حسابان وب

بخشنامه شماره ۳۹۱۶/۲۱۱ م ۸۲/۶/۲۹(در خصوص سود وتخفيف هاي خودرو سازان)

0 474
آکادمی محسن قاسمی

تصوير صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ که به امضاء مقام عالي وزارت رسيده است جهت اطلاع و  بهره برداري به پيوست ارسال مي گردد.

امير حسن علي حکيم

مدير کل فني مالياتي

پيوست:

پيرو دعوت نامه شماره ۶۴۶۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۸۰ جلسه اي در روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ ساعت ۳۰/۱۳ در رابطه با بررسي تغيير واصلاح روش ثبت فروش   شرکت هاي خودرو سازي به منظورشفاف سازي صورت هاي مالي وبا توجه به پذيرش سود وتخفيف هاي اعطائي بابت مبالغ پيش دريافت فروش به مشتريان به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي، با حضور امضاءکنندگان ذيل صورتجلسه در دفتر وزير امور اقتصادي ودارائي تشکيل و پس از تبادل نظر وبحث وبررسي در خصوص موضوع، مقرر گرديد:

۱- شرکت هاي خودرو سازي سود متعلق به قرار دادهاي پيش فروش خودرو را که از تاريخ ۱/۱/۸۲ به بعد با مشتريان منعقد مي نمايند، به عنوان هزينه مالي (به نسبت مدت منقضي شده قرارداد در سال مذبور) ثبت نمايند. اين روش در سال هاي آتي نيز تداوم خواهد يافت.

فینتو

۲- شرکت هاي خودرو سازي، کليه فروش هاي خودرا( فروش خودرو ) از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۲ به قيمت واقعي و قبل از تهاتر کردن سود وتخفيف اعطائي بابت قراردادهاي پيش فروش در حساب خود ثبت نمايند.

۳- سازمان امور مالياتي کشور به استناد مصوبه شماره ۳۸۲۸۲/ت/ ۲۵۵۳۸/هـ مورخ۲۲/۸/۱۳۸۰ هيأت محترم وزيران هزينه هاي شرکت بابت سود و تخفيف اعطائي پيش دريافت فروش خودرا به عنوان هزينه هاي قابل قبول سود مالياتي محسوب خواهد کرد.

۴- سازمان حسابرسي صورت هاي مالي عملکرد سال ۱۳۸۲ وبه بعد شرکت هاي خودرو سازي را با عنايت به توافقات فوق الذکر بررسي واظهار نظر خواهد کرد.

رضاويسه – رئيس هيأت عامل سازمان گسترش ونوسازي امور مالياتي کشور.

طهماسب مظاهري – وزير امور اقتصادي ودارائي .

حيدري کرد زنگنه – محمد قاسم پناهي – سازمان امور مالياتي کشور.

رحيم اسماعيلي – منوجهر منطقي – شرکت ايران خودرو .

احمد قلعه باني – جمشيد ايماني – شرکت سايپا.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.