نرم افزارحسابداری صدگان

ازكار افتادگي (مواد ۷۰ تا ۷۵)

123,891

حسابداراپ

ماده‌ ۷۰ـ

بيمه‌شدگاني‌ كه‌ طبق‌ نظر پزشك‌ معالج‌ غيرقابل‌ علاج‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شوند پس‌ از انجام‌ خدمات‌ توان‌بخشي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ توان‌بخشي‌ يا اشتغال‌ چنانچه‌ طبق‌ نظر كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ مذكور در ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ توانايي‌ خود را كلاً يا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتيب‌ زير با آنها رفتار خواهد شد:

الف‌) هرگاه‌ درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌شده‌ شصت‌ وشش‌ درصد و بيشتر باشد ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ مي‌شود.

ب) چنانچه‌ ميزان‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ بين‌ سي‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار باشد ازكارافتاده‌ جزئي‌ شناخته‌ مي‌شود.

ج‌) اگر درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ بين‌ ده‌ تا سي‌ و سه‌ درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

ماده‌ ۷۱ـ

بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ دراثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ درنظر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ ناشي‌ از كار را خواهد داشت‌.

ماده‌ ۷۲ـ

ميزان‌ مستمري‌ ماهانه‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌ سي‌ و پنجم مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر اينكه‌ اين‌ مبلغ‌ از پنجاه‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او كمتر و از صددرصد آن‌ بيشتر نباشد. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ داراي‌ همسر بوده‌ يا فرزند يا پدر يا مادر تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشند و مستمري‌ استحقاقي‌ آنها از شصت‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ آنها كمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ به‌ عنوان‌ كمك‌، مشروط‌ بر آنكه‌ جمع‌ مستمري‌ و كمك‌ از (۶۰%)تجاوز نكند پرداخت‌ خواهد شد. (با قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمين‌اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي عبارت يك سي و پنجم به يك سي‌ام تغيير يافته است).

پندار سیستم

تبصره‌ ۱ـ شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط‌ زير تحت‌ تكفل‌ بيمه‌ شده‌ محسوب‌ مي‌شوند:

۱ـ سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و يا به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ بوده‌ و در هر دو حالت‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ننمايد و معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود.

۲ـ فرزندان‌ بيمه‌شده‌ كه‌ حائز شرايط‌ مذكور در بند ۳ ماده‌ ۵۸ اين‌ قانون‌ باشند.

۳ـ سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بيشتر بوده‌ يا اينكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بيمه‌شده‌ تأمين‌ و در هرحال‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ندارند.

تبصره‌ ۲ـ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بيمه‌شده‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد يا حقوق‌ او كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ گرديده‌ ظرف‌ هفتصد و بيست‌ روز قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار يا شروع‌ بيماري‌ حرفه‌اي‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر روزهاي‌ كار ضرب‌ در سي‌.

ماده‌ ۷۳ـ

به‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار بين‌ سي‌وسه‌ تا شصت‌وشش‌ درصد توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار پرداخت‌ خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد ازكارافتادگي‌ در مبلغ‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ استحقاقي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ ۷۲ اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌گردد. (به موجب قانون راجع به افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار مصوب ۱۵/۱۰/۶۲، افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي تابع ضوابط موضوع ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي خواهد بود)

ماده‌ ۷۴ـ

بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار بين‌ ده‌ تا سي‌وسه‌ درصد توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ ميزان‌ اين‌ غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سي‌وشش‌ برابر مستمري‌ استحقاقي‌ مقرر در ماده‌ ۷۲ اين‌ قانون‌ ضرب در، درصد ازكارافتادگي‌.

ماده‌ ۷۵ـ

بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غيرناشي‌ از كار يا ابتلا به‌ بيماري‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يكسال‌ كار را كه‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار ظرف‌ يكسال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ باشد پرداخت‌ نموده‌ باشد در صورت‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غيرناشي‌ از كار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌ـ محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمري‌ ازكارافتادگي‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ ۷۰ اين‌ قانون‌ و تبصره‌ ۲ آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. (در متن قانون مصوب سال ۱۳۵۴، «ماده ۷۰» ذكر گرديده است. لكن به نظر مي‌رسد كه با عنايت به اينكه اولاً: متن ماده ۷۰ ارتباطي با تبصره مورد بحث ندارد و ثانياً: ماده ۷۰ تبصره‌اي ندارد، صحيح است كه «ماده ۷۲» آورده شود كه با موضوع مرتبط و واجد تبصره است)

محل تبلیغ شما

279 نظرات
 1. علیزاده می گوید

  با سلام من یک معلول جسمی حرکتی هستم و مدت ۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارم . چطور باید در مورد ازکارافتادگی اقدام کنم ؟
  باتشکر

 2. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده این مواد در خصوص کسانی است که حین کار ازکارافتاده می شوند و شرایط آن درهمین قانون قید شده است.
  موفق باشید.

 3. کاظمی می گوید

  باسلام من درسول یکسال سه ماه واندی سابقه بیمه دارم براثردیابت وعوارض این بیماری ازدوچشم مشکل دارم وکلیه هام نارساشده وشرکت کارمیکنم اقدام به ازکارافتادگی مقدوره واسم چکارکنم؟سابقه دارم ۲سال

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اطلاعات جامعي دراين خصوص ندارم ولي به نظرم مي بايست به يكي از مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 5. دارابی می گوید

  با سلام بنده چندسال پیش خودمو بیمه اختیاری کردم جمع کل سوابق بیمه اجباری و اختیاری ۱۱ سال میباشد.موقعی که میخواستم. بیمه ام را به طور اختیاری ادامه بدهم ازکار افتادگی من را ۶۰درصد تشخیص دادند. ولی حالا شنوای من ضعیفتر شده با توجه به شغل آزادی که دارم.جواب دادن به مشتری برایم سخت وبعضی مواقع غیرممکن شده آیا به من ازکار افتادگی تعلق میگیرد؟ ممنون میشم

 6. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درهرصورت تشخيص اين موضوع با سازمان تاين اجتماعي است.

 7. داودی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  سوالی داشتم واگه پاسخ من رو بدید ممنون میشم.هفت ماه پیش در محل کارم با اتومبیلی تصادف کردم( من عابر پیاده بودم و محل کار ما در موقعیت با خیابان است ) که در اثر تصادف هردو ساق بنده بشدت شکسته +۷ دندان + انگشت دست راست که با گذشت ۷ ماه دکتر مربوطه اعلام نموده که شکستگی شما بعلت نوع شکستگی حداقل دو سال دیگر زمان لازم دارد . حال خواستم بپرسم با سابقه ۸ سال بیمه آیا شرایط از کارافتادگی شامل من میشود.

 8. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  با هر سابقه اي احتمال از كار افتادگي وجود دارد منتها تشخيص اين موضوع با پزشكان تامين اجتماعي است.
  موفق باشيد.

 9. داودی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  اول خواستم بابت سایت خوبتون تشکر کنم و همچنین یه خداقوت هم بابت تلاشو لطفی که با پاسخ به سوالات ما ،تشکر کنم .
  یه سوالی داشتم لطفا راهنمایی کنید . حق بیمه اینجانب در یکی از شعب بیمه تهران واریز میشد و محل کارم در شیرازاست که بعلت تصادف و شدت شکستگی بالا و مدت زمان زیاد جهت بهبودی نیاز به تشخیص و معاینه توسط پزشکان معتمد تامین اجتماعی است.حال آیا بنده میتوانم در شیراز نامه تشخیص ازکارافتادگی از پزشکان تامین اجتماعی بگیرم و به تهران ارسال کنم یا حتما باید بیام تهران.
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

 10. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشکر از اظهار لطفی که فرمودید.
  به نظر بنده مرجع این موضوع در تهران هست و قاعدتا شما برای حضور درشیراز باید حکم ماموریت داشته باشید.
  درهرصورت چون موضوع شما تخصصی و حساس است حتما باافراد آشنا به موضوع مشورت کنید.
  موفق باشید.

 11. کاوه هادی پور می گوید

  باسلام وتشکر از سایت خوبتان
  بنده ۶ سال سابقه بیمه دارم ودریافتی حقوقم در بیمه تامین اجتماعی ۴۰۰هزارتومان ذکر شده احتمالا از کار افتاده کلی ۶۷%باشم همسر دارم وفرزندی ندارم طبق قانون مقدار دریافتی از کارافتادگی من چقدر است؟

 12. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  ضمن آرزوي سلامتي ؛ متاسفانه اطلاع دقيقي از نحوه ي محاسبات ندارم ولي به نظرم نبايد كمتر از حداقل حقوق سالانه باشد.

 13. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید بنده ۳سال سابقه بیمه دارم وکارم طوری که هیمشه سر پا هستم وبه همین علت حین کار حدود ۲ماه پیش دراثر افتادن منکیس پای راستم پاره شده است لطفا راهنمایی فرمایید ایامیتوانم ازکارافتادگی استفاده کنم.با تشکر

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مرجع تشخيص اين موضوع كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي است.
  موفق باشيد.

 15. مجيد می گوید

  با سلام و احترام بنده در سال ۸۷ جراحي قلب باز انجام داده ام همچنين دريچه ائورتم را نيز عوض كردم و از سال ۸۷ تا امسال توانايي كار داشتم و برج ۹ امسال ديگر توان كار نداشتم و با اسناد ومدارك جراحيم به كمسيون مراجعه كردم كه كمسيون با ۹۵ درصدمن رو از كار افتاده كلي كرد و تاريخ از كار افتادگيم تاريخ شروع بيماري يعني سال ۸۷ محاسبه شد و با توجه به اينكه بنده مدت ۴ سال بعد از جراحي حق بيمه پرداخت كردم و كارشناس ميباشم و مدت ۲۰ سال هم سابقه پرداخت حق بيمه دارم مقدار حداقل حقوق را براي من در نظر گرفتند كه كمسيون تجديد نظر هم همان راي كمسيون رو تائيد كرد كه قصد شكايت به ديوان را دارم لطفا بفرمايد با توجه به موارد فوق نتيجه ميگيرم و اگر حداقل حقوق رو بگيرم براي تمديد دفترچه بيمه باز هم ميتوانم به ديوان شكايت كنم با تشكر از پاسخگويي شما

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بحث شما تخصصي است و اينكه با چه توجيهي اين راي صادر شده موضوعي تخصي است ولي بازهم پيگيري لازم بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 17. ش می گوید

  سلام، از حدود دو ماه پیش پدرم در اثر تصادف دچار شکستگی لگن شده و در استراحت مطلق است. پزشکی قانونی ۶ ماه استراحت مطلق داده، آیا برای این ۶ ماه از طرف بیمه تامین اجتماعی، از کارافتادگی به ما پرداخت میشه؟ حدود ۱۰-۱۲ سال سابقه پرداخت بیمه داریم در ضمن پدرم راننده تاکسی است. ممنون میسپشم راهنمایی کنین.

 18. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اين مدت استراحت مي بايست به تاييد پزشكان تامين اجتماعي برسد.

 19. ش می گوید

  ممنون که جواب دادین، یعنی الان باید اقدام کنیم یا بعد از پایان استراحت؟

 20. مدیر سایت می گوید

  بله ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد خصوصا اينكه پزشكان با معاينه بيمار اين مدت راتاييد ميكنند.
  موفق باشيد

 21. امیر می گوید

  با سلام؛
  پدر بنده ۲۱ سابقه پرداخت بیمه بصورت اختیاری را دارد و تا کنون ۲ بار سکته قلبی داشته و هم اکنون نیز به دلیل گرفتگی رگهای قلبی، عمل باز قلب انجام داده و حدود ۵۷ سال سن دارد، می خواستم ببینم برای ایشان از کارافتادگی تعلق می گیرد و حقوق کامل دریافت می کند یا خیر؟؟

  با تشکر فراوان از جنابعالی

 22. محمد می گوید

  مستمری حقوق از کار افتادگی کلی چقدر است من ۷۳ دارم اخرین حقوق دریافتی ۵۷۳ هزار تومان است یایه حقوقمن ۵۷۳ هزار تومن در ضمن از کار افتادکی کلی شدم چه جوری این محاسبه مشود لطفا توضیح دهید

 23. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  متاسفانه به محاسبات آشنا نيستم

 24. مریم می گوید

  باسلام ۱۲سال سابقه بیمه دارم ۴۰سالمه دچارناراحتی قلبی هستم . ۲تااز رگهای مهم قلبم مشکل داره که یک ازاونهااستنت (فنر) داره ویکی دیگه هم احتیاج فوری به استنت گذاری داره .خواستم بدانم از کارافتادگی شامل من میشود یاخیر؟

 25. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  براي استفاده از كار افتادگي ، اخذ نظريه پزشك معالج و نظر کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ سازمان تامين اجتماعي ضروري است.
  موفق باشيد.

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده براي بيمه هاي اختياري ، بحث ازكارافتادگي مطرح نيست.
  موفق باشيد.

 27. محمدی می گوید

  باسلام و عرض ادب
  پدر اینجانب حدود ۷ سال است که توان کار کردن ندارد,البته دارای سابقه ۸ سال بیمه است,آیا بعد از “از کارافتادگی “حق آن ۷ سال پرداخت می شود, یانه؟/باتشکر

 28. رضا می گوید

  با سلام
  من بیمه کارگر ساختمان می باشم حدود ۲ سال است سابقه بیمه دارم قبل از اینکه بیمه شوم بیماری افسردگی داشتم ولی از زمانیکه بعنوان کارگر ساختمانی جوشکاری می کنم بیماری من تشدید شده و باید شبی ۶ تا قرص اعصاب بخورم و توانایی کار به شکل گذشته را ندارم یعنی این قرصها قدرت فکر کردن و کار کردن را از من گرفته اند آیا من مشمول بیمه از کار افتادگی می باشم.

 29. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  براي اطلاع بيشتر به قوانين مرتبط با كارگران ساختماني توجه كنيد:
  قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
  و استفاده از كارافتادگي مستلزم گواهي پزشك و تاييد كميسيون پزشكي تامين اجتماعي است.
  موفق باشيد.

 30. جاسم می گوید

  با سلام
  بنده ۱۶ سال سابقه بیمه اختیاری داشته و در حال حاضر مبتلا به بیماری پارکینسون می باشم خواستم بدانم با توجه به نوع بیمه بنده، ازکار افتادگی به این جانب تعلق می گیرد؟
  با تشکر

 31. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم بيمه اختياري مشمول ازكارافتادگي نيست ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد

 32. بارزان می گوید

  با سلام.من ۴ سال گارگر پالایشگاه بودم و حالا به خاطر مشکلات تنفسی که به گفته پزشک در اثر تنفس گاز شیمیای بوده تسویه حساب نموده و اکنون بیمه بیکاری دریافت میکنم .ایا میتوانم درخواست ازکار افتادگی کنم.باتشکر

 33. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مرجع تشخيص دراين خصوص هيات پزشكي سازمان است.
  به يكي از مراكز درماني اين سازمان مراجعه و موضوع را پيگيري كنيد.
  موفق باشيد.

 34. مینا می گوید

  باسلام وخسته نباشید از تمامی راهنمائیهایی که عزیزان درگیر با مسائل را میکنید میخواستم بدونم پدر من ۵۰ساله در پای سمت چپ خود واریس داره برای درمان هم مراجعه نکرده و در شغل نانوایی مشغول کار میباشد شغلی که تمام مدت باید ایستاده باشد و حدوداً ۱۷ سال سابقه داره آیا میتونه برای بیمه کار افتادگی اقدام کنه نتیجه ای دارد راهنمائیم کنید متشکرم

 35. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  مرجع تشخيص اين موضوع هيات پزشكي سازمان تامين اجتماعي است.
  لازم است ايشان به يكي از مراكز درماني سازمان مراجعه و موضوع را با پزشك معالج خود مطرح كنند.
  درصورت ارجاع ايشان ، موضوع درهيات مذكور بررسي و اعلام ميشود.
  موفق باشيد.

 36. سارا می گوید

  سلام.پدربزرگ و مادربزرگ من تحت بيمه دايي ام بودن كه ايشون ٧ سال پيش در تصادف مرحوم شدند و آنها الان از يه حقوق ناچيزي برخوردارند. هر دو هم باتوجه به سنشون هزينه هاي بيماري زيادي رو پرداخت ميكنن.ما از دولت هيچ پولي نميخايم فقط ميخام بدونم بايد كجا مراجعه كنم كه يك نامه بمن بدن كه اين دونفر ازكار افتاده هستن و نيازمند كمك مالي هستن تا خرج بيماريشون رو بدن.همين.اونوقت من از خارج از كشور ميتونم بصورت قانوني هزينه هاي عمل و دارو شونو بفرستم. هرچند كم اما ميتونم كمكشون كنم.خواهش ميكنم راهنمايي بفرمايين

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پدر بزرگ و مادربزرگتان تحت پوشش بيمه تكفل دايي تان بوده اند و صرفاازخدمات درماني دفترچه بيمه استفاده مي كردند و سابقه اي برايشان منظور نمي شده.
  دراين شكل و درصورت فوت بيمه شده اصلي ، افراد تحت تكفل به نسبت از مزاياي بعد از فوت ايشان بهره مي برند.
  بااين تفاسير ايشان نمي توانند به عنوان ازكارافتاده ازنظر سازمان بيمه تلقي شوندچراكه بيمه شده اصلي شخص ديگري بوده است.
  موفق باشيد.

 38. سارا می گوید

  سلام
  من هم عرض كردم، اصلا نه از دولت نه ازبيمه پولي ميخام. فقط ميخام مدركي به دولت آلمان بدم كه بمن اجازه بده باي اونها هزينه هاي درماني بفرستم.هيچ ربطي هم دولت ايران نداره فقط ميخام بدونم از كجا ميشه پيگيري كرد.منون از پاسختون

 39. علي می گوید

  باسلام بنده حقیر۱۳سال سابقه بیمه دارم ازناحیه چشم آسیب دارم به طور کامل دید ندارم آیامیتوانم ازکارافتادگی استفاده کنم باتشکر

 40. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تشخيص اين موضوع بعهده كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي است.
  به يكي از مراكز درماني اين سازمان مراجعه و درخواست خود را مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 41. علي می گوید

  باتشکر از شما

 42. علي میرفندسکی می گوید

  باسلام آیاسن هم ملاک است باتشکر

 43. مهدی می گوید

  با سلام و خسته نباشید پدر من ۶ سال سابقه ی بیمه دارد وسنش بالای ۶۰ است از کار افتادگی بیمه می شود یا نه؟ با تشکر

 44. فرحناز می گوید

  من ی سوال داشتم؟اگه تصادفی رخ بده که منجر به از کار افتادگی بشه کی خسارتشو جبران میکنه؟تکلیف زندگی ومخارجش چی میشه؟ممنون میشم اگه پاسخ بدین.

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده دراين صورت و چنانچه ازكارافتادگي تشخيص داده شود تامين اجتماعي مكلف به پرداخت است حال اگر مقصري هم دربين باشد خود اين سازمان بدنبال اوخواهد بود.

 46. مجتبی می گوید

  سلام،اینجانب ۱۵سال سابقه کار دارم ودرحال حاضربه علت بیماری موتور نورون دراستعلاجی هستم وبه من گفته اندکه بعدازیک سال استعلاجی میتوانم برای ازکارافتادگی اقدام کنم.میخواهم بدانم حقوق ازکارافتادگی براساس همین۱۵سال محاسبه میشود؟
  یعنی با ازکارافتادگی وضعیت بازنشستگی چگونه میشود؟ پرداخت حقوق تاچه زمانی ادامه داردوبرچه مبنایی هست؟
  متشکرم ی

 47. کمند می گوید

  باسلام من ی پدر بزرگی داشتم کارمند شهرداری بوده بعد دوتا بچه داشته یکی پدرم یک دخترم داشته دخترش الان خودت از طرف شوهرش حقوق میگیره پدر منم که پسرش بوده فوت شده حالا من نوه ی اون میشم میتونم برم اقدام کنم برای حقوقش یا نه لطفا راهنماییم کنید اگه میشه به ایمیلم جوابشو بدید

 48. آرش می گوید

  با سلام.پدرم بیماری مزمن کلیوی است و در حال حاضر هفته ای ۳ جلسه دیالیز ۴ساعته داره.از کار افتادگی بهش تعلق میگیره یا نه؟

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر ايشان درحال حاضر بيمه باشند با درخواست تشكيل كميسيون پزشكي و تاييد ايشان اين امكان ميسر ميشود.

 50. امیر می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  جوان ۳۱ ساله هستم که با خواست خدا دچار مشکلات خاص و بیماریهای خاص هستم از جمله تکلم و … با توجه به مواردم درامد زایی و هزینهای عمل برام سخت و غیر ممکن است در دوارن توجوانی تحت تکلف مادر بودم که بیمه هم داشتم از انجا به یعد مشغول بکار شدم و در طول این سالها فقط توانستم ۴ سال بیمه رد کنم و الان دوباره ۳ سال بیکار و بیمه هم ندارم
  و میخوام اقدام کنم برای از کار افتادگی و بیمه که مادر بنده هم مستمری بگیر هستن لذا از شما خواهش دارم من رو راهنمایی کنید که چیکار کنم و از کجا باید شروع کنم در نهایت پیشایش قدردان زحمات بی دریغتان هستم .

 51. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  ضمن آرزوي سلامتي براي جنابعالي ؛ تاجايي كه اطلاع دارم عموم خدمات تامين اجتماعي زماني برقرار ميشود كه شما رابطه كارگر و كارفرمايي داشته و به نوعي درزمان درخواست بيمه باشيد پس ابتدا نياز داريد كه از طريق كارفرمايي بيمه براي شما رد شود ولي بازه پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 52. امیر می گوید

  با سلام سپاسگذار محبت جنابعالی هستم یا علی .

 53. آرمین می گوید

  پدرم ۴۸ سال سن دارد و ۱ سال و نیم در نانوایی کار می کرده و بیمه شده بود که پس از رفتن کار فرما پدرم ادامه بیمه را ۱۰ سال به صورت اختیاری ادامه داده است در حال حاضر حدود ۳ ماه است که سکته مغزی کرده است و دچار آسیب بینایی شده است . آیا پدرم می تواند مستمری از کار افتادگی بیمه دریافت نماید ؟ چگونه می تواند از خدمات بیمه ای نامین اجتماعی استفاده نماید ؟

 54. اکبر می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  من ۳۵سال سن دارم و جمعا ۹سال سابقه بیمه دارم و دچار بیماری اسپوندلیت آنکیلوزان(As) شدید می باشم بطوریکه تمامی مفاصل ستون فقران از ابتدای کمر تا گردنم درگیر هستند بنظر شما من شامل از کار افتادگی هستم یا نه ؟

 55. مدیر سایت می گوید

  سلام و احترام
  ضمن آرزوي سلامتي ؛ مرجع تشخيص اين موضوع كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي است.
  در هرصورت ممكن است بصورت درصدي هم كه شده شما را مشمول ازكارافتادگي بدانند.

 56. علی می گوید

  با سلام و احترام

  من ۳۲ سال دارم و تقریبا ۴ سال هست به بیماری شیزو فرنی مبتلا شدم و تحت نظر پزشک دارو مصرف می کنم.با توجه به داشتن ۳ سال سابقه پرداخت حق بیمه ایا میتوانم درخواست بیمه از کار افتادگی بدهم.

  متشکرم

 57. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن آروزي سلامتي ؛ اگر درحال حاضر ارتباط بيمه اي شما قطع نشده به كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنيد.

 58. علی حاج اقابابا می گوید

  با سلام من حدود دو سال پیش متوجه تک کلیه بودن شدم و حدود ۱۰ سال که هست بیمه تاعمین اجتماعی دارم/خواستم بپرسم بابت تک کلیه بودن از کار افتادگی از تاعمین اجتماعی می توانم بگیرم؟چند درصد؟

 59. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مي بايست موضوع را درهيات پزشكي سازمان تامين اجتماعي مطرح كنيد.

 60. سعید می گوید

  سلام
  کارگر بنده که ۴ ماه است بیمه شده است بر اثر شکستگی دست مجبور به استراحت ۲۰ روزه است.با توجه به اینکه کارگاه تهیه غذا می باشد و قراردادی کتبی هم وجود ندارد ایشان می توانند برای این ۲۰ روز که کسر حقوق شده اند از بیمه تامین اجتماعی حقوق دریافت نمایند؟حتی اگر قرارداد هم داشتند می توانستند از بیمه دریافت حقوق این ۲۰ روز را نمایند؟
  با تشکر

 61. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر ايشان درليست بيمه شما بوده مي بايست به مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي مراجعه و دوره استراحتش را تاييد كنند از طرفي شما براي اين دوره اسم اورا درليست بيمه نمي آوريد تا بتواند از تامين اجتماعي مستمري درمان بگيرد.

 62. arvin می گوید

  سلام.عموىم سرطان خون داردوباىدپىوندمغزاستخوان بشود.زن و بچه ام,دارد.دوسال قبل
  ازبىمارى سابقه بىمه دارد.دىگرتواناىى کارکردن ندارد.اىاازکارافتادگى به وى
  تعلق مىگىرد؟

 63. علیرضانوری می گوید

  با سلام.پدرمن راننده تریلی است از سال ۷۲هم بیمه داری الان هم۵۷سال دارد چشم راستش کلا نمی بیند گواهینامه پایه یک را هم گرفتن الان کار افتاده نمی کنن چییکار باید بکنیم

 64. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به يكي از مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنيد و موضوع را جويا شويد.

 65. نصرلله اروند می گوید

  با سلام وخسته نباشید اینجانب دارای ۳۲سال حق پرداخت بیمه دارم ودر دو کارگاه حق بیمه پرداخت نمئدهام سال ۹۲ باز نشست شدم تامین اجتماعی از ماده ۳۴استفاده کرده اند خیلی از حقوقم کم شده است خئا هشمندم جهت تضیغ حق این جانب راهنمایم بفر ماید سنندج شعبه دو

 66. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ماده ۳۴ چه قانون و بخشنامه اي؟

 67. اسماعیل نیکونژاد می گوید

  با سلام ، سال ۱۳۷۲ در کارخانه چای از ناحیه انگشت شصت دست راست ( تمام انگشت ) قطع و ۴۵% از کار افتاده جزئی تشخیص داده شد.الان بیش از پیش دچار درد هستم و در سرما خیلی باعث ناراحتی من میشود . آیا به نظر شما میتوانم درخواست تجدید نظر به تامین اجتماعی بدهم؟

 68. محدثه تحتا می گوید

  با سلام ایاشخصی که فقط ۶ماه سابقه بیمه دارد ودرحوادث ناشی ازکارصدمه دیده ودرکمیسیون بزشکی بیمه شرکت کرده باشد وطبق نظر کمیسیون ازکارافتاده کلی شناخته شود ایا مستمری ازکارافتادگی به او داده میشود

 69. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله منعي دراين خصوص نيست چراكه موضوع به تاييد كميسيون پزشكي هم رسيده باشد.

 70. حسین جهانگیری می گوید

  سلام برادر بزرگوار
  اینجانب حسین جهانگیری بر اثر حادثه ناشی از کار از ناحیه ی دست راست
  بریده شده و باعث پارگی تاندوم ها و عصب مدیان شده و پس از یازده ماه
  طبق نظر پزشک معالج از کار افتادگی صد در صد برایم نوشته است. حال مشکل اصلی من اینست که من به کار فرما یم رضایت ثبتی دادم
  آیا باید برای از کار افتادگی شدن حتما شکایت کار فرمایم را بکنم یا اصلا نیازی نیست و بستگی به نظر خودم دارد. با تشکر جهانگیری

 71. علی می گوید

  با سلام خدمت شما
  سوالم درمورد اینکه خانمم بیمه خدمات درمانی و کارمند رسمیه من بیمه تامین اجتماعی هستم آیا خانمم میتونه منو تحت بیمه درمانی خودش دربیاره؟
  با تشکر

 72. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به ضوابط بيمه خدمات درماني آشنانيستم.

 73. گلچین می گوید

  با سلام من حدود۱۰ سال سابقه بیمه دارم وشغلم حسابداری است الان مدتی است با کاهش شدیدبینای مواجه هستم بادر نظر گرفتن شغل من آیا می توانم از درخواستکار افتادگی بکنم

 74. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مرجع تعين ازكارافتادگي ، كميسيون پزشكي اين سازمان است.

 75. بابک می گوید

  سلام من راننه تریلی هستم و حدود ۱۳ سال سابقه بیمه دارم و الان به علت نابینایی چشم راست و تخلیه آن دیگر نمی توانم رانندگی کنم درضمن پای من نیز ۳۰% نقض عضو داردو دارای پلاتین می باشم همچنین هر دو پلکم در اثر عمل تخلیه چشم دچار فلج عصبی شده و کار نمیکند ایا می توانم از کار افتادگی استفاده کنم ؟

 76. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لازم است رابطه ي بيمه اي شما با سازمان قطع نشده باشد و به كميسيون پزشكي اين سازمان مراجعه كنيد.

 77. زهرا می گوید

  سلام
  من از سال ۹۱ در استخدام رسمی یک وزارتخانه دولتی می باشم،اواخر سال گذشته دچار انسداد شریان اصلی شبکیه شده و بینایی یک چشمم را از دست دادم و کار با کامپیوتر برای چشم دیگرم تهدید بشمار می آید. آیا میتوانم از مستمری از کارافتادگی استفاده کنم؟

 78. قاسم می گوید

  ابنجانب داراي زمين كشاورزي كارگري داشتم كه به علت گرفتگي عروق كرونرازكارافتادشده وكمسيون پزشكي تاريخ ابتلاء به بيماري راعلت ازكارافتادگي اواعلام كرده اند لذا خواهشمنداست توضيح دهيدمفهوم اين راي چيست ايا بيماري ناگهاني بوده يابه علت فشار كار

 79. طاهر می گوید

  سلام.خسته نباشید .دست راست من بر اثر تصادف با دستگاه تراش اکستانسوری د۳.۴.۵پاره شده عمل جراحی شد.الان دکتر برای دست من ده درصد نقص عضو نوشته. دیه دستم چقدر میشه.ممنون میشم زودتر جواب بدین چون یه جورایی ضروریه.

 80. رضا می گوید

  درود بیکران بر شما
  میخواستم بپرسم ۴ سال سابقه بیمه دارم و به بیماری پسوریازیس و دردهای رماتیسم مرتبط با اون دچار شدم
  آیا بدین وسیله میتونم از کار افتادگی بگیرم؟

 81. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  تشخيص اين موضوع با كميسيون پزشكي تامين اجتماعي است.

 82. عادل می گوید

  با سلام

  من ۳ سال است که واریس در جفت پاهام گرفتم و به علت شدید بودن معاف خدمت از خدمت شدم شغلم هم سر پایی است ۴ سال بیمه دارم آیا واریس از کار افتادگی دارد؟؟؟؟
  با تشکر

 83. امید می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بنده ۳۱ سالمه و در اثر یک حادثه غیر کاری دچار از دست دادن یک چشمم شدم و چشم دیگرم نیز با عینک با شماره ۵.۵ قادر به دیدن هستم آیا با این شرایط میتوانم اقدام به بیمه از کار افتادگی کنم ؟ سابقه بیمه ام و حدود ۴ سال در یک شرکت کار میکنم .

 84. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر پزشك معالجتان اين تشخيص را داده مي بايست به كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنيد.

 85. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر پزشک معالجتان این تشخیص را داده می بایست به کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 86. ارمیتا می گوید

  باسلام من در یک تصادف رانندگی از دو ناحیه پای چپ دچار شکستگی شدم و پزشک معالج بنده را به چهار هفته استراحت پزشکی ملزم دانسته میخواهم بدانم آیا به بنده بخاطر مدت درمان دیه و جبران خسارت تعلق میگیرد در ضمن خودرو دارای بیمه شخص ثالث بود.با تشکر

 87. اکبر می گوید

  سلام وخسته نباشید . ۲سال پیش دریک سانحه رانندگی که منجر به شکستگی لگن شدم. که با انتقال به یکی از بیمارستانهای دولتی و با عمل جراحی نا موفق که روی من انجام شد یک پلاتین بی مصرف در لگن من گذاشتن به مدت ۸ماه در رختخواب بودم که طی این مدت متوجه شدم که پای من کوتاه شده و به هیچ وجه نمیتوانم بدون عصا راه برم .پیش چندین متخصص رفتم که انها با دیدن وضعیت پای من بسیار نگران شدن. که نظر همه انها این بود که من حتما باید تعویض لگن میشدم. با گذشت حدود ۱سال و نیم از تعویض لگن من که میگذرد موفق به گرفتن از کار افتادگی نشدم.لطفا مرا راهنمای کنید.

 88. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لازم است به كميسيون پزشكي تامين اجتماعي مراجعه كنيد.

 89. ارمیتا می گوید

  باسلام وخسته نباشید.من در یک تصادف رانندگی از دو ناحیه پای راست دچار شکستگی شدم که پزشک معالج بنده را به چهار هفته استراحت پزشکی ملزم دانسته میخواهم بدانم آیا به بنده، دیه و جبران خسارت تعلق میگیرد و درصد آن چقدر است؟ در ضمن خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث بود.با تشکر

 90. محمد می گوید

  سلام ۱۰ سال سابقه بیمه دارم کارمند بانک هستم.مدتی است دچار مشکلات تنفسی شدید شده‌ام. که در بعضی مواقع اکسیژن. تنفس. میکنم آ. میشود برای از کار افتادگی اقدام کرد

 91. ابوذر می گوید

  با سلام و احترام
  بنده در ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ دچار عارضه تنگي نفس شديد شدم و با پيگيري هاي به عمل آمده توسط پزشكان قلب گفتن كه دريچه ميترال و درصد كمي هم دريچه آئورت دچا رماتيسم شده و كلاً دريچه ميترال تنگ و نارسا شده و بايد تعويض گردد، ريچه آئورت هم تعمير گردد. بنده تحت عمل جراهي قلب باز قرار گرفتم و تعويز دريچه شدم. ( ضمناً ضربان قلبم بالا ميباشد و هرگونه استرس هم آن را تشديد ميكند كه اين موضوع به دريچه مسنوعي فلزي هم آسيب مي زند)سنواتم نزديك به سيزده سال تمام و شغلم اداري مي باشد. ميخواهم بدانم اگر براي از كارافتادگي اقدام كنم به صورت كامل با من موافقت مي شود؟

 92. khabat می گوید

  باسلام پدرم ۶۶سال سن دارد حدود۵سال بیمه دارد پارسال یکی از چشاش اب سیاه اورد بینای یک چشمش را از دست دادایا از کار افتادگی شاملش میشود یانه. ممنونم اگه راهنمای بفرماید

 93. ابوذر می گوید

  با سلام و احترام
  اگر ممكن ميباشد سريعتر جواب بنده را بدهيد در نامهاي قبلي، لازم بذكر است ميخواهم بدانم حقوق از كارافتادگي برمبناي حكمم در دستگاهي كه مشغول به كار هستم ميباشد يا اداره كاري(صندوق بيمه تامين اجتماعي)

 94. موسوی می گوید

  احتراما
  من دارای بیماری اهلردانلس هستم ۵سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم و شرایط کار برای این جانب خیلی سخت هست آیا می توانم ازکارافتادگی بگیرم. تازه عضو بهزیستی هستم و شرایط جسمی حرکتی شدید است
  چه باید بکنم
  با تشکر

 95. موسوی آبله می گوید

  با سلام.بنده بیمه شده ای هستم با ۱۳سال سابقه بیمه و الان مدت ۱سال است که بدلیل دیسک کمر توراسیک(لغزندگی مهره) که مورد جراحی نیز قرار گرفتم و ۶عدد پلاتین نیز در ستون فقراتم کارگذاری شده است و درحال حاضر نیز قادر به انجام کار نمی باشم ضمنا پس مراجعه به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی نیز از کار افتاده اعلام نشدم در صورتی که قادر به انجام کار نمی باشم. با توجه به اینکه کمیسیون در اهواز بوده آیا میتوانم درخواست ارجاع به کمیسیون عالی در تهران بدهم؟لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.

 96. محمود می گوید

  با سلام و خسته نباشید بنده در یک ماموریتی که از طرف شرکت در عسلویه داشتم طی تصادفی در محل ماموریت مهره L3کمرم شکسته شده و به همین دلیل با گذاشتن پلاتین مهره های L2وL3 وL4 و نیز بدلیل ضربه به گردن و در رفتگی مهره C6 و نیز با پلاتین گذاری در مهره های C5و C6وC7 و پزشکان اعلام کرده اند که وزنی بیش از ۵_۱۰ کیلو گرم بر نداشته و اینکه بنده در نشست و برخواست و نیز در خم و راست شدن و محدود شدن حرکت چرخش کمر و نیز گردش گردن به اندازه ۱۳ درجه به طرفینمحدود شده به نظر شما آیا بنده مشمول از کار افتادگی کلی می شوم یا خیر? با تشکر از شما لطفا اگر زحمتی نیست جواب را به ایمیل بنده ارسال کنید از لطف و راهنمایی شما سپاسگذارم

 97. سید محمدموسوی می گوید

  با سلاواحترام کارمند ۲۵ سال سابقه هستم به بیماری پسوریازیس مبتلا هستم بطوری که انگشتان دستهام ومفاصل پاهام کاملا با این بیماری درگیر است بطوری انگشتان دستها م را کاملا چسب زخم میزنم وسرکار میروم آیا باداشتن این شرایط میتوانم بازنشسته ازکار افتاده شوم

 98. محمدعلی حسن پور می گوید

  سلام ۱۷ سال سابقه پرداخت بیم دارم درسال ۱۳۸۷ جراحی قلب باز بعلت گرفتگی عروق کرونر قرار گرفتم اخیرانیز در مرداد۹۳ بعلت دردشدید قلب مجبور شدم دوعدد استنت بگذارم درحال حاضر سر کار میروم ولی حال خوبی ندارم ایابااین شرایط می توانم تقاضای از کار افتادگی داشته باشم درضمن متولد ۱۳۴۴ ودارای دو فرزند هستم

 99. بهزاد می گوید

  سلام من بیماری مادرزادی قلب دارم و ۳بار جراحی باز قلب شدم ولی بعد از سومین عمل کاملا خوب شدم و سر کار میرفتم تا اینکه سر کار افتادم و به مدت ۱ ماه بستری شدم و باتری برام گذاشتند باز سر کارم برگشتم اولی ۲سال بعد به علت عفونت شدید دریچه مورد جراحی باز قلب گرفتم که جراحم من را از کار افتاده تلقی کردند .ایا من می توانم از کار افتاده شوم؟
  و من ۳ سال سابقه بیمه دارم و در نانوایی کار می کردم

 100. جعفر بهداروند می گوید

  سلام
  من یک کار گر داشتم که در حین کار دچار حادثه شده و دستش نقص شده و حال برای از کار افتادگی اقدام کرده از بنده شکایت نموده و بعد از مدتی
  رضایت ثبتی داده است. در مسیر شکایت وی کارشناس اداره کار و تامین اجتماعی که برای بازرسی و کارشناسی به شرکت من آمد مرا پنجاه در صد و کارگر حادثه دیده را پنجاه در صد مقصر کرد . میخواستم بدانم مرا با وجود رضایت کارگر حادثه دیده جریمه می کنند؟ و اگر جریمه و هرنوع مشکلی که برای من پیش می آید برایم بگویید خواهشا . ۰۹۱۶۸۴۳۱۲۴۳

 101. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معمولا دراين گونه مواقع سازمان تامين اجتماعي مدعي است كه بموجب ماده ۶۶ اين قانون به دنبال هزينه هايي است كه براي كارگر ميكند و احتمال آنرا براي آينده مي دهد (مثل از كارافتادگي)

 102. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بايستي با گواهي جراحتان به كميسيون پزشكي اين سازمان مراجعه كنيد.

 103. روح اله می گوید

  سلام من ۵۸ سال دارم وقتی سوابق بیمه ای خودم را بررسی میکنم ۲۱سال در مجموع سابقه میشود سوالم این بود که بعضی سالها ازدو کارگاه متفاوت برای من سابقه رد شده که با اونا ۲۱سال میشه ایا اونا هم قابل قبول هست یا نه؟یه سوال دیگه اینکه حدود ۱۷ سال اول این ۲۱سال کوره اجرپزی یعنی مشاغل سخت بودم ایا با ۳۰ سال بازنشست میشم؟ اقدام کنم یا نه؟

 104. قاسم می گوید

  با سلام
  بنده دارای دو سال سابقه بیمه می باشم و دکتر معالج از کار افتادگی ۶۵ درصد تشخیص داده است و بیمه شده کارگر کشاورزی می باشم ، ضمنا از کار افتادگی بنده قبل از بیمه شدنم وجود داشته . آیا شامل از کار افتادگی می باشم یا خیر؟
  با تشکر

 105. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازكارافتادگي شما بايد به تاييد كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي برسد.

 106. ف صفری می گوید

  با سلام بنده دارای ۲۳ سال پرداخت حق بیمه هستم .
  ۲بار پیوند کلیه شده ام ( با فاصله ۱۳ سال ) مشکل شبکیه جشم نیز دارم. دکتر معالجم از کار افتادگی کلی گواهی کرده ۴۴ ال سن دارم.
  آیا از کار افتادگی شامل حال بنده میشود ؟ ممنون

 107. مهرداد می گوید

  ****با سلام’ من مبتلا به MS هستم و هم اكنون توانايي در راه رفتن در اندام‌هاي چپ و مشكل ودبيني و كمي ديد در چشم راست دارم. اين موضوع بعد از حدود ۱ سال از پرداخت حق بيمه من انجام شده. من از سازمان بهزيستس معلوليت شديد جسمي حركتي دارم ولي به علت نا آگاهي تا كنون دنبال از كار افتادگي نرفتم اگر ميشه من را راهنمايي بفرماييد با يد چه كنم و كجا بروم براي تشكيل پرونده و از همه مهمتر من حدود سه سال حق بيمه پرداخت نمود ام و برخي ميگن معادل سه روز حقوق در صورت از كار افتادگي كلي ميگيرم و با شرحي كه گفتم امكان از كار افتادگي كلي برايمن وجود دارد.لطفاً به من پاسخ دهيد . با تشكر از وقتي كه ميگذاريد.

 108. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن آرزوي سلامتي؛ در حال حاضر بيمه پرداز هستيد؟

 109. مهرداد می گوید

  با سلام بله هم اكنون ازمحل كارم بيمه پرداخت ميشود . من اوايل كه به اين كار وارد شدم ( حسابدارم) مشكل بينايي داشتم ولي بخاطر ترس از اخراج اعلام نكردم ولي هم اكنون ناتوان جسمي و حركتي شده ام.آيا از محل كار خودم هم بايد مدركي بگيرم مبني بر ناتواني و يا اصلاً با اين شركت كاري ندارن. (من قبل از ورود به محل كار جديدم داراي حدود ۱۰ ماه سابقه بيمه بودم ) متشكر از پاسختون.

 110. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  خير به شركت كاري ندارن.
  از كادر درماني اي كه مشغول مداوا هستيد گواهي مبني بر شرايط جسمي و عدم توانايي انجام كار بگيريد و به تامين اجتماعي شعبه بيمه خود مراجعه كنيد.
  آنجا شما را به كميسيون پزشكي اين سازمان معرفي ميكند كه مرجع تشخيص هم همين كميسيون است.
  اين لينكها را هم مطالعه كنيد:
  اينجا
  اينجا
  اينجا

 111. خاطری می گوید

  با سلام و احترام و تشکر از سایت خوبتون و راهنمایی هایی که انجام میدید.
  من عموم در اردیبهشت ماه ۹۰ خود را بیمه تامین اجتماعی نموده و از سلامت کامل بر اساس آزمایشات پزشکی آن موقع برخوردار بوده متاسفانه در مهر ۹۰ به بیماری سرطان مری مبتلا می شود و هم اکنون پس از ۳ سال ابتلا به این بیماری حق بیمه خود را منظم پرداخت می کنند. طبق نظر کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی شده اما در تامین اجتماعی می گویند چون سوابق بیمه ای ایشان قبل از ابتلا به بیماری کمتر از یکسال بوده لذا مستمری ماهانه ازکارافتادگی شامل شان نمی شود آیا درسته و یا اینکه راهی جهت حل مشکل ایشان است . البته ایشان امسال هم حق بیمه دو سال سربازی خودشان را که در سال ۶۸ خدمت نمودند پرداخت کرده اند.
  راستی اگه مستمری ماهانه تعلق نگیرد چون طبق نظر کمسیون پزشکی ازکارافتاده کلی و ۵۳ سال دارند ایا راهی برای تخفیف حق بیمه پرداختی منبعد ایشان است چرا که توان پرداخت ۱۸۰ تومان ماهانه حق بیمه خود را ندارند.
  با تشکر

 112. نیما می گوید

  من نرخ بیمه ۱۴% رو انتخاب کردم..آیا به اون از کارافتادگی جزئی تعلق میگیره؟ ۱۲ یا ۱۴ یا ۱۸ درصد روی حقوق بازنشستگی تاثیر دارن؟

 113. arman می گوید

  با سلام.بنده ۶ماه پیش در اثر تصادف دچار شکستگی و در رفتگی لگن شده ام.پزشک قانونی شهرستان۹%تعیین کرده است.میخواستم ببینم درصد واقعی این موارد چقدر میباشد.باتشکر

 114. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد.

 115. نیما می گوید

  سلام ممنون ولی اون لینک که شما گذاشتین در مورد بیمه ی اختیاریه که با بیمه مشاغل آزاد که من نرخ ۱۴ درصدو گرفتم فرق میکنه…! برای ۱۸ درصد نوشته بود از کارافتادگی کلی برای همین میخواستم بدونم ۱۲ و ۱۴ درصد از کارافتادگی جزئی دارند(این لینک در مورد از کارافتادگی هست) یا نه ؟

 116. نیما می گوید

  چشم اونور هم سوالم رو میگم.بازم ممنون از پاسخگویی شما

 117. مهرداد می گوید

  با تشكر از پاسختان

 118. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يكي از دوستان مطلع درمسير مذكور به سوالات پاسخ ميدهند.
  ضمنا پيشنهاد ميكنم كامنتهاي قبلي را هم مطالعه بفرمائيد.

 119. حسین می گوید

  سلام و خسته نباشید بنده در سال ۱۳۸۷ در حین رفتن به محل کار با سرویس اداری با قطار تصادف کردم که بلافاصله امور اداری اداره مراتب را به بیمه تامین اجتماعی گزارش نموده و قید کرده که در حین کار بوده و بنده به مدت ۳ ماه بستری شدم و در سال ۱۳۹۰ ازناحیه زانو پای راست دچار ترکیدگی مینسک و رباط صلیبی شدم که بازهم در حین کار بوده که پزشکان معالج در حین عمل جراحی بعلت عدم ترمیم ناحیه ترکیدگی اقدام به گذاشتن عضو مصنوعی تو پام شدند حالا بعد از گذشت چند سال بنده از هر دو ناحیه به مشکل برخوردم بطوری که الآن دیسک کمر هم دارم و با توجه به اعلام پزشکان معالج مبنی بر از دست دادن حدود ۷۰ درصد از سیستم عصبی سمت راست پاهام و تشخیص بر تنگی کانال کمرم دادند که با همه این موارد ذکر شده نشستن و راه رفتن بمدت طولانی و خم و راست شدن و برداشتن اجسام سنگین و سر بالائی و سرازیری رفتن برایم مشکل شده و در حین نشستن در ماشین پاهایم خواب رفته و با مشکل مواجه هستم آیا بنده میتوانم پی گیر از کار افتادگی باشم در ضمن بنده ۱۸ سال سابقه بیمه دارم لطفا اینجانب را راهنمائی فرمائید بسیار متشکرم بزرگوار.

 120. saeed می گوید

  باسلام خسته نباشید میخواستم بدونم پنچ ساله بیمه قالی بافی می ریزم ولی الان نمیتونم قالی بافی کنم چشام ازکارافتاده ایا میتونم خودم کارافتاده کنم بعدش مستمری چقدر به هم تعلق می گیره باتشکر

 121. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد.

 122. مهدی می گوید

  ۳باسلام.۴ساله دریک شرکت کار میکنم در کارهم موقع کار دیسک کمرم پاره شد عمل جراحی کردم ولی برگه حادثه بمن ندادند گفتن به دیسک تعلق نمیگره چکار کنم تقریبا سنگین
  است

 123. امیر ارسلان م م می گوید

  با سلام و خسته نباشید. بنده حدود ۶ سال سابقه بیمه دارم و حین کار دچار دیسک کمری شده بودم که جراحی فیوژن کمری شدم و الان توی کمرم ۱۰ تا پیچ و ۱۰ تا بست و دو تا هم میله ی ۲۵ سانتی کار گذاشتند. آیا با این اوصاف میتونم برای از کار افتادگی اقدام کنم؟ و اینکه کارگاه لیست بیمه ی سال اخیر رو کامل پرداخت نکرده و فقط سه ماه از سال جاری رو پرداخت کرده. بنده هم دوماهه که جراحی شدم. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

 124. یونس بلاغی می گوید

  سلام من سه سال سابقه پرداخت بیمه دارم ،و۲۶ سال سن دارم،شغل من خیاطی(چادردوزی )هست.دچار دیسک گردن شده ام ایا امکان این هست که ب من از کار افتادگی بدهند .با تشکر

 125. اسداله زادصالح می گوید

  سال نودیک انفاکتوس وسیع قلبی طبق نظر دکتر کردم و۲ تا فنردر رگم گذاشتند و درمان دارویی تا اخر سال نودوسه داشتم که مواجه با تنگی نفس و کاهش ضربان شدم چون راننده اتوبوس هستم کارت سلامت نمی دهند و دکترم میگوید از نظر ما شما از کارافتاده هستید و مرا به تامین اجتماعی معرفی کرد ایا کمیسون مرا از کارافتاده میشناسد

 126. مدیر سایت می گوید

  باسلام و آرزوي سلامتي
  اين تشخيص در اختيار كميسيون است.

 127. محمد می گوید

  سلام اینجانب برای ثبت نام بیمه اقدام کردم پزشکهای بیمه به علت معلولیت جسمی حرکتی در کمسیون ۶۶درصد از کار افتادگی نوشتن ونزدیک ۱ساله بیمه واریز کردم میخواستم بدونم این ۶۶درصد کار افتادگی با چند سال سابقه میتوانند بازنشته بشوند یا بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنم؟ایا این ۶۶درصد که از اول تو پرونده نوشتن مشکل ایجاد میکند؟

 128. علی نقابی می گوید

  با سلام و خسته نباشید .
  اینجانب در سال ۱۳۹۱ در شرکتی دچار حادثه ای شدید از ناحیه پای راست شدم که در نهایت انگشت شصت پام از قسمت کف پا قطع شد
  وتمام انگشتان دیگر هم از کار اوفتادن که بعد از یک سال از تاریخ حادثه پای راستم از زانو به پایین بی حس شد که دکتر بهم گفت که عصب سورال و تیبیال پات در زمان حادثه قطع شده بود که با پیوندی که زدیم جواب نداده دکترم میگه پات دیگر حسش بر نمیگردد و الان چند سال است که پام روز به روز بدتر میشود و دیگر با این پا توان کار کردن را ندارم آیا از نظر سازمان تامین اجتماعی از کار افتاده میشوم یا نه ؟با تشکر

 129. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوست عزيز مرجع تشخيص اين موضوع هيات تشخيص سازمان تامين اجتماعي است.
  شما مي بايست با گواهي و مدارك پزشكي به اين سازمان مراجعه كنيد تا درصورت تصويب اين هيات از خدمات ازكارافتادگي استفاده كنيد.

 130. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد:
  اينجا

 131. پرویز می گوید

  سلام یک فرد معلول چطور میتواند بیمه بشود

 132. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا درمسير زير سوالتان را بپرسيد:
  اينجا

 133. الهام می گوید

  با سلام : بنده هشت سال است که بیماری ام اس گرفته ام ایا با ده سال سابقه ی بیمه و با وجود این بیماری خاص می توانم با نصف حقوق و مزایا بازنشسته شوم سنم۳۶ سال است .

 134. مهديس می گوید

  باسلام من ۳۵ سال سن ۱۳ سال سابقه بيمه دارم تا كي بايد بيمه رو ادامه بدهم

 135. فرهاد می گوید

  بسمه تعالی اینجانب از سال ۸۶ بیمه قالی بافی هستم و دوسال پیش تصادف کردم و از ناحیه گردن اسیب دیدم و در گردن من پروتز گذاشتند و استخوان پایم را نیز در بین مهره های گردنم گذاشتند و دکتر من نامه به این مضنون نوشت که ایشان از این به بعد دیگر قادر به خم کردن گردن و کار نیست و اداره محترم و نامرد بیمه ….عوض اینکه از من حمایت کند بیمه مرا قطع کرد شما بگید چه کنم فقط جوابم را به جیمیل من بفرستید

 136. پرویز می گوید

  سلام مادر من ۵۷ ساله دارای ۷ سال سابقه بیمه از قالی بافی میباشد بعد از عمل روباز قلب بعد ا عمل روده شده و الان کلستومی دارد و دوباره باید عمل بشه تا روده هایش را سر جاش بگذارند ایا کار افتادگی محسوب مشه چقدر حقوق می گیره

 137. حمید رضا می گوید

  با سلام
  من ۷ سال سابقه بیمه دارم و دارای بیماری ms هستم خواستم بدونم مستمری شامل حال ما بیماران خاص هم می شود؟ خواهشا کمکم کنید؟

 138. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد:
  اينجا

 139. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوست عزیز مرجع تشخیص این موضوع هیات تشخیص پزشكي سازمان تامین اجتماعی است.
  شما می بایست با گواهی و مدارک پزشکی به این سازمان مراجعه کنید تا درصورت تصویب این هیات از خدمات ازکارافتادگی استفاده کنید.

 140. سعید می گوید

  با عرض سلام خسته نباشید بنده یک سوال از حضورتون داشتم، پدر بنده در تاریخ ۸۹از کار افتادگی کلی شناخته شده اند و بنا به دلایل و مشکلاتی که توسط سازمان تامین اجتماعی برامون پیش اومد نتونستم تا به حال حقوقی دریافت کنیم و امسال رای دادن گاه بر این بود که پدرم باید از کار افتادگی کلی شناخته شود و اینطور هم شد ميخواستم بدونم که آیا از روز از کار افتاده شناخته شدن پدرم تا به حال حقوقی ماهیانه و حق بیمه های هر ماه که به ناحق به حساب تامین اجتماعی ریخته شده را رابه پدرم باز میگردانند یا نه با تشکر اجرتون با خدا

 141. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد:
  اينجا

 142. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد:
  اينجا

 143. جواد می گوید

  سلام من بیمه شده ای هستم با ۱۸ سال سابقه و ۵۳% از کار افتادگی ایا برای کسانی مثل من قانونی وجود داره که ساعات کاری کمتری در محیط کار باشم ( مثل جانبازان ) لطفا راهنمایی بفرمائید یا امتیازاتی از این قبیل.

 144. امین می گوید

  با سلام بنده حدود ۲ هفته ی پیش با موتورم تصادف کردم . مقصر حادثه راننده خودروی ۱۱۱ بود . ماشینش بیمه ی البرز داره . حالا پزشکی قانونی شهرمان بیرجند به علت شکستگی مچ دستم و فک تحتانی ام تشخیص ۳ ماه استراحت برایم داده اند . آیا از کارافتادگی ناشی از این تصادف به من تعلق میگیرد ؟ مغازه ی تایپ تکثیر دارم . فقط بیمه ی سلامت هستم . چگونه از کار افتادگی ام را بگیرم ؟

 145. جم می گوید

  سلام به مدیرمحترم سایت وبااجازه ….اقاسعیدپزشک معالج پدرتان به تامین اجتماعی معرفی میکندوسازمان خوددارای کمسیون پزشکی میباشد که باید بتاییدانهاباشد درصدازکارافتادگی راانهابایدتاییدکنندحتماپدرتان رادرانزمان بتشخیص پزشکان ازکارافتاده تشخیص ندادند درنتیجه ان تاریخی راکه درپرونده کمسیون پزشکی درج شده بحساب میاورندوان پولی که بحساب تامین اجتماعی رفته حق بیمه بوده ودرقانون حق بیمه برگشت نداره موفق باشید

 146. جم می گوید

  شمابایدازپزشک معالج درخواست کنید که مادرتان رابه تامین اجتماعی معرفی کندکه ازکارافتاده میباشد وبه تایید کمسیون پزشکی که درسازمان مستقر هستند وانهابایددرصدازکارافتادگی راتشخیص دهندحقوق راهم طبق مصوبه میدهند

 147. جواد ناصری می گوید

  سلام وخسته نباشید من حدود سه ساله که سلبقه بیمه ای دارم به علت بیماری کولیت اولستروز روده بزرگم را برداشتم والان کیسه دارم عوارض بیماریم هم به پاهام زد والان خونه نشین شدم ودکترم هم کارافتادگی کلی واسم زده اما میرم بیمه می گن به شما تعلق نمی گیره سابقه بیمه ایت کم است من خودم رو هم بیمه تاکسیرانی کردم اون وقت تو قانون تامین اجتماعی نوشته بدون سابقه کاری لطفا منو راهنمای کنید

 148. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  ضمن تشكر از پاسخ جناب جم ؛ لطفا مسير زير را هم مرور فرمائيد:
  اينجا

 149. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از مشاركت جنابعالي

 150. مسعود می گوید

  آیا در موضوع از کار افتادگی در خواست کارگر الزامی است؟یا صرفا نظریه کمیسیون پزشکی ملاک عمل است.

 151. عباس ،امیر می گوید

  بنام خدا و عرض تشکر از راهنمایی های شما
  بنده ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه دارم یکسال پیش بعلت افتادن از ساختمان در حین کار وپس از پیگیری های فراوان بنا بر تشخیص کمیسیون پزشکی ۲۳درصد از ناحیه کمر غرامت نقص عضو مقطوع گرفتم ،ولی از پارسال تا کنون بدلیل همین بیماری و گرفتن بیماری شدید رفلاکس معده ناتوان شده و بیشتر از۴ماه نتوانستم کار کنم و کارفرما ها بیرونم کرده اند ،همکنون جایی مشغولم ولی با درد کار میکنم ولی به کارفرما نگفته ام و تحت درمان هستم آیا مجددا می توانم تقاضای تشکیل پرونده کمیسون پزشکی بدهم و از کجا باید شروع کنم لطفا راهنمایی فرمایید .
  با تشکر

 152. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  گواهي پزشك معالج و سپس تصميم گيري كميسيون ملاك است.
  اين مسير را هم دنبال كنيد:
  اينجا

 153. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اينجا را مطالعه كنيد:
  اينجا

 154. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اينجا را مطالعه كنيد:
  اينجا

 155. حسین می گوید

  با سلام اینجانب علی قیصر پارسایی با سابقه ی ۱۷ سال و دو ماه بیمه ی تامین اجتمایی دارم و دارای ۵۱سال سن هستم و به علت مریضی اعصاب و رون دوقطبی دو بار توسط کمسیون پزشکی از کار افتاده گی کامل شده ام دارای ۵ فرزند و یک همسر و بدون مسکن هستم بنده شامل بازنشستگی هستم؟اطلاع دهید

 156. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يكي از مزايا قابل برقراري است لذا تاموقعي كه به سن بازنشستگي برسيد از كارافتادگي ميگيريد.

 157. امید می گوید

  با سلام واحترام……
  مدت ۹ سال در مرکز ۱۱۸شیراز مشغول بکار بودم..
  با گرفتن بیماریms توانستم از کار افتادگی کلی بگیرم…
  آیا امکان این وجود دارد که از ارگانی که درآن مشغول کار بودم ادعای خسارت یا دیه نماییم؟
  متشکرم از بذل توجه شما…

 158. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاثير اين شغل در بيماري شما محرز است؟

 159. باقر می گوید

  سلام.بنده بیمه کارگر ساختمان هستم از تنبلی چشم نیز بسیار در عذابم،طوریه که گاهی از شدت گرد و خاک و گرده سیمان که به چشمم سر کار برخورد میکنه چشمام رو نمیتونم باز کنم و ای به گونه ای است که به هر چشم پزشکی مراجعه میکنم میگویند این بیماری علاج ندارد آیا این مورد بنده به گونه ای هست که من بتوانم کار افتادگی از بیمه بگیرم؟با تشکر

 160. amin می گوید

  با سلام . بیماران روانی مزمن (اختلالات دو قطبی) در کدام درجه بندی از کار افتادگی قرار میگرند ؟؟؟ بیشتر از ۶۶ درصد یا کمتر ؟

 161. سامان می گوید

  سلام ،بنده قرار هستش ک مشمول قانون از کارافتادگی بشم ،۲۱سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم،دو سال اخر، بیمه رو آزاد پرداخت کردم ،بنظر شما میزان حقوق دریافتی بنده به چه میزان میباشد??باتشکر از پاسخگویی شما

 162. مریم می گوید

  با سلام و خسته نباشید ببخشید مادر من یک دوره کمیسیون پزشکی در تاریخ ۵ اسفند ۹۳ شدن که همش پنج درصد بیشتر از کار افتاده نگرفتن! اعتراض زدیم و تجدید نظر در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۴ شدیم و بعد از اون نگفتن چند درصد فقط گفتن دو هفته دیگه به بیمه مراجعه کنید و هیچ چیزی یا برگه ای به ما ندادن یعنی به نظرتان مادرم اون مقدار درصد از کار افتادگی رو گرفتن که گفتن باید به بیمه مراجعه کنید؟ سوال دومم هم در مورد اقدام بعدیه اگر کمیسیون دوباره مادرم رو رد کردن کی اجازه ی اینو داریم که دوباره اقدام کنیم آیا اجازه نداریم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید پیشاپیش ممنون از پاسخگوییتون

 163. رضایی می گوید

  با سلام
  پدرم من بر اثر شکستگی استخوان ساق پاش و داشتن پلاتین در پاش با توجه به اینکه کار ساختمانی انجام میده الان دیگه توانایی انجام این کار رو نداره دهه هفتاد هم پاش رو جراحی کرده به خاطر یه بیماری ایا میتونه گواهی از کار اقتادگی بگیره

 164. 9819 می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید اینجانب بمدت ۸ سال سابقه بیمه دارم وبه علت کاهش شنوایی که حدود ۷۰ درصد میباشد الان از کار ، بیکار شده ام آیا میتوانم تقاضای از کار افتادگی کنم ویا خسارت ناشی از کار لطفا مراراهنمایی نمایید ممنون

 165. ali می گوید

  آیا افرادی که قند خون آنها ناشتاهی بالای ۲۲۰ و بیشتر تا ۳۲۰ ازکار افتادگی میگیرند یا خیر

 166. محمد می گوید

  سلام.پدرم از کار افتادگی کلی گرفته میخوام بدونم حقوقش از تاریخ رای کمسیون پزشکی میدن یا تاریخ ترک کار یا تاریخ شروع بیماری{بعد از بیماری سابقه بیمه داره}

 167. على می گوید

  بإسلام كاركر ارايشكاه هستم ٢٤سال سابقه دارم ٤٣ سال سن مدت ١٤سال مى باشد كه بيمار ام آس هستم أين أواخر توان جسمى وديد من كاهش داشته باتوجه به سن وسابقه ام اكر براى ازكارافتادكى اقدام كنم ايا إز حقوق مكفى برخوردار خواهم شد يابهتر است تازمان بازنشستكى به برداخت حق بيمه ادامه دهم لازم به ذكر مى باشد كه تا به حال دوست نداشتم ازقانون ازكارافتادكى استفاده كنم اما اين أواخر به شدت بيمارى مرا آزار مى زهد لطفا مرا راهنمايي كنيد باتشكر

 168. مجید می گوید

  با سلام خدمت شما پدر من در حادثه ای در در حن کار نصف انگشت شصت و دو بند از انگشت اشاره خود رو از دست داد با توجه به کارفرما بودن هیچ حق بیمه ای از طرف تامین اجتماعی به ایشون پرداخت نمیشه میخاستم بدونم بیمه حوادث کارگاه با توجه به این شرایط چقد خسارت پرداخت میکنه با تشکر

 169. عباس علی صفری از مرند از.شرقی می گوید

  باسلام
  من ۱۴سال سابقه وسی و هفت ساله هستم دو سال اخیر پارکینسون دارم آیا من از کار افتاده میشوم

 170. علی می گوید

  باسلام واحترام خدمت شما بنده ۲۴سال دارم که ۴سالو اندی هست بیمه کارگر ساختمانی شده ام من ۲سال پیش در ساختمانی گچ کاری میکردم که ازروی خرک اوفتاده و E S L یا مینکس پام از ناحیه زانو پاره شده اون موقع عمل نکردم الان پام خیلی درد میکنه ودکترم میگه باید عمل کنم و خودمم میخواهم عمل کنم در این بین چندتا دکتر رفتم وهمشون گفته اند که بعد از عمل به هیچ عنوان نمیتونی گچکاری انجام بدی یا که اصلا کلا کار ساختمانی انجام بدی سوالم از جنابعالی این بود که بعد از عمل بنده میتوانم از بیمه از کار افتادگی استفاده کنم یانه واگر استفاده کنم چند درصد میشه ممنون میشم اگر سوال بنده جواب بدهید

 171. امیررضا رضایی می گوید

  با سلام.بنده در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ از کار افتاده کلی شدم.و تا ۱۳۹۴/۲/۱۵ در استراحت پزشکی بودم.وقتی که به شعبه مراجعه نمودم تا کارهای بازنشستگی ام رو انجام بدم گفتن برایباین ۶ روز اختلاف باید دوباره به کمیسیون مراجعه کنید.اگه این ۶,روز تایید نکنن تکلیف از کار افتادگيم چی میشه?

 172. محمد از زنجان می گوید

  با سلام آرزوی قبولی طاعات و عبادات
  ۲۹ سالمه و از سال ۸۶ استخدام رسمی شدم واز سه سال پیش بدلیل نوعی بیماری به دکترمراجعه کردم و بهمن۹۲ پیوند مغز استخوان انجام دادم و کمسیون پزشکی تا شهریور ۹۴ در سه نوبت استرحت بهم داده.بدلیل پیوندآیا۱.از کار افتادگی بهم تعلق میگیره؟۲.شرایط مستمری یا بازنشستگی چطور؟۳.غرامت تعق میگیره؟۴.در صد از کار افتادگی رو کمیسیون تشخیص میده یا کجا باید برم؟
  بعد از پیوندمشگل مفصل و استخوان هم پیدا کردم.
  شرایط کاریم هم دکترم گفته که فقط کار اداری بدور از استرس و شلوغی.گردوخاک و آفتاب …

 173. علی می گوید

  سلام و عرض ادب
  سیزده سال سابقه پرداخت بیمه دارم . پنج سال پیش جراحی دیسک کردم و الن واقعا توان کار کردن ندارم آیا میتوانم از کارافتاده محسوب شوم

 174. آقابیگلو می گوید

  با عرض سلام و ادب واحترام
  پدر من ۶۰ ساله و بیمه ساختمانی است که بمدت تقریبا ۵ سال واریزی بیمه دارد.متسفانه بدلیل ناراحتی قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و هم اکنون قلب ایشان با نوسان ساز کار میکند و دیگر قادر به کار نیستند.برای کار افتادگی ایشان اقدام کردیم ،کمسیون پزشکی کارافتاده تشخیص ندادند.با توجه به مدت ۱ ماهه برای اعتراض به رای کمسیون و همچنین سن بازنشستگی پدرم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید(هم در مورد قضیه اعتراض وهم پیگیری بازنشستگی ایشان و مزایا و معایب این دو مورد)

  بازهم متشکرم

 175. علی رضایی می گوید

  با سلام.بنده ۱۱سال سابقه بیمه دارم و چندین سال است که از لحاظ شنوایی دچار افت شدید شدم و اکنون پزشک متخصص درصد شنوایی بنده را ۶۵ تا ۷۵ درصد تشخیص دادن .آیا میتوان برای از کار افتادگی اقدام نمود؟

 176. حمید رضايي می گوید

  عرض سلام و خسته نباشد من حدود۱۲ سال سابقه بیمه دارم و دچار بیماری های ستون فقرات مانند انحراف_تنگی کانال نخاعی و دیسک بین مهره ی شدم و به تازگی جراحی کردم و پشتم کامل پروتز(پلاتین)شده و محدودیت شدید حرکتی ستون فقرات شدم لازم به ذکر است که قبل از عمل کنترل ادرار و مدفوع را از دست داده بودم آیا بیماری من مشمول از کار افتادگی میشود ممنون میشم راهنمایی کنید

 177. م ح برزگر می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید کارمند یکی از بانکهای دولتی با۲۸سال سابقه کار می باشم به علت جراحی مهره های ۴و۵و۶گردن ودیسک ۴و۵کمر وتنبلی چشم وضعیف بودن چشم دیگر وبیماری اعصاب وروان کمیسون پزشکی بانک رای تخفیف وتقلیل ساعت کار داده است ایااگر بخواهم قبل ازموعد باز نشسته بشوم هیچ درصدی کارافتادی به اینجانب نعلق می گیرد اینجانب راراهنماپی نماپید باذکر مرجع پیگیری ممنون ومتشکر

 178. م ح برزگر می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید ایاماده ۷۰قانون تامین اجتماعی شامل بانکهای دولتی می شود

 179. سعید می گوید

  عرض سلام و شادباشید خدمت دوست عزیز ممنون میشم اگه به من کمک کنید پدر بنده ۹سابقه کار داره و در حال حاضر ۵۰سال سنشه و با توجه به اسیبی که سه سال پیش در محل کار از ناحیه پا دیده دیگه راه رفتن هم براش مشکل شده چه برسه به کار میخواستم بدونم از کار افتادگی شامل پدرم میشه یا نه ؟ ایشان در انبار کار میکرده و سختی کار هم شاملش میشه

 180. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  عموما بانکها نظام بیمه ای خودشان را دارند.

 181. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به شرح ماده ۷۰ این قانون این موضوع را کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی تشخیص می دهد.

 182. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این بخش مربوط به قوانین تامین اجتماعی است.مگر شما تحت پوشش قانون بیمه ای خاص خود بانک نیستید؟

 183. ali dehghani می گوید

  عرض سلام و خسته نیاشید من از سال ۶۸ بیمه شدم واکنون ساییدگی شدید زانو دارم ایا میتوانم برای از کار افتادگی اقدام کنم
  با نشکر

 184. عباس می گوید

  با سلام من ۳۲ سال سن دارم و حدود ۷سال سابقه بیمه دارم و الآن حدود یک سال است که بیمه بیکاری میگیرم ۴سال پیش در اثر حادثه ای کمر درد گرفتم و بین دیسک ۱و۲کمر فاصله افتاد ۱سال پیش هم مشکل دیسک گردن گرفتم همینطور به دلیل پاره ای از مشکلات روحی تحت معالجه پزشک اعصاب و روان هستم با این اوصاف آیا میتوانم برای از کارافتادگی اقدام کنم.تشکر

 185. حسن می گوید

  باسلام و خسته نباشید.
  احتراما اینجانب دچار سانحه ناشی از کار به میزان ۵۶ درصد شده ام حال با توجه به سابقه کاریم که ۱۱ سال است میتوانم درخواست ازکارافتادگی کلی نمایم اگر نمیشود پس از چند سال و چگونه امکان خواهد داشت.باتشکر از شما.

 186. رها می گوید

  سلام
  من میخوام بدونم تقریبا تو دهه ی ۶۰ که پدرم بر اثر حادثه مدت ۸ سال غرامت دستزد دریافت میکردن و بعد از اون از کار افتاده ی کلی تشخیص داده شدن کلا بتاید تمام حق و حقوقشن قطع مید؟لازم به ذکره که پدرم مدت ۴ماه بیمه شده بودن که توی رشرکت حمل و نقل تحت نظارت بانک مرکزی دچار حادثه شدن
  ممنون میشم راهنماییم کنید که آیا بیمه به ما تعلق میگیره یا نه؟

 187. بتول نژاد شاهرخ آبادی می گوید

  سلام
  شوهرم در حین کار دچار برق گرفتگی شده که هر چهار عضو خود را از دست داد(دست و پا)و از کار افتاده کامل شده می خواستم بونم با توجه به ۷سال سابقه بیمه ماهیانه چقدر مستمری به ایشون تعلق می گیره.

 188. افرا می گوید

  با سلام و احترام حدود۱۹ سال سابقه دارم ۱۴ سال است که به msمبتلا شدم که در اواخر امکان راه رفتن بدون کمک و ویلچر برایم مقدور نیست. کارمند استخدام کشوری وزارت خانه هستم ولی صندوقم بیمه تامین اجتماعی است در صورت درخواست ازکارافتادگی ام وضعیتم از لحاظ از کارافتادگی جزیی وکلی بودن و حقوقم به چه صورت می شود؟ متشکرم

 189. به نژاد می گوید

  باسلام خواستم بپرسم دوفرزند بیمار دارم لوپوس وسرطان آیا من می توانم تقاضای از کار افتادگی کنم من مادرشان هستم

 190. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر چون ازکارافتادگی مربوط به شخص بیمه شده است.

 191. محسن مومنی موگویی می گوید

  با سلام اینجانب درسال ۸۶ به علت تومور سرطانی در ساق پا راست پیوند استخوان وشیمی درمانی کردم و در سال ۸۷ به علت که سن بالای ۱۸ سال داشتم از تهعد پوشش بیمه خارج شدم و به همین دلیل بیمه از اینجانب کمیسیون پزشکی گرفت تا من از کار افتاده بشم و تعهد تکلف پدرم دفترچه بیمه داشته باشم ولی به علتی که من درآمدی نداشتم و پدرم هم با حقوق کارگری توان کمک. به من را نداشت با همین وضعیت رفتم سرکار و شرکتی که کار میکردم برا بیمه رد کرد و من از تهعد تکلف پدر خارج شدم و حال بعد ۷ سال ۸ سانت از استخوان پیوندی سیاه شده و بازرس بیمه شعبه مبارکه اصفهان میگه باید صورت سانحه داشته باشی تا بتوانیم دفترچه بیمه و استعلاجی یا کار افتادگی رو تایید کنیم که من صورت سانحه ندارم یعنی سانحه ی پیش نیامده و ۸ سانت استخوان با یه سانحه یه دفعه سیاه نمیشه که از من صورت سانحه خواستن یا ایراد دیگری که از بنده گرفتن این بود که من در شعبه مبارکه ۹ روز بیمه داشتم وباید بروم شعبه ۲ اصفهان که ۳ سال بیمه داشتم که اصلا شعبه ۲ اصفهان قبول نمیکنه چون آخرین جایی که برام لیست رد شده شعبه مبارکه اصفهان هست و از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۰ در شعبه ۲ لیست بیمه برا بنده رد نشده و من با این ایراد آقای بازرس شعبه مبارکه توجیح نمیشم و الان بنده ۶ ماه بدونه حقوق و دفترچه بیمه هستم و حال نه توان مخارج بیماری دارم نه توان خرج خودمو همسرمو دارم حالا یا شما منو توجیح کنین یا راه حل جلو پام بذارین…
  محسن مومنی موگویی

 192. سعید می گوید

  باسلام پدرمن ازکارافتاده کلی شده ولی طبق ماده۷۵ حقوق بهش تعلق نگرفته خواستم بدونم میشه بازنشسته بشه؟الان۵۸سالشه

 193. فروهر می گوید

  با سلام احتراما ، اینجانب معلم رسمی با ۲۲ سال سابقه خدمت از کار افتاده کلی تشخیص داده شده ام ، حالا آیا می توانم از مزایای بازنشستگی استفاده استفاده کنم؟ در این مورد کدام ماده قانونی شامل حال اینجانب می شود؟

 194. علیرضا می گوید

  سلام داری بیماری دوقطبی هستم وعضو نیروهای مسلح می باشم و۲۶سال سابقه کار ایا میتوانم پیش از موعد بازنشت شوم

 195. مهدی می گوید

  با سلام .اینجانب پنج سال سابغه بیمه مشاغل ازاد ۱۸%هستم درعین حالی که این نوع بیمه هستم تقاضای بیمه رانتدگان حرفه ای کردم که بعد از نظر کمیسیون به علت مشکل بینایی ۶۶%از کار افتادگی کلی تشخیصدادند که این مشکل با اصلاح عینک بر طرف میشود ولی کمیسیون با بیمه رانندگان من مخالت کرد به نظر شما با توجه به این نوع بیمه ودرخواست نوع بیمه جدید واز کار افتادگی اینجانب موافقت میکند یا خیر

 196. بیتا می گوید

  سلام من پدر و مادر خود را تحت تکفل خودم قرار دادم و پدرم از کار افتاده کامل و زندگی نباتی دارد سوال من این پدرم سابقه ی بیمه هم ندارد و همچنین بدون درآمد حقوق تعلق میگیرد؟ و یا کدام سازمان کمک می کن به کجا مراجعه کنم

 197. امیرحسین می گوید

  باسلام من سال۹۲در کارگاه شیرینی پزری کار میکردم که دست راستم را دستگاه گرفت و دچار قطع انگشتم شد و من که سنم ۱۵سال بیشتر نداشتم بیمه نبودم و دوماه اونجا کارمیکردم که بیمه نکرده بودن و الان داداگاه مجبور کرده که دو ماه را واسم بیمه کنه میخاستم بدونم کار افتادگی و ،،،،،،،،تعلق میگیرد

 198. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتی سابقه بیمه ی شما رد شد بایستی به کمیسیون پزشکی این سازمان مراجعه کنید.

 199. علی قربان می گوید

  اگر نظر پزشک اشتباهي صادر و کسی از کار اوفتاده شده باشد می تواند در دادگاه طرح دعوا نماید و نتیجه بگیرد لطفا راهنمایی بفرما کارمند بانک خصوصی

 200. علی قربان می گوید

  سلام اگر از کار افتاده به دتشخيص پزشک اشتباه بوده و آیا راهی برای بازگشت به کار وجود دارد نحوه طرح دعوا در دادگاه باتوجه به خصوصی بودن بانک راهنمایی بفرما

 201. نادر می گوید

  سلام ..من حدود ۵سال بیمه کارگران ساختمانی دارم نزديک دوسال است دیسک گردن دارم وعصب مچ هردو دستم ضعیف شده .پیش متخصص رفتم گفت که درست نمیشه یاباید عمل کنی یا نباید کارکنی تا بدتر ازاین نشه
  می خواستم بدونم میتوانم ازکارافتادگی بگیرم .چند درصد با تشکر

 202. امیرعلی می گوید

  سلام من دچار قطع عضو دو انگشت شده ام واز کارفرمام شکایت کرده ام بیمه تکمیلی بوده ام دادگاه مقدار دیه رو تعیین کرده ولی هنوز درگیر کارهای بیمه هستم و پولی دریافت نکرده …
  آیا کارفرما میتواند منو اخراج کند؟؟؟؟؟؟

 203. محسن می گوید

  نظر به اینکه شنوایی شما تاثیری در کار مرتبط ندارد شما میتوانید در قسمتی شروع به کار کنید که از دیگر اعضا کمک بگیرید سازمان هزینه سمعک شما را خواهد پذیرفت

 204. علی قربان می گوید

  سلام خواستم ببینم شخص از کار اوفتاده می تواند اگر نظر کمیسیون پزشکی اشتباه صادر شده باشد می توان درخواست بازگشت به کار بدهد به چه صورت

 205. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر ازمشارکت شما

 206. پاشازاده می گوید

  با سلام
  من حدود ۱۲ سال سابقه بیمه دارم و قبل از بیمه شدنم بیماری مادرزادی در نخاع داشتم که درصدش ضعیف بود و کار میکردم اما حالا دیگه هر دو پام فلج شده و کار نمیکنه ضمنا ۱ سال بعد از بیمه شدنم معافیت پزشکی گرفتم به خاطر بیماریم میخواستم بدونم الان شامل کار افتادگی میشم یا نه ؟
  ۲بار هم عمل کردم الان پزشک معالجم ازکارافتادگی کلی نوشته برام.

 207. سعید موسوی می گوید

  باسلام خدمت کارشناس عزیز. از کار افتادگی و فوت شرایط قرداد در بیمه اختیاری است که بنده مدت زیادی دنبال این برنامه هستم

 208. سعید موسوی می گوید

  باسلام خدمت کارشناس محترم بنده نقاش ساختمان هستم مدت زیادی بعلت ایستادن سرپا و از طرفی تصدفهای زیادی که به علت سقوط ا. ساختمان موجب گردیده کمرم اسیب دیده و متاسفانه توان کار ندارم که با مراحعه به بیمه فرمودند باید بستری بشوی و پرونده تشکیل بدهی تا به کمیسون پزشکی شما را معرفی کنیم در صورتی که پزشکها ی معالچ بنده استراحت مطلق برای بنده اعلام نمودند ولی انها به کمیسون پزشکی مرا معرفی نمیکنند و تشخیص آن زیر نظر این کمیسون می باشد . مرا راهنمایی نماید که باید چه اقدامی انجام بدهم . باتشکر از شما کارشناس محترم

 209. مهدی حسن زاده می گوید

  سلام
  من تصادف کردم و مقصر نیز هستم بیمه در صورتی بهم تعلق میگیره که نقص عضو باشم من گردنمو پلاتین بستن آیا پلاتین گردن نقص عضو محسوب میشود
  باتشکر

 210. جعفر می گوید

  سلام پدر من ۱۴ سال بیمه تا سن ۶۰ سالگی رد کردند ومتاسفانه کارکنان بیمه گفتند باید درخواست از کارافتادگی کنید در صورتی که میتوانست چند سال دیگر بیمه رد کند تا حقوق کامل بگیرد ولی متاسفانه به علت بی سوادی این کار را انجام داد وهم اکنون ماهیانه حدود سیصد هزار تومان دریافتی دارد که در این موقعیت گرانی خیلی کم می باشد لذا اگر امکان دارد مرا راهنمای کنید وراه حل نشان دهید چون ادامه زندگی برایش مختل شده با تشکر

 211. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازکارافتادگی تابع شرایطی سخت و درصورت تشخیص کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی است.
  مگر ایشان بیماری خاصی برای ادامه کار داشتند؟

 212. محمدسعید ثانیانپور می گوید

  سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم باتوجه به اینکه من بعلت حادثه درکار باعث تعویض مفصل دوطرف لگن شدوهمچنین بعلت ناراحتی اعصاب وتاعیید ان دارای معافیت پزشکی هستم آیا ازکار افتادگی شامل من میشود ممنون

 213. جعفر می گوید

  با سلام مدت ١٤سال سابقه دارم شاید ٣سالش اختیاری باشه بقیش اجباری دریچه های قلبم ٤تا فنر گذاشتن اقدام کنم از نظر کمیسیون چند درصد میشم.

 214. سامان می گوید

  با سلام و خسته نباشید … اینجانب ۳۱ ساله و ۱۰ ساله دارای افسردگی شدید و اختلال دو قطبی و هستم و حدودا ۲ سال سابقه بیمه دارم می تونم جهت از کار افتادگی اقدام کنم؟ چون خیلی پرخاشگر و رفتارهای غیر قابل کنترل در محل کار دارم و ممکن است از کار اخراج بشم حدود ۱۰ ساله دارو مصرف می کنم و تحت نظر روانپزشک هستم

 215. فرامرز می گوید

  بنده دارای ۴۵ سال دارم و دارای ۱۸ سل بیمه هستم وبا یک ازمایش در اداره گرفتن بنده را متحم به اعتیاد به متادون کردن که با تمام ازمایش عای کلیه ام و نامه متخصص دکتز نوشته ایشان بنده یرائش تجویز کردم ان هم برای یک روز چون درد شدید داشتم وحابا می خواهند با تمام مرازک پزشکی من را بیردن کنند چکار کنم

 216. مدیر سایت می گوید

  شکایت در اداره کار درصورت اخراج

 217. محسن می گوید

  سلام خسته نباشید
  پدر بنده خمیرگیر و نان در اور نانوای سنگکی هستند ۵۲ساله وسابقه ۱۵ سال بیمه رو دارن ایشون دیسک کمر دارن ایا امکانش هست بازنشسته بشن؟؟
  با تشکر از شما

 218. رحیم می گوید

  با سلام

  اینجانب در سال ۷۳،۷۶ دارای ۱۳ ماه واز سال ۸۴ تابه امروز به صورت پیوسته بیمه دارم ودر سال های ۸۱٫۸۵٫۸۷٫۹۲ در بیمارستان بستری شدم وحال به دستور پزشک نمی توانم کار انجام دهم .حال اینجانب می توان از کار افتادکی کامل استفاده کنم یا نه .

  باتشکر

 219. بهزاد می گوید

  باسلام وخسته نباشید

  میخواستم بدونم که.آیا افرادی که به خاطر نارسایی کلیه هفته سه روز دیالیز میشوند میتوانند کارافتاده باشند. یعنی جزبیمارحرفه ای محسوب میشود.
  باتشکر از راهنماییتون

 220. داود می گوید

  باسلام بنده ۸ سال بیمه تامین اجتماعی هستم که ازادوخودم حق بیمه پرداخت میکنم.حدود ۱ونیم سال است که تحت درمان بیماری به نام cidp که ازشاخه بیماری ms است.هستم دکتر برگه ای مبنی بر ازکارافتادگی گواهی داده .ایا اگر اقدام کنم .باتوجه به نوع بیماری چقدر احتمال ازکارافتادگی ازکمسیون میباشم.خواهشن درحد اشنایی با بیماری جواب بدید.ممنون میشم.نه اینکه بفرمایید تشخیص با کمسیون است؟؟ اگر امکانش هست دلگرمی بدهید که غیر ازبیماری درد دیگری برای مابقی زندگی بنده ازنظر مالی نداشته باشم.لطفا جواب بدید.سپاسگذارم

 221. مدیر سایت می گوید

  سلام جناب داود
  عرض ادب
  ضمن آرزوی سلامتی لطفا با توجه به نوع سوالتان پاسخ آنرا درلینک زیر دنبال کنید تایکی ازدوستان پاسخ دهند:
  اینجا

 222. mahdirostami می گوید

  سلام من بیست سال سابقه بیمه دارم با یک تصادف پم از زیر زانو با مچ پا دکتر قابل کارکردن نیست ایابیمه کارافتادگی میشم یانه

 223. farzan rad می گوید

  با سلام خانمی با ۴۹ سال سن و از سال ۷۷ بیمه تامین اجتماعی هستم دچار سندرم تونل کارپال دست شده ام شغلم حسابدار است آیا می توانم با این شرایط بازنشسته شوم

 224. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ۴۲ سال سن با ۲۰ سال سابقه با حقوق ۲۰ روزه
  ۵۰سال سن با ۳۰سال سابقه با حقوق ۳۰ روزه شرایط بازنشستگی خانمها است.

 225. موسی می گوید

  سلام من بیمه شده کارگران ساختمانی هستم وهفت سال سابقه بیمه دارم الان هم براثر کار زور اب مروارید چشم شدم ایا کارافتادگی شامل من میشود؟

 226. عباس فلاح می گوید

  سلام،پدرم ۶۷سال سن داردودچارسکته مغزی شده و حدود۲ماهي میشه که دچار سکته شده ودکترمعالج نوشتن برای ازکارافتادگی بردیم تامین اجتماعی میگن باید۶ماه بايدبگذره وبعدازآن دوندگی شما شروع ميشودتازه بعد ازآن مشخص نیست تعلق ميگيرديانه،ممنون میشم توضیح دهيد

 227. محمد می گوید

  باسلام من یه سوال بی جواب دارم تورابه خدا هرکی جوابشو بلده از من دریغ نکنه من بیماری قلبی مادر زادی دارم درکمیسیون پزشکی نظریه پزشک متخصص اینه که من توانایی انجام کار رو دارم ولی در کمیسیون سازمان تامین اجتمایی به من گفته شده که صلاحیت بیمه شدن رو ندارید حالا من با۳۲سال سن با زن وبچه چیکارکنم ؟؟؟ (بیمه کارگران ساختمانی)

 228. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید
  پدر من عمل قلب باز انجام داده.سه تا از رگای اصلیشو عمل کرده.میخواستم ببینم پدرم از کار افتاده محسوب میشه که بخوام برای کفالت اقدام کنم؟

 229. مسعود می گوید

  با سلام. بنده سه سال سابقه بیمه دارم ,۲ماه بود که دیالیز میشدم ودر همین حین دنبال برنامه از کار افتادگی بودم و از دکترم هم نامه از کار افتاده کامل را گرفتم و در پروندم در بیمه شعبه ۲۱ گذاشتم ,اما در این زمان عمل پیوند انجام دادم مدت ۳ ماه پیش. حال می خواستم بدونم از کار افتادگی به من تعلق میگیره یا نه. با تشکر

 230. رضا می گوید

  باسلام؛
  من ۸سال سابقه بیمه دارم و درخبازی کار میکنم حال به بیماری پوستی صبع العلاج بنام پسور یازیس مبتلا شدم ونمیتوانم دربرابر گرما ونور خورشید تحمل کنم وتاکنون بیش از ۵۰ دکتر متخصص کشور رفتم ومیگن درمان قطعی ندارد؛وبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه میکنم برای راهنمای ولی متاسفانه توضیح نمیدهند میگن به شما تعلق نمیگیرد؛ پس تکلیف ما چی میشه یا انصافا مارو مالجه کنید یا کارمونو راه بندازید یا مارو از دنیا محو کنید که خیلی عذاب میکشیم باتشکر

 231. احسان می گوید

  من از سال ۱۳۸۷ در شرکت سیمان مشغول به کار شدم و قبلا هم سابقه بیمه داشتم و الن که سال ۱۳۹۴ دچار بیماری تنفسی شدم و ریه هایم مشکل پیدا کرده تا حدی که پزشک معالج گفته درمان آن شش ماه الی یکسال طول میکشد و در آزمایشهای اول استخدامی و ادواری اولیه این مشکل را نداشتم و در شرکت سیمان این عارضه بخاطر حالا گرد سیمان و … آیا می توانم از کارافتادگی ناشی از محل کار را بگیرم lkjzv [,hfl

 232. محمد رضا معینی جهرمی می گوید

  بنده دارای پنج سال سابقه بیمه ددارم ولی ادامه نداده ام و مدت پانزده سال است بخاطر دیابت وسکته قلبی و دوبار عمل قلب و اکنون با سه رگ پیوندی گرفته و دیا بت و فشار خون و دو چشم صدمه دیده از دیابت زندگی میکنم ایا میشود تقا ضای از کار افتادگی و باز نشستگی کنم دلیل قطع بیمه ام افتادن محل کارم در طرح نواب بوده و خراب شده و کار فرما هم فوت کرده و بیمه مرا یک مقدارش را شهر داری داده وبعد قطع شده است لطفا مرا راهنمایی کنید متشکرم

 233. شهریار اسدالهی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من در حین خدمت سربازی دچار خونریزی روده شدم وبه همین دلیل منو از خدمت معاف کردن و در حال حاضر از کارافتاده شدم وهیچ حقوقی برای من تعیین نکردن ومت به علت اینکه از کار افتاده هستم واز طرفی دیگر متاهل بوده و سرپرستی مادرم رابر عهده دارم لطفا راهنمایی ام کنید زندگیم بسیار دشوار شده است،چرا بهم حقوق نمیدهن مثل بقیه کار افتاده ها

 234. بهروز می گوید

  با سلام خدمت شما بنده ۳۳سال سن دارم و یازده ساله که در یگان حفاظت سازمان زندانها ی کشور که جزء مشاغل سخت وزیان آور است به صورت رسمی مشغول به کار هستم و مدت چند سالی هست دچار دیسک کمر هستم و الان هم تحت درمان هستم وطبق نظر پزشک دیسک نسبتا شدید دارم آیا برای از کار افتادگی میتونم اقدام کنم و آیا شرایط بازنشستگی پیش از موعد را دارم درضمن بیمه خدمات درمانی هستم با تشکر..

 235. فتح اله مقدم می گوید

  با سلام
  اینجانب به دلیل عارضه تصادف در سال ۸۸ به میزان ۴۵ درصد کارافتاده تشخیص داده شدم ولی به دلیل حقوق و مزایای پایین درخواست کارافتادگی ندادم و واریزی بیمه خود را ادامه دادم و اکنون ۱۹ سال سابقه بیمه و ۶۴ سال سن دارم، لطفاً راهنمایی فرمایید آیا بابت درصد یاد شده هیچ گونه مزایایی شامل حقوق یا تخفیف در مقدار پرداختی بیمه ماهیانه به اینجانب تعلق میگیرد یا خیر؟

 236. علی می گوید

  سلام ۶سال بیمه دارم واز ناحیه ی کمر ومغز واعصاب از کار افتادگی کامل دارم و حدود ۳۰سال است که از بیمه میگذرد ایا از کار افتادگی شامل من میشود؟؟؟

 237. محمدرضا وفایی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من الان شیش ماه که پروتز لگن کردم و قادر به کار نیستم کمیسیون هم منو رد کرده گفته میتونی کار کنی ولی وقتی نمیشه با این پا کار کرد چیکار باید بکنم در ضمن میخوام اون یکی شم عمل کنم به نظر شما کمیسیون قبول میکنه یا نه با تشکر

 238. نادر می گوید

  سلام برای دیسک گردن وضعیف بودن عصب مچ هردو دستم میتونم ازکارافتادگی بگیرم .گارکر نقاش سختمانی هستم وشش سال سابقه دارم وبیمه پرداخت مبکنم

 239. ع -ب می گوید

  سلام : درسال ۸۹عمل قلب انجام دادم پس ازدوهفته استراحت بکاربرگشتم هفته پیش پس ازمعاینه پزشک قلبم گفت میتوانی با وضعیت فعلی ازکارافتاده کامل بشید خواهشمنداست راهنمایی کنیدسابقه بیماری من درمستمری دخیل هست یانه

 240. Sima می گوید

  با سلام.پدر من در سن ۵۴سالگی دچار بیماری دمانس پ اسکیزو شده است.و نسبت به اکثر چیزها درک شناختی درستی ندارد، و ۳سال است که کار نمیکند.بیشتر از ۱۲سال بیمه تامین اجتماعی داشته.با این اوصاف کمیسیون پزشکی او را ازکارافتاده محسوب نمیکند!!!لطفا من را راهنمایی کنید،مگر بیماری دمانس(آلزایمر) درمان دارد که پدر مرا رد کرده اند؟

 241. مینا می گوید

  باسلام مدت ۱۴سال است کارمند رسمی وزارت بهداشت هستم وسابقه میگرن شدید دارم وطی چند سال گذشته چندین بار پزشک برایم مرخصی های بالای دوماه هم مینوشت حالا باتوجه به سابقه بیماریم میتوانم درخواست ازکارافتادگی بدهم خواهشمندم جواب راهرچه زودتر برایم ایمیل کنید

 242. پاسبان می گوید

  با سلام و عرض ادب
  اینجانب کارگر یک شرکت پرسکاری هستم و حدود ۱۰ سال سابقه بیمه دارم و مدت ۴ سال است که به بیماری پارکینسون مبتلا شده ام و با گذشت زمان بیماری من تشدید میشود و کار کردن برایم بسیار دشوار شده است آیا از کارافتادگی شامل بنده میشود
  با تشکر خواهش میکنم جوابمو بدین ممنون میشم

 243. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را مرور کنید:
  اینجا

 244. علیرضا می گوید

  با سلام
  من ۱۷سال دارم و در یک حادثه در شب چهار شنبه سوری حدود ۶۰درصد بینایی یک چشمم را از دست دادم و من فقط بیمه سلامت هستم ایا میشود از جایی یا بیمه ای قرامت بگیرم؟
  ممنون میشم کمکم کنید

 245. پاسبان می گوید

  ممنون از راهنمائیتون
  من رفتم بیمه مسئولش به من گفت خودتو خسته نکن بدتر از تو اومده بهش ندادن

 246. فرهاد م می گوید

  با سلام من دارای ۵ سال سابقه بیمه می باشم و در حال حاظر به علت بیرون زدگی مهره ۵ کمری و تنگی کانال نخاعی ایستادن و نشستن بر روی صندلی بشدت اذیت میشم به طوری که باید هر ده دقیقه یه بار به صورت دراز کش استراحت کنم آیا میتونم از کارافتادگی بگیرم لطفا جواب را برایم ایمیل کنید. با تشکر

 247. علی رشیدی می گوید

  سلام من در کمسیون پزشکی از کار افتادگی گرفتم تا بحال جایی ار نکردم یعنی توان کار ندارم از طرف پدرم که جانباز هستن بیمه تامین اجتماعی میباشم ایا می توانم مستمری بگیر باشم

 248. علی رشیدی می گوید

  با عرض سلام من در کمسیون پزشکی از کار افتادگی گرفتم تا بحال جایی ار نکردم یعنی توان کار ندارم از طرف پدرم که جانباز هستن بیمه تامین اجتماعی میباشم ایا می توانم مستمری بگیر باشمبا تشکر

 249. ابراهیم قاسمی می گوید

  باسلام وخسته نباشید ..اینجانب ازسال۱۳۷۸تاسال۱۳۸۷دراتوبوسرانی تهران به سمت رانندگی مشغول بودم وازسال۸۷ به بعد تاکنون راننده تاکسی در تهران هستم ومدتی است که از ناحیه کمر رنج میبرم ودرسال اسفند ۱۳۹۴ عمل جراحی دیسک کمر بصورت لیزری انجام دادم ودرحال حاضر باز هم از ناحیه کمر وپارنج میبرم وقادر به کار نیستم وحدود۲۱سال سابقه بیمه دارم ایا میتوانم از کار افتادگی استفاده نمایم ۴۲سال سن دارم

 250. احسان می گوید

  با سلام من یک بیمار اعصاب و روان هستم میخواستم که میتوان بیمه از کار افتاده گی بگیرم یا بیمه پدرم بشوم

 251. حسنرضاازدزفول می گوید

  باعرض سلام خدمت شما .برادرم دچاربیماری هپاتیتbوسیروس کبدی مزمن میباشد.پزشک معالج هم ازکار افتادگی اعلام کرده است .اصلا کارهم نمیتواند بکند ۲روز که دارو مصرف نمیکند دست وپاهای او ورم میکند.۲ماه قبل کمیسیون پزشکی رفته است .الان جواب کمیسیون پزشکی امده است که مشمول ازکار افتادگی نمیشود.خواهش میکنیم مارا راهنمایی کنید که چیکارکنیم.بخدا هیچ کاری نمیتونه انجام بده.

 252. خلج می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  میخواستم بدونم که.آیا افرادی که به خاطر نارسایی کلیه هفته سه روز دیالیز میشوند میتوانند کارافتاده باشند. یعنی جزبیمارحرفه ای محسوب میشود.
  باتشکر از راهنماییتون

 253. علی می گوید

  سلام
  انصافاملتوخوب سرکارگذاشتی,به هیچ سوالی جواب نمیدی,مینویسی که اطلاع ندارم وباید تامین اجتماعی تشخیص بده وازاین حرفا,یه باربگو هیچ اطلاعی ازهیچی ندارم ملتواینهمه سرکارنذار,خداروخوش نمیآدبامردمی که ازروی ناچاری بهت روآوردن سرکارشون بذاری

 254. مدیر سایت می گوید

  سلام به حضور جنابعالی
  بفرمائید:
  هیچ اطلاعی ندارم

  کاش کمی به خودت زحمت بدی و متن قانون رو بخوانی:
  بیمه‌شدگانی‌ که‌ طبق‌ نظر پزشک‌ معالج‌ غیرقابل‌ علاج‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شوند پس‌ از انجام‌ خدمات‌ توان‌بخشی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ توان‌بخشی‌ یا اشتغال‌ چنانچه‌ طبق‌ نظر کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ مذکور در ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ توانایی‌ خود را کلاً یا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر با آنها رفتار خواهد شد:

 255. ارش می گوید

  سلام و خسته ناشيد
  ايا با يك چشم و ۶سال سابقه ميتوان از كار افتاده شد؟
  در ضمن حادثه ناشي از كار نبوده است

 256. حسن حسنی می گوید

  ضمن عرض سلام واحترام
  بنده کارت شناسایی معلولین دارم قبلا درجه معلولیم را در کارت شدت بود
  ولی بعد از ارزیابی متوسط زدند
  الان که سنی از من گذشته دیگه پاهایم یاریم نمی دهد
  چرا شدت را کردن متوسط
  باید چکار کنم وبه کجا مراجعه کنم
  از شما بزرگوار خواهشمندم بنده رو راهنمایی بفرمایید
  اجرکم عندالله
  یاعلی

 257. سحر می گوید

  سلام.همسرم در شرکت دچار حادثه شد و شکمش پاره شد و کمیسیون پزشکی براش ۱۰درصد از کارافتادگی زدن میخواستم بدونم این ۱۰درصد چقدرمیشه

 258. حامد می گوید

  با سلام دیسک مهره ۴.۵ سیاتیک پا پارگی مهره
  شامل از کار افتادگی میشود درد زیادی دارم اگه میشه راهنماییم کنین

 259. آرشا از قاءمشهر مازندران می گوید

  با سلام و تشکر از اطلاعات خوبتون. پدر من با ۱۳ سال سابقه کار به علت بیماری اعصاب و روان در تاریخ ۱۳/۲/۹۵ از کارافتاده کلی ۶۶%شدند. آیا قانونی هست که مادرم به جای پدرم مشغول بکار شوند. ضمنآ پدرم ۴۰ ساله و مادرم ۳۵ سالشه. پدرم نیروی قراردادی دانشگاه بود. . چون ما مستاجریم و ماهی ۱۴۵۰ قسط داریم و برای پدرم ۹۰۰تومن حقوق بریدن. من هم محصلم و زندگیمان بدجوری بهم خورد. تازه هزینه درمان پدرم و آب و برق و گاز و پول تحصیل من هم روش. لطفا کمکمون کنید اگه قانونی هست به ما بگید ما اقدام کنیم تا حداقل مادرم مشغول به کار شوند و کمک خرج خونه. ضمنآ مادر و پدرم هردو لیسانس هستن.

 260. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مطلبی در این خصوص در صفحه اول سایت است.
  لطفا مطالعه کنید.

 261. الهه می گوید

  با عرض سلام.پدر بنده تقریبا سی چند سال پیش در کارخانه ای دست خود را از دست می دهد و پزشکان از کار افتاده جزیی اعلام می کنن چون این در روز اول کاری برای پدر من اتفاق افتاد در نتیجه بیمه تامین اجتماعی به ایشان تعلق نگرفت وفقط مستمری جزیی از کار افتاده تعلق گرفت.می خواستم بدونم ایا تو این مدت پدر بنده باید بیمه اجتماعی می شد(دفترچه)وایا پدر بنده مشمول بازنشستگی می گردند؟ممنون

 262. سحر می گوید

  سلام پدر من نزدیک به ۲۵ سال است که راننده ماشین بار بری است و فقط تونسته ۸ سال از بیمه تامین اجتماعی خود رو پرداخت کنه و الان هم دجار یه مریضی قلبی شده و دکترا گفته اگه دوباره با ماشین کار کنه خدای نکرده ممکنه سکته قلبی خفیفی بکند برا ادامه پرداخت بیمه و اعلام بازنشستگی پدرم باید چی کار کنیم ؟ آیا پدر بنده مشمول بازنشستگی میشه ؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

 263. رحیم می گوید

  باسلام.بنده از ناحیه چشم راست دچار تنبلی چشم با نمره بسیار بالا هستم به صورتی که برگه رانندگی تک چشمی گرفتم و همچنین دچار خار پاشنه از هردو پا هستم به صورتی که قادر نیستم بیشتر از ۱۵ دقیقه روی پام بایستم علاوه بر اینکه هردوی این بیماریها غیر قابل علاج هستندمی توان از کار افتادگی گرفت؟ باتشکر

 264. اتابک می گوید

  باسلام وخسته نباشید.من ۳۰ماه سابقه بیمه دارم ودچار بیماری شدید ریوی شده ام واین بیماری باعث تخریب قسمتهایی ازریه ام شده است .ودیگرتوان کارکردن راندارم .ایادریافت مستمری ازکارافتادگی شامل حال من می شود.ضمنابیمه ام ازنوع رانندگان درون شهری وانت بار هست.وده سال قبل نیزسابقه بیمه نداشته ام.

 265. نیکونژاد می گوید

  با سلام ، سال ۱۳۷۲ در کارخانه چای از ناحیه انگشت شصت دست راست ( تمام انگشت ) قطع و ۴۵% از کار افتاده جزئی تشخیص داده شد.الان بیش از پیش دچار درد هستم و در سرما خیلی باعث ناراحتی من میشود . آیا به نظر شما میتوانم درخواست تجدید نظر به تامین اجتماعی بدهم؟

 266. رحمت بهرامیان می گوید

  بنده در سال ۹۰ به علت قطع دست راستم در کارخانه ای و طبق نظر کمیسون پزشکی کارافتاده کلی شدم ۶۶% و با توجه به عدم اعلام ترک کار از طرف تامین اجتماعی من دوباره برگشت بکار شدم و همچنین جهت درمان دستم و تاکنون کار می کنم و آیا الان میتوانم جهت کار افتادگی اقدام کنم ؟ با توجه به پرداخت بیمه با حقوق فعلی .

 267. خانم ترانه می گوید

  با سلام اکنون که من ۴۸ سال دارم وخانم هستم با دو سال سابقهی بیمه ازکارافتادگی دارم میگیرم.حقوقم خیلی کم است میتوانم در سن ۵۰سالگی از کار افتادگی را تبدیل به بازنشستگی کنم ومقداری از سنواتم را بخرم تا حقوقم بیشتر شود؟ایا این امکان هست؟
  ممنون از پاسخ گوییتون

 268. محمد می گوید

  باسلام اینجانب حدود پنج سال است که دریک شرکت مشغول بکار میباشم دوسال پیش در حال کار دراثر حادثه دست چپ وفک وسر وکف جمجمه ودنده ام شکست ایا ازکار افتادگی شامل من میشود؟

 269. رامین می گوید

  سلام ۱۴ سال سابقه کار دارم بازنشسته شده ام اما حقوقم پایین است حال میخواهم بدانم با توجه به از کار افتادگیم و سن ۶۰ سالم بعداز گذشت ۱ سال که از بازنشسنگی میگذرد آقا قادرم از کار افتادگی را در حقوقم اضافه کنم چون اگر از کار نمیافتادم به کار ادامه میدادم

 270. حجت می گوید

  آیا ظعیف بودن بیش از حد چشم هم موجب از کارافتادگی میشود

 271. فاطمه خسروی می گوید

  با سلام,۸ ماه پیش در یک تصادف رانندگی سکته کردم و دست چپم دچار از کار افتادگی شد پزشکی قانونی هم تأیید کرده حالا بیمه شامل حالم میشه یا نه؟۴۵ درصد از کار افتادگی دارم

 272. حسینی می گوید

  با سلام
  من در سر کار برایم حادثه رخ داد و منجر به قطع پای چپم شد .اقدامات لازم برای گرفتن دیه و همچنین از کار افتادگی را کردم .میخواستم بپرسم دیه و مستمری از کار افتادگی باهم تداخل ندارند؟واینکه چون برای پیمانکار کار میکردم سابقه بیمه خیلی خیلی کمی دارم .میزان مستمری کف حقوق از کار افتادگی کلی من حدود چقدر میشه؟

 273. حامد پناهی آرا می گوید

  سلام.من بیماری اعصاب وروان دارم اختلالات شخصیتی مرزی تو خدمت سربازی هم به دلیل مشکلات روحیم معافیت دایم گرفتم به تازگی سی سال سن دارم از سال نود تا نودو دو هم برام تو کارخونه ای که کارگری میکردم بیمه ریختن من میتونم از کارافتادگی بگیرم با این کارت پایان خدمت معافیت پزشکی و بیماری روحیم جایی بهم کار نمیدن تکلیفم چیه خواهش میکنم راهنماییم کنید زندگیم پر از مشکلاته

 274. مرتضی معافی می گوید

  با سلام
  در سن بیست سالگی در حین کار انگشت شصت و اشاره ام قطع شد دست اصلی بنده چپ است و دست راستم آسیب دیده
  ولی بنده را کار افتادگی جزئی کردن وماهیانه صدو پناه هزار تومان دریافتی دارم
  بنده متاهلم و با مدرک فوق دیپلم فنی هیچ شرکتی قبول نمیکنند
  و حس میکنم ظلم شده بهم
  اگر کار افتاده ام چرا چرا کار افتاده ام نکردن؟؟؟؟؟؟؟
  اگر کار افتاده نیستم چرا جایی برای کار قبولم نمیکنند؟؟؟؟
  تشکر

 275. امیرعلی جان می گوید

  سلام من تقربیا یه ۵ماهی بود که رفتم سرکار که درحال برگشت از کاربودم که تصادف کردم مهره های کمرم شکسته شدن دکتر برام پلاتین گذاشت .بعداز۴سال الان کمردردم خیلی شدید شد بازم مراجعه کردم پیش پزشکم که بهم گفت بیماریت صعب العلاج میباشد ومن پایان درمانتو اعلام میکنم برام معرفی به تامیین اجتماعی نوشت برای ازکارافتادگی
  الان من اگراقدام کنم برای ازکارافتادگی تایید میشه وچه چیزی بهم تلق میگیره باتشکر .

 276. مهدی سلیملر می گوید

  سلام.من توی ذاغه مهمات کارکردم و مهره های ال۴و ال۵ام زده بیرون مایه مفصلیشم کم شدن و رگ عصبی پام ی اسیبی خورده میخواستم ببینم طبق کمیسیون ۱۳۴ب من چیزی تعلق میگیره یا ن؟

 277. محمد علی مرجانی می گوید

  سلام من کارمند بانک هستم و۲۱سال سابقه بیمه دارم از ۵سال پیش دیسک کمر دارم که با آن مدارا کرده ام ولی امسال غضروف مهره ۳و۴ پاره شده هردو پایم سیاتیک گرفته طوری که حرکت کردن را برام خیلی سخت دردناک کرده است وچون تحویلدار هستم و همیشه پشت میز نشسته ام دکتر میگوید در اثر زیاد نشستن است و باید عمل شود میخواستم بدانم چگونه میتوانم برای حالت اشتغال اقدام کنم وا یا شامل من میشود لطفا راهنمایی کنید

 278. بهمن می گوید

  سلام بنده بیماری آتروفی مغزی شده ام دکتر تایید نمودندعلائم ناتوانی شدت
  کار را ۲/۴/۹۳قید کرده اند اما صحیح ان است۳۱/۵/۹۴علائم ناتوانی کار رادارم بیمه تاریخ مارادرنظر نمیگیرد اشتغال ب کار بنده اردیبهشت ما۹۴بوده ااخر مرداد ماه بیمارشدم الان تامین اجتماعی زاهدان اجازه حضور در کمیسیون نمیدهند باید چیکارکنم؟؟؟؟

 279. میر یوسف رضوی می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  پدرم ۶۱ سال سن دارد و ۱۶ سال سابقه بیمه و حدود یک سال هست که برا قلبش باتری( پیس میکر ) کار گذاشته و بعد از عمل هم کم وبیش کار میکرد و بیمه اش کامل پرداخت شده و الان نمیتونه کار کنه و سابقه بیماری تنگی نفس هم داره
  آیا بخاطر باتری قلبش میتونه از کار افتاده بشه؟

نظرات بسته شده است.