حسابان وب

بخشنامه ۱۰۳۷۸ /۱۹۰۸/۲۱۱ م ۸۴/۶/۱(نرخ ماليات حقوق اعضاي هيأت علمي وکادر دانشگاهي)

0 482
آکادمی محسن قاسمی

چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق اعضاء هيات علمي و کادر اداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي سوالاتي مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رويه متذکر ميشود:

با توجه به نظريه معاون محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري که طي شماره ۲۷۲۸۳ مورخ ۸/۵/۸۴ مورخ ۸/۵/۸۴ واصل گرديده و مفاداً مشعر بر اين است که « مطابق تبصره يک مصوبه ۲۶۶۲/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر شده است تا زمان تعيين تکليف ماليات دانشگاهها و مـوسسات آمـوزش عــالي غــير انتفاعي از سـوي مـجلس شـوراي اسـلامي ، ماليات حقوق و مزايا و فوق العاده هاي اعضاء هيات علمي و کادر اداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي برابر اعضاء هيات علمي و کادر اداري دانشگاههاي دولتي باشد » لذا با عنايت به نظريه فوق الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعايت معافيت هاي مقرر قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود.

حيدري کرد زنگنه

—————————————————————————————————————————————–

شماره:۸۵۰۸۴/۱۹۰۱

تاريخ :۱۲/۰۵/۱۳۸۴

رييس جمهور

تصويب نامه شوراي عالي اداري

کليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهاي دولتي ، شهرداريها ، بانکها ، و شرکتهاي بيمه ، کليه شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههايي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند .

“ نظامنامه مديريت پاسخگويي به شکايات مردم ”

شوراي عالي اداري در يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد مشترک مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به منظور ارتقاء سطح پاسخگويي دستگاههاي اجرايي ، نظامنامه مديريت پاسخگويي به شکايات مردم از دستگاه هاي اجرايي را به شرح ذيل تصويب نمود .

ماده ۱- تعاريف :

پاسخگويي : عبارت است از پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهاي حاصل از عملکرد دستگاهها و ارايه پاسخ شفاف در قبال وظايف انجام شده و نشده به ذينفعان .

شکايت : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض يا نقص قوانين و مقررات ، عدم اجراي ضوابط در دستگاههاي اجرايي و ميزان کميت و کيفيت ارايه خدمات در مقايسه با استانداردهاي ارايه خدمات عمومي.

در خواست : عبارت است از تقاضاي تعلق گرفتن خدمات يا شموليت قانون ، آئين نامه و دستورالعمل به فرد و يا گروه خاص .

پيشنهاد: عبارت است از ارايه هر گونه فکر ، ايده و روش جديدي که بتواند منجر به ايجاد يک تحول يا تسريع در دقت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزينه ها گردد.

مشاهدات (گزارشات ) : عبارت است از بيان واقعيتي که اطلاع دادن آن داراي منافعي براي خود ، ديگران و يا آحاد جامعه مي باشد.

ماده ۲- اهداف :

– ارتقاء سطح پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي به مردم .

–  افزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات عمومي .

–  توسعه و بهبود استانداردهاي ارايه خدمات .

–  سياست گذاري براي کاهش عوامل بروز نارضايتي از طريق مستندسازي ، طبقه بندي و اولويت بندي شکايات واصله .

–  تجزيه و تحليل و بازنگري کارآمدي قوانين و مقررات و ضوابط اجرايي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي.

ماده ۳- فرايند پاسخگويي :

پاسخگويي به شکايات مردم در چهار سطح شهرستان ، استان ، دستگاه و سطح ملي به صوت زير انجام مي گردد.

الف – سطح شهرستان :

۳-۱- به منظور پاسخگويي سريع و شاف به ارباب رجوع در هر شهرستان واحد مديريت پاسخگويي به شکايات با مسئوليت فرماندار تحت عنوان “ ميز رسيدگي به شکايات ” تشکيل مي گردد .

تبصره ۱: فرمانداران موظفند يکي از کارکنان با ويژگيهاي سعه سدر ، گشاده رو و خوش برخورد که داراي مهارت ارتباطي مناسبي مي باشد را به عنوان مسئول ميز رسيدگي به شکايات منصوب نمايند به نحوي که ايشان ضمن استقبال از طرح شکايات توسط مردم و نظارت بر حسن پاسخگويي واحدهاي اجرايي ، گـزارشي روزانه از وضـعيت شکايات و عملکرد واحدها را به فرماندار ارايه نمايد . براي اين منظور فرماندار مي تواند از نيروهاي موجود در ساير دستگاههاي اجرايي شهرستان استفاده نمايد.

۲-۳- شکايات ، درخواستها ، پيشنهادها و مشاهدات مردم براساس فرم شماره يک تنظيم و از طريق پست ، تلفن و پست الکترونيکي به دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد ، در اين صورت مي بايست براي پيگيري شکايت توسط ميز رسيدگي به شکايات ، قسمت پائين فرم شماره ۱ ، در صندوق شکايات که در مبادي ورودي و خروجي دستگاهها تعبيه شده انداخته شود .

۳-۳- در صورت ارسال مستقيم شکايات به فرمانداري و يا ارائه شکايت تلفني ، ميز رسيدگي به شکايات موظف است شکايات تلفني را در فرم شماره ۱ درج نموده و شماره پيگيري به شاکيان اعطاء نمايد و در پايان هر روز شکايات درج شده از طرق مختلف را بوسيله پست پيشتاز به دستگاه ذيربط در همان سطح ارسال نمايد.

۳-۴- پس از دريافت شکايت توسط دستگاه ذيربط ،شکايت به واحد تخصصي مربوطه جهت بررسي و پاسخگويي ارسال مي گردد . در هر صورت حداکثر زمان پاسخگويي به شاکي و ارسال رونوشت به ميز رسـيدگي به شـکايات ، ۷ روز کـاري پس از ثبـت شـکايت بـعلاوه ۲ روز بـراي ارسـال مـراسـلات پـستي مي باشد.

در صورتيکه هر يک از واحدهاي اجرايي شهرستان ، پس از گذشت ۷ روز کاري از زمان ثبت شکايت ، بدليل عدم صلاحيت و اختيار را بوسيله پست پيشتاز به دستگاه ذيربط در همان سطح ارسال نمايد.

۳- ۵- در صورتيکه هر يک از واحدهاي اجرايي شهرستان ، پس از گذشت ۷ روز کاري از زمان ثبت شکايت ، بدليل عدم صلاحيت و اختيار نتوانند پاسخ لازم را براي شاکي ارسال نمايند ، مي بايست ضمن ارجاع شکايت به واحد اجرايي استان رونوشتي از نامه ارسالي را براي ميز رسيدگي به شکايات و شاکي ارسال دارند.

۳-۶- دستگاه ها مي توانند در صورت نياز به زمان بيشتر جهت پاسخگويي ، با ارسال نامه اي حاوي پيام تشکر ، شاکيان را از اين موضوع مطلع ساخته و رونوشتي از اين نامه را براي ميز رسيدگي به شکايات ارسال دارند . در هر صورت حداکثر زمان قابل تمديد ۷ روز کاري مي باشد.

۳-۷- ميز رسيدگي به شکايات موظف است در صورت ارسال شکايت به واحدهاي اجرايي استان ، واحدهاي ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات استانداري را جهت پيگيري موضوع مطلع نمايند.

ب – سطح استاني :

۳-۸- هريک از واحدهاي اجرايي استان موظفند پس از دريافت شکايت ، حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاري بعلاوه ۲ روز براي ارسال مراسلات پستي نتايج و تصميمات اتخاذ شده را به واحد خود در شهرستان اعلام نموده و رونوشتي از آنرا براي واحدهاي ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات استانداري و شاکي ارسال نمايند.

۳-۹- واحدهاي اجرايي در سطح شهرستان موظفند حداکثر پس از ۲ روز کاري از زمان دريافت پاسخ از واحدهاي استاني ، پاسخ را براي شاکي و رونوشتي از آنرا براي ميز رسيدگي به شکايات ارسال دارند.

۳-۱۰- واحدهاي ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات استانداري موظفند نتايج حاصل از بررسي واحدهاي اجرايي استاني دستگاه ها را به ميز رسيدگي به شکايات شهرستان مربوطه اعلام نمايند .

۳-۱۱- واحدهاي اجرايي استاني در صورتيکه پس از گذشت ۵ روز کاري از زمان ثبت شکايت ، نتواند بدليل عدم صلاحيت و اختيار پاسخ لازم را تهيه و ارسال نمايند مي بايست ضمن ارسال شکايت براي دفاتر ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه ، رونوشتي از نامه ارسالي را براي واحدهاي ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات استانداري و واحدهاي شهرستاني و شاکي ارسال دارند.

۳-۱۲- واحدهاي استاني مي توانند در صورت نياز به زمان بيشتر جهت پاسخگويي ، موضوع را به واحدهاي شهرستاني و رونوشت آنرا براي واحدهاي ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات استانداري جهت اطلاع رساني به ميز رسيدگي به شکايات و شاکي ارسال دارند . در هر حال حداکثر زمان قابل تمديد ۲۰ روز کاري خواهد بود.

ج – سطح دستگاهي:

۳-۱۳- دفاتر ازريابي عملکردو پاسخگويي به شکايات دستگاه ها موظفند ، حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاري پس از ثبت شکايت بعلاوه ۲ روز براي ارسال مراسلات ، نتايج و تصميمات اتخاذ شده را به واحدهاي استاني خود و شاکي اعلام نمايند.

۳-۱۴- واحدهاي اجرايي استاني موظفند حداکثر پس از ۲ روز کاري از زمان دريافت پاسخ ضمن ارسال پاسخ به واحدهاي شهرستاني و رونوشتي از آنرا به واحدهاي ارزيابي عملکرد و پاسخگويي و شکايات استانداري رسال نمايند .

۳-۱۵- دفاتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه ها در صورتيکه پس از گذشت ۷ روز کاري از زمان ثبت شکايت ، نتوانند بدليل عدم صلاحيت و اختيار پاسخ لازم را تهيه و ارسال نمايند ، مي بايست ضمن ارسال شکايت به مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري ، رونوشتي از نامه ارسالي را براي واحدهاي استاني و شاکي ارسال دارند.

۳-۱۶- دفاتر ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه ها مي توانند در صورت نياز به زمان بيشتر جهت پاسخگويي ، با ارسال نامه اي براي شاکي زمان پاسخگويي را تمديد نمايند، در هر حال حداکثر زمان قابل تمديد ۳۰روز کاري خواهد بود.

فینتو

۳-۱۷- هر يک از آحاد مردم مي توانند در صورت عدم رضايت از پاسخ دريافت شده از سطوح پايين تر ، درخواست تجديد نظر خود را با طرح شکايت مجدد در سطح بالاتر ارائه نمايند . در اين صورت درخواست مذکور به عنوان يک شکايت جديد تلقي مي گردد.

د- سطح ملي :

۳-۱۸- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري حداکثر پس از سه روز کاري از زمان ثبت شکايت ، آنها را به مراکز ذيصلاح ، جهت رسيدگي و پاسخگويي به آن و در صورت ضرورت انجام اقدامات لازم براي اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات و ضوابط اجرايي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي ارسال داشته و پاسخ دريافتي را براي شاکي و رونوشت آنرا براي دفاتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه ها ارسال مي دارد.

۳- ۱۹- دفاتر ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه ها موظفند ، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاري پس از دريافت پاسخ ، نتايج و تصميمات اتخاذ شده را به شاکي و واحدهاي استاني ارسال دارند.

تبصره ۲: ايرانيان مقيم خارج از کشور مي توانند با استفاده از روش هاي پيش بيني شده در اين نظامنامه ، شکايات ، درخواستها ، پيشنهادات و گزارشات خويش را به وزارت امور خارجه و يا مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري ارسال نمايند.

ماده ۴- فرايند گزارش دهي :

دستگاه هاي اجرايي در کليه سطوح موظفند گزارشات دوره اي ، به همراه طبقه بندي شکايات ، تجزيه و تحليل عوامل شکايت برانگيز و ارايه راه حلهايي جهت کاهش شکايات و نيز اقدامات انجام شده را به ترتيب زير تهيه نمايند:

۴-۱- هريک از فرمانداريها و واحدهاي اجرايي شهرستاني مي بايست گزارشات سه ماهه را در پايان هر فصل براساس فرم شماره ۲ تهيه و به استانداري و واحدهاي اجرايي استان ارسال نمايند .

۴-۲- هر يک از واحد هاي اجرائي استاني مي بايست گزارشات شش ماهه را در پايان هر نيمسال بر اساس فرم شماره ۳ تهيه و به واحدهاي ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه و استانداري ارسال نمايند .

۴-۳- واحدهاي ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات استانداريها مي بايست گزارشات شش ماهه را در پايان هر نيمسال بر اساس فرم شماره ۴ تهيه و جهت تصميم گيري لازم به شوراي برنامه ريزي توسعه استان ارسال نمايند.

۴-۴- هر يک از استانداريها مي بايست گزارشات شش ماهه را در پايان هر نيسمال بر اساس فرم شماره ۵ تهيه و به مرکز رسيدگي مردمي نهاد رياست جمهوري ارسال نمايند.

۴-۵- دفاتر ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه ها مي بايست گزارشات شش ماهه را در پايان هر نيسمال بر اساس فرم شماره ۶ تهيه و به شورا/کميسيون تحول اداري دستگاه و مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري ارسال نمايند.

۴-۶- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري مي بايست هر شش ماه ، گزارش جامع تحليلي را پس از تلفيق گزارشات ارسال شده از جانب دستگاه ها و استان ها بر اساس فرم شماره ۷ تهيه و همراه با ازريابي و رتبه بندي دستگاه ها و بيان پيشنهادات و راهکارهاي لازم به رئيس جمهور و هيات دولت و جهت طرح در شوراي عالي اداري به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارسال نمايد.

ماده ۵- سازمان کار :

۵-۱- سياستگذاري ، هدايت تصويب مقررات و ضوابط لازم براي ارتقاء پاسخگويي در نظام اداري بعهده شوراي عالي اداري مي باشد.

۵-۲- مسئوليت هماهنگي ، اجرا و نظارت بر حسن پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و تهيه و تدوين گزارشات در سطح ملي بعهده مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري مي باشد .

۵-۳- بالاترين مقام دستگاه ها در کليه سطوح پاسخگويي مسئول حسن اجراي اين نظام نامه در دستگاه متبوع مي باشد

۵-۴- مسئوليت حسن اجراي اين مصوبه در استان بعهده استاندار و در شهرستان بعهده فرماندار مي باشد.

۵-۵- مسئوليت پاسخگويي به شکايات در سطح شهرستان بعهده ميز رسيدگي به شکايات مستقر در فرمانداري ، در سطح استان بعهده واحدهاي ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات استانداري و در سطح دستگاه هاي ملي بعهده دفاتر ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه مي باشد.

۵-۶- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري موظف است هماهنگي هاي لازم در خصوص يکسان سازي رويه هاي پاسخگويي به شکايت مردم در سطح قواي مجريه ، مقننه و قضاييه و ساير نهادهاي عمومي را انجام دهد.

۵-۷- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري موظف است کليه شکايات دريافت شده را تا ارائه پاسخ پيگيري و شاکي را به صورت مستمر مطلع سازد . چنانچه اين مرکز پس از بررسي هاي لازم و تشکيل جلسه با شاکي و دستگاه اجرايي ذيربط در رابطه با احقاق حقوق حقه فرد يا افراد به جمع بندي رسيد دستگاه هاي اجرايي ملزم به اجراي تصميمات متخذه خواهند بود و در صورت استنکاف يا تعلل ، مرکز مي تواند متخلفين را به مراجع ذيصلاح جهت اقامه دعوي معرفي نمايد.

۵-۸- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري موظف است حداکثر پس از مدت يکسال از تصويب اين نظامنامه ، سيستم رايانه اي مديريت شکايات را به نحوي تدوين و در اختيار دستگاه ها قرار دهد که با ارايه شماره منحصر به فرد به هر شکايت از مفقود شدن شکايات و طرح متعدد شکايات در مراجع مختلف جلوگيري و امکان استفاده از آن تحت شبکه هاي ملي و محلي و نيز امکان طرح و پيگيري مجدد شکايات توسط مردم در سطوح بالاتر پس از عدم رضايتمندي از پاسخ دريافت شده مهيا گردد . اين نرم افزار بايد به گونه اي طراحي گردد که اجراي نظامنامه را تامين نمايد.

۵-۹- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري موظف است حداکثر پس از ۲ماه از تصويب اين نظامنامه فرم هاي مندرج در اين نظامنامه و ساير فرم هاي مورد نياز را تهيه و به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور برساند.

۵-۱۰- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري موظف است شماره تلفن سه رقمي را جهت اخذ شکايات ، درخواست ها ، پيشنهادات و مشاهدات مردم پيش بيني و به عموم مردم اعلام نمايد.

۵-۱۱- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري موظف است از طريق شبکه پستي کشور فرم شماره ۱را با در نظر گرفتن شماره منحصر به فرد براي هر شکايت به تفکيک دستگاه ، استان و شهرستان ، در اختيار تمامي دستگاه ها قرار دهد تا مردم با مراجعه به دفاتر و مراکز پستي فرم مذکور را دريافت نمايند.

۵-۱۲- مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد رياست جمهوري مي بايست شکايات ارسال شده براي مقامات که در مسافرتهاي ايشان يا توسط دفاتر ايشان جمع آوري مي گردد را جهت بررسي و پاسخگويي و دريافت شماره منحصر به فرد به مبادي بروز شکايت از طريق خود دستگاه ارسال نمايد.

ماده ۶: وظايف دستگاه ها :

۶-۱- کليه دستگاه ها در تمامي سطوح و استانداري ها در سطح استان موظف هستند برنامه ديدار عمومي با مردم را در روز و زمان مشخص تعيين و از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم برسانند .

۶-۲- دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي طرح تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع و بهبود روند ارتباط با مردم ، اقدامات لازم در خصوص تدوين استانداردهاي ارايه خدمات شامل کيفيت ، کميت ، زمان و هزينه را به انجام رسانيده و به نحو مقتضي به اطلاع مردم برسانند.

۶-۳- دستگاه هاي اجرايي کشور موظفند در صورت دريافت هر گونه پيشنهاد آن را به نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات دستگاه ارسال داشته و در صورت دريافت گزارشات ، سازمانهاي نظارتي مربوطه را مطلع سازند . در اين صورت ارسال نامه تشکر بر اساس فريند تعريف شده در اين نظامنامه الزامي است .

۶-۴- کليه دستگاه هاي اجرايي کشور موظفند شکايات مربوط به کارکنان را به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع نمايند و در صورت نياز به تعيين ميزان خسارت وارده به مردم لازم باشد شکايت به مراجع قضايي ارسال گردد در هر حال فرد شاکي بايد از روند پيگيري شکايت خود مطلع گردد.

۶-۵- کليه دستگاه هاي اجرايي موظفند از محل بودجه سالانه خود نسبت به تجهيز واحدها و دفاتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات به نيروي انساني متخصص و سيستم هاي رايانه اي و نرم افزاري اقدام نمايند.

۶-۶- کليه دستگاه هاي اجرايي در تمامي سطوح دستگاهي ، استاني و شهرستاني موظفند به نحو مقتضي از طريق جايگاه اينترنتي خود و يا واحدهاي ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات و عناوين مشابه ، فر شماره ۱ را در اختيار مردم قرار دهند .

۶-۷- کليه دستگاه هاي اجرايي موظفند با تغيير عنوان يکي از پستهاي واحدهاي استاني ، امور مربوط به بازرسي ، ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات رامطابق با ضوابط سازماندهي واحدهاي ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارتخانه ها و موسسات دولتي (بخشنامه شماره ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱ مورخ ۴/۳/۸۲ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور) انجام دهند.

ماده ۷: ساير موارد :

۷-۱- شکايات مربوط به روساي واحدهاي اجرايي در شهرستان و نيز شکايات مربوط به ميز رسيدگي به شکايات مي بايد مستقيماً توسط فرماندار مورد رسيدگي قرار گيرد.

۷-۲- شکايات مربوط به روساي واحدهاي اجرايي استاني دستگاهها ، فرمانداران و واحدهاي ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات توسط استاندارد مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

۷-۳- واحدهاي ازريابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات استانداري ضمن پاسخگويي به شکايت از عملکرد استانداري ، مرجع بالاتر براي رسيدگي به شکايت از واحدهاي اجرايي استاني دستگاه ها مي باشند.

۷-۴- کليه فرم هاي درج شکايات و نامه هاي مربوط به پاسخگويي به شکايات داراي قيد فوريت آني مي باشد و مراسلات آن بصورت پيشتاز انجام مي پذيرد.

ماده ۸- استفاده از نتايج :

۸-۱- ازريابي عملکرد سالانه دستگاه هاي اجرايي

۸-۲- ازريابي عملکرد سالانه واحدهاي اجرايي استاني

۸-۳- ازرشيابي سالانه کارکنان و مديران

۸-۴- تمديد قرارداد کارکنان پيماني (مطابق با بند الف رديف هشتم ضوابط تمديد قرارداد) .

ماده ۹- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه و ارائه گزارش به شوراي عالي اداري را بعهده دارد.

حميد شرکا

معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري

«اين بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۱۲۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ منسوخ شده است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.