عقدبیع ، صلح ، هبه و …) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد .
۲ –

عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد . عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد.
۳ –

به استناد مفاد ماده ۱۷ قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مشمول اجرای قانون بابت  تحصیل دارایی های ثابت ( از قبیل احداث ساختمان ، خرید ماشین آلات و تجهیزات ، وسائط نقلیه ، اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیت های اقتصادی خود و به استناد صورتحساب های صادره پرداخت می نمایند . با رعایت تبصره های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت  عرضه کالاها و خدمات غیر معاف توسط آن ها قابل کسر و یا تهاتر بود .
۴ –

مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توام کالاها با خدمات مشمول و معاف و عوارض قانون اشتغال دارند ، مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن  بخش از باقیمانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمی باشد ، از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا با درآمد خدمات  ( مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد ) اقدام نمایند ( مشروط بر اینکه نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف رعایت شده باشد ). متذکر می شود با توجه به تبصره های (۲)،(۳)و(۵) ماده (۱۷) قانون ،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمی باشد و به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود .شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مودی منظور می گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود .
۵ –

مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفا در خصوص بانک ها و موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود .
۶ –

چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول ( سوخت شده ) باشد . مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع ، قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود .
۷ –

مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز ، تلفن ( در قالب صورتحساب های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده )برای فعالیت های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن ها خواهد بود .
۸ –

مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی ، بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده ۱۶ و بندهای (ب) و (ج) ماده ۳۸ و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره موضوع بند(د) ماده (۳۸) صرفا در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه می باشد . در خصوص سایر مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی این قبیل مودیان بابت موارد مذکور جزء هزینه های قابل قبول قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود .
۹ –

خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مکلفند صرفنظر از نوع فعالیت آن ها به صورت صنفی یا غیر صنفی ، دولتی ، خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیر معاف را از مودیان مشمول جرای قانون تحصیل می نمایند، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند .
۱۰ –

فینتو

مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال می باشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما ( گیرندگان  خدمات )می باشد در حالیکه تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از ماخذ کل صورتحساب یا صورت وضعیت قبل از کسر پنج درصد (۵ %) مالیات تکلیفی موضوع ماده (۱۰۴) قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار ( ارائه دهندگان خدمات )خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد .
۱۱ –

فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود . ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند . خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد . بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود .

این بند ابطال شد.
۱۲ –

آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون ( صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش بینی مالیات و عوارض متعلقه ) که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی می گردد ، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود . آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد . قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده اند ، صرفنظر از تاریخ صدور  صورتحساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود .
۱۳ –

تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت های پیمانکاران نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد ، حسب مورد خواهد بود . پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحساب های صادره درج و از خریداران ( کارفرمایان ) مطالبه و وصول نمایند . در صورتیکه مبلغ صورتحساب های صادره ( صورت وضعیت ) توسط کارفرما تعدیل گردد ، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار ( جاری یا دوره آتی حسب مورد ) به ماخذ ما به التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود .
۱۴ –

با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاران جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳ % (۵/۱ % مالیات و ۵/۱ % عوارض ) شده است . لذا به استناد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می باشد .
۱۵ –

چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده  باشند ، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی ( از تاریخ شمولیت ) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی ( حسب مورد) خواهند بود . مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورتحساب ها یا صورت وضعیت های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می گردد .
۱۶ –

به استناد مفاد ماده (۱۲) قانون صرفا عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آن ها که در (۱۷) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیده اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند . این معافیت قابل تسری به نهاده ها و عوامل غیر معاف به کارگیری شده ( نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری ، بیمه ای ، توزیع و بازاریابی ، مهندسی و مشاوره ای ، سردخانه ای و …) در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمی باشند .
۱۷ –

به استناد بند (۸) ماده (۱۲) عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد . این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری ، انبارداری ، غرفه های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آن ها و تاسیسات شهر بازی ها نخواهد بود .
۱۸ –

درآمد حاصل از خسارت دریافتی از بیمه ، دارایی های ارزی ، جوایز و سود سپرده بانکی ، سود دریافتی اوراق مشارکت ، سود حاصل از سرمایه گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لیکن ما به ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی ، مشاوره ای ، ارزیابی ، توزیع و بازاریابی ، بسته بندی ، انبارداری ، حق توقف کانتینر ( دوموراژ ) ،تخلیه و بارگیری ، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار ، نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.
۱۹ –

صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیر معاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد . مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته به اداره کل امور مالیاتی ذیربط مسترد می گردد .
۲۰ –

ماخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قیمت فروش خواهد بود . عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می باشد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش ( اعم از داخلی و صادراتی ) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه نسبت به واریز آن به حساب های تعیین اقدام نمایند .
در پایان خاطر نشان می گردد ماموران مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارش های مالیاتی و آراء صادره می باشند . مدیران کل امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود .

368 نظرات
 1. علی نوروزی می گوید

  با سلام . آیا در صورتی که یک شرکت در ضمینه معافیت های قید شده در نظام ارزش افزوده است فعالیت داشته باشد آیا ملزم به ثبت نام در این نظام ارزش افزوده می باشد ؟

 2. ندا افشار می گوید

  در مورد وارد کردن اطلاعات به سامانه افلاین مالیاتی در صورت ۰ بودن فروش در طی یک سال چگونه اقدام کنیم چون گزینه ۰ ندارد باید حتما همه تکمیل شود

 3. علي می گوید

  با سلام
  توجه داشته باشیم چنانچه در یک دوره ( فصل ) هیچگونه فعالیت مالی و پولی ( مورد نظر دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ) نداشته ای لزومی به ارسال فهرست معاملات نخواهد بود .
  موفق باشید /

 4. کیانی می گوید

  در گواهینامه ثبت نام مالیت بر ارزش افزوده مرحله دوم با مرحله پنجم از نظر پرداخت مالیات فرق میکند یا خیر؟ چون شرکت ما یک شرکت مهدنسی میباشد و مشمول مرحله پنجم میباشد و میگویند که باید از مرحله پنجم وارد مرحله دوم شوید چه فرقی میکند؟

 5. علي می گوید

  سلام
  بله ، مالیات و عوارض مرحله دوم با مرحله پنجم از نظر نرخ با هم متفاوت می باشد ( تا قبل از سال ۹۰ نرخ آن ۳% بوده و پس از آن هرسال ۱% اضافه خواهد شد که البته سال ۹۳ ، ۲% اضافه خواهد شد ) .
  نمی دانم شرکت های مهندسی ( ترجیحا” شرکت شما ) از چه سال و مرحله ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند و ضمنا سوال میکردید منظورشان از اینکه از مرحله ۵ به مرحله ۲ وارد شوید چیست ؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر از توضيحات جناب آقاي علي ؛ كلا شركتهاي پيمانكاري از مرحله دوم ثبت نام مشمول شدند كه اگربا تاخير ثبت نام كرده باشيد موظف به پس دادن حساب و كتاب دوره تاخيرهستيد.
  به نظرم شما خودتان مرحله پنجم را انتخاب كرده ايد كه مسئول مربوطه اين تقاضا را كرده است.
  البته اگر تاريخ ثبت شركت الان باشد صرفا انتخاب مرحله دوم ملاك نيست بلكه كاركرد شما هم از تاريخ ثبت موردتوجه قرارميگيرد.

 7. محسن می گوید

  با سلام،شرکتی در سال ۸۸ و۸۹ برای یک شرکت سدسازی که مواد خام معدنی(سنگ) در اختیارش گذاشته به عنوان پیمانکار فقط کار خردایش انجام داده(با دستگاه سنگ شکن) آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه؟ ممنون اگه زودتر جواب بدین

 8. علي می گوید

  بله جناب محسن ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهید بود .

 9. اسماعيلي می گوید

  با سلام تشكر مي كنم از سايت خوبتان يك شركت واردات خودرو در سال ۹۳ به ثبت رسانده شده است كه تاكنون فعاليتي نداشته است و از اول مهر ماه شروع به فعاليت نموده است خواهشمند است راهنمايي فرمائيد بابت ثبت نامه ارزش افزوده و گرفتن گواهي ارزش افزوده و اينكه من اگر هزينه شماره گذاري را در فاكتور فروش بياورم آيا به آن ارزش افزوده تعلق مي گيرد. اگر بشود راهنمايي بفرمائيد كه چگونه ماشينهاي فوق فاكتور شود بهتر است .ممنون ميشم در اسرع وقت جواب بديد

 10. یوسف می گوید

  با سلام با شرکتی در سال ۱۳۹۱قرارداد پیمانکاری داشته و اکنون پس از تحویل قطعی و گذشت یکسال از صورت وضعیت قطعی درخواست مالیات ارزش افزوده نموده است .آیا به ایشان تعلق می گیرد ؟ درصورت تعلق آیا به لایحه ضرر وزیان ایشان هم تعلق می گیرد ؟ لطف فرمایید پاسخ را هرچه زود تر که مقدور است اعلام فرمایید .

 11. علي می گوید

  سلام
  ۱ – بله ، به ایشان تعلق می گیرد .
  ۲ – متوجه نشدم .

 12. روادگر می گوید

  با سلام واحترام وتشکر از راهنمائی هایتان

  ۱- آیا حق العمل کارانی (ترخیصکاران) که دفاتر قانونی دارند بابت اجرت ترخیص میبایست ارزش افزوده در صورتحساب منظور نمایند؟

  ۲- اگر پاسخ مثبت است ،مشمول کدام مرحله میشوند؟

  ۳- آیا صورتحساب صادره لزومآ نمونه فرم سازمان امور مالیاتی باشد؟

  ۴- آیا موظف به ارسال گزارشات فصلی می باشند؟

 13. الیاس می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  به استحضار میرساند اینحایب برای مثال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱-۹۳ را را می خواهم رد کنم یک سری فاکتورها از سال قبل ۹۲ که ۶% میاشد که در سال ۹۳ به دستم رسیده است و اصلاحی دوره زمستان ۹۲ را زده ام . نحوه ثبت آن در اظهارنامه بهار ۹۳سال جاری که ۸% است چگونه می باشد.

 14. علي می گوید

  سلام
  ۱ – بله .
  ۲ – نمی دانم .
  ۳ – صورتحسابی که شامل موارد موردنظر سازمان باشد مورد قبول خواهد بود .
  ۴ – صد در صد .

 15. علي می گوید

  سلام
  اگر اظهارنامه اصلاحی دوره زمستان ۹۲ را تکمیل و ارسال کرده اید ، چرا باید در این خصوص در اظهارنامه بهار ۹۳ ، مشکل داشته باشید .

 16. الیاس می گوید

  سلام
  منظور من این است که چگونه میتوان فاکتورهای سال قبل که ۶% می باشد را در اظهارنامه سال ۹۳ که ۸% رد کرد با تشکر .

 17. محمد می گوید

  با سلام
  شرکتی داشتم که در سالهای ۷۱ الی ۷۶ در زمینه ساخت ماشین الات صنعتی فعالیت میکردم ایا قانون معافیت مالیاتی در این سالها برای صنعت منظور شده ؟ ممنون میشم پاسخ بدهید

 18. علي می گوید

  سلام
  معافیت مالیاتی مورد نظر خود را در فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای قبلی ( ترجیحا”همان ماده ۱۳۲ با متن سابق ) جستجو کنید .

 19. مرتضي می گوید

  با سلام
  در صورتي كه پرداخت ماليات و عوارض برارزش افزوده در زمان تسويه هر صورت وضعيت پيمانكار به آن پرداخت گردد و بعد از گذشت يكسال مشخص شود پيمانكار مالياتها را به حساب امور مالياتي واريز نكرده .
  آيا مسئوليت به عهده اين شركت (كارفرما) در زمان رسيدگي دفاتر ميباشد يا نه ؟

 20. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  درصورتي كه پرداخت شما مستند و براساس گواهي ثبت نام پيمانكار در زمان پرداخت باشد ، خير مسئوليتي متوجه شما نيست خصوصا اينكه در اظهار نامه ي خود اين پرداخت را به انضمام ساير پرداختها درج كرده باشيد.

 21. امیر می گوید

  با سلام:اگر در قرارداد مالیات ارزش افزوده برعهده پیمانکار باشد آیا این قانونی است وکارفرما میتواند پرداخت نکند؟

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ماليات ارزش افزوده جنبه كسورات ندارد كه بعهده ي پيمانكار باشد بلكه جنبه افزودني دارد كه پرداخت آن بعهده ي طرف قرارداد شماست.

 23. حسین می گوید

  چگونه از مبلغ عوارض ومالیات خودروی نیسان اطلاع یابیم استان آ.ش

 24. ليلا می گوید

  باسلام
  اگر پيمانكاري معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده باشد، با پيمانكاري كه معاف نباشد ، چه تفاوتي براي كارفرما دارد؟ آيا به نفع كارفرما مي باشد كه پيمانكار معاف باشد؟

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به این بستگی دارد که خود کارفرما درچه شرایطی باشد.
  اگر کارفرما کالا و خدمات معاف ارائه کند نمی تواند مالیات ارزش افزوده پرداختی را پس بگیرد.

 26. فاطمه می گوید

  در صورتی یک دوره را صفر رد کرده ایم اطلاع نداشتیم که کار کرد داشتیم حالا باید چه کاری انجام دهیم
  ما یک شرکت مجری هستیم وپیشخوان شهرداری هم هستیم باید جدا ارزش افزوده بدهیم

 27. علی می گوید

  سلام
  شرکت نرم افزاری با مسولیت محدود ثبت کردیم و الان پروژه طراحی سایت از یک شرکت دیگه به مبلغ ۴ میلیون براشتیم می خواستم در مورد مالیاتهای مشمول این پروژه راهنمایی کنید و بدونم که این مالیاتها را باید ما و یا کارفرما پرداخت کند
  متشکرم

 28. علی می گوید

  سلام
  شرکت ما خریدی در دوره بهار سال ۹۳ داشته که فاکتور آن در دوره پاییز ۹۳ به دستمان رسیده و فروشنده نیز فروش خود را در همان دوره بهار اعلام و ارزش افزوده آنرا شناسائی کرده
  آیا ما میتوانیم در دوره پاییز خرید را اعلام و ارزش افزوده آنرا شناسایی کنیم یا نه ؟
  با تشکر فراوان

 29. سمیرا می گوید

  با سلام
  اگر یکی از فاکتور های مربوط به تابستان که وصول نشده بود و مبلغ آن را در مالیات ارزش افزوده دوره قبل رد نکرده باشیم باید در مبالغ ارزش افزوده این دوره (یعنی سه ماهه پاییز)بیاوریم ؟
  یا اصلاحیه دوره قبل را بزنیم ؟ و مبلغ آن را پرداخت کنیم؟

 30. علي می گوید

  سلام
  اظهارنامه اصلاحی تکمیل و ارسال فرمایید .
  بله ، مکلف به تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده خواهید بود .

 31. علي می گوید

  سلام
  یه مالیات تکلیفی هستش ( موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها ) که بر عهده کارفرما خواهد بود .
  یه مالیات عملکرد داری که در موعد مقرر توسط اداره مالیات رسیدگی و از شرکت شما مطالبه خواهد شد .
  تسلیم گزارش فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها را داری که اگه انجام ندی مشمول جریمه ۱۱ درصدی خواهید بود .
  اظهارنامه ارزش افزوده را هم داری که بایستی پس از ثبت نام در نام مالیاتی مربوطه در موعد مقرر تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایید .

 32. علي می گوید

  سلام
  بهتر این است ( در صورتی که رسیدگی نشده باشد ) اظهارنامه اصلاحی فصل بهار را تنظیم و ارسال نمایید.
  توجه داشته باشیم در اینصورت مانده های مورد انتقال به دوره های بعد نیز بهمان ترتیب اصلاح و بنحو صحیح ثبت و ارسال گردد.

 33. علي می گوید

  سلام
  اگر فرصت قانونی برای تسلیم اظهارنامه اصلاحی دارید با ثبت آن و تسلیم اظهارنامه اصلاحی اقدام فرمایید در غیر اینصورت ( ضمن توجه به تاریخ ثبت آن در دفاتر عملکرد ) برای دوره پاییز اعلام و ارسال فرمایید.

 34. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب حضور جناب آقاي علي
  لازم دانستم از لطف و صرف وقتي كه در پاسخگويي به سوالات كاربران داريد ، صميمانه تشكر و قدر داني كنم.
  با آرزوي سلامتي روز افزون

 35. رسول اوجاقلو می گوید

  نحوه پرداخت مالبات برارزش افزوده توسط کارفرما در قراردادهای پیمانکاری چگونه است؟ چنانچه کارفرما ازپرداخت آن امتناع نماید, پیمانکار چه اقدامات قانونی میتواند بعمل آورد؟ باتشکر

 36. محمدی می گوید

  با سلام و احترام
  در چند سال گذشته از یک فروشنده بخشی از کالاهای مورد نیاز شرکت خود را خریداری نموده ایم، به تازگی فروشنده گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خود را به شرکت ما به عنوان اولین گواهی خود ابراز نموده، با وجود اینکه تاریخ صدور آن دی ماه ۹۳ است ولی در توضیحات آن آمده: “مودی مذکور مکلف به اجرای تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض موضوعه از خریداران و تسلیم اظهارنامه از تاریخ تیرماه ۹۲ میباشد”. آن شرکت نیز خواهان دریافت عوارض و مالیات فروش مربوط به آن تاریخ تا الان میباشد.
  سوال :با توجه به گذشت یک سال و نیم آیا شرکت ما باید مبالغ مورد نظر را پرداخت کند ؟
  آیا منطقی است که فروشنده به سراغ تک تک خریداران گذشته رفته و ارزش افزوده مربوط به سال ۹۲ تا الان را اخذ نماید؟
  با تشکر

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته طبق قانون ايشان مكلف بوده در تاريخ معامله اين ضريب را ازشما بگيرد :
  ماده ۲۰- مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه واز طرف دیگر معامله وصول نمایند.
  ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
  الف- در مورد عرضه کالا:
  ۱- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
  ۲- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
  ۳- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه؛
  احتمالا ايشان را به خاطر تاخير در ثبت نام و ووصول ماليات ارزش افزوده در فشار گذاشته اند ووي نيز به شما مراجعه ميكند.

 38. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين لينك را مطالعه بفرمائيد:
  اينجا

 39. رضا می گوید

  ممنونم از مطالب ارزشمندتون…..من یک سوال آماتوری داشتم و اونم اینه که وقتی ما یه جنسی رو میفروشیم یا میخریم یا هزینه آب و برق و…که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض خاص خودشون رو دارن آیا ما باید هنگام ثبت هر خرید یا…مالیات بر ارزش افزوده اون رو هم حساب کنیم و در نرم افزار ثبت کنیم یا نه؟ خواهش میکنم توضیح بدید و من رو راهنمایی بفرمایید.منتظرم.ممنون

 40. سعید نوروزی می گوید

  با سلام
  من با یه شرکت واردکننده قطعات قرارداد ارزی بستم.اون کالا رو وارد کرده و تحویل داده الان تقاضای ارزش افزوده کرده.آیا به قرارداد ارزی و خرید خارجی مالیات ارزش افزوده تعلق میگیرد.
  با تشکر

 41. فرشته می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من یه قرارداد یک ساله به شرکت مخابراتی منعقد کردم که در رابطه با راه اندازی سایت می باشد . حال شرکت مذکور از من فاکتور رسمی می خواهد و ضمنا ” قرارداد به اسم شخص می باشد . حال می خواستم بدانم که
  آیا اظهارنامه اشخاص حقیقی را باید ثبت نام کنم ؟
  آیا مالیات عملکرد مشمول اینجانب می باشد ؟
  آیا از طریق شرکتی که دارم ثبت می کنم( درحال ثبت نام کد اقتصادی می باشم ) اقدام برای ارزش افزوده نمایم آیا روش حقوقی بهتر است ؟
  و مشکلی که دارم من اجناس را ۲ سال پیش از یک واسطه خریداری کرده ام و هیچ فاکتوری از طرف ندارم می خواهم بدونم که خرید انجام شده را باید اعلام کنم ؟

 42. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله در صورتي كه ثبت نام كرده باشيد و فعاليت شما مشمول ماليات ارزش افزوده باشد بايستي در ثبتها آنرا تفكيك كنيد.

 43. ریحانه می گوید

  آیا به کارمزد ( بابت فروش کالا ) یا همان بازاریابی اما در حد گسترده ارزش افزوده تعلق میگیرد؟

 44. سعید می گوید

  با سلام و احترام
  آیا مودی مشمول میتواند بعد از ثبت نام مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نگرفته شده فاکتورهای صادرشده بعد از تاریخ مشمولیت و قبل از تاریخ ثبت نام را با توجه به بند ۱۵ بخشنامه ۲۸۰۰۴ تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ طی صدور فاکتور اصلاحی دریافت نماید ؟
  با تشکر

 45. سید می گوید

  سلام یک سوال در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
  ۱.من ماهیانه از یک مغازه ۲ میلیون تومان فروش داشته که میزان سود من از این میزان فروش ۱ میلیون تومان سوالی که برای من ایجاد شده است این است که آیا مالیات بر ارزش افزوده به کل میزان فروش من تعلق می گیرد یا میزان سود حاصله من لازم به ذکر است زمینه فعالیت خرده فروشی خواربار می باشد

  ۲. اقلامی که قیمت مصرف کننده کالا روی آن درج شده است آیا به آن مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد؟
  ۳- اقلامی که قیمت مصرف کننده ندارد و سود خرده فروشی به آن تعاق می گیرد این مالیات به کل کالا تعلق می گیرد یا به سود حاصله
  با تشکر
  با تشکر

 46. حسين مرادي می گوید

  باسلام
  آيا بخشنامه شماره ۱۷۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۹ در خصوص ماليات بر ارزش افزوده شركتعاي قبل از بهره برداري كماكان معتبر است .
  باتشكر

 47. حمیدرضا می گوید

  سلام میخواستم بدون به تالار ها مالیات ارزش افزوده تعلق میگیرد یا خیر؟اگر تعلق میگیرد فقط به غذا میباشد؟

 48. حمید رضا مهرآبادی می گوید

  سلام وتشکر آیامبلغ دریافتی بابت عوارض شهرداری در ارزش افزوده قابل برگشت به شهرداریها میباشدلطفا راهکارهای قانونی ارائه بفرمائید

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم.لطفا توضيح بيشتري بفرمائيد.

 50. محمد می گوید

  پیمان تامین نیروی انسانی جهت نگهداری تاسیسات داشتم که چندین سال تکرار شده و هر ساله به ارزش افزوده مراجع کردم جهت نامه رتبه بندی و تعین صلاحیت از طرف انجمن صنفی جواب نامه شرکت را دادن و گفتن که ارزش افزوده شامل حال شما نمش شود چند روز پیش ک دوبار جهت جواب نامه انجمن صنفی مراجع کردم بهم گفتن از سال ۸۹ ارزش افزوده شمال حال شما میشود باید چکار کنم در ضمن کارفرما قیولدار سالهای قبل نیست

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  كتبا بابت معافيت سالهاي قبل سابقه اي داريد؟

 52. حمید می گوید

  سلام
  دفاتر بیمه که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند بایست مبلغ کل فروش رو اعلام کنن در اظهار نامه یا مبلغ کارمزد حاصله را

 53. سام دلیری می گوید

  شرکتی پیمانکار ما در هتل بود و مامبالغ حقوق کارکنان و بیمه و مالیات حقوق کارکنان را بحساب ایشان واریز می کردیم و شرکت فوق از ما بالاسری دریافت می کرد و بابت بالاسری ۳% مالیات تکلیفی کسر شده و بحساب مالیاتی واریز می شد آیا بابت کل مبلغ ما باید مالیات پرداخت کنیم باتشکر لطفاً زودتر جواب بدهید

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله كل كاركرد ايشان مشمول ماليات تكليفي است.

 55. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بايد همان مبلغي را كه مبناي محاسبه ي ارزش افزوده قرارگرفته را اعلام كنند.

 56. بهرام می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  آیا فاکتور های هزینه (مانند قبوض برق و قبوض پستی)که دارای ارزش افزوده می باشد ولی به نام خود شرکت نمی باشد مثلا ساختمان استیجاری باشدیا فاکتور های هزینه به نام تنخواه دار شرکت باشد ایا می توان مبلغ ارزش افزوده ان را شرکت شناسایی کند یا حتما باید فاکتور به نام خود شرکت باشد

 57. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هزينه هايي كه ناشي از اجاره نامه ي شما و بعهده شماست با اتكاء به قولنامه قابل قبول است ولي بايد به تنخواه دارسفارش كنيد كه فاكتور هارا به نام شركت بگيرد.

 58. علی می گوید

  باسلام.اول اینکه سه تا قرارداد داشتم که در سال ۹۳ کار کردم ولی ارزش افزوده را در صورت وضعیت لحاظ نکردم و دوم اینکه در سال ۹۴ در سامانه ارزش افزوده ثبت نام کردم . والان کارفرما نیز از پرداخت ارزش افزوده به من امتناع میورزد چاره چیست؟ از دارایی تبریز نیز جهت پرداخت قراردادهای فوق نامه بردم ولی جوابی دریافت نکردم

 59. علی می گوید

  با سلام.در صورتی که شرکت در یکی از فعالیتهای معاف از مالیات ارزش افزوده قراردادی امضا کرده باشد ولی بعد از چند ماه شرکت مقابل تعهدات خود را انجام نداده باشد و طبق مواد موجود در قرارداد جریمه ای از این بابت پرداخت کند و قرارداد باطل گردد آیا آن جریمه مشمول مالیات ارزش افزوده می باشد؟

 60. حمید می گوید

  با سلام و خسته نباشید. من یک بنای ساده جدول کار هستم و هیچ شرکتی ندارم. گاهی اوقات از شهرداری به صورت متری کار میگیرم البته با مبالغ کم و هیچ گونه مصالحی خریدوفروش نمیکنم و فقط انجام کار بر عهده من هست. آیا مالیات بر ارزش افزوده شامل من میشود یا نه؟ خیلی برام واجبه. با تشکر

 61. محمود می گوید

  آیا حق عضویت مشمول مالیات ارزش افزوده است؟

 62. زینب می گوید

  مادرسال ۱۳۹۲ اقدام به ثبت شرکت کاریابی کردیم وهنوز اظهار نامه مالیاتی ارائه نداده ایم آیا شرکت ما مشمول قانون مالیات هست یانه؟لازم به ذکراست ما دفادتر حسابداری نداریم لطفا راهنمایی کنید.

 63. محبت می گوید

  سلام
  آیا به فاکتور های که بانک ها از مشتری برای دریافت وام خرید لوازم منزل از فروشگاهها میگیرند مالیات تعلق میگیرد.
  اگر تعلق میگیرد چگونه محاسبه میشود

 64. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر شخص حقوقي باشد قبل از وام ، بانكها موظف به دريافت گواهي از سازمان امورمالياتي هستند.
  درخصوص اشخاص حقيقي بعيد ميدانم اين موضوع كنترل شود.

 65. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حتي فعاليتهايي كه معافيت مالياتي دارند مكلف به تشكيل پرونده مالياتي ، اخذكد اقتصادي و … هستند.

 66. حمید می گوید

  با سلام و خسته نباشید. من یک بنای ساده جدول کار هستم و هیچ شرکتی ندارم. گاهی اوقات از شهرداری به صورت متری کار میگیرم البته با مبالغ کم و هیچ گونه مصالحی خریدوفروش نمیکنم و فقط انجام کار بر عهده من هست. آیا مالیات بر ارزش افزوده شامل من میشود یا نه؟ خیلی برام واجبه. خواهش میکنم جواب بدید این بار چندمه میپرسم. با تشکر

 67. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  استدلال سازمان امورمالياتي اين است كه هرچه در معافيتها نيامده مشمول است.

 68. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير كاركرد شما مشمول ماليات ارزش افزوده نيست.

 69. امید می گوید

  باسلام
  خودروی شرکت بر اثر تصادف شدید غیر قابل تعمیر میباشد. بیمه بجای پرداخت خسارت خودرو را از شرکت به قیمت ۵۰ میلیون خریداری کرد. آیا بابت این فروش باید فاکتور رسمی صادر شود و آیا به این فروش مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد؟؟

 70. نسترن می گوید

  سلام مالیات بر ارزش افزئده صرافی ها باید بعد از هرفصل مثل معاملات فصلی زده شود واینکه مالیات بر ارزش افزوده فقط بابت فروش انجام میشود یا مشمول خرید هم میشود

 71. ندا می گوید

  با سلام .آیا به عوارض پرداختی به گمرک مالیات تکلیفی تعلق میگیرد؟؟

 72. قاسم رحمتی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و صرف وقت در پاسخ گویی.
  ما یک شرکت مشاور هستیم که طرف قرارداد ما شرکت های دولتی می باشد. در صورتی که صورت وضعیت ارسالی در زمان مقرر و بیشتر از شش ماه وصول نشود آیا مالیات بر ارزش افزوده بایستی در زمان تعیین شده مطابق زمان ارسال صورت وضعیت پرداخت گردد و آیا در صورت عدم پرداخت در زمان مشخص شده، جریمه تعلق می گیرد؟

 73. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از قرار معلوم بحث عدم وصول را می توانید درقالب برگشت حل کنید ولی به هرحال درموعد مقرر موظف به پرداخت آن هستید.

 74. امید می گوید

  باسلام
  متاسفانه هنوز جواب سوال من را ندادید

 75. حسین می گوید

  سلام خسته نباشد.آیا مالیات بر ارزش افزوده به شرکت هایی که گواهی اعتبار ندارند باید پرداخت شود؟درصورتی که نباید پرداخت شود مالیات ارزش افزوده ان کالا یا خدمات خریداری شده چگونه باید پرداخت شود؟

 76. بهنام می گوید

  سلام كسي كه تا الان ثبت نام نكرده و تازه مي خواد ثبت نام كنه مكلفه سال هاي قبلي و پرداخت كنه؟

 77. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر تاخیر درثبت نام دارید و مشمول بوده اید بله.

 78. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بحث فروش نیست بلکه موضوع جبران خسارت است لذا نیازی به صدور فاکتور از نظر بنده نیست.

 79. صادقی می گوید

  با سلام با توجه ماده ۱ ارزش افزوده میخوام بدونم مالیات بر خدمات وارداتی را چطور از مردم میگیرند؟
  ممنون

 80. وحید می گوید

  باسلام بنده چنددستگاه لیفتراک خریداری کرده و به صورت اجاره در اختیارشرکتی قرارداده ام.ضمن اینکه کلیه هزینه ها بر عهده بنده میباشد.سوالم اینه که ایا مشمول ارزش افزوده میشوم و اگر میشوم بر عهده کارفرماست یا پیمانکار. باتشکر

 81. ايري می گوید

  در صورتي كه تحويل كالا بعنوان مثال سال ۹۳ باشد و تاريخ صدور فاكتور سال ۹۴ باشد ملاك محاسبه كدام ميباشد .
  با تشكر

 82. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
  الف- در مورد عرضه کالا:
  ۱- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
  ۲- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
  ۳- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه؛
  ب- در مورد ارائه خدمات:
  ۱- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
  ۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
  ج- در مورد صادرات و واردات:
  در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
  تبصره- در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.

 83. حسینی می گوید

  سلام و خسته نباشید .
  من در سال ۸۸ اواخر سال یک شرکت خدماتی ثبت کردم که مسئولیت محدود بود و با میزان سرمایه ۱۰۰۰۰۰ تومان . دوماه فقط با این شرکت کار کردم که البته هیچ قراردادی بسته نشد و فاکتوری هم نداشتم. من تا به حال نه اظهانامه مالیاتی ثبت کردم نه کد اقتصادی برایش گرفتم و نه دفتر روزنامه و اینجور چیزا تکمیل کردم. الان قصد انحلالش رو دارم حالا باید چی کارکنم؟؟؟ چقدر جریمه می خورم؟؟ میشه من رو راهنمایی کنید. متشکرم

 84. سجاد می گوید

  سلام من یک قرارداد شخصی. بایک شرکت بستم. آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه. یعنی من بنام خودم. بایک کارفرما به نام شرکت xقرارداد پیمان کاری بستم.

 85. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فعلا تامرحله ششم فرخوان داده شده که اینجا می توانید مشاهده کنید وشامل این مشاغل هستند:
  چلوکبابی‌ها، سالن‌ های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‌ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز.

 86. ایرانی می گوید

  سلام آیاشهرداری برای اشخاص کارعمرانی انجام داده باشد مانند قیرپاشی وکارکرد گریدرو غلطک میتواند مالیات ارزش افزوده درصورتحساب خوداعمال و ازاشخاص بگیرد

 87. ناشناس می گوید

  باسلام،من در پیش ثبت نام اظهارنامه مالیاتی درصد سهام رو به جای درصد فعالیت اشتباه وارد کردم،بعد از ثبت تازه متوجه شدم،تورو خدا بگید چیکار کنم؟آیا راه جبران داره؟

 88. مفتاحی می گوید

  برای ارزش افزوده بهار ۹۴ مبلغ درآمد و رو اشتباه وارد کردم یعنی مبلغی که ۶درصدش و حساب کرده بودم وارد کردم و بعد وقتی وارد کردم دوباره ۶درصدش حساب شد و قبض هم صادر شد حالا چطور میتونم اصلاحش کنم؟
  لطفا کمک کنید

 89. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  از قسمت اصلاح اظهارنامه در سایت مالیات ارزش افزوده اقدام کنید.

 90. زهرا می گوید

  سلام .
  من حسابدار شركتي هستم . دراين شركت ماشين آلات صنعتي را فروخته ايم آيا فروش مشمول ماليات مي شود .

 91. مهدی کرامتی می گوید

  سلام من اشتباهی ارزش افزوده را رد کردم مبلغ در امد اشتباهی زدم و ۶۶۰پرداخت کردم الان فهمیدم اشتباه بوده اصلاحيه زدم چگونه اضافه وجه پرداختیم پس بگیرم

 92. بهاریان می گوید

  سلام خسته نباشید
  من یک شرکت دارم که پیمانکار نگهداری تاسیسات شهرداری استو آیا من شامل مالیات ارزش افزوده میشم و اگر هستم باید از کل مبلغ قرارداد بین من و شهرداری ۹ درصد مالیات بدهم.
  ممنون میشم راهنمایی کنید چون این اولین قراردادمه با مبلغ یکساله ۲۰ میلیون تومنو همه هزینه نیرو ها هم با خودم هست.

 93. محمودرضا می گوید

  سلام
  من یک شرکت با مسئولیت محدود در ماه مهر پارسال ۱۳۹۳ ثبت کرده ام و فعالیتی نداشتم . فقط یک مورد فروش داشتم که مشتری از من شناسه ملی خواست و من هم دادم . فاکتور هم به اسم دیگه دادم .
  ۱- پیش ثبت نام کد اقتصادی کردم که هر چند مدت اس ام اس میاد که ناقص ثبت شده
  ۲- آدرس شرکت میدان جمهوری بین رودکی و نواب داده شده . ادرس خونه خودم حالا اظهارنامه مالیاتی و کد اقتصادی به کدوم منطقه مالیاتی مربوط میشه
  ممنون میشم به ایمیلم جواب بدید

 94. sepideh می گوید

  با سلام خدمت همکاران محترم
  بنده ارزش افزوده را رد کرده ام و چند سئوال از خدمتتان داشتم
  در ارزش افزوده چه چیزهایی را باید رد کنیم؟یعنی هزینه هایی مثل کارمزد یا هزینه نهار پرسنل ایاب ذهاب که ارزش افزوده به آنها تعلق نمیگیرد را هم باید ارسال کنیم یا نه فقط اقلامی که ارزش افزوده به آنها تعلق گرفته را باید وارد کنیم؟
  دوم اینکه اگر ارزش افزوده را اشتباه رد کرده باشیم سایت قابلیت اصلاح مجدد را دارد یا نه؟
  خیییییییییییییییلی ممنون از راهنماییتون

 95. مهدی می گوید

  سلام و خسته نباشید

  آیا شرکتهای تعاونی مسکن که متعلق به اقشار کم درآمد می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند ؟
  ۱- پیمانکاران کل ؟
  ۲-پیمانکاران خرد ؟
  ۳- مدیریت پیمان ؟

 96. سینا می گوید

  با سلام و احترام
  شرکت پیمانکاری داریم با گرید آب
  مبلغ زیادی مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید اس ام اس تبلیغاتی داریم آیا این مالیات متعلقه شرکت قابل کسر است؟ با تشکر

 97. مدیر سایت می گوید

  باسلام و عرض ادب
  این مالیات قابل کسر از مالیات عملکرد نیست ولی درصورت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده می توانید آنرا از دارایی بازپس بگیرید.

 98. یسنی می گوید

  میخواستم بدونم شیر خشک شامل ارزش افزوده میشود

 99. یسنی می گوید

  اگر کالایی رقم قابل توجهی داشته باشد و مالیات ارزش افزوده ان محاسبه نشود ایا راهی برا جبرن این اشتباه هست چون شنیدم مبلغی دو برابر باید پرداخت کنیم.

 100. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 101. باران می گوید

  سلام
  برای ثبت ترازنامه اظهارنامه چه جور باید یزنم که درست باشه
  ۱-سال ۹۳ شروع فعالیت و فعالیتی نداشته
  ۲-فقظ سرمایه اول دوره که ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ بوده
  ۳- ۳۵ تاش رو شرکا دادن و ۶۵ تای دیگه رو شرکا هن.ز ندادن
  توی ترازنامه اظهارنامه بد و بس نداره.مانده اول دوره و اخر دوره داره من نمیدونم باید این اعدادرو کجا وارد کنم
  ثبت تراز نامه من به چه صورته؟

 102. حمید می گوید

  سلام
  شرکت ما یک قراردادEPC با یک سازمان دولتی دارد.این قرارداد شامل ۲ بخش ارزی و ریالی می باشد.در قسمت P قرارداد برخی از تجهیزات داخلی و برخی دیگر خارجی می باشد.
  کارفرما میگه مبلغ ارزش افزوده قسمت خرید داخلی رو به ما پرداخت می کنه ولی در قسمت خرید خارجی پرداخت مبلغ ارزش افزوده کلا مربوط به پیمانکار بوده و هیچ ارتباطی به کارفرما نداره.آیا این حرف درسته یا خیر؟
  ممنون

 103. سعید می گوید

  بودجه دریافتی سازمانهای مستقل زیرنظر شهرداری مثل سازمان فرهنگی هنری که موسسه مستقل و دارای اساسنامه جداگانه میباشند مشمول ارزش افزوده میشود یعنی بایستی بخشی ازین بودجه دریافتی بعنوان ارزش افزوده درامدشان لحاظ شود یا خیر؟

 104. مریم می گوید

  سلام وقت بخیر.میخواستم بدونم اظهارنامه مالیاتی سال ۹۳قابلیت اصلاح را دارد یا نه؟باتشکر

 105. علی اکبر اکبری می گوید

  با سلام
  آیا شرکتهای تولیدی و بازرگانی که بابت فروش خود عوارض و مالیات را به دولت پرداخت میکنند باید به شهرداریها هم بابت حق انبار داری و سایر موارد عوارض پرداخت کنند ؟ یا چون در قسمت فروش عوارض و مالیات میدهند دیگر از پرداخت عوارض به شهرداریها معاف هستند.

 106. جواد می گوید

  باسلام.دو فقره قراردادپیمانکاری داشته ام که در هردو قرارداد، این مطلب قیدشده که کلیه کسورات قانونی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده به عهده پیمانکار می باشد.ولی کارفرما در قرارداد اول مبلغ کل ارزش افزوده را به شرکت ما پرداخت کرد. ولی در قرارداد دوم نه تنها مالیات برارز ش افزوده را پرداخت نکرد بلکه مبلغ پرداخت شده ارزش افزوده مربوط به قرارداد اول را هم ازحساب شرکت کسر کرد .آیا این قانونی است ؟ و آیا من میتوانم جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارفرما اقدام کنم ، وچگونه ؟ با تشکر. منتظر جواب هستم.

 107. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا ماده ۲۲۶ این مسیر را دنبال کنید:
  اینجا

 108. شکوهی می گوید

  سلام وقت بخیر.شرکتی درسال ۹۳ تعدادی مخازن اجاره داده بعد از مدت یک سال متوجه شده اجاره مخازن مشمول ارزش افزوده می باشد چون درقرارداد ذکر نشده شرکتهای خریدار ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند با اینکه فاکتور رسمی کشیده وارزش افزوده هم اعمال کرده
  آیا از طریق قانون می شه اقدام کرد یا نه ؟

 109. حسین می گوید

  ایا سود سپرده های بانکی دریافتی توسط صندوق قرض الحسنه مجازمعاف از مالیات عملکردمیباشند

 110. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این مسیر را دنبال کنید:
  اینجا

 111. ایدا می گوید

  با سلام و خسته نباشید من مدیر مالی یک شرکت ارزانسرا هستم و تمام فاکتورهای خریدو فروش شرکت بدون ارزش افزوده می باشد چون با سود بسیار ناچیز به فروش می رود شرکت نیز نمی تواند ارزش افزوده بگیرد می خواستم بدانم ایا مشمول ارزش افزوده می شود یا خیر

 112. مهدی می گوید

  سلام و خدا قوت.
  آیا امکان داره در فاکتور بنویسیم بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت اون رو به عهده خریدار بگذاریم.

 113. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر چون خریدار تکلیفی دراین خصوص ندارد.

 114. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  غیر معافیتهای این قانون باقی موارد مشمول است.

 115. حسن عبدالهی می گوید

  با سلام و خسته نباشید..

  آیا اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای مستعمل و اسقاط ادارات دولتی مانند مخابرات صحیح میباشد.؟ (کالاهایی که در مزایده به فروش میرسند)

 116. سراج می گوید

  سلام
  ما یک شرکت نرم افزاری هستیم که تمام فروش ما مربوط ب نرم افزار هایی میشه که به سفارش مشتریان تولید میشه و در واقع محصولات و خدماتی که ارایه می کنیم، تولید شده توسط پرسنل خودمون هست. آیا این محصولات شامل (خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛) میشه و از مالیات ارزش افزوده معاف هستند؟ یا ما باید در سامانه مالیات ارزش افزوده ثبت نام کنیم؟
  باسپاس

 117. علي طهماسبي می گوید

  باسلام و سپاس از اطلاعات مفيد شما
  احتراما، در قالب يك شركت ساختماني با قرارداد مديريت پيمان با بانك اقتصادنوين اقدام به بازسازي و تجهيز چند شعبه بانك در سال ٨٨ نموده ايم، كارفرما به استناد جمله از قرارداد كه هرگونه ماليات به عهده مدير پيمان است از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده امتناع ميكند، آيا ابزار قانوني يا راهكاري وجود دارد كه بتوان ايشان را مجاب به پرداخت ارزش افزوده نمود؟ باتشكر

 118. مجتبی می گوید

  با سلام
  برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی آیا به ۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما بیمه و مالیات تعلق میگیرد؟
  ممنون میشم جوابمو بدین

 119. ALI می گوید

  سلام

  آیا نام و زمینه کاری شرکت تاثیری در امور مالیلتی شرکت دارد؟ مثال نام شرکت با گروه بازرگانی یا گروه صنعتی آغاز شود و زمینه فعالیت تامین مواد اولیه شیمیایی برای تولیدکنندگان ادوات کشاورزی باشد.

  متشکرم

 120. فرهاد می گوید

  باسلام.بنده پاییز ۹۱ جهت اخذ پروانه کسب و تاسیس مشاور املاک اقدام کردم که اتحادیه ابتدا من را به دارایی معرفی نمود تا نامه ببرم و درهمین پاییز ۹۱ در دارایی شروع به کار زدم ولی اجازه کسب تا قبل از صدور پروانه کسب را نداشته ام و درآمدی هم نداشتم تا زمستان ۹۱ که پروانه ام صادر شده و اظهارنامه ارزش افزوده را برای پاییز ۹۱ صفر رد کرده ام و الان از سوی دارایی برگه مطالبه سنگین ارزش افزوده برایم ارسال شده درصورتی که هیچ برگ ارائه دفاتر و اسنادی برایم ارسال نشده است به سازمان مراجعه نمودم و متوجه شدم خودشان پرونده را مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده اند و هیئت علی رغم توضیحات من و بدون بررسی قولنامه ها دوباره عینا همان مبلغ را تایید کرده است خواهشمندم راهنمایی بفرمایید چگونه به حقم برسم لازم به توضیح است برای زمستان ۹۱ هم ارزش افزوده سنگینی برایم در نظر گرفته اند که با میزان در آمد من تفاوت فاحشی دارد با تشکر

 121. زاهد می گوید

  با سلام

  درصورتیکه شرکتی معاف از پرداخت ارزش افزوده باشد و لی در هنگام خرید مالیات ارزش افزوده پرداخت نموده باشد آو در گزارش هم ارائه شود یا در این حالت میتواند در ذفاتر از وزارت دارایی بدلیل پرداخت ارزش افزوده بستانکار شود یا خیر

 122. اکرم می گوید

  با سلام و احترام/ ممکن است بفرمایید یک شرکت تولیدی صنعتی که به دلیل بدهی مالیاتی از ۱۸ سال پیش پلمب شده و ۳۰ میلیون در آن زمان بوده است اکنون این میزان افزایش داشته و چه قدر جریمه دارد

 123. احمد قلعه نویی می گوید

  با سلام خدمت شما

  در مورد سامانه ارزش افزوده سوال داشتم

  می خواستم ببینم چطور می توانم اظهار نامه گذشته را اصلاح کنم

  با بخش اصلاحیه سایت evat نتونستم این کار را انجام بدم

  ضمنا تلفنی برای تماس پیدا نکردم

  با تشکر

 124. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر این پرداخت شما باعث افزوده به بهای خرید وهزینه قابل قبول تلقی میشود.

 125. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 126. شهرام می گوید

  با شلام و احترام/آیا بدون گواهی ثبت نام ارزش افزوده میتوان مالیات ارزش افزوده از طرف مقابل کسر کرد یانه

 127. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باارائه گواهی معتبر مالیات ارزش افزوده می توانید این مالیات را به طرف معامله بپردازید درغیر اینصورت خیر

 128. علی می گوید

  باسلام-
  برگ قطعی مطالبه ارزش افزوده صادر شده و الان متوجه شدیم که ما اعتبار خرید داشته ایم که ثبت نکرده ایم
  لطفا راهنمایی بفرمائید که الان میشه اعتبار خرید رو از برگ مطالبه قطعی کسر کرد یا خیر

 129. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا خودتان که نمی توانید اینکار را انجام دهید پس بایستی با طرح موضوع با حوزه مالیاتی اقدام کنید.

 130. مینا می گوید

  با سلام .
  مالیات ارزش افزوده سه ماهه تابستان ۹۴ را اشتباه به نام شرکتی واریز و اظهارنامه صادر شده است که قبلا این شرکت را غیرفعال اعلام کرده بودم . آیا این عملیات قابل برگشت است ؟ و در سیستم مالیاتی دچار مشکل خواهم شد ؟

 131. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از منوی اصلاح اظهارنامه وارد شوید وموضوع را کنترل کنید.

 132. رضا می گوید

  با سلام و تشکر از سایت مفیدتون
  آیا به کالای رایگان پروموشن که در ذیل فاکتور میاید و تمام شرکتهای مواد غذایی این روش را دنبال میکنند برای جذب مشتری ارزش افزوده تعلغ میگیرد
  در صورت مثبت بودن روش محاسبه و افشا در دفاتر چگونه است

 133. اسلامی می گوید

  سلام .می بخشین آیا تعاونی های مسکن هم می بایست برای ارزش افزوده اقدام نمایند؟اگر بله در چه صورت و چه شرایطی؟ این مالیات بر ارزش افزوده به چه مواردی تعلق می گیرد؟ چون تا کنون پرداختیی بابت آن انجام نشده است
  با تشکر

 134. علی می گوید

  با سلام
  در گزارش ارزش افزوده تابستان و گزارش فصلی ان یک فاکتور خرید را از قلم انداخته ام
  و ثبت نکرده ام و چند روز پیش آن را در سایت evat ثبت نهایی زده ام
  لطفا کمکم کنید چگونه مشکلم را حل کنم و فاکتور جا افتاده را ثبت کنم
  آیا میشود اصلاح کنم یا میتوانم در پاییز ان را گزارش دهم
  جریمه آن چگونه است
  فاکتور خرید با ارزش افزوده بوده و مربوط به تیر ماه بوده
  با تشکر

 135. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از طریق سایت EVATگزینه اصلاح اظهارنامه عمومی را انتخاب و اظهارنامه را صلاح کنید.

 136. رضا احمدی می گوید

  سلام. من میخواهم دلالی کنم. یه محصولی را از تامین کننده بخرم و به مغازه داری بفروشم. آیا باید مالیات پرداخت کنم ؟ نه مغازه دارم و نه شرکتی. خودم تنها هستم.
  ممنون می شوم پاسخ دهید.

 137. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله قانونا” باید درابتدای سال بعد درآمد خود رااظهار و پس از کسر معافیت (درصورت تعلق) مالیات خود را بپردارید.

 138. رضا احمدی می گوید

  یعنی من هم باید مالیات بدهم و مغازه داری که از من جنس خرید باید مالیات بدهد ؟ اگر آن مغازه دار به مغازه دار دیگری فروخت ، آن هم باز باید مالیات بدهد؟ در این صورت مشتری بنده خدا باید در واقع ۲۷ درصد مبلغ را بیشتر از حدش خریداری کند ؟ ممنون می شوم پاسخ دهید. با تشکر

 139. رضا احمدی می گوید

  سلام. مالیات در حالت زیر به چه کسانی تعلق می گیرد ؟
  یک نفر جنسی را از کارخانه خریداری کرده و به مغازه داری می فروشد تا وی به دست مشتری برساند. در این حالت ۴ مرحله دارد. کدام مرحله باید مالیات پرداخت کند ؟
  ۱- کارخانه
  ۲- فردی که از کارخانه خرید کرد
  ۳- مغازه داری که این محصول را می خواهد بفروشد.
  ۴- فردی که از مغازه دار می خواهد خریداری کند.

  با تشکر . منتظر پاسختان هستم.

 140. مدیر سایت می گوید

  فرقی نمی کند
  هرکس به نسبت درآمدش مالیات می دهد.
  اینکه محصول به چه شکلی به دست مشتری میرسد بحث بعدی است که اگر رقابتی باشد خود بخود تعدیل میشود.

 141. مدیر سایت می گوید

  بنا به توضیحی که عرض کردم تا مرحله سوم مشمول مالیات عملکرد هستند و نفر چهارم که مصرف کننده است هم ممکن است بسته به نوع محصول مشمول مالیات ارزش افزوده باشد.

 142. مهدی می گوید

  با سلام
  احتراماٌ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده شرکت هایی که بهره بردار در شرکتهای تولید برق میباشند به چه صورت می باشد و آیا به این شرکتها که در اولین مرحله تولید می باشند مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرید یا خیر

 143. سعیده می گوید

  باسلام و تشکر
  شرکت ما در دوره تابستان ۹۴ بخاطر اینکه هنوز در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و خرید و فروش ثبت نام نکرده و گواهی ارزش افزوده نداشتن، بابت فروشهای رسمی، مالیات بر ارزش افزوده رو در صورتحساب های خود نیاوردن و از خریدار دریافت نکردن و گزارش خرید و فروش فصلی رد نکرده. در حال حاضر در سیستم ارزش افزوده ثبت نام کرد، حالا برای فروش دوره تابستان بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده چکار باید بکنه و گزارش خرید و فروش رو که رد نکرده چه بکنه؟

 144. پاسارگاد می گوید

  با درود و ارج.
  این واحد صنفی که هتل میباشد مالیات بر ارزش افزوده را به اداره دارایی پرداخت میکند.آیا ضمن پرداخت مالیات بر ارزش افزوه که درصدی آز آت سهم شهرداریها میباشد باید جداگانه مبلغی هم از بابت عوارض بهای خدمات صنفی به شهرداری بصورت مستقیم پرداخت کنیم.اگر جواب نخیر میباشد.باید جهت دفاع از حق خود به کدام ماده قانون ارزش افزوده استناد کنیم؟با سپاس

 145. مجید می گوید

  با سلام وخسته نباشید آیا فروشگاههای اینترنتی که فاقد در امد میباشند نیز مشمول مالیات خواهند شد و اگر هستند چگونه و به چه میزان محاسبه خواه شد با تشکر

 146. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظورتان مالیات ارزش افزوده است درصورتی که فعالیتی نداشته باشید نه آنرا می پردازید و نه دریافت میکنید.

 147. مهران می گوید

  با سلام
  من با یکی از ادارات کل یک موافقت نامه در قالب قرارداد به مبلغ هشت میلیون تومان بستم و این در حالیه که پروانه مهندسی ندارم
  حالا کار انجام شده و رسیدیم قسمت پرداخت دست مزد و اداره میگه باید معرفی کنیم به بیمه و دارایی برا مالیات
  حالا نمیدونم اصلا مالیات به من تعلق میگیره یا نه و اگر بگیره من کد اقتصادی ندارم
  قرارداد هم به صورت فردی و با شخص من بسته شده
  تکلیف چیه نمیدونم
  پول هم مونده تو اداره و نمیشه کاری کرد
  لطفا راهنمایی کنین
  با تشکر

 148. مهدی کاران می گوید

  با سلام
  ضمن تشکر از راهنمایی شما.دفتر حقوقی نظارت مهندسی زیر نظر سازمان نظام مهندسی هستیم .چون مشتریان ارجاعی از نظام مهندسی برای طراحی ونظارت مالیات بر ارزش افزوده نمیدهند شرکت در واگذاری کارها ۹ درصد از مبلغ را از مهندس ناظر کسر و مالیات بر ارزش افزوده میدهد در صورت امتناع از این کار ومعرفی مالک طرح یا نظارت به دارایی تکلیف شرکت چه میشود؟
  با تشکر

 149. مجید می گوید

  با سلام
  برای شرکتی که در رسیدگی به مالیات بر عملکرد دافترش مورد قبول قرار گرفته است چنانچه در رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده موردی یافت شود که در دفاتر ثبت نشده باشد ضوابط موجود چگونه است لطفا به بند و ماده آن اشاره فرمایید متشکرم

 150. علی رسولی می گوید

  باسلام و تشکر از راهنماییهای مدیر محترم سایت ، سوال بنده در مورد ارزش افزوده این است که شرکت ما در مرحله قبل از بهره برداری می باشد . تاکنون اظهارنامه های ارزش افزوده تا پایان سال۹۲ توسط دارایی رسیدگی شده و با دفاتر مطابقت دارد و جمع کل آن بالغ بر۷میلیارد ریال است .از داراریی درخواست استرداد کرده ایم که این موضوع را منوط به مرحله بهره برداری نموده اند و اظهار دارند تا آن زمان به اعتبار شما افزوده خواهد شد .آیا درست است یا خیر اگر بخشنامه -دستورالعمل – یا هر مورد قانونی دیگری در صحت ادعای فوق راهنمایی بفرمایید تشکر می نمایم.

 151. ایمان می گوید

  با سلام ما یک شرکت پیمانکاری هستیم و در ارزش افزوده و ثبت نام کردیم و طبق صورت حساب ها از کارفرماها ارزش افزوده و میگیریم حال یک خودروی برای مصرف ان شرکت خریداری کردیم و مبلغ ارزش افزوده ان را با دریافتی کارفرما تهاتر کردیم سوال من اینجاس اگر این خودرو را به شخص بفروشیم مالیات بر ارزش افزوده ان باید به دارایی برگردانیم؟ اگر جواب مثبت است فروش با چه صورت حسابی باید انجام شود شخص که فاکتور ندارد

 152. داود تیموری می گوید

  آیا بابت هزینه حمل کالای خریداری شده مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد

 153. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حداقل ما از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاعیم
  احتمالا میخواهند بعد ازبهره برداری پرداختی های شما را تهاتر کنند

 154. محمود می گوید

  با سلام شركت ما ابتدا يكسري ماشين الات خريداري نموده و ساختمان توسط پيمانكاران ساحته شده و در نهايت كارخانه ساخته شده از شروع به كار أمور مالي بعد از ارايه صورت وضعيت پيمانكاران مبلغ ارزش افزوده را در صورت وضعيت بحساب اعتبار و در حسابهاي دريافتني بحساب اداره دارايي منظور نموده و حالا بعد از توليد در هنگام خريد ماده اوليه مبلغ ارزش افزوده را بحساب طلب اداره دارايي منظور ميكنند و در حسابهاي پرداختني ارزش افزوده را ثبت ميكند حال اداره دارايي اعتبار ما را قبول ندارد و ميگوييد ميبايست به حساب بهاي تمام شده پروژه منظور شود سوال اين است پس اعتبار چي ميشود

 155. علی می گوید

  باسلام وعرض خسته نباشید:
  من در سال ۹۴ یک شرکت پیمانکاری ثبت کردم.میخاستم بدونم آیا باید در مالیات بر ارزش افزوده هم ثبت نام کنم؟جزو کدوم گروه هستم؟ممنونم.

 156. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله باید ثبت نام کنید.گروه دوم هستید.

 157. محمود می گوید

  با سلام اینجانب فروشگاه مجاز ایساکو دارم و در موقع خرید کالا مالیات بر ارزش افزوده را ذیل فاکتور به شرکت ایساکو پرداخت میکنم ؛ اداره امور مالیاتی شهرم مرتبا اخطار میده که شما مشمول ثبت نام هستید با توجه به اینکه ارزش افزوده را به شرکت پرداخت میکنم و از طرفی لوازم را از انجائیکه تخفیف دریافتی هستیم به قیمت خرید میفروشیم لطفا راهنمایی کنید چکار باید بکنم ؟ متشکرم

 158. sadaf می گوید

  شرکتهایی که در مناطق ازاد تجاری فعالیت میکنند و از معافیت مالیاتی برخوردارند وضعیتشان در ارزش افزوده به چه صورت است و نحوه ثبت اظهارنامه ارزش افزوده آنها نیز چگونه است؟

 159. حبیب تقی پور می گوید

  lمی گویند ادارات دارایی ارزش افزوده هزینه های سربار مانند برق وگاز وتلفن وتعمیرات را به عنوان اعتبار قبول نمی کند آیا واقعیت دارد؟

 160. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر نمی تواند این گونه باشد مگر اینکه قبوض به نام پرداخت کننده یا قابل اثبات نباشد.

 161. محمد زيدابادي می گوید

  باسلام.ايا شهرداريها با ارايه برگ محاسبات و مطالبه ماليات بر ارزش افزوده از سوي پيمانكاراني كه در سنوات گذشته با شهرداري قرارداد داشته اند و در حال حاضر پرونده مالي مربوط به آن قرارداد مختومه گرديده است ملزم به پيش بيني در بودجه وپرداخت ميباشد يا اينكه از محل مطالبه سهم شهرداريها از بابت ماليات بر ارزش افزوده قابل تهاتر ميباشد؟
  دوم اينكه آيا شهرداري در اسناد مزايده و مناقصه ميتواند پيمانكاران را مكلف به محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در ارايه قيمتها نموده و از اين بابت بعدا بصورت جداگانه پرداختي نداشته باشد؟

 162. احمد می گوید

  سلام.من کارگاه با برق ۵۰ امپردارم و میخواهم برق ۵۰ امپر قطع کنم و بابرق ۲۵ امپر ادامه بدهم بازهم مشمول ارزش افزوده میشوم

 163. زهره اخوندان می گوید

  با سلام
  اگر کالایی را وارد کردید و چون کارت بازرگانی نداشتید با ترخیصکار صلح کردید و کالا به نام ان ترخیصکار وارد شد ایا باید در خرید وفروش اعلام کرد؟ ترخیصکار هیچ فاکتوری غیر از چک دریافتی ارایه نکرده است.

 164. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این کالا را با چه مستندی درحسابهای شرکت ثبت میکنید؟

 165. سید محسن صابری می گوید

  سلام
  می خواستم بدونم فاکتورهای خرید که از شرکتهای خاص جنس می خریم
  ارزش افزوده نخرده آیا ما باید ارزش افزوده وارد کنیم
  در کل ما باید فاکتورهای خریدمان را ارزش افزوده وارد کنیم

 166. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مگر شما ارزش افزوده را از فروشنده گرفته اید؟
  اگر اینکار را بکنید دراین صورت ارزش افزوده را خودتان متحمل شده اید.

 167. عسکری می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  برای شرکتهای تولید که مشمول ارزش افزوده ام هستند. ارزش افزوده ای که بابت خرید دستگاهها و ماشین آلات تولید می پردازند می توانند به عنوان اعتبار مالیاتی استفاده کننده و آنرا جز خرید حساب کنند مثلا مواد اولیه یا نه فقط جز بهای تمام شده محسوب می شوند.

 168. نیما می گوید

  با سلام و احترام.
  در خصوص شرکتهایی که معاف از مالیات ارزش افزوده هستند مثل کارخانه قند. باید به چه صورت اعمال شود؟
  اگر در سیستم ارزش افزوده ثبت نام کرده باشند . چطور است؟
  با تشکر

 169. فرامرز می گوید

  باسلام بنده دريكي ازشهرها نمايندگي پخش محصولات صنايع غذايي دارم وشركت ارزش افزوده پرداخت مي كند وفاكتور خريدما هم به امورمالياتي ارسال مي شود خواهشمنداست به سوالات ذيل پاسخ داده شود
  ۱-آيابراي بنده علاوه برپرداخت ماليات مشاغل .ارزش افزوده بايدپرداخت كنم درصورت بلي باچه شرايطي
  ۲-دفتر درآمدهزينه ودفتركل وغيره بايدنوشته شوديانه .امورمالياتي شهرستان مي گويند اگه دفتر ننويسي مشمول جريمه خواهيد شد لطفا ماراراهنمايي نماييد
  ۳-طي مطالعه بخشنامه هاي امورمالياتي براي خوابارفروشي عمده فروش سيستم مكانيزه درنظر گرفته نشده است تكليف مادراين مورد چيست

 170. سیده صبورا معتمدالشریعتی می گوید

  با سلام
  صندوقهای قرض الحسنه مجاز الزام پرداخت مالیات حقوق و درآمد و ارزش افزوده دارند؟ممنون میشم زودتر پاسخ بدید.

 171. علی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  مبنای رقم ارسالی در گزارش ارزش افزوده بر چه اساس میباشد آیا بر اساس اظهارنامه گمرکی صحیح می باشد یا بر اساس فاکتور فروش صادراتی؟

 172. سمیه می گوید

  باسلام
  میخواستم بدونم اگر یک سری خریدهایی داشته باشیم که از فروشگاه ها و مغازه ها باشد یعنی فاقد کد اقتصادی و فاقد فاکتور رسمی و همچنین فاقد مبلغ ارزش افزوده باشد یعنی روی مبلغ خرید اضافه نشده باشد و ماهم پرداخت نکردیده ایم/
  ۱- آیا به صلاح است که این مبالغ در اظهارنامه و گزارش فصلی آوردهه شود یا نه که البته نیز مبلغ ارزش افزوده بابت خرید درج نمی کنیم
  ۲- اگر آورده شود به عنوان خرید آیا در هنگام رسیدگی سازمان ارزش افزوده مارا ملزم به پرداخت ارزش افزوده آن خریدها نمی کند؟

 173. مرتضی می گوید

  با سپاس از پاسخ شما
  در مورد سوال بالا اگر فروشنده را بابت عدم اخذ مالیات ارزش افزوده تحت فشار گذاشته باشند درآن صورت فروشنده میتواند بعد از گذشت یک سال به خریدار مراجعه وارزش افزوده کالای فروخته شده را مطالبه نماید؟

 174. محسن می گوید

  باسلام واحترام … کدام درآمدها و هزینه های شهرداری مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشد و درخصوص نحوه ثبت آنها در سایت مالیات بر ارزش افزوده راهنمایی کنید ممنون.

 175. هادی می گوید

  با سلام
  من شرکت چند منظوره ای را از طریق دفتری که ثبت شرکت انجام می داد در سا ل ۱۳۸۸ در شهر تهران ثبت کردم ( البته گرگان می خواستیم فعالیت کنیم )
  به خاطر سرمایه اولیه سوری که زده بودیم مبلغ بابت تمبر مالیاتی زیاد در اومد و اقدام به اخذ تمبر نکردیم و در واقع فعالیتی با این شرکت نداشتیم و ۲ سال بعد نیز نامه ای به اداره مالیات تهران ارسال کردیم مبنی بر اینکه فعالیتی نداریم.
  آیا تا الان جریمه ای شامل شرکت ما شده است یا خیر؟

 176. بهروز می گوید

  سلام
  قراردادی با شهرداری دارم که ذکر کرده قیمت خالص ۱۲۴۰۰ تومان. حالا یعنی اینکه درصد ارزش افزوده رو باید به این ۱۲۴۰۰ اضافه کنم؟ یا ارزش افزوده تو دل همینه و فقط ۱۱۳۷۷ تومان دست منو میگیره؟
  سپاسگزارم

 177. فرامرز می گوید

  براي بنده براي سال۹۲مبلغ۳۱۵۰۰۰۰۰ريال مشمول ماليات شدم ويك ميليون تومان واريزنموده بودم رفتم تسويه حساب كنم مبلغ۱۱۰۰۰۰۰۰ريال جريمه درنظر گرفتند وميگويند به هيچ وجه تخفيف نمي توانيم بدهيم تكليف بنده چيست وچكاركنم

 178. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده باید اضافه کنید یا اینکه در قرارداد آنرا شفاف میکردید.

 179. ارین می گوید

  با سلام اگر از زمان تسلیم اظهار نامه گذشته باشد سازمان سایت را مسدود می کند؟یا می توان با تا خیر از طریق سایت اظهار نامه را رد کرد؟با تشکر

 180. ابراهیم می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  ما شرکتی هستیم که با اشخاص حقیقی قرارداد میبندیم و برامون فیلم سینمایی یا مستند تولید میکنن ولی تو قرارداد ارزش افزوده لحاظ نمیشه و صورتحسابی هم صادر نمیشه
  این برای ما مشکل ساز نخواهد بود؟
  ممنون

 181. fatemeh94 می گوید

  با سلام

  مبلغ خريد با كارمزد (خريد از پتروشيمي ها) در ارزش افزوده ثبت مي شود ؟

 182. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا مشکل باید برای کسی باشد که ارزش افزوده را مطالبه نکرده است.

 183. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید من سوال داشتم البته در بین سوالها نبود اگر هم بو بدون جواب بود ممنون میشوم راهنمای نمایید ما شرکت پیمانکاری داریم و ارزش افزوده هم ثبت نام کرده ایم گواهی ارزش افزوده داریم ، یک خودرو داشتیم که فروختیم و یک خودور صفر خریدیم حالا سوال
  ۱- برای خودرو فروخته شده که به نام شرکت بود آیا ارزش افزوده تعلق میگیرد و باید پرداخت نماییم؟
  ۲-برای خودرو خریداری شده که به نام شرکت هست ارزش افزوده پرداخت شده است آیا در اظهارنامه باید اظهار نماییم اگر بله مبلغ پرداخت شده استرداد میشود؟

 184. محمد رستمی می گوید

  سلام لطفا” راهنمائی بفرمائید:
  پروژه مشترکی از وزار ت کشاورزی به دوشرکت الف وب به رهبریت شرکت الف واگذارشده که به نسبت الف ۵۵%وشرکت ب ۴۵% . به هنگام خرید اموال وکالا و خدمات در صورتحساب ها وفاکتور های صادره تکلیف کد اقتصادی ویا در مالیات ارز ش افزوده مشخصات کدامیک درج شود که موارد قانونی رعایت شود وسهم مسئولیتها نیز مخدوش نشود
  با تشکر محمد رستمی

 185. حمیدرضا می گوید

  با سلام وخسته نباشد یک سوال داشتم من یک شرکت پیمانکاری دارم و طرف قرارداد من یک ارگان دولتی میباشد ولی با توجه به اتمام قرارداد مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نکرده اند و اداره مالیات تمامی حسابهای اعضای شرکت را بسته اند میخواستم بدونم من باید چکار کنم آیا شکایت کنم یا قانونی هست که بتونم از ان استفاده کنم که حداقل حسابهای بانکی اعضا شرکت باز شود با تشکر

 186. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- برای فروش خودرو می بایست ارزش افزوده دریافت میکردید.
  ۲- بله اگر به نام شرکت باشد

 187. محمد می گوید

  با سلام و خسته نباشید:
  یک شرکت تعاونی مسکن علاوه بر فعالیت معمول نسبت به اداره و مدیریت چند پارکینگ در سطح شهر اقدام نموده و کسب درآمد نموده است . شرکت هرساله نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نموده لیکن طی پنج سال گذشته هیچگونه اظهار نامه ارزش افزوده، عملکرد و گزارش فصلی ارائه ننموئه است( شرکت کد اقتصادی دارد) با توجه به توضیحات فوق درحال حاضر تکلیف شرکت چیست و مشمول چه جرائمی می شود؟ آیا درآمد پارکینگ مشمول ارزش افزوده است؟
  برای انجام تکالیف به چه نحوی باید اقدام گردد؟آیا اظهارنامه های سنوات گذشته باید رد شود یا خیر؟ و ازکجا شروع شود؟

 188. حسابدار می گوید

  باسلام وخسته نباشید .میخواستم بدونم قانون مالیات برارزش افزوده برای فروشندگان به جهت معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده سقف فروشی تعیین کرده است و آن سقف چقدر میباشد؟مثلا برای کسانی که سقف فروش آنها کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد( برای سالهای متوالی )از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند یا خیر .

 189. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر سقفی درکار نیست.قبلا سقفی را برای ثبت نام مشخص کرده بودند که منقضی شد.

 190. سلیمان می گوید

  من مدیر یک شرکت بافندگی فرش ماشینی هستم ماشین آلاتی در سال ۱۳۷۸خریداری کرده ایم و در سال ۱۳۹۳به عنوان آهن قراضه اسقاط و به فروش رسانده ایم در حالی که ارزش فروش خیلی کمتر از ارزش خرید بوده آیا مشمول ارزش افزوده میشود ؟ ممنون میشوم اگر پاسخ سریع باشد

 191. مریم بخشی می گوید

  درود بر شما
  احتراما خواهشمند است در خصوص ارزش افزوده پیمانکاران که پیمان در سال ۱۳۹۰انجام پذیرفته وصورت وضعیت به کارفرما ارسال گردیده در صورتیکه مبلغ خالص صورت وضعیت در سال ۱۳۹۴ دریافت شده است
  کارفرما ارزش افزوره را با نرخ سال ۱۳۹۰ محاسبه نموده در صورتیکه دریافتی پیمانکار در سال ۱۳۹۴ در دفاترش ثبت و جز صورت وضعیتهای ۹۴در ارزش افزود پیمانکار درج شده
  سوال مهم : با در نظر گرفتن چه بخشنامه ای ۹% ارزش افزوده از کارفرما دریافت نماییم؟؟؟؟

 192. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بافرض ارسال صورت وضعیت درسال ۹۰ پس محاسبه نرخ شما هم به همان سال بوده و ارزش افزوده محاسبه شده(ونه دریافت شده) را به سازمان امورمالیاتی پرداخت کرده اید.
  حال هم همان نرخ را دریافت کرده اید.
  مشکل کجاست؟

 193. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به این قسمت از بخشنامه عنایت کنید:
  عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد . عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد.

 194. مهتاب می گوید

  با عرض سلام
  چندماهی هس کارخونه رو خریداری کردیم که حدود ده سال شامل معافیت مالیاتی بوده خواستم بدونم معافیت مالیاتی شامل ما که این کارخونه رو تازه خریدیم هم میتونه بشه .لازم به ذکره که تماما کارخونه به صاحب جدیدش واگذار شده
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

 195. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معافیت به شخص وابسته نیست بلکه از دوره بهره برداری محاسبه میشود.

 196. حمید می گوید

  با سلام
  یکک شرکت در سال ۹۲ ثبت شده و هیچگونه فعالیتی اعم از هزینه ، خرید و فروش در اظهارنامه عملکرد ثبت نشده است . فقط در سال ۹۴ یک فاکتور مربوط به ساخت غرفه موجود می باشد . میخواستم بدونم آیا این فاکتور رو جزء خرید خدمات در اضهارنامه ارزش افزوده باید ثبت کنیم یا فقط در صورت معاملات فصلی ثبت می شود ؟

 197. مسلم می گوید

  سلام . من یک پیمانکار شهرداری هستم و کارهای بنایی شهرداری را برداشتم . می خوام ببینم آیا به من نیز مالیات و عوارض شهرداری تعلق می گیرد یا خیر ؟ هر ۴۰ روز که برای بنده صورت وضعیت رد می کنند نزدیک به ۴۰درصد از را بابت مالیات و عوارض و حسن انجام کار کم می کنند . خواهشا بنده را راهنمایی کنید و نظرتان را به ایمیلم بفرستید .

 198. سعید می گوید

  سلام خسته نباشید من یک فروشگاه اینترنتی پارسا برج ۱۱ راه اندازی کردم در منزل هم کار میکردم من با یک کلی فروش کار میکردم کالا های بنده خدا رو میزاشتم تو سایتم و قیمت میزدم اگر جنسی فروش میشد از بنده خدا جنس رو میگرفتم و ارسال میکردم من نه جنسی دارم و نه مغازه چند روز پیش از دارایی واسم نامه اومد میخواستم بدونم یک ما شامل مالیات میشیم؟ اگه این طوری باشه تجارت الکترونیک از توسعه میافته

 199. جلال الدین می گوید

  باسلام
  لطفا در صورت لزوم بنده را رهنمائی فرمائید
  شرکتهای پیمانکاری مشمول مرحله چندم نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند .
  ممیزین مالیاتی میگویند مشمول مرحله دوم
  مشمولین مرحله دوم موسسه مهندسی و مهندسی مشاور هستند
  و به سقف درآمدی که در قانون به آن اشاره شده کاری ندارند

 200. سلیمان می گوید

  با سلام و خسته نباشید حضور شما
  بنده مدیر مالی شرکتی تولیدی فرش ماشینی هستم با دریافت مجوز های لازمه اقدام به نوسازی و باز سازی خط تولید خود در تمامی زمینه ها مانند خرید ماشین آلات – ساخت ساختمان و …….اقدام نموده ایم چند سوال داشتم لطفا در صورت امکان جواب یا منابعی را معرفی نمایید
  ۱- به چه صورت ثبت های لازمه را در دفاتر ثبت نماییم تا به هنگام استفاده از معافیت مالیاتی بتوانیم اطلاعات مستند ارایه دهیم
  ۲- آن بخش از سود ابرازی شرکت که مربوط به بخش توسعه بوده و معاف از مالیات باشد چگونه از فعالیت قبلی شرکت که خارج از بخش توسعه بدست آمده و مشمول مالیات است را جداگانه و طبق قانون در دفاتر ثبت نماییم و آیا اصولا امکان استخراج صورت سود زیان به صورت جداگانه یکی برای بخش توسعه و دیگری برای فعالیت قبل از توسعه امکان پذیر میباشد
  با پوزش از طولانی شده سوالات .

 201. مسلم می گوید

  ایا هزینه نصب (یا کلأ دستمزد)مشمول مالیات بر ارزش افزوده میگردد

 202. امیررضااکبری می گوید

  با سلام ….. موردی که این دوست عزیز بیان کردن گریبان همه ماها رو گرفته ….. یعنی تمام فروشگاههای مجاز ایساکو
  دقیقتر بگم : ماجنسی رو می گیریم از شرکت و ۱۰ درصد تخفیف می خوره …. حالا شرکت به جای ۱۰ درصد ۱ درصد تخفیف میده. اون ۹ درصد باقیمانده رو به عنوان ارزش افزوده از ما میگیره یا همون تخفیف نمیده. حالا ما اون ۹ درصد رو به جنس اعمل می کنیم …. میشه سود ما …. نکنیم یعنی سودی نگرفتیم …. تکلیف ما چیه ؟
  اگر امور مالیاتی بیاد ارزش افزوده مجددا بگیره یعنی ما علاوه بر اینکه ۹ درصد رو شرکت از ما میگیره باید یه ۹ درصد دیگه هم بدیم. …. میه ۱۸ درصد …. چه کنیم ؟

 203. علی می گوید

  سلام ما واحد تولید اجر داریم هر ماه روی قبض گاز مصرفیمون بین ۱۲۰۰۰۰۰تا ۱۱۰۰۰۰۰تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنیم چون مصرف گاز واحد های تولید اجر بالاست حالا سوالم اینه که میشه با استناد به این قبوض از مالیات بر ارزش افزوده معاف بشیم ممنون میشم جواب بدین

 204. حامد می گوید

  سلام خسته نباشید اقا ما یک شرکت پیمانکاری هستیم از اداره بهداشت قرار داد های زیادی را انجام دادایم بعداز یک سال و دریافت صورت حساب متوجه شدیم در تمام این کار ها مشمول بودیم و ثبت نام ارزش افزوده کردیم و بدهکار دارای بابت کارکرد در بهداشت شدیم اکنون بعد از پیگیریهای متعدد اداره بهداشت میگه شما مستنداتی دال بر ارائه گواهی ارزش افزوده ندادین و مسولیت پرداخت به عهدهی خود شرکت میباشد

 205. afshin می گوید

  با سلام.
  در سال ۱۳۹۰ قراردادی با یکی از سازمانهای دولتی داشتم.در اسنادمناقصه قید شده بود که پرداخت کلیه کسورات قانونی از جمله مالیات برارزش افزوده برعهده پیمانکار می باشد و بالطبع در قراردادنیز این موضوع قید شد. ولی هرچه گفتم که این موضوع خلاف قانون است قبول نکردند.به هرحال پروژه تمام شد و تحویل قطعی نیز انجام شدو خودم مالیات بر ارزش افزوده رابه داراییپرداخت کردم. اینک من تقاضای بازپس گرفتن مبلغ ارزش افزوده پرداخت شده را کرده ا م ولی سازمان قبول ندارد و شکایاتی به کمیته پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری، و همچنین اداره بازرسی کرده ام ولی متاسفانه آنها میگویند ما کاری به قانون نداریم چون در اسنادمناقصه قید گردیده به عهده پیمانکار میباشد ولی اگر فقط در قرارداد قید شده بود ودر اسنادمناقصه قید نشده بود کارفرما باید پرداخت میکرد.حال از شما تقاضا دارم دراین مورد و اینکه چگونه میتوانم این مبلغ را باز پس گیرم راهنمایی نمایید. با تشکر.

 206. علی پویا می گوید

  با سلام و تشکر بابت زحمات شما در سایت و کانال تلگرام
  قرارداد پیمانکاری از سال ۸۹ تا ۹۳ با کارفرمای دولتی داشته ایم ولی بعه علت عدم داشتن گواهی ارزش افزوده ؛مالیات ارزش افزوده دریافت نکرده ایم؛ حال که گواهی را ارائه نموده ایم ؛ذیحساب به علت عدم ارائه صورتحساب ارزش افزوده در زمان تنظیم وضعیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده امتناع مینماید.
  سوال ۱- ایا کار ذیحساب قانونی است
  سوال ۲- قانون ارزش افزوده در مورد فوق چه میگوید
  سوال ۳- راهکار وصول مالیات فوق چیست
  با سپاس

 207. ميلاد می گوید

  سلام من مغازه سيگار فروشي دارم.شركت سيگار كنت از من كد ملي گرفته و براي من سيگار مياره زير قيمت بازار.ايا ماليات اون شركت به من هم ميخوره؟

 208. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  در حقیقت شما در موعد قانونی و مقرر این مالیات را مطالبه نکرده اید وممکن است با توجه به دولتی بودن کارفرمای دولتی , بودجه لازم را برای پرداخت نداشته باشند.
  درهرصورت به این بند از بخشنامه اشاره کنید:
  ۱۵ –
  چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند ، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی ( از تاریخ شمولیت ) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی ( حسب مورد) خواهند بود . مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورتحساب ها یا صورت وضعیت های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می گردد .

  ولینک زیر:
  اینجا

 209. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر ؛ مالیات شما مربوط به کارکردخودتان است ولی احتمالا فروشنده می خواهد گزارش فروش خود به شمارا به دارایی گزارش کند.

 210. افشین می گوید

  شرکتی با خرید فاکتور های صوری اقدام به کلاهبرداری ارزش افزوده از دارایی میکند در صورت اثبات چه مجازاتی دارد ؟ ممنون

 211. علی پویا می گوید

  ممنون از محبت شما
  یا حق

 212. milad می گوید

  با سلام، پیمانکار شهرداری هستم و ماهیانه صورتوضعیت رد می کنم، متوجه شدم بخشی از فعالیت من مشمول معافیت ارزش افزوده میشه، برای مابقی که ارزش افزوده میخوره باید فاکتور صادر کنم؟
  با تشکر

 213. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  می توانید برای کل کارکردتان صورتحساب صادر و قسمت ارزش افزوده را مجزا کنید.

 214. محمد می گوید

  سلام . سوالی داشتم اگر لطف کنید جواب بدید ممنون میشم .
  ۱- کارگاه تراشکاری مشاغل بند ج با برق ۵۰ آمپر شامل ارزش افزوده می باشد یا خیر ؟(برق ۵۰ امپر کلا شامل ارزش افزوده هست یا بند ج مشمول نمیشه ؟)
  ۲- کارگاهی در سال ۸۹ مشغول به فعالیت آهن فروشی بوده و سال ۹۰ به بعد فعالیت به تراشکاری تغییر کرده . از مهر ماه سال ۸۹ اهن فروشان مشمول ارزش افزوده شده اند. برای ۵ ماه کارکرد شامل ارزش افزوده میشه ؟ تا حالا هم مبلغی پرداخت نکرده .
  ماخذ کل محاسبه سال ۸۹ ۱۳ میلیون تومان بوده . و حدود ۱.۳ میلیون مالیات متعلقه.
  با تشکر از همکاری و راهنماییتون …

 215. محمد می گوید

  سلام.
  ۱-کارگاه تراشکاری مشاغل بند ج با برق ۵۰ امپر شامل ارزش افزوده میشه یا خیر ؟ (تراشکاریمشاغل بند ج حساب میشه ولی برق ۵۰ امپر ذهنم رو مشغول کرده )
  ۲- کارگاهی سال ۸۹فعالیت اهن فروشی داشته . سال ۹۰ به بعد فعالیت به تراشکاری تغییرکرده . از طرفی از مهر ماه سال ۸۹ اهن فروشان مشمول ارزش افزوده شدند. برای ۵ ماه اخر سال ۸۹ باید ارزش افزوده پرداخت کند؟ ماخذ محاسبه کل سال ۸۹ ۱۳ میلیون تومان بوده و حدود ۱.۳ میلیون تومان مالیات مستقیم پرداخت کرده . جرایم به چه صورت هست ؟
  ممنون میشم اگر راهنمایی کنید .

 216. علیخانی می گوید

  با سلام
  قرارداد سرمایه گذاری بین دو شرکت منعقد می شود بدین نحو که طرف اول سرمایه را تامین کند و طرف دوم کار کند و در سود سهیم شوند. مالیات بر ارزش افزوده به این قرارداد تعلق می گیرد یا خیر؟ و در صورت تعلق بر عهده چه کسی می باشد؟
  با تشکر

 217. عباس قوامی پور می گوید

  چک ارزش افزوده ای برای پیمانکارصادرولی ذیحساب بدلیل انقضای گواهی ارزش افزوده از تحویل آن امتناع میکند.لطفا راهنمایی فرماییدکه آیاکارذیحساب قانونی است.باتشکر

 218. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به هرحال شما به عنوان مدعی این مبلغ می بایست سوابق مورد نیاز را ارائه کنید چون ذیحساب هم بعدا” مجبور است براساس سوابق و حسابرسی جوابگوی آن باشد.

 219. هانیه عیوض زاده می گوید

  با سلام
  آیا بعد از ساعت کاری ۹ شب به بعد برای زنان شاغل کارفرما موظف به پرداخت کرایه ماشین برای کارمندان خود میباشد؟

 220. بیات می گوید

  سلام
  زمانی که پیمانکار مبلغ قرارداد را از کارفرما نگرفته باشد یا علی الحساب مبلغی دریافت کرده چکارباید کند قرارداد در فصل زمستان بوده حالا در فصل بهار است پرداخت ارزش افزوده را چطور باید پرداخت بکند
  متشکرم

 221. الهام می گوید

  با سلام
  من میخواستم مدرکم را در اختیار شرکتی قرار بدم که با آن رتبه بگیرد میخواستم وضعیت شرکت را به لحاظ بدهی مالیاتی چک کنم آیا با داشتن شناسه مالیات و شناسه ملی آن شرکت میتونم از طریق سایت اقدام کنم و چگونه؟آیا خدمات مهندسی برای شخصی که مدرک را واگذار کرده مسئولیت مالیاتی میتواند بدنبال داشته باشد.
  ممنون میشم منو راهنمایی کنید

 222. محمد عبدالحسینی می گوید

  سوال: اگر کالایی از طریق قرارداد حق العملکاری وارد شده باشد وبرگ سبز بنام حق العمکار باشد ولی حق العملکار فقط هزینه حق العملکاری را در دفاتر خود ثبت کرده باشد و واردات مزبور و هزینه های تبعی در دفتر صاحب کالا ثبت شده باشد بر اساس کدام ماده قانونی بعنوان اعتبار مالیات ارزش افزوده صاحب کالا پذیرفته میشود

 223. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- پرونده مالیاتی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی متعلق به خود وی وبجز ذینفع کسی نمی تواند اطلاعات را دراختیار شما قراردهد.
  ۲- در صورتی که در قبال ارائه مدرکتان , منافعی برای خود متصور باشید , شرکت طرف حساب شما مکلف است مالیات آنرا کسر و به سازمان امورمالیاتی پرداخت کند.

 224. حمید می گوید

  باسلا در خصوص بخشنامه دریافت ارزش افزوده اسنوات قبل از کارفرما.
  شماه خشنامه رو میخواستم.
  ممنون از همکاری شما

 225. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اینجا کلیک کنید.

 226. پوریا می گوید

  در صورتیکه پیمانکارخارجی ودست دوم باشدوجهت خدمات مشاور مهندسی با کارفرما قرداد مشاوره داشته باشد آیا باید از صورت وضعیت های پرداختی مالیات داده شود یا معاف میگردد؟

 227. فريده می گوید

  باسلام
  در سال ۹۳ در تاريخ ششم دي ماه همان سال قرارداد ۱۳ ميليون توماني داشتم كه در تاريخ دهم دي ماه طرف قرارداد پول را به حساب شركت واريز كرد من هم همان موقع ارزش افزوده را پرداخت كردم و در گزارش سه ماهه سوم آن رادرج نمودم حالا اداره امور مالياتي آن را جزء بدهي اعلام كرده و جريمه شدم و فرمودن كه شما چون دفاتر ارائه نكردي جزء علي الحساب محسوب مي شه و با جريمه دفاتر كلاٌ هفت ميليون وهشتصد هزار توان نوشتن
  كل مبالغ قراردادها در سال ۹۳ به مبلغ دويست ميليون تومان مي باشد لطفا راهنمايي فرماييد شركت پيمانكاري داريم

 228. مریم می گوید

  با سلام و خسته نباشید فروشگاهی داریم که در زمینه خرید و فروش باطری فعالیت دارد همجنین حالت باطریسازی دارد خواستم بدانم اولا از چه مرحله شامل ارزش افزوده میشود و آیا این فروشگاه که مجوز آن به نام شخص می باشد به عنوان شخص حقیقی باید ثبت نام کند یا حقوقی با تشکر

 229. فاطمه می گوید

  باسلام و احترام
  شرکت من یک فاکتور فروش به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان(۹۵ میلیون کالا۰۵ میلیون مالیات بر ارزش افزوده) به صورت رسمی ارائه داده است.شرکت خریدار فقط مبلغ ۹۵ را پرداخت کرده است در ارتباط با ۵ میلیون نیز اقدامی نمیکند.بعد از تماس هم میگن پرداخت کردن ولی هیچ فیش و برگه ای نیست.
  من چیکار باید بکنم؟از کجا بفهمم پرداخت شده یا نه؟

 230. محسن می گوید

  با سلام و وقت به خیر خدمت جنابعالی.
  بنده شرکتی در زمینه تجهیزات الکترونیک دارم.
  در زمستان ۹۴ سه دستگاه از محصولاتم را در نمایشگاه ساخت ایران به فروش رساندم که زیر ۴۰ میلیون تومان بوده.
  شرکت بنده مسئولیت محدود بوده و برای محصولاتم پروانه و یا مجوزی ندارم.
  آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوم؟
  آیا برای ارائه محصول تولیدی شرکتم که تیراژ بسیار پایینی دارد نیاز به پروانه یا جواز یا استاندارد دارم؟
  ممنون از لطف شما.

 231. علیپور می گوید

  با سلام
  سوال من مبلغ مربوط به بسته بندی کالاهایی هست که میفروشییم آیا برای این مبالغ باید مالیات ارزش افزوده محاسبه و از مشتری طی فاکتور اخذ کنیم یا این مبالغ معاف هستند؟

 232. 123 می گوید

  ]چرا مبلغ مالیاتی که شرکت به سازمان مالیاتی اعلام میکند با مالیاتی که سازمان به شرکت اعلام میکند با هم فرق دارد؟

 233. sama می گوید

  سلام
  اگر شرکت گواهی ارزش افزوده نداشته باشد و در فاکتور رسمی صفر بزند چه مشکلی پیش می اید؟
  لطفا به ایمیل پاسخ دهید.

 234. Vahid می گوید

  سلام، خیر تنها صورتحساب های ریالی مشمول ارزش افزوده می شوند.

 235. شعبانی می گوید

  با سلام
  آیا کافی نت ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند یا نه؟

 236. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درقالب شرکت فعالیت میکنید بله در غیر اینصورت چون هنوز فراخوان ثبت نام داده نشده خیر

 237. فاضل می گوید

  با سلام ،من با شرکتی قرارداد بازاریابی دارم و قرار شده طرفین در صورت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر به یکدیگر خسارت بپردازند، آیا خسارت پرداختنی احتمالی مشمول مالیات هست یا نه

 238. سالار می گوید

  با سلام
  آیا ارزش افزوده در مورد کالاهایی که برای آنها فاکتور فروش چاپ میشه اعمال می شود یا نه؟
  مثلا من طلایی خریداری میکنم فروشنده میگه که اگر فاکتور فروش صادر کنم ارزش افزوده هم اعمال میشه در غیر اینصورت اعمال نمیشه آیا چنین چیزی طبق قانون صحت دارد یا خیر ؟

 239. مهدی خرم می گوید

  باسلام ، درموقع خرید کالا از شرکتها ومراکز مختلف چگونه میتوانیم از صحت کداقتصادی ودرست بودن فاکتور فروشنده اطمینان داشته باشیم.

 240. at می گوید

  با سلام
  برداشت های شخصی که بعنوان جاری شرکا ثبت میگردد و برخی از آن بابت هزینه های مثل بنزین ماشین متعلق به شرکت است به چه عنوان باید ثبت گردد؟ هزینه ایاب ذهاب؟

 241. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا باید اینطور ثبت بزنید:
  جاری شرکا- بد
  بانک-بس
  موقع برداشت وجه
  ————
  هزینه سوخت(ایاب و ذهاب) -بد
  جاری شرکا- بس
  موقع ارائه اسناد هزینه توسط شریک
  البته این هزینه ها باید مستند و مربوط به هزینه های شرکت باشد و نه شخص شریک

 242. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به سایت مالیات ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی مراجعه و آنجا مشخصات شرکت را استعلام کنید.

 243. علیزاده می گوید

  با سلام

  آیا بیمه نامه های صادره شرکت های بیمه ای به عنوان صورتحساب تلقی می شود یا خیر؟ اگر اینطور هست لطفا بخشنامه یا ماده تبصره آن را ارسال بفرمائید.

 244. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مسیر زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 245. فريده می گوید

  در سال ۹۳ در تاریخ ششم دی ماه همان سال قرارداد ۱۳ میلیون تومانی داشتم که در تاریخ دهم دی ماه طرف قرارداد پول را به حساب شرکت واریز کرد من هم همان موقع ارزش افزوده را پرداخت کردم و در گزارش سه ماهه سوم آن رادرج نمودم حالا اداره امور مالیاتی آن را جزء بدهی اعلام کرده و جریمه شدم و ‘گفتن مي باستي آن را در سه ماهه چهارم فرم ارزش افزوده را درج مي كردم لطفا راهنمايي فرماييد

 246. امینی می گوید

  البته به صورت هزینه ترخیص گمرکی باید پرداخت کرد

 247. وحید بزرگی می گوید

  با سلام . آیا ویلچیر شامل مالیات بر ارزش افزوده میگردد یا خیر ؟ با تشکر

 248. نعمت مهدی زاده می گوید

  شرکت ما سهامی خاص هست
  در سال ۹۴ اقدام به فروش بخشی از ماشین آلات و تجهیزات که به نام شرکت بوده نموده.
  آیا این فروش شامل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده می شود؟
  در ضمن هنگام فروش مالیات ماده ۵۹ ق.م.م را پرداخت نموده است.
  آیا شامل مالیات دیگری نیز می شود؟

 249. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- اگر مشمول نظام مالیات ارزش افزوده باشید بله مالیات ارزش افزوده تعلق میگیرد.
  ۲- خیر

 250. مهدی غیوری زاده می گوید

  سلام شرکت من از سال ۱۳۹۱ تاسیس شده ولی فعالیتی تا آخر سال ۹۲ نداشته است . فعالیت اقتصادی شرکت از اوایل سال ۹۳ شروع شده ولی بدلیل عدم آگاهی به اداره مالیات مراجعه نکرده و الان هم نمی دانم باید چه کار کنم .
  در حال حاضر دفاتر قانونی نا نوشته مربوط به سالهای ۹۲و۹۳و۹۴ را دارم .
  ضمنا یکی از دوستانم شماره اقتصادی شرکت + حوضه مالیاتی و کلاسه پرونده شرکت را برای من گرفته است .
  آیا اوضاع خیلی بیریخته ؟؟؟؟

 251. Sohrab می گوید

  با سلام
  در قرارداد با تعاونی های مسکن برای انجام ساخت وساز آیا پرداخت سه درصد مالیات بر عهده ی پیمانکار است یا کارفرما؟ با توجه به اینکه در اسناد مناقصه هیچ اشاره ای به آن نشده است.
  با تشکر

 252. سعید می گوید

  سلام درمورد قراردادهای مشارکتی با حضور دوشرکت حقوقی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده چگونه عمل میشود

 253. پرنیان می گوید

  سلام
  مایک فروشگاه فروش ورق هایmdf هستیم که بهارامسال شروع به کارکردیم برای ارسال صورت معاملات فصلی درقسمت جمع کل ارزش افزوده و جمع کل مالیات بر ارزش افزوده چی باید نوشته بشه؟ این مبلغ چطوری باید محاسبه بشه؟ درفاکتور های خرید و فروشی که ثبت میکنیم قسمت ارزش افزوده صفر نوشته مابایدتوصورت معاملات ارزش افزوده راصفر وارد کنیم ؟ لطفا راهنما یی کنید
  باتشکر

 254. هنرمند می گوید

  با سلام
  درآمد شرکت من تا پایان سال ۹۴ از مبلغ یکصد میلیون تومان بالاتر رفته.می خواستم ببینم شرکت از چه زمانی مشمول ارزش افزوده می شود؟

 255. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  صرف نظر ازمراحل سقف دار, شرکتها از مرحله ی دوم مشمول شدند.
  مراحل ثبت نام را اینجا ببینید:
  اینجا

 256. هنرمند می گوید

  پس چرا می گویند شرکت های پیمانکاری زمانی که درآمدشان از ۱۰۰ میلیون بالاتر رفت آن وقت مشمول می شوند

 257. هنرمند می گوید

  البته فک میکنم جوابم را گرفتم اما چون بحث خیلی مهم است حساسیت دارم.از رانمایی شما سپاسگزارم

 258. مدیر سایت می گوید

  تعین سقف در مراحل اول تعریف شد و در مرحله ی دوم همه شرکتها مشمول شدند.

 259. مریم می گوید

  شرکت ما یک شرکت حمل و نقل که تعدادی از کشنده های رنو(تریلر) را به اشخاص حقیقی اجاره داده آیا اجاره بها این کشنده ها مشمول ارزش افزوده میشود ؟

 260. پورغرقی می گوید

  سلام خسته نباشید،من اظهارنامه زمستان خواستم رد کنم (البته اولین بارم بود) نشد بعلت پرداخت چونکه شرکت نمیتوتنست مبلغ مالیات را بپردازد.یکی بهم گفت باید انتقال به دوره ی بعد را بزنم من تجربه در فرستادن اظهارنامه ندارم سوالم الان اینه اظهارنامه مهلت پرداخت ندارد؟بعد الان که اظهارنامه زمستان رد نشده سیستم اجازه میدهد من بهار را ردکنم؟ واینکه اگر مثبت باز هم اگر نتونیم مبلغ را در جا بپردازیم چه باید بکنم واین انتقال به دوره ی بعد را لطفا راهنمایی کنید

 261. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازابتدای سال ۹۵ ماده ۱۰۴ و سه درصد حذف شده است.

 262. شبدا می گوید

  سلام
  می خواستم بپرسم اگر در پرداخت ارزش افزوده هنگام صدور قبض یکی رو بیشتر و دیگری رو کمتر وارد و واریز کنیم که در کل جمع هر دو برابری با جمع مبلغ اصلی داشته باشه چه کار باید کرد

 263. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پیشهاد میکنم با حوزه ی مالیاتی خود مذاکره و پس از تایید ایشان در دوره بعد آنرا تعدیل کنید.

 264. اعتماد می گوید

  باعرض سلام و خسته نباشد،من در زمان ثبت ارزش افزوده به اشتباه چند بار قبض صادر کرده ام.چگونه حذفشان کنم ویا ایرادی ندارد ؟
  اگر میشود زودتر پاسخ دهید با تشکر

 265. فریدون می گوید

  باسلام آیا به ماشین سواری هیوندای توسان مدل ۲۰۱۵ مالیات تعلق میگیرد؟

 266. حسین برجی مقدم می گوید

  سلام پارسال شرکت ثبت کردم ولی هیچ کارکردی نداشتم واز شرکت استفاده نکردم، درحال حاضر شرایط مالیات برای این شرکت به چه صورت میباشد

 267. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در دارایی پرونده تشکیل داده اید؟

 268. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظورتان مالیات نقل و انتقال است بله

 269. مرادی می گوید

  به نماینگی از چند پیمانکار میپرسم .آیا برای پیمانکار سرویس مدارس مالیات برارزش افزوده تعلق میگیردو اگر تعلق گرفت اگر سالهای قبل از دانش آموزان گرفته نشد چه باید کرددر قالب شرکت پیمانکاری خاص سرویس مدارس که ۳درصد مالیات فقط پرداخت شده .ممنون میشم جواب بدین برادر بزرگوار

 270. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا بخشنامه زیر را مرورکنید:
  اینجا

 271. محمدی می گوید

  پیرو پیام قبلی به اطلاع میرسانم کلیه فاکتورهای اخذ شده در زمان صدور توسط بنده از سامانه ارزش افزوده (بخش شرکتهای صادر کننده فاکتور غیر واقعی و بخش استعلام گواهی ارزش افزوده ۹۴ به بعد) استعلام و همگی معتبر بوده اند.

 272. سید مرتضی می گوید

  سلام، در سال ۹۳ با یک شرکت دولتی قرارداد پیمانکاری با مبلغ خالص بستیم و در قرارداد قید شد کلیه ی کسورات قانونی به عهده ی کارفرما میباشد. بعد از انجام کار کارفرما طی مراحلی مبلغ کامل قرارداد رو به ما داد، اما امسال که برای رسیدگی به پرونده ی مالیاتی به اداره ی دارایی مراجعه کردم متوجه شدم که کارفرما کسورات مالیاتی قرارداد رو پرداخت نکرده. به کارفرما مراجعه کردم اما گفت چون کسورات به عهده ی خود ما بوده پرداخت کردن یا نکردنش به شرکت شما مربوط نمیشه، در صورتی که اداره ی مالیات هم میگه یا باید فیش پرداختی از کارفرما بگیری و یا شرکت خودتون پرداخت کنه ، لطفاً نظر خودتون رو بفرمایید، متشکر

 273. جواد می گوید

  با سلام ببخشید ما از یک شرکت لوله خریدم اما برا ارزش افزوده گواهی ک به ما تحویل دادن تا ریخ خرید لوله هاست نه تاریخ روز مثل سال۹۵ خواستم ببینم این گواهی دارای ارزش قانونی هست اگه نیست باید چه مدرکی برا ما بیاورن

 274. عزت می گوید

  با سلام وخسته نباشید ،تو ساختمون ما چند واحد خالی وجود داره که گاز بهاء مصرفی اونها صفر هستش ولی برای انشعابات مخصوصا گاز هر دوره بهاء مالیات ارزش افزوده میاد ایا این کار قانونی هستش ؟ ممنون از وقتی که صرف میکنید

 275. لیلی امینی می گوید

  باسلام
  یه سوال داشتم:
  پروژه هایی که با مشارکت دولت ثبت می شود، به اسم کدام قسمت ثبت می شود؟
  ممنون میشم زودتر جواب بدین

 276. خانی می گوید

  با سلام خدمت شما
  کارخانه یخسازی دارم آیا یخ مشمول ارزش افزوده هست یا خیر ؟

 277. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مالیات ارزش افزوده وابسته به مصرفی قبض است حال اگر رعایت نمی شود بحث دیگری است.

 278. احمد می گوید

  با سلام

  آیا همزمان امکان این وجود دارد که:

  ۱- هم زمان، هم جریمه تاخیر در پرداخت ارزش افزوده گرفته شود و هم جریمه عدم تسلیم اظهارنامه؟

  ۱- هم زمان، هم جریمه تاخیر در پرداخت ارزش افزوده گرفته شود و هم جریمه عدم ثبت نام ؟

  چرا تمام جریمه ها با هم گرفته می شود مگر مودی بابت یک تاخیر چند بار باید جریمه بدهد ؟

 279. موسوی می گوید

  سلام
  بنده در یک مناقصه نصب دوربین یک اداره دولتی برنده شدم.شرکت وارد کننده دوربین ۹% بابت مالیات روی اجناس خودش میکشه وبه ما می فروشه. ما باید هم دوربین بفروشیم و هم نصب کنیم. من توی پیش فاکتور ۹%ارزش افزوده رو لحاظ کردم. کلا چقدر مالیات باید بپردازم؟ هم بابت خدمات نصب و هم فروش؟؟؟؟

 280. shima می گوید

  با سلام
  با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه به دلیل فراموشی تاریخ نتوانیستیم ظرف ۲۰ روز مهلت مقرر نسبت به رای صادره اعتراض نماییم. مسولان ذیربط گفتند که باید منتظر برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده بوده و پس از صدور آن بر اساس ماده/کمیسیون ۲۱۶ نسبت به رای حاصله اعتراض نماییم. سوال من این است

  ۱) آیا می توان به رای صادره که به اجرایات ارسال شده اعتراض نمود؟
  ۲) آیا منبع دیگری برای بررسی نظر این هیات وجود دارد؟

  با تشکر

 281. ناصر می گوید

  سلام خدمت مدیر محترم
  در روزهای اول قانون مالیات ارزش افزود صحبتی از وزیر امور اقتصاد و داریی وقت پخش شد مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده در مسیر تولید تا مصرف کننده فقط یکبار اخذ میشود ولی الان از شرکت تعاونی ما بااینکه مالیات آن قبلا پرداحت شده باز گرفته میشود. ما یک شرکت تعاونی مصرف هستیم و بخاطر اینکه شرکت های بزرگ مانند هایپر استار در تخفیفان ۵۰درصدی خود کالاهای موردنیازی را عرضه میکنند و بابت آن هم مالیات بر ارزش افزوده را میگیرند ما هم برای اعضای خود که نمیتواند از آنجا خرید کنند این اجناس را میخریم و بصورت اغلب قسطی به اعضا میدهیم آیا این اجناس شامل ارزش افزوده هستند؟ لطفا راهنمایی کنید. با تشکر

 282. محمد می گوید

  یک وسیله توسط شهرداری به مزایده گذاشته شده ایا به این وسیله ارزش افزوده تغلق میگیرد

 283. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 284. وحید می گوید

  احتراما در خصوص شخص یا پیمانکار پروژه در صورتیکه گواهی ارزش افزوده ندارد و ملزم هستیم با ایشان کار کنیم؟

 285. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر چون بعدا برای وصول یا اثبات هزینه آن به مشکل میخورید.

 286. رسول می گوید

  شما به نسبت درصد سود خودتون باید ارزش افزوده پرداخت بکنید.

 287. سحر می گوید

  با سلام
  با توجه به حذف ماده ۱۰۴ (۳%مالیات) از فروردین سال ۹۵ ،در مورد صورت وضعیتی که در سال ۹۴ تنظیم و به واحد مالی ارسال شده ولی الان بخواهیم سند مالی برایش بزنیم مشمول کسر مالیات هست یا خیر؟

 288. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 289. مریم جعفری می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بنده در یک شرکتی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدم
  این شرکت هنوز اقدام به ثبت نام ارزش افزوده نکرده است
  این شرکت از سال ۸۸ تاسیس شده و کار آن شامل مشاوره و طرح و اجرا می باشد آیا مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد
  لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 290. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله و تاخیر درثبت نام دارید

 291. بهرام می گوید

  سلام ما شرکت پیمانکاری هستیم و از کارفرما نیز ارزش افزوده دریافت کردهایم ایا ارزش افزوده دریافت شده را کامل به به دارایی پرداخت نماییم

 292. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  بله طی اظهارنامه و دوره های سه ماه پرداخت کنید.

 293. حمید می گوید

  سلام
  ۱ : خیر مطرح شدن پرونده های ارزش افزوده از تاریخ ۹۵/۱۰/۰۴ در کمیسیون ۲۱۶ جهت رفاه حال اداره دارایی برداشته شد
  ۲ : ۲۵۱ مکرر

 294. حمید می گوید

  بله
  همزمان گرفته می شود
  طبق قانون ارزش افزوده

 295. سعید می گوید

  باسلام ایا پارکینگ مجتمع تجاری کورش بابت پارک خوردرو در پارکینگ مجتمع میتواند مالیات بر ارزش افزوده بگیرد

 296. Baha می گوید

  با سلام ..پس از ابلاغ قطعی ارزش افزوده که شامل جرایم تاخیری آن نیز میباشد….آیا در صورت تاخیر در پرداخت آن .جرائم همچنان محاسبه میشود..

 297. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورت تاخیر درمراجعه و پرداخت ، محاسبات تجدید میشود.

 298. Matcore می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  شرکت ما در سال ۹۴ قرارداد نصب و راه اندازی نرم افزار رو با یه ارگان دولتی بسته، زمان تسویه حساب از ما مفاصا حساب بیمه و قبض پرداخت شده ۳ درصد مالیات تکلیفی رو خواستن، ولی صحبتی از ارزش افزوده نشد، بعد از ارائه مفاصا و قبض مالیات ، تسویه حساب کامل انجام شد، در نتیجه ما قرارداد رو توی سامانه صورت معاملات فصلی ثبت کردیم و توی اظهارنامه سالیانه هم ثبت شد، اما چون ارزش افزوده نگرفته بودیم تو سامانه ارزش افزوده ثبتش نکردیم،
  الان که تو سال ۹۶ میخواستیم گواهی ارزش افزوده رو تمدید کنیم، سوابق ما رو بررسی کردن و گفتن که شما تو سال ۹۴ مبلغ فروش اظهارنامه مالیاتی با جمع فروش اظهارنامه ارزش افزودت مغایرت داره و باید اظهارنامه اصلاحی بدی و پرداختش کنی،
  حالا میخواستم بدونم وقتی که ۳ درصد مالیات تکلیفی محاسبه شده و پرداخت شده ، ایا ارزش افزوده هم می بایست پرداخت میشده؟
  همچنین اگه کارفرما بعداز ۲ سال از دادن ارزش افزوده این قرارداد امتناع کرد ، چکار میشه کرد؟

 299. مریم می گوید

  سلام و خسته نباشید
  با تشکر ازسایت خوبتون
  یه سوال در خصوص پرد کردن فیلدهای ماده ۱۶۹داشتم
  من در طی هردوره با شرکت های طرف حسابم چه خرید چه فروش بابت موضوعات متفاوت چندتا صورت حساب صادر می کنم برای اعلام معاملاتم می تونم مجموع صورت حساب های هرشرکت را در یک سطر اعلام کنم یا باید حتما هر صورتحساب را جداگانه اعلام کنم؟(چون این زمان برمی شه)

 300. موسوی می گوید

  با سلام
  من یه شرکت بازرگانی دارم در زمینه مواد ضدعفونی کننده و مواد شیمیایی صنایع غذایی دو تا سوال دارم
  ۱- شرکت تولید کننده ای که من از اون ضدعفونی کننده صنایع غذایی میخرم در واقع نماینده رسمی انها هستم از مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد حال من در فاکتورهایی که صادر میکنم باید ارزش افزوده را از مشتریان بگیرم یا نه ؟
  در واقع چون تولید کننده معاف میباشد شرکت من هم بابت فروش این مواد معافه یا نه
  ۲- این شرکت تولید کننده بخش زیادی از محصولات تولیدی آن جز کالای پزشکی محسوب میشه و در واقع در لیست دانشگاه علوم پزشکی ثبت شده و معاف از مالیاته سوال اینه این شرکت حتی اگر محصولات در زمینه ضدعفونی کننده صنایع غذایی یا محصولات بهداشتی مثل ژل ضدعفونی کننده تولید کند این محصولات هم معاف هستند یا نه
  با تشکر

 301. علی می گوید

  من یک فاکتور فروش دارای ارزش افزوده را اشتباه صادر کردم مبلغ هم با اهمیته اظهار نامه دارایی رو هم رد کردیم نمی خوام اصلاحیه ارزش افزوده صادر کنم راه حلش چیه؟

 302. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مگراینکه برگشت از فروش صادر کنید

 303. ثریا می گوید

  با سلام و وقت بخیر
  می خواستم بدونم آیا فعالیت شهربازی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هست و باید از مشتریان دریافت بشه؟
  ممنون

 304. رضوان می گوید

  با سلام و خسته نباشید من در یک شرکت حسابدار هستم ۲ فاکتور خرید دارای ارزش افزوده پاییز رو یادم رفته در صورت معاملات ثبت کنم حالا چه کاری میشه کرد

 305. محمد صالح می گوید

  آیا کارمزد احتسابی بانکها شامل ارزش افزوده بانک ها میشود یا خیر؟ چرا

 306. سارا می گوید

  با سلام
  شرکتی فاکتور فروش رو بدون اینکه به من بده به دارایی اعلام کرده
  الان من این فاکتور خرید رو که اعلام نکرددم چکار باید بکنم؟؟
  آیا علی الرس میشه؟

 307. مهدي می گوید

  سلام. يك قرارداد با شهرداري داريم و شهرداري مطالبات اين شركت را پرداخت نميكند. مبلغ زيادي هم بابت همان قرارداد به ماليات بر ارزش افزوده بدهكار هستيم. آيا امكان دارد درخواست بدهيم كه بدهي ما بابت ارزش افزوده از مطالباتمان كسر و از شهرداري توسط دارايي دريافت شود؟

 308. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا در سایت کلمه تهاتر را جستجو کنید.

 309. مونا عیوضی می گوید

  سلام سوال من این است که ما در سال ۹۴ به دنبال گواهی ارزش افزوده رفتیم تمام اظهارنامه های سال های قبل اصلاحی زدیم و مبالغ به اداره پرداخت کردیم ولی از مشتری هامون دریافت نکردیم چون گرفتن گواهی به طول انجامید آیا الان که گواهی داریم میتوانیم بابت اون فاکتورها سال قبل از مشتری مطالبه کنیم مبلغ ارزش افزوده رو چون ما الان تمام فاکتورهای سال ۹۴ با ارزش افزوده زدیم و ژرداخت کردیم به ادراه ولی مشتریان به ما ندادن چون گواهی مون دیر گرفته شد و همشون تو معاملات فصلی شون بدون ارزش افزوده فاکتورهای ما رو زدن الان باید اون شرکتها اصلاح کنن

 310. سهیل محمدی می گوید

  سلام ..ببخشید اگر شرکتی فاکتور فروش بابت هزینه و عملیاتی که در کشورهای دیگر انجام شده صادر کند…آیا باید به اداره دارایی مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت کند؟ در صورتی که شرکت فقط یه واسطه بوده و عین مبلغ را در کشور ثالث هزینه کرده است…ممنون میشم اگر کمکم کنید

 311. محمدرضا امجدی پور می گوید

  سلام من مدت دوسال بیمه جامعه زندگی نمودم تا پیاز دوسال مالیات ارزش افزوده اضافه وگذشته را درخواست نمودن اولا مشمول مالیات نیست چگونه ارزش افزوده تعلق می‌گیره بعد هم اول قرارداد ای موضوع را اعلام نکرده بودن خواهشمند است تکلیف چیست

 312. نفیسه می گوید

  باسلام .میخواستم بدونم درمورد فاکتورهایی که ازفروشگاه ها ومغازه ها خریداری میشودکه فاکتوررسمی ندارندومبلغ ارزش افزوده درروی فاکتوردرج نمیشود وازما دریافت هم نمیشود این خریدهادرفرم صورت حساب درامدوهزینه وخریدوفروش مودیان گروه سوم درچه گروهی طبقه بندی میشه بایدجز خریدهای مشمول مالیات اورده بشه یاغیرمشمول ؟اگ جز غیرمشمول بیاریم دارایی بابت این خریدهای ک ارزش افزوده بابت آنهاپرداخت نشده ازما مبلغی طلب نمیکند؟

 313. الیاس می گوید

  آیا گمرک اجازه جریمه کردن کالاهای وارداتی که ارزش افزوده آنها پرداخت نشده است را دارد؟

 314. حسین گودرزی می گوید

  سلام و تقدیم احترام به شما
  واقعا از زحماتتان بابت پاسخگویی شفاف و دقیق سپاسگزارم
  خواهشمندم در صورت صلاحدید بنده را نیز راهنمایی فرمائید:

  من در مهرماه سال ۹۵ یک قرارداد پژوهشی با یک شرکت دولتی بستم و در اسفند ماه ۹۵ فاکتور رسمی بهشون دادم و مبلغی رو دریافت کردم بابت خدماتم. مبلغی هم بابت حسن انجام کار نزد اونها باقی ماند تا امسال و در شهریور۹۶ به من بدهند. پرداخت مبلغ ارزش افزوده ای رو هم که در قرارداد قید کرده بودم منوط به ارائه گواهی ارزش افزوده نمودند.
  الف) آیا لازم است تا در اظهارنامه الکترونیکی سه ماهه چهارم ۹۵ این قرارداد رو ذکر کنم؟(با توجه به اینکه هنوز تموم نشده کار).

  ۱) آیا فاکتور رسمیی که اسفند ماه به شرکت دولتی دادم الان به اداره مالیات بر ارزش افزوده رفته است و اونها اطلاع دارند از قراردادم؟
  ۲) می توانم در اظهارنامه سه ماهه دوم ۹۶ این قرارداد را اظهار کنم؟
  ۳) برای اینکه گواهی ارزش افزوده بگیرم و بتوانم الباقی پولم رو با ارائه گواهی ارزش افزوده به شرکت دولتی از اونها دریافت کنم، متصدی امور مالیاتی اداره مالیات بر ارزش افزوده گفت که اظهارنامه سه ماهه آخر ۹۵ رو بفرست تا بررسی کنیم. اگر مشکلی نبود گواهی برات صادر کنیم (البته از قراردادم اطلاعی نداشت) آیا می تونم قراردادم رو در مهلت مقررش که تموم میشه و من سودم رو از شرکت دولتی دریافت می کنم در سه ماهه دوم۹۶ اظهار کنم؟

  اداره مالیات بر ارزش افزوده چطور متوجه میشه که من با شرکت دولتی قرارداد دارم؟
  چون در اظهارنامه های فصلی که به تفکیک فروشندگان خدمات اظهارنامه ارسال نمیکنن برای اداره مالیات بر ارزش افزوده. رقم مجموع خرید و فروش رو میزنن. آیا ممکن هست که اطلاعات فاکتورم هنوز به سازمان مالیات بر ارزش افزوده نرفته باشه تا من بتونم مبلغ بدهی ارزش افزده ام رو در سه ماهه دوم ۹۶ و وقتی که قراردادم تموم میشه و سودم رو دریافت می کنم پرداخت کنم بهشون؟

  ببخشید زیاد شد.
  ترسیدم که نتونم خوب توضیح بدم مشکلم رو

  بازم از اینکه وقت میذارید و به خوانندگان خودتون توجه می کنید سپاسگذارم

 315. مهرنوش محمدی می گوید

  باسلام من حسابدار یک بنکداری در بازار میباشم که سه شریک هستند و یک شریک قصد جدا شدن با سابقه شراکت هشت ساله را دارد آیا مالیات ارزش افزوده که به مغازه تعلق میگیرد شامل شریک که قصد جدایی دارد میشود یا خیر و آیا مالیات ارزش افزوده مربوط به مالک مغازه میباشد یا به کسب و در آمد مغازه میباشد

 316. سپاس می گوید

  باسلام آیا الزامی قانونی در تقدم اعمال حساب هزینه موضوعی قبل از اعمال حساب درآمد ناشی از آن موضوع می باشد؟
  برای مثال شرکتی تبلیغاتی که برای مشتریان خود، کتاب راهنما سفارش چاپ داده و در قبال آگهی های مندرج در آن کتاب از مشتریان درآمد حاصل نموده و فاکتور برای آنان صادر میکند، آیا می بایست فاکتورهای فروش خود را بعد از اتمام چاپ کتاب و اعمال هزینه چاپ صادر کند؟ ممنون-با دعای خیر

 317. babaabad می گوید

  در قراردادهاي سه جانبه و جهار جانبه كه خريد مصالح ساخت و ساز با پيمانكار بوده ماليات ارزش افزوده بعهده پيمانكار ميباشد يا بعهده تعاوني مسكن مهر

 318. زهرا حیدری می گوید

  با سلام – حسابدار یه شرکت مهندسی هستم شرکت با سازمان مهندسی کار میکنه و مجبور فاکتور بزنه به نام سازمان مهندسی از طرفی هم کارفرما میگه فاکتو ررسمی رو باید بمن بدی چون من ارزش افزوده رو میدم – بنظرتون چیکار باید کرد اگه به اسم کارفرما بزنی تمام درآمدت میره بحساب اون شخص- از طرفی هم سازمان مهندسی لیست میفرسته دارایی اعلام میکگنه ما اینقدر پول گرفتیم
  دارایی هم هیچ کدوم از فاکتور ها رو قبول نداره میزنیم به اسم کارفرما رد میکنه میزنیم به سازمان مهندسی بازم رد میکنه به اسم دوتاشون زدیم فاکتورها رو رد کرد معلوم نیست چیکار باید کرد

 319. محمد می گوید

  یه شرکتی ارزش افزوده دوره چهارم ۹۵ رواصلی و اصلاحی رو هم به اشتباه رد کرده آیا راهی هست که انجام داد

 320. مصطفی داداشی می گوید

  بله یکبار قابل ویرایش هست.

 321. مصطفی داداشی می گوید

  اولویت تاریخ ملاک هست .بحث پیش دریافت مطرح هست

 322. مصطفی داداشی می گوید

  مربوط به شرکا می باشد.

 323. مصطفی داداشی می گوید

  تا مبلغ ۵۰۰هزار تومان از ارزش افزوده معاف هستند.بستگی داره جز کدام بند باشین.

 324. مصطفی داداشی می گوید

  جای نگرانی نداره

 325. مصطفی داداشی می گوید

  قبلا نمیگرفتند تا اخر سال ۹۵

 326. مصطفی داداشی می گوید

  تا سال ۹۵نمیگرفتند

 327. مصطفی داداشی می گوید

  بله میتونین براشان فاکتور صادر کنیین.الان به شما پرداخت نکنند چند وقت دیگه باید چند برابر شو به دارایی پرداخت کنند.

 328. مصطفی داداشی می گوید

  سلام اگه دوره مالی تمام شده جز تعدیلات سنواتی ثبتش کنید.و در گزارش فصلی بیارین.سوالی بود در خدمتم

 329. محمد هادی می گوید

  با سلام ممنون از سایت خوبتون.
  ما از نیمه دوم سال ۱۳۹۴تا الان بدلیل تعطیلی و عدم فعالیت اظهارنامه ارزش افزوده رد نکردیم.الان که می خواهیم رد کنیم قسمت خرید و فروش رو صفر بزنیم و عدم فعالیت بنویسیم کفایت میکنه.

 330. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بهتر است در موعد ارسال این کار انجام شود ولی به هرحال الان هم اگر دسترسی هابازاست انجام دهید.

 331. سیدعلی می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم مالیات بر ارزش افزوده در تالار ها فقط روی قیمت غذاست یا نوشابه و سالاد رو هم شامل میشه؟

 332. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده فقط هزینه های تالار مشمول است چون اقلامی که در قیمت خود ارزش افزوده دارند و مصرف کننده نهایی آنرا مصرف میکند مشمول محاسبه مجدد نیست.

 333. اکبر می گوید

  باسلام وخداقوت
  حسابدار اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای هستم وسئوالم اینست که آیا صورت وضعیت های پیمانکاران که درسالهای ۹۳-۹۴-۹۵ ارائه داده اند ولی به دلیل نبود تخصیص پرداخت نگردیده است و درسال۹۶ پرداخت می گردد آیا مالیات ارزش افزوده رابه نرخ گذشته باید محاسبه کنیم یا به نرخ موقع پرداخت؟ ممنون

 334. اکبر می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  آیا اگر پیمانکاری وضعیتش رابعد ازتاریخ انقضای گواهی مالیات ارزش افزوده ارائه دهد می توان مالیات ارزش افزوده برای وی محاسبه کرد یا باید گواهی وی دربازه زمانی ارائه وضعیت اعتبار داشته باشد؟باتشکر

 335. الهام می گوید

  با سلام
  میخواستم بدونم با توجه به اینکه دفاتر طراحی از مالیات معاف هستند آیا از مالیات بر ارزش افزوده هم معاف هستند یا خیر و اگر معاف هستند آیا لازم هست هر ساله دفاتر خودشون رو به این سازمان ارايه بدن
  ممنون میشم پاسخ بدین

 336. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چرا دفاتر طراحی از مالیات معاف هستند؟

 337. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درهرشرایطی که برای شما بار مالی و استنادی ایحاد می کند بایددارای اعتبار باشد.

 338. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نرخ زمان پرداخت برای شما ملاک است هرچند که ممکن است با شناسایی پیمانکار متفاوت باشد.
  اگر اینکار را نکنید باید ۳% مالیات تکلیفی را هم برای وضعیتهای ۹۳ و۹۴ اعمال کنید که عملا امکان پذیر نیست.

 339. سحر می گوید

  سلام در رابطه با شرکت سهامی خاص که کار پیمانکاری انجام میدم بخشی از خرید را کارفرما انجام میدهد و بخشی دیگر را خودمان و اجرا را هم خودمان انجام میدیم با این وجود مالیات ارزش افزوده را باید چطور پرداخت کرد منظورم اینه ایا مالیات شامل خرید میشه یا اجرا و یا هر دو

 340. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پیمانکار براساس اسناد و سوابق پرداخت خودش و شما هم به همین صورت
  یعنی خرید شما در صورت مشمول بودن گزارش میشود و خدمات ایشان هم به صورت مستقل و توسط خودشان

 341. محمد صالح اسماعیلی می گوید

  سلام وعرض ادب .در رابطه با شرکتهای پیمانکاری .پروژه هایی که از سال ۸۷ تا ۹۵ اجرا وتحویل قطعی شده ومفاساحساب از طرف دارایی صادر شده .شرکت گواهینامه ارزش افزوده نگرفته حالا اداره دارایی مالیات ارزش افزوده پروژه ها را برای شرکت اعلام بدهی نموده درحالی که شرکت هیچگونه وجهی بابت مالیات ارزش افزوده دریافت نکرده .ایا الان بادریافت گواهینامه میتونه از کارفرمایان (همه دولتی)مالیات ارزش افزوده را بگیره وبه دارایی پرداخت کنه؟

 342. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله ولی به هرحال این احتمال هست که کارفرما هم دلایل خاص خودرا درخصوص عدم پرداخت داشته باشد.

 343. milad می گوید

  حق العمل کاران جزو هیچکدام از فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند

 344. milad می گوید

  در مورد مشمولیت فروشگاههای ایساکو هنوز ابهام هست .البته طبق فراخوان مرحله دوم توزیع کنندگان کالای داخلی مشمول مرحله دوم می باشند.در مورد عدم دریافت سود از مشتری بادی این رو ذکر کرد که درسته شما از مشتری ارزش افزوده می گیرد ولی توجه داشته باشید که ارزش افزوده پرداختی به شرکت از ارزش افزوده دریافتی کسر میشه و اگر هیچ سودی نداشته باشد حتی از دارایی طلبکار میشید

 345. رحیم می گوید

  عرض سلام و خدا قوت
  شرکت های دولتی که نیروهای شرکتی داخلش کار میکنند و پرداخت حقوق آنها که بر عهده پیمانکار می باشد، در موقع ارسال لیست حقوق، مالیات بر ارزس افزوده ۹ درصد را هم به مبلغ پرداختی اضافه میکنند و تحویل کارفرما برای پرداخت میکنند؟ آیا این درست هست یا باید پیمانکار ارزش افزوده را به لیست حقوق اضافه نکنند؟

 346. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لینک ادامه بند ۱۱رامطالعه کنیذ.

 347. سمیه ناجی می گوید

  سلام وقت بخیر
  در سامانه ارزش افزوده قبضی اشتباها برای سال ۹۴صادر شده ولی پرداخت نکردیم
  ایا قابل حذف هست ؟ ممنون میشم روش ابطال ان را بگویید

 348. تعاونی مصرف کارکنان اداره دولتی می گوید

  سلام
  من هفت سال پیش مدت یک سال و نیم عضو هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان سازمان محل خدمتم بودم که اکنون بدلیل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ تا کنون با بدهی هنگفتی قطعی شده مواجه شده است . بنده بعد از یکسال و نیم عضویت در هیات مدیره بدلیل ماموریت خارج از کشور استعفای خودم را به هیات مدیره تحویل داده ام و تاییدیه وصول استعفانامه و موافقت با آن را از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت تعاونی اخذ کرده ام . هیات مدیره بعد از استعفای من ، تشریفات اداری برای ثبت تغییرات شرکت را طی نکرده و با چهار ماه تاخیر در دفتر صورتجلسات شرکت موضوع استعفای اینجانب را مطرح و عضو علی البدل را جایگزین من کرده است. سوال من این است دوره مسئولیت من در قبال این بدهی چگونه محاسبه می شود و آیا ارائه تاییدیه موافقت هیات مدیره با استعفا و همچنین تصویر صورتجلسات که نشان می دهد من پای هیچیک از تصمیمات بعدی را امضا نکرده ام می تواند کمکی به حال من بکند . ممنون می شوم راهنمایی فرمایید

 349. حبیب می گوید

  آیا اضافات زیر فاکتور شامل حق توزیع ارزش افزوده به ان تعلق می گیر د

 350. نازی فتوحی می گوید

  با سلام کشاورزی هستم که زمینهایمان با آب پشت سد که با لوله کشی آبیاری بارانی صورت می گیرد شرکت تعاونی برای آب بهای دریافتی علاوه بر هزینه آب بها و هزینه عوامل اجرایی ، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کشاوورزان در هر هکتار دریافت می کند ،آیا دریافت این مبلغ قانونی یا غیر قانونی می باشد؟ در صورت غیر قانونی بودن به کجا باید شکایت کنیم؟

 351. نسترن مردانی می گوید

  با سلام شرکتهای تازه تاسیس که هنوز شروع به کار نکردن و فقط برای ثبت شرکت و بعضی مسائل اقدام کردن مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند

 352. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معافیت برمبنای نوع فعالیت است لذا در صورتی که فعالیت شما مشمول اقلام معافیت نیست موظف به ثبت نام هستید.

 353. حسین حسینی می گوید

  با سلام و احترام ، خدمت استاد گرانقدر :
  سوال بنده اینست که آیا موسسات قرض الحسنه تک شعبه ای که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه با نرخ مصوب بانک مرکزی (۴%) پرداخت می کنند ، آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند . یعنی بایستی گزارشات فصلی ارسال نمایند . ضمناً هیچ گونه خرید و فروشی ندارند و صرفاً به غیر خاصی از جامعه تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می نمایند . با احترام مجدد

 354. مهدی می گوید

  سلام . من در ابانماه سال۹۲ فروشگاه افتتاح کردم که به علت وسعت بالای ۲۰۰ متر صنف جواز صادر نکرد و با معرفی به صنعت و معدن فروشگاه بزررگ صادر شد ولی در اسفند ۹۲ قانون از ۲۰۰ متر به ۱۰۰۰ متر تغییر کرد و با توجه به اینکه فروشگاه من فروشگاه سیسمونی است مالیات بر ارزش افزوده به صورت عادی تعلق نمی گیرد ولی من مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدم ایا قانونی مبنی براینکه کارشناسان مالیاتی با حضور در محل فروشگاه و بازدید کردن و با توجه محصولات، فروشگاه را معاف از مالیات بر ارزش افزوده کنند وجود دارد.ممنون میشم راهنمایی کنید

 355. سحر می گوید

  با سلام ، باتشکر از سایت خوبتان
  شرکت ما شرکتی دانش بنیان است و در حال حاضر جهت جمع آوری اطلاعات و سرمایه و … فعالیت اقتصادی نداشته، و مالیاتش صفر است، اما در حال حاضر پیامی جهت اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده امده است، حال باید چه کنم؟ثبت نام در سایت انجام شده است

 356. حامد می گوید

  با سلام
  شرکت ما امسال فاکتور خرید نداره حالا ارزش افزوده را باید چکار کنیم
  ممنون

 357. مدیر سایت می گوید

  سلام
  یعنی امسال خرید نداشتید؟

 358. اصغر کاظمي می گوید

  سلام اگر کسی ارزش افزوده برای دخانیات که قیمت مصوب نباشد ارزش افزوده رد کند چه باید کرد لطفا راهنمایی کنید

 359. shaperk می گوید

  سلام وقت بخیر داخل قبض برق یه قسمت ارزش افزوده محاسبه شده به علاوه عوارض برق آیا تو ارزش افزوده این عوارض برق هم باید بیارم چون تو معاملات فصلی تو سایر عوارض ثبتش می کردم ؟

 360. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر صرفا ۹% محاسبات قابل قبول ارزش افزوده هست

 361. Ali می گوید

  سلام و سپاس فراوان از سایت accpress و مدیر محترم
  بنده حسابداری دفاتر یه شرکت پیمانکاریو در دست گرفتم که دراسفند ماه ۹۸ پروژه ای انجام داده و در همون ماه هم تکمیل کرده و صورت وضعیت قطعی هم صادر کرده. طبق ماده های ۲۰ و ۱۱ مدیر شرکت ما بایستی تو همون اسفند ماه مالیاتو پرداخت می کرده اما چون کارفرمای طرف قرارداد مالیات بر ارزش افزوده رو پرداخت نکرده پیمانکار هم پرداختشو به دارایی موکول به دریافت وجه از کارفرما کرده. حالا سوال اینجاست که آیا پیمانکار حتی قبل از دریافت وجه از کارفرما با استناد به مواد مذکور بایستی شناسایی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رو در سال ۹۸ انجام می داده یا خیر و حالا که پرداختشو موکول کرده به سال ۹۹ تکلیف چیه. نکته اینجاست که بعدا در سال ۹۹ رفته و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۹۸ رو اصلاح کرده و درامد پروژه رو در اون ثبت کرده ولی صورت معاملات فصلیو نتونسته ویرایش کنه.

 362. سهیل می گوید

  سلام روز بخیر
  فروش خودرو متعلق به شرکت مشمول ارزش افزوده هست؟

 363. مسعود می گوید

  با سلام و عرض ادب
  من یه شرکت پیمانکار جز هستم با یه اداره دولتی قرارداد مدیریت پیمان بستم یه سری مصالح ساختمانی تحویل داده شده و کارهای دستمزدی هم انجام دادیم آیا شامل مالیات بر ارزش افزوده میشویم . کارفرما هم در زمینه پرداخت مالیات اقدامی انجام نداده است با تشکر از شما

 364. مسعود می گوید

  سلام
  شرکت پیمانکاری جز هستم با ارگان دولتی قرارداد بستم بابت ارایه مصالح و کارهای دستمزدی آیا شامل مالیات. بر ارزش افزوده میشویم با تشکر

 365. مهناز می گوید

  سلام و خسته نباشید. شرکت ما در بورس سیمان خریده کرده به چندنفر فروخته آنها نمیخوان اسمشون ثبت بشه .آیا من میتونم فروش را در گزارش فصلی به اسم شرکت خودمان ثبت کنم یا خیر؟اگر به اسم ی شرکت دیگر ثبت کنیم که اطلاعی ندارد چه مشکلی برای شرکت ما پیش میاید؟

 366. سید مصطفی محمدی موسوی می گوید

  با عرض سلام
  شرکتهائی که محصولاتشان معاف از مالیات بر ارزش افزوده میباشد مانند سموم کشاورزی ، آیا میبایست اظهارنامه ارزش افزوده ارسال کنند یا خیر ؟ با تشکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.