حسابان وب

بخشنامه شماره۴۳۳۰۲م۸۷/۵/۶(كمك‌هاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران)

0 651

حسابداراپ

موضوع:كمكهاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع به يكديگر براي سالهاي مالي منتهي به پايان سالهاي ۸۶ تا ۸۹ به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي

پيرو بخشنامه شماره ۱۰۴۴۱۲ مورخ ۲۴/۱۱/۸۶ به پيوست تصوير مصوبه شماره ۳۵۴۸۸/ت۳۹۲۲۶ ك مورخ ۸/۳/۸۷ وزيران عضو كميسيون اقتصاد كه به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، مبني بر «كمكهاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع به يكديگر موضوع بند ۴ قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران – مصوب ۱۳۷۶ براي سالهاي مالي منتهي به پايان سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي براي پرداخت كننده و درآمد عملياتي براي دريافت كننده تلقي مي شود» صادر گرديده است، جهت اقدام ارسال مي شود.

علي اكبر عرب مازار

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

——————————————————————————————————————————————————————————-

شماره: ۳۵۴۸۸/ت۳۹۲۲۶ ك

فینتو

تاريخ۸/۳/۱۳۸۷

تصويب نامه كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۷۸۰۲-۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶- و با رعايت جزء “و”  بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵ ه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

كمكهاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع به يكديگر موضوع بند (۴) قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران- مصوب ۱۳۷۶- موضوع تصويب نامه شماره ۱۰۳۶۱۷/ت۳۷۶۸۲ ه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ براي سالهاي مالي منتهي به پايان سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي براي پرداخت كننده و درآمد عملياتي براي دريافت كننده تلقي مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۷ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.