حسابان وب

تصويب نامه۱۷۴۷۶۹/ت۴۲۲۹۷ک مورخ ۸۸/۹/۳(آيين نامه اجرايي تبصره۳ماده۳۸قانون ماليات برارزش افزوده)

0 723
محل تبلیغ شما

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور-معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده

ماده۱- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مکلف است در لوايح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در رديف متمرکز تحت عنوان ” اعتبارات موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده” ذيل رديف هاي اعتباري وزارت آموزش و پرورش پيش بيني و منظور نمايد.

فینتو

ماده۲-اعتبار موضوع ماده (۱) اين آيين نامه پس از مبادله موافقتنامه بين وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بر اساس ضرائب محروميت مناطق کمتر توسعه يافته و شاخص هاي مبتني بر عوامل مؤثر بر کميت و کيفيت فعاليتهاي آموزشي که با تأييد وزير آموزش و پرورش تعيين مي شود،بين مناطق کمتر توسعه يافته استانها توزيع و هزينه مي گردد.

ماده۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است اعتبارات موضوع اين آيين نامه را به منظور تاسيس و توسعه واحدهاي آموزشي صرفاً در مناطق کمتر توسعه يافته هزينه نمايد.

تبصره- واحدهاي آموزشي موضوع اين آيين نامه شامل هنرستانهاي فني و حرفه اي،کشاورزي،مدارس عادي، شبانه روزي،عشايري،استثنايي،استعدادهاي درخشان،نمونه دولتي،شاهد و ايثارگران مي باشد.

ماده۴- به منظور تخصيص اعتبارات پيش بيني شده موضوع اين آيين نامه،وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصيلي سالانه در خصوص هزينه هاي انجام شده سال قبل به انضمام  اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهار ماه پس از پايان هر سال مالي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي( معاونت هزينه و خزانه داري کل کشور) ارائه نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۶/۸/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمد رضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.