- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

ازدواج و عائله مندي (مواد۸۵ تا ۸۷)

ماده‌ ۸۵ـ

به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مرد كه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ مي‌كند مبلغي‌ معادل‌ يكماه‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ با رعايت‌ شرايط‌ زير به‌ عنوان‌ كمك‌ ازدواج‌ پرداخت‌ مي‌شود:

۱ـ در تاريخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامي‌ او با كارفرما قطع‌ نشده‌ باشد.

۲ـ ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ هفتصدوبيست‌ روز كار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.

۳ـ عقد ازدواج‌ دايم‌ بوده‌ و در دفتر رسمي‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد.

تبصره‌ ۱ـ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ ظرف‌ دوسال‌ قبل‌ از ازدواج‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر ۲۴.

تبصره‌ ۲ـ در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ عقد ازدواج‌ واجد شرايط‌ مذكور در اين‌ ماده‌ باشند كمك‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.

ماده‌ ۸۶ـ

كمك‌ عائله‌مندي‌ منحصراً تا دو فرزند بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود (توضیح سایت: بموجب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ، شرط تعداد فرزند منتفی شده است.)مشروط‌ بر آنكه‌:

۱ـ بيمه‌ شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ هفتصدوبيست‌ روز كار را داشته‌ باشد.

۲ـ سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ كمتر باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ يا در اثر بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند. ميزان‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ براي‌ هر فرزند در هر ماه‌ مي‌باشد.

ماده‌ ۸۷ ـ

پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ عهده‌ كارفرما مي‌باشد و بايد در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.

تبصره‌ـ هرگاه‌ در مورد پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ اختلافي‌ بين‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما حاصل‌ شود به‌ طريق‌ مذكور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ كار عمل‌ خواهد شد.