حسابان وب

بخشنامه شماره۵۹۶۵۷ م۸۷/۶/۲۰(اعمال مقررات ماده۱۰۴قانون مالياتهابه كل مبالغ مندرج درقرارداد،فارغ ازتفكيك ياعدم تفكيك مبلغ)

0 1,382
آکادمی محسن قاسمی

نظر به اينكه در خصوص نحوه كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ سوالاتي توسط موديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات به همراه ارائه برخي خدمات مطرح است. لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي­دارد:

.

وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه­ هاي بعدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي­هاي موضوع تبصره ۵ الحاقي ماده مزبور، قابل تفكيك به هر عنوان نبوده و كل وجوه پرداختي مشمول كسر علي­الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ قانون موصوف مي­باشد. لذا پرداخت­كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت نسبت به كسر ۵% علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) و انجام ساير تكاليف مقرر در ماده صدرالذكر، اقدام نمايند.

.

فینتو

بنابراين تاكيد مي­شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات به صورت توام)، PC (تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به صورت توام) و EPC (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به صورت توام) به هر صورت با پيمانكاران، مشمول ماليات تكليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي­باشد. بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد ۱۵۹ و تبصره ۳ ماده ۱۰۵ قانون صدر­الذكر پس از بررسي و با رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

.

علي اكبر عرب مازار

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

.

اين بخشنامه ابطال شد
.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.