حسابان وب

بخشنامه ۶۰۹۶۴/۲۱۰م۸۸/۷/۲۶(قانون اصلاح ماده۱قانون رفع برخي ازموانع توليدوسرمايه گذاري صنعتي۸۶)

0 761
آکادمی محسن قاسمی

قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۱۳۸۶ که در تاريخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به شرح مفاد زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

«ماده واحده- ماده (۱) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده ۱- نرخ، رسيدگي و تشخيص، مطالبه، وصول و نحوه توزيع عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست همچنان بر اساس مـفـاد تـبـصـره (۱) مـاده (۳۸) قـانـون مـاليـات بـر ارزش افزوده مصب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه انجام خـواهـد شـد.

اين قانون از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجراء است.»

مقتضي است، ادارات کل امور مالياتي مطابق مفاد ماده واحده قانون مذکور نسبت به مطالبه و وصول و ساير فرآيندهاي مربوط به عوارض آلايندگي بر اساس مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اجراي قانون اخيرالذکر (۱/۷/۱۳۸۷) اقدام نمايند.

مديران محترم کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي مفاد اين بخشنامه مي باشند.

محمدقاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

————————————————————————————————————————————————

شماره: ۳۰۳۳۱/۳۱۵

تاريخ: ۳۰/۰۶/۱۳۸۸

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجـراي اصـل يـکصـد و بيـست و سـوم (۱۲۳) قـانـون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۹) قانون رفع برخي از موانع تـوليد و سـرمايـه گـذاري صـنعتي مـصوب ۱۳۸۶ که با عـنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سـه شـنبه مـورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخي از موانع توليدو سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۱۳۸۶

فینتو

مـاده واحـده- مـاده (۱) قـانـون رفـع بـرخـي از مـوانع تـولـيد و سرمـايه گـذاري صـنعـتـي مـصـوب ۷/۵/۱۳۸۶ بـه شـرح زيـر اصـلاح مـي شود:

ماده ۱- نرخ، رسيدگي و تشخيص، مطالبه، وصول و نحوه توزيع عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست همچنان بر اساس مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه انجام خواهد شد.

اين قانون از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجراء است.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفدهم شهريور ماه يکهزار و سيصدو هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۶/۱۳۸۸ به تأئيد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

————————————————————————————————————————————————

شماره: ۱۳۰۲۲۴

تاريخ: ۰۶/۰۷/۱۳۸۸

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنايع و معادن

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۱۳۸۶ که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفدهم شهريور ماه يکهزار و سيصدو هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۶/۱۳۸۸ به تأئيد شوراي نگهبان رسيده طي نامه شماره ۳۰۳۳۱/۳۱۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است, به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

محمود احمدي نژاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.