حسابان وب

بخشنامه ۸۷۶/۲۱۱/۳۱۲۰۹م۸۱/۵/۳۰(درموردنرخ ماليات حقوق کارکنان سازمانهاي دولتي که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب ۷۰/۶/۱۳نمي باشند)

0 599
آکادمی محسن قاسمی

چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق کارکنان برخي از سازمانهاي دولتي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰ نمي باشند سئوالاتي مطرح شده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر ميشود :

فینتو

با توجه به اظهار نظر قائم مقام محترم معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور که با عنايت به مشروح مذاکرات جلسه ۱۶۹ مورخ ۱۲/۹/۸۰ نمايندگان محترم شوراي اسلامي به مو جب نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۴/۳/۸۱ واصل گرديده و مفاد مشعر براين است که حکم صدر ماده ۸۵اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم بطور کلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور کارکنان ” مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ” به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته اند و جهت شمول تعيين نشده است لذا کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، بانکها و ساير شرکتهاي دولتي و نيز سازمانهايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مينمايند و همچنين اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي ، از نظر ماليات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده ۸۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعايت معافيتهاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود.

عيسي شهسوار خجسته

(اين بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۱۲۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ منسوخ شده است)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.