نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۳۷۳۳۹ مورخ ۸۷/۱۲/۲۸(مهلت تسليم اظهارنامه دوره زمستان۸۷)

0 1,058

حسابداراپ

با توجه به اينکه تسليم اظهارنامه دوره مالياتي زمستان ۱۳۸۷ ماليات بر ارزش افزوده در مهلت قانوني در طول تعطيلات نوروزي براي مؤديان گرامي با مشکلاتي همراه مي باشد و نظر به اين که قانون ماليات بر ارزش افزوده اولين سال اجراي خود را پشت سر مي گذارد و بنا بر درخواستهاي مکرر و مکتوب مؤديان و تشکل هاي بخش خصوصي در ارتباط با فراهم آوردن تسهيلاتي در زمينه تسليم اظهارنامه هاي مالياتي اين دوره، به منظور تکريم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي مؤديان گرامي، مقرر مي گردد با رعايت ترتيبات قانوني:

در صورت تسليم اظهارنامه مربوط به دوره زمستان ۱۳۸۷ تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۸، امکان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر و تاخير در پرداخت ماليات، نسبت به تکاليف انجام شده تا تاريخ مذکور، در صورت درخواست کتبي مؤديان، براي ايشان فراهم گردد.

پندار سیستم

علي اکبر عرب مازار

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.